Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan"

Transcriptie

1 Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

2 Inhoud 1. Inleiding Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht Inhoud van de nota s Algemeen Verkenningsnota Uitwerkingsnota Mobiliteitsplan Werkwijze en methodiek per stap Verkenningsfase en verkenningsnota...7 Stap 1: Uitkomst van de sneltoets...7 Stap 2: Samenhang bepalen tussen de thema s...8 Stap 3: Operationele doelstellingen per thema...12 Stap 4: De gekozen thema s uitwerken...13 Opmaak Verkenningsnota Uitwerkingsfase en uitwerkingsnota...15 Stap 5: Onderzoek uitvoeren...15 Stap 6: Duurzaam mobiliteitsscenario aanpassen (optioneel)...16 Opmaak Uitwerkingsnota (Verbreed-verdiept) mobiliteitsplan...17 Stap 7: Nieuw mobiliteitsplan...17 Stap 8: Actieplan...17 Opmaak nieuw mobiliteitsplan Vaak gestelde vragen...18 Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 2 /20

3 1. Inleiding Het verbreden-verdiepen van het mobiliteitsplan is een nieuwe methodiek. Het heeft als doel om het bestaande mobiliteitsplan meer inhoud en diepgang te geven zonder het volledige proces van het mobiliteitsplan (oriëntatie planopbouw mobiliteitsplan) te doorlopen. De volledige aandacht kan gaan naar een beperkt aantal speerpunten, die in onderling overleg in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) worden gekozen. Men kan nieuwe thema s toevoegen aan het mobiliteitsplan, maar evengoed bestaande thema s verder uitwerken. Dat is meteen de nuance tussen verbreden en verdiepen, verder mag het verbreden-verdiepen als één geheel beschouwd worden en moet nergens het onderscheid gemaakt worden. Eén van de sterktes van het mobiliteitsplan is de integrale aanpak. Uiteraard moet die aanpak ook binnen Spoor 2 behouden blijven. Het verbreed-verdiept mobiliteitsplan streeft een duurzame mobiliteit na binnen het referentiekader van het Vlaams Gewest (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen). Hierin worden de doelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid bepaald: het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de veiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu. Verbreden-verdiepen is ook meer dan enkel het aansnijden van nieuwe thema s. De geselecteerde thema s moeten een plaats krijgen in het scenario duurzame mobiliteit dat destijds in het mobiliteitsplan werd gekozen en moeten een bijdrage leveren aan de realisatie van de initiële doelstelling van het mobiliteitsconvenant zoals geformuleerd in artikel 1 van het moederconvenant: Met dit moederconvenant willen de partijen de verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren en de vervoersvraag beheersen. Middelen hiervoor zijn o.a. ruimtelijke herstructurering en selectieve bereikbaarheid. Dat houdt een beperking in van het autoverkeer, gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door middel van het versterken van de alternatieve vervoersmiddelen. Er worden in Spoor 2 dus geen nieuwe scenario s ontwikkeld. De aanpak via de drie werkdomeinen (A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten, B: Netwerken per modus en C: Ondersteunende maatregelen) wordt ook in Spoor 2 toegepast. Het resultaat van het verbreden-verdiepenproces is een opzichzelfstaand mobiliteitsplan dat de vorige versie ervan volledig vervangt. Het is een strategisch mobiliteitsplan; onderzoek voor en uitwerking van veeleer concrete projecten is hier niet op z n plaats. Daarvoor bestaan immers andere instrumenten zoals de modules, MOBER s, inrichtingsplannen, bewegwijzeringsplannen,... Dit stappenplan kan door de GBC gebruikt worden. De methodiek laat bewust ruimte voor eigen, specifieke invulling, indien de GBC dat wenst. Omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid wordt deze stapsgewijze aanpak en de uitkomst per stap het best zoveel mogelijk gevolgd. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 3 /20

4 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht Mobiliteisplan Uitwerkingsfase Verkenningsfase Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 4 /20

5 3. Inhoud van de nota s 3.1. Algemeen Bij verbreden-verdiepen moeten dus minimaal drie deelrapporten gemaakt worden, met het oog op de behandeling voor de Provinciale Auditcommissie (PAC): de verkenningsnota omvat de stappen 1 tot 4; de uitwerkingsnota omvat de stappen 5 en 6; het mobiliteitsplan omvat de stappen 7 tot 8. Deze deelrapporten moeten minstens de hieronder beschreven elementen bevatten Verkenningsnota In de verkenningsnota wordt allereerst een overzicht gegeven van de gewijzigde planningscontext. Vervolgens wordt de samenhang van de gekozen thema s onderling aangetoond en worden de thema s gepositioneerd binnen de doelstellingen en werkdomeinen. Tot slot wordt per thema beschreven wat het doel is, hoe men het thema verder zal uitwerken en wat het onderzoeksopzet is. Inleiding Stand van zaken mobiliteitsplan (laatste conformverklaring). Belangrijkste kenmerken en evoluties binnen de gemeente. Samenstelling GBC. Overzicht van de wijzigingen in de planningscontext Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. BPA's, RUP's, Relevantie voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Te verbreden-verdiepen thema's Uitkomst en conclusies van de sneltoets (herhalen van de gekozen thema s). Optioneel: concretisering en verfijning van de gekozen thema's. Relaties en operationele doelstellingen. Plan van aanpak per verbredings-verdiepingsthema Thema X: - probleemstelling; - doelstelling; - onderzoeksvragen; - reeds beschikbare, bruikbare en relevante gegevens; - opzet onderzoek: werkwijze, technieken, personeelsinzet, timing; - wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt; - kostenraming; -... Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 5 /20

6 Thema Y: - idem; Globale timing en kostenraming 3.3. Uitwerkingsnota De uitwerkingsnota is de synthese van alle afzonderlijke onderzoeken en studies van de gekozen thema s. Inleiding Samenvatting. Samenstelling GBC. Verdere opzet van de nota. Onderzoek Thema X: - Probleem- en doelstelling. - Verslag uitgevoerd onderzoek. - Conclusies onderzoek. Thema Y - Probleem- en doelstelling. - Verslag uitgevoerd onderzoek. - Conclusies onderzoek.... Uitwerking duurzaam (doorgroei)scenario (optioneel) Conform het bestaande mobiliteitsplan: duurzaam scenario 1 (aanpassing bestaand scenario); duurzaam scenario 2 (aanpassing bestaand scenario); 3.4. Mobiliteitsplan Tot slot wordt een (klassiek) mobiliteitsplan opgemaakt. In het bestaande mobiliteitsplan worden de verbredingsthema s toegevoegd en de verdiepingsthema s aangevuld. Ook wordt de rest van de tekst aangepast aan deze aanvullingen (verwijzingen, relaties,...).tot slot wordt het aangepaste actieplan (de verschillende programmatabellen) toegevoegd. Het nieuwe mobiliteitsplan moet op zichzelf staan en los van het oude kunnen worden gelezen. Zie: Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 3: Mobiliteitsplan. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 6 /20

7 4. Werkwijze en methodiek per stap 4.1. Verkenningsfase en verkenningsnota Stap 1: Uitkomst van de sneltoets Uitkomst sneltoets = start verbreden-verdiepen Indien voor Spoor 2 gekozen wordt, is de uitkomst van de sneltoets tegelijk het begin of de input voor het verbreden-verdiepen. In de sneltoets maakt de GBC immers ook een selectie van doelstellingen en/of werkdomeinen waarrond men wil verbreden-verdiepen. Wijzigingen in de planningscontext aangeven In de meeste gevallen zal het nodig zijn de wijzigingen in de planningscontext aan te geven, omdat die de verdere invulling bepalen. Dat is met name nodig wanneer hogere plannen (bijvoorbeeld een ruimtelijk structuurplan) van een latere datum zijn dan het bestaande mobiliteitsplan, of nieuwe plannen (bijvoorbeeld BPA's of RUP's) en ontwikkelingen zijn ontstaan. De gewijzigde planningscontext zal in de meeste gevallen trouwens juist de directe aanleiding zijn om te verbreden-verdiepen en de basis vormen voor de selectie van de thema's. Om die reden is het zinvol om het verbreden-verdiepen te beginnen met een overzicht van de wijzigingen. Belangrijk is dat steeds de relevantie voor het mobiliteitsplan wordt geduid. Uitkomst stap 1 De uitkomst van stap 1 is: een overzicht van de wijzigingen in de planningscontext; opsomming van de gekozen thema s uit de sneltoets Voorbeeld Een uitkomst van stap 1 zou er als volgt kunnen uitzien: Gewijzigde planningscontext: Voltooid provinciaal ruimtelijk structuurplan (met aanduiding consequenties voor mobiliteit). Voltooid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (met aanduiding consequenties voor mobiliteit). Nieuwe RUP s (met aanduiding consequenties voor mobiliteit). Nieuwe fietsroutenetwerken (functioneel en recreatief). Overzicht van te verbreden-verdiepen doelstellingen en (sub)werkdomeinen en de concretisering naar verbredings-verdiepingsthema's: Doelstelling milieu: ontwikkeling integraal milieuscenario, met maatregelen vanuit de verschillende werkdomeinen (eventueel in relatie met de Milieuovereenkomst thema mobiliteit). Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten. - Mobiliteitseffecten verkaveling A: inschatting toename mobiliteit en capaciteitstoetsing op de ontsluitingsweg - Mobiliteitseffecten verkaveling B: inschatting toename mobiliteit en uitwerking langzaam verkeersroutes - Mobiliteitseffecten strategisch project X: inschatting mobiliteitsgeneratie en effecten, en ontwikkeling maatregelen vervoersmanagement Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 7 /20

8 Werkdomein B: Netwerken per modus. - Aanpassing wegencategorisering: actualisering wegencategorisering, wegwerken intergemeentelijke verschillen, uitwerking algemene vormtypologie per wegtype en uitwerking meerjarenprogramma conform de vormtypologie. - Routes zwaar vervoer: opmaak intergemeentelijk zoneringsplan +3,5 ton. - Parkeerplan: bezettingsgraadonderzoek en uitwerking gedifferentieerd tarievenplan, aangevuld met actualisering afbakening blauwe zone. Werkdomein C: Ondersteunende maatregelen. - Handhaving; opmaak prioriteitenplan snelheidscontroles en zwaar vervoer. - Informatie: ontwikkeling visie rond bewegwijzeringsplan: opmaak aanzet en structuur voor bewegwijzeringsplan, conform nieuwe routering zwaar vervoer, met specifieke aandacht voor nieuwe bestemmingen en parkeerroutesysteem. - Campagnes: ondersteuning autoluwe schoolweek. Stap 2: Samenhang bepalen tussen de thema s Verbreden-verdiepen: meer dan louter nieuwe thema's Eén van de sterktes van het mobiliteitsplan is de integrale aanpak. Uiteraard moet die aanpak ook binnen Spoor 2 behouden blijven. Het verbreed-verdiept mobiliteitsplan streeft een duurzame mobiliteit na binnen het referentiekader van het Vlaams Gewest (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen). Hierin worden de doelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid bepaald: het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de veiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu. Verbreden-verdiepen is ook meer dan enkel het aansnijden van nieuwe thema s. De geselecteerde thema s moeten een plaats krijgen in het scenario duurzame mobiliteit dat destijds in het mobiliteitsplan werd gekozen en moeten een bijdrage leveren aan de realisatie van de initiële doelstelling van het mobiliteitsconvenant zoals geformuleerd in artikel 1 van het moederconvenant: Met dit moederconvenant willen de partijen de verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren en de vervoersvraag beheersen. Middelen hiervoor zijn o.a. ruimtelijke herstructurering en selectieve bereikbaarheid. Dat houdt een beperking in van het autoverkeer, gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door middel van het versterken van de alternatieve vervoersmiddelen. Er worden in Spoor 2 dus geen nieuwe scenario s ontwikkeld. De aanpak via de drie werkdomeinen: werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen, werkdomein B: netwerken en werkdomein C: ondersteunende maatregelen wordt ook in Spoor 2 toegepast. Bij elk thema of onderwerp waarop men verbreedt en verdiept, moeten dus steeds de volgende vragen worden gesteld: 1. Hoe positioneert het thema zich binnen de doelstellingen en werkdomeinen? 2. Wat is de relatie met andere doelstellingen, en/of hoe kan een maximale relatie met de andere doelstellingen worden bereikt? 3. Wat is de relatie met de andere werkdomeinen, en/of hoe kan een maximale relatie met de andere werkdomeinen worden bereikt? Uitkomst stap 2 Stap 2 leidt dus tot een overzicht van de samenhang tussen de gekozen thema s en worden de thema s gepositioneerd binnen de doelstellingen en werkdomeinen. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 8 /20

9 Voorbeelden Een mogelijke aanpak vormen de verbredings-verdiepingsmatrices: Tabel 1: Verbredings-verdiepingsmatrix Werkdomeinen A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun Doelstellingen mobiliteitseffecten B: Netwerken per modus Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid Toegankelijkheid Milieu C: Ondersteunende maatregelen Men plaatst het verbredings-verdiepingsthema in de tabelcel die men het meest toepasselijk vindt. Vervolgens duidt men de meest voor de hand liggende relaties aan waaraan men verder ook aandacht zal besteden. Dergelijke matrix wordt voor elk verbredings-verdiepingsthema opgemaakt. Het is zinvol dat een van de partners (i.c. de gemeente als trekker van de GBC of het studiebureau) dit op voorhand doet, waarna het in de GBC wordt besproken. De matrices vormen in de eerste plaats een werkinstrument. Ze hoeven in geen enkel volgend officieel document te worden opgenomen. Ze zijn louter een middel voor de brainstorm, het verruimen van het denkproces, het stroomlijnen van de discussies binnen de GBC en het visualiseren van de inhoudelijke relaties. Voorbeeld 1: vanuit werkdomein A: een nieuw strategisch ruimtelijk project X Stel: er komt een nieuw ziekenhuis in de gemeente. Door de verwachte grote verkeersimpact, maar ook door de mogelijkheden naar alternatief vervoer, is dit een strategisch-ruimtelijk project (werkdomein A(n)). Belangrijkste doelstelling is om de bereikbaarheid te waarborgen en te verbeteren. Dat vormt de insteek. Vervolgens kan men de relatie met de overige werkdomeinen en doelstellingen aangeven. Dit is weergegeven in onderstaande matrix. Opmerking: Het aantal onderlinge relaties is niet limitatief. De GBC kan relaties toevoegen naargelang men ze relevant vindt in de gegeven context. Zo zal verkeersveiligheid meer aandacht krijgen indien het ziekenhuis is gelegen langs een drukke gewestweg. Milieueffecten zullen belangrijker zijn als het ziekenhuis aan een natuurgebied grenst. In of nabij een binnenstad zal men dan weer het parkeren meer in detail moeten bekijken. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 9 /20

10 Tabel 2: Voorbeeld verbredings-verdiepingsmatrix via een strategisch ruimtelijk project: nieuw ziekenhuis (onderlinge relaties zijn niet limitatief). Werkdomeinen Doelstellingen A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten B: Netwerken per modus C: Ondersteunende maatregelen Verkeersveiligheid Categor. wegen (selectie veiligste routes) Bereikbaarheid Strategisch ruimtelijk project: nieuw ziekenhuis Categor. wegen (optimalisering routes bezoekers, hulpdiensten, ) Parkeren Openbaar vervoer Aanpassing bewegwijzering Campagne naar bereikbaarheid Mobiliteitsmanagement Leefbaarheid Vrijwaring woongebieden Routes zwaar (verzorgend) vervoer Toegankelijkheid toegankelijk openbaar domein voor personen met een beperking Milieu Vrijwaring SBZ Voorbeeld 2: vanuit werkdomein B: categorisering van wegen Indien men wil verdiepen rond het thema "categorisering van wegen" komt men bijvoorbeeld tot de volgende matrix: Tabel 3: Voorbeeld verbredings-verdiepingsmatrix via de categorisering van wegen (onderlinge relaties zijn niet limitatief). Werkdomeinen A: B: C: Doelstellingen Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten Netwerken per modus Ondersteunende maatregelen Verkeersveiligheid Strenge bouwvoorschriften langs verbindingswegen Selectie veiligste routes, specifieke veiligheidsmaatregelen per wegtype, snelheidsplan Specifieke handhaving per wegtype Bereikbaarheid Nieuwe planningscontext en ruimtelijke ontwikkelingen Aanpassing of herziening wegencategorisering Aanpassen bewegwijzering Leefbaarheid Vrijwaring woongebieden Routes zwaar vervoer Toegankelijkheid Milieu Vrijwaring SBZ Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 10 /20

11 Opmerking: afhankelijk van de specifieke context kan de GBC relaties toevoegen of weglaten. Maar het spreekt voor zich dat elke aanpassing of herziening van de wegencategorisering niet voorbij kan aan de nieuwe ruimtelijke planningscontext, de afbakening van woon- en verblijfsgebieden, routering zwaar vervoer, een aanpassing van de bewegwijzering. Ten slotte moet de wegencategorisering in de praktijk worden omgezet met specifieke maatregelen per wegtype én een snelheidsplan. Voorbeeld 3: vanuit werkdomein C: opmaak van een visie rond bewegwijzering Men kan ook vertrekken vanuit een concreet project, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een visie rond een nieuwe bewegwijzering voor de gemeente vanuit werkdomein C. Hoewel het misschien niet meteen de bedoeling is om een volledig uitgewerkt bewegwijzeringsplan te ontwikkelen binnen het verbreden-verdiepen, kunnen wel de krijtlijnen of de visie worden vastgesteld. Men kan dit in eerste instantie typeren als een ondersteunende maatregel in functie van de bereikbaarheid naar een specifieke doelgroep, met name automobilisten. Dat is weergegeven in onderstaande matrix: Tabel 4: Voorbeeld verbredings-verdiepingsmatrix via de opmaak van een bewegwijzeringsplan (onderlinge relaties zijn niet limitatief). Werkdomeinen A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten B: Netwerken per modus C: Ondersteunende maatregelen Doelstellingen Verkeersveiligheid Selectie veiligste routes Controle sluipverkeer Bereikbaarheid Leefbaarheid Toegankelijkheid Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen Vrijwaring woongebieden Categorisering wegen Routes zwaar vervoer Routes en wenslijnen voor mindervaliden Milieu Vrijwaring SBZ Campagnes Opmaak bewegwijzeringsvisie Opmerking: globaal genomen komen dezelfde relaties terug als bij de wegencategorisering, maar dan omgekeerd. Een bewegwijzeringsvisie is immers een van de logische uitvloeisels van de categorisering. Afhankelijk van de lokale noden en wensen kan de GBC een bijkomende bewegwijzering uitwerken voor de trage wegen, het voetgangersverkeer in het centrum, Voorbeeld 4: vertrek vanuit een doelstelling Milieu Stel: een gemeente wil met haar nieuw mobiliteitsplan inzetten op de doelstelling Milieu. Ze heeft sinds lang veel hinder van het geluid van een autosnelweg en stankoverlast van zwaar vervoer op de ontsluitingsweg naar de op- en afrit, die tevens door haar centrum loopt. Een mogelijk verbredings-verdiepingsschema voor dat aspect is weergegeven in onderstaande matrix: Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 11 /20

12 Tabel 5 Voorbeeld verbredings-verdiepingsmatrix via de doelstelling Milieu Werkdomeinen Doelstellingen A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten B: Netwerken per modus C: Ondersteunende maatregelen Verkeersveiligheid Snelheidscontroles Bereikbaarheid Categorisering van wegen Controle tonnenmaatbeperking in natuurgebieden Leefbaarheid Vrijwaring woongebieden Routes zwaar vervoer Toegankelijkheid Milieu Vrijwaring SBZ Bouwvrije zones langs ASW Weren sluipverkeer in natuurgebieden Geluidsschermen Handhaving zonering Stap 3: Operationele doelstellingen per thema Operationele doelstellingen In de vorige stap werden de relaties aangegeven, uiteindelijk moeten die ook nominatief worden beschreven. Meer bepaald komt dat neer op het weergeven en beschrijven van de specifieke aandachtspunten, randvoorwaarden en uitgangspunten naar de andere thema's (werkdomeinen en projecten) toe. Die vormen de concrete operationele doelstellingen per thema. Een cruciale stap, want hier moet blijken hoe ver men op het integrale mobiliteitsbeleid wil doorwerken. Hoe meer integraliteit, hoe groter de kans om tot een hoger kwaliteitsniveau te komen. De operationele doelstellingen kunnen nominatief (en al dan niet kwantitatief) worden beschreven, bij voorkeur in tabelvorm. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 12 /20

13 Uitkomst stap 3 Doel van stap 3 is dat per verbredings-verdiepingsthema concrete operationele doelstellingen worden vastgelegd. Voorbeeld Tabel 6: Voorbeeld relatietabel Uit te werken thema Relatie met ander thema operationele doelstellingen (met eventueel aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarden) Routes zwaar vervoer Strategisch ruimtelijk project X Wegencategorisering Wegencategorisering Fietspadenplan Bewegwijzeringsplan Handhavingsplan Wegencategorisering Wegencategorisering Lijnvoering openbaar vervoer Opmaak structuurplan Snelheidsplan Lijnvoering openbaar vervoer Geen doorgaand zwaar vervoer op lokale wegen type 2 en 3. Lokale wegen type 1 moeten toegankelijk blijven voor intergemeentelijk zwaar vervoer. Elke route voor zwaar vervoer MOET voorzien zijn of worden van een vrijliggend fietspad. Aanpassing bewegwijzering aan nieuwe routering. Handhaving zwaar vervoer in handhavingsplan De verbinding naar het centrum per fiets of te voet moet in tijd en afstand korter zijn dan een verplaatsing met de auto. Kruispunt X moet worden herbekeken in functie van de capaciteit. Onderzoek extra halte. Nieuwe woonontwikkelingen en rechtstreekse erftoegangen enkel nog langs lokale wegen type 1 en 2. Alle lokale wegen type 3 binnen de bebouwde kom worden zone 30 en gemengd verkeer. Alle buslijnen worden afgewikkeld op wegen minstens van het niveau van lokaal type 2. Stap 4: De gekozen thema s uitwerken Onderzoekbaar maken van het thema In deze stap wordt per gekozen thema een gedetailleerde onderzoeksopzet ontwikkeld. Het inschatten van het benodigde werk per verbredings-verdiepingsthema moet de GBC in staat stellen een verder werkplan, timing en kostenraming te maken met het oog op een eventuele uitbesteding van het onderzoek, of de planning van haar eigen activiteiten. Bovendien is een degelijk uitgewerkt plan van aanpak ook noodzakelijk om de verkenningsfase te laten beoordelen door de PAC. In het plan van aanpak moet per verbredings-verdiepingsthema afzonderlijk de onderstaande punten zeker aan de orde komen. De probleemstelling per thema: een zo concreet mogelijke omschrijving van het probleem. De doelstelling: wat willen we bereiken. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 13 /20

14 De concrete onderzoeksvra(a)g(en) per thema: wat moet ik weten om het probleem aan te pakken en het gestelde doel te bereiken? Welke gegevens zijn reeds beschikbaar, bruikbaar en relevant? Welk onderzoek is nodig en hoe ga ik hierbij te werk? Dit komt neer op een gedetailleerde onderzoeksopzet per thema, met aanduiding van de te gebruiken methoden en technieken, eventueel timing, personeelsinzet, (bijvoorbeeld intensiteitstelling, snelheidsmeting, parkeerduuronderzoek, ). De wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt: Hoe worden de gegevens gebruikt om te komen tot een beleidsvisie rond dit thema? In tegenstelling tot de vaak algemene formulering van de doelstellingen, wordt hier op een zo concreet mogelijke manier de wijze waarop het thema wordt uitgewerkt beschreven. Eventueel kan ook iets vermeld worden over het ambitieniveau. Dit is een uitgebreide stap, maar noodzakelijk om het verdere proces veel duidelijker en zonder verdere verrassingen te doen verlopen. Enkele nuttige tips bij de formulering van de onderzoeksopzet Deze fase heeft tot doel een plan van aanpak te formuleren voor het verder onderzoeken van een thema of probleem, en niet direct voor het oplossen ervan. Het is dus niet gericht op de maatregelen. Onderzoek moet immers leiden tot meer inzicht in de problemen, en niet direct in de oplossingen. Maak daarom nooit de fout om de onderzoeksvragen te verwoorden in termen van "onderzoek naar de haalbaarheid van een omleidingsweg, een nieuwe buslijn, een nieuw fietspad, ". Vertrek daarentegen altijd van probleemstelling, doelstelling, en onderzoeksvragen. Verwoord het dus in termen van bijvoorbeeld veel doorgaand verkeer, vervoersarmoede of onveiligheid van fietsverkeer en probeer het probleem zelf te doorgronden. Pas nadat men inzicht heeft gekregen in de problemen, kan men over oplossingen beginnen discussiëren in scenario's en het mobiliteitsplan. Het plan van aanpak is een uiterst belangrijke stap om het verdere proces te structureren. En vermits onderzoek in het hele verbreden-verdiepen wellicht het meeste tijd en geld vraagt, is het zaak om dit heel nauwgezet te bekijken. Bedenk dat veel gegevens vaak reeds voorhanden zijn en dat je niet alles moet onderzoeken om toch een goed beeld te krijgen van de problemen. Wees daarom zuinig met (grootschalig) onderzoek. Uitkomst stap 4 Stap 4 mondt uit in een onderzoeksopzet voor de uit te voeren onderzoeken per thema of onderwerp, gestructureerd via achtereenvolgens: probleemstelling; doelstelling; onderzoeksvragen; reeds aanwezige gegevens; de uiteindelijke onderzoeksopzet: te gebruiken methoden en technieken voor de nieuwe gegevens. de wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt. Voorbeeld Probleemstelling: - parkeeroverlast in centrum: veel parkeer-zoekverkeer - bewoners hebben onvoldoende parkeerplaatsen, en dit maakt wonen in het centrum onaantrekkelijk Doelstelling: - bereikbaarheid : centrum en handelszaken moeten vlot bereikbaar zijn en er moet voldoende aanbod zijn aan parkeerplaatsen Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 14 /20

15 - verkeersveiligheid/leefbaarheid : parkeerdruk op woonstraten beperken en zoekverkeer in centrum beperken maakt centrum leefbaarder en veiliger - milieu-effecten : minder zoekverkeer betekent minder uitstoot Concrete onderzoeksvra(a)g(en) en noodzakelijke gegevens: - Wat is de gemiddelde parkeerduur in centrum? - Wat is de parkeerbezetting in centrum? - Wie parkeert in centrum: bewoners, handelaars, bezoekers? - Wat zijn de parkeerbehoeften van de diverse gebruikers? Reeds aanwezige gegevens: - geen Onderzoeksopzet: - Parkeerduurmeting in de centrumstraten op een dinsdag van 8-18 u. (timing: 2 maanden, inclusief voorbereiding en verwerking) - Bezettingsgraadmeting in de centrumstraten op een dinsdag van 8-18 u. (timing: 2 maanden, inclusief voorbereiding en verwerking) - Kentekenregistratie geparkeerde voertuigen in de centrumstraten (timing: 2 maanden, inclusief voorbereiding en verwerking) - Behoefteonderzoek via kengetallen (timing: 2 weken) Wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt De onderzoeken moeten toelaten om het thema op de volgende manier verder uit te werken: - bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de handelszaken - idem voor de bewoners - een zone afbakenen waarbinnen deze parkeerplaatsen (voor bewoners en/of handelszaken) worden voorzien - bepalen van de parkeerregulering (betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten,...) -... Opmaak Verkenningsnota Na stap 4 is de verkenningsfase achter de rug en wordt een samenvattende nota ( Verkenningsnota verbreden-verdiepen ) gemaakt van stappen 1-4. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de PAC Uitwerkingsfase en uitwerkingsnota Stap 5: Onderzoek uitvoeren Klassieke aanpak In deze stap wordt het onderzoek in functie van het mobiliteitsplan uitgevoerd. De uitkomsten moeten een antwoord geven op de eerder geformuleerde probleem- en doelstelling. Belangrijk: Het gaat in deze stap enkel om probleemgericht, thematisch onderzoek in functie van de geselecteerde thema s. Het is zeker niet de bedoeling dat gericht onderzoek wordt uitgevoerd in functie van concrete uitvoeringsplannen of ontwerpen. Dit moet eventueel later in start- en projectnota s. In feite is deze stap identiek als bij het bestaande en klassieke mobiliteitsplan, bij het begin van fase 2 (synthesenota). Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 15 /20

16 Uitkomst stap 5 De uitwerking kan in één of meerdere deelrapporten. Voor uitgebreidere onderzoeken (bijvoorbeeld een geheel nieuw en grondig parkeeronderzoek) zal men meestal een apart deelrapport ontwikkelen. Voorbeelden Klassieke voorbeelden van thematisch onderzoek op het niveau van een mobiliteitsplan zijn: een herkomst-bestemmingsonderzoek om verkeersstromen te inventariseren (middels bijvoorbeeld een kentekenonderzoek) een update van ongevalsgegevens om de verkeersonveilige locaties te kunnen aanduiden intensiteitstellingen op de belangrijkste wegen (trendonderzoek) een globaal parkeeronderzoek (bijvoorbeeld bezettingsgraadmeting) in het centrum een enquête bij bevoorrechte getuigen Voor de concrete opzet, uitvoering en verwerking verwijzen we naar talloze voorbeelden bij het klassieke mobiliteitsplan. Stap 6: Duurzaam mobiliteitsscenario aanpassen (optioneel) Klassieke aanpak Verbreden-verdiepen kan aanleiding geven tot een aangepast duurzaam mobiliteitsscenario, uitgebreid met de verbredings-verdiepingsthema s. Hierover beslist de GBC. Het is niet de bedoeling dat een echt nieuw scenario wordt ontwikkeld; in dat geval zou men immers op het Spoor 1 (Vernieuwen) zitten. Bij het verbreden-verdiepen kan wel een bestaand scenario worden aangepast om het een meer duurzame invulling te geven. Men zou dan ook veeleer kunnen spreken van een doorgroeiscenario. De opmaak en de ontwikkeling van een aangepast duurzaam (doorgroei)scenario gebeurt volgens de manier waarop in fase 3 van de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan een duurzaam scenario wordt gemaakt. Uitkomst stap 6 Stap 6 leidt tot een aangepast duurzaam (doorgroei)scenario. Voorbeeld We verwijzen naar talloze voorbeelden bij het klassieke mobiliteitsplan. Opmaak Uitwerkingsnota Na stap 6 wordt een uitwerkingsnota gemaakt, al dan niet met een aangepast (doorgroei)scenario, en voorgelegd aan de PAC indien minstens één GBC-partner dit wenst. De bestaande en nog geldige scenario s van het bestaande mobiliteitsplan moeten niet noodzakelijk worden overgenomen. Een korte beschrijving en verwijzing naar het bestaande mobiliteitsplan kan volstaan. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 16 /20

17 4.3. (Verbreed-verdiept) mobiliteitsplan Stap 7: Nieuw mobiliteitsplan Klassieke aanpak De verdiepte en/of verbrede thema's leiden in ieder geval tot een aangepast mobiliteitsplan. Conform het bestaande mobiliteitsplan wordt dit uitgeschreven via de drie werkdomeinen A-B-C. Belangrijk is dat het mobiliteitsplan een integraal document vormt en voldoende wordt gestoffeerd en geïllustreerd met kaarten en figuren. Is de onderlinge samenhang bereikt? In stap 3 zijn middels het relatieschema operationele doelstellingen geformuleerd. Operationele doelstellingen zijn in feite concrete en meetbare doelstellingen. Logisch dat deze na het onderzoek en na de formulering van het mobiliteitsplan worden geëvalueerd, om o.a. na te gaan of en hoe de onderlinge samenhang is bereikt. Neem hiervoor de geformuleerde operationele doelstellingen in stap 3 en geef aan of hiermee in de andere thema's (binnen de andere werkdomeinen en doelstellingen) rekening is gehouden. Men kan de oorspronkelijke tabel van stap 3 behouden. Indien de oorspronkelijke operationele doelstellingen niet zijn gehaald of gehandhaafd moet dat worden gemotiveerd. Als niet alle relaties (ten volle) zijn bereikt, hoeft daarom zeker geen sprake te zijn van een minder goed mobiliteitsplan. Sommige aspecten en relaties kunnen nu eenmaal niet op korte of middellange termijn worden waargemaakt. De GBC moet hier eerlijk zijn tegenover zichzelf. De tussentijdse evaluatie geeft gewoon aan waar de sterke en minder sterke punten van het verbrede-verdiepte mobiliteitsplan liggen, en waar in de toekomst nog aan gewerkt moet worden. Op het einde van het mobiliteitsplan wordt de tabel van stap 3 overgenomen, en wordt per relatie besproken en vastgesteld of die al dan niet bereikt is. Dat kan door eenvoudigweg aan de tabel een extra kolom (operationele doelstelling bereikt? Ja / Nee) toe te voegen. Uitkomst stap 7 Deze stap leidt tot een aangepast en geactualiseerd mobiliteitsplan met teksten, kaarten en figuren, conform de methodiek en gestructureerd volgens de werkdomeinen A-B-C. In het bestaande mobiliteitsplan worden de thema s waarrond werd verbreed toegevoegd en de thema s welke werden verdiept worden aangevuld. Ook wordt de rest van de tekst, kaarten en figuren aangepast aan deze aanvullingen (verwijzingen, relaties,...) Het nieuwe mobiliteitsplan moet op zichzelf staan en los van het oude kunnen worden gelezen. Voorbeeld Er wordt verwezen naar talloze voorbeelden bij het klassieke mobiliteitsplan. Stap 8: Actieplan Uitsplitsing naar 5 programmatabellen Als laatste stap wordt het actieprogramma A-B-C uitgeschreven. Dit is een overzichtelijke, verkorte en schematische weergave in tabelvorm van het mobiliteitsplan. Maar dat wordt niet meer enkel via de klassieke werkdomeinen geschreven, maar bijkomend vanuit vier andere Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 17 /20

18 invalshoeken opgesteld. Op die manier verkrijgt men vijf programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en doel: het actieprogramma A-B-C; een werkprogramma; een investeringsprogramma; een beleidsprogramma; takenprogramma. Uitkomst stap 8 De uitkomst van stap 8bestaat in de ontwikkeling van de vijf programmatabellen, gestructureerd volgens de eigen doelen. Het is zaak om dit proces enigszins te automatiseren, zodat op basis van het actieprogramma A-B-C de andere automatisch gegenereerd kunnen worden. Opmaak nieuw mobiliteitsplan Na stap 9 wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt, en ter bespreking voorgelegd aan de PAC. 5. Vaak gestelde vragen Waarom moet de verkenningsfase worden voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie (PAC)? In feite waakt de PAC er over dat de subsidies van de Vlaamse overheid voor het verbredenverdiepen zinvol worden besteed. Het voorleggen van de verkenningsfase aan de PAC is dus noodzakelijk omdat hier wordt gekeken of het verdere proces en het te voeren onderzoek, dat redelijk wat tijd en investering vraagt, wel tegemoet komt aan de gesignaleerde problemen en de uitkomst van de sneltoets. Een korte bijsturing in de verkenningsfase kan dus veel overbodig en irrelevant, maar intensief onderzoekswerk overbodig maken. Anderzijds kan de PAC nuttige adviezen geven om nog meer diepgang aan het verdere proces te bieden. In welke mate kan en mag een gekozen thema worden uitgewerkt? Mag bijvoorbeeld een MOBER of bewegwijzeringsplan worden gemaakt binnen het verbreden-verdiepen? Algemene richtlijn is dat enkel het onderzoek in het kader van een bepaald thema onderdeel uitmaakt van het verbreden-verdiepen, alsook de globale visie of de strategische keuzes voor het beleid, maar niet de maatregel of het uitgewerkte (ontwerp)plan zelf. Dus enkel onderzoek en de uitwerking van basisthema s tot een globale en strategische visie, maar geen uitgewerkte detailof ontwerpplannen die direct op uitvoering zijn gericht. Want hierbij zou men direct in het vaarwater komen van de overige modules, waarvoor een start- en projectnota moet worden gemaakt, of de uitvoeringsplannen van de gemeente. Enkele voorbeelden: De GBC selecteert de komst van een nieuw groot, strategisch ruimtelijk project als verbredingsthema. Men kan in het kader van het verbreden-verdiepen besluiten een eerste globale inschatting te maken van de omvang van de verkeersproductie, om te bepalen of verdere maatregelen (waaronder een MOBER en aanvullende infrastructuurmaatregelen) nodig zijn. De MOBER zelf moet dan later bij een eventueel voortzetten van het project, en dus buiten het verbreden-verdiepen, worden opgemaakt. De GBC selecteert de gebrekkige bewegwijzering als probleemthema waarrond men wil verdiepen. Men kan in het kader van verbreden-verdiepen een visie ontwikkelen rond de te Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 18 /20

19 gebruiken routes, samen met het thema wegencategorisering, alsook een overzicht maken van nieuw te bewegwijzeren bestemmingen. De uitwerking tot een echt bewegwijzeringsplan, met een overzicht van alle wegwijzers per kruispunt valt buiten het verbreden-verdiepen. De GBC stelt vast dat het fietsroutenetwerk moet worden aangepast, naar aanleiding van bijvoorbeeld de selectie van de trage wegen. Bij het verbreden-verdiepen maakt men een aangepast, gebiedsdekkend netwerk, samenhangend met het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Maar het concreet uitwerken en uittekenen van aparte fietspadtracés hoort niet bij verbredenverdiepen, en moet via de geëigende instrumenten zoals de modules. Blijft het bestaande mobiliteitsplan van kracht? Het bestaande mobiliteitsplan blijft van kracht tot het aangepaste mobiliteitsplan na het verbreden-verdiepen conform is verklaard door de PAC of tot de conformiteit van het bestaande mobiliteitsplan is verstreken (vijf jaar na datum van de conformverklaring). Daarna vervangt het aangepaste mobiliteitsplan het oude. Vervangt de methodiek verbreden-verdiepen de bestaande methodiek voor de opmaak van het gehele mobiliteitsplan? Neen! Het betreft twee verschillende methodieken. De methodiek voor het verbreden-verdiepen geldt alleen indien men het bestaande mobiliteitsplan meer inhoud en diepgang wil geven. De methodiek verbreden-verdiepen is dus eerder aanvullend en bouwt gewoon voort op de methodiek van het klassieke mobiliteitsplan. Bij het verbreden-verdiepen voegt men gewoon iets toe aan het bestaande plan, weliswaar met geëigende methoden en technieken om juist de diepgang en het integrale karakter te verkrijgen. Wat is er dan echt nieuw en aanvullend aan de methodiek verbreden-verdiepen? De nieuwe thema's, bijvoorbeeld trage wegen, grensoverschrijdende aspecten, fietsfonds, De wijze waarop de thema's worden geselecteerd en gestructureerd: systematisch via doelstellingen, werkdomeinen en de verdere concretisering naar de verbredingsverdiepingsthema s (dat zijn de uiteindelijk onderzoekbare onderwerpen). De methode om de thema's onderling met elkaar in verband te brengen (relatiematrices en - tabel). Een evaluatie na het mobiliteitsplan om te kijken of de gewenste relaties en de operationele doelstellingen effectief zijn bereikt. De bijkomende programmatabellen: die worden gestructureerd volgens de locatie (werkprogramma), de termijnen en de kosten (investeringsprogramma), de doelstellingen (beleidsprogramma) en de werkverdeling van de partners (werkprogramma), als aanvulling op de klassieke indeling via de werkdomeinen A-B-C. Kan de gemeente het mobiliteitsplan zelf verbreden-verdiepen, of is de hulp van een studiebureau nodig? Sommige gemeenten hebben hun eerste mobiliteitsplan zelf opgemaakt, en vanzelfsprekend kunnen die dat nu ook zelf verbreden-verdiepen. Andere gemeenten die de laatste jaren hebben geïnvesteerd in personeel en de uitbouw van een mobiliteitsdienst zouden dat in principe ook zelf moeten kunnen. Maar voor de meeste gemeenten ligt het werken met een studiebureau zeker voor de hand. Bovendien kan dat helpen om wat nieuwe ideeën binnen te halen, en dat geldt ook voor lokale overheden met een reeds goed uitgebouwde mobiliteitsdienst. In elk geval kan de gemeente voor verbreden-verdiepen opnieuw een module 1 afsluiten. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 19 /20

20 Kan of moet de gemeente het onderzoek zelf uitvoeren? Een gemeente kan, maar moet dat niet. Ze is vrij om dat te bepalen. Praktisch gezien zullen de meer grootschalige onderzoeken (bijvoorbeeld kentekenonderzoek) eerder worden uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus, maar eenvoudige onderzoeken (bijvoorbeeld intensiteitstelling, kleinere parkeeronderzoeken, ) kunnen zeer goed door de gemeente zelf uitgevoerd worden. Eén en ander is wel afhankelijk van de mate waarin de eigen mobiliteitsdienst is uitgebouwd met voldoende en gekwalificeerd personeel. Hoeveel tijd neemt het verbreden-verdiepen in beslag? Zeer moeilijk om hier een algemeen geldende termijn aan te geven. Maar voor de uitwerking van 4-5 thema's, inclusief onderzoek, conclusies, aanpassing van het beleidsplan, minimaal 2 GBC's en 2 PAC's, zal de gemiddelde doorlooptijd toch minstens 1 jaar bedragen. Er moet zeker gestreefd worden om het gehele verbredings-verdiepingsproces binnen een zo strak mogelijk tijdsschema af te ronden, zo niet dreigen de eerdere geselecteerde thema's in de sneltoets en onderzoeksresultaten aan actualiteitswaarde te verliezen. De Omzendbrief MOW/2009/03 betreffende de evaluatie (met sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan bepaalt dat de gemeente per fase beschikt over een termijn van maximaal 9 maanden om de betreffende nota conform te laten verklaren na de datum dat de PAC haar advies over de sneltoets of voorgaande nota heeft uitgebracht. De steden Gent en Antwerpen krijgen maximaal 12 maanden per fase. De vooropgestelde termijnen zijn een maximum. Er moet naar gestreefd worden dat de totale doorlooptijd van het planproces verbreden-verdiepen van de sneltoets tot het verbrede-verdiepte mobiliteitsplan korter is dan de maximale 3x9 maanden. Vlaamse overheid Spoor 2: Verbreden-verdiepen... - Stappenplan (mei 2009) p. 20 /20

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing.

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing. omzendbrief Verspreiding: * Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbar e Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 71 24 -

Nadere informatie

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Studiedag milieu en mobiliteit Provincie Vlaams Brabant 5 december 2013 LIESLOTTE WACKENIER departement LNE, afdeling

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05441 H e u v e l l a n d v e r b r e d e n v e r d i e p e n b e l e i d s p l a n d e c e

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be Brugge, september 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Limburg - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) DEEL 2 DUURZAAM VERKEERS_ EN MOBILITEITSBELEID IN

Nadere informatie

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) (www.pcvohandel.be) INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur

Nadere informatie

Mobiliteit in Bredene. Thematische informatiebrochure.

Mobiliteit in Bredene. Thematische informatiebrochure. Mobiliteit in Bredene Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord De Vlaamse Regering heeft

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

DE VERKENNINGSFASE & DE FUNDAMENTEN VAN EEN JEUGDBELEIDSPLAN DE OPMAAK VAN EEN WERKPLANNING OF EERST EEN STUURGROEP

DE VERKENNINGSFASE & DE FUNDAMENTEN VAN EEN JEUGDBELEIDSPLAN DE OPMAAK VAN EEN WERKPLANNING OF EERST EEN STUURGROEP DE VERKENNINGSFASE & DE FUNDAMENTEN VAN EEN JEUGDBELEIDSPLAN Net zoals een nieuw huis goede fundamenten vereist, heeft een goed plan nood aan een stevige basis. Sterker nog, een goed plan staat of valt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Koen Surdiacourt Brugge

Agentschap Wegen en Verkeer. Koen Surdiacourt Brugge Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19-02-2013 Brugge Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Districten Enkele

Nadere informatie

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING Module 1 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid in alle facetten In module 1 wordt het verband gelegd tussen mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit Valère Donné Mobiliteitscoördinator BMV-L departement MOW, voorzitter RMC Limburg, kwaliteitsadviseur plannen en projecten Vl. Brabant 1 INHOUD 1. Landelijke sturing

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Synthese in 10 krachtlijnen

Synthese in 10 krachtlijnen Synthese in 10 krachtlijnen 1. Mobiliteit functioneert als motor voor een duurzame en bereikbare stad. 2. Het historisch centrum weert het doorgaand verkeer en krijgt een groter voetgangersgebied. 3. Gent

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie 1. Inventarisatie Deze nota bijkomend onderzoek 2 kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Ternat. Dit bijkomend onderzoek werd uitgevoerd in navolging van de Provincial Auditcommissie

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN KORTENAKEN

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN KORTENAKEN NAAM VAN DE GEMEENTE : KORTENAKEN DATUM VAN DE GBC: 20 AUGUSTUS 2008 AANWEZIGHEIDSLIJST: Naam Stefaan Devos Griet Vandewijngaerden Albert Bils Michel Vandervelpen Paul Sterkendries Jan Van Brusselt Gi

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven

Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven Pieter Derudder Provincie Oost-Vlaanderen Op een dag vind je de job Gentse Haven De haven van Gent telt 65.353 jobs, waarvan 26.638 directe

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Informatieavond circulatieplan stad Gent

Informatieavond circulatieplan stad Gent Informatieavond circulatieplan stad Gent Intro Strategische keuze om van een vraag volgend mobiliteitsbeleid te evolueren naar een sturend mobiliteitsbeleid. Visie: creëren van een vlot bereikbare stad,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten 9 brochure_leidraad_a5.indd 1 19/02/14 13:26 Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie Project Trage wegen Ingelmunster Visie Juni 2008 1.1 Beleidsvisie trage wegen 1.1.1 Algemeen De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische aspecten, de oorspronkelijke

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT Werf 3 (deeltaak 1): Renovatieadvies voor de (nieuwe) woningeigenaar Inhoud van het renovatieadvies vastleggen: o Omschrijving van de inhoudelijke elementen die in het renovatieadvies aan bod moeten komen,

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Geachte Burgemeester en Schepenen, Geachte Burgemeester en Schepenen, Met dit bezwaarschrift motiveren wij ons standpunt dat wij in het geheel niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde maatregel in het herziene mobiliteitsplan 1 waarbij

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l.

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. C o n f o r m v e r k l a a r d d o o r d e P A C 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie