Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen"

Transcriptie

1 Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010

2 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze notforprofitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond, water en wegenbouw, toeleveranciers en vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen. CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in zeven thema s: Openbare ruimte Mobiliteit & Transport Verkeerstechniek Infrastructuur Besteksregelgeving Contractvormen Bouwprocesmanagement CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) Fax (0318) Website

3 november 2010 Copyright 2010, CROW, Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede (telefoon ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking. Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen. CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuistheden voorkomen. Degene die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.

4 INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen 6 Inhoudsopgave resultaatsbeschrijvingen 10 Resultaatsbeschrijvingen 11 Toelichting resultaatsbeschrijvingen 31 Inhoudsopgave technische bepalingen deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen 36 Technische bepalingen 38=593 Toelichting technische bepalingen 83 Inhoudsopgave proeven 86 Proeven 87 Toelichting proeven 104

5 ALGEMENE TOELICHTING In de Standaard RAW Bepalingen 2005, Wijziging mei 2008 werd invulling gegeven aan het gebruik van de Europese normen van de NENEN serie in contracten. Tegelijk zijn toen de resultaatsbeschrijvingen voor het aanbrengen van asfalt aangepast. Deze aanpassing werd noodzakelijk door een besluit van de Standing Committee on Construction, een orgaan van de Europese Commissie. Het besluit verplichtte tot toepassing van deze normen per 1 maart De inpassing van de Europese normen van de NENEN serie in de contractsituatie had tot gevolg dat de specificatie van asfaltmengsels gewijzigd werd ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke manier. Tevens werd voor asfaltbespecie gekozen voor een specificatie met functionele eigenschappen in plaats van een specificatie volgens een recept benadering. De in de Wijziging 2008 opgenomen specificatie is in 2008, na onderzoek en literatuurstudie opgesteld door de CROW werkgroep Consequenties Implementatie Europese Normen voor Asfalt (CIENA), ontwikkeld. Daarbij was vastgelegd dat het gebruik van de functionele specificaties gedurende een jaar gevolgd zou worden. Dit heeft geleid tot een aanpassing. Wijziging eisen functioneel gespecificeerde asfaltmengsels Van verschillende producenten zijn van ca 200 mengsels de typeonderzoeksgegevens op vertrouwelijke basis ingezonden naar CROW. Deze gegevens zijn in het kader van het project Kalibratie Functionele Contracteisen Asfalt door de opgerichte Deskundigencommissie Asfaltverhardingen (DCA) beschouwd. Op grond van de aanbevelingen van de commissie heeft de werkgroep Asfaltverhardingen (WGA) besloten tot een aantal wijzigingen in de eisstelling en de gebruikte coderingen. Deze wijzigingen betreffen een aanpassing van de eisen voor stijfheid, weerstand tegen permanente vervorming en weerstand tegen vermoeiing voor de asfaltbemengsels. De eis voor de watergevoeligheid is alleen voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbe aangepast. Waar het zich oorspronkelijk liet aanzien dat het niet nodig was, is op aanbeveling van de commissie toch een set eisen ontwikkeld voor verhardingen voor langzaam rijdend en stilstaand zwaar verkeer. Ervaringen met het gebruik van de technische bepalingen opgenomen in de Wijziging 2008 Uit de praktijk werden een aantal kanttekeningen en voorstellen tot verbetering van de technische bepalingen van deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen en de proeven 250 t/m 257 ontvangen. De werkgroep Asfaltverhardingen heeft deze voorstellen beschouwd hetgeen geleid heeft tot een aantal verduidelijkingen en aanvullingen. Aandachtspunten Een aandachtspunt bij de huidige technische bepalingen is de gewijzigde benadering van asfalt door het verplichte gebruik van de Europese normen van de NENEN serie. Het asfalt wordt gekarakteriseerd met een aantal functionele eigenschappen. Dit betreft de watergevoeligheid, de stijfheid, de weerstand tegen permanente vervorming en de weerstand tegen vermoeiing. Afhankelijk van de plaats in de constructie (deklaag, tussenlaag of onderlaag) wordt een mengsel op de daarvoor noodzakelijke eigenschappen ontworpen. De producent heeft daar een zekere vrijheid in. Van het door hem ontworpen mengsel worden de functionele eigenschappen vastgesteld met een typeonderzoek. Dat mengsel mag hij dan met de vastgestelde eigenschappen op de markt brengen. Een dergelijk mengsel wordt door een afnemer (aannemer) afgenomen als de eigenschappen binnen de voor het werk verlangde range van eigenschappen valt. Het mengsel wordt in principe niet voor een specifiek werk ontworpen. Het wordt voor een bepaalde toepassing ontworpen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat voor bijzondere constructies ook een bijzonder mengsel wordt ontworpen. Dit betekent wel dat er dan een typeonderzoek moet worden verricht gericht op dat mengsel. Hierbij moet rekening gehouden worden met de kosten en het tijdsbeslag van dit onderzoek. 6

6 Gestandaardiseerde mengseleigenschappen In deelhoofdstuk 31.2 zijn een aantal categorieën mengseleigenschappen opgenomen voor respectievelijk dek, tussen en onderlagen. Bij deze categorieën is onderscheid gemaakt naar de verkeersbelasting van de verharding. Hierbij is uitgegaan van de functionele eigenschappen vastgesteld aan de bekende mengsels, zoals deze in de Standaard RAW Bepalingen 2005 (versie oktober 2005) waren beschreven. Dit betekent dat de toepassing van asfaltmengsels met deze mengseleigenschappen ook gericht is op standaard asfaltconstructies en laagdikten. Veranderde benadering mengseleigenschappen In de Standaard RAW Bepalingen Wijziging mei 2008 is de wijze van beschrijven van de asfaltmengsels gewijzigd. Het was zo dat een mengsel beschreven werd met een standaard recept; een korrelverdeling en bitumengehalte dat binnen vastgestelde grenzen. Daarnaast moest het voldoen aan bepaalde Marshalleigenschappen. Met het Marshallvooronderzoek werd de samenstelling binnen de gegevengrenzen bepaald en het in de weg te brengen mengsel werd aan deze samenstelling of de aan de hand daarvan vastgestelde referentiesamenstelling getoetst. In de nieuwe situatie spelen de reeds genoemde functionele eigenschappen een rol. Deze eigenschappen worden in de weg verwacht. Aan de hand van tot nu toe bekende gegevens zijn voor de oude mengsels (dab, oab, stab en gab) gebieden bepaald waarin de functionele eigenschappen moeten liggen, afhankelijk van de verkeersbelasting die bij het ontwerp wordt gehanteerd. In de versie juni 2010 van de technische bepalingen 31.2 asfaltverhardingen zijn deze gebieden voor asfaltbemengsels voor deklagen, tussenlagen en onderlagen terug te vinden in paragraaf Tabel T De producent is vrij om een asfaltbemengsel binnen de randvoorwaarden van NENEN Asfaltbe, te ontwerpen voor een bepaald toepassingsgebied. Er bestaat geen nauw omschreven gebied voor de korrelverdeling en de bindmiddel hoeveelheid voor de mengsels in NENEN De samenstelling wordt bepaald van het mengsel waarvan ook de functionele eigenschappen worden bepaald. Van dit mengsel, beschreven als de in te wegen doelsamenstelling, bepaald hij de eigenschappen volgens NENEN Typeonderzoek. Voldoen de functionele eigenschappen van dit specifieke mengsel aan de randvoorwaarden in het bestek dan kan dit mengsel toegepast worden voor de in het bestek benoemde functie. Dit betekent dat er een relatie bestaat tussen de gebruikte mengselsamenstelling en de proefomstandigheden tijdens het typeonderzoek en de mengselsamenstelling en de eigenschappen van dat in de weg verwerkte mengsel. Daar er nog geen beproevingsmethoden bestaan waarmee de functionele eigenschappen in de weg kunnen worden vastgesteld wordt hiervoor gebruik gemaakt van de eigenschappen mengselsamenstelling, verdichtingsgraad en holle ruimte. Aangenomen wordt dat bij beperkte afwijkingen in mengselsamenstelling, holle ruimte en dichtheid bepaald in de weg, ten opzichte van de in te wegen doelsamenstelling, de holle ruimte respectievelijk de dichtheid vastgesteld bij het typeonderzoek, deze eigenschappen ook in de weg aanwezig zullen zijn. De gegevens die bij het typeonderzoek worden vastgelegd en bij de CEmarkering voor het mengsel worden vermeld, spelen dan ook weer een rol bij de beoordeling van het mengsel in de weg. Daarnaast is geconstateerd dat voor een goede beoordeling ook een aantal aanvullende gegevens noodzakelijk zijn. In de technische bepalingen van deelhoofdstuk 31.2 en in proef 62 (oude proef 250) zijn deze gegevens vastgelegd. Toekomstige ontwikkelingen Naar de toekomst toe mag verwacht worden dat de mengseleigenschappen kunnen leiden tot een optimalisatie van de asfaltconstructie. Daar is echter nog ervaringsopbouw voor nodig. Binnen CROW wordt gewerkt aan een methodiek voor het berekenen van de constructieopbouw aan de hand van de mengseleigenschappen die bij deze optimalisatie kan worden toegepast. Dit betreft de ontwikkeling van het Ontwerp Instrumentarium Asfaltverhardingen (OIA). 7

7 Proef 72 Stroefheid Op voorstel van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart is proef 72 (oud proef 150) aangepast. Deze aanpassing houdt verband met het gebruik van een nieuwe meetband en de wens om bij een snelheid van 70 km/u te kunnen meten. Dit betekent dat de toetsingswaarden die bij gebruik van proef 72 (oud proef 150) volgens de Standaard RAW Bepalingen 2005 werden toegepast aangepast moeten worden. Deze aanpassing is in de technische bepalingen van deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen verwerkt. Gebruik vastgestelde technische bepalingen Asfaltverhardingen De aangepaste bepalingen, proeven en resultaatsbeschrijvingen zullen opgenomen worden in de nieuwe versie van d RAW systematiek zoals deze begin 2011 zal verschijnen. Gezien de ervaringen die hebben geleid tot de in dit deelhoofdstuk opgenomen wijzigingen is het noodzakelijk zo snel mogelijk met dit deelhoofdstuk te gaan werken. Om dit mogelijk te maken zijn hieronder bepalingen opgenomen waarmee de voorliggende technische bepalingen in het bestek van toepassing kunnen worden verklaard. 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW. In plaats van deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen van deze Standaard 2005 zijn de technische bepalingen deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen en de proeven 61 t/m 72 opgenomen in de publicatie Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering, vastgesteld juli 2010 van toepassing. 02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90, verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) of via de shop op de CROWwebsite: De publicatie Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering, juli 2010 is te downloaden op de CROWwebsite: keuze tervisielegging. Gebruik resultaatsbeschrijvingen Aan de hand van de in deze publicatie opgenomen subwerkcategorieën en resultaatsbeschrijvingen kunnen noodzakelijke besteksposten worden geformuleerd voor het aanbrengen van asfaltverhardingen afgestemd op de nieuwe bepalingen en de Europese normen. Toelichting RAWsystematiek en beoordelingsprocedure Voor een korte toelichting op de RAWsystematiek wordt verwezen naar de CROWwebsite: Toelichting RAWsystematiek. 8

8 I N H O U D S O P G A V E RESULTAATSBESCHRIJVINGEN 31 Wegverhardingen II Aanbrengen asfaltverharding Aanbrengen kleeflaag. m Aanbrengen van een deklaag van asfaltbe Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt Aanbrengen van deklaag van zeer open asfaltbe Aanbrengen deklaag 2laags zeer open asfaltbe Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbe Aanbr. tussenlaag asfaltbe tijdelijke deklaag Aanbrengen tussenlaag van asfaltbe onder zoab Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 2 lagen Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 3 lagen Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 4 lagen Aanbrengen steenslag op deklagen. m Aanbrengen brekerzand op deklagen. m Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbe Aanbrengen van een profileerdeklaag Aanbrengen uitvullingen asfalt. 9

9 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding ROMPTEKST: Aanbrengen kleeflaag. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen kleeflaag. m2 # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 Bitumenemulsie: # Nadere omschrijving van het materiaal. 2 Asfaltkleefmiddel 1 Hoeveelheid 0,2 kg/m 2 2 Hoeveelheid 0,3 kg/m 2 3 Hoeveelheid 0,4 kg/m 2 4 Hoeveelheid 0,5 kg/m 2 10

10 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van een deklaag van asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een deklaag van asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Indien noodzakelijk het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode Zie ook Standaard RAW Bepalingen art Asfalt: AC 8 surf 2 Asfalt: AC 11 surf 3 Asfalt: AC 16 surf 4 Asfalt: AC * surf 1 Mengseleigenschappen: DLIB 2 Mengseleigenschappen: DLA 3 Mengseleigenschappen: DLB 4 Mengseleigenschappen: DLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 7 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 11

11 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 12

12 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Indien noodzakelijk het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode of Zie ook Standaard RAW Bepalingen art Asfalt: SMANL 5 70/100 2 Asfalt: SMANL 8A 70/100 3 Asfalt: SMANL 8B 70/100 4 Asfalt: SMANL 11A 70/100 5 Asfalt: SMANL 11B 70/100 6 Asfalt: SMA * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 1 gebruiken in samenhang met de mengsels voor steenmastiekasfalt gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor steenmastiekasfalt beschrijven met positie 1 inhoud 6 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 13

13 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van deklaag van zeer open asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: ZOAB 11 2 Asfalt: ZOAB 16 3 Asfalt: PA * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 1 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 1 inhoud 3 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 2 Laagdikte * mm [van 45 tot 55 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 14

14 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen deklaag 2laags zeer open asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een deklaag van tweelaags zeer open asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Bovenste laag asfalt: PA * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Onderste laag asfalt: PA * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. 2 Bovenste laag asfalt: ZOAB * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Onderste laag asfalt: ZOAB * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 1 inhoud 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 1 inhoud 1 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Laagdikte bovenste laag * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte bovenste laag * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte bovenste laag * mm [van 35 tot 45 mm] 1 Laagdikte onderste laag * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte onderste laag * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte onderste laag * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Laagdikte onderste laag * mm [van 45 tot 55 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 15

15 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 11 bind 2 Asfalt: AC 16 bind 3 Asfalt: AC 22 bind 4 Asfalt: AC * bind 1 Mengseleigenschappen: TLIB 2 Mengseleigenschappen: TLA 3 Mengseleigenschappen: TLB 4 Mengseleigenschappen: TLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Totale laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Totale laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Totale laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 16

16 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbr. tussenlaag asfaltbe tijdelijke deklaag. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbe toegepast als tijdelijke deklaag. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 16 bind 2 Asfalt: AC * bind 1 Mengseleigenschappen: TDLIB 2 Mengseleigenschappen: TDLB 3 Mengseleigenschappen: TDLC 4 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 4 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter. 1 Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 17

17 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen tussenlaag van asfaltbe onder zoab. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltebe toegepast onder een deklaag van zeer open asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 11 bind 2 Asfalt: AC 16 bind 3 Asfalt: AC 22 bind 4 Asfalt: AC * bind 1 Mengseleigenschappen: TDZIB 2 Mengseleigenschappen: TDZB 3 Mengseleigenschappen: TLZC 4 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 4 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter. 1 Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm] 1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 4 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 5 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 18

18 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 16 base 2 Asfalt: AC 22 base 3 Asfalt: AC 32 base 4 Asfalt: AC * base 1 Mengseleigenschappen: OLIB 2 Mengseleigenschappen: OLA 3 Mengseleigenschappen: OLB 4 Mengseleigenschappen: OLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte * mm [van 40 tot 100 mm] 1 Op het zandbed 2 Op het zandbed, dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Op het maaiveld 4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 5 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 6 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 7 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 8 Op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 19

19 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 2 lagen. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe in twee lagen. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 16 base 2 Asfalt: AC 22 base 3 Asfalt: AC 32 base 4 Asfalt: AC * base 1 Mengseleigenschappen: OLIB 2 Mengseleigenschappen: OLA 3 Mengseleigenschappen: OLB 4 Mengseleigenschappen: OLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte * mm [van 80 tot 120 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 2 Totale laagdikte * mm [van 120 tot 140 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 3 Totale laagdikte * mm [van 140 tot 180 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 1 Eerste laag op zandbed 2 Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Eerste laag op het maaiveld 20

20 4 Eerste laag op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 5 Eerste laag op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 6 Eerste laag op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 8 Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 21

21 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 3 lagen. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe in drie lagen. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 16 base 2 Asfalt: AC 22 base 3 Asfalt: AC 32 base 4 Asfalt: AC * base 1 Mengseleigenschappen: OLIB 2 Mengseleigenschappen: OLA 3 Mengseleigenschappen: OLB 4 Mengseleigenschappen: OLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte * mm [van 160 tot 180 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 2 Totale laagdikte * mm [van 180 tot 220 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 3 Totale laagdikte * mm [van 220 tot 270 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 1 Eerste laag op zandbed 2 Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Eerste laag op het maaiveld 22

22 4 Eerste laag op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 5 Eerste laag op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 6 Eerste laag op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 8 Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 23

23 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen van onderlaag asfaltbe in 4 lagen. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbe in vier lagen. Totaal # Aantal m 2 invullen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 16 base 2 Asfalt: AC 22 base 3 Asfalt: AC 32 base 4 Asfalt: AC * base 1 Mengseleigenschappen: OLIB 2 Mengseleigenschappen: OLA 3 Mengseleigenschappen: OLB 4 Mengseleigenschappen: OLC 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor zeer open asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor zeer open asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte * mm [van 240 tot 260 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 2 Totale laagdikte * mm [van 260 tot 300 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 3 Totale laagdikte * mm [van 300 tot 360 mm] Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm 1 Eerste laag op zandbed 2 Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Eerste laag op het maaiveld 24

24 4 Eerste laag op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 5 Eerste laag op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 6 Eerste laag op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 8 Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 25

25 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen steenslag op deklagen. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Zie ook artikel lid 06 van de Standaard RAW bepalingen. Steenslag: # Korrelgroep vermelden. 1 Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m 2 2 Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m 2 1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben # Hoedanigheid van de materialen vermelden. 2 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen en vervoeren # Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 26

26 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 21 Aanbrengen asfaltverharding. ROMPTEKST: Aanbrengen brekerzand op deklagen. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als m2 rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Zie ook artikel lid 06 van de Standaard RAW bepalingen. Brekerzand: # 1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m 2 1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggend brekerzand verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben # Hoedanigheid van de materialen vermelden. 2 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggend brekerzand verwijderen en vervoeren # Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 27

27 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 22 Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen. ROMPTEKST: Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbe. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbe. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Asfalt: AC 8 bind 2 Asfalt: AC 11 bind 3 Asfalt: AC 16 bind 4 Asfalt: AC 22 bind 5 Asfalt: AC 11 base 6 Asfalt: AC 16 base 7 Asfalt: AC 22 base 8 Asfalt: AC 32 base 1 Mengseleigenschappen: TL * [IB, A, B of C invullen] 2 Mengseleigenschappen: TDL * [IB, B of C invullen] 3 Mengseleigenschappen: TLZ * [IB, B of C invullen] 4 Mengseleigenschappen: OL * [IB, A, B of C invullen] 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR * Stijfheid S min *, S max * Weerstand tegen permanente vervorming f cmax * Weerstand tegen vermoeiing E 6 * # Eventueel nadere gegevens m.b.t. het mengsel vermelden. Positie 2 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfaltbe gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfaltbe beschrijven met positie 2 inhoud 5 indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Dikte ten minste * mm [van 20 tot 30 mm] 2 Dikte ten minste * mm [van 30 tot 40 mm] 3 Dikte ten minste * mm [van 40 tot 50 mm] 4 Dikte ten minste * mm [van 50 tot 60 mm] 1 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 3 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 28

28 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 22 Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen. ROMPTEKST: Aanbrengen van een profileerdeklaag. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van een profileerdeklaag. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Indien noodzakelijk het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode of Zie ook Standaard RAW Bepalingen art Asfalt: # Asfaltmengsel en eigenschappen nader omschrijven. Positie 1 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfalt gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfalt alleen beschrijven indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m 2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Dikte ten minste * mm [van 15 tot 25 mm] 2 Dikte ten minste * mm [van 25 tot 35 mm] 3 Dikte ten minste * mm [van 35 tot 45 mm] 4 Dikte ten minste * mm [van 45 tot 60 mm] 1 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 3 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 29

29 WERKCATEGORIE: 31 Wegverhardingen II. VERSIE SUBWERKCATEGORIE: 22 Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen. ROMPTEKST: Aanbrengen uitvullingen asfalt. HOOFDCODE: DEFICODE TEKSTEN EENHEID Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode Oppervlakte uitvulplaatsen: # Aantal plaatsen en totaal oppervlak in m 2 vermelden. Eventueel indicatie geven van de grootte per plaats. 1 Asfalt: # Asfaltmengsel en eigenschappen nader omschrijven. Positie 1 gebruiken in samenhang met de mengsels voor asfalt gedefinieerd in de Standaard RAW Bepalingen. Andere mengsels voor asfalt alleen beschrijven indien beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal in de weg. In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3 van het bestek. 1 Op een inlage, aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden. 2 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader omschrijven. 3 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven. 30

30 TOELICHTING RESULTAATSBESCHRIJVINGEN De resultaatsbeschrijvingen in het ter visie gelegde document met hoofdcodes t/m worden opgenomen in de catalogus resultaatsbeschrijvingen versie 2010 onder subwerkcategorie aanbrengen asfaltverhardingen en Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen. De resultaatsbeschrijvingen in subwerkcategorieën Aanbrengen asfaltverharding en Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen zijn afgestemd op de beschrijving van asfaltmengsels volgens de Europese normen voor asfalt, de NENEN serie en de naar aanleiding van de tervisielegging aangepaste coderingen voor mengseleigenschappen. Eerste beschouwing van de resultaatsbeschrijvingen maakt duidelijk dat de bekende benamingen grindasfaltbe, steenslagasfaltbe, open en dicht asfaltbe ook nu niet worden gehanteerd. Voor het aanbrengen van asfaltbe maakt de norm NENEN onderscheid in asfaltbe voor deklagen, tussenlagen en onderlagen. Dit is ook zichtbaar in de hoofdtekst van de resultaatsbeschrijvingen voor het aanbrengen van asfaltbe. De resultaatsbeschrijvingen zijn als volgt opgebouwd: Positie 1 specificatie van het asfaltmengsel; Positie 2 specificatie van de mengseleigenschappen; Positie 3 indicatie van de breedte van de aan te brengen asfaltlaag; Positie 4 specificatie van de aan te brengen laagdikte; Positie 5 (gereserveerd voor extra informatie over de laagdikte); Positie 6 Informatie over het materiaal waarop de laag aangebracht moet worden. Positie 1 De specificatie van het asfaltmengsel geschiedt op basis van de codering volgens de Europese norm. Asfaltbe wordt aangeduid met AC D aaaa xx/xxx, daarbij staat: AC voor asfaltbe (Asphalt Concrete), D voor de bovenmaat van het toeslagmateriaal in het mengsel, aaaa voor de functie van de laag (surf, bind of base voor resp. dek, tussen en onderlaag) Op positie 1 wordt overigens de bitumengrade van het bindmiddel niet aangeduid voor het aanbrengen van asfaltbe omdat de keuze daarvan gemaakt wordt door de producent van het mengsel om aan de gewenste eigenschappen van het mengsel te kunnen voldoen. De functionele eigenschappen die voor de continu gegradeerde asfaltbemengsels worden gehanteerd geven de producent die ruimte. Op de CEmarkering van het toegepaste mengsel zal deze bitumengrade wel worden vermeld. ( xx/xxx voor de bitumengrade van het toegepaste bindmiddel (bijv. 70/100 of 40/60. Hier kan ook een aanduiding van een gemodificeerd bindmiddel worden gegeven). Voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbe geldt eenzelfde codering waarbij SMA staat voor steenmastiekasfalt (Se Mastic Asphalt) en PA voor zeer open asfaltbe (Porous Asphalt). In de resultaatsbeschrijvingen voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbe wordt op positie 1wel het bindmiddel gespecificeerd. Dit houdt verband met de empirische beschrijving van deze mengsels. De normen voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbe geven nog geen mogelijkheid om de mengsels functioneel te specificeren. Positie 2 De mengseleigenschappen worden gespecificeerd op basis van de eigenschappen die in de normen zijn gedefinieerd. Voor asfaltbe betekent dit in principe een functionele specificatie, waarbij in beperkte mate een receptmatige benadering wordt gehanteerd die met name betrekking heeft op de korrelverdeling en het minimum bindmiddelgehalte en voor het overige functionele eigenschappen worden gehanteerd. Deze 31

31 eigenschappen zijn: Watergevoeligheid: ITSR**; Stijfheid: S min ******, S max *****; Weerstand tegen permanente vervorming f cmax *** ; Weerstand tegen vermoeiing: ε 6 ***. Voor de tot nu toe gebruikelijke mengsels is door de CROWwerkgroep CIENA een inventarisatie gemaakt waarbij op basis van onderzoek en engineering judgement een indeling gemaakt is van de eigenschappen van die mengsels. Op grond van de ervaringen opgedaan met deze eigenschappen na de invoering ervan in 2008 is door de Deskundigencommissie Asfaltverhardingen een nadere invulling gegeven aan de eisen voor deze eigenschappen. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van deze eigenschappen voor asfaltbemengsels in paragraaf Tabel T De combinaties van eigenschappen worden aangeduid met een code. Ten opzichte van de indeling gehanteerd in de Standaard RAW Bepalingen Wijziging 2008 is besloten een aparte categorie toe te voegen voor intensief belaste verhardingen voor locaties met langzaam rijdend (bij een snelheid < 15 km/uur) en stilstaand zwaar verkeer. Zie ook onderstaande tabel. De categorieindeling volgens tabel T wordt gebruikt om het toepassingsgebied te kunnen bepalen van een door de producent ontworpen mengsel waarvan de eigenschappen in het typeonderzoek zijn bepaald. De bestekschrijver moet op basis van de functie van de laag en het toepassingsgebied de gewenste combinatie van eigenschappen bepalen. Hij kan dit doen door een keuze te maken uit de categorieën volgens tabel T van de Standaard RAW bepalingen. De waarden voor de asfalteigenschappen in tabel T31.09 zijn bepaald aan de hand van de waarden van die eigenschappen verkregen bij onderzoeken van de oude asfaltmengsels (Standaard 2005). Dit betekent dat zij niet rechtstreeks in een constructieontwerpprogramma kunnen worden toegepast. Daarvoor moeten een aantal correctiefactoren worden ontwikkeld. In het CROWproject Ontwerpinstrumentarium Asfalt (OIA) wordt hieraan gewerkt. 32

32 Relatie categorieindeling vrachtautointensiteit, toepassingsgebied en mengseleigenschappen Indicatie toepassingsgebied wegtypeindeling volgens CROW Publicatie 147 Wegbeheer Vrachtautointensiteit (VA) Intensiteit van het vrachtverkeer op de zwaarst belaste rijstrook (werkdagjaargemiddelde in één richting) Intensief belaste verharding voor locaties met langzaam rijdend (bij een snelheid < 15 km/uur) en stilstaand zwaar verkeer VA > 250 en v < 15 km/h (IB) Fietspad, woonerf, winkelerf VA 50 (A) Auto(snel)weg, Buurtsluitingsweg, wijkontsluitingsweg 50 < VA 2500 (B) Auto(snel)weg, provinciale weg VA> 2500 (C) asfaltbemengsels voor: deklagen DLIB DLA DLB DLC tussenlagen TLIB TLA TLB TLC tussenlagen toegepast als TDLIB TDLB TDLC tijdelijke deklaag tussenlagen toegepast onder een deklaag van zeer TLZIB TLZB TLZC open asfaltbe onderlagen OLIB OLA OLB OLC DL = Categorie eigenschappen voor een asfaltbemengsel voor deklagen. OL = Categorie eigenschappen voor een asfaltbemengsel voor onderlagen. TL = Categorie eigenschappen voor een asfaltbemengsel voor tussenlagen. TDL = Categorie eigenschappen voor een asfaltbemengsel voor tussenlagen toegepast als tijdelijke deklaag. TLZ = Categorie eigenschappen voor een asfaltbemengsel voor tussenlagen onder een zeer open asfaltbe deklaag. VA = Vrachtautointensiteit in aantal vrachtauto s per etmaal per richting. Voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbe wordt niet met de hiervoor vermelde categorieindelingen gewerkt. In artikel respectievelijk zijn de de specificaties gegeven. Dit zijn in feite mengselsamenstellingen omdat deze mengsels op empirische wijze worden gespecificeerd. De tot 2005 in de Standaard RAW Bepalingen opgenomen mengselsamenstellingen zijn de basis geweest voor de specificatie zoals ze nu in genoemde artikelen staan. Volgens de Europese norm wordt een steenmastiekasfalt aangeduid met SMA (Se mastic asphalt) en een zeer open asfaltbe met PA (porous asphalt). Om de in Nederland gebruikte mengselspecificatie en gewenste eigenschappen te kunnen aanduiden is ervoor gekozen deze aan te duiden met SMANL en ZOAB. 33

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Ter visie tot 1 oktober 2008. Aanpassing van de RAW-systematiek. Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen

Ter visie tot 1 oktober 2008. Aanpassing van de RAW-systematiek. Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen Aanpassing van de RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen Paragraaf 01.14 - Bouwstoffen: Artikel 01.14.05 Paragraaf 01.17 - Vrijgekomen materialen:

Nadere informatie

Normblad: 1 / 5 mei 2016

Normblad: 1 / 5 mei 2016 Normblad: 1 / Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 3307 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 mineralen en werkgroep kunststof ressorterend onder deze commissie. Deel

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

Opdrachtgever: gemeente Leudal Besteknummer: Versie: Definitief D0

Opdrachtgever: gemeente Leudal Besteknummer: Versie: Definitief D0 Bladnr. 1 Gemeente Leudal Raamovereenkomst met open posten Besteknr.: 16002 Projectnr.: 407621 Maastricht, 04 mei 2016 Revisie: D0 Ingenieursbureau Antea Group Datum vrijgave: 4 mei 2016 Beschrijving revisie

Nadere informatie

Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief

Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen 01.08 - Bijdragen 01.08.03 - Bijdrage VISI-systematiek 01.23 - Communicatie 01.23.01 - VISI-systematiek Algemeen Bestekbestand

Nadere informatie

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen WGA-document - 2625-139-02 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen 2010 Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Versie van 15-06-2012 Consultatiedocument Consultatiedocument RAW-deelhoofdstuk

Nadere informatie

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Inhoud presentatie: - Gelderland in vogelvlucht - Eerste stille wegdekken

Nadere informatie

Opdrachtgever: gemeente Borger-Odoorn Besteknr.: GG e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d

Opdrachtgever: gemeente Borger-Odoorn Besteknr.: GG e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d Bladnr. 1 2e Nota van inlichtingen behorende bij bestek en voorwaarden: "": Besteknummer: GG2015-003 Projectnummer MUG: 81197313 Datum: 4 januari 2016 Opgesteld door: Gecontroleerd door: RWi SMe Vrijgegeven

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Bladnr. 1 van 5 TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Sinds 1 juli 2008 is de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' ofwel de Grondroerdersregeling van kracht. Deze wet is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH16.621.01 Werk : Plaats : Projectnummer : gemeente Utrechtse Heuvelrug 1600014 Oktober 2016 Bladnr.

Nadere informatie

Vernieuwing CROW publicatie 210

Vernieuwing CROW publicatie 210 Vernieuwing CROW publicatie 210 Technologendagen 2016 Peter van der Bruggen Reden Zeer veel vragen aan CROW over allerlei zaken Niet alles duidelijk beschreven Publicatie bevatte geen duidelijke proefbeschrijvingen

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

Wijzigingen hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

Wijzigingen hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijzigingen hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen - aanvulling bepalingen teelgrond - aanpassing bepalingen iepenziekte - uitbreiding met bestrijden eikenprocessierups en luizen

Nadere informatie

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT Bladnr. 1 van 5 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 van 5 RAW1062 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Nadere informatie

De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning

De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning Programma van de doos 1. Mythologische verklaring 2. Eerst hulp bij de overgang (EHBO); De Asfalt Converter

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan Nieuwe asfaltnormen en CE ir. Jan van der Zwan Inhoud Achtergronden CE Rol van CE in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving Rol van CE en kwaliteitsborging in contracten Het lastige spel.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RAW-systematiek. Merkenreglement. Voorschriften gebruik RAW-keur

Algemene Voorwaarden RAW-systematiek. Merkenreglement. Voorschriften gebruik RAW-keur Algemene Voorwaarden RAW-systematiek Merkenreglement Voorschriften gebruik RAW-keur CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) 69 53 00 Fax (0318) 62 11 12 E-mail crow@crow.nl

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 4 monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2015 18/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 24/02/2015 24/02/2015 Startdatum

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit Zaaknummer: 2015001234 *16int00894* 16int00894 Raadsinformatiebrief Nr. 2016-14 Aan : Raad Van : College van B&W Behandeld in collegevergadering d.d.

Nadere informatie

RAW-systematiek. Ter visie. - Nieuw (eerste) deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige Baggerwerken van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken

RAW-systematiek. Ter visie. - Nieuw (eerste) deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige Baggerwerken van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken RAW-systematiek - Nieuw (eerste) deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige Baggerwerken van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken - Uitbreiding van werkcategorie 01 Algemeen en administratief met een resultaatsbeschrijving

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Standaard RAW Bepalingen 2010

Informatiebijeenkomst Standaard RAW Bepalingen 2010 Informatiebijeenkomst Standaard RAW Bepalingen 2010 RAW: Bouwstenen voor de toekomst Informatiebijeenkomst Standaard RAW Bepalingen 2010 1 Beoordeling inschrijvingsstaat Wijziging 2008 : verrekenprijzen

Nadere informatie

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels Bert Gaarkeuken DIBEC Materiaalkunde Jan van de Water DIBEC Materiaalkunde Samenvatting Gap-graded mengsels worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Standaard RAW Bepalingen

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Standaard RAW Bepalingen Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Planten Verplanten bomen Eisen aan plantmateriaal Garantie Wijziging Standaard RAW Bepalingen Uitbreiding RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen Ter visie Commentaar

Nadere informatie

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, oktober 2014

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, oktober 2014 Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen Dienst Grote Projecten en Onderhoud, oktober 2014 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Toepassingsgebied 5 3 Begripsbepalingen 5 3.1 Asfaltverhardingen 5 3.2 Ontwerplevensduur

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Toepassingsgebied 5 2 Begripsbepalingen 5 2.1 Asfaltverhardingen 5 2.2 Ontwerpperiode

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Dave van Vliet, n Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van

Nadere informatie

- Wijziging van artikel 01.09.01 van hoofdstuk 01 van de Standaard 2010. - Wijziging van enige artikelen van deelhoofdstuk 51.0 van de Standaard 2010

- Wijziging van artikel 01.09.01 van hoofdstuk 01 van de Standaard 2010. - Wijziging van enige artikelen van deelhoofdstuk 51.0 van de Standaard 2010 RAW-systematiek - Nieuw deelhoofdstuk 51.6 - Bomen in infrastructuur - Wijziging van artikel 01.09.01 van hoofdstuk 01 van de Standaard 2010 - Wijziging van enige artikelen van deelhoofdstuk 51.0 van de

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d.

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d. RAW0013-102610 RAW Bestek 1100072172 Bladnr. 1 van 8 Behoort bij:{1100072172} I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015

Nadere informatie

22.8 Ophoogmaterialen van kunststof. blad OPHOOGMATERIALEN VAN KUNSTSTOF

22.8 Ophoogmaterialen van kunststof. blad OPHOOGMATERIALEN VAN KUNSTSTOF blad 1 22.8 OPHOOGMATERIALEN VAN KUNSTSTOF Algemene toelichting blad 2 ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Bij het opstellen van de teksten voor het onderdeel Grondwerken, ophoogmaterialen van kunststof is

Nadere informatie

Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud NederlandSchoon Afvalbakken in de openbare ruimte Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten Dienstorder MOW/AWV/2017/4 d.d. 24 mei 2017 Titel: Voorgesteld door: Informatiefolder: Doelgroep: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Commissie Kwaliteit Bitumineuze

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten:

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten: RAW1209-90538 Samenwerkende gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen Bladnr. 1 van 12 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten: in samenwerkende

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie ir. C.P. Plug dr.ir. A.H. de Bondt ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT CROW

Nadere informatie

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Jan Telman (TNO), Arthur van Dommelen (DVS), versie

Nadere informatie

De schriftelijke vragen zijn verzameld en beantwoord in de nota van inlichtingen welke als bijlage bij deze derde nota van inlichtingen is gevoegd.

De schriftelijke vragen zijn verzameld en beantwoord in de nota van inlichtingen welke als bijlage bij deze derde nota van inlichtingen is gevoegd. RAW0008 Besteksnr. W&G 04-2015 Derde nota van inlichtingen, versie 150331 MC Bladnr. 1 van 40 01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: RAW-Bestek: W&G 04-2015 AANBESTEDENDE DIENST: Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 01 Algemeen en administratief Nieuwe paragraaf Social return

Hoofdstuk 01 Algemeen en administratief Nieuwe paragraaf Social return Hoofdstuk 01 Algemeen en administratief Nieuwe paragraaf 01.26 Social return December 2016 Definitieve tekst Pagina 1 van 17 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE Hoofdstuk 70 Technische bepalingen voor contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eisen uit de CROW-kwaliteitscatalogus CROW Galvanistraat

Nadere informatie

No Dig Event 7 en 8 oktober 2015 Rioolrenovatie. Hans van Keeken, Senior adviseur Kragten Voorzitter Werkgroep Rioolrenovatie

No Dig Event 7 en 8 oktober 2015 Rioolrenovatie. Hans van Keeken, Senior adviseur Kragten Voorzitter Werkgroep Rioolrenovatie No Dig Event 7 en 8 oktober 2015 Rioolrenovatie Hans van Keeken, Senior adviseur Kragten Voorzitter Werkgroep Rioolrenovatie 1 Hans van Keeken 25 jaar in dienst Kragten Senior adviseur Riooltechniek Specialist

Nadere informatie

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : 82353400-2016 BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 BETREFT NOTA VAN INLICHTINGEN DATUM : 25-08-2016 Bladnr.

Nadere informatie

Afwegingsmodel Wegen (AMW)

Afwegingsmodel Wegen (AMW) Afwegingsmodel Wegen (AMW) Steef van Hartskamp Provincie NoordBrabant 2 juni 2010 Waarom een afwegingsmodel? In t verleden nauwelijks afweging Asfalt of bij K+L elementen Enkele wegbeheerders cementbeton

Nadere informatie

Tijdelijke bemalingen in de RAW-systematiek

Tijdelijke bemalingen in de RAW-systematiek Tijdelijke bemalingen in de RAW-systematiek Reint Buiter, Stichting CROW, Ede Platform Tijdelijke Grondwaterbemalingen - Zeist - 2012-10-30 1 Tijdelijke grondwaterbemalingen Platform Tijdelijke Grondwaterbemalingen

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

Hoofdstuk 22 - Grondwerken

Hoofdstuk 22 - Grondwerken Hoofdstuk 22 - Grondwerken Deelhoofdstuk 22.4 - Licht ophoogmateriaal Vastgestelde document Versie van 08-09-2010 1 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare

Nadere informatie

Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: /W e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk

Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: /W e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk Bladnr. 1 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: 2013-01/W24863 1e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk Inlichtingen gegeven namens de directie door:

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) RAW0083-73476 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: besteknr. 207.11.0963.29 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval -

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Kortschrift opgesteld voor: Wegbouwkundige Werkdagen 2002 Te Doorwerth, Nederland 12 en 13 juni 2002 Onderzoek naar

Nadere informatie

Raamovereenkomst besteknr. RNV2016_1

Raamovereenkomst besteknr. RNV2016_1 Bladnr. 2 van 59 Aanbesteder College van Burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Oldebroek en Putten Gemeente Elburg Zuiderzeestraatweg Oost 19 8081

Nadere informatie

Asfaltonderhoud /W24863 DEFINITIEF BESTEK.

Asfaltonderhoud /W24863 DEFINITIEF BESTEK. Asfaltonderhoud 2013 2013-01/W24863 DEFINITIEF BESTEK www.wijchen.nl Bladnr. 1 Asfaltonderhoud 2013 Definitief bestek Projectnummer: Besteknummer: W24863 2013-01/W24863 Opdrachtgever: Gemeente Wijchen

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Onkruidbeheer op verhardingen

Onkruidbeheer op verhardingen Toegankelijk maken van kennis Onkruidbeheer op verhardingen Ceciel van Iperen, projectmanager Openbare Ruimte en Infrastructuur Presentatie CROW - 'Onkruidbeheer op verhardingen' 1 Inhoud 1. CROW 2. Publicatie

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Het uitbesteden van gladheidsbestrijding vraagt om een gedegen kennis van deze materie. Hiervoor heeft CROW twee publicaties uitgebracht; Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

Nadere informatie

Inleiding Inleiding Algemeen Technisch proces Danny van Loon (Track 3D) Rijkswaterstaat,

Inleiding Inleiding Algemeen Technisch proces Danny van Loon (Track 3D) Rijkswaterstaat, Presentatie door Danny van Loon (Track 3D) voor Rijkswaterstaat, Platform Voegovergangen en Opleggingen 21 juni 2011 Track 3D Positionering Product Vraag ZZP: klanten als Strukton, Van Oord Nederland,

Nadere informatie

Hergebruik van asfalt

Hergebruik van asfalt Hergebruik van asfalt Ervaringen Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen afd. GPO Inhoud Inleiding, begrippen en historie Hoeveel hergebruik mag? Uitgevoerde onderzoeken Mechanische karakterisering

Nadere informatie

04 Met freesnaden wordt hier bedoeld alle asfalt aansluitingen die gemaakt moeten worden.

04 Met freesnaden wordt hier bedoeld alle asfalt aansluitingen die gemaakt moeten worden. RAW0260 Moederbestek DEFINIITEF versie 02-02-2016 Bladnr. 19 van 32 30 Wegverhardingen I 30 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden 30 12 01 Frezen van asfaltverhardingen 04 Met freesnaden

Nadere informatie

RAW-systematiek. Standaard RAW Bepalingen. Wijziging van hoofdstuk 21 - Bemalingen. Ter visie. Pagina 1 van 16

RAW-systematiek. Standaard RAW Bepalingen. Wijziging van hoofdstuk 21 - Bemalingen. Ter visie. Pagina 1 van 16 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen Wijziging van hoofdstuk 21 - Bemalingen Ter visie Pagina 1 van 16 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Bladnr. 1 van 5 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Hier het besteknummer uit de contractinfo overnemen 0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 0.01 AANBESTEDER 0.02 PROCEDURE 0.03 INLICHTINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Leidingwerk Actualisering 25.1 Rioleringen Onderdeel: Rioolreiniging

Hoofdstuk 25 Leidingwerk Actualisering 25.1 Rioleringen Onderdeel: Rioolreiniging RAW-systematiek Hoofdstuk 25 Leidingwerk Actualisering 25.1 Rioleringen Onderdeel: Rioolreiniging September 2013 Ter visie Indien dit document in het bestek van toepassing wordt verklaard, worden de bepalingen

Nadere informatie

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Bladnr. 1 van 10 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Raamovereenkomst met kenmerk: 16002 'Groot onderhoud asfalt 2017 in de Gemeente

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: bestek 10-10 "Onderhoud asfaltverhardingen 2010-2011" I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2)

Nadere informatie

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff Ir. Marc J. Eijbersen is als projectleider werkzaam bij CROW Ir. Jan Hooghwerff is werkzaam bij de vakgroep Transport en Infrastructuur

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET TOEPASSEN VAN DE RAW-SYSTEMATIEK. Overwegende dat,

OVEREENKOMST VOOR HET TOEPASSEN VAN DE RAW-SYSTEMATIEK. Overwegende dat, OVEREENKOMST VOOR HET TOEPASSEN VAN DE RAW-SYSTEMATIEK Overwegende dat, * de Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, verder te noemen CROW, een instelling

Nadere informatie

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk,

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk:

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: 4.2 Het bestek Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: Een nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken

Nadere informatie

STERK EN WATERDICHT GIETASFALT VOOR PARKEERDAKEN

STERK EN WATERDICHT GIETASFALT VOOR PARKEERDAKEN STERK EN WATERDICHT GIETASFALT VOOR PARKEERDAKEN SYSTEEMOMSCHRIJVINGEN N E D E R L A N D S E G I E T A S F A L T O R G A N I S A TI E 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Overzicht van normen, die van toepassing zijn.

Nadere informatie

,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE

,.vs -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE ,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE Op diverse plaatsen vindt onderzoek plaats of heeft zeer recentelijk onderzoek plaatsgevonden naar het ontwerp en mengselkeuze voor asfaltconstructies die worden

Nadere informatie

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002 Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: A-BU-0002... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd.

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 1 van 11 MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 2 van 11 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 van 11 PAR 1.01

Nadere informatie

Ter visie. Nationaal Toepassingsdocument (NTD) NEN-EN Bitumineuze mengsels Materiaalspecificaties Deel 1: Asfaltbeton

Ter visie. Nationaal Toepassingsdocument (NTD) NEN-EN Bitumineuze mengsels Materiaalspecificaties Deel 1: Asfaltbeton Nationaal Toepassingsdocument (NTD) NEN-EN 13108-1 Bitumineuze mengsels Materiaalspecificaties Deel 1: Asfaltbeton Ter visie Ter visie tot 15 december 2006 CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37,

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen wijzigingen.

In Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST zijn geen wijzigingen. Bladnr. 1 van 18 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek en voorwaarden voor" Besteksnummer: 2012-05 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 6 februari 2013 In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen

Nadere informatie

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt Oppervlakbehandeling Duurzaam Snel en efficiënt Veilig Voordelig Voor vrijwel elk asfalt Effectief asfaltonderhoud Producten en technieken die voldoen aan de eisen van nu Een is een voordelige manier om

Nadere informatie

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Rudi Dekkers Senior Adviseur Business Development InfraLinQ / KWS Infra Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Presentatie: Historie stille wegdekken in de

Nadere informatie

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland E. (Berry) Bobbink Provincie Gelderland ir. H.F.(Fred) Reinink M+P Raadgevende ingenieurs b.v. Samenvatting

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies

Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies 2008 HANDLEIDING vloeistofdichte bitumineuze constructies 2 Handleiding -- vloeistofdichte bitumineuze constructies Vereniging tot Bevordering van Werken

Nadere informatie

CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek

CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek CROW StandaardSystematiek Kostenramingen GWW-Objectenbibliotheek Paul Jansen Bernard Witteveen DACE Symposium 29 november 2007 Ruimte voor een of meer logo s van andere organisaties Mijn Agenda Even kennis

Nadere informatie