STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie augustus 2013

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 DPM Facturering en Afdracht 10/06/2011 CONCEPT PBM 0.11 DPM Facturering en Afdracht 09/09/2011 CONCEPT PBM 0.12 DPM Facturering en Afdracht 19/09/2011 CONCEPT PBM 0.2 DPM Facturering en Afdracht 28/11/2011 CONCEPT PBM 1.0 DPM Facturering en Afdracht 14/12/2011 FINAL ALV NEDU 1.1 DPM Facturering en Afdracht 02/02/2012 CONCEPT DPM Expertgroep 1.2 DPM Facturering en Afdracht 20/02/2012 CONCEPT DPM Expertgroep 5.9 DPM Facturering en Afdracht ter 23/02/2012 CONCEPT ALV NEDU vaststelling in de ALV NEDU 5.99 DPM Facturering en Afdracht ter 29/02/2012 CONCEPT ALV NEDU vaststelling in de ALV NEDU 6.0 DPM Facturering en Afdracht 7/03/2012 Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU 7.0 Verwerking Erratum versie 7.0 dd (vastgesteld SGS met mandaat van ALV NEDU) Vastgesteld ALV NEDU (SGS) Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Status Marktprocesmodel Leveranciersmodel 5.0 ALV NEDU 14/12/2011 FINAL Pagina 2 van 21

3 INHOUD 1 Inleiding Uitgangspunten en definities Overzicht deelprocessen Beschrijving deelprocessen Activity diagram per deelproces Opstellen en verzenden Verplichting Opstellen en verzenden Afdrachtspecificatie Opstellen en verzenden Afdrachtstaat Opstellen en verzenden Aanvullende Afdrachtspecificatie Opstellen en verzenden Definitieve Afdrachtstaat...21 Pagina 3 van 21

4 1 Inleiding In het MPM Leveranciersmodel staan de processen rondom het verplicht leveranciersmodel beschreven. Voor wat betreft de financiële verrekening gaat het in het MPM daarbij met name om de facturering en afdracht van de periodieke netwerkkosten door de leverancier. Dit DPM Facturering en Afdracht werkt dit proces verder uit. Dit DPM geldt voor alle kleinverbruikaansluitingen. Doel en scope Als basis voor het DetailProcesModel (DPM) dient het MarktProcesModel (MPM). De uitgangspunten, procesafspraken en definities zoals beschreven in het MPM gelden ook voor het DPM. In de volgende figuur wordt de scope van het DPM Facturering en Afdracht weergegeven Facturering en afdracht LV = Leverancier = Regionale Netbeheerder Factureren afnemer en archiveren LV Opstellen / Verzenden Afdrachtspecificatie LV Opst. /Verz. Aanvullende Afdr.spec. LV Factureren afnemer en archiveren LV Betalen conform Afdrachtspecificatie LV Bijhouden C-AR Opstellen/ Verzenden Verplichting Opstellen / Verzenden Afdrachtstaat Opst./Verz. Definitieve Afdrachtstaat Controleren Afdracht Aanmanen Vorderen Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in het DPM Facturering en Afdracht beschreven. Administratief Dit deelproces wordt niet in het DPM Facturering en Afdracht uitgewerkt. Financieel Afdracht BTW Het proces wordt volledig beschreven in het MPM Leveranciersmodel paragraaf 4.3. Pagina 4 van 21

5 2 Uitgangspunten en definities In het MPM Leveranciersmodel worden de uitgangspunten en definities voor de realisatie van het verplicht leveranciersmodel beschreven. Deze uitgangspunten zijn dus tevens een uitgangspunt voor de uitwerking van het DPM. Uitgangspunten DPM: De regionale netbeheerder draagt de BTW van de gefactureerde en afgedragen netwerkkosten zoals gespecificeerd door de leverancier in de afdrachtspecificatie één-op-één af aan de fiscus. Afdrachten BTW vinden plaats conform de eisen van de fiscus. Het moment waarop de fiscale verplichtingen van de regionale netbeheerder ontstaan, valt samen met het moment waarop die verplichtingen bij de leverancier die actief is op die kleinverbruikaansluiting ontstaan ten gevolge van zijn facturatie. De gedetailleerde omzetadministratie van de regionale netbeheerder (per BTW-nummer van de regionale netbeheerder opgezet) ligt bij de leverancier. Elke afzonderlijke leveranciers-ean draagt zelf af aan de regionale netbeheerder. De leverancier is zelf de enige partij die ervoor kan zorgen dat hij de verantwoordelijkheid voor een aansluiting verkrijgt. Het verliezen van een aansluiting kan door een actie van de leverancier (uithuizing of einde levering) of doordat een andere leverancier de aansluiting overneemt (inhuizing of switch) of doordat de regionale netbeheerder de aansluiting uit het net haalt (sloop). De enige uitzondering hierop is in het geval van het proces leveringszekerheid, waarin de netbeheerder dit veld in het centraal aansluitingenregister kan aanpassen. Elke leveranciers-ean doet afzonderlijke betalingen aan de regionale netbeheerders met een 19-cijferig kenmerk. Hierdoor is automatische verwerking door netbeheerder mogelijk. Het kenmerk moet als volgt zijn opgebouwd: 13 cijfers van de leveranciers-ean-code + jaar en maand van facturatie. Als blijkt dat een leverancier of netbeheerder een fout heeft gemaakt waardoor een reeds door hem verzonden document niet correct is, neemt hij direct contact op met de wederpartij. De betrokken partijen maken bilateraal afspraken over het oplossen van de ontstane problemen. Gefactureerde bedragen en daarvan afgeleide bedragen zoals totaaltellingen zijn in euro s met 2 cijfers achter de komma. De dagtarieven van het capaciteitstarief en de daarvan afgeleide bedragen zoals de verplichtingen hebben 4 cijfers achter de komma. Indien nodig worden bedragen afgerond. Definities bestanden Bestandsaanlevering Voor de aanlevering van de bestanden gelden de volgende definities: Frequentie: maandelijks; Medium: nog te bepalen; Vorm: XML- bestand; Aanleverende partij: Leverancier, Regionale Netbeheerder (afh. van het bestand) Ontvangende partij: Leverancier, Regionale Netbeheerder (afh. van het bestand) Veld formaat In een record zijn meerdere velden gedefinieerd. Voor ieder veld geldt dat per data element een kenmerk (K) wordt aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk van de procescontext is (A). Pagina 5 van 21

6 3 Overzicht deelprocessen Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. Facturering en afdracht LV = Leverancier = Regionale Netbeheerder 1. Verplichting 2. Afdrachtspecificatie 3. Afdrachtstaat 4. Aanvullende Afdrachtspecificatie 5. Definitieve Afdrachtstaat Factureren afnemer en archiveren LV Opstellen / Verzenden Afdrachtspecificatie LV Opst. /Verz. Aanvullende Afdr.spec. LV 4 Factureren afnemer en archiveren LV Betalen conform Afdrachtspecificatie LV Bijhouden C-AR Opstellen/ Verzenden Verplichting Opstellen / Verzenden Afdrachtstaat Opst./Verz. Definitieve Afdrachtstaat 5 Controleren Afdracht Aanmanen Vorderen Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in het DPM Facturering en Afdracht beschreven. Administratief Dit deelproces wordt niet in het DPM Facturering en Afdracht uitgewerkt. Financieel Afdracht BTW De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces facturatie en afdracht zijn - als voorbeeld - uitgewerkt voor een willekeurige maand x: De leverancier factureert in maand x de afnemers op zijn kleinverbruikaansluitingen en archiveert de facturen. De regionale netbeheerder houdt de wijzigingen in het C-AR gedurende maand x bij op dagbasis. Op basis van de inhoud van het C-AR, verzendt de regionale netbeheerder uiterlijk de 3 e werkdag van de maand x+1 aan de leverancier de Verplichting over maand x (die de betreffende leverancier heeft aan de betreffende regionale netbeheerder). Op basis van wat hij in maand x gefactureerd heeft, verzendt de leverancier uiterlijk de 15 e kalenderdag van de maand x+1 een Afdrachtspecificatie over maand x naar de regionale netbeheerder wiens aansluitingen het betreft. Op basis van de inhoud van de Verplichting en de Afdrachtspecificatie, verzendt de regionale netbeheerder uiterlijk op de 20 ste kalenderdag van maand x+1 een tot maand x +1 bijgewerkte Afdrachtstaat aan de betreffende leverancier. Op basis van de Afdrachtstaat kan de leverancier eventueel besluiten een bijstorting te doen; een eventuele bijstorting geeft hij door in een Aanvullende Afdrachtspecificatie (deze verzendt hij uiterlijk de 25 ste kalenderdag van de maand x+1 aan de betreffende regionale netbeheerder). Als er geen (aanvullende) bijstorting is, moet de Aanvullende Afdrachtspecificatie toch (met het bedrag nul) verstuurd worden. De regionale netbeheerder verwerkt de Aanvullende Afdrachtspecificatie in een Definitieve Afdrachtstaat over maand x, die hij uiterlijk de 28 ste kalenderdag van maand x+1 aan de leverancier verstuurt. Wanneer de leverancier geen (aanvullende) bijstorting doet, zijn de eerder verzonden Afdrachtstaat en de Definitieve Afdrachtstaat gelijk. Op basis van de door hem aan netwerkkosten gefactureerde bedragen en conform de Afdrachtspecificatie (of eventueel de Aanvullende Afdrachtspecificatie), zorgt de leverancier dat uiterlijk op de 28 ste kalenderdag van de maand x+1 de verschuldigde bedragen zijn bijgeschreven op de rekening van de regionale netbeheerder. Op basis van het centraal aansluitingenregister kan de regionale netbeheerder de afdracht en de (Aanvullende) Afdrachtspecificatie controleren. Pagina 6 van 21

7 Zowel de leverancier als de regionale netbeheerder maken de door hen verschuldigde BTW aan de fiscus over conform de eisen van de fiscus. Op basis van het centraal aansluitingenregister kan de regionale netbeheerder, wanneer de leverancier in gebreke blijft, als ultieme maatregel de desbetreffende leverancier gaan aanmanen en bij hem de periodieke netwerkkosten van maand x op basis van het centraal aansluitingenregister vanaf de 28 ste kalenderdag van maand x+1 in rechte gaan vorderen. Op dat moment eist de regionale netbeheerder, op basis van het centraal aansluitingenregister, de te factureren bedragen als schade op, inclusief BTW. De ALV NEDU stelt jaarlijks in november voor het volgende jaar een sectorkalender op, waarin is vastgelegd op welke werkdagen bepaalde stappen uitgevoerd dienen te worden. In die sectorkalender wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er tussen de verschillende deadlines (15 de, 20 ste, 25 ste en 28 ste kalenderdag) geen of te weinig werkdagen zitten. Pagina 7 van 21

8 4 Beschrijving deelprocessen Een uitgebreidere beschrijving van de deelprocessen en ook de beschrijvingen van in dit DPM niet beschreven deelprocessen, zijn te vinden in het MPM Leveranciersmodel, paragraaf 4.3. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Opstellen en verzenden Verplichting De regionale netbeheerder verzendt (per fiscale entiteit) uiterlijk de 3 e werkdag van elke maand aan elke leveranciers-ean die voorafgaande maand gedurende één of meerdere dagen op één of meerdere kleinverbruikaansluitingen (met fysieke status in bedrijf) in zijn aansluitingenregister stond, de afdracht die hij op basis van de inhoud van het centraal aansluitingenregister van die leverancier verwacht. Dit bestand wordt de Verplichting genoemd. In de praktijk is dit een rapportage uit het centraal aansluitingenregister dat als service aan de leveranciers ter beschikking wordt gesteld. Regionale netbeheerder (fiscale entiteit) Leverancier (EAN). Performance doelstellingen - Alle (op basis van het centraal aansluitingenregister) door de leverancier in de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder te factureren periodieke netwerkkosten, moeten door de regionale netbeheerder in de Verplichting worden opgenomen. Uiterlijk de 3 e werkdag van de maand stelt de regionale netbeheerder de Verplichting over de voorafgaande maand ter beschikking aan de leverancier. Precondities Geen. Postcondities De volgens het centraal aansluitingenregister in de voorafgaande maand te factureren periodieke netwerkkosten zijn bij de leverancier bekend. Scenario De regionale netbeheerder stelt de Verplichting beschikbaar. Alternatieve Scenario s Wanneer de netbeheerder de Verplichting niet (tijdig) kan opleveren wordt het proces gewoon doorlopen, daar de Verplichting 'alleen maar' informatief is. De leverancier draagt af conform de Afdrachtspecificatie(s). Speciale eisen N.v.t. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Opstellen en verzenden Afdrachtspecificatie Op basis van de gefactureerde periodieke netwerkkosten van de voorafgaande maand stelt de leverancier voor elke eigen leveranciers-ean per fiscale entiteit van de regionale netbeheerder een Afdrachtspecificatie op en verzendt deze uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand aan de regionale netbeheerder. De Afdrachtspecificatie moet alle in de voorafgaande maand namens de betreffende regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten bevatten. Indien de leverancier voorziet dat hij buiten de bandbreedte gaat vallen kan hij een bedrag bijstorten. In de Afdrachtspecificatie wordt het bij te storten bedrag vermeld. Regionale netbeheerder (fiscale entiteit) Leverancier (EAN). Performance doelstellingen - Alle door de leverancier in de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten, moeten in de Afdrachtspecificatie voor de regionale netbeheerder staan. Uiterlijk de 15 e kalenderdag van de maand moet de leverancier de Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand ter beschikking stellen aan de regionale netbeheerder. Precondities Geen. Postcondities Door de leverancier in de voorafgaande maand gefactureerde netwerkkosten zijn bij de regionale netbeheerder bekend. Scenario De leverancier stelt de Afdrachtspecificatie beschikbaar. Alternatieve Scenario s Wanneer de leverancier de Afdrachtspecificatie niet (tijdig) kan opleveren: De leverancier neemt met de regionale netbeheerder contact op om hier bilaterale afspraken over te maken. Het proces loopt verder gewoon door, waarbij waarschijnlijk in de Afdrachtstaat alleen maar een (te verwachten) bijstorting komt. Speciale eisen Afdrachten voldoen aan fiscale eisen. Pagina 8 van 21

9 Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Opstellen en verzenden Afdrachtstaat De regionale netbeheerder stelt op basis van de door hem opgestelde definitieve Afdrachtstaat van de voorafgaande maand, de door hem opgestelde Verplichting over de voorafgaande maand en de door hem ontvangen Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand voor elke eigen fiscale entiteit van de regionale netbeheerder en voor elke leveranciers-ean een Afdrachtstaat op en verzendt deze uiterlijk op de 20ste kalenderdag van de maand aan de desbetreffende leverancier. Daarnaast worden de bandbreedte en het bedrag dat eventueel bij het overschrijden van de bandbreedte bijgestort zou moeten worden om net binnen de bandbreedte te vallen, vermeld. Regionale netbeheerder (fiscale entiteit) Leverancier (EAN). Performance doelstellingen - Alle door de leverancier tot en met de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten (uit de Afdrachtspecificatie, incl. eventuele bijstortingen) en te factureren periodieke netwerkkosten (uit de Verplichting), moeten in de Afdrachtstaat voor de leverancier staan. Uiterlijk de 20 ste kalenderdag van de maand moet de regionale netbeheerder de Afdrachtstaat over de voorafgaande maand ter beschikking stellen aan de leverancier. Precondities De Afdrachtspecificatie van de voorafgaande maand is door de regionale netbeheerder ontvangen. Postcondities Overzicht van door de leverancier tot en met de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten (uit de Afdrachtspecificaties, incl. eventuele bijstortingen) en te factureren periodieke netwerkkosten (uit de Verplichtingen) zijn bij de leverancier bekend. Scenario De regionale netbeheerder stelt de Afdrachtstaat beschikbaar. Alternatieve Scenario s Wanneer de regionale netbeheerder de Afdrachtstaat niet (tijdig) kan opleveren: De regionale netbeheerder neemt met de leverancier contact op om hier bilaterale afspraken over te maken. In principe loopt het proces gewoon door en draagt de leverancier af volgens de Afdrachtspecificatie. Speciale eisen N.v.t. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Opstellen en verzenden Aanvullende Afdrachtspecificatie Naar aanleiding van de Afdrachtstaat kan de leverancier besluiten een extra bijstorting te doen om binnen de bandbreedte te blijven. Deze eventuele bijstorting wordt in de Aanvullende Afdrachtspecificatie door de leverancier per leveranciers EAN per fiscale entiteit van de netbeheerder uiterlijk op de 25ste kalenderdag van een maand aan de regionale netbeheerder verstuurd. Regionale netbeheerder (fiscale entiteit) Leverancier (EAN). Performance doelstellingen - De leverancier moet uiterlijk de 25 ste kalenderdag van de maand de Aanvullende Afdrachtspecificatie over de voorafgaande maand ter beschikking stellen aan de regionale netbeheerder. Precondities Geen. Postcondities Een eventuele aanvullende bijstorting bij de regionale netbeheerder is bekend. Scenario De leverancier stelt de Aanvullende Afdrachtspecificatie beschikbaar. Alternatieve Scenario s Wanneer de leverancier de Aanvullende Afdrachtspecificatie niet (tijdig) kan opleveren: De leverancier neemt met de regionale netbeheerder contact op om hier bilaterale afspraken over te maken. Speciale eisen Afdrachten voldoen aan fiscale eisen. Pagina 9 van 21

10 Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Opstellen en verzenden Definitieve Afdrachtstaat De regionale netbeheerder stelt op basis van de door hem opgestelde Afdrachtstaat over de voorafgaande maand en de door hem ontvangen Aanvullende Afdrachtspecificatie voor elke eigen fiscale entiteit en voor elke leveranciers-ean een Definitieve Afdrachtstaat op en verzendt deze uiterlijk op de 28ste kalenderdag van de maand aan de desbetreffende leverancier. De Definitieve Afdrachtstaat heeft dezelfde samenstelling en opbouw als de Afdrachtstaat. Regionale netbeheerder (fiscale entiteit) Leverancier (EAN). Performance doelstellingen - Alle door de leverancier tot en met de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten (uit de Afdrachtspecificatie en Aanvullende Afdrachtspecificatie, incl. eventuele bijstortingen) en te factureren periodieke netwerkkosten (uit de Verplichting), moeten in de Definitieve Afdrachtstaat voor de leverancier staan. Uiterlijk de 28 ste kalenderdag van de maand moet de regionale netbeheerder de Definitieve Afdrachtstaat over de voorafgaande maand ter beschikking stellen aan de leverancier. Precondities De Afdrachtspecificatie en Aanvullende Afdrachtspecificatie van de voorafgaande maand zijn beiden door de regionale netbeheerder ontvangen. Postcondities Overzicht van door de leverancier tot en met de voorafgaande maand namens de regionale netbeheerder gefactureerde periodieke netwerkkosten (uit de Afdrachtspecificatie en Aanvullende Afdrachtspecificatie, incl. eventuele bijstortingen) en te factureren periodieke netwerkkosten (uit de Verplichting) zijn bij de leverancier bekend. Scenario De regionale netbeheerder stelt de Definitieve Afdrachtstaat beschikbaar. Alternatieve Scenario s Wanneer de regionale netbeheerder de Definitieve Afdrachtstaat niet (tijdig) kan opleveren: De regionale netbeheerder neemt met de leverancier contact op om hier bilaterale afspraken over te maken. In principe draagt de leverancier af conform Afdrachtspecificatie en een eventuele Aanvullende Afdrachtspecificatie. Speciale eisen N.v.t. Pagina 10 van 21

11 Leverancier Regionale Netbeheerder Detailprocesmodel Facturering en Afdracht versie Activity diagram per deelproces De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. 5.1 Opstellen en verzenden Verplichting Opstellen en verzenden Verplichting 1 C-AR Verplichting 1. In het centraal aansluitingenregister worden de voor de verrekening van het verplicht leveranciersmodel essentiële velden (leveranciers-ean, capaciteitstariefcode, fysieke status van de aansluiting) continu door de regionale netbeheerder up-to-date gehouden. Op basis van de inhoud van het centraal aansluitingenregister van de afgelopen maand en zijn eigen tarieven, bepaalt de regionale netbeheerder voor alle aansluitingen in zijn netgebied welke leverancier wat had moeten factureren gedurende de afgelopen maand. De regionale netbeheerder zet deze informatie in bestanden (de Verplichtingen), één bestand voor elke leveranciers-ean en per eigen fiscale eenheid (BTW-nummer). Voor alle leveranciers-ean s die de voorafgaande maand in het centraal aansluitingenregister op aansluitingen van zijn netgebied stonden, stelt de regionale netbeheerder per eigen fiscale entiteit een Verplichting op en verzendt deze. Elke Verplichting bestaat uit één bestand met meerdere recordtypes (detailrecord, totaalrecord). Als de leverancier niet in het centraal aansluitingenregister geregistreerd stond in de voorafgaande maand, wordt er geen Verplichting aangemaakt. De Verplichting bevat de volgende gegevens: Pagina 11 van 21

12 Detailrecord Verplichting Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V D1 Aanduiding van het recordnummer van de detailinformatie (D1, D2,, Dn) EAN code aansluiting V Captarcode V Uniforme EAN-codering voor het door de regionale netbeheerder aan de kleinverbruikaansluiting toegekende capaciteitstarief voor de netwerkkosten. De code is gekoppeld aan de regionale netbeheerder en de centrale tariefcodering rekencapaciteit. Aantal dagen V 12 Het aantal dagen dat die leverancier met de capaciteitstariefcode voor de aansluiting met fysieke status "in bedrijf" in het centraal aansluitingenregister stond. Dagtarief, ex BTW V 0,8333 Bedrag dat volgens de captarcode per dag in de in rekening gebracht moest worden. Te factureren bedrag, ex BTW V 9,9960 Bedrag aan periodieke netwerkkosten dat door de leverancier in de voor de netbeheerder in rekening gebracht had moeten worden (ex. BTW). Totaalrecord Verplichting Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V E1 Aanduiding van het recordnummer van de informatie Eerste dag periode V Begin maand waarvoor de Verplichting is opgesteld (). Einde periode V Einddatum van de (let op, dit is een totdatum, dit is dus de eerste dag van de volgende maand) BTW nummer Netbeheerder V NL B01 BTW nummer van de regionale netbeheerder behorende bij de aansluitingen. EAN Leverancier V EAN-code van de op de aansluitingen geregistreerde leverancier Te factureren bedrag, ex BTW V 123,4567 Bedrag dat door de leverancier in de volgens het C-AR aan periodieke netwerkkosten gefactureerd had moeten worden (ex. BTW). Pagina 12 van 21

13 Regionale netbeheerder Leverancier Detailprocesmodel Facturering en Afdracht versie Opstellen en verzenden Afdrachtspecificatie 1 Facturen Opstellen afdrachtspecificatie Afdrachtspecificatie 1. De leverancier voert een administratie per BTW-nummer van de regionale netbeheerder en de regionale netbeheerder moet zijn BTW-afdracht doen per BTW-nummer. Daarom moet de Afdrachtspecificatie minimaal opgesteld worden per fiscale eenheid van de regionale netbeheerder (per BTW-nummer van de regionale netbeheerder één Afdrachtspecificatie). Dit zouden meerdere netbeheerders-ean s kunnen zijn. Voor wat de leverancier betreft, moet er één Afdrachtspecificatie opgesteld worden per leveranciers-ean. Voor alle leveranciers-ean s waarvoor een leverancier de voorafgaande maand periodieke netwerkkosten gefactureerd heeft, wordt door de leverancier een Afdrachtspecificatie aangemaakt en verstuurd. Elke Afdrachtspecificatie bestaat uit één bestand met meerdere recordtypes (detailrecord, totaalrecord). Als de leverancier niet voor de desbetreffende regionale netbeheerder gefactureerd heeft, wordt er geen Afdrachtspecificatie aangemaakt. De leverancier stelt op basis van zijn eigen facturatie over de voorafgaande maand de Afdrachtspecificatie op van de betreffende regionale netbeheerder, met daarin de volgende gegevens: Pagina 13 van 21

14 Detailrecord Afdrachtspecificatie Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V D1 Aanduiding van het recordnummer van de detailinformatie (D1, D2,, Dn) EAN code aansluiting V Productsoort V E E = Elektriciteit G = Gas Factuurnummer O Het nummer van de factuur in de eigen registratie van de leverancier, waarmee de factuur (bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen door de fiscus) eenvoudig terug te vinden is. Factuurdatum V De factuurdatum van de betreffende factuur. Gefactureerd bedrag, ex BTW V 0,83 Bedrag dat aan periodieke netwerkkosten op de factuur in rekening is gebracht. BTW-code V 1 BTW % van het gefactureerde bedrag. 1 = hoog 2 = laag 3 = nul BTW-bedrag V 123,44 Het bedrag aan BTW van de periodieke netwerkkosten dat op de factuur in rekening is gebracht. Totaalbedrag V 2350,90 Totaalbedrag incl. BTW dat aan periodieke netwerkkosten op de factuur in rekening is gebracht. Totaalrecord Afdrachtspecificatie Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V G1 Aanduiding van het recordnummer van de informatie Eerste dag periode V Begin maand waarvoor de Afdrachtspecificatie is opgesteld (). Einde periode V Einddatum van de (let op, dit is een totdatum, dit is dus de eerste dag van de volgende maand) BTW nummer Netbeheerder V NL B01 BTW nummer van de regionale netbeheerder behorende bij de aansluitingen. EAN Leverancier V EAN-code van de op de aansluitingen geregistreerde Leverancier Gefactureerd bedrag ex BTW (BTW-hoog) Gefactureerde BTW (BTW-hoog) Gefactureerd bedrag incl. BTW (BTW-hoog) Gefactureerd bedrag ex BTW (BTW-laag) Gefactureerde BTW (BTW-laag) Gefactureerd bedrag incl. BTW (BTW-laag) Gefactureerd bedrag ex BTW (BTW-nul) V 100,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten is gefactureerd (ex. BTW) (BTW-hoog). Dit veld kan ook de waarde nul V 19,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan BTW voor periodieke netwerkkosten is gefactureerd (BTW-hoog). Dit veld kan ook de waarde nul V 119,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten is gefactureerd (incl. BTW) (BTW-hoog). Dit veld kan ook de waarde nul V 100,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten is gefactureerd (ex. BTW) (BTW-laag). Dit veld kan ook de waarde nul V 6,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan BTW voor periodieke netwerkkosten is gefactureerd (BTW-laag). Dit veld kan ook de waarde nul V 106,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten is gefactureerd (incl. BTW) (BTW-laag). Dit veld kan ook de waarde nul V 100,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten is gefactureerd (BTWnul). Dit veld kan ook de waarde nul bevatten of negatief zijn. Pagina 14 van 21

15 Totaalrecord Afdrachtspecificatie Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Totaal gefactureerd V 300,00 Bedrag dat door de leverancier in de bedrag ex BTW aan periodieke netwerkkosten gefactureerd is (ex. BTW). Dit veld kan ook de waarde nul bevatten of negatief zijn. Totaal gefactureerde BTW Totaalbedrag gefactureerd bedrag incl. BTW Bedrag bijstorting ex BTW V 25,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan BTW voor de periodieke netwerkkosten gefactureerd is. Dit veld kan ook de waarde nul V 325,00 Bedrag dat door de leverancier in de aan periodieke netwerkkosten gefactureerd is (incl. BTW). Dit veld kan ook de waarde nul bevatten of negatief zijn. O 100,00 Bedrag dat door de leverancier wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (ex. BTW). Dit veld kan ook de waarde nul BTW bijstorting O 19,00 BTW over het bedrag dat door de leverancier wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (BTW-hoog). Dit veld kan ook de waarde nul Bedrag bijstorting incl. BTW O 119,00 Bedrag dat door de leverancier wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (incl. BTW). Dit veld kan ook de waarde nul Pagina 15 van 21

16 Leverancier Regionale netbeheerder Detailprocesmodel Facturering en Afdracht versie Opstellen en verzenden Afdrachtstaat Opstellen en verzenden Afdrachtstaat 1 Afdrachtstaat 1. Door de regionale netbeheerder wordt de Afdrachtstaat opgesteld per combinatie van leveranciers-ean en fiscale entiteit van de regionale netbeheerder. Wanneer er voor een aansluiting (EAN) het voorafgaande jaar geen nieuwe verplichtingen bij zijn gekomen (de leverancier is dus al minimaal een jaar lang geen leverancier meer op die aansluiting) wordt deze aansluiting (EAN) in januari verrekend. Dit gebeurt middels een opschoningsproces dat verder in het MPM Leveranciersmodel beschreven wordt. Pagina 16 van 21

17 Afdrachtstaat, detailrecord Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V D1 Aanduiding van het recordnummer van de detailinformatie (D1, D2,, Dn) EAN code aansluiting V Bedrag gecumuleerde verplichtingen ex BTW tot Bedrag gecumuleerde afdrachten ex BTW tot Bedrag gecumuleerde BTW tot Bedrag verplichting ex BTW Bedrag afdracht ex BTW Bedrag BTW Bedrag gecumuleerde verplichtingen ex BTW tot en met Bedrag gecumuleerde afdrachten ex BTW tot en met Bedrag gecumuleerde BTW tot en met Nog te factureren bedrag ex BTW Teveel gefactureerde bedrag ex BTW V 123,4567 Totaalbedrag ex. BTW van alle verplichtingen van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op het centraal aansluitingenregister) tot de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 123,45 Totaalbedrag ex. BTW van alle afdrachten van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot de. Dit veld kan ook de waarde nul V 23,45 Totaal afgedragen BTW van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot de. Dit veld kan ook de waarde nul V 12,4567 Bedrag verplichting (ex. BTW) van deze leverancier over de voor de aansluiting, overgenomen uit de Verplichting van de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 12,45 Bedrag afdracht (ex. BTW) van deze leverancier over de voor de aansluiting, overgenomen uit de Afdrachtspecificatie van de. Dit veld kan ook de waarde nul V 2,45 Bedrag BTW van deze leverancier over de voor de aansluiting, overgenomen uit de Afdrachtspecificatie van de. Dit veld kan ook de waarde nul bevatten of negatief zijn. V 123,4567 Totaalbedrag ex. BTW van alle verplichtingen van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op het centraal aansluitingenregister) tot en met de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 123,45 Totaalbedrag ex. BTW van alle afdrachten van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot en met de. Dit veld kan ook de waarde nul V 23,45 Totaal afgedragen en over de nog af te dragen BTW van de betreffende leverancier op de aansluiting (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot en met de. Dit veld kan ook de waarde nul bevatten of negatief zijn. V 23,45 Het volgens het verschil tussen de gecumuleerde afdrachten en gecumuleerde verplichtingen nog te factureren bedrag (ex BTW) van de betreffende leverancier op de aansluiting. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 23,45 Het volgens het verschil tussen de gecumuleerde afdrachten en gecumuleerde verplichtingen teveel gefactureerde bedrag (ex BTW) van de betreffende leverancier op de aansluiting. Dit veld kan de waarde nul bevatten. Verplichtingsmaand V De laatste maand waarin deze aansluiting in de Verplichting van deze leverancier heeft gestaan. Pagina 17 van 21

18 Totaalrecord Afdrachtstaat Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V G1 Aanduiding van het recordnummer van de informatie Eerste dag periode V Begin maand waarvoor de Afdrachtstaat is opgesteld (). Einde periode V Einddatum van de (let op, dit is een totdatum, dit is dus de eerste dag van de volgende maand) BTW nummer Netbeheerder V NL B01 BTW nummer van de regionale netbeheerder behorende bij de aansluitingen. EAN Leverancier V EAN-code van de op de aansluitingen geregistreerde Leverancier Bandbreedte V 5 Percentage van de het totaalbedrag van de verplichting van de voorafgaande maand (ex. BTW) dat de totale gecumuleerde afdracht maximaal mag achterlopen bij de totale gecumuleerde verplichting. Gecumuleerde bijstorting ex BTW tot Gecumuleerde BTW bijstorting tot Gecumuleerde bijstorting incl. BTW tot Bijstorting ex BTW BTW bijstorting Bijstorting incl. BTW Gecumuleerde bijstorting ex BTW tot en met Gecumuleerde BTW bijstorting tot en met Gecumuleerde bijstorting incl. BTW tot en met Nog verwachte bijstorting ex. BTW BTW nog verwachte bijstorting Nog verwachte bijstorting incl. BTW Totaalbedrag gecumuleerde verplichtingen ex BTW tot Totaalbedrag gecumuleerde afdrachten ex BTW tot V 123,45 Totaalbedrag van alle bijstortingen (ex. BTW) van de betreffende leverancier tot de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 23,45 Totaalbedrag BTW van alle bijstortingen van de betreffende leverancier tot de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 146,90 Totaalbedrag van alle bijstortingen (incl. BTW) van de betreffende leverancier tot de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 12,45 Bijstorting (ex. BTW) van de betreffende leverancier in de volgens de Afdrachtspecificatie. Dit veld kan de waarde nul V 2,45 BTW (BTW-hoog) van de bijstorting van de betreffende leverancier in de volgens de Afdrachtspecificatie. Dit veld kan de waarde nul V 14,90 Bijstorting (incl. BTW) van de betreffende leverancier in de volgens de Afdrachtspecificatie. Dit veld kan de waarde nul V 123,45 Totaalbedrag van alle bijstortingen (ex. BTW) van de betreffende leverancier tot en met de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 23,45 Totaalbedrag BTW van alle bijstortingen van de betreffende leverancier tot en met de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 146,90 Totaalbedrag van alle bijstortingen (incl. BTW) van de betreffende leverancier tot en met de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 200,00 Bedrag dat door de leverancier nog zou moeten worden bijgestort om net binnen de bandbreedte te blijven (ex. BTW). Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 38,00 BTW van de nog verwachte bijstorting van de betreffende leverancier. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 238,00 Bedrag dat door de leverancier nog zou moeten worden bijgestort om net binnen de bandbreedte te blijven (incl. BTW). Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 123,4567 Totaalbedrag ex. BTW van alle verplichtingen van de betreffende leverancier (gebaseerd op het centraal aansluitingenregister) tot de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 123,45 Totaalbedrag ex. BTW van alle afdrachten van de betreffende leverancier (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot de. Dit veld kan ook de waarde nul Pagina 18 van 21

19 Totaalrecord Afdrachtstaat Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Totaalbedrag gecumuleerde BTW tot V 23,45 Totaal afgedragen BTW van de betreffende leverancier (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot de. Dit veld kan ook de waarde nul Totaalbedrag verplichting ex BTW Totaalbedrag afdracht ex BTW Totaalbedrag BTW Totaalbedrag gecumuleerde verplichtingen ex BTW tot en met Totaalbedrag gecumuleerde afdrachten ex BTW tot en met Totaalbedrag gecumuleerde BTW tot en met V 12,4567 Bedrag verplichting (ex. BTW) van deze leverancier over de, overgenomen uit de Verplichting van de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 12,45 Bedrag afdracht (ex. BTW) van deze leverancier over de, overgenomen uit de Afdrachtspecificatie van de. Dit veld kan ook de waarde nul V 2,45 Bedrag BTW van deze leverancier over de, overgenomen uit de Afdrachtspecificatie van de Dit veld kan ook de waarde nul V 123,4567 Totaalbedrag ex. BTW van alle verplichtingen van de betreffende leverancier (gebaseerd op het centraal aansluitingenregister) tot en met de. Dit veld kan de waarde nul bevatten. V 123,45 Totaalbedrag ex. BTW van alle afdrachten van de betreffende leverancier (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot en met de. Dit veld kan ook de waarde nul V 23,45 Totaal afgedragen en over de nog af te dragen BTW van de betreffende leverancier (gebaseerd op de aangeleverde Afdrachtspecificaties) tot en met de. Dit veld kan ook de waarde nul Pagina 19 van 21

20 Regionale netbeheerder Leverancier Detailprocesmodel Facturering en Afdracht versie Opstellen en verzenden Aanvullende Afdrachtspecificatie Opstellen en verzenden Aanvullende Afdrachtspecificatie 1 Aanvullende Afdrachtspecificatie 1. De leverancier kan op basis van de Afdrachtstaat die hij heeft ontvangen van de regionale netbeheerder nog besluiten een (aanvullende) bijstorting te doen; het betreft hier dus een bijstorting naast de eventueel al in de Afdrachtspecificatie vermelde bijstorting. De leverancier stelt de Aanvullende Afdrachtspecificatie op voor de betreffende regionale netbeheerder, met daarin de (aanvullende) bijstorting of het bedrag nul. De Aanvullende Afdrachtspecificatie bevat de volgende gegevens: Record Aanvullende Afdrachtspecificatie Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Prefix V G1 Aanduiding van het recordnummer van de informatie Eerste dag periode V Begin maand waarvoor de Aanvullende Afdrachtspecificatie is opgesteld (). Einde periode V Einddatum van de (let op, dit is een totdatum, dit is dus de eerste dag van de volgende maand) BTW nummer Netbeheerder V NL B01 BTW nummer van de regionale netbeheerder behorende bij de aansluitingen. EAN Leverancier V EAN-code van de op de aansluitingen geregistreerde Leverancier Bedrag aanvullende bijstorting ex. BTW BTW aanvullende bijstorting Bedrag aanvullende bijstorting incl. BTW V 100,00 Bedrag dat door de leverancier (aanvullend) wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (ex. BTW). Dit veld kan negatief zijn. V 19,00 BTW over het bedrag dat door de leverancier (aanvullend) wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (BTW-hoog). Dit veld kan negatief zijn. V 119,00 Bedrag dat door de leverancier (aanvullend) wordt bijgestort om binnen de bandbreedte te blijven (incl. BTW). Dit veld kan negatief zijn. Pagina 20 van 21

21 Leverancier Regionale netbeheerder Detailprocesmodel Facturering en Afdracht versie Opstellen en verzenden Definitieve Afdrachtstaat Opstellen en verzenden Definitieve Afdrachtstaat 1 Definitieve Afdrachtstaat 1. De Definitieve Afdrachtstaat is identiek aan de Afdrachtstaat, behalve wanneer de regionale netbeheerder een Aanvullende Afdrachtspecificatie heeft ontvangen met een bijstorting ongelijk aan nul. De daarin vermelde gegevens (alleen over de bijstorting) worden dan meegenomen in de Definitieve Afdrachtstaat. De bestandslayout is identiek aan die van de Afdrachtstaat. Pagina 21 van 21

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 318,13 66,80 384,93 Pagina: 1/5! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf A-Point B.V. Adres T.a.v. Crediteuren administratie PC Postbus Plaats12888 1100 AW AMSTERDAM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 14 maart 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.2 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 29 juli 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.3 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen DPM Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen Uitgave van EDSN Auteur WMWG Versienummer 2.0 Versiedatum 8 januari 2010 Status Richtinggevend vastgesteld in de ALV NEDU

Nadere informatie

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Den Haag, 31 maart 2010 Energiekamer - 1 / 18 - Datum: 31-03-2010 Projectnaam: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Projectnummer: 102714 Energiekamer

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW Netbeheer 533,73 112,08 645,81 Verrekende termijnfacturen Pagina: 1/5 Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2NA5410)! Bedrijf Adres PC Plaats Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg komt u weer terug op de factuur-pagina.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

De getallen betekenen:

De getallen betekenen: Met Reeleezee kunt u uw BTW-aangifte direct vanuit de boekhouding doen. In deze Getting Started leggen wij u met een voorbeeld uit hoe u dit foutloos doet. In de wizard heeft u wellicht al een aangifteperiode

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

DELTA informeert. Uitleg over onze maandfactuur

DELTA informeert. Uitleg over onze maandfactuur DELTA informeert Uitleg over onze maandfactuur Maandelijks ontvangt u van DELTA een factuur voor uw afname van elektriciteit en/of gas, de zogenaamde maandfactuur. Het is voor u belangrijk dat u onze maandfactuur

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 8 oktober 2013 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.1 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order

Hoe PO Omzetten gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1 / 7 Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1. Log in op uw OB10-account 2. Selecteer rij "Aanvaard" - Op de homepage van uw OB10-account, onder "Samenvatting van mijn

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Laatste revisie : 10 februari 2015 Inleiding De link met de boekhouding Schaubroeck maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: 1. Automatisch betalingen verwerken 2. Aanbieden van xml facturen

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 2 Methode 2: Batch factureren Er zijn twee methodes om facturen te maken. De eerste is via Facturering > Facturen > Stap voor

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 november 2012 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.0 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 Wat gaat er voor u veranderen? Vanaf 1 juli 2013 veranderen de artikelfacturen van CB. Deze aanpassing doen we om een drietal redenen. Allereerst zorgen we met de nieuwe manier

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 december 2013 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.2 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Laatste revisie : 30 september 2016 Inleiding De link met de boekhouding CIPAL HERMES maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen

Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen 1 / 26 Facturen van leveranciers welke zijn ingediend bij Kimberly-Clark "moeten" de volgende informatie bevatten. Deze richtlijnen worden uitgevoerd om een meer

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

REGIO ALKMAAR AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR

REGIO ALKMAAR AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR Nota van Inlichtingen AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR 2016-2019 Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN

Nadere informatie

Invulinstructie. Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas. Pagina 1/7

Invulinstructie. Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas. Pagina 1/7 Invulinstructie Financiële Positie Aanvragers Elektriciteit en Gas Pagina 1/7 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

2016 Boekhoudtarieven

2016 Boekhoudtarieven Boekhoudtarieven 2016 Takenpakket A: boekhouding samenwerking Taakverdeling Magda Daniels Klant Inboeken verstuurde nota s nee Ja Inboeken ontvangen nota s nee Ja Inboeken bankafschriften nee Ja BTW aangifte

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>>

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>> Sjabloon testspecificatie SYSQA B.V. Almere : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Analyse functiebeschrijving...4

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 27: Genereren nummers

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 27: Genereren nummers Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 27: Genereren nummers Versie 1.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Start proces Genereren nummers 4 1.2

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie