PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d

2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities en toelichtingen Deelnemerschap Informatie Hardheidsbepaling Wijziging pensioenovereenkomst en vermindering aanspraken en rechten Wettelijke bepalingen Algemeen voorbehoud II. PENSIOENEN Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Soorten pensioen Excedent-franchise en excedent- en ploegengrondslag Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Pensioenuitkering Afkoop pensioen III. BIJZONDERE SITUATIES Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Deeltijdarbeid Ouderschapsverlof Beëindiging deelnemerschap Voortzetting deelnemerschap Waardeoverdracht Scheiding Bijzonder partnerpensioen bij scheiding Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid Overlijden IV FLEXIBILISERING Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Uitleg mogelijkheden Deeltijdpensionering Vervroeging ten opzichte van de pensioenrichtdatum Uitstel ten opzichte van de pensioenrichtdatum Uitruil van pensioenaanspraken V TOESLAGVERLENING Artikel 29 Voorwaardelijke toeslag 2

3 VI FINANCIERING Artikel 30 Artikel 31 Bijdragen Herverzekering VII INWERKINGTREDING Bijlagen: 1. Omzetting verevend pensioen tezamen met het bijzonder partnerpensioen in zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner (conversie) 2. Kerncijfers 3. Afkoopfactoren 4. Flexibele factoren 3

4 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities en toelichtingen 1. In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1 van de statuten van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. 2. Voorts wordt verstaan onder: a. Deelnemer: De actieve en de inactieve deelnemer. b. Actieve deelnemer: De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de Stichting. De voorwaarden van het deelnemerschap staan omschreven in artikel 2. c. Inactieve deelnemer: De voorheen actieve deelnemer die geen werkzaamheden meer verricht binnen de Vennootschap en waarvan op grond van een pensioenovereenkomst het deelnemerschap wordt voortgezet als gevolg van: A. werkloosheid (artikel 18) B. vrijwillige voortzetting (artikel 18) C. arbeidsongeschiktheid (artikel 22) Voortzetting van deelnemerschap houdt in dat zowel de opbouw van de pensioenaanspraken als de dekking van de risico s wordt voortgezet. d. Ex-deelnemer: De werknemer of ex-werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens de Stichting. e. Pensioengerechtigde: De persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan. f. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan. g. Partner: De persoon waarmee de (ex-)deelnemer of gepensioneerde is gehuwd; of - een wettig geregistreerd partnerschap heeft gesloten; of - een gezamenlijke huishouding volgens artikel 1 lid 2 sub i voert. De aanvangsdatum van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding moet vóór de pensioeningangsdatum liggen. h. Ex-partner: De persoon die vóór de scheiding, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 2 sub j, als partner werd aangemerkt. 4

5 i. Gezamenlijke huishouding Van een gezamenlijke huishouding is in dit reglement sprake als: - uit een notarieel verleden samenlevingscontract blijkt dat de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde met een andere persoon ten minste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert; én - deze persoon in het samenlevingscontract als begunstigde van het partnerpensioen is aangewezen onder herroeping van een eerdere begunstiging; én - deze persoon ongehuwd is of niet een wettig geregistreerd partnerschap is aangegaan en geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de (ex-) deelnemer of gepensioneerde; én - de (ex-)deelnemer of gepensioneerde ongehuwd is of niet een wettig geregistreerd partnerschap is aangegaan; én - er sprake is van een inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde adres. j. Scheiding In dit reglement wordt onder scheiding verstaan: - beëindiging van het huwelijk door echtscheiding; - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed anders dan door dood of vermissing; - beëindiging van het wettig geregistreerd partnerschap anders dan door dood, vermissing of omzetting in een huwelijk. Als scheidingsdatum wordt gezien de inschrijvingsdatum in de registers van de Burgerlijke Stand. Het einde van een gezamenlijke huishouding wordt niet als scheiding aangemerkt. k. Kind/kinderen: Onder kinderen van de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde wordt in dit reglement verstaan: - de kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die in een familierechtelijke betrekking tot hem staan; - de stief- en pleegkinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die door hem worden opgevoed en verzorgd; - de kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar waarover hij, anders dan als ouder, gezamenlijk gezag heeft; - de hier genoemde kinderen tussen de leeftijd van 18 en 27 jaar indien zij de voor de werkzaamheden beschikbare tijd hoofdzakelijk aan een studie of beroepsopleiding besteden. l. Pensioenrichtdatum: De eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer 65 jaar wordt. m. Pensioeningangsdatum: De eerste dag van de maand waarin het pensioen van de (ex-)deelnemer daadwerkelijk ingaat. Als de gepensioneerde niet kiest voor vervroeging of uitstel van de ingang van het pensioen, is de pensioeningangsdatum gelijk aan de pensioenrichtdatum. Als de gepensioneerde heeft gekozen voor vervroeging of uitstel van de ingang van het pensioen, is de pensioeningangsdatum de eerste dag van de maand waarin het vervroegde of uitgestelde pensioen ingaat. 5

6 n. Pensioengevend salaris: Onder pensioengevend salaris wordt het vaste jaarsalaris van de actieve deelnemer verstaan vermeerderd met: - indien van toepassing, de 13 e maand; - de vaste maandelijkse garantietoeslag; De hierboven genoemde som wordt vermeerderd met de over dat jaar geldende vakantietoeslag. Bij deeltijdwerkers wordt voor de berekening van de pensioenen het pensioengevend salaris omgerekend naar een voltijd dienstverband. o. Deelnemingsjaren: Het aantal jaren tussen het begin en het einde van het deelnemerschap. De bepaling van het aantal deelnemingsjaren gebeurt in maanden nauwkeurig, waarbij de maanden naar boven worden afgerond. Bij deeltijdwerkers wordt het aantal deelnemingsjaren gecorrigeerd met de gewogen deeltijdfactor. p. Deeltijdfactor: De verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren van de deelnemer per week en het gebruikelijke aantal arbeidsuren bij de Vennootschap. q. Gewogen deeltijdfactor: Als een deelnemer niet gedurende het gehele deelnemerschap dezelfde deeltijdfactor heeft, wordt een gewogen deeltijdfactor berekend. Heeft de deelnemer gedurende het gehele deelnemerschap wel dezelfde deeltijdfactor, dan is de gewogen deeltijdfactor hieraan gelijk. r. Loonindex: Het peil van de lonen op 1 januari van enig jaar ten opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor. Deze index wordt gebaseerd op de in de bij de Vennootschap behorende CAO vastgelegde algemene loonontwikkeling. s. Prijsindex: Het peil van de prijzen op 1 juli van enig jaar ten opzicht van 1 juli van het jaar daarvoor. Deze index wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld en gepubliceerd als Consumentenprijsindexcijfer voor Alle Huishoudens afgeleid. Uitgegaan wordt van de eerste publicaties. t. PME: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. u. Vennootschap/Werkgever: Draka Holding N.V., alsmede de met haar gelieerde ondernemingen, indien de Stichting een overeenkomst met die gelieerde onderneming heeft aangegaan. v. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. 6

7 Artikel 2 Deelnemerschap 1. Deelnemer aan de pensioenregeling volgens dit reglement is iedere werknemer in dienst van de Vennootschap die krachtens artikel 9 een excedent- en/of ploegengrondslag heeft. 2. De aanvang van het deelnemerschap wordt geacht plaats te vinden op de eerste van de maand waarin voldaan wordt aan lid 1 van dit artikel. 3. Het deelnemerschap eindigt op de dag: a. direct voorafgaand aan de pensioeningangsdatum; b. waarop het dienstverband van de actieve deelnemer met de werkgever wordt beëindigd, tenzij er voortzetting van deelnemerschap plaatsvindt conform het gestelde in artikel 18 of artikel 22; c. waarop de voortzetting van het deelnemerschap conform het gestelde in artikel 18 of artikel 22 wordt beëindigd; d. van overlijden van de deelnemer; e. waarop de deelnemer geen excedent- en/of ploegengrondslag meer heeft. Artikel 3 Informatie Van de zijde van de Stichting 1. De Stichting zorgt ervoor dat de actieve deelnemer bij het begin van het deelnemerschap op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van het geldende reglement en de geldende statuten. Daarnaast wordt de deelnemer jaarlijks schriftelijk op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in dit reglement. Overige belanghebbenden ontvangen op verzoek een exemplaar van de geldende statuten en het reglement. 2. Jaarlijks ontvangt de deelnemer een opgave van de hoogte van het te bereiken reglementaire pensioen en een opgave van de aan het desbetreffende of voorafgaande jaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 3. De ex-deelnemer ontvangt een pensioenopgave over het boekjaar waarin het deelnemerschap is beëindigd en vervolgens elke 5 jaar. De ex-partner ontvangt eenmalig een opgave van de door hem verzekerde pensioenen. 4. De (ex-)deelnemer of ex-partner ontvangt op verzoek binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde aanspraken. De Stichting kan een vergoeding vragen van de aan de opgave verbonden kosten. 5. De Stichting registreert het aantal deelnemingsjaren van de deelnemers en verstrekt hierover informatie aan de deelnemers en ex-deelnemers. 6. De Stichting neemt voorts alle informatieverplichtingen in acht zoals bepaald bij of krachtens de Pensioenwet. 7

8 Van de zijde van de rechthebbende 7. Een ieder die op grond van de bepalingen van dit reglement aanspraak c.q. recht heeft op uitkering van enig pensioen dan wel op enig tijdstip voor zodanige uitkering in aanmerking kan komen, is verplicht voor de goede uitvoering van het in dit reglement bepaalde, mede te werken en alle zodanige gegevens, inlichtingen en bewijsstukken over te leggen als door het bestuur in het belang van een goede toepassing van de statuten en van dit reglement noodzakelijk wordt geoordeeld. 8. Iedere (ex-) deelnemer is verplicht om, desgevraagd, de Stichting in kennis te stellen van wijzigingen in zijn burgerlijke staat, in de relatie met zijn als zodanig aangemelde partner, in zijn gezinssamenstelling, in zijn adres of in de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. 9. Indien de deelnemer zijn partner, indien deze niet als echtgenoot of geregistreerde partner bij de Burgerlijke Stand is geregistreerd, als begunstigde van het partnerpensioen wenst aan te wijzen, dient de deelnemer dit schriftelijk bij de Stichting aan te melden, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden als genoemd in artikel 1 lid 2 sub i. Artikel 4 Hardheidsbepaling Wanneer een bepaling in dit reglement naar het oordeel van het bestuur voor een (ex-)deelnemer of pensioengerechtigde leidt tot onbedoelde en onbillijke effecten, dan is het bestuur bevoegd om bij een concreet verzoek hiertoe de betreffende bepaling in dat specifieke geval anders toe te passen. Artikel 5 Wijziging pensioenovereenkomst en vermindering aanspraken en rechten 1. De werkgever is gerechtigd om de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer te wijzigen, indien er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 2. Het bestuur is bevoegd om voorstellen te formuleren om dekkingen, pensioenaanspraken, pensioenrechten en regelingen uit hoofde van dit reglement te wijzigen of te verminderen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen, indien tevens voldaan is aan het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet. Deze voorstellen worden dan vervolgens aan de deelnemersraad voorgelegd. 3. De werkgever behoudt zich het recht voor de premiebetaling te verminderen of te beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Indien de werkgever de premiebetaling vermindert of beëindigt in het geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, dan zal de werkgever hiervan schriftelijk mededeling doen aan de Stichting. De Stichting zal dit vervolgens schriftelijk meedelen aan degenen wier pensioen of aanspraak op pensioen daardoor wordt getroffen. Het reglement zal dan dienovereenkomstig worden gewijzigd. 8

9 Artikel 6 Wettelijke bepalingen 1. Pensioenen en aanspraken kunnen niet worden afgekocht, prijsgegeven of vervreemd, dan wel feitelijk of formeel voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 2. Bij de vaststelling van pensioenen en aanspraken worden de in de Wet op de loonbelasting 1964 en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 aangegeven maxima en begrenzingen mee in aanmerking genomen. 3. De bij de uitvoering van dit reglement gebruikte actuariële tabellen zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Artikel 7 Algemeen voorbehoud In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 9

10 II. PENSIOENEN Artikel 8 Soorten pensioen 1. De pensioenovereenkomst die is vastgelegd in dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst. 2. Voor de deelnemer, ex-deelnemer en de gepensioneerde zijn de volgende pensioenen verzekerd: a. ouderdomspensioen voor de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde zelf (artikel 10); b. partnerpensioen voor de partner (artikel 11); c. wezenpensioen voor de kinderen (artikel 12); d. bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner (artikel 21); 3. Het uitruilen van pensioenen is verder beschreven in artikel 28. Artikel 9 Excedent-franchise en excedent- en ploegengrondslag 1. De excedent-franchise is het bedrag waarover in dit reglement geen pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de excedent-franchise in enig jaar is gelijk aan het maximum salaris waarover PME in dat jaar pensioenrechten berekent. 2. De excedent-grondslag is het bedrag waarover in dit reglement pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de excedentgrondslag in enig jaar is gelijk aan het pensioengevend salaris in dat jaar verminderd met de excedent-franchise en wordt per 1 januari van enig jaar vastgesteld dan wel bij indiensttreding. 3. De ploegengrondslag is het bedrag waarover in dit reglement pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de ploegengrondslag in enig jaar is gelijk aan het bedrag dat in dat jaar aan ploegentoeslag en/of restrechtploegen wordt uitgekeerd. De ploegentoeslag en/of restrechtploegen wordt verhoogd met vakantietoeslag en met een (eventuele fictieve) dertiende maand. 4. Indien overeenkomstig de arbeidsovereenkomst van een deelnemer de geldende werktijd minder bedraagt dan de normale werktijd, is het bepaalde in artikel 15 van toepassing. 10

11 Artikel 10 Ouderdomspensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioeningangsdatum. Het pensioen wordt levenslang uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 2. Tijdens het deelnemerschap wordt elk jaar een gedeelte van het ouderdomspensioen opgebouwd. Dit jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt voor ieder deelnemingsjaar 2,2% van de excedent- en/of ploegengrondslag in dat betreffende jaar. Eventuele jaarlijkse toeslag van aanspraken vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel Het in de achterliggende deelnemingsjaren opgebouwde pensioen, inclusief toeslagen, is het totaal opgebouwde ouderdomspensioen. 4. Het te bereiken ouderdomspensioen is het totaal opgebouwde pensioen plus het pensioen dat de deelnemer op basis van de laatst vastgestelde excedent- en/of ploegengrondslag nog op kan bouwen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat hij tot aan de pensioenrichtdatum deelnemer blijft. Artikel 11 Partnerpensioen 1. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens levenslang aan de partner uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. 2. Voor de partner van de overleden deelnemer bedraagt het opgebouwde partnerpensioen behoudens uitruil 70% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen van de deelnemer. Het eventuele opgebouwde bijzondere partnerpensioen met inbegrip van de verleende toeslagen wordt op het opgebouwde partnerpensioen in mindering gebracht. Zie voor het bijzondere partnerpensioen artikel Het te bereiken partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de vaststelling van het partnerpensioen in geval van overlijden van de deelnemer wordt verwezen naar artikel De partner kan geen aanspraak maken op een uitkering van het partnerpensioen als de partner schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (ex)-deelnemer of gepensioneerde. 11

12 Artikel 12 Wezenpensioen 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens aan de kinderen uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin: - het kind 18 jaar wordt; - het studerende kind 27 jaar wordt; - het studerende kind de studie voor de 27 e verjaardag beëindigt; - het kind voor de hier genoemde einddata overlijdt. 2. Voor de kinderen van een deelnemer bedraagt het opgebouwde wezenpensioen per kind 14% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen van de deelnemer. 3. Het te bereiken wezenpensioen is per kind 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de vaststelling van het wezenpensioen in geval van overlijden van de deelnemer wordt verwezen naar artikel Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste van de maand waarin het kind ouderloos wordt. 5. Het kind kan geen aanspraak maken op een uitkering van het wezenpensioen als het kind schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (ex-)deelnemer of gepensioneerde. Artikel 13 Pensioenuitkering 1. De (ex-)deelnemer dient de pensioenuitkering ten minste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen schriftelijk bij de Stichting aan te vragen. Het bestuur kan de uitkering afhankelijk stellen van door de (ex-)deelnemer te overleggen stukken waaruit het recht op uitkering blijkt. 2. De aanvraag voor een pensioenuitkering dient bij de Stichting te worden ingediend. Een rechtsvordering jegens de Stichting tot het doen van een uitkering verjaart niet bij het leven van de pensioengerechtigde. Er bestaat geen aanspraak op een rentevergoeding als de verlate aanvraag de Stichting niet kan worden aangerekend. 3. De pensioenuitkeringen vinden plaats aan het einde van iedere kalendermaand. De maanduitkering bedraagt 1/12 van het jaarlijkse pensioen en wordt naar boven afgerond op 1 eurocent. 4. Op de maandelijkse pensioenuitkering worden de wettelijke inhoudingen in mindering gebracht. 5. Pensioenaanspraken uit meerdere deelnemingsperioden worden op de pensioeningangsdatum samengeteld. Vervolgens wordt het totale pensioen uitgekeerd. 12

13 6. Alle pensioenen worden berekend in bruto bedragen per jaar. De uitkeringen vinden plaats in euro s op een door de pensioengerechtigde opgegeven Nederlandse bank- of girorekening. 7. Wanneer de maandelijkse pensioenuitkering minder bedraagt dan een door het bestuur bepaald bedrag, heeft de Stichting de mogelijkheid het pensioen per kwartaal uit te keren. De kwartaaluitkering bedraagt ¼ van het op 1 eurocent naar boven afgeronde jaarlijkse pensioen, verminderd met de wettelijke inhoudingen. 8. Op verzoek van de pensioengerechtigde kan het pensioen ook op een buitenlandse bankrekening worden uitgekeerd. De extra kosten hiervan worden op de uitkering in mindering gebracht. De uitkering van het pensioen op een buitenlandse bankrekening zal eveneens in termijnen van een kwartaal plaatsvinden. 9. Als een gepensioneerde naast zijn ouderdomspensioen tevens recht heeft op een ZW-, WAO- WAZ- of WIA-uitkering, dan zal de hoogte van deze uitkering in mindering worden gebracht op de pensioenuitkering van de Stichting. Wanneer dit leidt tot een negatief pensioen, dan wordt het pensioen voor de resterende duur van de ZW-, WAO-, WAZ- of WIA-uitkering op nul gesteld. Indien de in dit lid bedoelde ZW-, WAO-, WAZ- of WIA-uitkering reeds (deels) in mindering is gebracht op het pensioen dat verzekerd is bij PME, zal hier rekening mee worden gehouden. 13

14 Artikel 14 Afkoop pensioen 1. Wanneer het jaarlijkse ouderdomspensioen bij ingang of bij uitdiensttreding minder bedraagt dan het wettelijke minimumbedrag, wordt het pensioen afgekocht, conform de wettelijke regels en termijnen. Er vinden dan geen maandelijkse uitkeringen plaats. De toe te passen afkoopfactoren zijn voor deelnemers en ex-deelnemers dezelfde en zijn zodanig vastgesteld dat er sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Ze gelden voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2012 en zijn opgenomen in Bijlage Het wettelijke minimumbedrag staat vermeld in artikel 66 lid 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 66 lid 8 van deze wet. 3. Als een ouderdomspensioenaanspraak wordt afgekocht, worden ook de eventueel meeverzekerde aanspraken op partner- en wezenpensioen afgekocht. Ten aanzien van separate afkoop van gering (bijzonder) partnerpensioen of wezenpensioen geldt het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 4. Op de afkoopsom worden de wettelijke inhoudingen in mindering gebracht. 14

15 III. BIJZONDERE SITUATIES Artikel 15 Deeltijdarbeid 1. Voor de actieve deelnemer die gedurende het deelnemerschap in deeltijd werkt, gelden de volgende aanvullende bepalingen voor de vaststelling van de pensioenen: - de excedent- en/of ploegengrondslag wordt berekend op basis van het voltijd pensioengevend salaris; - bij de berekening van het ouderdomspensioen wordt: de opbouw per jaar vermenigvuldigd met de deeltijdfactor; voor het te bereiken pensioen het aantal toekomstige deelnemingsjaren vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. Doordat het partner- en wezenpensioen worden uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen, werkt de deeltijdregeling ook door in deze pensioensoorten. 2. Voor de actieve deelnemer die in deeltijd werkt, geldt dat de premie die aan de Stichting is verschuldigd wordt berekend over de excedent- en/of ploegengrondslag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. Dit geldt ook voor de berekening van de bijdrage in de premie van de actieve deelnemer zelf. Artikel 16 Ouderschapsverlof 1. Voor de actieve deelnemer die gebruik maakt van het wettelijk recht op ouderschapsverlof, vindt geen wijziging in de opbouw en dekking van de pensioenen plaats. 2. De premie die gedurende het ouderschapsverlof voor de actieve deelnemer aan de Vennootschap is verschuldigd, wordt vermenigvuldigd met de ouderschapsverlofbreuk. 3. Deze breuk wordt op de volgende wijze berekend: aantal arbeidsuren per week tijdens ouderschapsverlof aantal arbeidsuren per week voor ingang ouderschapsverlof 4. Ook de bijdrage in de premie die door de actieve deelnemer aan de werkgever is verschuldigd, wordt met de ouderschapsverlofbreuk vermenigvuldigd. 5. De resterende premie die tijdens het ouderschapsverlof benodigd is voor de volledige opbouw en dekking van pensioenen, komt voor rekening van de Vennootschap. 15

16 Artikel 17 Beëindiging deelnemerschap 1. Wanneer het deelnemerschap voor de pensioeningangsdatum wordt beëindigd anders dan door overlijden, dan behoudt de ex-deelnemer een aanspraak op premievrij: ouderdomspensioen (bijzonder) partnerpensioen wezenpensioen. 2. De premievrije pensioenaanspraken zijn de totaal opgebouwde aanspraken op de beëindigingdatum van het deelnemerschap. 3. Eventuele toeslag van de premievrije pensioenaanspraken vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 29. Artikel 18 Voortzetting deelnemerschap 1. In geval van beëindiging van de verplichte deelneming bestaan er voor de ex-deelnemer mogelijkheden om het deelnemerschap voor eigen rekening voort te zetten. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden: a. de werknemer wordt niet verwijtbaar, of onvrijwillig, werkloos, zie hierna onder lid 2; b. de werknemer neemt vrijwillig ontslag; zie hierna onder lid 3. De ex-deelnemer kan eenmalig kiezen voor voortzetting van de ouderdomspensioenregeling inclusief het meeverzekerde partner- en wezenpensioen (hierna: ouderdomspensioenregeling). Zolang het deelnemerschap van een ex-deelnemer wordt voortgezet door middel van deze regeling, wordt hij beschouwd als een inactieve deelnemer. Het deelnemerschap wordt voortgezet op basis van de laatst vastgestelde excedent- en/of ploegengrondslag en het laatst vastgestelde pensioengevend salaris voorafgaand aan de voortzetting. Vervolgens wordt de excedent- en/of ploegengrondslag en het pensioengevend salaris jaarlijks per 1 januari opnieuw berekend aan de hand van de actuele gegevens. Het pensioengevend salaris van de inactieve deelnemer wordt hierbij aangepast op basis van de loonindex. De te hanteren excedent-franchise is telkens de excedent-franchise van het desbetreffende jaar. Gedurende de voortzettingsperiode is de inactieve deelnemer voor de ouderdomspensioenregeling die hij voortzet 70% van de premie verschuldigd die door en voor hem verschuldigd zou zijn als de verplichte deelneming gedurende die periode zou doorlopen. Ook de opbouw van het ouderdomspensioen en het meeverzekerde partner- en wezenpensioen is over de periode van voortzetting lager dan voordien, te weten 70% van de opbouw die zou plaatsvinden als de verplichte deelneming gedurende die periode zou doorlopen. 16

17 De voortzetting van het deelnemerschap eindigt op het moment dat: - de periode eindigt waarvoor de voortzetting is toegestaan; - de inactieve deelnemer de voortzetting wenst te beëindigen; - de inactieve deelnemer de pensioenrichtdatum bereikt; - de inactieve deelnemer komt te overlijden; - de verschuldigde premie niet op tijd door de Stichting is ontvangen; - de inactieve deelnemer verplicht is tot deelneming aan een pensioenregeling; - de inactieve deelnemer niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vrijwillige voortzetting begint uiterlijk 9 maanden na het ontslag of de uitdiensttreding. 2. De inactieve deelnemer kan het deelnemerschap in de ouderdomspensioenregeling voortzetten gedurende ten hoogste de tijd, dat hij een loongerelateerde 1 uitkering ontvangt. Een dergelijke uitkering kan hij ontvangen van het UWV (de WW-uitkering), maar deze kan ook of mede gebaseerd zijn op afspraken met de werkgever. Voor de regeling(en) die hij voortzet is hij de gehele premie verschuldigd. Na afloop van deze voortzettingsperiode is geen verdere voortzetting voor eigen rekening meer mogelijk. 3. Het bestuur kan op verzoek van de ex-deelnemer toestaan dat het deelnemerschap op vrijwillige basis wordt voortgezet. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden die voortvloeien uit het Uitvoeringsbesluit loonbelasting van 1965: a. Hij moet direct voorafgaande aan de voortzetting ten minste 3 jaar deelnemer in de Stichting zijn geweest; én b. De regeling moet ongewijzigd worden voortgezet; én c. Er mag geen sprake zijn van cumulatie met een pensioenregeling van een eventuele nieuwe werkgever; én d. De voortzetting mag niet plaatsvinden binnen de periode van 3 jaar voor de pensioenrichtdatum tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat de dienstbetrekking om medische redenen is beëindigd. Daarnaast stelt de Stichting nog de volgende voorwaarde: e. De ex-deelnemer is voorafgaand aan de uitdiensttreding 7 jaar onafgebroken als werknemer werkzaam geweest bij de Vennootschap. Deze voorwaarde geldt echter niet voor degene, die tijdelijk in het buitenland wordt gedetacheerd. Een onderbreking in het deelnemerschap korter dan een jaar, wordt bij de toetsing aan deze voorwaarden niet als onderbreking gezien. De vrijwillige voortzetting wordt voor een periode van maximaal 3 jaar toegekend. 4. Wanneer de inactieve deelnemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, kan onder bepaalde voorwaarden het deelnemerschap (gedeeltelijk) zonder premiebetaling worden voortgezet. Dit staat nader beschreven in artikel Dit is een werkloosheidsuitkering dan wel een uitkering die ten minste 50% van het salaris bedraagt. 17

18 Artikel 19 Waardeoverdracht 1. Bij verandering van dienstverband heeft men het recht de premievrije pensioenaanspraken bij zijn oude werkgever over te hevelen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het wettelijk recht op waardeoverdracht is vastgelegd in artikel 71 van de Pensioenwet. 2. De werknemer beslist pas definitief tot de waardeoverdracht nadat hij de gevolgen ervan voor zijn nieuwe pensioenregeling geoffreerd heeft gekregen. 3. Het wettelijk recht op waardeoverdracht is alleen van toepassing bij individuele verandering van het dienstverband. 4. Voor de bepaling van de overdrachtswaarde, de extra pensioenaanspraken uit waardeoverdracht en dergelijke zijn wettelijke reken- en procedure regels vastgesteld. Deze worden door de Stichting toegepast. 5. Bij het wettelijk recht op waardeoverdracht wordt onderscheid gemaakt in uitgaande waardeoverdracht en inkomende waardeoverdracht. 6. Uitgaande waardeoverdracht houdt in dat de ex-deelnemer, die na de beëindiging van het deelnemerschap een nieuw dienstverband aangaat, het recht heeft zijn premievrije pensioenaanspraken bij de Stichting over te hevelen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Bij de nieuwe pensioenuitvoerder worden door de waardeoverdracht extra pensioenaanspraken verzekerd. 7. De ex-deelnemer dient de uitgaande waardeoverdracht binnen 6 maanden na aanvang van het nieuwe dienstverband aan te vragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. 8. Als een ex-deelnemer gebruik maakt van het recht op uitgaande waardeoverdracht worden alle voor hem bij de Stichting opgebouwde pensioenaanspraken in de waardeoverdracht betrokken. De ex-deelnemer die zijn pensioenaanspraken over heeft laten dragen naar een andere pensioenuitvoerder heeft daarmee geen recht meer op enige pensioenuitkering van de Stichting. Enige uitzondering hierop is het bijzonder partnerpensioen welke niet in de waardeoverdracht wordt betrokken. 9. Inkomende waardeoverdracht houdt in dat de actieve deelnemer die voorafgaand aan het deelnemerschap uit een eerder dienstverband elders premievrije pensioenaanspraken heeft opgebouwd, het recht heeft deze over te dragen naar de Stichting. Bij de Stichting worden de overgedragen aanspraken omgezet in aanspraken op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. 10. De actieve deelnemer dient de inkomende waardeoverdracht binnen 6 maanden na aanvang van het deelnemerschap aan te vragen bij de Stichting. 11. Bij een verzoek tot waardeoverdracht dat niet onder het wettelijk recht valt, dienen alle betrokken partijen afzonderlijk in te stemmen met waardeoverdracht. De Stichting verleent in principe medewerking aan dergelijke verzoeken. De verdere afhandeling vindt plaats volgens het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 18

19 Artikel 20 Scheiding 1. Uit hoofde van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft de ex-partner bij scheiding recht op verevening van de pensioenrechten inzake het ouderdomspensioen. 2. Als vereveningsdatum geldt de scheidingsdatum. Bij scheiding van tafel en bed geldt de datum waarop deze in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. 3. De verevening van pensioenrechten houdt in dat de ex-partner rechtstreeks bij de Stichting aanspraak krijgt op uitbetaling van een gedeelte van het uit te keren ouderdomspensioen. Deze aanspraak heet het verevend pensioen. 4. Om voor de rechtstreekse uitbetaling door de Stichting in aanmerking te komen dient het verzoek tot verevening binnen 2 jaar na de vereveningsdatum bij de Stichting te zijn ingediend. Dit moet met de wettelijk voorgeschreven formulieren worden gedaan. 5. Het verevend pensioen wordt niet aan de ex-partner toegekend als dit pensioen op de vereveningsdatum minder bedraagt dan het wettelijk minimumbedrag, vermeld in artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 66 lid 8 van deze wet. 6. Het verevend pensioen gaat in op de pensioeningangsdatum en wordt uitgekeerd tot de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde of zijn ex-partner overlijdt. Na overlijden van de ex-partner wordt het verevend pensioen aan de gepensioneerde uitgekeerd. 7. Het verevend pensioen bedraagt 50% van het ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap tot aan de vereveningsdatum is opgebouwd. Het is mogelijk van dit percentage af te wijken. Dit dient te worden geregeld in de huwelijkse voorwaarden of in een aparte schriftelijke overeenkomst inzake de scheiding. 8. Het verevend pensioen komt niet in aanmerking voor uitruil in partner- en wezenpensioen. 9. Eventuele toeslag van het verevend pensioen vindt plaats overeenkomstig artikel 29 van dit reglement. 10.Op verzoek van de ex-partner én de (ex-)deelnemer kan het verevend pensioen tezamen met het eventuele bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner ( conversie ). De voorwaarden hiervoor en de wijze waarop dit gebeurt zijn vastgelegd in Bijlage De Stichting kan voor de afhandeling van het verzoek om verevening en/of omzetting de hiervoor benodigde kosten in rekening brengen bij de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde en de ex-partner, ieder voor de helft. 19

20 Artikel 21 Bijzonder partnerpensioen bij scheiding 1. Bij scheiding of bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding van de deelnemer of de exdeelnemer of van de pensioengerechtigde bij wie een partnerpensioen is verzekerd, ontstaat voor de ex-partner een premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen. 2. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens levenslang aan de ex-partner uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin deze overlijdt. 3. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het premievrije partnerpensioen op het moment van scheiding. Dit is het premievrije partnerpensioen dat zou bestaan als de deelneming op de scheidingsdatum zou zijn geëindigd, verhoogd met eventuele toeslagen. Bij meerdere scheidingen wordt met de eerder verkregen bijzondere partnerpensioenen en de daarop eventueel verleende toeslagen rekening gehouden. 4. De ex-partner kan (gedeeltelijk) afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit dient te worden geregeld in de huwelijkse voorwaarden of in een aparte schriftelijke overeenkomst inzake de scheiding. Daarnaast dient de Stichting toestemming te verlenen voor de afstand van het bijzonder partnerpensioen. 5. Eventuele toeslag van het bijzonder partnerpensioen vindt plaats overeenkomstig artikel De ex-partner kan geen aanspraak maken op een uitkering van het bijzonder partnerpensioen als de ex-partner schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde. Artikel 22 Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid 1. De deelnemer die arbeidsongeschikt wordt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kan een verzoek indienen tot voortzetting van het deelnemerschap zonder premiebetaling. Als het verzoek wordt ingewilligd, zal het deelnemerschap geheel of gedeeltelijk worden voortgezet zonder dat daarvoor nog premie is verschuldigd. Zolang een loongerelateerde uitkering wordt ontvangen en voor het gedeelte dat het deelnemerschap wegens arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet, wordt de deelnemer beschouwd als inactieve deelnemer. 2. Om voor voortzetting van het deelnemerschap zonder premiebetaling in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: - de inactieve deelnemer moet recht hebben op een WIA-uitkering of aanvulling; - het verzoek tot voortzetting wordt binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid bij de Stichting ingediend. 20

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken).

Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Voor het zoeken in dit bestand kunt u gebruik maken van de zoekfunctie van Acrobat Reader (Bewerken>Zoeken). Collectieve arbeidsovereenkomst voor het reprografisch bedrijf 2014 2015 Tussen ondergetekenden,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie