Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie"

Transcriptie

1 Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1

2 1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar De opleiding Management van Informatie... 7 Voor wie bestemd... 7 Doelstelling Opleidingsgegevens in het kort... 8 Opbouw... 8 Duur... 8 Studiebelasting... 8 Getuigschrift... 8 Studiekosten Het beroepsprofiel Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) Informatiemanager (Bachelor) Visie op onderwijs Onderwijsvisie Competentiegericht Studentgericht (Leer)procesgericht Praktijkgericht Opleidingsstructuur Propedeuse, jaar Ad-fase,jaar Bachelorfase, jaar 3 en De kerngebieden Records Management Information retrieval Informatietechnologie Informatiemanagement Management en organisatie Vaardigheden Interdisciplinair Records Management Information Retrieval Informatietechnologie Informatiemanagement Management en organisatie Vaardigheden Interdisciplinair Samenhang in het onderwijsprogramma De integrale leerlijn De kennisleerlijn De vaardighedenleerlijn De ervarings-reflectielijn

3 10 Toelating Toelatingseisen Intakeprocedure Aansluiting op de SOD-I Vrijstellingen Organisatie en medewerkers Opleidingsmanager Kerndocenten Module-eigenaren Docenten Studentenadministratie Beroepenveldcommissie Kwaliteitszorg SOD-Online Vertrouwenspersoon Studentenstatuut (verwijzing) Algemene hbo competenties De Dublin Descriptoren voor het bachelor niveau De Dublin Descriptoren voor het Associate degree niveau Bijlage 1 Modules Jaar Jaar Jaar Jaar Inrichting MI versie lf 3

4 1 Inleiding Informatiemanagement is een relatief jong vak, maar wint aan belang voor organisaties vanwege de toenemende behoefte van de business om te sturen op gegevens. Informatievraagstukken worden daarmee strategische vraagstukken en dwingen organisaties om op een professionele manier de informatievoorziening te organiseren. Dat wil niet zeggen dat in alle organisaties het informatiemanagement al een volwassen status heeft bereikt. Verre van dat zelfs. Veel Informatiemanagers zijn op dit moment nog volop bezig om zich te positioneren en het informatiemanagement op de kaart te zetten. Daarmee samenhangend zien we ook dat informatiemanagement zich verder ontwikkelt tot professionele discipline. 1 Binnen organisaties gaan bedrijfskundige aspecten van de informatievoorziening een grotere rol spelen ten opzichte van de technische processen en voorzieningen. Om informatie tijdens het werkproces te kunnen vastleggen, is het nodig het werkproces nauwkeurig te ontleden en te beschrijven. Voor elke mijlpaal in het proces moet duidelijk zijn aan welke kwaliteitseisen de vastlegging dient te voldoen. Hier speelt de informatiemanager weliswaar een sleutelrol, maar hij is lang niet altijd meer de eigenaar van de informatie. Samen met de proceseigenaar brengt hij de risico's, die in het werkproces aan de orde zijn in kaart. Dat vormt vervolgens de basis voor de kwaliteitseisen voor de informatievoorziening. Digitaliseren van werkprocessen betekent ook een (her)overweging van het risicoprofiel van die werkprocessen. Het risicoprofiel bepaalt welke informatie een werkproces moet opleveren en hoe daar goed voor te zorgen. Die specificaties worden vervolgens vertaald naar het procesontwerp en de gebruikte ICT-systemen. Veel processtappen (toetsingen, beslissingen, transacties) gaan van start op basis van een combinatie van data en documenten. Dat noodzaakt tot het organiseren van gegevensbeheer en documentmanagement in hun onderlinge samenhang. Alleen zo biedt de informatiefunctie goede ondersteuning aan zowel de efficiency als de betrouwbaarheid van processtappen. Het beheer van data en de vorming van dossiers raken van begin tot eind volledig geïntegreerd in de reguliere uitvoering van alle werkprocessen en in de gebruikte systemen. De meeste informatiefuncties moeten met het oog daarop deel gaan uit maken van de werkprocessen. Die inbedding krijgt vorm door een combinatie van procedures en technologische ondersteuning. Die ondersteuning borgt dat informatie (zowel input als throughput en output) direct aan de bron wordt opgevangen, vastgelegd en beheerd conform specificaties betreffende de integriteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid (NEN-ISO 15Li89). 1 Voor een groot deel is hier geput uit: MO3: van analoog naar digitaal. Uitgave van SOD opleidingen en Doxis Informatiemanagers van november

5 Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Het betreft vaak verbeterprocessen of veranderingsprocessen met een relatief grote impact op de bedrijfsvoering én de betrokken medewerkers. Een informatiemanager treedt daarbij vaak op als manager en/of adviseur van het organisatieonderdeel dat de belangrijkste kennis- en verantwoordingsbronnen binnen de organisatie inricht en beheert. De taak van de Informatiemanager kenmerkt zich door het faciliteren van de werkprocessen van de business. Daartoe maakt hij zowel technisch als functioneel de vertaalslag naar informatiebehoefte en -stromen. Daarnaast is hij kader stellend op het terrein van beheer en beveiliging van de informatie. Op operationeel vlak valt het informatiebeheer vrijwel altijd onder zijn verantwoordelijkheid. Dat betreft globaal het verzamelen, verrijken, beschikbaar stellen en bewaren van informatie. Op tactisch niveau is hij vooral gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van het informatiemanagement. Ten slotte, strategisch, is hij gericht op visievorming en kaderstelling van het informatiemanagement. 5

6 2 Wie, wat, waar en waarom Wie zijn wij SOD Next, Stichting SOD-Opleidingen, hierna te noemen SOD, kent een lange historie. In 1931 is door een aantal hoofden Post & Archief een vereniging Od (Od staat voor Overheidsdocumentatie) opgericht die zich tot doel stelde om het vakgebied van registratie en archiefvorming te ontwikkelen. Uit deze vereniging is in 1975 de Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) ontstaan die de opleidingen voor de vereniging ging verzorgen. In 1995 is de stichting Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI) opgezet die een hbo opleiding ging verzorgen. In 2010 zijn de stichting SOD en de stichting HMDI samen gegaan in de stichting SOD-Opleidingen. Waarom SOD ziet het als haar missie om hoogwaardige opleidingen en kennis aan te bieden op het gebied van informatiemanagement, zodat deelnemers de informatiehuishouding van hun organisaties optimaal kunnen organiseren. Wat bieden wij SOD verzorgt deeltijdopleidingen op Mbo-, Associate degree- en hboniveau voor volwassenen die werkzaam zijn in het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast verzorgt zij maatwerktrajecten voor organisaties en biedt zij cursussen aan voor individuele inschrijving rond onderwerpen over informatiemanagement. Waar SOD Next heeft een onderwijslocatie in Woerden. Daarnaast verzorgt SOD-Opleidingen opleidingen en cursussen in Groningen, Zwolle en Etten-Leur. In Etten-Leur bevindt zich ook de studentenadministratie. 6

7 3 De opleiding Management van Informatie De opleiding Management van Informatie (MI) is een hbo bachelor opleiding binnen het vakgebied van de informatiedienstverlening en informatiemanagement. Het opleidingsprogramma van de MI is afgestemd op de beroepsprofielen van de senior medewerker en manager/adviseur binnen de informatiedienstverlening. Deze profielen zijn opgesteld door een onafhankelijke beroepenveldcommissie, waarin excellente beroepsbeoefenaars uit het vakgebied zitting hebben. Op deze manier sluit het curriculum van de opleiding uitstekend aan bij de meest hedendaagse eisen en wensen van het werkveld. Voor wie bestemd Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft kennis en inzicht over de wijze van het beheer van informatieprocessen. De MI opleiding bereidt toekomstige (project)managers en/of adviseurs voor op een dergelijke functie op tactisch-strategisch niveau. Daarnaast leert de (project)manager/adviseur te denken buiten de gebaande paden en fungeert hij als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Doelstelling De MI leidt op tot (project)manager of adviseur Informatiedienstverlening of een gelijkwaardige functie. De opleiding beoogt studenten de, voor een succesvolle invulling van hun functie, benodigde competenties op het gebied van vakkennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. De eerste twee leerjaren van de vierjarige bachelor opleiding vormen de Associate degree opleiding (Ad). Deze twee jaren bereiden de toekomstige senior medewerkers voor op een functie op tactisch niveau binnen de informatiedienstverlening, waarbij zij leren een vertaalslag te maken van informatiebeleid naar de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikersorganisatie. Na voltooiing van de Ad opleiding is een doorstroom mogelijk naar jaar drie en vier van de bachelor opleiding. De laatste twee jaren van de MII-opleiding leiden managers op, die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, daarbinnen te adviseren en te vernieuwen. 7

8 4 Opleidingsgegevens in het kort Opbouw De opleiding bestaat uit 38 modules, verdeeld over vier leerjaren. Elke module is een afgeronde eenheid van lesstof en toetsing rond een thema. De volgorde van de modules per studiejaar is zodanig vastgesteld dat de competenties die de student in de eerste modules verwerft, worden toegepast en verdiept in het verdere verloop van de opleiding. De lessen vinden gemiddeld wekelijks plaats en zijn van 9.30 uur tot uur. Deze zijn bedoeld onder meer om de relatie tussen theoretische lesstof en de dagelijkse praktijk weer te geven. De opdrachten, cases en werkstukken zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk van de student. Duur De hele bachelor opleiding duurt in totaal vier jaar. De opleiding start, bij voldoende inschrijvingen, één keer per jaar in september. Studiebelasting De studiebelasting is 60 studiepunten per jaar. Een studiepunt staat voor 28 uren studiebelasting. Een studiepunt wordt ook wel European Credit (ec) genoemd. De studiebelasting is onderverdeeld in klassikale bijeenkomsten, zelfstudie, uitvoeren van opdrachten, maken van tentamens en praktijkwerkervaring. Je moet rekening houden met een gemiddelde tijdsbesteding tussen 14 en 20 uur per week. Een onderwijsjaar duurt ongeveer 42 weken. Getuigschrift De opleiding Management van Informatie is een NVAO geaccrediteerde opleiding, die opleidt tot een hbo bachelor getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Bachelor gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging BIM te plaatsen, ofwel Bachelor of Information Management. Na een succesvolle afronding van het eerste studiejaar ontvangt de student een propedeusegetuigschrift. Bij een voldoende beoordeling van alle modules uit de eerste twee leerjaren ontvangt de student een Associate degree getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Associate degree gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging AdIM te plaatsen, ofwel Associate degree of Information Management. 8

9 De bachelor opleiding is opgenomen in het CROHO register onder het nummer De Associate degree opleiding is opgenomen in het CROHO register onder het nummer De accreditatie is geldig tot Studiekosten Het lesgeld wordt per studiejaar vastgesteld en is exclusief lesboeken. Voor het eerste jaar bedragen de totale kosten van de lesboeken circa 600,-. In het tweede studiejaar is dit circa 450,-. In het derde en vierde studiejaar zijn de kosten van de lesboeken ongeveer 400,- per studiejaar. 9

10 5 Het beroepsprofiel De inhoud van de MI opleiding is afgeleid van respectievelijk het beroepsprofiel van de senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) en van dat van de informatiemanager (bachelor). Deze beroepsprofielen zijn vastgelegd in zogenaamde kwalificatiedossiers. Deze zijn opgesteld door SOD in nauwe samenwerking met deskundigen uit het beroepenveld, de beroepenveldcommissie. De volgende paragrafen geven een korte samenvatting van de kwalificatiedossiers, voor een volledig overzicht, zie de kwalificatiedossiers senior medewerker informatiedienstverlening, versie april 2008 en manager informatiedienstverlening, versie januari 2007, op We onderscheiden in een profiel een generiek deel en een specifiek deel. De bouwstenen van het generieke deel zijn de algemene rollen die een medewerker op hbo niveau vervult binnen een arbeidsorganisatie, meestal als adviseur, operationeel manager en/of projectmanager. Qua kennis, vaardigheden en attitude (K/V/A) worden deze afgedekt door de algemene hbo competenties en de Dublin Descriptoren. Het Bachelorprofiel Informatiemanager dient aan de generieke hbo competenties te voldoen die in 2001 zijn vastgesteld door de Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs. Daarnaast zijn tevens de zgn. Dublin descriptoren van toepassing in relatie tot de Europese normering van bacheloropleidingen. Zie voor toelichting 12 en 13. Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) De senior medewerker is werkzaam binnen de (documentaire) informatievoorziening. De taken van de senior medewerker liggen vooral op tactisch niveau binnen de documentaire informatievoorziening, waarbij een vertaalslag gemaakt wordt van beleid naar de dagelijkse werkzaamheden. De senior medewerker verzorgt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, het applicatiebeheer van de informatiesystemen, beheert het RMA, onderhoudt de dagelijkse relaties met de interne klanten, borgt de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de medewerkers functioneel aan, draagt zorg dat de archieven worden opgeslagen en beheert conform de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de grootte van organisaties kan er sprake zijn van specialisatie van de functie senior medewerker. Kerntaken 1. Zorgdragen voor efficiënt en effectief structuren, ordenen, toegankelijk maken en beheren van informatie 2. Coördineren van werkzaamheden 3. Beheren van informatiesystemen 10

11 4. Verzorgen van account- en relatiemanagement Uit de vier kerntaken zijn 14 beroepscompetenties afgeleid. Informatiemanager (Bachelor) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft competenties, kennis en inzichten verworven over de wijze waarop informatieprocessen dienen te worden beheerd. Daarnaast leidt de informatiemanager verbeterprocessen en treedt hij op als manager en/of adviseur van het organisatieonderdeel dat de belangrijkste kennis- en verantwoordingsbronnen binnen de organisatie inricht en beheert. De informatiemanager heeft kennis van organisatiekunde en zet deze in bij besluitvormingsprocedures binnen de organisatie. Hij is in staat te denken buiten de gebaande paden en fungeert als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Kerntaken 1. Beschikbaar maken van informatie voor zowel intern als extern gebruik 2. Managen en aansturen van een afdeling 3. Coördineren en beheren van informatieprocessen 4. Adviseren over informatiedienstverlening Uit de vier kerntaken zijn 12 beroepscompetenties afgeleid. 11

12 6 Visie op onderwijs Onderwijsvisie In haar visie op onderwijs stelt de opleiding vier kernbegrippen centraal: competentiegericht, studentgericht, (leer)procesgericht en praktijkgericht. Deze kernbegrippen worden binnen het onderwijsmodel door de opleiding als volgt uitgewerkt. Competentiegericht Uitgangspunt voor het onderwijsmodel is de hedendaagse en toekomstige beroepspraktijk, waarbij de competenties uit het beroepsprofiel / kwalificatiedossier leidend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Competenties zijn kwaliteiten die iemand heeft op het gebied van kennis, vaardigheden, attitude (houding) en ervaring. Tegenwoordig is het niet meer voldoende of je kennis hebt van een vak. Organisaties selecteren steeds meer op vaardigheden die je in het vak kunt laten zien en op hoe je manieren zijn, hoe je in een team werkt en hoe je een probleem aanpakt. Studentgericht De werkvormen dagen je uit tot actief leren. Jij en je leerproces zijn uitgangspunt voor de inrichting van het programma. Het programma is doelmatig ingericht om onnodige vertraging te voorkomen. Zo bestaat het programma uit afgeronde eenheden lesstof rond een thema. Heel belangrijk is dat je zo snel mogelijk in staat bent je eigen leerproces te sturen. (Leer)procesgericht Het leren leren staat centraal: leren is niet alleen het je eigen maken van inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook het leren en ontwikkelen hoe (eigen) onderzoeksmethoden en leer- en probleemoplossingsprocessen gestuurd en gerealiseerd kunnen worden (attitude). Praktijkgericht Als student heb je al een werkplek op het vakgebied. Daarmee maak je optimaal gebruik van het zogenoemde werkplekleren. Naast de studie op school leer je immers ook in de praktijk. Dat kan het beste door opdrachten te geven die een directe relatie hebben met de praktijksituatie in de eigen organisatie waarbij sprake is van een wisselwerking tussen werken en leren. Daarnaast komen onze docenten ook uit de beroepspraktijk en vullen wij van de praktijk voor de praktijk tweeledig in. 12

13 7 Opleidingsstructuur De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit 38 modules. Propedeuse, jaar 1 De functies van de propedeuse Volgens de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs heeft de propedeuse een aantal functies: Oriëntatie In de propedeuse oriënteer je je op de opleiding en op het toekomstige beroep of functie. Het eerste jaar van de opleiding vormt een afspiegeling van de totale opleiding. Binnen 11 modules komt de essentie van ieder kerngebied (zie verder bij het stuk over kerngebieden) aan bod. Tijdens deze modules maak je kennis met het vakgebied op beginnend tactisch niveau. Er wordt onder andere gekeken naar de structuur en cultuur van de (eigen) organisatie en naar de toepassingen daarvan binnen het eigen vakgebied. Verder oefen je communicatie- en onderzoekvaardigheden Selectie De propedeuse is zo ingericht, dat we kunnen vaststellen of je het hboniveau aankunt en of je geschikt bent voor de opleiding. We stellen een aantal eisen aan je over de benodigde kennis en vaardigheden om je opleiding na de propedeuse succesvol te kunnen doorlopen. Een succesvolle afronding van alle modules van het eerste studiejaar geeft recht op een hbo propedeuseverklaring. Bindend negatief studieadvies Als je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet hebt voldaan aan de eis dat je 42 of meer studiepunten hebt behaald, krijg je een bindend negatief studieadvies ofwel bindende afwijzing en moet je stoppen met de opleiding. Je kunt dan niet op een later tijdstip opnieuw inschrijven voor de opleiding. Van een bindende afwijzing word je schriftelijk in kennis gesteld en je hebt het wettelijke recht om tegen de bindende afwijzing beroep aan te tekenen Let op: Zie voor de exacte tekst over studieadviezen het studentenstatuut op Studieloopbaanbegeleiding In de propedeuse krijg je studieloopbaanbegeleiding. Deze is bedoeld om je zo snel mogelijk de manager te laten zijn van je eigen leerproces. Deze competentie komt je ook van pas na je studie, omdat je je immers voortdurend moet blijven ontwikkelen. De 13

14 studieloopbaanbegeleiding is ook bedoeld om uitval tegen te gaan, snel studieproblemen te signaleren en om doorstroom naar de Bachelorfase te bevorderen. Je leert een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen en hoe je hiervoor bewijslast kunt verzamelen in je portfolio. SOD vraagt van studenten een praktijkbegeleider aan te wijzen. Praktijkbegeleiding Doel van de praktijkbegeleiding is het efficiënter en effectiever benutten van de dagelijkse ervaring in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider faciliteert de student/medewerker in zijn leerproces door zijn invloed uit te oefenen en te zorgen dat er op de werkvloer voldoende gelegenheid is om nieuwe vaardigheden te oefenen en aan opdrachten te werken op hbo niveau. Hij houdt regelmatig begeleidingsgesprekken met de student en reflecteert daarin met de student op de behaalde vorderingen en de leerdoelen en wat er nodig is binnen de organisatie om deze te realiseren. SOD ondersteunt de praktijkbegeleider in zijn rol door het aanbieden van een dagdeel training, door informatie te bieden over de opleiding en de opleidingsdoelen, door een contactpersoon te benoemen met de opleiding en door aanbevelingen vanuit de opleiding te geven over de randvoorwaarden waaronder de student in de praktijk optimaal zijn competenties kan ontwikkelen. Praktijkwerkervaring De studenten moeten werkzaam zijn in het werkveld van informatiemanagement. Groot voordeel is dat het de docenten mogelijkheden geeft om opdrachten en oefeningen in de praktijk te laten uitvoeren. Voor studenten levert deze situatie voordelen op, omdat zij het geleerde direct kunnen toepassen. Verder zien wij dat veel studenten inhoudelijk kennis uitwisselen over hun onderlinge werksituaties vaak in combinatie met de theorie. De studieloopbaanbegeleiding en praktijkbegeleiding zijn er allebei op gericht te zorgen dat deze kruisbestuiving tussen opleiding en praktijk zo optimaal mogelijk is. Aan deze praktijkwerkervaring worden per jaar 12 studiepunten toegekend met een totaal van 48 studiepunten over de gehele opleiding. De toekenning is gebaseerd op de volgende redenering. De 240 studiepunten en daarmee samenhangende studiebelasting (60*28 uur=1680 uur/jaar) is gebaseerd op studenten, die na hun voortgezet onderwijs op ca 18-jarige leeftijd een hbo opleiding in voltijd gaan volgen. Deze studenten hebben nog een beperkte levenservaring en over het algemeen geen of beperkte werkervaring. Bovendien brengen deze voltijd studenten de meeste tijd door op school. Voor de deeltijdstudenten van SOD geldt dat zij over aanzienlijk meer levenservaring beschikken en bovendien werkervaring meenemen. Daarnaast zijn zij dagelijks actief in de beroepspraktijk. 14

15 Voltijdstudenten, zoals boven omschreven, hebben meer tijd nodig dan deeltijdstudenten om zich de beroepscompetenties van een beginnend beroepsbeoefenaar op hbo-niveau eigen te maken. Ad-fase,jaar 2 Het tweede leerjaar is een verdieping en verbreding van de modules van het eerste jaar. Tijdens dit jaar is je studieloopbaanbegeleiding erop gericht om je te leren reflecteren op je ontwikkeling. Je leert dit te doen samen met je studiegenoten. Dit is ook het afsluitende jaar van de Associate degree fase. Aan het einde van dit jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Deze bestaat uit het maken van producten die aantoonbaar een verbetering opleveren van de kwaliteit van de uitvoering van processen in je organisatie. Een voorbeeld van een zogenaamd beroepsproduct is bijvoorbeeld een implementatieplan. Met een dergelijk beroepsproduct laat je zien dat je in staat bent om te functioneren op het niveau van senior medewerker. Na het succesvol afronden van alle modules uit de eerste twee leerjaren en de afstudeeropdracht beheers je de beroepscompetenties genoemd in het kwalificatiedossier van de senior medewerker informatiedienstverlening en ontvang je het hbo Ad getuigschrift. Bachelorfase, jaar 3 en 4 In het derde en vierde leerjaar vindt binnen de modules verdieping op het vakgebied plaats naar een meer strategisch niveau. Het vierde leerjaar staat in het teken van het afstuderen. Met de uitvoering van een afstudeeronderzoek toon je aan de in het kwalificatiedossier van de manager gestelde competenties te hebben behaald. Als afstudeeropdracht voer je een onderzoek uit en kom je met een creatieve oplossing voor verbetering van de bestaande situatie. Bij voorkeur gaat het om een bestaand probleem in jouw organisatie en is die met jouw oplossing ook echt geholpen. 15

16 8 De kerngebieden Het onderwijsprogramma is er op gericht dat studenten hun beroepscompetenties kunnen ontwikkelen. SOD maakt hierbij onderscheid in competenties in kennis, vaardigheden en houding. De inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen uit de kwalificatiedossiers. Uitgaande van de beroepscompetenties uit deze kwalificatiedossiers zijn inhoudelijke gebieden van onderwijs bepaald: kerngebieden. Een kerngebied is een breed afgebakend vakgebied en kan dus liggen op het terrein van kennis, vaardigheden en houding. Het onderwijsprogramma is ingedeeld naar zeven kerngebieden. Deze zijn Records Management In Records Management (RM) gaat het over het aanmaken, ontvangen, onderhouden (inclusief vernietigen of overdragen), gebruiken en beschikbaar stellen van record; Information retrieval Information Retrieval (IR) is het geheel van methoden, technieken en activiteiten die worden aangewend voor het vastleggen en het terugvinden van informatie; Informatietechnologie Informatie Communicatie Technologie (ICT) houdt zich bezig met de toepasbaarheid en inzetbaarheid van systemen voor zowel data- als documentmanagement. Het stuurt organisaties naar nieuwe methoden van bedrijfsvoering. Informatiemanagement Informatiemanagement (IM) houdt zich bezig met de wijze waarop organisaties op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien; Management en organisatie Management en organisatie (MO) richt zich op het herkennen van en vormgeven aan een structuur die betrekking heeft op samenwerking van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Vaardigheden Het accent binnen het kerngebied vaardigheden (VH) ligt op het verwerven van competenties, die te maken hebben met de interactie met anderen, zoals in- en externe klanten, collega s, leidinggevenden en ondergeschikten; 16

17 Interdisciplinair Binnen het kerngebied interdisciplinair (ID) moet je aantonen dat hij het geleerde binnen de zes andere kerngebieden geïntegreerd kan toepassen. Dit komt onder andere tot uiting in moduleoverstijgende opdrachten en werkstukken, zoals de afstudeeropdracht in jaar twee, opdrachten in jaar drie en het afstudeertraject in jaar vier. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van het belang van het kerngebied voor het functioneren van de informatieprofessional. Records Management Senior medewerkers informatievoorziening en informatiemanagers moeten voor de uitoefening van hun taken ruim voldoende inhoudelijke bagage hebben om records (of archiefstukken) te beheersen, te regelen of daarover te kunnen adviseren. Context Goed Records Management is onverbrekelijk verbonden met het terugvinden van informatie en dus met het kerngebied Information Retrieval. Propedeuse In het eerste jaar behandelt Records Management alle aspecten, die te maken hebben met het beheer van (digitale) archiefbescheiden, ook wel genoemd record. Je leert keuzes maken in het beheer van records, afhankelijk van de bestemming ervan. Die keuzes baseer je op juridische, bedrijfseconomische, organisatorische, archivistische en technische gronden. Het eerste jaar geeft je de benodigde inhoudelijke kennis om Records Management in brede zin te kunnen uitvoeren. 2e jaar In het tweede jaar krijg je een verdere verdieping in het beheren en beheersen van het fysieke en digitale archieven, Record Keeping genoemd. Record Keeping zorgt dat je inzicht hebt in de functionele eisen om duurzame archivering van record te organiseren en uit te voeren. De module behandelt modellen, die je in staat stellen om het belang van Record Keepingsystemen en Record Managementapplicaties te omschrijven en te begrijpen. Ook maak je kennis met diverse nationale en internationale normen. Uiteraard komen ook nieuwe ontwikkelingen en de toepassing ervan voor de eigen organisatie aan de orde, zoals het E-depot. Bij de afsluiting van het tweede jaar heb je voldoende handvatten om Record Keeping te beheersen en dit in een team te coördineren. 17

18 3e jaar Het onderwerp Informatierecht plaatst Records Management en Record Keeping in het kader van de diverse relevante regelingen. Met de aangeboden kennis leer je de eigen organisatie te adviseren en wel in een bredere context dan alleen het archiefrecht. Je maakt kennis met de meest relevante wet- en regelgeving en normen, waarbij ook de op korte termijn te verwachten ontwikkelingen aan bod komen. En uiteraard een verdere integrale verdieping met het inmiddels bekende archiefrecht. Information Retrieval Information Retrieval richt zich op het toegankelijk maken van informatie en op het vinden van informatie. Belangrijk daarbij is dat informatie in zijn context toegankelijk is en op een efficiënte wijze beschikbaar voor de gebruikers.d. Uitgangspunt hierbij vormt de vraaggerichte informatieverstrekking waarbij de informatiebehoefte van de kenniswerkers of burgers centraal staat. Hierbij is de digitale omgeving het uitgangspunt. Context Samen met Record Management vormt Information Retrieval de unieke kern van de vakkundigheid van de senior medewerker en informatiemanager. Middels de kennis en ervaring die in dit vakgebied huist, zijn organisaties in staat om hun informatie zodanig te organiseren dat alle relevante informatie, in samenhang, is terug te vinden. Dit stelt organisaties in staat om optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie in de dagelijkse processen maar ook om achteraf en op termijn verantwoording af te leggen. De nadruk binnen Information Retrieval ligt bij het bepalen van voor belanghebbenden relevante informatie, het toekennen van metadata en het kunnen gebruiken, construeren en onderhouden van ontsluitingstalen. Propedeuse In het eerste jaar staan de veranderingen binnen de informatievoorziening centraal. Welke ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch) zijn van invloed op het functioneren van de organisatie en wat zijn de effecten daarvan op de rol van informatievoorziening? Aan de orde komen het belang van informatie in de samenleving, de informatiebehoefte en de benodigde informatievaardigheden. Je zoomt in op de functie en taken van de informatievoorziening. Er is aandacht voor de invloed van digitalisering en nieuwe informatiebronnen als sociale media. 2e jaar In het tweede jaar gaan wij dieper in op het gecontroleerd toegankelijk maken van informatie via van tevoren vastgelegde inhoudelijke 18

19 metagegevens. Ordeningsstructuren zoals classificaties, taxonomieën en thesauri komen aan de orde. Er wordt ruim aandacht besteed aan het zoeken en vinden van informatie in een digitale omgeving met behulp van ordeningsstructuren. Ook het zoeken van informatie door middel van gecontroleerde zoekingangen komt aan de orde. Vragen als welke consequenties heeft de digitalisering van informatie voor het zoeken en vinden van informatie komt ter sprake. De waarde van ontsluitingstalen wordt inzichtelijk gemaakt door het bestuderen van de voor- en nadelen van zoeken met gecontroleerde metadata versus het vrije zoeken. 3e jaar De hoeveelheid digitaal beschikbare informatie groeit exponentieel, zowel binnen als buiten de organisatie. Het kunnen vinden van de speld in een groeiende hooiberg, stelt steeds meer eisen aan waar we informatie opslaan en de manier waarop we deze informatie opslaan. Tegelijkertijd vraagt dit steeds meer van de hulpmiddelen die we gebruiken om relevante informatie terug te vinden. Wat maakt de ene zoekmachine beter dan de andere? Welke andere mogelijkheden zijn er om invulling te geven aan de informatiebehoefte van de organisatie? Welke rol speelt sociale media hierin en wat betekent dat uiteindelijk voor de rol en positie van de afdeling informatievoorziening? Deze en nog veel meer vragen over zoeken en vinden van informatie komen in het derde jaar aan bod. Informatietechnologie Informatiemanagers en adviseurs adviseren over strategische bedrijfsvoering vraagstukken zoals de ontwikkelingen ten aanzien van digitale dienstverlening en digitaal en zaakgericht werken. ICT vervult in toenemende mate een cruciale rol bij de inrichting en vormgeving van de informatievoorziening en de kantoororganisatie. Bestuurders, management en medewerkers maken voor de uitoefening van hun taken volop gebruik van ICT. De tendens is plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken met informatie. Het Nieuwe werken doet zijn intrede. Digitalisering en de inzet van ICT zijn hiervoor randvoorwaarden. Informatiemanagers en adviseurs dragen medeverantwoordelijkheid voor de strategische beleidsvorming op het gebied van de informatievoorziening. Informatiemanagers nemen regelmatig deel aan vergaderingen van het topmanagement om te inspireren en beslissingen voor te bereiden. De Informatie-adviseur adviseert gevraagd en ongevraagd het management over kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. Context De theorie en praktijk van het kerngebied ICT richt zich op de toepasbaarheid van ICT voor zowel data- als documentmanagement. Wat zijn de ICT-gerelateerde concepten die in organisaties hun waarde 19

20 hebben en behouden? Hoe moet naar deze concepten worden gewerkt? Binnen datamanagement besteed je aandacht aan databasemanagement en de positionering van informatiesystemen binnen een referentiearchitectuur, en de toepasbaarheid van ICT binnen het documentlogistieke proces van creatie, opslag en distributie van documenten. Propedeuse In het 1e jaar gaan we ons oriënteren op de technische infrastructuur en de positionering hiervan binnen Informatiearchitectuur. 2 e en 3e jaar In het 2e jaar verbreden we de oriëntatie met het verkrijgen van inzicht in de benodigde beheerorganisatie voor ICT om vervolgens in het 3e jaar de opgedane kennis omtrent techniek en beheer te relateren aan ICT strategie en beleid. De modules binnen het kerngebied ICT worden afgerond met een schriftelijke opdracht, waarin de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld Informatiemanagement De informatiestromen zijn door het digitale tijdperk aanzienlijk toegenomen. Dit samen met het groeiend belang van betrouwbare, duurzame en doelgerichte informatie voor het functioneren, besturen en beheersen van de primaire processen betekent een meer vooraanstaande rol van informatiemanagement in de organisatie. Bij elke processtap is immers informatie nodig en door de digitalisering wil zowel het (top)management als elke medewerker direct de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie die voldoet aan de betrouwbaarheidscriteria. De informatiemanager is hierdoor veel meer betrokken bij (het inrichten van) het primaire proces. Daarmee is de rol van de afdeling informatievoorziening binnen de organisatie veranderd van reactief naar proactief (adviserend in de richting van de informatiehuishouding). Context Dit kerngebied kijkt organisatie breed naar de bestuurlijke informatieverzorging, in dit geval de processen in de organisatie en welke gegevens en informatie noodzakelijk zijn voor het doen functioneren, besturen en beheersen van deze processen. Kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de besturing en beheersing van primaire processen is noodzakelijk teneinde invulling te kunnen geven aan de informatieadviesfunctie. Kennis van andere kerngebieden als Informatietechnologie, Management & Organisatie en Vaardigheden is noodzakelijk om de processen in de brede context van de organisatie e plaatsen en om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om de 20

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleiding in het kort... 6. 4 Inschrijving... 8. 5 Visie op onderwijs... 9

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleiding in het kort... 6. 4 Inschrijving... 8. 5 Visie op onderwijs... 9 Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleiding in het kort... 6 4 Inschrijving... 8 5 Visie op onderwijs... 9 6 Inhoud van de opleiding SOD-I... 11 7 Organisatie...

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Manager Informatiedienstverlening

Manager Informatiedienstverlening Kwalificatiedossier Manager Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, januari 2007 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL MANAGER INFORMATIEDIENSTVERLENING... 3

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding De farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort tot de Daarnaast ben jij bij het toepassen van geneesmiddelen Ontwikkelen en

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Gezondh Sport en Welzijn. Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam

Gezondh Sport en Welzijn. Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Health Informatics Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Advanced Health Informatics Practice De Advanced Health Informatics

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers Flexibele deeltijd basisopleiding voor medewerkers van bibliotheken, mediatheken, kennis-

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wilt graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt bijdragen aan

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleiding in het kort Inschrijving Visie op onderwijs... 9

1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleiding in het kort Inschrijving Visie op onderwijs... 9 Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleiding in het kort... 6 4 Inschrijving... 8 5 Visie op onderwijs... 9 6 Inhoud van de opleiding SOD-I... 11 7 Organisatie...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie