Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie"

Transcriptie

1 Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1

2 1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar De opleiding Management van Informatie... 7 Voor wie bestemd... 7 Doelstelling Opleidingsgegevens in het kort... 8 Opbouw... 8 Duur... 8 Studiebelasting... 8 Getuigschrift... 8 Studiekosten Het beroepsprofiel Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) Informatiemanager (Bachelor) Visie op onderwijs Onderwijsvisie Competentiegericht Studentgericht (Leer)procesgericht Praktijkgericht Opleidingsstructuur Propedeuse, jaar Ad-fase,jaar Bachelorfase, jaar 3 en De kerngebieden Records Management Information retrieval Informatietechnologie Informatiemanagement Management en organisatie Vaardigheden Interdisciplinair Records Management Information Retrieval Informatietechnologie Informatiemanagement Management en organisatie Vaardigheden Interdisciplinair Samenhang in het onderwijsprogramma De integrale leerlijn De kennisleerlijn De vaardighedenleerlijn De ervarings-reflectielijn

3 10 Toelating Toelatingseisen Intakeprocedure Aansluiting op de SOD-I Vrijstellingen Organisatie en medewerkers Opleidingsmanager Kerndocenten Module-eigenaren Docenten Studentenadministratie Beroepenveldcommissie Kwaliteitszorg SOD-Online Vertrouwenspersoon Studentenstatuut (verwijzing) Algemene hbo competenties De Dublin Descriptoren voor het bachelor niveau De Dublin Descriptoren voor het Associate degree niveau Bijlage 1 Modules Jaar Jaar Jaar Jaar Inrichting MI versie lf 3

4 1 Inleiding Informatiemanagement is een relatief jong vak, maar wint aan belang voor organisaties vanwege de toenemende behoefte van de business om te sturen op gegevens. Informatievraagstukken worden daarmee strategische vraagstukken en dwingen organisaties om op een professionele manier de informatievoorziening te organiseren. Dat wil niet zeggen dat in alle organisaties het informatiemanagement al een volwassen status heeft bereikt. Verre van dat zelfs. Veel Informatiemanagers zijn op dit moment nog volop bezig om zich te positioneren en het informatiemanagement op de kaart te zetten. Daarmee samenhangend zien we ook dat informatiemanagement zich verder ontwikkelt tot professionele discipline. 1 Binnen organisaties gaan bedrijfskundige aspecten van de informatievoorziening een grotere rol spelen ten opzichte van de technische processen en voorzieningen. Om informatie tijdens het werkproces te kunnen vastleggen, is het nodig het werkproces nauwkeurig te ontleden en te beschrijven. Voor elke mijlpaal in het proces moet duidelijk zijn aan welke kwaliteitseisen de vastlegging dient te voldoen. Hier speelt de informatiemanager weliswaar een sleutelrol, maar hij is lang niet altijd meer de eigenaar van de informatie. Samen met de proceseigenaar brengt hij de risico's, die in het werkproces aan de orde zijn in kaart. Dat vormt vervolgens de basis voor de kwaliteitseisen voor de informatievoorziening. Digitaliseren van werkprocessen betekent ook een (her)overweging van het risicoprofiel van die werkprocessen. Het risicoprofiel bepaalt welke informatie een werkproces moet opleveren en hoe daar goed voor te zorgen. Die specificaties worden vervolgens vertaald naar het procesontwerp en de gebruikte ICT-systemen. Veel processtappen (toetsingen, beslissingen, transacties) gaan van start op basis van een combinatie van data en documenten. Dat noodzaakt tot het organiseren van gegevensbeheer en documentmanagement in hun onderlinge samenhang. Alleen zo biedt de informatiefunctie goede ondersteuning aan zowel de efficiency als de betrouwbaarheid van processtappen. Het beheer van data en de vorming van dossiers raken van begin tot eind volledig geïntegreerd in de reguliere uitvoering van alle werkprocessen en in de gebruikte systemen. De meeste informatiefuncties moeten met het oog daarop deel gaan uit maken van de werkprocessen. Die inbedding krijgt vorm door een combinatie van procedures en technologische ondersteuning. Die ondersteuning borgt dat informatie (zowel input als throughput en output) direct aan de bron wordt opgevangen, vastgelegd en beheerd conform specificaties betreffende de integriteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid (NEN-ISO 15Li89). 1 Voor een groot deel is hier geput uit: MO3: van analoog naar digitaal. Uitgave van SOD opleidingen en Doxis Informatiemanagers van november

5 Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Het betreft vaak verbeterprocessen of veranderingsprocessen met een relatief grote impact op de bedrijfsvoering én de betrokken medewerkers. Een informatiemanager treedt daarbij vaak op als manager en/of adviseur van het organisatieonderdeel dat de belangrijkste kennis- en verantwoordingsbronnen binnen de organisatie inricht en beheert. De taak van de Informatiemanager kenmerkt zich door het faciliteren van de werkprocessen van de business. Daartoe maakt hij zowel technisch als functioneel de vertaalslag naar informatiebehoefte en -stromen. Daarnaast is hij kader stellend op het terrein van beheer en beveiliging van de informatie. Op operationeel vlak valt het informatiebeheer vrijwel altijd onder zijn verantwoordelijkheid. Dat betreft globaal het verzamelen, verrijken, beschikbaar stellen en bewaren van informatie. Op tactisch niveau is hij vooral gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van het informatiemanagement. Ten slotte, strategisch, is hij gericht op visievorming en kaderstelling van het informatiemanagement. 5

6 2 Wie, wat, waar en waarom Wie zijn wij SOD Next, Stichting SOD-Opleidingen, hierna te noemen SOD, kent een lange historie. In 1931 is door een aantal hoofden Post & Archief een vereniging Od (Od staat voor Overheidsdocumentatie) opgericht die zich tot doel stelde om het vakgebied van registratie en archiefvorming te ontwikkelen. Uit deze vereniging is in 1975 de Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) ontstaan die de opleidingen voor de vereniging ging verzorgen. In 1995 is de stichting Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI) opgezet die een hbo opleiding ging verzorgen. In 2010 zijn de stichting SOD en de stichting HMDI samen gegaan in de stichting SOD-Opleidingen. Waarom SOD ziet het als haar missie om hoogwaardige opleidingen en kennis aan te bieden op het gebied van informatiemanagement, zodat deelnemers de informatiehuishouding van hun organisaties optimaal kunnen organiseren. Wat bieden wij SOD verzorgt deeltijdopleidingen op Mbo-, Associate degree- en hboniveau voor volwassenen die werkzaam zijn in het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast verzorgt zij maatwerktrajecten voor organisaties en biedt zij cursussen aan voor individuele inschrijving rond onderwerpen over informatiemanagement. Waar SOD Next heeft een onderwijslocatie in Woerden. Daarnaast verzorgt SOD-Opleidingen opleidingen en cursussen in Groningen, Zwolle en Etten-Leur. In Etten-Leur bevindt zich ook de studentenadministratie. 6

7 3 De opleiding Management van Informatie De opleiding Management van Informatie (MI) is een hbo bachelor opleiding binnen het vakgebied van de informatiedienstverlening en informatiemanagement. Het opleidingsprogramma van de MI is afgestemd op de beroepsprofielen van de senior medewerker en manager/adviseur binnen de informatiedienstverlening. Deze profielen zijn opgesteld door een onafhankelijke beroepenveldcommissie, waarin excellente beroepsbeoefenaars uit het vakgebied zitting hebben. Op deze manier sluit het curriculum van de opleiding uitstekend aan bij de meest hedendaagse eisen en wensen van het werkveld. Voor wie bestemd Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft kennis en inzicht over de wijze van het beheer van informatieprocessen. De MI opleiding bereidt toekomstige (project)managers en/of adviseurs voor op een dergelijke functie op tactisch-strategisch niveau. Daarnaast leert de (project)manager/adviseur te denken buiten de gebaande paden en fungeert hij als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Doelstelling De MI leidt op tot (project)manager of adviseur Informatiedienstverlening of een gelijkwaardige functie. De opleiding beoogt studenten de, voor een succesvolle invulling van hun functie, benodigde competenties op het gebied van vakkennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. De eerste twee leerjaren van de vierjarige bachelor opleiding vormen de Associate degree opleiding (Ad). Deze twee jaren bereiden de toekomstige senior medewerkers voor op een functie op tactisch niveau binnen de informatiedienstverlening, waarbij zij leren een vertaalslag te maken van informatiebeleid naar de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikersorganisatie. Na voltooiing van de Ad opleiding is een doorstroom mogelijk naar jaar drie en vier van de bachelor opleiding. De laatste twee jaren van de MII-opleiding leiden managers op, die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, daarbinnen te adviseren en te vernieuwen. 7

8 4 Opleidingsgegevens in het kort Opbouw De opleiding bestaat uit 38 modules, verdeeld over vier leerjaren. Elke module is een afgeronde eenheid van lesstof en toetsing rond een thema. De volgorde van de modules per studiejaar is zodanig vastgesteld dat de competenties die de student in de eerste modules verwerft, worden toegepast en verdiept in het verdere verloop van de opleiding. De lessen vinden gemiddeld wekelijks plaats en zijn van 9.30 uur tot uur. Deze zijn bedoeld onder meer om de relatie tussen theoretische lesstof en de dagelijkse praktijk weer te geven. De opdrachten, cases en werkstukken zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk van de student. Duur De hele bachelor opleiding duurt in totaal vier jaar. De opleiding start, bij voldoende inschrijvingen, één keer per jaar in september. Studiebelasting De studiebelasting is 60 studiepunten per jaar. Een studiepunt staat voor 28 uren studiebelasting. Een studiepunt wordt ook wel European Credit (ec) genoemd. De studiebelasting is onderverdeeld in klassikale bijeenkomsten, zelfstudie, uitvoeren van opdrachten, maken van tentamens en praktijkwerkervaring. Je moet rekening houden met een gemiddelde tijdsbesteding tussen 14 en 20 uur per week. Een onderwijsjaar duurt ongeveer 42 weken. Getuigschrift De opleiding Management van Informatie is een NVAO geaccrediteerde opleiding, die opleidt tot een hbo bachelor getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Bachelor gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging BIM te plaatsen, ofwel Bachelor of Information Management. Na een succesvolle afronding van het eerste studiejaar ontvangt de student een propedeusegetuigschrift. Bij een voldoende beoordeling van alle modules uit de eerste twee leerjaren ontvangt de student een Associate degree getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Associate degree gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging AdIM te plaatsen, ofwel Associate degree of Information Management. 8

9 De bachelor opleiding is opgenomen in het CROHO register onder het nummer De Associate degree opleiding is opgenomen in het CROHO register onder het nummer De accreditatie is geldig tot Studiekosten Het lesgeld wordt per studiejaar vastgesteld en is exclusief lesboeken. Voor het eerste jaar bedragen de totale kosten van de lesboeken circa 600,-. In het tweede studiejaar is dit circa 450,-. In het derde en vierde studiejaar zijn de kosten van de lesboeken ongeveer 400,- per studiejaar. 9

10 5 Het beroepsprofiel De inhoud van de MI opleiding is afgeleid van respectievelijk het beroepsprofiel van de senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) en van dat van de informatiemanager (bachelor). Deze beroepsprofielen zijn vastgelegd in zogenaamde kwalificatiedossiers. Deze zijn opgesteld door SOD in nauwe samenwerking met deskundigen uit het beroepenveld, de beroepenveldcommissie. De volgende paragrafen geven een korte samenvatting van de kwalificatiedossiers, voor een volledig overzicht, zie de kwalificatiedossiers senior medewerker informatiedienstverlening, versie april 2008 en manager informatiedienstverlening, versie januari 2007, op We onderscheiden in een profiel een generiek deel en een specifiek deel. De bouwstenen van het generieke deel zijn de algemene rollen die een medewerker op hbo niveau vervult binnen een arbeidsorganisatie, meestal als adviseur, operationeel manager en/of projectmanager. Qua kennis, vaardigheden en attitude (K/V/A) worden deze afgedekt door de algemene hbo competenties en de Dublin Descriptoren. Het Bachelorprofiel Informatiemanager dient aan de generieke hbo competenties te voldoen die in 2001 zijn vastgesteld door de Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs. Daarnaast zijn tevens de zgn. Dublin descriptoren van toepassing in relatie tot de Europese normering van bacheloropleidingen. Zie voor toelichting 12 en 13. Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) De senior medewerker is werkzaam binnen de (documentaire) informatievoorziening. De taken van de senior medewerker liggen vooral op tactisch niveau binnen de documentaire informatievoorziening, waarbij een vertaalslag gemaakt wordt van beleid naar de dagelijkse werkzaamheden. De senior medewerker verzorgt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, het applicatiebeheer van de informatiesystemen, beheert het RMA, onderhoudt de dagelijkse relaties met de interne klanten, borgt de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de medewerkers functioneel aan, draagt zorg dat de archieven worden opgeslagen en beheert conform de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de grootte van organisaties kan er sprake zijn van specialisatie van de functie senior medewerker. Kerntaken 1. Zorgdragen voor efficiënt en effectief structuren, ordenen, toegankelijk maken en beheren van informatie 2. Coördineren van werkzaamheden 3. Beheren van informatiesystemen 10

11 4. Verzorgen van account- en relatiemanagement Uit de vier kerntaken zijn 14 beroepscompetenties afgeleid. Informatiemanager (Bachelor) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft competenties, kennis en inzichten verworven over de wijze waarop informatieprocessen dienen te worden beheerd. Daarnaast leidt de informatiemanager verbeterprocessen en treedt hij op als manager en/of adviseur van het organisatieonderdeel dat de belangrijkste kennis- en verantwoordingsbronnen binnen de organisatie inricht en beheert. De informatiemanager heeft kennis van organisatiekunde en zet deze in bij besluitvormingsprocedures binnen de organisatie. Hij is in staat te denken buiten de gebaande paden en fungeert als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Kerntaken 1. Beschikbaar maken van informatie voor zowel intern als extern gebruik 2. Managen en aansturen van een afdeling 3. Coördineren en beheren van informatieprocessen 4. Adviseren over informatiedienstverlening Uit de vier kerntaken zijn 12 beroepscompetenties afgeleid. 11

12 6 Visie op onderwijs Onderwijsvisie In haar visie op onderwijs stelt de opleiding vier kernbegrippen centraal: competentiegericht, studentgericht, (leer)procesgericht en praktijkgericht. Deze kernbegrippen worden binnen het onderwijsmodel door de opleiding als volgt uitgewerkt. Competentiegericht Uitgangspunt voor het onderwijsmodel is de hedendaagse en toekomstige beroepspraktijk, waarbij de competenties uit het beroepsprofiel / kwalificatiedossier leidend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Competenties zijn kwaliteiten die iemand heeft op het gebied van kennis, vaardigheden, attitude (houding) en ervaring. Tegenwoordig is het niet meer voldoende of je kennis hebt van een vak. Organisaties selecteren steeds meer op vaardigheden die je in het vak kunt laten zien en op hoe je manieren zijn, hoe je in een team werkt en hoe je een probleem aanpakt. Studentgericht De werkvormen dagen je uit tot actief leren. Jij en je leerproces zijn uitgangspunt voor de inrichting van het programma. Het programma is doelmatig ingericht om onnodige vertraging te voorkomen. Zo bestaat het programma uit afgeronde eenheden lesstof rond een thema. Heel belangrijk is dat je zo snel mogelijk in staat bent je eigen leerproces te sturen. (Leer)procesgericht Het leren leren staat centraal: leren is niet alleen het je eigen maken van inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook het leren en ontwikkelen hoe (eigen) onderzoeksmethoden en leer- en probleemoplossingsprocessen gestuurd en gerealiseerd kunnen worden (attitude). Praktijkgericht Als student heb je al een werkplek op het vakgebied. Daarmee maak je optimaal gebruik van het zogenoemde werkplekleren. Naast de studie op school leer je immers ook in de praktijk. Dat kan het beste door opdrachten te geven die een directe relatie hebben met de praktijksituatie in de eigen organisatie waarbij sprake is van een wisselwerking tussen werken en leren. Daarnaast komen onze docenten ook uit de beroepspraktijk en vullen wij van de praktijk voor de praktijk tweeledig in. 12

13 7 Opleidingsstructuur De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit 38 modules. Propedeuse, jaar 1 De functies van de propedeuse Volgens de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs heeft de propedeuse een aantal functies: Oriëntatie In de propedeuse oriënteer je je op de opleiding en op het toekomstige beroep of functie. Het eerste jaar van de opleiding vormt een afspiegeling van de totale opleiding. Binnen 11 modules komt de essentie van ieder kerngebied (zie verder bij het stuk over kerngebieden) aan bod. Tijdens deze modules maak je kennis met het vakgebied op beginnend tactisch niveau. Er wordt onder andere gekeken naar de structuur en cultuur van de (eigen) organisatie en naar de toepassingen daarvan binnen het eigen vakgebied. Verder oefen je communicatie- en onderzoekvaardigheden Selectie De propedeuse is zo ingericht, dat we kunnen vaststellen of je het hboniveau aankunt en of je geschikt bent voor de opleiding. We stellen een aantal eisen aan je over de benodigde kennis en vaardigheden om je opleiding na de propedeuse succesvol te kunnen doorlopen. Een succesvolle afronding van alle modules van het eerste studiejaar geeft recht op een hbo propedeuseverklaring. Bindend negatief studieadvies Als je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet hebt voldaan aan de eis dat je 42 of meer studiepunten hebt behaald, krijg je een bindend negatief studieadvies ofwel bindende afwijzing en moet je stoppen met de opleiding. Je kunt dan niet op een later tijdstip opnieuw inschrijven voor de opleiding. Van een bindende afwijzing word je schriftelijk in kennis gesteld en je hebt het wettelijke recht om tegen de bindende afwijzing beroep aan te tekenen Let op: Zie voor de exacte tekst over studieadviezen het studentenstatuut op Studieloopbaanbegeleiding In de propedeuse krijg je studieloopbaanbegeleiding. Deze is bedoeld om je zo snel mogelijk de manager te laten zijn van je eigen leerproces. Deze competentie komt je ook van pas na je studie, omdat je je immers voortdurend moet blijven ontwikkelen. De 13

14 studieloopbaanbegeleiding is ook bedoeld om uitval tegen te gaan, snel studieproblemen te signaleren en om doorstroom naar de Bachelorfase te bevorderen. Je leert een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen en hoe je hiervoor bewijslast kunt verzamelen in je portfolio. SOD vraagt van studenten een praktijkbegeleider aan te wijzen. Praktijkbegeleiding Doel van de praktijkbegeleiding is het efficiënter en effectiever benutten van de dagelijkse ervaring in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider faciliteert de student/medewerker in zijn leerproces door zijn invloed uit te oefenen en te zorgen dat er op de werkvloer voldoende gelegenheid is om nieuwe vaardigheden te oefenen en aan opdrachten te werken op hbo niveau. Hij houdt regelmatig begeleidingsgesprekken met de student en reflecteert daarin met de student op de behaalde vorderingen en de leerdoelen en wat er nodig is binnen de organisatie om deze te realiseren. SOD ondersteunt de praktijkbegeleider in zijn rol door het aanbieden van een dagdeel training, door informatie te bieden over de opleiding en de opleidingsdoelen, door een contactpersoon te benoemen met de opleiding en door aanbevelingen vanuit de opleiding te geven over de randvoorwaarden waaronder de student in de praktijk optimaal zijn competenties kan ontwikkelen. Praktijkwerkervaring De studenten moeten werkzaam zijn in het werkveld van informatiemanagement. Groot voordeel is dat het de docenten mogelijkheden geeft om opdrachten en oefeningen in de praktijk te laten uitvoeren. Voor studenten levert deze situatie voordelen op, omdat zij het geleerde direct kunnen toepassen. Verder zien wij dat veel studenten inhoudelijk kennis uitwisselen over hun onderlinge werksituaties vaak in combinatie met de theorie. De studieloopbaanbegeleiding en praktijkbegeleiding zijn er allebei op gericht te zorgen dat deze kruisbestuiving tussen opleiding en praktijk zo optimaal mogelijk is. Aan deze praktijkwerkervaring worden per jaar 12 studiepunten toegekend met een totaal van 48 studiepunten over de gehele opleiding. De toekenning is gebaseerd op de volgende redenering. De 240 studiepunten en daarmee samenhangende studiebelasting (60*28 uur=1680 uur/jaar) is gebaseerd op studenten, die na hun voortgezet onderwijs op ca 18-jarige leeftijd een hbo opleiding in voltijd gaan volgen. Deze studenten hebben nog een beperkte levenservaring en over het algemeen geen of beperkte werkervaring. Bovendien brengen deze voltijd studenten de meeste tijd door op school. Voor de deeltijdstudenten van SOD geldt dat zij over aanzienlijk meer levenservaring beschikken en bovendien werkervaring meenemen. Daarnaast zijn zij dagelijks actief in de beroepspraktijk. 14

15 Voltijdstudenten, zoals boven omschreven, hebben meer tijd nodig dan deeltijdstudenten om zich de beroepscompetenties van een beginnend beroepsbeoefenaar op hbo-niveau eigen te maken. Ad-fase,jaar 2 Het tweede leerjaar is een verdieping en verbreding van de modules van het eerste jaar. Tijdens dit jaar is je studieloopbaanbegeleiding erop gericht om je te leren reflecteren op je ontwikkeling. Je leert dit te doen samen met je studiegenoten. Dit is ook het afsluitende jaar van de Associate degree fase. Aan het einde van dit jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Deze bestaat uit het maken van producten die aantoonbaar een verbetering opleveren van de kwaliteit van de uitvoering van processen in je organisatie. Een voorbeeld van een zogenaamd beroepsproduct is bijvoorbeeld een implementatieplan. Met een dergelijk beroepsproduct laat je zien dat je in staat bent om te functioneren op het niveau van senior medewerker. Na het succesvol afronden van alle modules uit de eerste twee leerjaren en de afstudeeropdracht beheers je de beroepscompetenties genoemd in het kwalificatiedossier van de senior medewerker informatiedienstverlening en ontvang je het hbo Ad getuigschrift. Bachelorfase, jaar 3 en 4 In het derde en vierde leerjaar vindt binnen de modules verdieping op het vakgebied plaats naar een meer strategisch niveau. Het vierde leerjaar staat in het teken van het afstuderen. Met de uitvoering van een afstudeeronderzoek toon je aan de in het kwalificatiedossier van de manager gestelde competenties te hebben behaald. Als afstudeeropdracht voer je een onderzoek uit en kom je met een creatieve oplossing voor verbetering van de bestaande situatie. Bij voorkeur gaat het om een bestaand probleem in jouw organisatie en is die met jouw oplossing ook echt geholpen. 15

16 8 De kerngebieden Het onderwijsprogramma is er op gericht dat studenten hun beroepscompetenties kunnen ontwikkelen. SOD maakt hierbij onderscheid in competenties in kennis, vaardigheden en houding. De inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen uit de kwalificatiedossiers. Uitgaande van de beroepscompetenties uit deze kwalificatiedossiers zijn inhoudelijke gebieden van onderwijs bepaald: kerngebieden. Een kerngebied is een breed afgebakend vakgebied en kan dus liggen op het terrein van kennis, vaardigheden en houding. Het onderwijsprogramma is ingedeeld naar zeven kerngebieden. Deze zijn Records Management In Records Management (RM) gaat het over het aanmaken, ontvangen, onderhouden (inclusief vernietigen of overdragen), gebruiken en beschikbaar stellen van record; Information retrieval Information Retrieval (IR) is het geheel van methoden, technieken en activiteiten die worden aangewend voor het vastleggen en het terugvinden van informatie; Informatietechnologie Informatie Communicatie Technologie (ICT) houdt zich bezig met de toepasbaarheid en inzetbaarheid van systemen voor zowel data- als documentmanagement. Het stuurt organisaties naar nieuwe methoden van bedrijfsvoering. Informatiemanagement Informatiemanagement (IM) houdt zich bezig met de wijze waarop organisaties op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien; Management en organisatie Management en organisatie (MO) richt zich op het herkennen van en vormgeven aan een structuur die betrekking heeft op samenwerking van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Vaardigheden Het accent binnen het kerngebied vaardigheden (VH) ligt op het verwerven van competenties, die te maken hebben met de interactie met anderen, zoals in- en externe klanten, collega s, leidinggevenden en ondergeschikten; 16

17 Interdisciplinair Binnen het kerngebied interdisciplinair (ID) moet je aantonen dat hij het geleerde binnen de zes andere kerngebieden geïntegreerd kan toepassen. Dit komt onder andere tot uiting in moduleoverstijgende opdrachten en werkstukken, zoals de afstudeeropdracht in jaar twee, opdrachten in jaar drie en het afstudeertraject in jaar vier. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van het belang van het kerngebied voor het functioneren van de informatieprofessional. Records Management Senior medewerkers informatievoorziening en informatiemanagers moeten voor de uitoefening van hun taken ruim voldoende inhoudelijke bagage hebben om records (of archiefstukken) te beheersen, te regelen of daarover te kunnen adviseren. Context Goed Records Management is onverbrekelijk verbonden met het terugvinden van informatie en dus met het kerngebied Information Retrieval. Propedeuse In het eerste jaar behandelt Records Management alle aspecten, die te maken hebben met het beheer van (digitale) archiefbescheiden, ook wel genoemd record. Je leert keuzes maken in het beheer van records, afhankelijk van de bestemming ervan. Die keuzes baseer je op juridische, bedrijfseconomische, organisatorische, archivistische en technische gronden. Het eerste jaar geeft je de benodigde inhoudelijke kennis om Records Management in brede zin te kunnen uitvoeren. 2e jaar In het tweede jaar krijg je een verdere verdieping in het beheren en beheersen van het fysieke en digitale archieven, Record Keeping genoemd. Record Keeping zorgt dat je inzicht hebt in de functionele eisen om duurzame archivering van record te organiseren en uit te voeren. De module behandelt modellen, die je in staat stellen om het belang van Record Keepingsystemen en Record Managementapplicaties te omschrijven en te begrijpen. Ook maak je kennis met diverse nationale en internationale normen. Uiteraard komen ook nieuwe ontwikkelingen en de toepassing ervan voor de eigen organisatie aan de orde, zoals het E-depot. Bij de afsluiting van het tweede jaar heb je voldoende handvatten om Record Keeping te beheersen en dit in een team te coördineren. 17

18 3e jaar Het onderwerp Informatierecht plaatst Records Management en Record Keeping in het kader van de diverse relevante regelingen. Met de aangeboden kennis leer je de eigen organisatie te adviseren en wel in een bredere context dan alleen het archiefrecht. Je maakt kennis met de meest relevante wet- en regelgeving en normen, waarbij ook de op korte termijn te verwachten ontwikkelingen aan bod komen. En uiteraard een verdere integrale verdieping met het inmiddels bekende archiefrecht. Information Retrieval Information Retrieval richt zich op het toegankelijk maken van informatie en op het vinden van informatie. Belangrijk daarbij is dat informatie in zijn context toegankelijk is en op een efficiënte wijze beschikbaar voor de gebruikers.d. Uitgangspunt hierbij vormt de vraaggerichte informatieverstrekking waarbij de informatiebehoefte van de kenniswerkers of burgers centraal staat. Hierbij is de digitale omgeving het uitgangspunt. Context Samen met Record Management vormt Information Retrieval de unieke kern van de vakkundigheid van de senior medewerker en informatiemanager. Middels de kennis en ervaring die in dit vakgebied huist, zijn organisaties in staat om hun informatie zodanig te organiseren dat alle relevante informatie, in samenhang, is terug te vinden. Dit stelt organisaties in staat om optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie in de dagelijkse processen maar ook om achteraf en op termijn verantwoording af te leggen. De nadruk binnen Information Retrieval ligt bij het bepalen van voor belanghebbenden relevante informatie, het toekennen van metadata en het kunnen gebruiken, construeren en onderhouden van ontsluitingstalen. Propedeuse In het eerste jaar staan de veranderingen binnen de informatievoorziening centraal. Welke ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch) zijn van invloed op het functioneren van de organisatie en wat zijn de effecten daarvan op de rol van informatievoorziening? Aan de orde komen het belang van informatie in de samenleving, de informatiebehoefte en de benodigde informatievaardigheden. Je zoomt in op de functie en taken van de informatievoorziening. Er is aandacht voor de invloed van digitalisering en nieuwe informatiebronnen als sociale media. 2e jaar In het tweede jaar gaan wij dieper in op het gecontroleerd toegankelijk maken van informatie via van tevoren vastgelegde inhoudelijke 18

19 metagegevens. Ordeningsstructuren zoals classificaties, taxonomieën en thesauri komen aan de orde. Er wordt ruim aandacht besteed aan het zoeken en vinden van informatie in een digitale omgeving met behulp van ordeningsstructuren. Ook het zoeken van informatie door middel van gecontroleerde zoekingangen komt aan de orde. Vragen als welke consequenties heeft de digitalisering van informatie voor het zoeken en vinden van informatie komt ter sprake. De waarde van ontsluitingstalen wordt inzichtelijk gemaakt door het bestuderen van de voor- en nadelen van zoeken met gecontroleerde metadata versus het vrije zoeken. 3e jaar De hoeveelheid digitaal beschikbare informatie groeit exponentieel, zowel binnen als buiten de organisatie. Het kunnen vinden van de speld in een groeiende hooiberg, stelt steeds meer eisen aan waar we informatie opslaan en de manier waarop we deze informatie opslaan. Tegelijkertijd vraagt dit steeds meer van de hulpmiddelen die we gebruiken om relevante informatie terug te vinden. Wat maakt de ene zoekmachine beter dan de andere? Welke andere mogelijkheden zijn er om invulling te geven aan de informatiebehoefte van de organisatie? Welke rol speelt sociale media hierin en wat betekent dat uiteindelijk voor de rol en positie van de afdeling informatievoorziening? Deze en nog veel meer vragen over zoeken en vinden van informatie komen in het derde jaar aan bod. Informatietechnologie Informatiemanagers en adviseurs adviseren over strategische bedrijfsvoering vraagstukken zoals de ontwikkelingen ten aanzien van digitale dienstverlening en digitaal en zaakgericht werken. ICT vervult in toenemende mate een cruciale rol bij de inrichting en vormgeving van de informatievoorziening en de kantoororganisatie. Bestuurders, management en medewerkers maken voor de uitoefening van hun taken volop gebruik van ICT. De tendens is plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken met informatie. Het Nieuwe werken doet zijn intrede. Digitalisering en de inzet van ICT zijn hiervoor randvoorwaarden. Informatiemanagers en adviseurs dragen medeverantwoordelijkheid voor de strategische beleidsvorming op het gebied van de informatievoorziening. Informatiemanagers nemen regelmatig deel aan vergaderingen van het topmanagement om te inspireren en beslissingen voor te bereiden. De Informatie-adviseur adviseert gevraagd en ongevraagd het management over kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. Context De theorie en praktijk van het kerngebied ICT richt zich op de toepasbaarheid van ICT voor zowel data- als documentmanagement. Wat zijn de ICT-gerelateerde concepten die in organisaties hun waarde 19

20 hebben en behouden? Hoe moet naar deze concepten worden gewerkt? Binnen datamanagement besteed je aandacht aan databasemanagement en de positionering van informatiesystemen binnen een referentiearchitectuur, en de toepasbaarheid van ICT binnen het documentlogistieke proces van creatie, opslag en distributie van documenten. Propedeuse In het 1e jaar gaan we ons oriënteren op de technische infrastructuur en de positionering hiervan binnen Informatiearchitectuur. 2 e en 3e jaar In het 2e jaar verbreden we de oriëntatie met het verkrijgen van inzicht in de benodigde beheerorganisatie voor ICT om vervolgens in het 3e jaar de opgedane kennis omtrent techniek en beheer te relateren aan ICT strategie en beleid. De modules binnen het kerngebied ICT worden afgerond met een schriftelijke opdracht, waarin de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld Informatiemanagement De informatiestromen zijn door het digitale tijdperk aanzienlijk toegenomen. Dit samen met het groeiend belang van betrouwbare, duurzame en doelgerichte informatie voor het functioneren, besturen en beheersen van de primaire processen betekent een meer vooraanstaande rol van informatiemanagement in de organisatie. Bij elke processtap is immers informatie nodig en door de digitalisering wil zowel het (top)management als elke medewerker direct de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie die voldoet aan de betrouwbaarheidscriteria. De informatiemanager is hierdoor veel meer betrokken bij (het inrichten van) het primaire proces. Daarmee is de rol van de afdeling informatievoorziening binnen de organisatie veranderd van reactief naar proactief (adviserend in de richting van de informatiehuishouding). Context Dit kerngebied kijkt organisatie breed naar de bestuurlijke informatieverzorging, in dit geval de processen in de organisatie en welke gegevens en informatie noodzakelijk zijn voor het doen functioneren, besturen en beheersen van deze processen. Kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de besturing en beheersing van primaire processen is noodzakelijk teneinde invulling te kunnen geven aan de informatieadviesfunctie. Kennis van andere kerngebieden als Informatietechnologie, Management & Organisatie en Vaardigheden is noodzakelijk om de processen in de brede context van de organisatie e plaatsen en om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om de 20

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie