Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7"

Transcriptie

1 Handreiking opstellen beleid voor digitaal toetsen v0.7 7 december 2015 Inleiding Steeds meer hogeronderwijsinstellingen zetten digitaal toetsen op de agenda of zijn daar al enige tijd mee bezig. SURF krijgt regelmatig vragen van instellingen over het opzetten van digitaaltoetsbeleid. Deze handreiking is bedoeld om instellingen te ondersteunen in hun eigen proces van het ontwikkelen van digitaaltoetsbeleid. Dit document bestaat uit een toelichting en een schrijfhulp voor het vormgeven van digitaaltoetsbeleid. De schrijfhulp biedt handvatten om de inhoud van het digitaaltoetsbeleid te schrijven aan de hand van hulpvragen, en het bevatverwijzingen naar achtergrondinformatie en voorbeelden. Verantwoording Deze handreiking is gerealiseerd samen met de Denktank digitaaltoetsbeleid. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende hogescholen en universiteiten en hebben meegeschreven vanuit hun expertise en praktijkervaring met het ontwikkelen van digitaaltoetsbeleid. Deelnemers denktank digitaaltoetsbeleid : Karin van Bakel (De Haagse Hogeschool) Joost Dijkstra (Universiteit Maastricht) Michiel van Geloven (SURFnet) Wil de Groot-Bolluijt (Hogeschool Rotterdam en SIG digitaal toetsen) Vincent Kalis (Tilburg University) Gert-Jan Los (Stenden) Ludo van Meeuwen (Technische Universiteit Eindhoven) Annette Peet (SURFnet) Carmen Ros Parra (Hogeschool Utrecht) Chris Rouwenhorst (Universiteit Twente) Marie-Christine Sprengers (NHL Hogeschool) Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 1/21

2 1. Deel 1 Vragen vooraf Dit deel helpt bij de gedachtenvorming over de vraag waarom digitaaltoetsbeleid nodig is, hoe het zich verhoudt tot ander beleid, wie je nodig hebt, etc. Waarom digitaaltoetsbeleid? Toetsing is een bedrijfskritisch proces: het is van belang voor zowel kwaliteitszorg als de borging van het niveau van studenten. Een structurele invoering van digitaal toetsen is een verandering van betekenis: het verandert verschillende werkprocessen. Daarnaast gaat het om een substantiële investering en treedt een verschuiving op in de exploitatiekosten (zie: whitepaper Businesscase van digitaal toetsen ). Digitaaltoetsbeleid in relatie tot toetsbeleid De eerste vraag die je kunt stellen is: moet digitaaltoetsbeleid in een apart beleidsdocument opgenomen worden? Digitaaltoetsbeleid is immers een verbijzondering van toetsbeleid en zou als zodanig onderdeel kunnen uitmaken van het gewone toetsbeleid. Op het moment dat het algemene toetsbeleid herzien wordt, lijkt het logisch digitaal toetsen hierin te integreren. Als het toetsbeleid reeds is vastgesteld voor een aantal jaren, dan is het opnemen van de digitale component in een addendum een oplossing tot een nieuw toetsbeleid wordt opgesteld. Wie betrekken? Digitaal toetsen is een multidiscplinair terrein. Daarom is het verstandig bij het ontwikkelen van digitaaltoetsbeleid tijd in te ruimen om de verschillende actoren en belanghebbenden te betrekken: College van Bestuur management: faculteits-/academie-/school-directeuren, opleidingsmanagers/-directeuren 1 examencommissies examinatoren docenten studenten toetsbureau, academie/faculteitsbureau, onderwijsbureau ICT-afdeling onderwijskundigen en toetsdeskundigen informatiemanagement (o.a. security en architectuur) bureau planning&control Daarnaast kunnen de wensen met betrekking tot digitaal toetsen sterk verschillen per domein. Zo is er bijvoorbeeld binnen de beta-vakken behoefte aan een toetsprogramma dat wiskundige formules ondersteunt en in de humaniora veel meer behoefte aan software die het beoordelen van teksten ondersteunt. Een goede aanpak is hierbij, dat één persoon (vaak een beleidsadviseur) de lead neemt in het proces en de dialoog met de betrokkenen organiseert. Dit proces wordt gemakkelijker als er een duidelijke opdrachtgever is dat met voldoende mandaat heeft. Omdat toetsen zich in het hart van het primaire proces bevindt, is een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs een goede keuze als opdrachtgever (bijv. een faculteits- of academiedirecteur). 1 de benamingen van deze functies verschillen per instelling Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 2/21

3 Hoe verandert digitalisering het toetsen? Digitaal toetsen raakt de gehele toetsketen. Sommige stappen in de keten worden explicieter geraakt dan andere, afhankelijk van de keuzes die een instelling maakt. 1. Bij het ontwerp van de toets wordt de aansluiting op het curriculum en het onderwijsconcept geborgd en vastgelegd in de toetsmatrijs. Dit kan desgewenst gebeuren in toetssoftware. Beleidsmatig kan het een keuze zijn om al in de basis de toetskwaliteit te willen borgen en daarvoor een passend instrumentarium in te zetten. 2. De constructie van de toets gaat over het opstellen van de toetsvragen. Als dit in toetssoftware gebeurt, kan er een workflow worden ingericht waarmee de kwaliteitsborging wordt geregeld en vastgelegd (bijv. het vier-ogenprincipe). Consequente toepassing van een dergelijke aanpak leidt tot het ontstaan van een itembank. Het ontwikkelen van items en itembanken kan ook in samenwerking met andere opleidingen of instellingen gebeuren. De keuze voor itembanken vereist de beschikbaarheid van toetssoftware waarvan de invoering en keuze al snel om beleid vraagt. 3. De toetsafname is bij digitaal toetsen echt een ander proces: in plaats van een werkstroom via de repro en met enveloppen die door surveillanten worden verspreid en weer terugkomen, is er een goede planning en roostering en beveiliging nodig voor digitale afname. De logistiek daaromheen vraagt om zorgvuldig beleid. 4. Het nakijkproces wordt bij digitaal toetsen ook anders: meerkeuzevragen worden automatisch en direct nagekeken, essayvragen kunnen digitaal worden gedistribueerd naar verschillende docenten en de correctie ervan wordt gemakkelijker door een betere leesbaarheid. Dit kan impact hebben op de taakbelasting van docenten en daarmee een onderwerp op de beleidsagenda worden. 5. De toetsanalyse wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van de analyse van gescande schrapkaarten, maar kan meestal met een druk op de knop worden gerealiseerd. In veel toetssoftware is de analyse geïntegreerd, waardoor de analyses nog gemakkelijker te maken zijn en de resultaten eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan de itembank 6. Het rapporteren omvat de inzage door studenten en het vaststellen en verstrekken van de cijfers. In beginsel heeft digitalisering van het toetsproces niet veel invloed op het beleid rondom toetsinzage. Een Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 3/21

4 koppeling tussen het toetssysteem en het SIS kan wel meerwaarde bieden, omdat de toetsresultaten dan na analyse en verwerking tot cijfers geautomatiseerd in het SIS kunnen worden ingevoerd. 7. Toetsevaluatie wordt niet intrinsiek anders door digitalisering. Doordat er vaak meer analyseresultaten beschikbaar zijn, kan de evaluatie wel rijker zijn. Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 4/21

5 2. Deel 2- Schrijfhulp digitaaltoetsbeleid Dit deel heeft de vorm van een schrijfhulp om aan de slag te gaan met digitaaltoetsbeleid. Als kapstok hebben we gekozen voor een mogelijke inhoudsopgave voor digitaaltoetsbeleid. Instellingen voor hoger onderwijs zullen gezien hun specifieke situatie, onderwijsvisie, -beleid en toetsbeleid op hun eigen manier invulling willen geven aan digitaaltoetsbeleid. De mogelijke inhoudsopgave is dus bedoeld als checklist waarin alle elementen zijn gedefinieerd die relevant zijn voor digitaaltoetsbeleid. Iedere paragraaf behandelt een element en biedt handvatten voor het schrijven door middel van hulpvragen en verwijzing naar bronnen. Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 5/21

6 Mogelijke inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Samenhang met ander beleid en regelgeving 1.3. Definitie van digitaal toetsen 1.4. Scope 1.5. Voor wie is dit document? 1.6. Status 2. VISIE 2.1. Waarom digitaal toetsen? 2.2. Wat wil de instelling bereiken met digitaal toetsen? 2.3. Business case 3. STRATEGIE 3.1. Aanpak 3.2. Doelen 3.3. Eigenaarschap digitaal toetsen 3.4. Samenwerking buiten de instelling 4. DESKUNDIGHEID 4.1. Doelgroepen 4.2. Doelstelling 4.3. Aanpak en verankering 5. ONDERWIJSKUNDIGE ASPECTEN 5.1. Formatief en summatief toetsen 5.2. Kwaliteit en kwaliteitsborging 5.3. Voorzieningen voor functiebeperkingen 6. INFRASTRUCTUUR 6.1. De keuze voor toetssoftware 6.2. De keuze voor hardware 6.3. Beveiliging en fraudepreventie 7. ORGANISATIE 7.1. Rollen en verantwoordelijkheden 7.2. Ondersteuningsinfrastructuur en dienstverlening kadertje met voorbeelden van nieuwe rollen ihkv dt 7.3. Regelgeving, reglementen en procedures 8. REALISATIE 8.1. Programma digitaal toetsen 8.2. Roadmap/fasering Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 6/21

7 1. INLEIDING In dit hoofdstuk neem je de lezer mee in de aanleiding om een digitaaltoetsbeleid op te stellen. Je maakt duidelijk hoe het digitaaltoetsbeleid zich verhoudt tot andere beleidsdocumenten, maakt duidelijk wat er in dit document onder digitaal toetsen wordt verstaan, bakent de scope af en maakt duidelijk voor wie dit document is bedoeld. 1.1 Aanleiding De aanleiding om beleid voor digitaal toetsen op te stellen kan heel verschillend zijn. Het kan zijn dat je instelling vanaf nul wil beginnen om digitaal toetsen in te voeren, en dat het digitaaltoetsbeleid inzichtelijk maakt waarom en hoe dit vorm krijgt. Een andere reden kan zijn dat er in de instelling al veel gebeurt op het terrein van digitaal toetsen, maar nog weinig vanuit een visie en weinig gecoördineerd. Het digitaaltoetsbeleid kan er dan op gericht zijn om de organisatie en procedures op orde te krijgen. Of je instelling werkt al langere tijd met digitale toetsen en vindt het tijd voor een grondige vernieuwing. Dit zijn wat voorbeelden, uiteraard kan er in jouw instelling nog weer een andere aanleiding mogelijk zijn. Wat is de aanleiding dat jouw instelling beleid wil opstellen voor digitaal toetsen? Wat is de concrete opdracht die je hebt gekregen? Wie is de opdrachtgever en wie wordt de eigenaar van het digitaaltoetsbeleid? 1.2 Samenhang met ander beleid en regelgeving Digitaaltoetsbeleid hangt samen met of maakt onderdeel uit het algemene toetsbeleid in de instelling. Het is niet los te zien van onderwijsvisie en -beleid, uitvoeringsrichtlijnen en wet- en regelgeving rondom toetsen (zie onderstaande figuur); ook het informatiebeleid is invloed. In het kort komt dit erop neer, dat a) toetsbeleid moet aansluiten op de onderwijsvisie b) toetsbeleid complementair is aan het onderwijsbeleid c) wet- en regelgeving (zoals de WHW en de NVAO-standaarden) als gegeven geldt d) informatiebeleid uitspraken doet over eisen aan software, informatiebeveiliging, infrastructuur, etc. e) het toetsbeleid doorgaans geen operationele aanwijzingen bevat (bijv. surveillance-instructies en tentamenreglementen), die uiteraard wel nodig zijn Maak duidelijk hoe het digitaaltoetsbeleid aansluit op andere documenten van de instelling en verwijs daarnaar. Hoe verhoudt het digitaaltoetsbeleid zich tot het toetsbeleid van de instelling? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 7/21

8 Hoe verhoudt het digitaaltoetsbeleid en de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid? Waar moet je rekening mee houden gegeven het informatiebeleid? 1.3 Definitie van digitaal toetsen Digitaal toetsen is een breed begrip, waar niet iedereen hetzelfde beeld bij heeft. Maak daarom duidelijk waarover je het hebt. Een voorbeeld van een definitie (afkomstig van TiU) is het vormgeven en ondersteunen van (het proces van) toetsen en beoordelen met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Een dergelijke definitie maakt duidelijk dat er meer onder verstaan wordt dan alleen het digitaliserenof alleen digital afnemen van toetsen. Het kan hierbij dus ook bijvoorbeeld gaan om het toetsen van een praktijksituatie via een mobile device of om het digitaal beoordelen van een digitaal ingediend werkstuk. Welke definitie van digitaal toetsen hanteer je in dit document? Welke vormen van digitaal toetsen en beoordelen heb je voor ogen? 1.4 Scope Beleid voor digitaal toetsen kun je formuleren voor de hele instelling, voor een faculteit of zelfs voor een kleinere eenheid (bijv. een opleiding). Of het kan zijn dat de focus ligt op bacheloropleidingen en niet op de masters. Daarnaast is ook van belang om aan te geven hoe dit document bedoeld is. Is het een projectplan voor digitaal toetsen? Of is het juist bedoeld om kaders weer te geven voor digitaal toetsen? Tot slot kan het zinvol zijn aan te geven wat de verwachte periode is waarvoor het beleid geldt (3-4 jaar komt vaak voor). Op welk(e) organisatieonderde(e)l(en) richt dit plan zich? Op welke opleidingen/type opleidingen richt dit plan zich? Op welk tijdvak richt het beleid zich? 1.5 Voor wie is dit document? Maak helder voor wie dit beleidsdocument is geschreven. Wie moeten iets van dit document vinden? Wie moeten er straks mee aan de slag? Tot wie richt dit document zich? Van wie wordt welke (re)actie verwacht? 1.6 Status Geef hier aan hoe dit document tot stand is gekomen, wie het heeft vastgesteld en hoe het nu verder gaat. Wie is de opdrachtgever van dit document? Wie heeft het opgesteld? Welke personen en afdelingen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming? Wie is verantwoordelijk voor de realisatie van dit beleid? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 8/21

9 2 VISIE In dit hoofdstuk geef je antwoord op de vraag waarom jouw instelling digitaal toetsen wil inzetten en wat de instelling daarmee wil bereiken. Deze visie kun je onderbouwen door een Business Case uit te werken. 2.1 Waarom digitaal toetsen? Beschrijf hier hoe de visie van de instelling op onderwijs zich vertaalt naar de inzet van de digitale component in toetsing. Bijvoorbeeld als in de visie op onderwijs staat dat studenten activerend onderwijs ontvangen, dan zou voor het digitaaltoetsbeleid een vertaalslag kunnen zijn dat er veel gebruik wordt gemaakt van digitale toetsvormen met een formatieve functie, peer-feedback en digitale porfolio's. Wat is binnen jouw instelling de visie op onderwijs? Wat is de visie op toetsen? Wat is de visie op blended learning en de bijdrage van digitale toetsing daaraan? Hoe kan digitaal toetsen bijdragen aan het verwezenlijken van deze visie? Welke bijdrage kan digitaal toetsen leveren aan de realisatie van de visie op onderwijs en toetsen? Thema-uitgave Toetsen in open en online onderwijs (SURF) Kansen voor hoger onderwijs: inzicht in effecten van digitaal toetsen a.d.h.v ervaringen in programma TTL (SURF) 2.2 Wat wil de instelling bereiken met digitaal toetsen? In deze paragraaf beschrijf je welke doelen de instelling wil realiseren met digitaal toetsen. Daarbij kun je een onderscheid maken in kwalitatieve en kwantitieve doelen. N.B. het gaat hier om meer globaal geformuleerde, lange termijn doelstellingen, nog niet om SMART geformuleerde doelstellingen (zie daarvoor hoofdstuk 3). Welke kwalitatieve doelen wil je behalen? Bijvoorbeeld: - het verhogen van toetskwaliteit - het verbeteren van het toetsproces - het versterken van feedback aan studenten - het borgen van rechtmatigheid - het verbeteren van aansluiting toetsing op onderwijs -... Welke kwantitatieve doelen wil je behalen? Bijvoorbeeld: - het verlagen van de werkdruk rond toetsafname - het verhogen van de efficiëntie van het toetsproces - het verbeteren van studiesucces - het verlagen van uitvalpercentage van studenten -... SURFmagazine-artikel, p.4: Samenwerken aan digitaal toetsen verhoogt de kwaliteit Kansen voor hoger onderwijs: inzicht in effecten van digitaal toetsen a.d.h.v ervaringen in programma TTL (SURF) Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 9/21

10 Business case Een businesscase geeft antwoord op de vraag: waarom willen we dit eigenlijk? Het is daarmee een onderbouwing van een te nemen besluit. Een alternatief doel van de businesscase kan zijn: zorgen dat iedereen begrijpt waarom het project belangrijk is. Een businesscase is niet bedoeld om uitsluitend een financiële afweging te maken. Een goede businesscase betrekt nadrukkelijk ook kwalitatieve overwegingen in de beoordeling. Een aspect als kwaliteitsverbetering kan voor een instelling heel belangrijk zijn, terwijl het zuiver financiële gewin daarvan nauwelijks te bepalen is, zeker niet op de korte termijn. Whitepaper De business case van digitaal toetsen (SURF) Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 10/21

11 3. STRATEGIE Nadat je in hoofdstuk 2 hebt aangegeven waarom digitaal toetsen wordt ingezet en wat je ermee wilt bereiken, geef je in dit hoofdstuk weer hoe je dit wilt bereiken. 3.1 Aanpak Beschrijf de aanpak die je op hoofdlijnen voor ogen hebt. Ter inspiratie: in de praktijk van het Nederlandse hoger onderwijs zien we beleid voor digitaal toetsen op verschillende manieren tot stand komen <bron>: 1. top-down: het CvB wil digitaal toetsen en zet het op de kaart (mogelijke casus: UU, UvA/HvA, TU/e) 2. bottom-up: een opleiding wil digitaal toetsen en vraagt het CvB dit op de kaart te zetten (mogelijke casus: EUR) 3. organisch: enkele individuen (of opleidingen) beginnen gewoon en langzaamaan wordt dit op een hoger niveau verder uitgewerkt (mogelijke casus: HHS?) 4. als logisch vervolg op organische groei: het CvB ziet allerlei initiatieven die op zich wellicht goed lopen, maar waar synergie te halen is en risicobeperking wenselijk (UvA/HvA, TU/e) 5. in een programma: in het kader van een (groot) programma van onderwijsvernieuwing wordt ook digitaal toetsen als belangrijk thema geadresseerd (UU, EUR) Voor de uitwerking in detail, zie 8.2 Welke aanpak heb je voor ogen (op hoofdlijnen) Welke prioriteiten zijn gesteld? Werk je bottom-up of top-down? Begin je klein (bijvoorbeeld eerst bij een opleiding) of groot (hele instelling)? Kies je ervoor om eerst laaghangend fruit te plukken? Of kies je voor een route om stap voor stap te werken aan een gedegen inrichting van digitaal toetsen? Of kies je voor een combinatie? Wat wil je op korte termijn bereiken en wat op langere termijn? 3.2 Doelstellingen Formuleer welke concrete doelstellingen voor een afgebakende termijn. Waar mag je wanneer op afgerekend worden? Bijvoorbeeld: - Over 1 jaar wordt 80% van de meerkeuze vragen van faculteit x digitaal afgenomen - Over 2 jaar wordt 75% van de bachelorwerkstukken digitaal ingeleverd en beoordeeld. Dit soort doelstellingen impliceren dat je weet wat de stand van zaken is op dit moment. Om daar grip op te krijgen kan het zinvol zijn een nulmeting en een nameting te houden (bijvoorbeeld na 1, 2 of 5 jaar, afhankelijk van hoe je het doel hebt geformuleerd). Wat wil je bereiken met digitaal toetsen, binnen welke termijn? Welke KPI s (kritische prestatie indicatoren) kun je opstellen? Dit beketent dat je concrete SMARTdoelstellingen moet formuleren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 3.3 Eigenaarschap digitaal toetsen Een belangrijke succesfactor in je strategie is het beleggen van het eigenaarschap van digitaal toetsen. Afhankelijk van de aard en inhoud van je toetsbeleid kan je keuze daarin verschillen. En uiteraard heb je ook te maken met de wensen en eisen van je opdrachtgever. Een voorbeeld: bij Saxion is ervoor gekozen het Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 11/21

12 onderwijs eigenaar te maken van toetsen en is een van de academiedirecteuren verantwoordelijk voor de gehele toetsketen. Bij een meer technocratische benadering van digitaal toetsen kan het ook mogelijk zijn de manager ICT of een andere dienstdirecteur eigenaar te maken van toetsen. Wie is de meest logische eigenaar? Welke TBV s (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) heeft de eigenaar nodig om zijn werk te kunnen doen? 3.4 Samenwerking buiten de instelling Afhankelijk van de situatie kan het relevant zijn weer te geven hoe samenwerking met andere instellingen en aansluiting op systemen van derden een rol spel en binnen digitaal toetsen en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de toetsen van 10 Voor de Leraar of de landelijke rekentoets. Ook komt het steeds vaker voor dat instellingen willen samenwerken aan een toets- en vragenbank. Of dat instellingen gebruik maken van de toetsvoorzieningen bij een andere instelling. Welke externe samenwerking is in het kader van digitaal toetsen voor jouw instelling relevant? Wat is de impact van externe samenwerking op de toetsinfrastructuur? Gaat de instelling actief externe samenwerking bevorderen? hoe? met welk doel? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 12/21

13 4. DESKUNDIGHEID In dit hoofdstuk omschrijf je hoe je alle betrokkenen op het gewenste competentieniveau gaat krijgen. Toetspiramide Joosten ten Brinke, e.a. 4.1 Doelgroepen en doelstelling Om digitaal toetsen succesvol te laten verlopen is inzet vanuit verschillende rollen en disciplines nodig. De digitale component houdt in dat voor alle betrokkenen iets verandert in de werkwijze, benodigde vaardigheden en kennis. Mogelijke doelgroepen: Doelgroep Aard van verandering Doelstelling deskundigheidsbevordering Docenten Andere werkwijze, verandering onderwijsconcept, toetssyteem tot in de haarvaten kennen, etc Kunnen werken met nieuw toetssysteem Op de hoogte zijn van onderwijsvisie en daaraan gekoppeld de visie op (digitaal toetsen) Weten welke voorzieningen en ondersteuning er zijn Examencommissies in beginsel zeer beperkt begrijpen wat de consequenties zijn van digitaal toetsen voor hun verwantwoordelijkheid Examinatoren vergelijkbaar met die van de docent, plus de nieuwe werkwijze van digitale toetsafname Ondersteuners...Werken met de toetssoftware, andere manier van toetsen inplannen, andere workflow, andere wijze van surveilleren, andere manier van archiveren Studenten in plaats van op papier worden ze nu per computer getoetst introductie in het werken met toetssoftware, aanlsuiten op de onderwijspraktijk waar al met ICT wordt gewerkt Bovenstaande is een voorbeeld. Je kunt ondersteuners bijvoorbeeld nog verder opsplitsen in administratieve krachten, roosteraars, surveillanten, etc. Ook kan het zinvol zijn het management op te nemen als doelgroep. Wat verandert voor welke doelgroepen met de invoering van digitaal toetsen Welke deskundigheid is per doelgroep nodig en wat is nodig om ze op dat niveau te brengen? 4.2 Aanpak en verankering Nu je in 4.1 hebt vastgesteld bij welke doelgroepen je wat wilt bereiken, kun je in deze paragraaf je professionaliseringsaanpak uitwerken. Hoe geef je invulling aan professionalisering en hoe veranker je dit in de organisatie? Kun jij bijvoorbeeld aanhaken op de BKE of op de BKO? Zijn er andere scholingsinitiatieven? Is er een link te leggen met de P&Ocyclus? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 13/21

14 Maak in je aanpak onderscheid tussen weten, committeren, doen. Bepaalde doelgroepen zul je in de categorie weten kunnen plaatsen. Zij hebben genoeg aan een voorlichtingsbijeenkomst en verwijzing naar achtergrondinformatie. Als een doelgroep valt in de categorie committeren (docenten, examencommissies, examinatoren, studenten), dan betekent dit dat zij het ook echt eens moeten zijn met de nieuwe manier van toetsen. Deze groepen moet je dus ook betrekken in het proces van beleidsontwikkeling. Doelgroepen in de categorie doen (docenten, ondersteuners) moeten echt anders gaan werken. Zij hebben dus training nodig. De inhoud van deze training verschilt weer per doelgroep. Bron: Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 14/21

15 5. ONDERWIJSKUNDIGE ASPECTEN 5.1 Formatief en summatief toetsen Bij de ontwikkeling van digitaal toetsenbeleid is het aan de orde om in te gaan op de vraag of digitaal toetsen zich richt op formatief toetsen, summatief toetsen of beide. Dat maakt veel uit, want aan summatieve toetsing worden veel hogere eisen gesteld (vanwege vereiste rechtmatigheid van toetsing). Formatief toetsen wordt in veel onderwijsconcepten steeds belangrijker, en vraagt om goed materiaal dat soms ingekocht kan worden of gezamenlijk ontwikkeld, maar stelt minder hoge eisen aan aspecten als beveiliging en betrouwbaarheid. Wat wil je met toetsen bereiken? En wat voor type (digitale) toetsen heb je daarbij nodig? Als je toetsen vooral formatief wilt inzetten, dan vraagt dat bijvoorbeeld om het inrichten van toets- en vragenbanken met voldoende materiaal. Het is belangrijk om de toetsvorm te bepalen. De toetsvorm kies je op basis van een leerdoel. Zie hiervoor bijlage xx over het formuleren van toetsbare leerdoelen (kennis, houding, toepassen, levels van Bloom?). Documenten x, y, z maken duidelijk hoe verschillende leerdoelen leiden tot verschillende digitale oplossingen. Waar kun je allemaal aan denken: <Tabel invoegen?> Ontwikkelingen in de Delftse Toetspraktijk' - TU Delft Geeft een overzicht van de verschillende functies van toetsen: als diagnose, als leermiddel, als voortgangscontrole, en als kwalificatie. Theoretische kader en concrete casussen en pilots. 2. 'handout - assessment for-of-as learning strategy.docx': 1A4 dat helpt om leerdoelen te vertalen naar toetsvorm <vrij van rechten?> 3. 'Possible assessment methods to suit your desired objectives, learning outcomes and course content' - Overzicht van doelen en bijbehorende toets-/beoordelingsvormen 4. 'Learning objectives Bloom' - leerdoelen bepalen aan de hand van de taxonomie van Bloom 5. Toolbox Universiteit Twente 5.2 Kwaliteit en kwaliteitsborging Toetspiramide? Hoe kun je het vierogenprincipe borgen? Wat is de levensduur van items in je itembank? Wie beoordeelt feedback in formatieve toetsen en welke criteria gelden daarbij Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 15/21

16 5.3 Voorzieningen voor functiebeperkingen Digitaal toetsen vergemakkelijkt in sommige gevallen de hulp aan studenten met een functiebeperking. Studenten met een visuelebeperking kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij het aanpassen van de lettergrootte van een toets op het scherm (als de software dit althans ondersteunt). Daarnaast kunnen studenten met schrijfkramp gebruik maken van een toetsenbord in plaats van pen (op dit moment worden steeds vaker speciale voorzieningen getroffen voor mensen met schrijfkramp). Welke voorzieningen voor functiebeperkingen zijn nodig? Moeten studenten zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen voor de hele populatie? Zo ja wat is ervoor nodig, en welke functiebeperkingen kan je daarmee voorzien? En welke niet en hoe ga je die laatste groep studenten bedienen? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 16/21

17 6. INFRASTRUCTUUR Wat heb je nodig aan hardware, software en beveiliging om digitaal toetsen in te richten? Is er wel of niet een specifieke zaal voor digitale toetsafname nodig? Ervaringen van de HR met een mobiel toetsstation Businesscase/exploitatiemodel grote toetszaal 6.1 De keuze voor toetssoftware Beschrijf hier hoe je komt tot de keuze voor toetssoftware. Welke eisen stel je aan toetssoftware? Wil je een instellingsbreed software systeem? Heb je dan voldoende aan één product? Een veel gebruikte indeling is: een 'algemeen systeem' waarin veel typen examens zijn af te nemen, een systeem dat geschikt is voor wiskundige formules en een systeem om werkstukken in na te kijken. twee documenten over LTI en QTI ervaringen met toetssoftware overzicht toetssoftware Plan van aanpak voor het kiezen van toetssoftware (Rode Planeet) 6.2 De keuze voor hardware De aanschaf van hardware is een opdracht aan de ICT-afdeling. Van belang is dat de hardware de doelen en wensen vanuit de onderwijs- en toetsvisie moeten ondersteunt. Belangrijke vraag bij het aanschaffen van hardware is hoe flexibel je computers wilt en kunt gebruiken voor afname (BYOD, BACD (Bring A Certain Device), computers van de instelling, vaste plekken of laptop) en of er geschikte ruimtes zijn. Voorbeelden zijn: Toets PC s (afschrijving: 4 jaar) Tafels (afschrijving: 10 jaar) AV-voorzieningen (afschrijving: 4 jaar) Netwerkapparatuur (afschrijving: 5 jaar) Netwerkkabels (afschrijving: 15 jaar) Wireless (afschrijving: 5 jaar) Server (afschrijving: 4 jaar) Hulpvragen hoeveel studenten wil je tegelijkertijd kunnen toetsen welke pc-lokalen zijn geschikt (te maken) voor digitaal toetsen welke zalen kunnen worden omgebouwd tot digitale toetsruimte Overzicht werkbezoeken aan grote toetszalen document 'site configuration tips' - concrete handreiking hoe je PC's klaar moet maken voor toetsafname? <verouderd? Vrij van rechten?> Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 17/21

18 6.3 Veiligheid (betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) Het is van groot belang dat de infrastructuur voor digitaal toetsen veilig is. Breng in kaart hoe het toetsproces (aan de hand van de toetsketen) eruitziet en geef per stap aan wat nodig is aan beveiligingsmaatregelen. Afhankelijk van de wijze waarop je toetsen inzet zul je ook procedures in moeten zetten. Denk daarom bij het zorgen voor veiligheid aan aan... Aanleveren centraal georganiseerde tentamens (Aanleveren, Vermenigvuldigen, Opslag vooraf) Zaaltoekenning Surveillantenwerving Verloop van tentamen (opstartprocedures, monitorprocedures, afsluitprocedures) Plagiaatdetectie Procedures bij falen van techniek/calamiteiten Procedures bij afnames met functiebeperkingen Procedures digitaal nakijken Procedures inzage Opslag gemaakte opgaven Richtsnoer veilige toetsafname diverse (11 in totaal) praktische documenten met procedures voor het afnemen van digitale toetsen (o.a. TU/e, 10VoorDeLeraar, VU, AMC) SURF: Begin volgend jaar kunnen we hier verwijzen naar het 'richtsnoer veilige toetsketen'. Whitepaper Beveiliging Digitaal Toetsen (Teelen Kennismanagement) Beveiliging en fraude bij digitaal toetsen (UU) <rechtenvrij? verouderd?> Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 18/21

19 7. ORGANISATIE Om het (digitale) toetsproces te organiseren en ondersteunen is een professionele toets- en beheerorganisatie essentieel. Om (gecontroleerd en op grote schaal) digitale toetsen af te nemen is een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en verwerking nodig. Een veelheid aan taken en functies is nodig om digitale toetsing optimaal en efficiënt te ondersteunen. Naast basale ondersteuning door helpdeskmedewerkers en ondersteuners ICT, bestaat de toets- en beheerorganisatie uit een aantal specialisaties, zoals een functioneel beheerder van de toetssoftware, een toetszaalcoördinator, en bij sommige instellingen ook een toetszaal e- surveillant en toetsconstructeur. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden moeten worden ingebed in de bestaande beheerorganisatie voor traditioneel toetsen. Administratieve- en logistieke processen van digitaal toetsen moeten goed worden afgestemd op rooster- en planprocessen. 7.1 Rollen en verantwoordelijkheden Digitaal toetsen is bij uitstek een multidiscplinair terrein. Daarom is het verstandig bij het ontwikkelen van digitaaltoetsbeleid tijd in te ruimen om de verschillende actoren en belanghebbenden te betrekken: management: faculteits-/academie-/school-directeuren, opleidingsmanagers/-directeuren examencommissie examinatoren docenten studenten toetsbureau, academie/faculteitsbureau, onderwijsbureau de ICT-afdeling onderwijskundigen en toetsdeskundigen informatiemanagement (o.a. security en architectuur) Hulpvragen Wie is verantwoordelijk voor de toetssoftware? Hoe worden de toetsen ingevoerd, gepland en geanalyseerd en wie is daarvoor verantwoordelijk? Welke nieuwe rollen ontstaan onder invloed van digitaal toetsen? 7.2 Ondersteuningsinfrastructuur en dienstverlening Hoe ziet de ondersteuningsinfrastructuur eruit? Wat is nodig aan functioneel beheer? Welke onderwijskundige expertise moet wanneer en voor wie beschikbaar zijn? Welke technische ondersteuning is er nodig? Wat betekent e.e.a. voor roostering van zalen en colleges? Als meerdere instellingen samenwerken aan een toets- en vragenbank, zijn bovendien afspraken nodig om deze samenwerking te verduurzamen en goed te laten verlopen. kadertje met voorbeelden van nieuwe rollen ihkv dt: omschrijving van een aantal specifieke (nieuwe) functies: Functioneel beheer: De toetsplatformbeheerder is een functioneel (informatie) beheerder die de schakel vormt tussen de gebruikers- en IT-organisatie. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de globale inrichting van het toetsplatform, is projectleider tijdens migratieprocessen, de spil in de ondersteuningsorganisatie, aanspreekpunt voor de tweedelijnsondersteuning, en is tot slot de contactpersoon met de softwareleverancier. Toetsconstructeur: De toetsconstructeur helpt de docent bij het opmaken van de toetsmatrijs, voert de vraagitems in, maakt de toets op en stelt de toetsinstellingen in. De toetsconstructeur voert vervolgens een nacontrole uit, waarna de docent een testversie Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 19/21

20 van de toets te zien krijgt en daarop akkoord geeft. Indien gewenst, dan kan de toetsconstructeur de kwaliteit van toetsen controleren langs vastgestelde richtlijnen, en hierover rapport uitbrengen naar de toetsdeskundigen. Deze kunnen op hun beurt verslag uitbrengen over de toetskwaliteit aan de examencommissies. Toetszaalcoordinator: Het stroomlijnen van de logistieke processen, het roosteren en het kwaliteitsbeheer van de toetszaal vereist een nauwkeurige coördinatie. Dat is een verantwoordelijkheid van de toetszaalcoördinator. Deze kan aantonen dat de toetsen rechtmatig zijn afgenomen en legt verantwoording af aan de examencommissies. De toetszaalcoördinator kan ondersteund worden door de huidige tentamenroosteraars. Toetszaal e-surveillant: De toetszaal e-surveillant controleert het verloop van digitale toetsafnames via beeldschermen. Deze surveillant legt van elke toets vast hoe deze is verlopen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de procedures komen in een proces-verbaal. De toetszaal e-surveillant is betrokken bij de selectie en opleiding van reguliere surveillanten voor digitale toetsafname, en wordt aangestuurd door de centrale surveillantencoördinator. Samenwerkingsvormen en licentiemodellen voor instellingsoverstijgende toets- en vragenbanken Toetsvragen ontwikkelen in 8 stappen. Praktische handleiding om met meerdere partijen samen toetsvragen te ontwikkelen voor een gezamenlijke toets- en vragenbank 7.3 Regelgeving, reglementen en procedures Regelgeving vraagt wellicht ook om aanpassing, denk aan bijvoorbeeld aan het onderwijs- en examenreglement (OER), zaalreglementen en toetsafnameprotocollen. Daarnaast verandert de wijze waarop de toetsinzage als dit digitaal moet plaatsvinden. Wat staat er in de OER over toetsvormen? Is hier een aanpassing nodig om digitaal toetsen mogelijk te maken? Welke procedures rondom het aanleveren van toetsen etc. zijn er, en welke aanpassingen zijn hier nodig? Hoe kan een merge worden gemaakt tussen reglementen voor toetsafname en gedragsregels in PCzalen? diverse (11 in totaal) praktische documenten met procedures voor het afnemen van digitale toetsen (o.a. TU/e, 10VoorDeLeraar, VU, AMC) Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 20/21

21 8. REALISATIE Hoe kom je van beleid naar resultaat? Werk je aan de hand van projecten of een programma? Hoe ziet een mogelijke roadmap eruit? 8.1 Programma digitaal toetsen In de praktijk van het Nederlandse hoger onderwijs zien we beleid voor digitaal toetsen op verschillende manieren tot stand komen: top-down: het CvB wil digitaal toetsen en zet het op de kaart (mogelijke casus: UU, UvA/HvA) bottom-up: een opleiding wil digitaal toetsen en vraagt het CvB dit op de kaart te zetten (mogelijke casus: EUR) organisch: enkele individuen (of opleidingen) beginnen gewoon en langzaamaan wordt dit op een hoger niveau verder uitgewerkt (mogelijke casus: HHS?) als logisch vervolg op organische groei: het CvB ziet allerlei initiatieven die op zich wellicht goed lopen, maar waar synergie te halen is en risicobeperking wenselijk (UvA/HvA) in een programma: in het kader van een (groot) programma van onderwijsvernieuwing wordt ook digitaal toetsen als belangrijk thema geadresseerd (UU, EUR) Digitaal toetsen is een domein waar onderwijs en ICT elkaar stevig raken; daarom ligt het in de rede dat de respectievelijke portefeuillehouders in het CvB zich daar over ontfermen. Daarnaast kunnen de wensen met betrekking tot digitaal toetsen sterk verschillen per domein. Zo is er bijvoorbeeld binnen de beta-vakken behoefte aan een toetsprogramma dat wiskundige formules ondersteunt en in de humaniora veel meer behoefte aan software die het beoordelen van teksten ondersteunt Team Geld Etc 8.2 Roadmap/fasering Een goede aanpak is hierbij, dat één persoon (vaak een beleidsadviseur) de lead neemt in het proces en de dialoog met de betrokkenen organiseert. Dit proces wordt gemakkelijker, als er een duidelijke opdrachtgever is, mits deze voldoende mandaat heeft. Omdat toetsen zicht bevindt in het hart van het primaire proces, is een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs een goede keuze als opdrachtgever (bijv. een faculteits/academiedirecteur). Tilburg University roadmap: Fase 0 Initiëren project Fase 1 Schrijven Project Initiation Document Fase 2 Opstarten werkgroepen en gebruikersgroep Fase 3 Opstellen vraagspecificatie digitale toetsinfrastructuur Fase 4 Aanbesteding uitzetten digitale toetsinfrastructuur Fase 5 Implementeren digitale toetsinfrastructuur Fase 6 Voorbereiden van afname digitale toetsen Fase 7 Afnemen van eerste selectie digitale toetsen Fase 8 Evalueren, nazorg en afsluiten project Projectplan UU? Handreiking digitaaltoetsbeleid concept 5 21/21

Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00

Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00 Handreiking beleid voor digitaal toetsen v 1.00 13 april 2016 Leeswijzer Deze handreiking bestaat uit een stappenplan voor het schrijven van digitaaltoetsbeleid. Deze wordt voorafgegaan door een toelichting

Nadere informatie

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN!

SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! SURFacademy Toets Tweedaagse DIGITAAL TOETSEN, GA ER MAAR AAN STAAN! #T2D2015 AGENDA 10 dec Toetsbeleid 10.00 uur Opening Annette Peet - SURFnet 10.05 uur Casus TU/e: aanpak digitaal toetsbeleid Ludo van

Nadere informatie

Implementatie van digitaal toetsen

Implementatie van digitaal toetsen Implementatie van digitaal toetsen WIL DE GROOT-BOLLUIJT MSCN WIL@GROOTBOLWERK.NL Opzet workshop Korte introductie o Implementeren van Innovaties o Handreiking toetsbeleid o Stand van zaken eigen ontwikkeling

Nadere informatie

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen 11 Februari 2014 SURF bijeenkomst Digitaal toetsen d i e l e B k c a Tr Inleiding Aanpak Technisch Pakketselectie Technisch beheer Organisatorisch support & logistieke ondersteuning Faciliteiten Goede

Nadere informatie

Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN

Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN Businesscase en exploitatiemodel grote toetszaal SEMINAR GROOTSCHALIGE DIGITALE TOETSZALEN Michiel van Geloven & Marij Veugelers, mei 2014 In deze presentatie : Introductie: voorstellen sprekers en inventariseren

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen

Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen 2015 Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen UMC Utrecht 17-6-2015 Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen Aanleiding 1 Inhoud Aanleiding... 2 Definities... 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

De Toetsing Getoetst in definities

De Toetsing Getoetst in definities De Toetsing Getoetst in definities Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Tamara van Schilt-Mol 2016 Extra definities Kwaliteitscriteria Bij het vaststellen van kwaliteitscriteria gaat over de vraag welke visie

Nadere informatie

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen UMC Utrecht Oktober 2016,Versie 1.3 1 Inhoud Aanleiding... 2 Definities... 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 4 Beslislijn... 5 Oplossingen en alternatieven...

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Toetsbeleid; een goed plan voor toetsbekwaamheid

Toetsbeleid; een goed plan voor toetsbekwaamheid Toetsbeleid; een goed plan voor toetsbekwaamheid 1. Ontwikkelen van toetsbeleid is niet eenvoudig Een veelvoorkomende denkfout bij het ontwikkelen van toetsbeleid is dat men vanaf nul begint. Er worden

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen 7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen Casusbeschrijving door Alexander Kremers en Silvester Draaijer 7.1 Samenvatting In deze casus wordt geschetst hoe op Saxion Hogescholen

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. Universiteit Twente. 3 december Martine Pol

VERDERE VERSTERKING. Universiteit Twente. 3 december Martine Pol VERDERE VERSTERKING Universiteit Twente 3 december 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl PROGRAMMA 1. Introductie 2. Wettelijke kaders 3. Thema: taken en verantwoordelijkheden 4. Thema: richtlijnen 5. Thema:

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen en beoordelen. Desirée Joosten-ten Brinke. 25 oktober Programma

Kwaliteit van toetsen en beoordelen. Desirée Joosten-ten Brinke. 25 oktober Programma Kwaliteit van toetsen en beoordelen Desirée Joosten-ten Brinke 25 oktober 2011 Programma Constructive alignment Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen Docentprofessionalisering Toetsmotivatie en Studentbetrokkenheid

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014 LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014 INTRODUCTIE Daniël Drittij, Universiteitsbibliotheek Bart Overbeek, Dienst Student- en Onderwijszaken 2 ORGANISATIE VU RONDOM ONDERWIJSLOGISTIEK

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

"Organisatie op scherp"

Organisatie op scherp "Organisatie op scherp" Wat betekent digitaal toetsen voor uw organisatie? Masterclass, I&I conferentie, 23 november 2011 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Ondersteunen van het toetsbeleid binnen opleidingen: hoe realiseren we dit in de praktijk?

Ondersteunen van het toetsbeleid binnen opleidingen: hoe realiseren we dit in de praktijk? Ondersteunen van het toetsbeleid binnen opleidingen: hoe realiseren we dit in de praktijk? Lore Demedts & Sarah Slock Dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering Verloop sessie Toelichting aanpak

Nadere informatie

Veilig toetsen in de cloud iqualify STE Secure Test Environment

Veilig toetsen in de cloud iqualify STE Secure Test Environment iqualify STE Secure Test Environment Versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toetsen klaarzetten door beheerders... 4 3 Inloggen als toezichthouder... 5 4 Inloggen als deelnemer... 8 5 Toetsanalyse

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Begrippenkader voor digitaal toetsen

Begrippenkader voor digitaal toetsen Begrippenkader voor digitaal toetsen Dit document beschrijft een aantal begrippen die relevant zijn voor digitaal toetsen en in het bijzonder de daarbij gebruikte componenten van digitale toetssystemen.

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Werkbezoek grootschalige digitale

Werkbezoek grootschalige digitale Werkbezoek grootschalige digitale toetszaal TUDelft 11 februari 2014 1 Programma & huishoudelijke mededelingen 11.00-11.30 uur: Inloop met koffie en thee 11.30-12.15 uur: Algemene inleiding opzet digitaal

Nadere informatie

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg

MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK. 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg MOBIEL TOETSSTATION IN DE PRAKTIJK 22-04-2014 Instituut voor Gezondheidszorg WAT GING VOORAF SURF: Bruggen Bouwen IvG: Bruggen Bouwen SURF: Toetsen met de BoKS Toetsen met de BoKS: Het mobiele toetsstation

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN BESCHRIJVING OPDRACHT In deze opdracht leer je hoe je door meer en beter formatief te evalueren toetsen onderdeel van het leerproces kan maken,

Nadere informatie

door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters

door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters Cursus Wet- en regelgeving onderdeel van het traject Verdere Versterking Examencommissies Maastricht University door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters 18

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud

Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud Instellingsoverstijgende samenwerking door toetsen in de cloud betere kwaliteit toetsen en Omvangrijkere itembanken De belangstelling voor het gebruik van digitale toetssoftware en -tools neemt in het

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie

Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie Slim beleggen is niet eenvoudig! Hoe krijg je studeren met een functiebeperking hoger op de beleidsagenda van de onderwijsinstelling?

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Een impressie van de opzet en invoering van digitaal toetsen bij de Hogeschool van Amsterdam, Domein Economie & Management (HvA DEM)

Een impressie van de opzet en invoering van digitaal toetsen bij de Hogeschool van Amsterdam, Domein Economie & Management (HvA DEM) Reference Case Digitaal toetsen: de verbinding tussen onderwijs, ICT en kwaliteit Een impressie van de opzet en invoering van digitaal toetsen bij de Hogeschool van Amsterdam, Domein Economie & Management

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken De opdracht Breng mogelijkheden tot externe validering examens in kaart Geef voor-

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

Toetsafname en Fraudepreventie

Toetsafname en Fraudepreventie Toetsafname en Fraudepreventie Theorie Inleiding Fraudepreventie Toetsafname Opdracht Checklist Theorie Inleiding Het doel van een toets bepaalt de omstandigheden waaronder de student de toets maakt. Een

Nadere informatie

Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport

Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport Experiment veilig toetsen in de cloud bij HBO-V: eindrapport Michiel van Geloven, 12 maart 2014 Na een voorbereiding van enkele maanden werd in november 2013 een praktijktest uitgevoerd om na te gaan of

Nadere informatie

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013 praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling Jeanine Treep toetsdeskundige manager beroepsonderwijs en bedrijfsleven Cito Samen toetsen maken, wat komt

Nadere informatie

Toetsafname protocol digitale toetsen

Toetsafname protocol digitale toetsen Toetsafname protocol digitale toetsen Eigenaar Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Nadere uitwerking van het Toetsbeleid dat is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juli 2013 2012, Hogeschool

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. V Alweer een nieuw boek over toetsen in het hoger onderwijs. Maar dan wel één waarvan wij denken dat het een aanvulling is op de bestaande boeken, en niet zozeer een verdubbeling. Het boek gaat in op nieuwe

Nadere informatie

Partner in Examinering. Leverancier van vertrouwen

Partner in Examinering. Leverancier van vertrouwen Partner in Examinering Leverancier van vertrouwen De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Scholing is daarbij onontbeerlijk. Maar wat is scholing waard als de leeropbrengsten niet transparant

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Doel. Programma. Computergebaseerd toetsen (CBT) Verschillende manieren van benaderen

Doel. Programma. Computergebaseerd toetsen (CBT) Verschillende manieren van benaderen Item- en toetsconstructie en analyse bij Computergebaseerd toetsen BKO-workshop Desirée Joosten, IPO/CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel Opfrissen van kennis en vaardigheden op het gebied van itemen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Heidag LVO. 9 december 2016

Heidag LVO. 9 december 2016 Heidag LVO 9 december 2016 Wie is wie? Vandaag gaan we. 1. Meer inzicht krijgen in het proces van kwaliteitszorg 2. Input leveren voor het toetsbeleid in brede zin 3. Input leveren voor eisen aan toetsbekwaamheid

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

MOTIE BEERTEMA 27/3/12:

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken De opdracht Breng mogelijkheden tot externe validering examens

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol

Kwaliteit van toetsing onder de loep. De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol Kwaliteit van toetsing onder de loep De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol Praktijkvragen Wat betekent toetskwaliteit? Hoe weten we of we toetskwaliteit leveren? Wie heeft welke rol in de kwaliteitsborging?

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke IX Inhoud 1 Het toetsproces ontleed........................................................... 1 Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke 1.1 Fasen in het toetsproces..............................................................

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen

Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Jan Adema Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp MSc Dr. Gerard J.J.M. Straetmans NVE Nunspeet, 10 november 2016 Ontwerpen van een instrument voor de collegiale screening van kennistoetsen Inleiding Kwaliteit

Nadere informatie

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen 1. Inleiding Tijdens het laatste bilo met Erasmus MC is onder andere

Nadere informatie

Toets & Leer: samen digitaal toetsen en leren SYMPOSIUM LEREN VAN TOETSEN VLISSINGEN 3 JUNI 2016 BOB RIETBERGEN DE HAAGSE HOGESCHOOL

Toets & Leer: samen digitaal toetsen en leren SYMPOSIUM LEREN VAN TOETSEN VLISSINGEN 3 JUNI 2016 BOB RIETBERGEN DE HAAGSE HOGESCHOOL Toets & Leer: samen digitaal toetsen en leren SYMPOSIUM LEREN VAN TOETSEN VLISSINGEN 3 JUNI 2016 BOB RIETBERGEN DE HAAGSE HOGESCHOOL Vele handen maken licht werk. ALS IEDEREEN MEEDOET WORDT DE TAAK MAKKELIJKER

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum Eky Fioole en Jan Snijders Context In 2013 12 systemen voor digitaal toetsen een onbalans tussen vraag en aanbod Een hoog

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie