Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening"

Transcriptie

1 Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Titel 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gereserveerd) (gereserveerd) Bestuursstukken (gereserveerd) Overige publiekszaken Gemeentearchief Huisvestingswet Leegstandwet Winkeltijdenwet Kansspelen Kinderopvang Telecommunicatie Verkeer en vervoer Diversen Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgeving Begripsomschrijvingen Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag Omgevingsvergunning Vermindering Teruggaaf Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van een wijziging bouwproject Bestemmingswijziging Sloopmelding In deze titel niet benoemde beschikking Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Horeca Organiseren evenementen of markten Prostitutiebedrijven Splitsingsvergunning woonruimte Leefmilieuverordening Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2 Blz. 2 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in: het gemeentehuis op dinsdag tussen en uur en op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 en uur 311, Kasteel Hoekelum op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 645, Kasteel Hoekelum op zaterdag tussen en uur 782, huis Kernhem op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 520, huis Kernhem op zaterdag tussen en uur 655, Jachthuis Sint Hubertus op maandag tot en met vrijdag tussen en uur vervallen Jachthuis Sint Hubertus op zaterdag tussen en uur vervallen Het tarief voor het voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 109, Het tarief voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, per getuige 20, Bij de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op andere dan onder tot en met genoemde tijden wordt het bij de betreffende dag en locatie verhoogd met het onder genoemde bedrag De tarieven voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in één van de onder genoemde locaties zijn gelijk aan de tarieven genoemd onder tot en met en Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 311, Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 311, Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje 15, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Het recht bedraagt voor de onder 2a, b en d genoemde stukken 11,50 Het recht bedraagt voor de onder 2c genoemde stukken 20,70

3 Blz. 3, behoort bij Tarieventabel Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51, tot het verstrekken van een nationaal paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een nationaal paspoort als bedoeld in (zakenpaspoort) 57, tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 51, tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in , en direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9, tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in , en , tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in in een reisdocument als bedoeld in , en , tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar 9, tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 43, De tarieven genoemd in de onderdelen tot en met alsmede in worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45, Het tarief genoemd in wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in , en en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in , slechts één keer per reisdocument berekend Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 21, De tarieven genoemd in de onderdelen tot en met en onderdeel worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een dergelijk document werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet (compleet) kan worden overgelegd, verhoogd met 26,05 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 38, Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33, Het tarief bedraagt voor het afgeven van een zogenaamde Eigen Verklaring, onverminderd de kosten van de verklaring zelf 0, De tarieven genoemd in de onderdelen en worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet (compleet) kan worden overgelegd, verhoogd met 26,05 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Hoofdstuk 4 persoonsgegevens Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 9, Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 1.4.5, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 9, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

4 Blz voor 25 verstrekkingen 206, voor 100 verstrekkingen 782, voor 500 verstrekkingen 3.670, voor verstrekkingen 6.922, Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 9, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen 782, voor 500 verstrekkingen 3.670, voor verstrekkingen 6.922, In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2, Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van naspeuringen van de gemeentelijke basisadministratie en de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed half uur 15, Indien inlichtingen worden verstrekt door middel van één of meerdere selecties uit geautomatiseerde gegevensverzamelingen, bedraagt het tarief: per standaardselectie 201,20 vermeerderd per aantal geselecteerde personen: tot en met 250, met 168,25 van 251 tot en met 750, met 336,00 van 751 tot en met 1.500, met 504,15 van tot en met 2.500, met 670,70 van tot en met 5.000, met 838,90 van tot en met , met 1.007,25 van tot en met , met 1.175,70 van of meer, met 1.342, Indien afgedrukt op etiket worden de tarieven uit vermeerderd met 6,75 per 50 geselecteerde personen Indien geselecteerde personen worden aangeschreven worden de tarieven uit vermeerderd met per geselecteerde 0,61 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 (gereserveerd) (gereserveerd) Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de gemeentelijke programmabegroting 19, een exemplaar van de programmajaarrekening en het concernverslag 19, een afschrift van de onder en genoemde stukken, per bladzijde 0, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verstrekken van een afschrift van het verslag van en/of de stukken behorende bij een raadsvergadering, die betrekking hebben op: één vergadering 8,95 één agendapunt 4, het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van en de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, indien

5 Blz. 5, behoort bij Tarieventabel deze per post worden verzonden: 270,95 deze ter secretarie worden afgehaald: 90, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de vanwege de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgegeven losbandige uitgave Standaardregelingen in de bouw waarin onder ander zijn opgenomen: de Woningwet, het Bouwbesluit, de daarop gebaseerde ministeriële regelingen en de bouwverordening van de gemeente Ede en de modelbrandbeveiligingsverordening 269, een exemplaar van de legesverordening, inclusief de tarieventabel 6, een exemplaar van een andere gemeentelijke verordening, per bladzijde 0,25 met een maximum van 2, aanvullingen van de onder , en bedoelde verordeningen, toelichtingen enzovoorts, per bladzijde 0, het verstrekken van nota s, rapporten en dergelijke: per exemplaar, tot en met 50 bladzijden 4,35 per exemplaar van 51 tot en met 100 bladzijden 4,80 per exemplaar van meer dan 100 bladzijden 9,85 Hoofdstuk 8 (gereserveerd) Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30, het verkrijgen van een attestatie de vita 9, het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier 9, het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 9, het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager 9, het afgeven van een verklaring omtrent een persoon of een gezin, anders dan bedoeld in Hoofdstuk 4. 9, Naturalisatie verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door de Minister van Justitie optie; enkelvoudig (tarief A) 168, optie; gemeenschappelijk (tarief B) 286, optie; medeopterende minderjarige (tarief C) 20, naturalisatie; enkelvoudig; standaard (tarief D) 789, naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard (tarief E) 1.008, naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd (tarief F) 587, naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd (tarief G) 806, naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige (tarief H) 116,00 Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 1.10 Voor het op aanvraag verrichten van onderzoek en voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften of uittreksels, gelden de tarieven die voor de Rijksarchieven zijn vastgesteld in de bijlage behorende bij de regeling tarieven Rijksarchiefdienst 2001, of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met uitzondering van de tarieven voor verzend- en verpakkingskosten.

6 Blz. 6 Hoofdstuk 11 Huisvestingswet/Woningwet 1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 16, het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet vervallen het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet vervallen het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet vervallen het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 11 van de Huisvestingswet 53, (vervallen) Hoofdstuk 12 Leegstandwet 1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 16, tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 11, het wijzigen van een verleende vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet 11,05 Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet 1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 26,60 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet Hoofdstuk 14 Kansspelen 1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen: Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 56, Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat 56,50 en voor iedere volgende speelautomaat 34, Voor een periode van vierentwintig maanden voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat 90,50 en voor iedere volgende speelautomaat 68, Voor een periode van vijf jaar voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat 192,50 en voor iedere volgende speelautomaat 170,00 Hoofdstuk 15 Kinderopvang 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel 8, inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking 8,40

7 Blz. 7, behoort bij Tarieventabel Hoofdstuk 16 Telecommunicatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor tracés van maximaal 50 meter in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, of in artikel 1, onderdeel f van de Graafverordening Gemeente Ede 66, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor tracés langer dan 50 meter in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, of in artikel 1, onderdeel f van de Graafverordening Gemeente Ede 347,30 vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van 0,41 en indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief berekend op grond van onderdeel vermeerderd met 347, Voor elk ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting, alsmede de inrichting die bestemd is om daarin verbindingen tot stand te brengen waarvoor afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk is, wordt het tarief berekend op grond van onderdeel vermeerderd met 61, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief berekend op grond van artikel vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een separate melding voor het verkrijgen van instemming voor het plaatsen van een ondersteuningswerk, beschermingswerk als mede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen 233,70 Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens , in afwijking van het tarief genoemd onder a geldt voor een calamiteitenontheffing als bedoeld in de "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-Centrum" of de "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Lunteren-Centrum" een tarief van: 16, het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone Keetmolenwijk 46, het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 7, het verkrijgen en wijzigen van een tijdelijke parkeervergunning als bedoeld in de geldende Parkeerverordening, artikel C 7, het verkrijgen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de geldende verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 7, het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aan: een inwoner 30, het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 85,00

8 Blz het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen en uitzicht belemmerende voertuigen als bedoeld in de APV Ede per ontheffing per jaar 8, het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de APV Ede (rijden over zandwegen in het voor het verkeer afgesloten gebied) 8, het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van uitrijkaartjes op de gemeentelijke achteraf betaald parkeerterreinen 7,90 Hoofdstuk 18 Diversen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de belastingadministratie ten behoeve van derden: zonder abonnement, per inlichting 5, bij een abonnement voor een periode van 12 maanden: voor 25 inlichtingen 132,25 voor 100 inlichtingen 500,20 voor 250 inlichtingen 1.177, Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: Een straatnamenlijst der gemeente met bijbehorende kaarten 3, een opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen 3, gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 0, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde: In zwart/wit op papier van A4-formaat 0, In zwart/wit op papier van een ander formaat 0, In kleur op papier van A4-formaat 1, In kleur op papier van een ander formaat 2, een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 17, stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 17, Omgenummerd/ verplaatst naar het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen als bedoeld in de APV Ede 8, Het verkrijgen van een vergunning voor het stoken van een open vuur 28, Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op het hebben van voorwerpen of stoffen op aan of boven de weg als bedoeld in art 2:10 van de APV Ede 40, Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen op grond van art 40a van de Wet waardering onroerende zaken, per inlichting 2,27 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

9 Blz. 9, behoort bij Tarieventabel aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; kosten van het bouwen of verbouwen zoals bedoeld in artikel 2.7.1: kosten welke betrekking hebben op alle bouwwerken waarvoor een bouwtitel mogelijk gemaakt wordt conform een nieuw bestemmingsplan, dan wel een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigings- of uitwerkingsplan); Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevingsvergunning: 165,00 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien de bouwkosten minder dan bedragen: 165, indien de bouwkosten tot bedragen: 165,00 vermeerderd met 13,85 voor elke 500,00 boven indien de bouwkosten tot bedragen: 755,00 Vermeerderd met 12,75 voor elke 500,00 boven indien de bouwkosten tot bedragen: 1.400,00

10 Blz. 10 vermeerderd met 11,40 voor elke 500,00 boven , indien de bouwkosten tot bedragen: 2.554,00 vermeerderd met 10,85 voor elke 500,00 boven , indien de bouwkosten tot bedragen: 5.850,00 vermeerderd met 9,45 voor elke 500,00 boven , indien de bouwkosten meer dan bedragen: ,00 vermeerderd met 7,40 voor elke 500,00 boven , (gereserveerd) (gereserveerd) (gereserveerd) Beoordeling aanvullende gegevens Wanneer een aanvraag al in behandeling is genomen en aanvullende gegevens worden ingediend, op initiatief van de aanvrager, dan wel aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd omdat een aanvraag om een vergunning niet voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden bedraagt het tarief : 5% van het op grond van verschuldigde bedrag; Met dien verstande dat ten minste 25,00 verschuldigd is Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 5% van de aanlegkosten, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd en ten hoogste 3.038, Planologisch strijdig gebruik (ontheffingen) Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: a indien voor ontheffing van gebruiksbepalingen (gebruiksactiviteit) artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2: 165,00 Indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 tot maximaal 500 m2: 223, b Indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2: 248,00 indien voor ontheffing van bepalingen omtrent bouw- of aanlegactiviteit artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) wordt het op grond van verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: a Indien de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of minder bedragen: ,00 b Indien de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan ,00 c doch minder dan ,00 bedragen: ,00 Indien de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of meer, doch minder dan ,00 bedragen: ,00

11 Blz. 11, behoort bij Tarieventabel d Indien de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of meer, doch minder dan ,00 bedragen: ,00 e Indien de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of meer bedragen: ,00 f Indien er geen kosten van bouwen of verbouwen zijn, geldt het bedrag onder a indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan, met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit, door ontheffing van het in het voorbereidingsbesluit opgenomen verbod om bestaand gebruik te wijzigen) wordt het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag vermeerderd met: 165, Verrekening Leges Voor zover een aanvraag betrekking heeft opeen toepassing als bedoeld in artikel voor een project waarvoor een exploitatieovereenkomst wordt of is opgesteld dan wel een exploitatieplan wordt of is opgesteld, kan verrekening van leges geregeld worden in die overeenkomst dan wel dat plan In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, en artikel van de brandbeveiligingsverordening, bedraagt het tarief: 105,44 vermeerderd met een toeslag, voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte overeenkomstig NEN 2580 van: Oppervlak Toeslag + per m2 0 tm 100 m2 61, tm 500 m2 11,10 0, tm m2 74,91 0, tm m2 360,93 0, tm m ,97 0,043 meer dan m ,98 0, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een uitbreiding dan wel een wijziging van een gebruiksvergunning, bedraagt het legestarief: indien het een uitbreiding betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het in onderdeel vermelde tarief met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

12 Blz een herindeling, een interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele, danwel een deel van de inrichting betreft, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het in onderdeel vermelde tarief, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van het heringedeelde, verbouwde of gewijzigde gebruik van de inrichting Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een aanvraag waarvoor eerder op eenzelfde locatie een gebruiksvergunning is verleend, bedraagt het legestarief, indien de aanvraag is gewijzigd, dan wel dat de wijziging een deel van de inrichting betreft, 50% van het in onderdeel vermelde tarief met dien verstande dat deze wijziging niet meer dan 25% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een aanvraag waarvoor eerder op een zelfde locatie een gebruiksvergunning is verleend, bedraagt het tarief, indien de aanvraag niet is gewijzigd ten opzichte van de laatst verleende gebruiksvergunning, voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte overeenkomstig NEN 2580 van: Oppervlak Toeslag 0 tm 100 m2 94, tm 500 m2 119, tm m2 189, tm m2 395, tm m ,79 meer dan m , Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op terreinen waaronder markt-, evenementen- of campingterreinen e.d. bedraagt het tarief 104,31 vermeerderd met een toeslag van, voor terreinen met een oppervlakte van: Oppervlak Toeslag + per m2 0 tm m2 790, tm m2 740,97 0, tm m2 851,85 0, tm m ,96 0,0018 meer dan m ,68 0, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief: 227,51 vermeerderd met een toeslag, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte overeenkomstig NEN 2580 van: Oppervlak Toeslag + per m2 0 tm 100 m2 216, tm 500 m2 89,87 1, tm m2 489,38 0, tm m ,95 0, tm m ,89 0,044 meer dan m ,16 0, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een uitbreiding dan wel een wijziging van een gebruiksvergunning, bedraagt het legestarief: indien het een uitbreiding betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het in onderdeel vermelde tarief met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

13 Blz. 13, behoort bij Tarieventabel een herindeling, een interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele, danwel een deel van de inrichting betreft, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het in onderdeel vermelde tarief, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van het heringedeelde, verbouwde of gewijzigde gebruik van de inrichting Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring van een overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe eigenaar of gebruiker, zonder een wijziging van de inrichting of het bouwwerk 61, Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1998 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9, eerste lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 405, voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 405, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1998 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 18 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 202, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: Tot een volume aan sloopafval van 100 m3 165,00 Met een volume aan sloopafval van meer dan 100 m3 maar niet meer dan 250 m3 265,00 Met een volume aan sloopafval van meer dan 250 m3 maar niet meer dan 500 m3 596,00 Met een volume aan sloopafval van meer dan 500 m3 maar niet meer dan 1000 m ,00 Met een volume aan sloopafval van meer dan 1000 m ,00 Indien een in behandeling genomen aanvraag om een sloopvergunning wordt ingetrokken voordat daarop is beslist, worden de vastgestelde leges met 50% verminderd, met dien verstande dat voor een sloopvergunning tenminste verschuldigd blijft: 165,00

14 Blz. 14 Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief 5% van de aanlegkosten met dien verstande dat ten minste een bedrag van is 165,00 verschuldigd en ten hoogste 3.038, Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 113, Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op: 1 boom 43,55 2 bomen 82,00 3 bomen 114,40 4 bomen 141,55 voor iedere boom boven het aantal van 4 21, Reclamevergunning Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.:15 (reclamevergunning) van de APV Ede, al dan niet in combinatie met het verlenen van een ontheffing van het verbod in artikel 2:10 (het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg) van de APV Ede 282, (gereserveerd) (gereserveerd) (gereserveerd) Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 60% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten van de totale aanvraag voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 60% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten van de totale aanvraag.

15 Blz. 15, behoort bij Tarieventabel Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 337, voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 337, Het verstrekken van gegevens aan derden over de bij het gemeentebestuur geregistreerde gegevens over de bodemkwaliteit indien een aanvraag één perceel betreft 117, indien een aanvraag meerdere aaneengesloten percelen betreft 185, Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 165, indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 165,00 Hoofdstuk 4 Vermindering Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet langer dan 6 maanden voor de indiening van de aanvraag is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag (schetsplan) geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op alle activiteiten van het project, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen en De vermindering beloopt: bij 5 tot 9 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges bij 10 tot 14 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges

16 Blz Indien de aanvraag van omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten, worden bij het bepalen van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 eventuele kosten voor instandhouding dan wel restauratie in mindering gebracht op de bouwkosten zoals opgenomen in Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning door een natuurlijk persoon digitaal wordt ingediend met gebruikmaking van de voorzieningen van het Overheidsloket Online bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen en De vermindering bedraagt: 5% Hoofdstuk 5 Teruggaaf Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 15% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 15% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak Indien naderhand blijkt dat de werkelijke bouwkosten lager zijn dan de oorspronkelijk geraamde bouwkosten wordt het bedrag van die kosten op verzoek (artikel 242 Gemeentewet) opnieuw vastgesteld.

17 Blz. 17, behoort bij Tarieventabel In dat geval worden de te veel berekende leges terugbetaald, met dien verstande dat voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten tenminste wordt geheven een bedrag van 165, Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een aanvraag om een vergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, als bedoeld in de onderdelen en , intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een vergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Als de gemeente een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid als bedoeld in de onderdelen en weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor bouw,- aanleg - of sloopactiviteiten Als de gemeente de aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van het oorspronkelijke legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van 165,00 is verschuldigd Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan 125,00 wordt niet teruggegeven Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen en wordt geen teruggaaf verleend. Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel van toepassing is: Hoofdstuk 7 Bestemmingswijziging Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een nieuw bestemmingsplan, dan wel een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigings- of uitwerkingsplan): a. wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of minder bedragen ,00 b. wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan , ,00 doch minder dan ,00 bedragen

18 Blz. 18 c. wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan , ,00 doch minder dan ,00 bedragen d. wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan , ,00 doch minder dan ,00 bedragen e. wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen ,00 of meerbedragen ,00 f. wanneer er geen kosten van bouwen of verbouwen zijn geldt het bedrag onder a Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b: van het tarief als bedoeld onder % Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een toepassing als bedoeld in artikel of voor een project waarvoor een exploitatieovereenkomst wordt of is opgesteld, dan wel een exploitatieplan wordt of is vastgesteld, kan verrekening van leges geregeld worden in die overeenkomst, dan wel dat plan Indien naderhand blijkt dat de werkelijke bouwkosten lager zijn dan de oorspronkelijk geraamde bouwkosten wordt het bedrag van die kosten op verzoek (art. 242 Gemeentewet) opnieuw vastgesteld. In dat geval worden de te veel betaalde leges terugbetaald. Wijziging bestemmingsplan als gevolg van een wijziging Hoofdstuk 8 bouwproject Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontwerp- of vastgesteld bestemmingsplan, als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het (bouw)project, en daardoor een in verhouding geringe wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan dient plaats te vinden, bedraagt het tarief het volgende aandeel van het oorspronkelijke tarief: 50% Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontwerp- of vastgesteld bestemmingsplan, als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld grote wijziging in het (bouw)project, en daardoor in verhouding een substantiële wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan dient plaats te vinden, bedraagt het tarief het volgende aandeel van het oorspronkelijke tarief: 100% Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel van de Bouwverordening gereserveerd Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 165,00 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca 3.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 329,30

19 Blz. 19, behoort bij Tarieventabel een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de leidinggevende(n) 97, een ontheffing paracommercie als bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de Drank- en Horecawet 28, een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 28, een ontheffing als bedoeld in de Drank- en Horecaverordening 15, een vergunning als bedoeld in art 2:28 APV (horecaexploitatievergunning), zonder terras 183, een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder of sluitingstijden van de inrichting 97, een vergunning als bedoeld in art 2:28 APV (horecaexploitatievergunning), met terras 217, een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder of sluitingstijden van de inrichting 97, een aanpassing van vergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet 164, een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf (plaatsen van voorwerpen op de openbare weg terrassen) voor 2 jaren 70, voor 5 jaren 175, een ontheffing als bedoeld in artikel 2:30 van de APV, afwijking sluitingstijd 27, een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de APV, kennisgeving incidentele festiviteiten 27,85 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) waarvan de opbrengst voor 60% of meer wordt afgestaan voor een goed doel Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) anders dan bedoeld onder onderdeel , Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) waarvan tussen de datum van aanvraag en de datum van het evenement minder dan 21 werkdagen liggen 63, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening 20, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 305,00 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel : voor een seksinrichting 220,30

20 Blz wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening: voor een seksinrichting 101,25 Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet, voor elk appartement dat door de splitsing zal ontstaan, met dien verstande dat nooit meer dan 1.478,- per zelfstandig gebouw verschuldigd is 147,80 Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 3.6 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toestemming met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening 9,30 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere Hoofdstuk 6 beschikking 3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 303,75 Artikel 2 inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking; 2. De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum van inwerkingtreding. 3. Deze verordening kan worden aangehaald als Wijzigingsverordening Legesverordening De raad voornoemd, w.g. HAGELSTEIN de griffier, w.g. VAN DER KNAAP de voorzitter.

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Vergelijking Legestarieven 2011/2012 Tarief 2011 Tarief 2012 % verschil Afgeleid/max. tarief/kostendektoelichting

Vergelijking Legestarieven 2011/2012 Tarief 2011 Tarief 2012 % verschil Afgeleid/max. tarief/kostendektoelichting Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015;

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR393109_1 13 december 2016 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening Noord-Beveland 2018

Legesverordening Noord-Beveland 2018 Legesverordening Noord-Beveland 2018 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef

Nadere informatie

Indeling tarieventabel 2014

Indeling tarieventabel 2014 V 116943 Indeling tarieventabel 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 130020 30 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 H:\verordeningen\leges tarieventabel 2011 ( 3-deling) Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie