Reactie op adviezen over concept Verordening maatschappelijk ondersteuning De Bilt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie op adviezen over concept Verordening maatschappelijk ondersteuning De Bilt 2015"

Transcriptie

1 Persoonlijk plan Advies: Expliciet in de Verordening benoemen van de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen, dat kan dienen als een aanvraag. Toelichting Wettelijk is het mogelijk gemaakt om ook een persoonlijk plan in te dienen bij de gemeente, dat als aanvraag kan worden geaccepteerd. Dit persoonlijk plan kan door cliënt zelf worden opgesteld zonder dat daarvoor de onderzoeksfase (keukentafelgesprek en gespreksverslag) behoeft te worden doorlopen. De Modelverordening bevat een tekst over dit onderwerp. In de Verordening van De Bilt is deze mogelijkheid helaas niet expliciet opgenomen. De gemeente is niet tegen het persoonlijk plan. De verordening verzet zich niet tegen het indienen van een persoonlijk plan. Om duidelijk te maken dat aanvragers een persoonlijk plan kunnen indienen zal de verordening dit duidelijker formuleren. We nemen het advies daarmee over. Mantelzorgplan Advies: Verplicht stellen van een afzonderlijk mantelzorgplan bij zware, veeleisende mantelzorg. Van de mantelzorger wordt veel verwacht. Om te voorkomen dat een onevenredig groot appèl op de mantelzorger wordt gedaan, pleiten wij voor het opstellen van een afzonderlijk mantelzorgplan en dit te beschouwen als onderdeel van de aanvraag. Een dergelijk plan zou facultatief kunnen zijn bij mantelzorg die beperkt is van omvang, maar verplicht gesteld moeten worden bij substantiële ondersteuningszwaarte, bijvoorbeeld van meer dan 20 uur per week. In dit plan moet aandacht besteed worden aan de balans belasting/belastbaarheid van de mantelzorger om zo te garanderen dat een duurzaam en haalbaar hulparrangement wordt afgesproken. Daarnaast kan de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger worden geconcretiseerd om zo eigen regie en maatschappelijke participatie van de mantelzorger bij intensieve mantelzorg te faciliteren. Het mantelzorgplan kan beschouwd worden als amendement aan het gespreksverslag en zal mede ondertekend worden door de mantelzorger. Het gespreksverslag wordt door het team Mens op Maat opgesteld. Tijdens het keukentafelgespek worden alle onderdelen van zorg mee gewogen. Ook de inzet van mantelzorg en de belastbaarheid van de mantelzorger. Om in de verordening op te nemen dat er een amendement bij het gespreksverslag moet worden opgesteld voor mantelzorg lijkt een extra toevoeging van onderdelen die al meegewogen worden. Daarnaast staat het de inwoner of mantelzorger vrij om zelf een toevoeging aan het gespreksverslag te doen als hij of zij vindt dat onderdelen niet goed zijn toegelicht of verwoord. Een uitgangspunt in het gesprek is ook dat voorkomen moet worden dat de mantelzorger overbelast raakt. In het arrangement (afspraak tussen partijen) moet daar rekening mee worden gehouden. De verordening biedt voldoende waarborgen om overbelasting te voorkomen. 1

2 Advies: opnemen kwaliteitscriteria in de Verordening, waaraan de geboden voorzieningen kunnen worden getoetst. In de Verordening wordt gesproken over adequaat en passend. Deze woorden worden verder niet gedefinieerd. Advies is om criteria op te nemen wanneer is sprake is van adequaat en passend. WAR geeft nog een aantal criteria mee die hier voor kunnen dienen. PGB "Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel van de wet." Toegevoegd zou kunnen worden dat de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat moet worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat is de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Advies: Opnemen van de voorwaarden waaronder diensten of producten kunnen betrokken vanuit het sociaal netwerk, die in de Modelverordening variant AA beschreven staan. Advies: Wij willen daarnaast graag van u vernemen of u bij de toekenning van een pgb een vrij besteedbaar bedrag mogelijk maakt en zo ja, dan moet dit alsnog in de Verordening worden opgenomen. De door de WAR aangedragen criteria zijn zeker zinvol, maar horen niet thuis in een verordening maar in de beleidsregels. Het lijkt goed om de door de WAR aangegeven criteria rondom adequaat en passend daarbij te betrekken. In de wet, artikel onderdeel a. staat aangegeven dat het college moet kunnen vaststellen of de aanvrager- al dan niet met mensen uit zijn sociaal netwerk- diensten zelf in te kopen. Het gaat daarbij om de vraag of hij, met behulp van de omgeving, in staat is tot een redelijke waardering van zijn eigen belang. De wettekst geeft hier voldoende borging voor de eigen belangen van de klant. De verordening hoeft hier niet op te worden aangepast. Bij het vaststellen van de verordening wordt er voor gekozen om de nadere regels voor de verstrekking van het PGB op te nemen in de beleidsregels. Dit om eventuele wijzigingen die gaande weg het jaar noodzakelijk kunnen blijken snel door te kunnen voeren. Een vrij besteedbaar bedrag staat nu nog in de verordening/ beleidsregels opgenomen om een pgb houder in staat te stellen om bij voorbeeld een bemiddelingsbureau in te huren. Door het verplicht inzetten van de SVB bij de uitvoering van het PGB is de noodzaak voor het opnemen van een vrij besteedbaar bedrag komen te vervallen. Het college kiest ervoor om het PGB te laten gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt wordt. Een vrij besteedbaar bedrag komt daarmee te vervallen... 2

3 Cliëntondersteuning In de verordening ontbreekt het recht om zich bij het doen van een aanvraag voor een Wmo voorziening te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner. Wij zouden graag zien dat dit recht en de wijze waarop een potentiële cliënt hierop opmerkzaam wordt gemaakt in de Verordening wordt opgenomen. Wij zullen in de werkprocessen opnemen dat bij een melding de client wordt gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Dit heeft geen gevolgen voor de verordening. Termijnen In artikel 2, artikel 5 en artikel 16 worden geen termijnen van afhandeling en/of indiening genoemd. Begripsbepalingen Termen "gesprek"en "melding" worden niet nader gedefinieerd, terwijl er wel verschillen zijn in er aan te ontlenen rechten. Aan de begripsbepalingen toevoegen, dat mantelzorg en hulp vanuit het sociaal netwerk bovengebruikelijk is en vrijwillig van aard en de te verlenen hulp niet verplicht kan worden. Gemeenten zijn gehouden aan de in de Algemene Wet Bestuursrecht opgenomen afhandelingstermijnen. Deze termijnen hoeven niet opgenomen te worden in de Verordening Wmo. Wel zal dat aangegeven worden in de ontvangstbevestiging. Omissie, zal worden toegevoegd aan de begripsbepaling. We nemen de volgende definities op: Gesprek; Het eerste contact na een aanmelding waarin met degene die maatschappelijke ondersteuning zoekt zijn gehele situatie wordt geïnventariseerd ten aanzien van de beperkingen en de gevolgen daarvan, de te bereiken resultaten, de te kiezen oplossingen via eigen mogelijkheden of via mogelijkheden van het netwerk dan wel via algemene, algemeen gebruikelijke collectieve, (wettelijk) voorliggende en maatwerkvoorzieningen. Melding: De mededeling van een belanghebbende aan het college dat hij beperkingen ondervindt op grond waarvan hij verzoekt een afspraak te maken voor een gesprek. In de huidige begripsbepaling staat het volgende opgenomen Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Deze begripsbepaling geeft in voldoende mate de mogelijkheid van vrijwillige inzet mantelzorg weer. Aanpassen. 3

4 wij pleiten er voor onderscheid maken tussen vrijwilligershulp en vrijwilligerszorg. De verordening gaat uit van vrijwilligerszorg. Onderscheid maken in de verordening geeft wellicht ook weer verwarring. Wanneer vrijwilligerhulp en wanneer vrijwillige zorg. Keuze is om dit zo te houden als het nu is opgenomen in de verordening.. De exacte knip tussen maatwerk en algemene voorziening is lastig te concretiseren. Wij verwachten dat het aanbod aan algemene voorzieningen geen op zichzelf staand programma is, maar eveneens wordt afgeleid van de (som van) individuele behoeften in de gemeente. Als er maar voldoende behoefte is aan een bepaalde maatwerkvoorziening zal dit ons inziens uiteindelijk moeten leiden tot een daarop toegesneden aanbod onder de noemer "algemene voorziening." Overige artikelen Bij ondertekening van het verslag ook vermelden dat dit kan worden gedelegeerd aan de wettelijk vertegenwoordiger. (art. 6) Graag zien wij in het verslag opgenomen de mogelijkheid om de aanvrager zelf opmerkingen of latere aanvullingen op het plan te laten aantekenen, evenals bij Jeugdhulp het geval is. Vermelden dat de adviesinstantie, waarop een beroep wordt gedaan bij de beoordeling van de aanvraag van een maatwerkvoorziening een onafhankelijk en objectief advies zal uitbrengen. Zo wordt ervoor gezorgd dat het aanbod van een welzijns- of zorgaanbieder bepalend wordt voor de inhoud van het advies en dus voor de geboden maatwerkvoorziening. (art. 9) De wet biedt de gemeente de mogelijkheid om maatwerkvoorzieningen ook als algemene voorziening beschikbaar te stellen. In het Visiedocument maatschappelijke ondersteuning staat aangegeven dat algemene voorzieningen voorgaan op maatwerkvoorzieningen. De algemene voorzieningen moeten nog ontwikkeld worden. Welke algemene voorzieningen er komen is nog voorwerp van onderzoek. Ook criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een algemene voorziening, maatwerkvoorziening of combinatie moeten ook nog ontwikkeld worden. In Artikel 7 van de verordening staat opgenomen dat een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger het gespreksverslag mag tekenen om tot een aanvraag te komen. Artikel 6 punt 5 geeft aan dat de aanvrager het verslag kan aanvullen. Er wordt niet standaard een beroep gedaan op deze adviesinstantie. In eerste instantie doet het Team Mens op Maat de intake. Pas als de situatie medisch moeilijk te beoordelen is of er moet medische informatie worden opgevraagd dan zullen wij het adviesbureau inschakelen. Het spreekt voor zich dat een adviesbureau onafhankelijk en objectief is. Hoeft niet als toevoeging in de verordening.. 4

5 In de Modelverordening is een tekst opgenomen over de wijze waarop bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt. Wij zouden graag zien dat deze tekst wordt overgenomen.(art. 10) In de algemene wet bestuursrecht staat omschreven hoe iedere inwoner van Nederland bezwaar kan aantekenen tegen een besluit van een overheidsinstantie. Ook wordt de bezwaarclausule in iedere beschikking opgenomen. Het heeft geen toegevoegde waarde om dit artikel ook in de verordening op te nemen. Tegelijkertijd pleiten wij ervoor om in de beschikking op te nemen: - de wijze waarop het eigendomsrecht wordt geregeld - voorwaarden waaronder verstrekkingen kunnen worden geretourneerd - onderhoud en onderhoudsvoorwaarden De tekst over de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb (art. 10) moet ons inziens worden aangescherpt. Het pgb moet voor een nader te bepalen resultaat worden aangewend. Gebruik van het woord "kan"suggereert dat er ook een ander bestedingsdoel kan worden gekozen, wat niet wordt beoogd. Volledig zou zijn om onder artikel 12 te vermelden dat er een regeling is om onder voorwaarden de meerkosten voor zorg en maatschappelijke ondersteuning gecompenseerd te krijgen uit een bijdrage aan een aanvullende zorgverzekering en/of de bijzonder bijstand. Getuige de Modelverordening, artikel 16 zou gespecificeerd moeten worden hoe het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Vermeld moet worden dat dit in de gemeente De Bilt gebeurt door jaarlijks De Dag van de Mantelzorg aan te bieden. Eerder drongen wij er al op aan om de beleidsevaluatie te versnellen, dus niet te wachten tot 2 jaar na invoering Is standaard bij iedere beschikking. Het kan zullen wij vervangen voor moet. De regeling is bij het vaststellen van de verordening nog niet door de raad vastgesteld. Is ook geen onderdeel van de Wmo maar van de participatiewet. Wel meenemen in de communicatie naar de klant toe. Het belang wordt zeker onderkend. Wel opnemen dat er geen aanspraak kan worden gemaakt, maar dat wordt geregeld via de Participatiewet. De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente wordt beschikbaar gesteld aan een door het college aan te wijzen instelling voor het jaarlijks organiseren van een vrij toegankelijke voorziening. Wij zullen de verordening aanpassen en opnemen dat er na één jaar moet worden geëvalueerd. Dit betekent dat de verordening voor het eerst in 2016 wordt aangepast. Geen onderdeel van de verordening. Aanpassing verordening 5

6 Samenvatting advies OUDERENRAAD. Reactie college Wel of geen aanpassing In Artikel 1 worden Begripsbepalingen behandeld. In de tekst van de concept-verordening wordt de afkorting Pgb gehanteerd. Voor een beter begrip beveelt de Ouderenraad aan om deze afkorting toe te voegen aan het begrip (22) Persoonsgebonden budget. Het is geen probleem om de afkorting aan de verordening toe te voegen. Aanpassing Verordening Wat betreft Artikelen 2 t/m 7, alsook Artikel 11, is in de concept- Verordening er voor gekozen dat de raad aan het college de vaststelling van procedureregels delegeert. De vraag van de Ouderenraad is nu of bijzondere argumenten er toe hebben geleid, dat niet de raad de toegangsprocedureregels vaststelt maar deze aan het college delegeert. In de Artikelen Vooronderzoek (4), het Gesprek (5) en Regels voor bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen (12) moeten ook de financiële gevolgen voor de cliënt, zoals eigen bijdragen, aan de orde komen. De Ouderenraad stelt met nadruk vast dat Wmo 2015 voor iedereen toegankelijk is, ongeacht inkomen of vermogen. De Ouderenraad beveelt aan deze toegankelijkheid in de Verordening op te nemen, alsook het feit dat de cliënt niet verplicht is gegevens over zijn financiële positie te overleggen. De gemeente mag alleen op vrijwillige basis een beroep doen op financiële zelfredzaamheid. Persoonlijk plan opnemen in de verordening. Persoonlijk plan wordt door de inwoner zelf ingevuld. Persoonlijk plan kan dan dienen als een aanvraag. In Artikel 5 wordt nader ingegaan op het Gesprek. De Ouderenraad beveelt aan in dit artikel op te nemen, dat het gesprek zo mogelijk plaats heeft bij de cliënt thuis, zodat een totaalbeeld van betrokkene en diens situatie verkregen kan worden. Door de vaststelling van de procedureregels aan het college te delegeren is het eenvoudiger om verbeteringen aan te brengen. In het keukentafelgesprek zal er met de cliënt worden gesproken over eigen bijdrage en kosten voor algemene en maatwerk voorzieningen. Op grond van de Wmo 2015 mag de gemeente geen inkomenspolitiek voeren, dus niemand mag worden uitgesloten op grond van zijn inkomen.. Het is voor de gemeente ook niet toegestaan om het inkomen van de cliënt op te vragen. De berekening van de eigen bijdrage wordt, evenals de inning, uitgevoerd door het CAK. Het CAK heeft wel toegang tot de inkomensgegevens van clienten, maar mag deze niet beschikbaar stellen aan de gemeente. Omdat de wet hier duidelijke kaders over stelt hoeft het niet opgenomen te worden in de verordening. Zowel de Ouderenraad als de War bepleiten het opnemen van een persoonlijk plan in de verordening. Wij zullen de mogelijkheid voor het indienen van een persoonlijk plan in de verordening opnemen. Uitgangspunt van het Team Mens op Maat is om cliënten zoveel mogelijk thuis te bezoeken. Wij zullen dit onderdeel toevoegen aan de verordening.. 6

7 Samenvatting advies OUDERENRAAD. Reactie college Wel of geen aanpassing M.b.t. Artikel 5, lid (1.e) is het van belang dat wordt Het gemeentelijk beleid is te voorkomen dat mantelzorgers. opgenomen dat in het gesprek ook de mogelijkheden en de grenzen aan de belastbaarheid van mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte worden onderzocht. De vraag is hier ook aan de orde of hulp geregeld wordt wanneer mantelzorg en/of sociaal netwerk uit valt vanwege ziekte etc. worden overbelast. De belasting van de mantelzorger is een standaard onderdeel van het gesprek en de draagkracht maakt deel uit van het arrangement. De ouderenraad merkt terecht op dat de situatie kan veranderen en dat zorg vanuit het sociale netwerk kan uitvallen. Het initiatief ligt dan bij de client of zijn sociale netwerk. In de beleidsregels zal dit verder worden toegelicht. De Ouderenraad bepleit toe te voegen als Artikel 5, lid 3: Als de cliënt een persoonlijk plan, zoals bedoeld in artikel 4, aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek. Akkoord. M.b.t. Artikel 8, lid 2, benadrukt de Ouderenraad dat een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie. De hantering van de begrippen ter compensatie is het resultaat van een amendement (behandeling TK) en is duidelijker dan zoals het nu is geformuleerd in het opgenomen Artikel 8, lid 2 van de Concept-Verordening. Wat betreft Artikelen 5 en 9 wordt verwezen naar advisering. De Ouderenraad bepleit, dat de advisering onafhankelijk dient te zijn. Voorkomen moet worden dat het aanbod van een aanbieder sturend wordt voor het advies. Tevens meent de Ouderenraad dat het van belang is in de Verordening te verwijzen naar hetgeen is bepaald in de overeenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding tussen 5 Heuvelrug-gemeenten en aanbieders. De compensatieverplichting zoals deze gold bij de Wmo 2007 komt bij de nieuwe Wmo 2015 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening is er juist op gericht de cliënt te ondersteunen ter bevordering van zijn zelfredzaamheid en het bevorderen van zijn participatie in de samenleving. Het hangt af van de persoonlijke situatie welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Het begrip compensatie zal niet worden toegevoegd. De advisering door een medisch adviesbureau is per definitie onafhankelijk. De toevoeging onafhankelijk hoeft niet in de verordening te worden opgenomen. De verwijzing naar de overeenkomst maatwerkvoorziening (begeleiding?) wordt onderdeel van de nog op te stellen beleidsregels.. 7

8 Samenvatting advies OUDERENRAAD. Reactie college Wel of geen aanpassing M.b.t. Artikel 12: regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen bepleit de Ouderenraad dat de gemeente de eigen bijdragen in de kosten voor een algemene voorziening meldt bij het CAK in verband met cumulatie eigen bijdrage. Belangrijk zijn de effecten van de verschillende eigen bijdragen op de koopkracht van burgers. De gemeente moet er voor waken dat het heffen van bijdragen voor algemene voorzieningen burgers er van kan weerhouden er gebruik van te maken. Het staat de gemeente vrij om voor een algemene voorziening een eigen bijdrage te vragen. De gemeente kan de eigen bijdrage zelf bepalen. De eigen bijdrage voor een algemene voorziening telt niet mee bij de cumulatieve werking eigen bijdrage CAK. Een eigen bijdrage algemene voorziening is bijvoorbeeld de ritbijdrage Regiotaxi. Dit wordt niet gemeld aan het CAK.. Zoals de Ouderenraad al eerder heeft opgemerkt, bepleit hij ook met betrekking tot Artikel 16 Klachtregeling dat het voor klachtenafhandeling om een laagdrempelige, herkenbare, toegankelijke,onafhankelijke en transparante regeling zal gaan. De Ouderenraad stelt voor toe te voegen (Artikel 17, lid 3) dat het college er voor zorgt dat ingezetenen, in het bijzonder cliënten en hun vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. Tevens is het wenselijk als Artikel 17, lid 4. toegevoegd zal worden, dat beleid en verordeningen worden aangepast wanneer de evaluatie met ingezetenen, cliënten en hun vertegenwoordigers daartoe aanleiding geeft. Het college vindt een laagdrempelige klachtenregeling en snelle afhandeling zeker in de beginfase van de nieuwe Wmo van belang. In de eerste plaats zijn de uitvoerende instanties verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. Wij zullen bij hen aandringen op snelle afhandeling en op het voorkomen van bureaucratische werkwijzen. Wij denken daarbij aan een telefonische klachtenregeling. Een dergelijke regeling willen wij ook voor de gemeentelijke dienstverlening Wmo instellen. De klachtenregeling willen wij regelen via de beleidsregels en contracten. Het idee om periodiek een overleg met de inwoners en cliënten te organiseren, sluit goed aan bij het collegeprogramma om bewoners meer te betrekken bij het beleid. Of dat in de verordening geregeld moet worden is de vraag. Het college wil wel in overleg treden met de adviesorganen om te bekijken hoe verder invulling gegeven kan worden aan deze suggestie. Aanpassing van de verordening is een bevoegdheid van de raad. College vraagt wel advies aan War en Ouderenraad. Ook kunnen de adviesorganen ongevraagd advies geven. Het is de taak van de adviesorganen ogen en oren te zijn van de samenleving... 8

Betreft: Advies inzake Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groenekan, 27 september 2014

Betreft: Advies inzake Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groenekan, 27 september 2014 p.a. Berkenlaan 30 3737 RN GROENEKAN Aan het College van Burgemeester en Wethouders Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB BILTHOVEN (per e-mail verzonden) Betreft: Advies inzake Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 18 september 2014 Onderwerp: RVS Verordening maatschappelijke Aan de raad. ondersteuning 2015 Beslispunten 1. De Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015 Vervolg presentatie in workshop Inhoud verordening Wmo 2015 Verplicht in de verordening Moet bepalingen van art. 2.1.3 Criteria maatwerkvoorziening (art. 8 mv) Hoe wordt hoogte van toereikend PGB vastgesteld

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015 Vervolg presentatie in workshop Inhoud verordening Wmo 2015 Verplicht in de verordening Moet bepalingen van art. 2.1.3 Criteria maatwerkvoorziening (art. 8 mv) Hoe wordt hoogte van toereikend PGB vastgesteld

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud... 2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS... 3 Artikel 2. Melding

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud...2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsbepalingen...2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS...3 Artikel 2. Melding hulpvraag...3

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015 Toelichting behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente soest 2015 Voor u ligt de Verordening Wmo gemeente Soest 2015 met daarin verwerkt de aanpassingen naar aanleiding van inspraak

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 63352 10 november Officiële uitgave van gemeente Hoorn. 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 Zaaknummer: 1075899 De raad van de gemeente Hoorn; - gelezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning Wmo Verordening 2015 Deze verordening geldt voor de gemeenten Bergeijk en Bladel. Voor de verordening van de gemeente Oirschot wordt verwezen naar Wmo verordening 2015 Oirschot. Voor de verordening van

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 3 HOOFDSTUK 2 AFHANDELING MELDING HULPVRAAG 4 ARTIKEL 2. MELDING HULPVRAAG

Nadere informatie

Adviezen en opmerkingen van de GAB bij de integrale concept verordening Wmo en Jeugdwet. Augustus 2016

Adviezen en opmerkingen van de GAB bij de integrale concept verordening Wmo en Jeugdwet. Augustus 2016 Adviezen en opmerkingen van de GAB bij de integrale concept verordening Wmo en Jeugdwet. Augustus 2016 Antwoorden op de vragen van de GASD: 1- Is deze integrale verordening een vooruitgang? Deels wel.

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; Behoort bij raadsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 a K K 1 M De grmier van Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo 2015 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op amendement 89 verplichting

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen Varianten / discussiepunten in verordening Jeugdhulp De stuurgroep sociaal domein heeft op 3 september 2014 het ambtelijk voorstel om uit te gaan van een verordening op hoofdlijnen overgenomen, omdat we

Nadere informatie

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 GemeenteWATERLAND Nummer: 106-94 Portefeuillehouder: J. Kes Onderwerp: Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015,

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015, No.: 4 Onderwerp: Vaststelling Verordening Wmo gemeente Hattem 2016 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het College, no. 201600022, d.d. 05-01-2016; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 83004 30 december 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 30 december 2014, nr. 2014-75 Het

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 1

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 1 Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 62132 4 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 100479 28 oktober 2015 Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen.

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen. Gemeente Buren Postbus 23 42 BA MAURIK uvj brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: behandeld door: bijlage(n): onderwerp: RI/14/1741 Inwonerszaken 1 Aanvulling vergelijking Wmomodelverordening en de lokale

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014, nr. 498) Het college is bevoegd een belanghebbende

Nadere informatie

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging Taken van het college op grond van de Wmo 2015 Volgnr. Omschrijving bevoegdheden Gebaseerd op Bevoegd orgaan 1. Schriftelijk bevestigen van de college ontvangst van de melding en Art. 2.2 cliënt informeren

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15001/IV/MdB Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning... 3 Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Reacties en de verwerking daarvan t.b.v. beleidsplan Wmo 2015/2016 en Verordening Wmo 2015 Inhoudsopgave: A. Aanpassingen beleidsplan op grond van (pre)advies Wmo-raad (redactioneel,

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12 Raadsvoorstel Agenda nr.12 Onderwerp: Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Peelgemeente Someren 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid van de Jeugdwet; gezien

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015

Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 75865 17 december 2014 Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5,

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Wijziging I Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening 1. Een cliënt komt in aanmerking voor een

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 62392 5 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie.

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. 1. Cliëntondersteuning. Wmo: art 1.1.1, lid 1: "cliëntondersteuning:

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda De raad van de gemeente Gouda, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met voorstelnummer.. van.; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp: Advies Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning De Bilt 2015

Onderwerp: Advies Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning De Bilt 2015 College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 14 februari 2017 Onderwerp: Advies Wijziging Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen.

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen. Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl Aan Wethouder I. Langerak Postbus 41 3417 ZG Montfoort 09/9/2014 Onze

Nadere informatie

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd.

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd. Bijlage 4 Aan de raad van de gemeente Molenwaard. Betreft: Reactie op Verordening Jeugdhulp Goudriaan, 3 september 2014 Geachte leden van de raad, Hierbij onze reactie op de Verordening Jeugdhulp Algemeen

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân.

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Franeker, 22 november 2016 Betreft: Advies lokale regelgeving WMO 2015 Geacht bestuur, Op 20 oktober jl. ontvingen wij uw verzoek om advies over de volgende

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 117074 8 december 2015 Regeling mantelzorgcompliment Tiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 2.1.6

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. Z.7519/RB.76 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Nadere regels

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Nadere regels Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Nadere regels Vastgesteld op 30-06-2015 Inhoudsopgave Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015...1 Nadere regels...1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 67375 23 juli 2015 Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015:

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015: Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015: De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016;

Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 70741 1 juni 2016 Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard De raad van de gemeente Nissewaard; gelezen het

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal

Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 177467 16 december 2016 Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie