Hoofdstuk t* Energie. (P)tlo,o 3. Energie ornzetten. [eerstof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk t* Energie. (P)tlo,o 3. Energie ornzetten. [eerstof"

Transcriptie

1 Hoofdstuk t* Energie Energie ornzetten ry (P)tlo,o 3 [eerstof Í Chemishe energie wordt omgezet in elektrishe energie. tlektrishenergie wordt omgezet in tiht en wrmte. ïoepssing 2 hemishe energie -+ elektrishe energie elektrishe energie -+ hemishe energie ijvooreeld: etektrishe oven: wrmte etonmo[en : ewegingsenergie gloeilmp: liht tterijlder: hemishe energie rdio: ewegingsenergie 4 Zie figuur 1. De sprtmp verruikt veel minder etektrishe energie dneen gewone gloeilmp. Beide lmpen geven evenveel tiht. d Een sprtmp verruikt veel minder elektrishe energie omdezelfde hoeveelheid liht te produeren. gloeilmp 60 tll A figuur 1 45

2 BÁSSStOFHoofdsuk4 Energie re 5 Zie de grfiekhieronder o ' ï oO e l 7 45 figuur3 Bij de ewegingvn dynmo,molenen ventiltoren ij het lopenvn de stroomontsttook neemtde energíezeersnelf en stopt het geheet. wrmtedie verdwijnt.drdoor

3 re,w Plus Presott Joule{ } Jmes 8 x 2x2x 10= 80J. Dehoeveelheid zwrte-energie edrgt:2 te ttenstijgenis 2100J nodig.eris ehtermr 0m0,5kgwter1 grdin tempertuur 80/2100= A,A4oE. 80J. Dushetwterstijgt mximl" vnhetwter.de Mximt, omdtnietlle80j ten goedekomtndetempertuurstijging gt rest verloren ndeomgeving. Elektrishe eneígie omzetten in wrmte Leerstof Í0 wrmteer nodigis om eeneptde Meteenwrmtemeter kunje ngnhoeveel tempertuur te rengen. hoeveelheid vloeistofop eeneplde oc te ltenstijgen. Eris 3,9 J wrmtenodigom 1 grmmelkl in tempertuur Toepssing 11 F= P.t= 1200x 1800= J. Ditis / =0,60 kwh. F= P't= 965x 360= J. Dit is / = 0,097kWh. 12 0= ' m' AT=4,2x1.50x25=16kJ P= E / t=15750/75 x 60 = 17,5W Er'tekf ltijd wel die het elementprodueert. Hetwterzniet ltewrmteopnemen weq. wt wrmte í3 VtoeistofB heeftde grootstesoortgelijkewrmte. verwrmingsspirl vtoeistofzijn getijk() en zijn metdezelfde Dehoeveetheden (12 W) verwrmd. Detempertuur vnvtoeistofb stijgt mindersnelen heeftdusde grootste. StofA: Q=.m. AT;=Q/ m"lt = 15 x 60x72/100x 50 = 2,16J/gsl.StofA heeft kunnenzijn (het gtom wrmtevn2,16j/gpc.stofa zouduslohol eensoortelijke eenvtoeistof!) vn vtoeistofb met 25 'C. 0pgenomen N15 minuten(900s) stijgt de tempertuur wrmte Q - P. t * 12 x900 = J;, = 4,32J/9"C. Dezevloeistofknwterzijn g 0= 'm'lï- 4,2x5A0Qx 80= J - 1,68MJ P= /600=2,8kW 15 = 2,5 minuten P. t=. tït. ï; t= ' m. T/ P -* 4,2x 800x 8e/208A=148seonderl ontwikkelt,wordtdoorhet wter Nietllewrmtedie het verwrmingsetement is. Hetopwrmen duurtdustngerdnij erekend opgenom n. = 150W 16 drierondjesvnde shijf= (3/680)x = J; P=1,8A00/"120 47

4 4 Energie BASSSïOfHoofdstuk -&3 l7 1700x80/2200=260seonden(ngenomendtdeontwikkelde t--m'lt/p=4,2x geheeldoorhet wteris opgenomen.) wrmtevnde snelkoker Pus Jouleen lorie 18 Deenergiewrde edrgt5 x 48 x 4,2 * 1008J = 1,0 kj. Í9 Zietel 1. Sommigeprodutenwijkennoglfors f vn de wrewrde4,2.? tel1jouteenlorie pfódnt hoeveelheid lgl kl nttk/ntl kt pindks ,74 votlemelk 100mL ,86 rhideo[ie 1.00mL ,20 tomtenpuree ,47 myonrse ,74 sínsppetsp 100mL ,38 mihoen ,20 Chemishe energie omzetten in wrmte Leerstof wrmtedie vrijkomttseeneplde vn eenstof Ís de hoeveetheid 20 Deverrndingswrmte hoeveetheid vn die stofverrndt. Toepssing x 18 MJ=2,7 l4j A,1.5 40x33MJ=1,32GJ 600x16MJ=9.6GJ 23 32kW (100/90)x J/s=35,6kJ/s is dt mximl. minim[ 90o/o Bij eenrendementvn = 1, liter /32 24 (liht) -+ elektrisheenergíe+ wrmte strtingsenergie Eenhogerrendement etekentdt er meerelektriiteituit zontihtknwordenverkregen. Dtmktde opgewekte elektriiteitminderduur. rt8 in nuttige wordtomgezet energiein het rdgs Dit etekentdt 90%vn de hemíshe wrmte. nruiten.je moet lgeris, verdwijnter meerverrndingswrmte Atshet rendement verrnden en dt kostgeld. nuttigewrmtemeerrdgs hoeveetheid dnvoordezelfde

5 Ït tt-uis:(8fr0, x 100%= 20olo geiser:(5,9/s\) x 100%=74% (230/600)x 100%= 38ïo etektriiteitsentrte: in detl-uis:80%vn20j = 16J 759ovn12J = 9 J in desprtmp: Detl-uisgeeftiets meerliht. heefteenhogerrendement. Desprtmp 2? 8.,*=4,2x 28x 103x 70=ffiEW Eou= 0,3x 32 MJ= 9,6MJ =& q= (E,JE"Jx 100o/o 28 * ó,z l{} =05%' àr{dà-t +.+ fro-80x60x8,5-40,8k J Er*=4,2x 200x 30= 25,2kJ =620lo n=(e"j{'t) x 100o/o knwrmteontsnppen. vndeflessenwrmer Oonkl: ndeovenknt levert,komtten goedenhet 0orzk2: niet tlewrmtedie deflessenwrmer vnhet wter.dezuigf,eszetfwordtookverwrmd. verwrmen Elktrtuiteit otrwekken Leerstof 31, vneenturinegetzen. Stoomwordtmetgrotesrnlheidtegendeshoeiren tuht(wind)rengtdewiekenin eweging. Bewegende Stromend wterrengteenturinein eweging. Toepssing t /800= 1,5mi$oenhuishoudens nhts,is devrgnrenergieeperkt. Hetgrootstedeelvndedg,metnme,'s 49 :

6 E8 Têst fezelí í etektrishenergie -r wrmte Een gloeitmp vn 75 W zet in 3A s 2250 J elektrishe energie om in wrmten tíht. elektrishenergie, wrmte. liht 25olo J 1120 W kj 1 uur en 1 kwéier (J;lhr{rt*à \ 6e- oo*-t"te^.; *5n _ 65 0C --Ér uil'".rrlot t eie- "rt*+'e;.^; ïf^- l kj 11 5o t2 90J Í s-Zminuten B A 1743 kj D B P' t =. m. LT; t -. rn. LT / P = 4200 x 200 x t0/2a 000 = 420 s: 7 minuten 22 Je kunt het est het pneel op de zon rihten. Dn vng je per vierknte meter de meeste zonne-energíe op. 1,0 m3 rdgs komt overeen met : 10 kwh. Dit is 10 x J = 36 MJ energie. 53

7 tesï rëzet.f Hooldsrk 4 Emryie re 27 nuttige energie = ' m. LT = 4200 x 7,2 x 85 = 428,4 kj totle energie = 0,031 m3 = 0,031 x kj = 992 kj rendement = (428,4/992) x 100o/o = 43olo ntl kt4rh = ntt kw x ntt uur = 408 x 0,06 x 24 = 588 kwh 588 kwh/dg = 588 x 365 = ktitlh. Dit zijn 21'4620/3400 = 63 geánnen. nuttige energie per uur = 408 x 0,06 x 7 = 24,48 kwh = 24,48 x J = 88 MJ totle energie = 28 x 16 MJ = 448 MJ rendement = (88/448) x 100o/o =20olo zonne-energie + etektrishenergie + wrmte nuttige energie = kwh totle energie = 320 x 2,6 x 365 = 3,05 '105 kwh rendement = (26 000/303680) x 100% =8,60lo Zie de figuur hieronder- zonneel Breinkrker 26 Ste[ dt de theepot een eindtempertuur X ereíkt. Door het wter fgegeven wrmte edrgt 4200 x 0,5 x (100- X) :2100(100* X). Door het porsetein opgenomen wrmte edrgt 2400 x 0,2 x (X* 20) = 480(X * 20)' Dus er geldt: = 2580 X; X = 85 oc. Í4

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan.

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan. Gevaar op zee Schepen die elkaar te dicht naderen worden gewaarschuwd door de kustwacht. Wanneer schepen niet op zo n waarschuwing hebben gereageerd, stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat een onderzoek

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij Wat doe je op een dag? Belangrijke informatie d Tij T d Tij ijd T Ti Ti Tij ijd Ti ijd T jd T d Ti ijd T ijd d ijd T Tij T Ti ijd T jd Ti Tij jd ijd d AS007 Kies infow. tijd.indd 1 25-05-12 10:31 Hoeveel

Nadere informatie

ρ ρ koper = 17 10 9 Ωm (tabel 8 van Binas)

ρ ρ koper = 17 10 9 Ωm (tabel 8 van Binas) Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 5 Los zand (16-09-2014) Pagina 1 van 13 Opgaven hoofdstuk 5 Los zand 1 a I = U G Er is niet veel aan af te leiden, het is de definitie van G. 1 = ρ A R G = σ met

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Koperstapeling maximumscore 3 64 64 0 64 64 Cu Zn + β ( + γ) of: Cu Zn + e 9 30 het elektron rechts van de pijl Zn als vervalproduct (mits verkregen

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

6 a 121 meter ; 25 meter b v = - 501. h 2 + h c v = 0 als - 501. e v = 41 als - 501. [MAAL 7] [OMG] [PLUS 7] y =

6 a 121 meter ; 25 meter b v = - 501. h 2 + h c v = 0 als - 501. e v = 41 als - 501. [MAAL 7] [OMG] [PLUS 7] y = Hoofdstuk 30 FUNCTIES 30.0 INTRO 1 a 1, 4 en 6 kunnen niet de grafiek van en autorit zijn, want dan zou de auto op één moment op vershillende plaatsen moeten zijn! 2 De auto is ergens naar toe gereden

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde / scheikunde 1 vmbo gl/tl 2010 - I

Eindexamen natuurkunde / scheikunde 1 vmbo gl/tl 2010 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Leven van zon en wind op Curaçao maximumscore Het antwoord moet het inzicht bevatten dat er door het gebruik van

Nadere informatie