Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015"

Transcriptie

1 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning Inleiding De concepten van de Beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben gedurende twee weken tot en met 28 november 2014 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingebracht. In dezelfde periode zijn twee consultatiebijeenkomsten gehouden: op 24 november een bijeenkomst voor zorgvragers, op 27 november een bijeenkomst voor zorgaanbieders. Dit heeft 7 reacties opgeleverd. Daarnaast is één onderwerp in de beleidsregels aangepast: met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning. Hieronder gaan we in op de opmerkingen. 2. Opmerkingen 2.a. Opmerkingen uit de bijeenkomsten Hieronder wordt een reactie op de opmerkingen uit de twee bijeenkomsten gegeven. In de reactie wordt aangegeven of dit leidt tot aanpassing van de beleidsregels. 1. Communicatie: met één mond spreken. Wees duidelijk en concreet. Antwoord: dit is het uitgangspunt van de gemeenten. 2. Eigen kracht: mensen moeten wennen aan sterke inzet op eigen kracht. Geef ze in 2015 de gelegenheid om dat te doen en ga daar in het eerste jaar een beetje soepel mee om. Antwoord: de ruimte hiervoor is aanwezig. 3. Vraagverduidelijking: Krijgt de cliënt hier ondersteuning bij? Zijn de Wmo-consulenten hier goed op voorbereid? Antwoord: In het gesprek met de cliënt is de vraagverduidelijking aan de orde. Uitgangspunt bij dat gesprek is de cliënt en zijn/haar situatie. Wmo-consulenten zijn voldoende geschoold om de positie van de cliënt tot zijn recht te laten komen. De cliënt is bovendien in de gelegenheid zich te laten vergezellen door iemand vanuit zijn eigen netwerk. Tot slot bestaat de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door onafhankelijke cliëntondersteuning. De Wmo-consulent zal dat in het gesprek ook aangeven. 4. Persoonlijk plan: kan de cliënt dat wel aan. Antwoord: de cliënt kan zelf kiezen voor het maken van een persoonlijk plan. Het is geen verplichting. 5. Verslag gesprek: Wie stelt het op? Wat te doen als je het er niet mee eens bent? Antwoord: het verslag wordt opgesteld door de Wmo-consulent. Als men het niet eens is met het verslag kan men dat aangeven. In de fase van melding is er geen mogelijkheid van het maken van bezwaar. In die fase is er immers ook geen sprake van een genomen besluit. Na de fase van melding heeft de cliënt altijd de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het verslag, waarmee de cliënt het niet eens is, vormt hiervoor geen belemmering. Mocht bij de besluitvorming de cliënt het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, dan staat bezwaar (en in tweede instantie beroep) open. Voorts bestaat de mogelijkheid om na het besluit op de aanvraag een voorlopige voorziening aan te vragen. In de beschikking worden cliënten geïnformeerd over het maken van bezwaar en het aanvragen van een voorlopige voorziening. 6. Algemeen gebruikelijk: dit kan tot veel discussie leiden tussen cliënt en gemeente. Hoe gaat gemeente daar mee om? Antwoord: Algemeen gebruikelijk is niet een vaststaand gegeven. Het is mede afhankelijk van de situatie. In de beoordeling wordt daar rekening mee gehouden. Er zijn echter ook wel uitgangspunten en criteria om tot een afweging te komen. Een voorbeeld: Een voorziening is algemeen gebruikelijk als deze:

2 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december normaal in de handel verkrijgbaar is; en 2. niet specifiek is bedoeld voor mensen met beperkingen; en 3. niet substantieel duurder is dan vergelijkbare producten; en 4. naar geldende maatschappelijke normen past binnen het normale bestedingspatroon van de cliënt. (Bron: blz. 17 van de concept-beleidsregels). Bij het vierde criterium gaat over het antwoord op de vraag of de voorziening voor de persoon als de cliënt algemeen gebruikelijk is. Daarin wordt de situatie van de cliënt betrokken, bijvoorbeeld de inkomenssituatie. Wat voor de een gelet op zijn situatie algemeen gebruikelijk is, hoeft dus niet voor iedereen in zijn situatie algemeen gebruikelijk te zijn. Er is als het ware ook bij het begrip algemeen gebruikelijk sprake van een beoordeling en afweging op maat. In de beleidsregels wordt op diverse plaatsen (algemeen, bij de beschrijving van de resultaatgebieden) beschrijvingen en interpretaties gegeven van deze beoordeling en afweging. Dit om gelijke gevallen gelijk te behandelen. 7. Aanvraag: Onderscheid melding/aanvraag. Mag je altijd een aanvraag doen? Antwoord: Ja, een cliënt mag altijd een aanvraag indienen (zie ook antwoord op vraag 5). Maar de melding gaat altijd vooraf aan de aanvraag. De tijdsperiode waarin een melding kan worden onderzocht bedraagt in de regel maximaal 6 weken. 8. HO: zit er een bovengrens aan de uren voor HO+? Antwoord: Er is geen bovengrens aan het aantal uren HO+. Dit is maatwerk en het aantal uren, dat op basis daarvan nodig is, wordt verstrekt. 9. HO: is het overgangsjaar wel eerlijk? Sommigen weten al in februari waar ze aan toe zijn, anderen pas in december? Antwoord: Het overgangsjaar garandeert dat iedereen zorgvuldig herbeoordeeld wordt én dat ondersteuning tot die tijd gewoon doorloopt. 10. Cliëntondersteuning: kan er een checklist komen voor het gesprek zodat de cliënt zich daar goed op kan voorbereiden? Antwoord: Het gesprek is bedoeld om de vraag te verduidelijken. Daarbij zal de Wmo-consulent de verschillende leefgebieden samen met de cliënt doorlopen. Dit leent zich niet direct voor een checklist. Wel is belangrijk om in algemene zin aan te geven wat de cliënt kan verwachten en bijvoorbeeld ook dat hij zich kan laten vergezellen door iemand uit zijn netwerk. Bovendien zijn bepaalde gegevens voor de registratie van belang. 11. Is er een overzicht van wat de Wmo biedt? Antwoord: In de Wmo 2015 wordt uitgegaan van resultaten. Om resultaten te behalen zijn activiteiten nodig (bijvoorbeeld ondersteuning bij administratie, ondersteuning door een bepaald hulpmiddel). De resultaten zijn afhankelijk van de vraag en de situatie van de cliënt. Er is sprake van maatwerk. Dit betekent dus dat er geen (voor iedereen geldend) overzicht is van wat de Wmo aan activiteiten biedt. 12. Persoonlijk plan: In de beleidsregels staat dat je in een budgetplan tenminste een aantal zaken moet aangeven. De formulering wordt onduidelijk gevonden. Graag verheldering. Antwoord: Tekst verduidelijken. Op blz. 9 van de concept-beleidsregels onder inhoud persoonlijk plan de tekst vervangen door: Inhoud persoonlijk plan Uit het persoonlijk plan moet in ieder geval blijken op welke manier de cliënt zelf denkt dat zijn behoefte aan maatschappelijke ondersteuning kan worden vormgegeven. Dit heeft zowel betrekking op de eigen mogelijkheden (op eigen kracht, binnen eigen netwerk) alsmede op het gebruik van algemene en voorliggende voorzieningen én indien nodig op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. De inhoud van die motivatie moet betrekking hebben op de volgende onderwerpen: a. de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;

3 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december b. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren; c. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie; d. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt; e. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie. Dit zijn de onderwerpen genoemd in artikel vierde lid van de wet en sluiten aan bij de inhoud van het amendement dat heeft geleid tot de mogelijkheid van het indienen van een persoonlijk plan. In het persoonlijk plan kan indien nodig - eveneens worden betrokken: f. de mogelijkheden vanuit voorliggende voorzieningen; Voor zover de eerder genoemde mogelijkheden niet passend zijn daarnaast: g. de mogelijkheden van een of meer maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. De motivatie is als het ware vergelijkbaar met het onderzoek dat de gemeente zou verrichten indien de betrokken cliënt niet de wens heeft voor het maken van een persoonlijk plan. Dit betekent dat in het persoonlijk plan de ondersteuningsbehoefte vertaald wordt naar te bereiken resultaten. Het College beoordeelt de inhoud van het persoonlijk plan. Deze inhoud wordt afgezet tegenover de uitkomst van een eigen onderzoek door het College in de (fictieve) situatie waarin de betrokken cliënt geen persoonlijk plan maakt. 13. Huishoudelijke Ondersteuning: bewaking van de kwaliteit in 2015 en verder is belangrijk. Gemeente moet goed vinger aan de pols houden. Antwoord: Kwaliteitsbewaking: In de afspraken met de aanbieders zitten ook waarborgen voor kwaliteit. Uiteraard gaan de gemeenten de uitvoering in 2015 goed volgen. Dat hebben gemeenten ook samen met de aanbieders afgesproken. Gemeenten én aanbieders hebben belang bij voldoende kwaliteit. 14. Als je problemen ervaart, je past je woning (te goeder trouw) aan en je dient daarna een verzoek voor een woningaanpassing in. Het verzoek wordt dan afgewezen. De suggestie wordt gedaan om dit in de informatievoorziening naar burgers nadrukkelijk op te nemen. Mensen zijn zich hiervan niet bewust. Antwoord: suggestie wordt meegenomen in de communicatie. 15. Onder inhoud persoonlijk plan wordt de volgende zin niet begrepen: Concreet betekent dit dat het College de inhoud van het persoonlijk plan beoordeelt op de wijze waarop het verslag door het College zelf wordt (of zou worden) opgesteld. Antwoord: Is verwerkt in de vervangende tekst onder De suggestie wordt gedaan om na een half jaar weer bij elkaar te komen en te kijken hoe het verloopt. De informatie over uitvoering komt immers in eerste instantie van zorgvragers. Antwoord: deze suggestie wordt meegenomen. 17. Wanneer ga je uit van gebruikelijke zorg. Wanneer van mantelzorg. Er bestaat een gevoel dat hierbij sprake van willekeur kan zijn. Antwoord: Gebruikelijke hulp en mantelzorg zijn elkaar uitsluitende begrippen. Bij mantelzorg, verleend door personen uit de directe omgeving van de cliënt en rechtstreeks voortvloeiend uit de sociale relatie, wordt de normale (gebruikelijke) hulp in zwaarte, duur en/of intensiteit aanmerkelijk overschreden.

4 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december Gebruikelijke hulp en mantelzorg zijn geen vaststaande begrippen. Zie ook antwoord op vraag 6. In hoofdstuk 4 van de beleidsregels wordt uitgebreid ingegaan op gebruikelijke hulp. Bij gebruikelijke hulp wordt onder meer rekening gehouden met: * de aard van de relatie; * de leeftijd en ontwikkelingsfase van kinderen; * de leerbaarheid. Ook de verhouding tussen draaglast en draagkracht is van belang. Zeker ook bij mantelzorg. In de beleidsregels is gelet op die verhouding in bijlage 3 een checklist opgenomen. Met onder meer de beschrijvingen en een checklist worden voor de Wmo-consulenten handvaten gegeven om te objectiveren, om uniform de Wmo uit te voeren. Intervisie en casuïstiek besprekingen dragen daar verder aan bij. 18. Bij de tilliften ontbreekt de plafondlift. Antwoord: de plafondlift wordt toegevoegd. 19. Bij onderhoud van liften wordt uitgegaan van een periode van 18 maanden. De contracten worden echter voor een periode van 12 maanden afgesloten. Antwoord: Voor onderhoud wordt in de concept-beleidsregels een periode van 12 maanden aangehouden. Voor keuringen van de liften wordt gerekend met 18 maanden. Het Liftinstituut geeft aan dat elk anderhalf jaar de lift gekeurd moet worden. Het besluit hoeft derhalve niet aangepast te worden. 20. Onder de AWBZ bestaat de mogelijkheid om op grond van de hardheidsclausule vrijstelling voor de eigen bijdrage te geven. Antwoord: In de verordening is de hardheidsclausule opgenomen. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van hetgeen bij deze verordening is bepaald, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2.b. Aanpassing tekst huishoudelijke ondersteuning en eigen bijdrage. 1. Onderscheid huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning plus. Bij de huishoudelijke ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen Huishoudelijke Ondersteuning en Huishoudelijke Ondersteuning Plus. Het onderscheid kan scherper omschreven worden. In de definitieve beleidsregels wordt de tekst uitgebreid. Eerste toevoeging: Tussen 6.1 en 6.2 aparte alinea tussenvoegen: Onderscheid Huishoudelijke ondersteuning (HO) en Huishoudelijke ondersteuning Plus (HO+) Huishoudelijke ondersteuning komt voor in twee vormen, nl: -Huishoudelijke ondersteuning (HO) -Huishoudelijke ondersteuning Plus (HO+) Uitgangspunt is HO. De aanbieder en de cliënt vullen de ondersteuning gezamenlijk in. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om op maat een oplossing te bieden die past binnen het budget. Er is dus geen vast aantal uren gekoppeld aan de HO. Doordat de aanbieder een gelijk budget krijgt voor elke cliënt kan hij schuiven met uren en inzet. Daarom kan vrijwel elke situatie binnen deze vorm worden geregeld. Het daadwerkelijk geleverde aantal uren wordt ingevoerd bij het CAK. HO+ is bedoeld voor uitzonderlijke individuele situaties die zo complex zijn dat het niet mogelijk is om dit binnen de gewone HO op te lossen. Deze voorziening is een incidentele mogelijkheid die altijd om een stevige motivatie vraagt. Het gaat dan om een opeenstapeling van factoren die er voor zorgen dat de gewone hulp niet toereikend kan zijn. Situaties die niet leiden tot HO+ zijn bijvoorbeeld: -Incontinentie -Dementie -Zorg voor jonge kinderen

5 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december Als één van deze (of vergelijkbare) factoren zich voordoet leidt dit wel tot meer inzet, maar kan dit gewoon binnen de bandbreedte van de HO worden opgelost. Pas als meer factoren tegelijk optreden én deze factoren er voor zorgen dat er meer ondersteuning nodig is op het gebied van het resultaat: Een schoon en leefbaar huis (waaronder begrepen kan zijn de noodzakelijke bereiding van maaltijden, de wasverzorging en/of de verzorging van minderjarige kinderen), kan HO+ aan de orde zijn. Dit moet dan in tijd zijn uit te drukken. Hiervoor gebruiken we de tabel Normtijden HO+. 1 Het gaat dan om de uren die nodig zijn na aftrek van de inzet van eigen kracht en eigen sociaal netwerk. Het netto-aantal uren ronden we af op kwartieren naar boven. Dit aantal uren wordt ook ingevoerd voor de eigen bijdrage bij het CAK. Tweede toevoeging: Op p. 54 het PGB een aparte paragraaf invoegen over de vorm en prijs bij HO Het PGB bij HO Het PGB bij HO kent dezelfde opzet als bij zorg in natura. Uitgangspunt is het PGB als HO. De regels van hoofdstuk 5 zijn van overeenkomstige toepassing. Ondersteuning op basis van het PGB kan niet worden ingekocht bij één van de aanbieders die is gecontracteerd voor de Huishoudelijke Ondersteuning. In dat geval zou namelijk ZIN een passende oplossing zijn. Het PGB voor HO kent twee vormen: het gewone PGB dat is te vergelijken met de Huishoudelijke Ondersteuning en het PGB+ dat is te vergelijken met de HO+. PGB Bij het gewone PGB gaat het om de basis Huishoudelijke Ondersteuning. De cliënt moet dat zelf inkopen en zal daarvoor de markt op moeten. Bij ZIN is voor Huishoudelijke Ondersteuning een tarief bepaald van 176,00 per vier weken. Daarbinnen lossen de aanbieders alle vragen op. Omdat een aanbieder kan schuiven met inzet tussen cliënten en met werkzaamheden voor een cliënt komt hij met dit bedrag toe. Bij een PGB gaat het om een individueel contract. Op basis van het gekantelde gesprek stellen we vast hoeveel uur ondersteuning er nodig is. We doen dit aan de hand van de tabel normtijden HO+ 1. Het gaat dan om de uren die nodig zijn na aftrek van de inzet van eigen kracht en eigen sociaal netwerk. Het netto-aantal uren ronden we af op kwartieren naar boven. Dit aantal uren wordt ook ingevoerd voor de eigen bijdrage bij het CAK. Het uurtarief voor HO via een PGB baseren we op de Regeling dienstverlening aan huis. De ondersteuner mag maximaal 3 dagen in de week werkzaam zijn bij de cliënt. De cliënt wordt dan geen werkgever. Dit is de goedkoopste adequate oplossing voor de enkelvoudige Huishoudelijke Ondersteuning. In de praktijk wordt hiervoor vaak een uurtarief van 10,00 tot 12,50 gerekend. Als we naar analogie van het wettelijk minimumloon rekenen en daarbij rekening houden met een stukje organisatie aan de kant van de cliënt dan kan deze voor 12,50 per uur op een passende wijze in de ondersteuning voorzien. Naast dit uurtarief worden dan geen bijkomende kosten vergoed, zoals bijvoorbeeld reiskosten. PGB+ Naar analogie van de HO+ kan er ook bij het PGB sprake zijn van een PGB+. Hiervoor gelden dus dezelfde criteria als voor de toekenning van HO+. Dit geldt ook voor de bepaling van de omvang van het aantal uren ondersteuning. Omdat er sprake is van een opeenstapeling van factoren, ligt het niet voor de hand dat op dezelfde manier in de ondersteuning kan worden voorzien als bij het gewone PGB. De cliënt zal aangewezen zijn op meer georganiseerde hulp en daarom op professionele aanbieders. Tegelijk blijft het wel Huishoudelijke Ondersteuning, zodat aan het personeel geen bijzondere kwalificaties worden gegeven. In de markt is er voor deze vorm van ondersteuning voor 17,00 per uur hulp te krijgen. Dit is daarom het tarief dat we hanteren. 2. Aanpassing besluit. Voortvloeiende uit 1.: de tekst van artikel 3.8 in het besluit vervangen door: Artikel 3.8 Hoogte persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning op 12,50 per uur. 1 Dit was voorheen de tabel voor de HbH die nu dus nog alleen voor de HO+ geldt. Zie bijlage IV

6 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december De hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning plus op 17,00 per uur. 3. De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van uren. Indien er sprake is van een deel van een uur, wordt het persoonsgebonden budget naar boven afgerond op kwartieren. 3. Richttijden maatschappelijke ondersteuning Bij de aanpassing van de tekst voor huishoudelijke ondersteuning zijn ook de richttijden bezien, geactualiseerd en in een overzichtelijke tabel gezet. Deze tabel vervangt bijlage 4 uit de concept-beleidsregels. 3. Aanpassing concept-verordening Samenvattend zijn er vier aanpassingen van de beleidsregels: - toevoeging plafondlift; - nieuwe tekst m.b.t. inhoud persoonlijk plan; - twee toevoegingen m.b.t. huishoudelijke ondersteuning; - vervanging bijlage 4 door geactualiseerde richttijden in een tabelvorm. Het besluit wordt op één punt aangepast: vervangen van tekst artikel 3.8. ###

7 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december Bijlage 1 Verslag bijeenkomst zorgvragers d.d. 24 november Opening. Wethouder Ina van der Werf, wethouder gemeente Oud-Beijerland, opent namens de Stuurgroep 3 D s de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Zorgvragers zijn uitgenodigd om met elkaar te praten over beleidsregels. De uitvoering van de nieuwe Wmo kan én moet niet vanachter bureau geregeld. Dat moeten we samen doen: aanbieders, zorgvragers en gemeenten en ook na 1 januari moeten we in gesprek blijven. De wethouder nodigt de aanwezigen graag uit om mee te denken en mee te ontwikkelen. De gemeenten hebben ideeën. Maar als zorgvragers andere of betere ideeën heeft dan horen gemeenten dat graag. Een vraag die aan de wethouder vaak gesteld wordt is: zijn gemeentes op 1 januari klaar nieuwe taken? De wethouder antwoordt: jazeker wij zijn klaar voor de start. De transitie is dan klaar; de transformatie gaat dan starten. Het is als de verbouwing van een huis. Vorige week heb ik tijdens een bijeenkomst de voorbereidingen vergeleken verbouwing. De verbouwing is klaar als je in het huis kunt wonen. Meestal is het werk dan nog niet af. Hier en daar moet nog nodige gedaan worden. En als je er net woont worden nog allerlei zaken veranderd of verbeterd. Na verloop van de tijd vind je je draai in de verbouwde woning. Zo is het ook met de voorbereidingen voor de uitvoering nieuwe Wmo. in 2015 gaan we het werk echt afmaken. Want, gemeenten zullen tegen zaken aanlopen die ze niet voorzien hebben of zullen zaken fout lopen. Gemeenten moeten leren, nieuwe inzichten opdoen, vernieuwen, flexibel zijn, luisteren naar ervaringen van anderen. De wethouder spreekt de hoop uit dat zorgvragers daarin een belangrijke rol willen spelen. Op deze bijeenkomst worden zorgvragers meegenomen in een deel van de verbouwing: de beleidsregels. De wethouder wenst iedereen een interessante en zinvolle avond. 2. Stand van zaken in de Hoeksche Waard Petra van Prooijen, regionaal projectleider Wmo 2015, schetst in een korte presentatie de stand van zaken. De presentatie is in de bijlage bijgevoegd. Het aantal deelnemers leent er zich voor om in twee groepen uit elkaar te gaan. 3. Beleidsregels In de beide groepen wordt aan de hand van een presentatie (zie bijlage) de beleidsregels toegelicht. Er is steeds gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen en suggesties te doen. Uit de besprekingen worden de volgende opmerkingen gedestilleerd: Aantekeningen bijeenkomst Zorgvragers Wmo 1. Communicatie: met één mond spreken. Wees duidelijk en concreet. 2. Eigen kracht: mensen moeten wennen aan sterke inzet op eigen kracht. Geef ze in 2015 de gelegenheid om dat te doen en ga daar in het eerste jaar een beetje soepel mee om. 3. Vraagverduidelijking: Krijgt de cliënt hier ondersteuning bij? Zijn de Wmo-consulenten hier goed op voorbereid? 4. Persoonlijk plan: kan de cliënt dat wel aan. 5. Verslag gesprek: Wie stelt het op? Wat te doen als je het er niet mee eens bent? 6. Algemeen gebruikelijk: dit kan tot veel discussie leiden tussen cliënt en gemeente. Hoe gaat gemeente daar mee om? 7. Aanvraag: Onderscheid melding/aanvraag. Mag je altijd een aanvraag doen? 8. HO: zit er een bovengrens aan de uren voor HO+? 9. HO: is het overgangsjaar wel eerlijk? Sommigen weten al in februari waar ze aan toe zijn, anderen pas in december? 10. Cliëntondersteuning: kan er een checklist komen voor het gesprek zodat de cliënt zich daar goed op kan voorbereiden?

8 Nota van Beantwoording Beleidsregels en Besluit, 1 december Is er een overzicht van wat de Wmo biedt? 12. Persoonlijk plan: In de beleidsregels staat dat je in een budgetplan tenminste een aantal zaken moet aangeven. De formulering wordt onduidelijk gevonden. Graag verheldering. 13. Huishoudelijke Ondersteuning: bewaking van de kwaliteit in 2015 en verder is belangrijk. Gemeente moet goed vinger aan de pols houden. 14. Als je problemen ervaart, je past je woning (te goeder trouw) aan en je dient daarna een verzoek voor een woningaanpassing in. Het verzoek wordt dan afgewezen. De suggestie wordt gedaan om dit in de informatievoorziening naar burgers nadrukkelijk op te nemen. Mensen zijn zich hiervan niet bewust. 15. onder inhoud persoonlijk plan wordt de volgende zin niet begrepen: Concreet betekent dit dat het College de inhoud van het persoonlijk plan beoordeelt op de wijze waarop het verslag door het College zelf wordt (of zou worden) opgesteld. 16. de suggestie wordt gedaan om na een half jaar weer bij elkaar te komen en te kijken hoe het verloopt. De informatie over uitvoering komt immers in eerste instantie van zorgvragers. 17. Wanneer ga je uit van gebruikelijke zorg. Wanneer van mantelzorg. Er bestaat een gevoel dat hierbij sprake van willekeur kan zijn. 18. Bij de tilliften ontbreekt de plafondlift. 19. Bij onderhoud van liften wordt uitgegaan van een periode van 18 maanden. De contracten worden echter voor een periode van 12 maanden afgesloten. 20. Onder de AWBZ bestaat de mogelijkheid om op grond van de hardheidsclausule vrijstelling voor de eigen bijdrage te geven. De opmerkingen worden in een nota van beantwoording verwerkt. Aanpassingen in de concepten en beleidsregels en besluit worden verwerkt. 4. Sluiting Aan het eind van de bijeenkomst dankt wethouder Ina van der Werf iedereen van de komst en de inbreng. ###

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Aan: Consulenten Wmo 1. Inleiding / de kaders: Ingevolge de Wmo 2015 (artikel 1.2.1, eerste lid) verstrekt

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud...2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsbepalingen...2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS...3 Artikel 2. Melding hulpvraag...3

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Onderstaand ons advies m.b.t. het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015

Onderstaand ons advies m.b.t. het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel 11, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit

Nadere informatie

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Asten. Nr. 77290 25 augustus 2015 Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud... 2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS... 3 Artikel 2. Melding

Nadere informatie

Nota van wijzigingen. Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nota van wijzigingen. Verordening maatschappelijke ondersteuning Nota van wijzigingen In de nota van wijzigingen lichten we de majeure inhoudelijke wijzigingen toe. De meer procesmatige en tekstuele wijzigingen zijn in de betreffende documenten geel gearceerd. De volgende

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Hengelo

Besluit jeugdhulp gemeente Hengelo Besluit jeugdhulp gemeente Hengelo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Hengelo 2015 nummer 1012268; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015,

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015, Gemeenteblad nr. 321, 4 augustus 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Gelet op artikel 1.2.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Gelet op de Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Nummer: 8c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 16 september 2014 Aanleiding In de Transitie Wmo worden taken overgeheveld

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: 3-11-2014 nr. 13 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2014 heeft besloten

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 9099

GEMEENTEBLAD. Nr. 9099 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 9099 9 januari 07 Vaststelling van de regeling to wijziging en uitbreiding van bijlage VII van de regeling maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning Wmo Verordening 2015 Deze verordening geldt voor de gemeenten Bergeijk en Bladel. Voor de verordening van de gemeente Oirschot wordt verwezen naar Wmo verordening 2015 Oirschot. Voor de verordening van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW):

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Tussentijdse notitie ter informatie over stand en gang van zaken en ter stimulering van de dialoog over vernieuwingsmogelijkheden Beleid van het Rijk: De gemeente Peel

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; Behoort bij raadsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 a K K 1 M De grmier van Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Nadere regels

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Nadere regels Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Nadere regels Vastgesteld op 30-06-2015 Inhoudsopgave Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015...1 Nadere regels...1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 62392 5 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspraakreacties betreffende het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Nadere regels) en de Wmo-beleidregels van de regio AV

Inspraakreacties betreffende het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Nadere regels) en de Wmo-beleidregels van de regio AV Inspraakreacties betreffende het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 ( regels) en de Wmo-beleidregels van de regio AV Adviesorgaan / Gemeente Zedje / Zederik 1 Artikel Onderwerp Reactie college

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente: Boxmeer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Procedure melding, onderzoek en aanvraag 3 Artikel

Nadere informatie

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1129 Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Agendapunt : 12a Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Aanleiding In de Transitie Wmo worden taken overgeheveld

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7).

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7). gemeente Eindhoven Raadsnummer O6. RZ8 5q.. OOZ Inboeknummer o6bstozzzz Dossiernummer 644.4SS sr oktober zoo6 Commissie notitie Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening.

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening. Wmo Adviesraad Boxtel T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 11 5280 AA BOXTEL Uw Burger Service Nummer : -- Uw brief/nr. : Ons kenmerk : SZ/lal Datum : 15 november 2011 Doorkiesnr. : 895 Ons nummer : --

Nadere informatie

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen De Wmo raad is gevraagd om een advies uit te brengen op het nieuwe gekantelde Wmo beleid van de gemeente Dalfsen. Hiervoor is de verordening eind augustus 2012 toegestuurd.

Nadere informatie