Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots"

Transcriptie

1 Diftardiscussie 1

2 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots

3 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan is afgesproken dat er in de loop van 2012 een hernieuwde diftardiscussie gevoerd zal worden. In het verleden is er al diverse keren in de Boxtelse gemeenteraad gesproken over de voor- en nadelen van diftar. De conclusie is tot nu toe steeds geweest dat het invoeren van diftar grote voordelen met zich mee brengt maar dat er zeker ook net zulke grote nadelen te benoemen zijn. Hieronder volgt een korte opsomming van de bekende voor- en nadelen. Voordelen: Het principe van de vervuiler betaalt wordt gevolgd, Bevordering van afvalscheiding (afvalscheiden loont), al varieert dit sterk met de gekozen diftarvariant, Beperkte verandering in aankoopgedrag, in de praktijk blijkt dit voor burgers ook vaak moeilijk uitvoerbaar. Verder brengt de invoering van diftar intensivering van de voorlichting en verbetering van de voorzieningen met zich mee. Dit draagt ook bij aan het resultaat, en kan voor een vertekend beeld zorgen omdat dit vaak maar tijdelijk werkt. Na verloop van tijd vervalt men voor een deel weer in oud gedrag van vóór de diftarinvoering. Nadelen: Verhoging algemene administratieve last (perceptiekosten), Risico op ontwijkgedrag en afvaltoerisme Toename van zwerfafval Slechtere kwaliteit deelstromen Toename van misbruik en fraude Arbo- en hygiëne eisen komen onder druk te staan Een gemeente als Boxtel zit op het scheidsvlak. Momenteel heeft het merendeel van de Nederlandse gemeenten geen diftarsysteem. Het blijken nog steeds de kleinere plattelandsgemeenten te zijn die diftar ingevoerd hebben. Volgens Agentschap NL heeft in % van de gemeenten een diftarsysteem, terwijl dit slechts 27% van de huishoudens betreft. Qua afvalstoffenheffing bevindt Boxtel zich ook min of meer in het midden. Onderstaande tabel laat de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in Boxtel en gemiddeld in Nederland zien voor de jaren 2010 en Tabel 1 Afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshoudshouden in Boxtel en gemiddeld in Nederland. Jaar Boxtel Gemiddeld in Nederland In de hierna getoonde figuur en tabel wordt de verdeling van de verschillende vormen van diftar in Nederland over het jaar 2011 getoond. 3

4 Figuur 1 Overzicht tariefsystemen in Nederland in 2011, bron: Agentschap NL 4

5 Tabel 2 Overzicht verschillende vormen van diftar in Diftarvorm Aantal Gemiddeld aantal gemeenten huishoudens per gemeente Geen vast tarief Geen uitgezonderd onderscheid eenpersoons/meerpersoons Volume en frequentie 72 Volume 38 Gewicht Dure zak 11 Ander systeem 23 Totaal 441 Totaal aantal gemeenten in tabel 2 wijkt iets af omdat in enkele gemeenten (Amsterdam, Zuidplas, Horst aan de Maas en Maas en Peel) verschillende soorten tariefsystemen naast elkaar voorkomen, waardoor deze gemeenten dus bij meerdere diftarvormen geregistreerd staan. Boxtel had medio betalende aansluitingen voor de afvalstoffenheffing. In de figuur op de volgende pagina staan de verschillende vormen van tariefdifferentiatie nog eens kort uitgelegd. Van alle beschreven vormen lijken in ieder geval diftar op basis van volume of diftar op basis van volume en frequentie het de meeste geëigende vormen te zijn. Diftar op basis van het aangeboden gewicht of met behulp van de dure zak heeft te veel nadelen. Het dure zak systeem heeft een negatieve invloed op de arbeidsomstandigheden van de beladers. Verder geldt voor het inzamelen van afval in zakken een lage P-90 norm. Deze norm bepaalt hoeveel zakken en/of containers een belader van een bepaalde leeftijd per dag mag inzamelen. Deze norm ligt voor zakken veel lager dan voor minicontainers, waardoor er een flink capaciteitsverlies optreedt. Bovendien lopen de aangeboden zakken de kans om opengescheurd te worden door loslopende honden en katten waardoor er meer zwerfvuil dreigt te ontstaan. Voor een diftarsysteem op basis van het aangeboden gewicht is een gecertificeerde en geijkte weeginstallatie op inzamelvoertuigen nodig. Dit vergt een fikse investering, veel onderhoud en zorgt voor een grote administratieve last omdat daadwerkelijke weeggegevens bijgehouden moeten worden en doorbelast aan de burgers moeten worden. Dit geeft verder het risico dat burgers afval in elkaars containers deponeren en veel kans op een massale toename van het aantal bezwaarschriften bij de inning van de heffing. Het huidige containermanagementsyteem kan er echter wel relatief eenvoudig worden uitgebouwd tot een diftarsysteem op basis van volume of volume/frequentie. De kans op bezwaarschriften is bij een volume en bij een volume en frequentiesysteem al kleiner en als eventueel de standaardmaat container wordt gewijzigd vervalt dit risico vrijwel geheel. 1 Uit: Afvalstoffenheffing 2011, Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer Utrecht, 29 juni

6 Figuur 2: Diftarsystemen en hun kenmerken (bron AOO) Omdat een gemeente als Boxtel zich op het scheidsvlak bevindt zullen gemeentespecifieke eigenschappen bepalen of het in Boxtel ook daadwerkelijk opportuun is om een diftarsysteem in te voeren. In de volgende paragraaf wordt de situatie in de gemeente Boxtel nader beschreven. 2 Situatie Boxtel Bij het bepalen van de gemeentespecifieke situatie op het gebied van diftar zijn de volgende zaken van belang: resultaten sorteeranalyses en analyseresultaten resultaten bewonersonderzoek benchmark

7 benodigde container grootte Hier onder zullen deze kort uitgewerkt worden. Sorteeranalyse Er zijn 2 sorteeranalyses gehouden. 1 in het najaar van 2011 en 1 in het voorjaar van Seizoensinvloeden daargelaten, laten beide een redelijk consistent beeld zien. Toch zijn twee sorteeranalyses nog te mager om uit gaan van absolute cijfers. Daar is een meerjarig traject voor nodig. Bij het interpreteren van de resultaten dient dus een slag om de arm gehouden te worden. In beide proeven is minimaal 750 kilo afval gesorteerd. De procentuele resultaten uit de sorteeranalyse worden gekoppeld aan de hoeveelheid restafval dat per inwoner per jaar wordt ingezameld. De behaalde resultaten worden vergeleken met cijfers van vergelijkbare gemeenten of bebouwingstypen. Voor de gemeente Boxtel betekent dit een vergelijking met gemeenten uit stedelijkheidsklasse 3 die geen diftar toepassen. Er is een onderscheid gemaakt tussen het afval afkomstig uit de hoogbouw en de laagbouw. Dit is voor de laagbouw een vergelijking met ca. 80 en voor de hoogbouw een vergelijking met ca. 44 analyseresultaten. De beoordeling geeft aan of een fractie een zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog aandeel in het restafval is. Er wordt gewerkt met een benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval (BIHR). Dit is een theoretisch model dat aangeeft hoeveel kilo per inwoner per jaar van een bepaalde fractie nog uit het restafval gehaald kan worden door afvalscheiding en/of preventie. Stedelijkheidsklasse 3 en geen diftar. Uit de benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval valt het volgende af te leiden: Tabel 3 Resultaten Sorteeranalyse 2011 en 2012, belangrijkste stromen Afvalstroom BIHR Score 2012 BIHR Score 2011 Gemiddeld Totale hoeveelheid restafval per inwoner per jaar Laagbouw hoogbouw Laag Laag Laag Laag Laag Laag Gft in restafval laagbouw Zeer hoog Gemiddeld Hoog hoogbouw Laag Zeer laag (bijna beste scheidingspres tatie) Laag/Zeer laag Herbruikbaar papier/karton Herbruikbaar glas Herbruikbaar plastic verpakkingsafval (Nedvangstroom) Aandeel laagbouw Zeer laag (beste scheidingspres tatie!) Gemiddeld Laag hoogbouw Zeer hoog Hoog Hoog/Zeer hoog laagbouw Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld hoogbouw Laag Hoog Gemiddeld laagbouw Zeer laag Gemiddeld Laag/Zeer laag hoogbouw Laag Zeer laag Zeer laag/laag laagbouw Gemiddeld Laag Laag/Gemiddeld herbruikbaar textiel hoogbouw Gemiddeld Zeer hoog Gemiddeld./Hoog 7

8 De rapportages van de sorteeranalyse 2011 en 2012 zijn als bijlage toegevoegd. In de tabel op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle resultaten. Verder zijn er enkele grafieken opgenomen waarin te zien is hoe de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval in de gemeente Boxtel zich verhoudt tot die van andere stedelijkheidsklasse 3 gemeenten. Zowel met als zonder diftar. De resultaten van de sorteeranalyses laten, met de nodige slagen om de arm, zien dat Boxtel het voor een stedelijkheidsklasse 3 gemeente behoorlijk goed doet op gebied van afvalscheiding. Wel laten de grafieken in figuur 3 zien dat gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 met diftar ca. 20% minder restafval hebben. Deels zal dit veroorzaakt worden doordat er een verschuiving van het afval plaatsvindt, er zal bijvoorbeeld meer grofhuishoudelijk afval naar de milieustraat gaan. En deels zal hier ook ontwijkgedrag meespelen. Maar er mag vanuit gegaan worden dat een gedeelte ook zit in het beter gescheiden aanbieden van afval. 8

9 Tabel 4 Totaal overzicht resultaten sorteeranalyses 2011 en

10 Figuur 3 Hoeveelheid restafval in gemeente Boxtel vergeleken met andere stedelijkheidsklasse 3 gemeenten zonder (1e) en met (2e) enkele vormen van diftar 10

11 Afvalonderzoek gemeente Boxtel In het voorjaar van 2012 heeft onderzoeksbureau Marintel onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Boxtelse burger staat tegenover het principe de vervuiler betaalt en de invoering van diftar. Het volledig rapport is als bijlage toegevoegd. Hier onder volgt een korte samenvatting van de resultaten. Op de vraag: Zou u overwegen uw grijze container voor huisvuil om te wisselen voor een kleiner exemplaar, indien u ook een lager tarief betaalt voor de afvalstoffenheffing? zegt: Ja: 35% Nee 53 % Wacht af 13% En burgers geven aan dat zij momenteel het merendeel van de belangrijkste afvalstromen gescheiden inleveren: Oudpapier (90%), glas (81%), kca (79%), textiel (70%), plastic (70%), WeB (69%) gft (66%) Uitzondering hierop vormen luiers, 14 % van de respondenten heeft luierafval en slechts enkele procenten daarvan biedt % van haar luierafval gescheiden aan. Het merendeel van de huishoudens met luiers gooit deze dus gewoon bij het restafval. Verder moet opgemerkt worden dat er sprake kan zijn van antwoorden op basis van sociaal wenselijk gedrag en dat deze cijfers dus feitelijk lager kunnen liggen. De redenen om afval niet te scheiden zijn heel divers. Stank/ongedierte en onvoldoende mogelijkheden worden wel het meest genoemd. Het merendeel van de respondenten dat hun afval wel scheidt noemt beter voor het milieu als heel belangrijke (60%) of belangrijke reden (34%). Verder komen is een gewoonte (47% resp. 38%), is een kleine moeite (44% resp. 40%) en is een morele plicht (35% resp. 35%) ook vaak voor. Lagere kosten ( 22%, resp. 16%), restafvalbak te klein (16%, resp. 16%) en thuiscomposteren (5%, resp 8%) worden het minst genoemd als reden om afval juist wel te scheiden. 53% geeft aan dat ze invloed heeft op de hoeveelheid afval die zij produceert. 47% geeft aan van niet. Letten op de hoeveelheid verpakking bij boodschappen wordt daarbij als het belangrijkste instrument genoemd. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de huidige wijze van inzamelen. Kca afval en WeB blijven ietwat achter. Op de vraag hoe de gemeente kan helpen om het afval beter te scheiden wordt: niet nodig/ het is goed zoals het is het meest genoemd (totaal 117 maal genoemd). Meer scheidingsmogelijkheden/inzamelpunten en vaker ophalen wordt ook enkele malen genoemd (80 maal in totaal). Scheiden van afval belonen en diftar/ vervuiler betaalt invoeren wordt slecht 10 maal genoemd en milieustraat goedkoper/gratis maken wordt 9 maal genoemd. Toch geeft het merendeel van de respondenten (65%)aan dat zij achter het principe van de vervuiler betaalt staat, ook als dat zou betekenen dat zij zelf meer zou moeten betalen voor hun afval. Ook geeft 69% aan dat zij het eens is met de stelling dat de naarmate mensen meer afval 11

12 produceren zij meer zouden moeten betalen. Verder geeft 50% aan dat de kosten op gebaseerd zouden moeten worden op het aantal personen (huidig systeem). En resp. 75% en 55% geeft aan dat zij het niet eens zijn met een kostenverdeling gebaseerd op inkomen of met gelijke kosten voor iedereen. Ook geeft 57% aan dat zij bereid is iets meer te betalen voor haar afval, indien hier een bijdrage geleverd kan worden aan het milieu. 31% is hier op tegen en 13% weet het niet. Als gevraagd wordt naar welk betaalsysteem voor het inzamelen van huisvuil de voorkeur uitgaat geeft 21% aan een eerste voorkeur te hebben voor een verdeling op gezinsgrootte, 24% geeft dit als tweede voorkeur aan. 25% heeft een vast bedrag voor iedereen als eerste voorkeur aan en 12 % heeft dit als tweede voorkeur aangegeven. Vervolgens worden betalen per kilo ( 23% eerste voorkeur, 13% tweede voorkeur), betalen per lediging ( 12% eerste voorkeur, 20% tweede voorkeur), betalen op basis van volume en lediging (9% eerste voorkeur, 16% tweede voorkeur) en betalen op basis van volume (10% eerste voorkeur, 15% tweede voorkeur) genoemd. Vanuit de onderzoekers wordt hier als kanttekening bijgeplaatst dat naarmate burgers hun afval beter scheiden, zij minder de voorkeur geven aan betalen op basis van gezinsgrootte en meer de voorkeur aan betalen per kilo aangeboden afval. Verder wordt in de opmerkingen aangegeven dat diftar weliswaar een eerlijker en rechtvaardiger systeem is, maar dat men ook bang is voor de gevolgen van de invoering zoals het dumpen van afval. Figuur 4 Eerste en tweede voorkeur voor een betaalsysteem voor het inzamelen van huisvuil Als gevraagd wordt naar de invloed van Diftar op het afvalgedrag geeft 30% aan dat zij zeer waarschijnlijk beter zal scheiden en 27% aan dat zij waarschijnlijk beter zal scheiden. 27% geeft aan dat het gedrag zeer waarschijnlijk niet zal veranderen en eveneens 27% geeft aan dat het gedrag waarschijnlijk niet zal veranderen. Het merendeel geeft echter ook aan dat het onwaarschijnlijk of zeer onwaarschijnlijk is dat zij over zal gaan tot ontwijkgedrag als verbranden, dumpen bij openbare prullenbakken, meenemen naar buurgemeenten zonder diftar of meenemen naar werk, minder dan 10 % geeft aan dat zij dit als optie ziet. Wel verwacht men dat anderen dit zullen gaan doen. Verder geeft 16% aan plastic beter te gaan scheiden bij de invoering van diftar, 16% gft, 14% glas, 10% textiel, 10% oudpapier, 8 % WeB, 8% kca en 2% luiers (van de 12 % van de respondenten die aangeeft dat ze luierafval heeft). 12

13 Tabel 5 Huidig scheidingsgedrag en scheidingsgedrag onder invloed van diftar Verdere aanbevelingen die uit het rapport naar voren komen zijn: Communicatie over afval intensiveren: 15% denkt namelijk dat afval toch weer samen gevoegd wordt, daarom is het van belang om burgers te blijven informeren over de wijze waarop het afval verwerkt wordt. Ook is het van belang om burgers te informeren over de wijze waarop zij de hoeveelheid kunnen beperken. Dit zijn belangrijke speerpunten uit het afvalbeleidsplan en daar zal en wordt in dit kader dan ook aandacht aan besteed. Verbeteren afvalinzamelinfrastructuur: met name het inrichten van meer wijkverzamelpunten voor kca, textiel en blik, het inzamelen van plastic verpakkingen in minicontainers, oudpapier vaker ophalen en de groencontainers vaker ledigen in het groenseizoen wordt wenselijk geacht. Daar waar mogelijk zal bekeken worden of er aanpassingen gemaakt kunnen worden. Er vanuit gaande dat genoemde besparingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, dat het gemiddelde burgers betreft die gemiddeld reageren en voor een gemiddelde vorm van diftar gelden zou en dat de cijfers van de sorteeranalyse te vergelijken zijn met die van het bewonersonderzoek zou dit op jaarbasis een besparing van ca. 1 ton euro op jaarbasis opleveren. Hier staan perceptiekosten van ca euro en mogelijke meerkosten voor toename van zwerfafval, aanvullende maatregelen op de milieustraat en ander ontwijkgedrag tegenover. Voor deze laatste kosten is het niet goed mogelijk een raambedrag te geven. De berekende besparing bevat zeer veel aannamen en onzekerheden. Totale besparing op jaarbasis zal naar verwachting echter toch enkele tienduizenden euro s zijn, dus gemiddeld enkele euro s per huishouden per jaar. Wel zal de verdeling van de lasten over de huishoudens gaan veranderen. Sommigen zullen minder heffing krijgen, maar er zullen dan ook de nodige huishoudens meer gaan betalen. Per saldo is er immers weinig besparing te verwachten. Resultaten benchmark 2011 Tabel 6 Ambitieniveau prestatie-indicatoren (belangrijkste vetgedrukt Indicator Eenheid Benchmark 2007 (peiljaar 2006) Streefwaarde Afvalstoffenplan Omvang geleverde diensten (zonder kwaliteitsoordeel) Dienstenpakket % van maximum nb Milieuprestatie Benchmark 2011 (peiljaar 2010) 13

14 Restafval Kg/inw.jaar 231 (goed) 200 (prima) Grof huisafval (rest) Kg/inw.jaar Gft- + grof tuinafval Kg/inw.jaar 89+59= = Papier Kg/inw.jaar Glas Kg/inw.jaar Textiel Kg/inw.jaar 5,03 5,5 5 - KCA Kg/inw.jaar 2,18 2 1,8 - Hout Kg/inw.jaar Metalen Kg/inw.jaar Scheidingspercentage, % 51 (goed) 56 (maxgoed) 53,9% excl. Verbouwingsafval, grond en puin - aandeel basispakket % nb (gft) - aandeel GIHA-pakket % nb (papier, glas, textiel) - overig aandeel % nb (KCA, GHA, overig) - scheiding milieustraat % ,3 Financiële prestatie Totale inzamelkosten: Haalsysteem /aansluiting.jr (pp 2006) 63 (goed) 57 (maxgoed) nb - Inzamel- en overslagkosten basispakket: Restafval - Inzamel- en overslagkosten basispakket: Gft-afval Totale inzamelkosten: Brengsysteem (milieustraat) Operationele prestatie Minicont. achterlader restafval Minicont. achterlader gftafval Minicont. zijlader gftafval /aansluiting.jr (pp 2006) /aansluiting.jr (pp 2006) /aansluiting.jr (pp 2006) 31 (goed) 26 (prima) 26,97 26 (redelijk) 23 (goed) 21,12 28 (redelijk) 18 (goed) nb Lediging/uur 44 (redelijk) 51 (mingoed) nb Lediging/uur 39 (redelijk) 42 (mingoed) nb Lediging/uur 76 (goed) 80 (goed) nb Wijkcontainers Lediging/uur 8 9 nb Bezoekers milieustraat Aantal/aansluitin 2,92 3 nb per jr g Bezoekers milieustraat Aantal/mensuur 6,2 (redelijk) 9 (goed) nb per jr Het ambitieniveau beoogt de kwaliteit van de afvalinzameling te verbeteren van een sterke middenmoter in de landelijke Benchmark NVRD (in klasse C) tot een gemeente net in de kopgroep, met name ten aanzien van milieu- en financiële prestaties. Door een aantal wijzigingen in de opzet van de Benchmark is het niet mogelijk om alle indicatoren die bij de opzet van het afvalstoffenbeleidsplan zijn benoemd te vergelijken. Toch laten de overgebleven indicatoren wel een aardig beeld zien. Het blijkt dat de genoemde streefwaarden nog niet bereikt zijn maar dat in de meeste gevallen wel aardig benaderd worden. 14

15 Verder blijkt uit de benchmark dat het totale afvalaanbod in Boxtel boven het benchmarkgemiddelde van de stedelijkheidsklasse 3 deelnemers ligt. De hoeveelheid ingezameld restafval ligt echter ruim onder het gemiddelde. Dit wordt ook bevestigd in de sorteeranalyses. Ook de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft is lager dan gemiddeld, daar staat echter tegenover dat de hoeveelheid gescheiden aanlevert tuinafval hoger dan gemiddeld is. De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en karton is ruim boven het gemiddelde. Ook met de inzameling van plastic verpakkingen en textiel scoort Boxtel hoger dan gemiddeld. De ingezamelde hoeveelheid glas is ongeveer gemiddeld en er wordt meer klein chemisch afval (kca) dan gemiddeld gescheiden ingezameld. Van de laatst genoemde stroom is moeilijk te bepalen of dit nou goed of slecht is. Tabel 7 Ingezamelde hoeveelheden in kg/inwoner in de gemeente Boxtel, vergeleken met de gemiddelden van de stedelijkheidsklasse 3 benchmarkdeelnemers. Afvalstroom Boxtel Kg/inwoner Gemiddelde benchmark Kg/inwoner Hoogste Restafval Gft Oudpapier en karton Plastic verpakkingen Glas Textiel KCA 1,8 1,2 1,8 0 Laagste Het scheidingspercentage blijkt hoger dan gemiddeld te zijn. Bij de huishoudelijke fractie scoort Boxtel vooral goed op de gescheiden inzameling van papier, kunststofverpakkingen en textiel. Optimalisatiemogelijkheden liggen vooral bij de gescheiden inzameling van gft-afval. Dit komt gedeeltelijk overeen met de resultaten uit de sorteeranalyses. Voor wat betreft de kosten per aansluiting zit Boxtel boven het gemiddelde van de benchmarkgroep. Met name de kosten voor op- en overslag zijn relatief hoog tov het groepsgemiddelde. Dit zijn kosten die veel vastliggen in langdurige contracten en moeilijk te beïnvloeden zijn. Voor wat de directe inzamelkosten per fractie betreft scoort Boxtel vooral goed op de inzameling van restafval. Ook directe inzamelkosten voor kunststoffen zijn lager dan gemiddeld. Al met al onderschrijft de Benchmark 2011 de eerste conclusies van de sorteeranalyses dat Boxtel het voor een stedelijkheidsklasse 3 gemeente niet slecht doet. Het benchmark 2011 rapport is als bijlage toegevoegd. Benodigde container grootte Door de invoering van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is het mogelijk om wel tot de helft van de inhoud van een restafvalcontainer gescheiden in te leveren. Plastic verpakkingsafval is volumineus en heeft weinig gewicht. Hierdoor bestaat het risico dat de vrijgekomen containerruimte aangevuld wordt met ander (veelal) zwaarder afval. In het bewonersonderzoek is dit ook aan de orde gekomen. Op de vraag: Denkt u dat een grijze container met een volume van 180 l groot genoeg is voor uw huishouden?, antwoordt: Ja 57% 15

16 Nee 31% Weet niet 13 % En op de vraag hoe de vrijgekomen ruimte ingevuld wordt, antwoordt: Ander afval van mezelf 82% Afval van de straat 5% Anders 11% Onder anders wordt dan verstaan: aanvullen met grofvuil; afspraken maken met de buren; aanvullen met afval van de buren; in huis kijken wat er weg kan. Ook uit de sorteeranalyses volgt soortgelijke informatie Hieronder volgen enkele graphics die laten zien hoe vol een minicontainer is op basis van de sorteeranalyseresultaten van najaar

17 17

18 Bovenstaande informatie geeft aan dat de huidige 240l grijze container te groot is om als standaard te fungeren. De lege ruimte is daarvoor te groot en biedt te veel kans op verkeerd aanbiedgedrag (bijvoorbeeld vullen met een ongewenste fractie). Er is momenteel een 180l container op de markt en deze is, op kleine schaal, een aantal maanden getest in de gemeente. De testresultaten tot nu toe zijn veelbelovend genoeg om de aanpassing van de standaardset 240l grijs en 140l groen aan te passen in 180 l grijs en 140 l groen. De kans op misbruik van de lege ruimte wordt daarmee duidelijk minder. 18

19 3 Conclusies Uit de sorteeranalyses, de benchmark en het bewonersonderzoek blijkt dat Boxtel geen diftar nodig heeft om goede resultaten te kunnen behalen. Wel blijkt uit het bewonersonderzoek dat ca. 1/3 van de burgers graag een 180 l grijze container zou willen indien dit financieel voordeel oplevert. En 57% verwacht dat een 180l container groot genoeg is voor hun huishouden. Uit het bewonersonderzoek blijkt echter ook dat de afvalpreventie en afvalscheidingsresultaten door de invoer van een diftarsysteem nog verder verbeterd kunnen worden. Daar staat echter wel tegenover dat diftar er ook voor zorgt dat de administratieve last toeneemt, dat er aanvullende maatregelen op de milieustraat nodig zijn en dat er risico s op toename van zwerfafval en ontwijkgedrag zijn. Vanuit dit perspectief zijn er 3 varianten mogelijk: Variant 1: Huidig systeem handhaven In het huidige systeem wordt er een onderscheid en afvalstoffenheffing voor een eenpersoonsen een meerpersoonshuishouden is. En de standaardset minicontainers bestaat uit een 240l grijs en een 140l groen, met de mogelijkheid om tegen een extra tarief grotere en/of meerdere containers aan te vragen. Variant 2: Een lichte variant van een volume diftarsysteem. Te overwegen valt om de standaardset aan te passen in 180 liter grijs en 140 liter groen, tegen lagere afvalstoffenheffing. De 240 liter grijze container blijft verkrijgbaar tegen een verhoging. Dit kan gezien worden als een lichte variant van de diftarsysteem op volumebasis. Bij een volledig systeem zou de kleinste maat container (140 l) het laagste tarief hebben. De geopperde variant levert een kleine prikkel om toch plastic en ander afval te gaan scheiden, maar niet te grote prikkel zodat burgers hun containerruimte niet te overmoedig gaan inschatten (met alle nadelige gevolgen vandien). Uit figuur 3 blijkt evenwel dat dit systeem amper iets te weegbrengt in het totale restafvalaanbod. Enkel de lasten worden anders verdeeld over de huishoudens Variant 3: Een volume en frequentie diftarsysteem. Andere optie is een volume en frequentie diftarsysteem. Een van de conclusies uit het bewonersonderzoek is dat 2/3 van de burgers achter het principe van de vervuiler betaalt staat. Ook wanneer dit inhoudt dat zijzelf iets meer gaan betalen voor hun afval. Dit systeem wordt eerlijker en rechtvaardiger gevonden dan de andere wijzen van betalen voor afval. Ook kan dit leiden tot nog betere afvalscheidingsresultaten. Echter de voorkeur van burgers gaat uit naar betalen op basis van gezinsgrootte. Overwogen kan worden om een combinatie te maken van de verschillende betalingsopties: bijvoorbeeld vastrecht op basis van gezinsgrootte en daarnaast een bedrag dat samenhangt met het aantal aanbiedingen van de minicontainer. Voor hoogbouw blijft dan enkel het onderscheid op eenpersoons en meerpersoonshuishoudens. Concreet betekent dit dat een volume en frequentiediftarsysteem overwogen kan worden, waarbij de standaardmaat voor de containerset 180 l grijs en 240 l groen is. Burgers kunnen indien gewenst ook een grotere (240 l) of extra container houden, maar dan tegen meerkosten. 19

20 Verder dient het met het afvalstoffenbeleidsplan ingezette pad (communicatie, voorlichting en infrastructuur) voort gezet te worden. De voorlopige benchmarkresultaten laten zien dat dit zijn vruchten af werpt en uit het bewonersonderzoek is ook gebleken dat hier behoefte aan is. 20

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A. Das) Vergadering: 11 januari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Diftar: invoeren wel of niet?

Diftar: invoeren wel of niet? Diftar: invoeren wel of niet? Is Diftar de definitieve oplossing? 13 maart 2014 Nederlands afvalcongres 1 kengetallen Gemeente Oosterhout: Ca. 54.000 inwoners, waarvan 30 % 1-p ± 23.300 bewoonde huisaansluitingen,

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810325 Comm. : RZ Datum : 17-06-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810325 Comm. : RZ Datum : 17-06-08 Comm. : RZ Onderwerp Herziening Afvalstoffenplan Kaderstellende discussienota Status oordeelvormend Voorstel 1. Aan te geven welke onderwerpen in het herziene afvalstoffenplan verder uitgewerkt dienen

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-42 Datum: 29 november 2011 Naam vragensteller: fractie Progressief Akkoord Vraag gericht aan: wethouder H.T.J. van Beers Onderwerp: Modernisering

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Westmaas, 29 april 2015 Geacht bestuur, In het beslisdocument Goed Scheiden Loont (GSL) is uitgegaan van een aantal voorlopige uitgangspunten.

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Systematiek inzameling huishoudelijk afval

Systematiek inzameling huishoudelijk afval Onderwerpen: 1.Uitgangspunten; 2.Bestaande systemen; 3.Vergelijkingsmateriaal; 4.Suggesties; 5.Uitvoering. Afval (-inzameling en verwerking) is net als voetbal: iedereen heeft er verstand van Alle 430

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Ag. nr.: Reg. nr.: 1310187 Datum: 28-5-13

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Ag. nr.: Reg. nr.: 1310187 Datum: 28-5-13 Datum: 28-5-13 Onderwerp De vervuiler betaalt, maar de aanbieder bepaalt; Het invoeren van een tariefdifferentiatiesysteem (diftar) op basis van volume en frequentie voor de afvalinzameling in de gemeente

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 2014-<###>

Raadsinformatiebrief 2014-<###> Raadsinformatiebrief 2014- Wilhelminaplein 1 5981 CC Panningen T (077) 306 66 66 E info@peelenmaas.nl www.peelenmaas.nl Contactpersoon Datum Ans Van Cuijk Zaak 1894/2013/023052 Document 1894/2014/434396

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Diftar

Veel gestelde vragen over Diftar Veel gestelde vragen over Diftar Algemeen Wat is diftar? Diftar staat voor gedifferentieerd tarieven voor afvalstoffenheffing. Bij diftar betaalt u per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt. Dit

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie