Archeologische inventarisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologische inventarisaties"

Transcriptie

1 B i j l a g e 3 : Archeologische inventarisaties

2 Plangebied: Paktuynen Kwartier fase 2 en 3, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: locatie 1 en 5 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: Op verzoek van Gemeente Enkhuizen is gekeken naar de archeologische verwachting voor het plangebied Paktuynen Kwartier fase 2 en 3 in Enkhuizen. Het terrein ligt op dit moment braak. Fase 1 van het project is afgerond. Het archeologisch onderzoek binnen fase 2 en 3 van het project heeft zich tot nog toe beperkt tot het graven van twee kleine proefsleuven in 2006/2007. Hierbij zijn onder meer muren, vloeren, putten en afvalkuilen aangetroffen. Afb. 1 De verschillende fasen binnen het nieuwbouwproject Paktuynen. Michiel Bartels: / /

3 Archeologische verwachtingen voor het plangebied Het plangebied is gelegen binnen de historische stadskern van Enkhuizen. Deze kern is beschermd stadsgezicht en bezit een hoge archeologische waarde, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland (Cultuurhistorische Waarden Kaart, code WFR317A). De geschiedenis van de Paktuinen begint in 1542, als de Oude Haven wordt aangelegd. Ten zuiden van de haven werd een strook grond ingericht voor scheepswerven. Hierlangs liep een straat, de huidige Paktuinen, met ten zuiden daarvan een bakstenen stadsmuur met drie torens en een rondeel. Achter de stadsmuur lag een brede vestinggracht. Het plangebied bevindt zich grotendeels op de locatie van deze brede gracht. De situatie is zichtbaar op de kaart van Van Deventer uit omstreeks De meest westelijke toren bevond zich vermoedelijk precies ten westen van de huidige Ridderstraat, dus binnen het plangebied Paktuynen Kwartier fase 2. Afb. 2 Uitsnede van de kaart van Van Deventer uit Binnen de blauwe cirkel de toren die vermoedelijk direct ten westen van de huidige Ridderstraat moet worden gelokaliseerd. Van 1590 tot 1607 is Enkhuizen sterk uitgebreid. De uitbreiding begon in 1590 aan de zuidzijde van de stad: de vestinggracht ten zuiden van de Paktuinen werd gedempt en meer naar het zuiden, in het onbebouwde grasland, de Nieuwe Haven uitgegraven. De havens werden in 1592 met elkaar verbonden door het Waaigat. Tussen de Oude en Nieuwe Haven bouwde men woon- en pakhuizen. De wijk was een van de rijkere buurten van de stad: hier woonden onder meer veel kooplieden, waaronder de bekende familie Blauhulck. De kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 geeft een goed beeld van het uiterlijk van de wijk. Langs de straten is aaneengesloten bebouwing aanwezig. Binnen het plangebied Paktuynen fase 2 staat langs de Paktuinen een gebouw dat op een afwijkende manier is getekend. Dit is het pand van de WIC (West-Indische Compagnie), hier gebouwd in Op deze kaart wordt het pand weergegeven als langwerpig pand langs de weg, maar op andere kaarten als vierkant gebouw met binnenplaats. Achter het pand stond een groot pakhuis. Dit pakhuis bestaat nog steeds, maar staat niet meer op zijn oorspronkelijke locatie. Rond 1978 is het pand namelijk afgebroken en weer opgebouwd langs de Wierdijk. Nu maakt het gebouw onderdeel uit van het Zuiderzeemuseum. Op de kade ten oosten van het Waaigat is eveneens een afwijkend gebouw aanwezig dat deels binnen het plangebied valt. Het wordt op de kaarten uit de 17 de eeuw de Directeurs kamer der Extraord. Convoyen genoemd. Michiel Bartels: / /

4 Afb. 3 Uitsnede van de kaart uit de kroniek van Brandt uit In geel bij benadering de locatie van het plangebied. Geheel links binnen het plangebied het water van het Waaigat. De eerste kadasterkaart uit 1823 toont het plangebied aan het begin van de 19 de eeuw. Het pand en pakhuis van de WIC zijn nog aanwezig. Het pand is later in de 19 de eeuw afgebroken, het pakhuis is dus blijven bestaan. Binnen het plangebied zijn verder in 1823 nog een paar huizen aanwezig, maar inmiddels is ook veel bebouwing verdwenen. De Nieuwe Haven is aan het einde van de 19 de eeuw grotendeels gedempt en als tuinbouwgebied ingericht. Vanaf 1895 is hier het Snouck van Loosenpark aangelegd. Het Waaigat verloor hierdoor zijn functie. Desondanks is dit water blijven bestaan. De zuidzijde van het Waaigat, op de locatie van het plangebied Paktuynen fase 3, is waarschijnlijk pas in de 20 ste eeuw gedempt. Michiel Bartels: / /

5 Afb. 4 Uitsnede uit de kadasterkaart uit In blauw de locatie van het plangebied. In de rechterbovenhoek binnen het plangebied bevindt zich het pand van de WIC, met daarachter het grote pakhuis. Conclusie Op basis van de topografische ontwikkeling en de ligging binnen de historische kern van Enkhuizen heeft het plangebied Paktuynen Kwartier fase 2 en 3 een zeer hoge archeologische waarde. De ondergrond van Paktuynen Kwartier fase 2 bestaat uit een vestinggracht die in 1590 is gedempt. Langs de zuidzijde van de Paktuinen (straat) heeft een zware bakstenen stadsmuur gelopen en binnen het plangebied stond waarschijnlijk ook een stenen toren uit de 16 de eeuw. Vanaf het einde van de 16 de eeuw stonden hier woon- en pakhuizen, waaronder het pand en pakhuis van de WIC. Het archeologisch onderzoek binnen fase 1 heeft duidelijk gemaakt dat binnen het plangebied veel funderingen en vloeren van gebouwen, evenals putten en afvalkuilen in de bodem aanwezig zijn. Het aangetroffen vondstmateriaal, hoewel beperkt verzameld tijdens de opgraving, toont de hoge welstand van de bewoners van de huizen in de 17 de eeuw. Paktuynen Kwartier fase 3 bestaat voor het grootste deel uit een gedempt deel van het Waaigat, dat dateert uit Hier kunnen houten beschoeiingen of kademuren worden verwacht, evenals vondstmateriaal dat tijdens de gebruiksperiode van het water in de haven terecht is gekomen (1592 tot 20 ste eeuw). Nieuwbouw binnen het plangebied heeft een verstoring van het bodemarchief tot gevolg, wat betekent dat de bouwwerkzaamheden vooraf dienen te worden gegaan door een archeologisch onderzoek. De geldigheid van het Bureauonderzoek (ABO) en Programma van Eisen (PvE) uit 2006 is vervallen. Voorafgaand aan een opgraving op deze locatie moet daarom een nieuw Bureauonderzoek en Programma van Eisen worden gemaakt. Met gemeente en ontwikkelaar is inmiddels vastgelegd hoe deze keer de archeologie op een verantwoorde wijze meegenomen dient te worden in de ontwikkeling van de locatie. Ook de Erfgoedinspectie van het Ministerie van OCW is hiervan op de hoogte gesteld. Aangezien de toenmalige en inmiddels niet meer bestaande archeologisch marktpartijen noch hun data en materiaal/vondsten hebben aangeleverd, zal aan het verdere vergunningstraject de eis worden gesteld dat dit vooraf wordt opgelost. De marktpartijen hebben in strijd met de vergunning en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg gehandeld. Michiel Bartels: / /

6 Plangebied: Burgwal 30, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: locatie 2 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: Op verzoek van Gemeente Enkhuizen is gekeken naar de archeologische verwachting voor het perceel Burgwal 30 in Enkhuizen. Binnen het plangebied is op dit moment een dubbel woonhuis aanwezig. De geplande nieuwbouw omvat twee vrijstaande woningen met garage. Afb. 1 De locatie Burgwal 30 in Enkhuizen. Archeologische verwachtingen voor het plangebied Het perceel is gelegen binnen de historische stadskern van Enkhuizen. Deze kern is beschermd stadsgezicht en bezit een hoge archeologische waarde, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland (Cultuurhistorische Waarden Kaart, code WFR317A). Michiel Bartels: / /

7 Het plangebied is gelegen binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die aan het einde van de 16 de eeuw tot stand is gekomen. Voorafgaand aan deze uitbreiding lag het gebied buiten de grenzen van de stad. Waarschijnlijk was het terrein in gebruik als weide- en hooiland. De kans op sporen uit de periode vóór 1590 binnen het plangebied is klein. In 1590 werd aangevangen met de stadsuitbreiding. In de eerste fase van de uitbreiding werd het gebied binnen de huidige vest ten zuiden van het Handvastwater, waartoe ook het plangebied behoort, bouwrijp gemaakt. Hierbij werden de bestaande sloten gedempt, nieuwe brede grachten en havens gegraven en het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. Uit historische en archeologische bronnen is bekend dat hiervoor klei, havenslib en stadsafval is gebruikt. Tijdens een opgraving langs de Molenweg in 2010, eveneens gelegen binnen het gebied van de stadsuitbreiding, is tevens vastgesteld dat soms gebruik is gemaakt van houten schotten en vlechtwerkwanden om de opgebrachte grond te zetten. Al in december 1591 konden de erven ten zuiden van het Handvastwater worden verkocht en verhuurd. Twee jaar later werden straten en bruggen aangelegd in opdracht van het stadsbestuur. In de jaren hierna werd het overige deel van de stadsuitbreiding ingericht en in 1607 was het project afgerond. Op kaarten uit de 17 de eeuw is zichtbaar dat op de locatie van de noord- en westgrens van het perceel een sloot lag. Deze sloten zijn omstreeks 1920/1930 gedempt. Langs de Burgwal stond aaneengesloten bebouwing met daarachter achtererven. Uit de kadastrale kaart uit 1823 blijkt dat de huizen langs de straat inmiddels grotendeels zijn gesloopt. Binnen het plangebied stond nog een bouwwerk, maar dit is waarschijnlijk een schuur. De rest van het perceel is in gebruik als weiland. Michiel Bartels: / /

8 Afb. 2 Uitsnede van de kaart uit de kroniek van Brandt uit In rood is bij benadering de locatie van plangebied weergegeven. Afb. 3 Uitsnede van de kadasterkaart uit In blauw is de locatie van het plangebied weergegeven. Michiel Bartels: / /

9 Conclusie Op basis van de topografische ontwikkeling en de ligging binnen de historische kern van Enkhuizen heeft het plangebied een hoge archeologische waarde. Interessant zijn de bodemlagen en structuren die samenhangen met het bouwrijp maken van het gebied in de late 16 de eeuw. Waarschijnlijk zijn eveneens sporen van woonhuizen uit de 17 de (en 18 de ) eeuw, bijvoorbeeld funderingen en kelders, in de bodem aanwezig. Nieuwbouw heeft een verstoring van het bodemarchief tot gevolg, wat betekent dat de bouwwerkzaamheden vooraf dienen te worden gegaan door een archeologisch onderzoek. Hiervoor is een goedgekeurd Archeologisch Bureauonderzoek (ABO) en Programma van Eisen (PvE) nodig. Michiel Bartels: / /

10 Plangebied: Admiraliteitsweg 39, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: locatie 4 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: Op verzoek van de Gemeente Enkhuizen is gekeken naar de archeologische verwachting voor het perceel Admiraliteitsweg 39 in Enkhuizen. Op het perceel staat een oud veilinggebouw. Het vernemen bestaat om op deze locatie drie woningen te bouwen. Afb. 1 De locatie Admiraliteitsweg 39. Archeologische verwachtingen in (de directe omgeving van) het plangebied Het perceel is gelegen binnen de historische stadskern van Enkhuizen. Deze kern is beschermd stadsgezicht en bezit een hoge archeologische waarde, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland (Cultuurhistorische Waarden Kaart, code WFR317A). Het plangebied is gelegen binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die aan het einde van de 16 de eeuw tot stand is gekomen. Voorafgaand aan deze uitbreiding lag het gebied buiten de grenzen van de stad. Waarschijnlijk was het terrein in gebruik als weide- en hooiland. De kans op sporen uit de periode vóór 1590 binnen het plangebied is klein. Michiel Bartels: / /

11 In 1590 werd aangevangen met de stadsuitbreiding. In de eerste fase van de uitbreiding werd het gebied binnen de huidige vest ten zuiden van het Handvastwater, waartoe ook het plangebied behoort, bouwrijp gemaakt. Hierbij werden de bestaande sloten gedempt, nieuwe brede grachten en havens gegraven en het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. Uit historische en archeologische bronnen is bekend dat hiervoor klei, havenslib en stadsafval is gebruikt. Tijdens een opgraving langs de Molenweg schuin tegenover de Albert Heijn in 2010, eveneens gelegen binnen het gebied van de stadsuitbreiding, is tevens vastgesteld dat soms gebruik is gemaakt van houten schotten en vlechtwerkwanden om de opgebrachte grond te zetten. Al in december 1591 konden de erven ten zuiden van het Handvastwater worden verkocht en verhuurd. Twee jaar later werden straten en bruggen aangelegd in opdracht van het stadsbestuur. In de jaren hierna werd het overige deel van de stadsuitbreiding ingericht en in 1607 was het project afgerond. Kaarten uit de 17 de eeuw tonen bebouwing op de locatie van het plangebied. Het is niet duidelijk of het om woonhuizen gaat of industriële gebouwen die bijvoorbeeld samenhangen met de scheepsbouw of haringvisserij. Deze bebouwing is waarschijnlijk in de 18 de of het begin van de 19 de eeuw gesloopt. Op de eerste kadasterkaart van Enkhuizen uit 1823 is het plangebied onbebouwd. Afb. 2 Het plangebied (rode cirkel) op de kaart uit de kroniek van Brandt uit Michiel Bartels: / /

12 Afb. 3 Het plangebied (rode cirkel) op de kadastrale kaart uit Conclusie Op basis van de topografische ontwikkeling en de ligging binnen de historische kern van Enkhuizen heeft het plangebied een hoge archeologische waarde. Interessant zijn de bodemlagen en structuren die samenhangen met het bouwrijp maken van het gebied in de late 16 de eeuw. Waarschijnlijk zijn eveneens sporen van woonhuizen uit de 17 de en 18 de eeuw, bijvoorbeeld funderingen en kelders, in de bodem aanwezig. Nieuwbouw heeft een verstoring van het bodemarchief tot gevolg, wat betekent dat de bouwwerkzaamheden vooraf dienen te worden gegaan door een archeologisch onderzoek. Hiervoor is een goedgekeurd Archeologisch Bureauonderzoek (ABO) en Programma van Eisen (PvE) nodig. Michiel Bartels: / /

13 Plangebied: Algemene begraafplaats, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: locatie 7 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: Op verzoek van Gemeente Enkhuizen is gekeken naar de archeologische verwachting voor de locatie Algemene Begraafplaats aan het Emmaplein 1 in Enkhuizen. Binnen het plangebied is op dit moment geen bebouwing aanwezig. De mogelijkheden worden onderzocht om op deze locatie de begraafplaats uit te breiden. Afb. 1 De locatie Algemene begraafplaats aan de noordzijde van de stad. De quickscan heeft betrekking op het geel omlijnde gebied. Michiel Bartels: / /

14 Archeologische verwachtingen voor het plangebied Het plangebied is gelegen binnen de historische stadskern van Enkhuizen. Deze kern is beschermd stadsgezicht en bezit een hoge archeologische waarde, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland (Cultuurhistorische Waarden Kaart, code WFR317A). Het plangebied is gelegen binnen de stadsuitbreiding van Enkhuizen die rond 1600 tot stand is gekomen. In de periode hiervoor lag het gebied buiten de grenzen van de stad en direct ten oosten van de Omringdijk aan de noordzijde van de stad. Blijkens de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 lag het plangebied in deze periode in de Zuiderzee. Afb. 2 Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks De rode cirkel geeft bij benadering de locatie van het plangebied weer. De weg ten westen hiervan is de Westfriese Omringdijk. In 1590 werd aangevangen met de stadsuitbreiding. In de eerste fase van de uitbreiding werd het gebied binnen de huidige vest ten zuiden van het Handvastwater bouwrijp gemaakt. Na 1599 is het gebied ten oosten van dit water, waartoe ook het plangebied behoort, ingericht. Hierbij werden nieuwe brede grachten en havens gegraven en het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. In het geval van het plangebied, gelegen in de Zuiderzee, is het terrein aangeplempt. Uit historische en archeologische bronnen is bekend dat voor het ophogen en aanplempen klei, havenslib en stadsafval is gebruikt. Tijdens een opgraving langs de Molenweg in 2010, eveneens gelegen binnen het gebied van de stadsuitbreiding, is tevens vastgesteld dat soms gebruik is gemaakt van houten schotten en vlechtwerkwanden om de opgebrachte grond te zetten. In 1605 konden de erven ten oosten van het Handvastwater worden ingemeten en verkocht. Twee jaar later was het hele project voltooid. Vóór de stadsuitbreiding liep de toegangsweg aan de noordzijde van de stad over de Omringdijk. Rond 1600 is deze situatie gewijzigd: de toegangsweg werd verplaatst naar het westen, naar de locatie van de huidige Noorderweg. De ten oosten hiervan gelegen Omringdijk is vermoedelijk afgevlakt, maar bleef in gebruik als weg. Hier ligt nu de Prins Bernardlaan. Michiel Bartels: / /

15 Ten oosten van de Prins Bernardlaan werd rond 1600 een nieuwe haven uitgegraven, de Mastenhaven, die verbonden was met de Vissershaven. Beide havens bestaan nog, hoewel sterk verkleind, en zijn nu de waterpartijen in het Wilhelminaplantsoen. Op basis van kaarten uit de 17 de eeuw kan een beeld worden verkregen van de inrichting van het gebied in deze periode. Een stukje van de Mastenhaven ligt binnen het plangebied, evenals een houten kraan die aan de noordzijde van de haven stond. Deze vaste kraan werd gebruikt voor het lossen en laden van goederen. De huidige Prins Bernardlaan bestond al in de 17 de eeuw en hierlangs stonden huizen met achtererven. In het bastion, genaamd De Beer, stond het giethuis uit 1614, waar klokken, kanonnen en vijzels werden gemaakt. Dit is een van de weinige plekken in Nederland waar zware wapens werden gemaakt. Dit giethuis ligt buiten het plangebied en onder de huidige begraafplaats. Afb. 3 Uitsnede van de kaart uit de kroniek van Brandt uit In rood is de locatie van plangebied weergegeven. Het giethuis deed vanaf 1784 dienst als Landshospitaal van de Marine. In de nabijheid werden overleden matrozen begraven, waarschijnlijk in het bastion. In 1819 is het giethuis gesloopt. Tien jaar later, in 1829, werd de Algemene Begraafplaats opgericht. De huizen langs de Prins Bernardlaan zijn op de kaart uit 1823 al verdwenen. De Mastenhaven was op dat moment nog geheel intact. Deze is later in de 19 de eeuw deels gedempt en heeft toen zijn huidige vorm als lange, smalle vijver gekregen. Michiel Bartels: / /

16 Afb. 4 Uitsnede van de kadasterkaart uit In blauw is de locatie van het plangebied weergegeven. Conclusie Op basis van de topografische ontwikkeling en de ligging binnen de historische kern van Enkhuizen heeft het plangebied een hoge archeologische waarde. Langs het plangebied, op de locatie van de huidige Prins Bernardlaan, liep waarschijnlijk de Omringdijk. Ophogingslagen van de dijk of andere structuren die hiermee samenhangen, bijvoorbeeld dijkversterkingen in de vorm van hout of stenen, uit de periode vóór 1600 aan de westzijde van het plangebied liggen binnen de verwachting. Uit de periode rond 1600, de periode dat het gebied binnen de stad is getrokken, dateren sporen die samenhangen met het bouwrijp maken van het terrein, namelijk ophogingslagen en mogelijk ook houten schotten. Tevens dateert de Mastenhaven uit deze tijd. Het plangebied omsluit een deel van de gedempte noordzijde van de haven en hier zijn waarschijnlijk nog houten kadebeschoeiingen of bakstenen kademuren in de bodem aanwezig. Langs de Prins Bernardlaan hebben, in ieder geval in de 17 de eeuw, huizen gestaan met achtererven. Verder heeft een houten kraan aan de noordzijde van de haven gestaan. De funderingen van deze kraan bevinden zich waarschijnlijk nog in de bodem. Ook zaken die te relateren zijn met het Giethuis, kunnen binnen het plangebied aanwezig zijn. De aanleg van een begraafplaats op deze locatie heeft een verstoring van het bodemarchief tot gevolg, wat betekent dat eerst een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Hiervoor is een goedgekeurd Archeologisch Bureauonderzoek (ABO) en Programma van Eisen (PvE) nodig. Michiel Bartels: / /

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Plangebied: Restaurant Koekenbier in het Koningin Emmapark, gemeente Medemblik Adviesnummer: 151 Opsteller: C. Schrickx, C. Soonius & M. H. Bartels Datum: 03-09-2012 Op verzoek van de gemeente Medemblik

Nadere informatie

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken.

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. In de vroege zomer van 2017 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd tussen de Davidstraat, Romeinstraat en Korte

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

Toekomststraat, Hasselt

Toekomststraat, Hasselt Toekomststraat, Hasselt Programma van Maatregelen Auteur: T. Van Mierlo (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) Toekosmtstraat, Hasselt, Een programma van Maatregelen

Nadere informatie

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek 21.924HB Programma van Maatregelen Amsterdam 2016 VUhbs archeologie 1 gemotiveerd advies Binnen plangebied Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek zal de collector in de koker

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos)

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) Archeologie Texel.txl Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Planlocatie Pelgrim, Den Burg, gemeente Texel Adviesnummer: 16192 Opsteller: H. de Weerd (archeoloog) en M.H. Bartels (senior-archeoloog)

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 11 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Langhuis Boerderij Balk, Oosterleek, gemeente Drechterland Adviesnummer: 15033 Opsteller: J.T. Verduin en M.H. Bartels (senior-archeoloog) Datum: 24-02-2015

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795

Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795 Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795 Bestemmingsplan Hoornwerk Eiland 3 Datum: 01-04-2016 Opsteller: Bevoegd gezag: A. Oosterwegel, adviseur Ruimte en Archeologie gemeente Deventer B. Vermeulen

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

hij qua positie onderdeel van

hij qua positie onderdeel van Bouwhistorische en Archeologische b e r i c h t e n i Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier(9) In de maanden januari en februari van dit jaar is het archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage, Definitief Onderzoek. Houtmarkt-Pikeursbaan, Deventer.

Tussentijdse rapportage, Definitief Onderzoek. Houtmarkt-Pikeursbaan, Deventer. Tussentijdse rapportage, Definitief Onderzoek Houtmarkt-Pikeursbaan, Deventer. Project 261 Archeologie Deventer RMW-VHMZ Auteur: Bart Vermeulen Datum: 3-11-2005 0 Project 261, november 2005 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds Waarneming 3 DORDRECHT, BOOMSTRAAT, BOLWERK, MERWEKADE

Dordrecht Ondergronds Waarneming 3 DORDRECHT, BOOMSTRAAT, BOLWERK, MERWEKADE DORDRECHT, BOOMSTRAAT, BOLWERK, MERWEKADE Waarneming van een deel van een kademuur M.C. Dorst Uitzicht over de Merwede vanaf het Blauw Bolwerk. Tekening rond 1650 (Erfgoedcentrum DIEP, inventarisnr. 551_35413).

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui De nota met aanbevelingen omvat: - een allesporenplan van de opgravingsputten op leesbare schaal (pdf-bestand); - een korte beschrijving van de resultaten

Nadere informatie

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL Inleiding Hoorn is een van de steden waar zich de uitzonderlijke situatie voordoet dat al vanaf de late Middeleeuwen riolen zijn aangelegd.

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Aanleg van parkeerplaats en regularisatie van tennisvelden. T.C. Wingfield, Vrouwvlietstraat 65, Mechelen. Programma van maatregelen. E.N.A.

Aanleg van parkeerplaats en regularisatie van tennisvelden. T.C. Wingfield, Vrouwvlietstraat 65, Mechelen. Programma van maatregelen. E.N.A. Aanleg van parkeerplaats en regularisatie van tennisvelden. T.C. Wingfield, Vrouwvlietstraat 65, Mechelen. Programma van maatregelen E.N.A. Heirbaut Colofon Titel: Aanleg van parkeerplaats en regularisatie

Nadere informatie

Archeologisch & cultuurhistorisch advies

Archeologisch & cultuurhistorisch advies Archeologisch & cultuurhistorisch advies Administratieve gegevens Adres plangebied Clarissenstraat 31-33 Initiatiefnemer Urban Jazz bv Omvang plangebied ca. 2.400 m² Aard plangebied Het plangebied is deels

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

speuren naar sporen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen

speuren naar sporen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen Elke gemeente heeft wel zo n plek, waarvan verteld wordt dat er ooit een kasteel of ander

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 33

Dordrecht Ondergronds 33 Dordrecht Ondergronds 33 Plangebied Vest 90-92 Gemeente Dordrecht Waarneming van de stadsmuur en de Nonnentoren M.C. Dorst 2012 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Realisatie/Archeologie Colofon

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, From: Leeuwen, van, Josje Sent: vrijdag 5 augustus 2016 15:40:23 To: Gemeente Opmeer Cc: Subject: Archeologische Quickscan voorgenomen ingrepen natuurijsbaan de Wijzend, Opmeer

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Locatie: Plangebied Veenakkers 37, Wervershoof, Gemeente Medemblik Adviesnummer: 14135 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) en C. Soonius (regio archeoloog)

Nadere informatie

Vernieuwbouw WZC Zonnewende, Kapellen. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut Met bijdrage van M.J. Nicasie

Vernieuwbouw WZC Zonnewende, Kapellen. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut Met bijdrage van M.J. Nicasie Vernieuwbouw WZC Zonnewende, Kapellen. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut Met bijdrage van M.J. Nicasie Colofon Titel: Vernieuwbouw WZC Zonnewende, Kapellen. Programma van Maatregelen. Auteur: Elly

Nadere informatie

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle RAAP België - Rapport 082 Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E39 Nazareth 2017 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwbouw kunstencampus. Karel de Grote Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen. Programma van Maatregelen. E.N.A.

Nieuwbouw kunstencampus. Karel de Grote Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen. Programma van Maatregelen. E.N.A. Nieuwbouw kunstencampus. Karel de Grote Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut Colofon Titel: Nieuwbouw kunstencampus. Karel de Grote Hogeschool, Van

Nadere informatie

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld datum: 9 januari 2013 ons kenmerk: 19487ZAMD 091860.doc behandeld door: E.J. Goossens uw brief van: uw referentie: bijlage(n): Adviesdocument 616 betreft: Adviesdocument ten behoeve van plangebied Maasdijk

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK ARCHEOLOGISCHE KRONIEK door H. Suurmond-van Leeuwen In 1989 verscheen wegens onvoldoende aanbod aan copy geen uitgave van Bodemonderzoek in Leiden. Het ligt in het voornemen van de Directie Civiele Werken

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel)

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel) Plangebied: Bobeldijk 1a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 12212 Opsteller: Carla Soonius Datum: 14-11-2012 Archeologische Quickscan Inleiding Ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de

Nadere informatie

DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 38 DL&H Archeologienota DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van maatregelen Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd

Nadere informatie

Bouw van opslagtanks aan de Beliweg te Antwerpen. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie

Bouw van opslagtanks aan de Beliweg te Antwerpen. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Bouw van opslagtanks aan de Beliweg 301-321 te Antwerpen. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Colofon Titel: Bouw van opslagtanks aan de Beliweg 301-321 te Antwerpen. Programma van maatregelen.

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Pagina 1 van 6 Advies datum 20-10-2010 Opsteller: drs., ArchAeO, Eindhoven Aanvrager: dhr J. Nievelstein Projectnr: 10101 Plan: herbestemming

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Uitbreiding van een bedrijfsruimte en verharding aan de Sint-Lenaartseweg 42-44A te Hoogstraten. Programma van Maatregelen. E.N.A.

Uitbreiding van een bedrijfsruimte en verharding aan de Sint-Lenaartseweg 42-44A te Hoogstraten. Programma van Maatregelen. E.N.A. Uitbreiding van een bedrijfsruimte en verharding aan de Sint-Lenaartseweg 42-44A te Hoogstraten. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut Colofon Titel: Uitbreiding van een bedrijfsruimte en verharding

Nadere informatie

Bouw van opslagtanks aan de Leon Bonnetweg te Antwerpen. Archeologienota. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie

Bouw van opslagtanks aan de Leon Bonnetweg te Antwerpen. Archeologienota. Programma van Maatregelen. E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Bouw van opslagtanks aan de Leon Bonnetweg te Antwerpen. Archeologienota. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Colofon Titel: Bouw van opslagtanks aan de Leon Bonnetweg te Antwerpen.

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Kwaliteitseisen http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/wetten-enregels/vergunningen/formulier-toestemming-onderzoek-amateurverenigingen

Nadere informatie

GEBOUW B (5) BARCELONA. schaal 1/500. voetpad - grijze betondallen. rode betonklinkers GEBOUW B (5) BARCELONA. voetpad - grijze betondallen

GEBOUW B (5) BARCELONA. schaal 1/500. voetpad - grijze betondallen. rode betonklinkers GEBOUW B (5) BARCELONA. voetpad - grijze betondallen Eeklo Zuidmoerstraat 136 35 DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van maatregelen Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo KSP Archeologie Colofon Titel : Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen. Gemeente Venlo. Auteur : S.M. Koeman (senior KNA Prospector)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) Locatie 15 Westerstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend 2010-01-OCB Locatie onderzoeksgebied

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Bijlage 7 Model-planregels

Bijlage 7 Model-planregels Bijlage 7 Model-planregels Doel van de planregels De planregels vormen het juridisch-planologisch kader voor de bescherming van belangrijk archeologische waarden, door de aanvrager van een omgevingsvergunning

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen door Gerrit Vermeer in opdracht voor de gemeente Enkhuizen namens de Vereniging Oud Enkhuizen. oktober 2015 1 Afbeelding omslag. De voorgevel van

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling Ruimte ErfgoedBesluit 2016-20 Bijlage 13 bij besluit 2016/0567-V1 V&V Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Controle BCE Erik Peters Afdeling Ruimte,

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT WONINGCORPORATIE 'GOED WONEN' 26 mei 2010 074704539:0.1 B02034.000139.0120 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoeksgebied 5 1.3 Doel

Nadere informatie

Archeologienota Gent AZ Jan Palfijn

Archeologienota Gent AZ Jan Palfijn Archeologienota Verslag van Resultaten Bert ACKE en Maarten BRACKE 12-4-2017 2 Titel: Archeologienota Erkend archeoloog: Maarten Bracke, OE/ERK/Archeoloog/2015/00036 Auteurs: Bert Acke en Maarten Bracke

Nadere informatie

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht Een aanvullende cultuurhistorische paragraaf behorend bij ADC rapport 3144 E. Jacobs ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, februari 2014 Foto s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten,

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Colofon Titel: Bouwen van een magazijn en regularisatie

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Bouwhistorische notitie proefsleuf Fort Sint Michiel Blerick

Bouwhistorische notitie proefsleuf Fort Sint Michiel Blerick Bouwhistorische notitie proefsleuf Fort Sint Michiel Blerick 25-11-2010 Inleiding Op 25 november 2010 is op het terrein van het vroegere Fort Sint Michiel te Blerick een proefsleuf getrokken, in verband

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed blad -1- Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-3-2017 Notitie: Motivering archeologie Motivering aspect archeologie bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw horecagebouw op de locatie Goirlesedijk

Nadere informatie

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk 2 Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk De Handreiking Ontgravingen in een

Nadere informatie

Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein. Interne Rapportages Archeologie Deventer 56

Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein. Interne Rapportages Archeologie Deventer 56 Interne Rapportages Archeologie Deventer 56 Juli 2012 Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer.

Nadere informatie

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen Voorlopige conclusies bouwhistorisch onderzoek, oktober 2013 Historie De voormalige brouwerij en stijfselfabriek aan de Sint Martinusstraat

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning Op grond van artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen ten aanzien van archeologie voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning, indien hier in het bestemmingsplan een grondslag

Nadere informatie

Het Paayenborchsteegje in Utrecht

Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborch steegje is een van de steegjes tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. De toegang aan de Oude Gracht lag tussen de Smeebrug en Geertebrug, ten noorden

Nadere informatie

Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen

Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville ArcheoPro Rapporten 347 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2 2.1. Administratieve

Nadere informatie

Bouwhistorische en Archeologische

Bouwhistorische en Archeologische Bouwhistorische en Archeologische c h t i Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier(8) Zoals in de vorige aflevering van dit blad reeds werd gemeld, bleek de middeleeuwse bebouwing langs de Tolbrugstraat

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias GALLOO Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg door: Paul Lammeretz Tungelroy, 01-07-2017 Het is algemeen bekend dat vanaf het onstaan van de eerste landbouw in deze streken de bewoning

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA Colofon SCENH-rapport cultuurhistorie 62 Opdrachtgever: Bügel Hajema Adviseurs Titel: Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie

Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie Bouwblok Westerstraat-Molenweg-Noorder Boerenvaart-Oude Gracht Enkhuizen D.M. Duijn & M.H. Bartels Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie

Nadere informatie

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant Informatiekaart Kruittoren Kruittoren De Kruittoren staat aan de noordzijde van de Nieuwstad, naast het spoor, in een verloren hoekje. Circa 700 jaar geleden werd deze hoektoren gebouwd bij het verbeteren

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie