Wat zijn de baten van documentmanagement?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de baten van documentmanagement?"

Transcriptie

1 22 Wat zijn de baten van documentmanagement? Prof. dr. T.W.C. Huibers MMC en drs. M.N. Kooper Documentmanagement, veelal voorzien van een stoffig imago, staat vaak niet hoog op de prioriteitenlijst van de Chief Information Officer. Jammer, omdat juist bij het invoeren van een goed documentmanagementsysteem vele baten te realiseren zijn. Baten die kunnen bijdragen aan het succes van informatiemanagement voor de organisatie. Inleiding De Nederlandse economie staat bekend als een diensteneconomie. Het overgrote deel van de Nederlandse werkende bevolking is voornamelijk bezig met het creëren en verwerken van informatie. Informatiedragers, in de volksmond documenten genaamd, transporteren informatie tussen personen, afdelingen en organisaties. In het boek Document Computing ([Wilk98]) wordt de volgende vrij eenvoudige maar zuivere definitie van een document gegeven: a document records a message from people to people Documenten zijn dus informatiedragers, eigenlijk berichtendragers, voor mensen. Het grote verschil met vele andere definities van documenten is dat de auteurs ervan uitgaan dat een document een bericht bevat voor mensen. Een databestand dat enkel en alleen voor een computer is bedoeld, is dus in de termen van deze definitie geen document. Het klinkt logisch; een document is een bericht dat alleen door mensen begrepen kan worden. W.F. Hermans omschrijft het in zijn boek Onder professoren op de volgende magistrale wijze: Tekst. Verschrikkelijkste van alle uitvindingen die de mens kunnen teisteren. Geen plant geen dier vertoont, als je er een papiertje met wat tekst bij houdt, de heftige fysiologische veranderingen waaraan Dingelam onderworpen werd. Miljarden documenten passeren dagelijks vele handen en computers. Stelt u zich eens voor dat u uw werkzaamheden moest verrichten zonder dat u gebruik mocht maken van documenten. Het zou al snel lijken op een partijtje simultaan blind schaken met een enorm aantal tegenspelers. Wij spenderen daarom veel van onze kostbare productieve uren aan het verwerken van documenten. We creeren zelf documenten of ontvangen documenten via en post. In het laatste geval moeten we bepalen welke documenten relevant zijn en welke niet. Vervolgens moeten we documenten bewerken, verwijderen of opbergen. Mochten we in een later stadium het document weer nodig hebben, dan kost het ons vaak heel wat tijd en energie om het document terug te vinden. Het plakken van een sticker op iedere brief, rapport of met de slogan te veel tijd stoppen in irrelevante informatie kan de productie schaden zou misschien een logische gedachte zijn, maar hoe lossen we het probleem echt op? In het informatietijdperk is een succesvolle bedrijfsvoering het synoniem voor succesvol informatie organiseren. Informatiebeheersing is een kritische bedrijfssuccesfactor geworden. Informatie organiseer je door de informatiedragers goed te managen. Hoe beter gemanaged hoe lager de kosten, maar ook hoe hoger de baten! In dit artikel zullen we ingaan op de wijze waarop kostenbesparingen en batenverhogingen die optreden na het invoeren van goed documentmanagement, in kaart kunnen worden gebracht. Maar eerst beantwoorden we de vraag wat documentmanagement nu precies is. Documentmanagement en de CIO Documentmanagement vormt een belangrijk onderdeel van informatiemanagement. Informatiemanagement kan worden gezien als een proces dat richting geeft aan de opstelling en realisering van het informatiebeleid van een organisatie. Informatiemanagement volgt dit beleid en stuurt het daar waar nodig bij. Documentmanagement vormt een onderdeel van dit proces en concentreert zich op de informatiedragers bedoeld voor de communicatie tussen mensen. Toch geldt dat veel Chief Information Officers (CIO s), die verantwoordelijk werden gesteld voor het inrichten en onderhouden van een optimale informatievoorziening, zich niet richten op documentmanagement. Ze richten zich op meer klinkende namen van het informatiemanagement, zoals managementinformatie, business intelligence en datawarehouses. Dit terwijl de taakstelling van een optimale informatievoorziening voor een belangrijk deel al bereikt wordt met goed documentmanagement. Zou het daardoor komen dat er weinig succesverhalen van CIO s bekend zijn? Al jarenlang wordt zelfs gegrapt dat CIO staat voor Career is Over ([Maes99]). Het is kennelijk lastig om met informatiemanagement je sporen binnen het management te verdienen. Maar waarom wordt er dan niet gekeken naar het documentgedeelte van het informatiemanagement? De veelgehoorde argumentatie is dat documentmanagement last heeft van een stoffig imago en dat bovendien de baten niet interessant genoeg lijken te zijn. In dit artikel willen wij uiteenzetten dat we dit dus anders zien.

2 Wat zijn de baten van documentmanagement? 23 Waarom moet men documentmanagement willen? De aanwas van beschikbare informatie in onze samenleving is niet meer te stuiten. Op een gemiddelde weekdag bevat de New York Times meer informatie dan een tijdgenoot van Shakespeare in zijn hele leven zou hebben vergaard ([Seel00]). Deze informatie-explosie heeft ook in het bedrijfsleven plaatsgevonden. Een veel geciteerde managementuitspraak uit de jaren tachtig I m drowning in data, while starving for information (geciteerd in [Veld89]) gaf de behoefte van het management aan bruikbare informatie weer. In zijn boek Manager en informatie uit 1989 stelt In t Veld: het is bijna onvoorstelbaar dat de president van Douglas Aircraft Comp. indertijd op een jaarvergadering een zeer optimistische prognose voor de toekomst van het bedrijf gaf, terwijl het een half jaar later failliet ging. De verbazing van In t Veld is gebaseerd op het gegeven dat de president niet beschikte over de informatie dat het slecht ging met het bedrijf. Op een of andere manier bezat hij niet de relevante documenten die nodig waren om zijn organisatie juist te informeren of juist bij te sturen. Wat zou er gebeuren als de president van Douglas Aircraft Comp. zijn documentaire informatievoorziening op orde had? Natuurlijk kan men ook zeggen dat het managementinformatiesysteem beter had moeten functioneren, maar veelal blijken bestuurders zich te baseren op rapporten en memo s en niet op database-informatie. Waarom heeft de president van Douglas Aircraft Comp. niet dat ene relevante document gelezen? Had hij misschien te veel tijd gestopt in irrelevante informatie? Naast algemene bedrijfsdoelstellingen zijn er drie andere redenen voor het goed inrichten van uw documentenbeheer: 1. Wettelijke voorschriften De wet verplicht ons in enkele gevallen om documenten voor een bepaalde periode te bewaren en toegankelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Openbaarheid van Bestuur die eist dat burgers het handelen van de overheid kunnen inzien. Maar ook de bonnetjes die iedere organisatie zeven jaar moet bewaren voor de belastingdienst. 2. Juridische bewijskracht Sommige documenten moeten worden bewaard omdat ze bewijskracht bezitten. Denk aan een personeelscontract, een order of een inkoopbevestiging. 3. Historische waarde Documenten kunnen ook historische waarde bevatten. Het eerste personeelsblaadje, de eerste rekeningen, het jubileumboek. In een digitale omgeving waar op geautomatiseerde wijze wordt bepaald of een document wordt opgeslagen, wordt dit perspectief vaak vergeten. Heeft uw organisatie bijvoorbeeld de eerste homepagina bewaard? En u, heeft u uw allereerste nog? Veelal denkt men bij het organiseren van documenten aan het inzetten van een computersysteem. Men spreekt in dat geval over een documentmanagementsysteem (DMS) of documentinformatiesysteem (DIS). De volgende twee omschrijvingen geven een beeld van wat men in het algemeen verstaat onder een DMS of DIS. De eerste definitie zegt iets over de activiteiten, terwijl de tweede iets zegt over de inhoud. DIS is een begripsafkorting van Documentaire Informatie Systemen, hetgeen inhoudt: de ordening van die activiteiten welke gericht zijn op het vastleggen en bewerken van documenten en/of de inhoud daarvan, met als doel het ondersteunen van processen, de gewenste informatie beschikbaar te hebben en/of te distribueren naar vastgestelde plaatsen in organisaties. (Max Warbout, Concept NMA geciteerd in [Waar98].) Een Documentair Informatie Systeem is een informatiesysteem, waarvan het gegevensbestand bevat: afbeeldingen van documenten (full tekst, image) en/of gegevens over documenten (auteur, nummer). (Kees van der Meer, Concept NGI geciteerd in [Waar98].) Werken zonder documenten zou al snel lijken op een partijtje simultaan blind schaken met een enorm aantal tegenspelers. In dit artikel wordt de term DIS gebruikt als verzamelnaam voor systemen die documenten managen. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden op grote schaal DIS en ingezet. De eerste bedrijfsbrede uitrol vond plaats in de financiële wereld. De aanwas van documenten was daar zo enorm dat de documenten niet meer handmatig konden worden verwerkt. Tevens speelden beveiligingsmogelijkheden van een DIS een grote rol in het succes. Een papieren archief was of open (zonder toezicht) of slecht toegankelijk omdat het afhankelijk was van de werkuren en werkvoorraad van de archivaris. Met een DIS kon men gecontroleerd toegang bieden aan het digitale informatiedomein. Documenten werden zodoende 24 uren, zeven dagen in de week toegankelijk. Na de financiële markt volgden de woningcorporaties. In deze periode fuseerden namelijk veel woningcorporaties met elkaar. Eén van de vele gevolgen van dergelijke fusies was dat documenten van verschillende vestigingen op verschillende plekken raadpleegbaar moesten zijn. Met een digitaal archief (virtueel centraal) kwamen alle documenten altijd beschikbaar. De daardoor ontstane onderlinge vergelijkbaarheid van woningcorporaties gaf het spreekwoord als één schaap over de dam is, volgen er meer meer gestalte. De mogelijkheid van het raadplegen en bewerken van dezelfde documenten op verschillende plekken was één van de grootste voordelen van het digitale documentinformatiesysteem. In ras tempo werden bij allerlei organisaties DIS en geïmplementeerd. Maar het tempo van DIS-implementaties nam af en de laatste jaren lijken ook DIS en last te hebben van de gerezen twijfel over de toegevoegde waarde van ICT.

3 24 De aanpak De ICT-afdeling van een organisatie zal het implementeren van een DIS beschouwen als een implementatie zoals van alle andere functionele systemen. Zij zal het vergelijken met een implementatie van een financieel of HRMsysteem. In principe heeft men daar ook gelijk in; het implementeren van database-achtige informatiesystemen bevat veelal dezelfde elementen. Een DIS kent echter ook enkele specifieke kenmerken met enkele specifieke baten. In dit artikel willen we ons vooral richten op de financiële voordelen van een DIS, en daarom laten we de wijze van implementatie buiten beschouwing. We gaan wel in op het inrichten van het DIS. Allereerst zal men twee dingen moeten doen, en wel: 1. het in kaart brengen van de generieke documentstromen (het procesmodel); 2. het in kaart brengen van de generieke documenttypen (het datamodel). Met relatief eenvoudige technieken kan een kosten-batenanalyse van documentaire informatievoorziening worden opgezet. Denk in het eerste geval aan de routering van een rekening en in het tweede geval aan typeringen zoals rapporten, rekeningen en contracten. Voor ieder proces wordt tevens een procesverantwoordelijke benoemd. Eén van de lastige aspecten van documentaire informatievoorziening is dat de terugverdientijd schijnbaar moeilijk te bepalen is. Immers, bij de meeste organisaties is deze activiteit slechts ondersteunend en niet direct gerelateerd aan de verdiensten van de organisatie. Toch is het mogelijk met relatief eenvoudige technieken een kostenbatenanalyse op te zetten. Een dergelijke opzet is mogelijk door middel van de nu volgende aanpak. In chronologische volgorde worden onderstaande drie punten gedefinieerd: 1. Business issue Business issue geeft de motivatie waarom het DIS zou moeten worden opgezet. Een goed ingericht DIS verhoogt bijvoorbeeld de performance van de organisatie. 2. Perspectieven Men kan de voordelen van het invoeren van een DIS bekijken vanuit verschillende perspectieven. Drie mogelijke perspectieven zijn: klant; interne organisatie; personeel. 3. Onderscheiden per perspectief van de batengebieden Neem de bovenstaande drie perspectieven waarbij men de volgende batengebieden zou kunnen onderkennen: Klant hogere klanttevredenheid; korte doorlooptijd. Interne organisatie korte doorlooptijd; afname aantal fouten. Personeel afname inwerktijd; afname afhankelijkheid personeelsleden; afname aantal benodigde medewerkers. Op basis van deze opsomming kan men per batengebied de directe en indirecte baten vaststellen. De directe baten zijn direct financieel af te leiden uit de verbetering; de indirecte baten zijn daarentegen afgeleide baten. Men kan bijvoorbeeld aantonen dat door de inzet van een DIS het aantal gemaakte fouten van de organisatie sterk afneemt. Directe baten zijn dan die baten die optreden doordat het arbeidsintensieve proces van het herstellen van de gemaakte fouten niet meer noodzakelijk is, te kwantificeren door het aantal minder gederfde uren maal uurtarief. De indirecte baten zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat het imago van de organisatie sterk verbetert. Het gevolg is dat men minder reclamegelden hoeft te besteden, waarna een inschatting van een reductie van de reclamekosten kan worden gemaakt. Het voorgaande leidt tot de in tabel 1 gegeven matrix. Bovenstaande informatie kan worden verkregen aan de hand van workshopsessies met betrokkenen uit diverse processen. Het is raadzaam om hierbij altijd één vertegenwoordiger van respectievelijk het operationele, het bestuurlijke en het ondersteunende proces aanwezig te laten zijn. Bovendien blijkt uit de praktijk dat het handig is om financiële en niet-financiële managers te raadplegen. Inzichtspunt Batengebied Directe baten Indirecte baten Tabel 1. Batenanalyse. Klant Interne organisatie Personeel Hogere klanttevredenheid Korte doorlooptijd Korte doorlooptijd Afname aantal fouten Afname inwerktijd Afname afhankelijkheid personeel Afname aantal benodigde medewerkers

4 Wat zijn de baten van documentmanagement? 25 Vervolgens kan men per documentenstroom in kaart brengen: de huidige situatie (nulmeting); de verwachte situatie na invoering van het DIS. Op basis van het procesmodel kan men dus per hoofdproces de baten inschatten, wat een batenanalyse per proces oplevert. Dit is noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden welk proces (documentenstroom) men het eerst gaat automatiseren. Tijdens de analyse komt vaak een groot aantal processen van de documentaire informatievoorziening naar voren die in te voeren zijn in het DIS. Ieder proces wordt dan een project en veel projecten worden parallel opgepakt. Er is echter geen prioriteit aan gegeven, en juist dit is een oorzaak van de vroegtijdige dood van veel informatieprojecten. De volgende stap in het traject bestaat uit het bepalen van een prioriteitenmatrix. Een voorbeeld van zo n matrix is afgebeeld in figuur 1. Men dient per proces de in tabel 2 gegeven matrix in te vullen. Het gemak van uitvoering is een bijzonder lastige vraag. Hoeveel tijd heeft de procesverantwoordelijke, hoe multidisciplinair is het proces, hoe complex is het proces, hoeveel verschillende documenttypen zijn geïnvolveerd? Dergelijke vragen moeten per proces worden beoordeeld. Alle antwoorden tezamen geven het gemak (of de complexiteit) van uitvoering van het project weer. Met behulp van deze informatie over ieder proces wordt de prioriteitenmatrix opgesteld. Tijdens deze analyse wordt in kaart gebracht welke projecten leiden tot een quick win, ook wel omschreven als low hanging fruit. Daarna kunnen de need to have, de nice to have en de investeringen worden opgepakt. De bolletjes in figuur 1, genummerd van 1 tot en met 22, corresponderen met beschreven projecten. Ieder project is dus een in te voeren documentenstroom (bijvoorbeeld de facturering, contracten of adviesrapportage). Deze prioriteitenmatrix dient als input voor de volgende stap, waarin de volgorde van de projecten wordt bepaald. De in de eerste workshop geselecteerde verantwoordelijken komen samen om de prioriteitenlijst te bepalen. Behalve naar de prioriteitenmatrix wordt ook gekeken naar hoeveel tijd de verantwoordelijken kunnen en willen steken in hun project. Al deze keuzen tezamen leiden tot een prioriteitenlijst, die door de manier van opstellen organisatiebreed ondersteund zal worden. Deze prioriteitenlijst is de basis voor een plan van aanpak. Op deze wijze kan de gewenste eindsituatie gefaseerd worden bereikt. Per keer wordt namelijk maar één project aangepakt. Voor ieder project wordt een plan gemaakt om te bepalen hoe de documentenstroom wordt geïmplementeerd, vervolgens besteedt men tijd aan het ontwerp en de realisatie. Tevens wordt de batenanalyse in detail uitgewerkt. Op basis van een korte evaluatie zal een nieuw project worden aangepakt. Mogelijk moet de quick win-analyse worden herzien. Voor het voeren van een project wordt een projectmatige manier van werken gehanteerd. Zoals gezegd worden niet alle documentenstromen van een organisatie in één Impact Hoog Laag 8 Quick win Nice to have Eenvoudig Need to have Investment Moeilijk Gemak van uitvoering keer in een DIS ingevoerd. Er zijn vaak te veel gebruikers, te veel beschikbare informatie en te veel keuzemogelijkheden om het systeem in één keer volledig operationeel te krijgen. Het zal dan ook te lang duren voordat de organisatie de meerwaarde van het systeem onderkent. In de voorgestelde aanpak zal het systeem iteratief (stapsgewijs) worden uitgebreid en verbeterd. In onze opinie moet een complete iteratie (van plannen tot evalueren) nooit langer duren dan zestig werkdagen. De redenen hiervoor zijn onder andere: 1. Zestig werkdagen (veelal honderd kalenderdagen) is een periode die is te overzien. Men kan vakanties, personeelswisselingen, organisatieveranderingen voorzien en dus inplannen. 2. Het opleveren van de baten van de eerste iteraties kan goodwill en investeringsruimte creëren voor de rest van het project. De eerste successen van een informatieproject hoeven dan niet te lang op zich te laten wachten. Het is wel belangrijk dat eerst de quick wins worden gerealiseerd, dat wil zeggen dat men resultaten boekt die veel positieve impact hebben op de informatievoorziening. 3. Zestig dagen zorgt ervoor dat de projectleden enthousiast en betrokken kunnen blijven. Na het vieren van een nieuw resultaat (of het evalueren waarom iets niet gelukt is) kan men, eventueel met nieuwe projectleden, opnieuw aan de slag om het volgende resultaat te boeken. Het is de mogelijkheid tot het winnen van een dagetappe in de Tour de France die ervoor zorgt dat zoveel renners de gehele Tour uitrijden. Per opgeleverd project rapporteert men dus over de gerealiseerde baten. Men kan aangeven of deze baten eenmalig of structureel zijn. Proces Proces 1 Proces 2 Proces Impact (Hoeveel baten worden gerealiseerd?) Figuur 1. Voorbeeld van een prioriteitenmatrix. Tabel 2. Complexiteitsanalyse. Gemak van uitvoering (Eenvoudig of moeilijk in het DIS te krijgen?)

5 26 Prof. dr. T.W.C. Huibers MMC is director bij KPMG Business Advisory Services en tevens hoogleraar Information Retrieval aan de Universiteit Twente. Zijn specialisatie is het (her-) inrichten van organisaties en processen op basis van een strategische of tactische heroriëntatie. Specifiek ligt zijn ervaring op de gebieden management & organisatie, informatiestrategie en -management, financieel management en verandervraagstukken. Drs. M.N. Kooper is adviseur bij KPMG Business Advisory Services. Zijn specialisatie is de inrichting en performanceverbetering van de backoffice, waarbij zijn expertise met name ligt bij het oplossen van informatie- en veranderproblematiek. Gaat de cost inderdaad voor de baet uit? Blijkt nu ook in de praktijk dat DIS en een financieel aantrekkelijke oplossing voor het documentenprobleem vormen? Het antwoord hierop is tweeledig ja en nee. Enerzijds biedt een DIS oplossingen voor veel aspecten van het informatieprobleem en kan het indien succesvol geïmplementeerd een zeer positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Men moet echter wel opletten dat de batencase zich niet alleen richt op het verminderen van het aantal medewerkers. Het beheren van een DIS is namelijk arbeidsintensief en vergt mogelijk een andere (duurdere) competentie dan de traditionele archiefwerkzaamheden. De werkelijke baten zitten veelal in het versnellen van de informatiestroom. Een rekening een dag eerder de deur uit betekent bijvoorbeeld op jaarbasis veel meer financiële voordelen dan 1 FTE minder. Dus ja, een DIS kan een financieel aantrekkelijke oplossing vormen voor het documentenprobleem. Maar het antwoord is ook nee. Helaas blijkt menig implementatietraject te resulteren in een weinig gebruikt en slecht functionerend systeem. Dit komt doordat de inrichting zich heeft gefocust op de technologie. Indien men tijdens de invoering van een DIS geen aandacht heeft voor de content, het proces en het management en de cultuurveranderingen, dan zullen de baten, hoe ze ook voor het oprapen liggen, niet worden gerealiseerd. De werkelijke baten van een documentinformatiesysteem zitten veelal in het versnellen van de informatiestroom. namelijk inderdaad onbetrouwbaar geworden doordat niet alle stukken aanwezig waren. Het DIS werd gedegradeerd tot een persoonlijk back-upsysteem van papieren documenten voor iedere medewerker. Samenvattend: bij een DIS gaat de cost inderdaad voor de baet uit. Maar om ervoor te zorgen dat er meer baten dan kosten zijn moet men zeer bewust de investering richten op zowel de content als de technologie, het proces, het management en de cultuur teneinde effectief maximale baten met een DIS te realiseren. Literatuur [Maes99] R. Maes en J. Truijens, Zeven stoute stellingen over informatiemanagement, Universiteit van Amsterdam, PrimaVera Working Paper Series, [Seel00] J. Seely Brown en P. Duguid, De waarde van informatie, een holistische benadering voor organisatie en samenleving, Pearson Education Uitgeverij BV, [Veld89] J. in t Veld, Manager en informatie, informatiesystemen met of zonder computer, H.E. Stenfert Kroese BV, Leiden en Antwerpen [Waar98] J. de Waard, Document Management trends. Van microfilm tot kennismanagement, F&G Publishing, [Wilk98] R. Wilkinson, T. Arnold-Moore, M. Fuller, R. Sacks- Davis, J. Thom en J. Zobel, Document Computing, Technologies for Managing Electronic Document Collections, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht Een voorbeeld uit de praktijk: een organisatie had bedacht dat als alle contracten eenmaal in een DIS zouden zitten, dit veel rendement zou opleveren. Contracten waren namelijk altijd zoek; niemand had de laatste versie en daardoor moest regelmatig het adviserend advocatenbureau worden geraadpleegd. En dat was duur! De implementatie verliep voorspoedig. Alle contracten werden digitaal toegankelijk en alle toeters en bellen in het systeem werkten. Men had alleen tijdens de implementatie vergeten om ook aandacht te besteden aan de content (welke contracten wel, welke niet), aan het proces (ook van invoering) en aan de veranderende werkwijze. Na een half jaar bleek menigeen een papieren schaduwdossier bij te houden omdat het systeem niet volledig was. Het kip-of-eiprobleem ontstond: het systeem was

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Bert Slof, Gijsbert Erkens & Paul A. Kirschner Als docenten zien wij graag dat leerlingen zich niet alleen de

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Schatgraven naar inzicht

Schatgraven naar inzicht Juni 2015 Onderzoeksmethodologie IDC heeft een enquête uitgevoerd onder 1011 senior en executive managers die betrokken waren bij data-archivering binnen organisaties met meer dan 500 werknemers, in uiteenlopende

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt Het Productieve Verpleegteam Meer tijd voor de patiënt CC Zorgadviseurs officieel licentiehouder van The Productive Ward 20-30% meer tijd voor patiëntenzorg hogere werknemerstevredenheid minder ziekteverzuim

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011

Het Negenvlaksmodel. Het Negenvlaksmodel - 05-10-2011 Door Wim - Welkom op ITpedia - http://www.itpedia.nl. door Wim - 05-10-2011 Het Negenvlaksmodel door Wim - 05-10-2011 http://www.itpedia.nl/2011/05/10/het-negenvlaksmodel/ Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Kennis Centrum Datamodel Logius

Kennis Centrum Datamodel Logius Kennis Centrum Datamodel Logius Business Plan D026 1807 2014 Versie 1.0definitief Mission Statement Het Kenniscentrum zal Publiekrechtelijke organisaties en marktpartijen helpen bij de effectieve en efficiente

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Handleiding Mijn 65plus kandidaten

Handleiding Mijn 65plus kandidaten Handleiding Mijn 65plus kandidaten Geachte kandidaat, Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de optimalisering van de administratieve processen, met als doel het verminderen

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Documentair Structuur Plan in praktijk gebracht (theorie en praktijk)

Documentair Structuur Plan in praktijk gebracht (theorie en praktijk) Documentair Structuur Plan in praktijk gebracht (theorie en praktijk) 1 Colofon Titelbeschrijving: Documentair Structuur Plan in praktijk gebracht. Theorie en praktijk Eduard G. Starrenburg Amsterdam,

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van:

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van: (BIA s) Veel organisaties beschikken over BIA s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Hierna gaan we verder uit van Business Impact Analyses op Business Unit niveau. Dit artikel

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Symposium Een DIM-visie voor de toekomst Vincent Teerling i.s.m. Het Papieren Tijger Netwerk Metadata voor meerdere doeleinden Metadata worden gebruikt om:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie