Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel"

Transcriptie

1 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015

2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel bij hun gemeente uitgevoerde inspectieonderzoek op 18 november 2014 naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de Basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door KPMG Management Services B.V.. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering inspectie Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet bag), versie 044 d.d. 1 juli ACHTERGROND De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat is bedoeld om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren, hetgeen de kwaliteit van de besluitvorming verhoogt, de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en de bestuurlijke en administratieve lasten vermindert. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen zijn verplicht de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Teneinde een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteitsbevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: Rapportnummer: R15/078/BGSIM4 Datum rapport:

3 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen, bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteitsbevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. Opgrond van het Inspectieprotocol doorloopt de gemeente de inspectie met positief gevolg wanneer alle verplichte verificatiepunten positief zijn beantwoord. Een verificatiepunt met een verplicht karakter dat niet positief kan worden beantwoord ("ja") en waarbij niet de mogelijkheid wordt geboden deze te be met "nee, maar", leidt tot een negatief oordeel. De verificatiepunten die niet verplicht, maar zijn, worden niet direct betrokken in de bepaling in hoeverre de gemeente de inspectie met goed gevolg heeft doorlopen. De opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder begrepen de Wet BAG, het Inspectieprotocol BAG (versie 044), de Controle en overige Standaarden, de Verordening gedragscode en de Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbare accountant. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en over de uitkomsten wordt gerapporteerd in de vorm van dit Rapport van feitelijke bevindingen, in overeenstemming met Standaard 4400 en met in achtneming van het rapportagemodel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aard van de uitgevoerde werkzaamheden brengt met zich mee dat op het genoemde cijfermateriaal geen accountantscontrole is toegepast, terwijl tevens geen beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van het cijfermateriaal kan worden ontleend. Het Rapport van feitelijke bevindingen is uitsluitend voor u bestemd en het rapport (of delen daaruit) mag (mogen) zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf niet aan derden, met uitzondering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ter beschikking worden gesteld. Dit rapport bevat 5 bladzijden. De bijlage bevat 11 bladzijden. Rapportnummer: R15/078/BGSIM4 Datum rapport:

4 Gemeente Contactpersoon Sint-Michielsgestel James Hagenbeek Vestigingsadres Meanderplein GC Sint-Michielsgestel Postadres Postbus GA Sint-Michielsgestel Telefoonnummer (073) Datum inspectie 18 november 2014 Locatie inspectie (zover afwijkend van vestigingsadres gemeente) n.v.t. Versie en datum inspectierapportage Versie definitief 1.0. d.d. 19 januari 2015 Naam inspectie-instelling Naam lead-inspecteur en eventuele andere inspecteurs Naam inhoudelijk assistent Aanwezigen vanuit gemeente KPMG Management Services B.V. KPMG Management Services B.V. n.v.t. Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Medewerker Informatiebeheer BAG beheerder Medewerker vergunningen Medewerker toezicht en handhaving (2x) ICT systeembeheerder Rapportnummer: R15/078/BGSIM4 Datum rapport:

5 Samenvatting van bevindingen tijdens inspectie Verificatiepunten bestandscontroles Onvoldoende Op basis van de statusrapportage m.b.t. de periode t/m bedragen de percentages verwerkingstermijnen voor Woonplaats, Openbare Ruimte, Nummeraanduiding, Pand en Verblijfsobject resp. 100%, 88,24%, 79,40%, 88,21% en, 88,02%. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft inmiddels maatregelen genomen om de verwerkingstermijn te versnellen. Daarnaast voldoet de verwerkingstermijn van definitieve pandgeometrie in dezelfde peilperiode niet aan de norm. Ook hier heeft de gemeente Sint- Michielsgestel maatregelen genomen om de definitieve pandgeometrie binnen de maximale periode van 6 maanden te verwerken. Verificatiepunten steekproef registratie en register Onvoldoende De steekproefomvang bedraagt 100 waarnemingen. Hierbij is het maximum aantal toegestane omissies overschreden. Geconstateerd is dat de gemeente Sint-Michielsgestel in het verleden brondocumentdata verkeerd heeft opgenomen. Tevens is geconstateerd dat een onjuist brondocument is gekoppeld. Verificatiepunten controle inbedding processen Voldoende De gemeente Sint-Michielsgestel beschikt over een uitgebreid Processenhandboek BAG, waarin voor eventuele verdere toelichting wordt verwezen naar het BAG BAO handboek. Deze procesbeschrijvingen voldoen aan de eisen die het Inspectieprotocol stelt. In het mandaatbesluit uitvoering Wet BAG van 14 oktober 2014 zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers die betrokken zijn bij de BAG vastgelegd. Verificatiepunten controle werking processen Voldoende De gemeente Sint-Michielsgestel heeft gekozen voor een centralisatie van de BAG in de organisatie. Voorwaarde voor een tijdige en juiste registratie is dat alle BAG relevante gegevens dan tijdig worden aangeleverd bij de BAGbeheerder. De BAG beheerder heeft toegang tot de applicatie van zowel vergunningen als handhaving. De gemeente heeft hierdoor voldoende aannemelijk kunnen maken dat de processen dusdanig zijn vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de BAG relevante wijzigingen, alle wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in de BAG worden verwerkt. De interviews met de direct betrokken medewerkers bevestigen dit beeld. Rapportnummer: R15/078/BGSIM4 Datum rapport:

6 Verificatiepunten BAG conforme applicatie Voldoende De gemeente Sint-Michielsgestel beschikt over de applicatie Vicrea Neuron Registratie 7.2. Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verificatiepunten continuïteit system (backup en herstel) Uitsluitingen Voldoende De gemeente Sint-Michielsgestel is onderdeel van het samenwerkingsverband Plein. De aangesloten gemeenten werken nauw samen op het gebied van ICT en kunnen gebruik maken van eikaars faciliteiten in het geval van een uitwijk. Voldoende Ten aanzien van de backup- en recoverymaatregelen beschikt de gemeente Sint-Michielsgestel over uitgebreide procesdocumentatie met betrekking tot beveiliging en de reconstructie van gegevens. Back-ups worden dagelijks aangemaakt. Controle op volledig en juist uitvoeren van de back-upprocedure vindt eveneens dagelijks plaats. Geen Samenvattende conclusie op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de Basisregistratie adressen en gebouwen Conclusies Herinspectie geïndiceerd Opmerkingen De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde inspectieprotocol Ja De gemeente Sint-Michielsgestel voldoet niet aan de criteria met betrekking tot de verificatiepunten bestandscontroles en de steekproef registratie en register. Derhalve dient de gemeente met betrekking tot deze twee verificatiepunten (zie ook bijlage inspectierapport) een herinspectie te laten uitvoeren. Inzake de overige verificatiepunten zijn geen omissies geconstateerd waardoor een herinspectie ten aanzien van deze verificatiepunten conform het inspectieprotocol niet verplicht is. Handtekening (lead)inspecteur KPMG Management Services B.V. Rapportnummer: R15/078/BGSIM4 Datum rapport:

7 BIJLAGE INSPECTIERAPPORTAGE BAG SINT-MICHIELSGESTEL Verificatiepunt bestandscontroles Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processenverbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? Wet: artt, 12, 16 X op basis van de statusrapportage m.b.t. de periode t/m bedragen de percentages verwerkingstermijnen voor Woonplaats, Openbare Ruimte, Nummeraanduiding, Pand en Verblijfsobject resp. 100%, 88,24%, 79,40%, 88,21% en, 88,02%. De gemeente Sint-Michielsgestel voldoet hierdoor in deze periode niet aan de gestelde eis. Na aansluiting op de LV heeft de BAG-beheerder diverse andere taken gekregen binnen de gemeente en het samenwerkingsverband PLEIN. Gevolg hiervan was dat voor de BAG minder tijd en middelen beschikbaar waren. De gemeente heeft dit onderkend en actie ondernomen door recent een nieuwe BAG beheerder te benoemen. Uit de statusrapportage van over de periode t/m bedragen de percentages verwerkingstermijnen voor Nummeraanduiding, Pand en Verblijfsobject resp. 82,24%, 86,71% en 92,73%, De gemeente Sint-Michielsgestel onderkent het belang van een goed BAG bestand en heeft een aantal maatregelen getroffen met als doel de verwerkingstermijn te versnellen en te voldoen aan de 6 maanden termijn voor het inmeten van definitieve pandgeometrie.. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum? Wet : art. 16, 31 98% X Zie punt 1. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening? Wet : art. 16, 31 98% in maximaal 2 werkdagen Geweigerde berichten worden direct uitgezocht en vervolgens opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Pagina 1 van 11

8 Verificatiepunt bestandscontroles Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie? Wet: art. 7 98% Ja De gemeente Sint-Michielsgestel voldoet op dit X punt niet aan de eis. Belangrijke oorzaak voor overschrijding van de norm is dat de gemeente voor het inmeten van de definitieve pandgeometrie afhankelijk is van de landmeters van de gemeente 's-hertogenbosch. Tot voor kort had het inmeten van definitieve pandgeometrie voor de gemeente Sint- Michielsgestel geen prioriteit vanuit 's- Hertogenbosch. De gemeenten Sint-Michielsgestel en 's- Hertogenbosch zijn in oktober 2014 nieuwe afspraken overeengekomen inzake het inmeten van de definitieve geometrie, deze zijn in november 2014 geïmplementeerd. Het effect van deze maatregelen blijken nog niet uit de statusrapportage van 10 november 2014 over de periode mei t/m oktober Nee Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? Wet: art 39 90% Zie procesmatige borging in het Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. Terugmeldingen zijn meestal afkomstig vanuit de WOZ en worden binnen 2 dagen afgehandeld. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Wet: art 39, 90% Zie procesmatige borging in het Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. proces 14 terugmeldingen algemeen. Nee Pagina 2 van 11

9 Verificatiepunt bestandscontroles Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG? V (met Wet: art 31 98% Toegestane Antwoord Opmerking In de eigen applicatie heeft de gemeente Sint- Michielsgestel 2 extra woonplaatsen opgenomen. De uitleg hiervoor is dat de nummeraanduidingen zich bevinden in Sint- Michielsgestel, maar de openbare ruimte zich bevind in respectievelijk de gemeente Schijndel en de gemeente Boxtel. Verschillen met betrekking tot de objecttypen openbare ruimte, nummeraanduiding, pand en verblijfsobject vallen binnen de toegestane tolerantie. Verificatiepunten steekproef registratie en register Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? Wet : art. 9 98% In de periode 1 juli 2011 t/m 31 oktober 2014 zijn mutaties doorgevoerd. De steekproefomvang bedraagt 100 waarnemingen. 90 waarnemingen zijn vooraf getraceerd en gedocumenteerd. De overige 10 waarnemingen zijn op 18 november 2014 beschikbaar gesteld en aan de inspecteur aangeleverd. Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen? Wet: art. 14a 98% Bij waarneming 20 is het postcodebesluit gekoppeld in plaats van de nummeraanduiding. Het juiste brondocumentnummer is Algemeen hanteert de gemeente de regel dat eerst het Verseon (zaak)nummer wordt genoemd met daarachter het betreffende documentnummer. Bij de waarnemingen 26, 50, 66, 70 en 72 is alleen het Verseon (zaak) nummer opgenomen en ontbreekt het documentnummer. Pagina 3 van 11

10 Verificatiepunten steekproef registratie en register Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? Wet: art. 14a 98% Toegestane Antwoord X Opmerking Bij waarneming 32 is de brondocumentdatum in plaats van Bij waarneming 70 is de brondocumentdatum in plaats van Bij waarneming 72 is de brondocumentdatum in plaats van Bij waarneming 86 is de brondocumentdatum in plaats van (typefout). Verificatiepunten controle inbedding processen Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? Wet: art. 16 De gemeente Sint Michielsgestel beschikt over het Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. d.d. 4 oktober Dit uitgebreide processenhandboek bevat de procesbeschrijvingen met betrekking tot de objectsoorten, bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Hoewel compleet en uitgebreid is het processenhandboek niet gebruiksvriendelijk van opzet. De gemeente heeft dit onderkend en is voornemens de procesbeschrijvingen op een meer pragmatische wijze gaan vormgeven. De BAG beheerder heeft als referentie enkele handboeken van buurgemeenten ontvangen. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Nee De BAG beheerder heeft zicht op alle vergunningen doordat zij toegang heeft tot de applicatie van vergunningverlening (GISVG) en het documentmanagement systeem Verseon. Zie ook Processen Handboek BAG Sint- Michielsgestel versie 1.2. Pagina 4 van 11

11 Verificatiepunten controle inbedding processen Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Toegestane Antwoord Opmerking Zie Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. De gemeente is tevens een project gestart om vergunningen te inventariseren die op de nominatie staan ingetrokken te worden. Dit project zal in 2015 verder opgepakt worden. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Zie Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. Start bouw kan gemeld worden door burgers via zgn. kaartjes, digitaal via 'Melding start/einde bouw- of sloopwerkzaamheden' of de handhaver signaleert dit naar aanleiding van controles. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Zie opmerkingen bij punt 4 Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? Regeling: catalogus Het definitieve bouwjaar wordt gecontroleerd bij gereedmelding, de applicatie, Vicrea, vraagt hier ook expliciet naar. Regeling: catalogus Ja Bouwjaren worden alleen aangepast bij nieuwbouw. Pagina 5 van 11

12 Verificatiepunten controle inbedding processen Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wet : artt. 10, 14a Toegestane Antwoord Opmerking Zie opmerkingen bij punt 4. De BAG beheerder heeft tevens zicht op alle (sloop)vergunningen doordat zij toegang heeft tot de applicatie van vergunningverlening (GISVG) en het documentmanagement systeem Verseon. 9 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 10 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object In de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? Wet : artt. 10, 14a Wet: art 6a, 10 en 39 Zie opmerkingen bij punt 4. Zie Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? Wet: art 40 Zie Processen Handboek BAG Sint-Michielsgestel versie 1.2. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? V (met Regeling: art. 2 Zie punt 1. Voor alle BAG-relevante activiteiten zijn procesbeschrijvingen beschikbaar. Het processen handboek is niet gebruiksvriendelijk van opzet. De gemeente realiseert zich dit ook zodat in de nabije toekomst voor een meer pragmatische opzet van de processen zal worden gekozen. Pagina 6 van 11

13 Verificatiepunten controle inbedding processen Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? V (met Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 Zie mandaatbesluit uitvoering Wet BAG van 14 oktober Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8 Zie mandaatbesluit uitvoering Wet BAG van 14 oktober Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 10 Zie mandaatbesluit uitvoering Wet BAG van 14 oktober Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V (met Regeling: art. 2 i.c.m. Besluit: artt. en 8 Zie mandaatbesluit uitvoering Wet BAG van 14 oktober Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van Regeling: catalogus Op basis van mondelinge toelichting door de BAG-beheerder. Pagina 7 van 11

14 Verificatiepunten controle inbedding processen panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? Heefl de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? wetteiijke norm Regeling; catalogus Toegestane Antwoord Opmerking De gemeente heeft via het reguliere proces van terugmeldingen de kwaliteit van de in de BAG opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten kunnen verbeteren. Een verdere kwaliteitsslag dient noq opgepakt te worden. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties? G (met Gebaseerd op regeling: art. 2 Vanuit het samenwerkingsverband Plein worden per kwartaal kwaliteitsrapportages gedraaid voor de BAG, waarbij onder meer gekeken wordt naar afwijkingen op het gebied van statussen, definitieve geometrie, bouwjaren en adressen zonder postcode. Verificatiepunten controle werking processen Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? Wet: art. 16 De medewerker Vergunningen en medewerker Toezicht en Handhaving zijn bekend met de opzet en het bestaan van het processenhandboek BAG, alsmede met de inhoud. Gedurende het interview hebben zowel de medewerker Vergunningen als de medewerker Toezicht en Handhaving aangetoond de BAGrelevante activiteiten te (her)kennen en op basis hiervan de juiste werkzaamheden uit te voeren. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 Nee De BAG-beheerder heeft toegang tot de systemen van vergunningverlening en toezicht en handhaving en heeft daardoor direct zicht op alle inkomende vergunningen. Pagina 8 van 11

15 Verificatiepunten controle werking processen Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen? Regeling: art. 2 Zie opmerkingen bij punt 2, de BAG beheerder is zelf verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 Nee Op basis van mondelinge toelichting door de BAG-beheerder. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overleggen? Regeling: art. 2 Ja Op basis van mondelinge toelichting door de BAG-beheerder. Verificatiepunten BAG conforme applicatie Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen? Wet : art % De gemeente Sint-Michielsgestel beschikt over de applicatie Vicrea Neuron Registratie 7.2. Pagina 9 van 11

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie