PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d

2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities en toelichtingen Deelnemerschap Informatie Hardheidsbepaling Wijziging pensioenovereenkomst en vermindering aanspraken en rechten Wettelijke bepalingen Algemeen voorbehoud II. PENSIOENEN Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Soorten pensioen Excedent-franchise en excedent- en ploegengrondslag Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Pensioenuitkering Afkoop pensioen III. BIJZONDERE SITUATIES Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Deeltijdarbeid Ouderschapsverlof Beëindiging deelnemerschap Voortzetting deelnemerschap Waardeoverdracht Scheiding Bijzonder partnerpensioen bij scheiding Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid Overlijden IV FLEXIBILISERING Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Uitleg mogelijkheden Deeltijdpensionering Vervroeging ten opzichte van de pensioenrichtdatum Uitstel ten opzichte van de pensioenrichtdatum Uitruil van pensioenaanspraken V TOESLAGVERLENING Artikel 29 Voorwaardelijke toeslag 2

3 VI FINANCIERING Artikel 30 Artikel 31 Bijdragen Herverzekering VII INWERKINGTREDING Bijlagen: 1. Omzetting verevend pensioen tezamen met het bijzonder partnerpensioen in zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner (conversie) 2. Kerncijfers 3. Afkoopfactoren 4. Flexibele factoren 3

4 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities en toelichtingen 1. In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1 van de statuten van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. 2. Voorts wordt verstaan onder: a. Deelnemer: De actieve en de inactieve deelnemer. b. Actieve deelnemer: De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de Stichting. De voorwaarden van het deelnemerschap staan omschreven in artikel 2. c. Inactieve deelnemer: De voorheen actieve deelnemer die geen werkzaamheden meer verricht binnen de Vennootschap en waarvan op grond van een pensioenovereenkomst het deelnemerschap wordt voortgezet als gevolg van: A. werkloosheid (artikel 18) B. vrijwillige voortzetting (artikel 18) C. arbeidsongeschiktheid (artikel 22) Voortzetting van deelnemerschap houdt in dat zowel de opbouw van de pensioenaanspraken als de dekking van de risico s wordt voortgezet. d. Ex-deelnemer: De werknemer of ex-werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens de Stichting. e. Pensioengerechtigde: De persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan. f. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan. g. Partner: De persoon waarmee de (ex-)deelnemer of gepensioneerde is gehuwd; of - een wettig geregistreerd partnerschap heeft gesloten; of - een gezamenlijke huishouding volgens artikel 1 lid 2 sub i voert. De aanvangsdatum van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding moet vóór de pensioeningangsdatum liggen. h. Ex-partner: De persoon die vóór de scheiding, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 2 sub j, als partner werd aangemerkt. 4

5 i. Gezamenlijke huishouding Van een gezamenlijke huishouding is in dit reglement sprake als: - uit een notarieel verleden samenlevingscontract blijkt dat de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde met een andere persoon ten minste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert; én - deze persoon in het samenlevingscontract als begunstigde van het partnerpensioen is aangewezen onder herroeping van een eerdere begunstiging; én - deze persoon ongehuwd is of niet een wettig geregistreerd partnerschap is aangegaan en geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de (ex-) deelnemer of gepensioneerde; én - de (ex-)deelnemer of gepensioneerde ongehuwd is of niet een wettig geregistreerd partnerschap is aangegaan; én - er sprake is van een inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde adres. j. Scheiding In dit reglement wordt onder scheiding verstaan: - beëindiging van het huwelijk door echtscheiding; - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed anders dan door dood of vermissing; - beëindiging van het wettig geregistreerd partnerschap anders dan door dood, vermissing of omzetting in een huwelijk. Als scheidingsdatum wordt gezien de inschrijvingsdatum in de registers van de Burgerlijke Stand. Het einde van een gezamenlijke huishouding wordt niet als scheiding aangemerkt. k. Kind/kinderen: Onder kinderen van de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde wordt in dit reglement verstaan: - de kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die in een familierechtelijke betrekking tot hem staan; - de stief- en pleegkinderen beneden de leeftijd van 18 jaar die door hem worden opgevoed en verzorgd; - de kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar waarover hij, anders dan als ouder, gezamenlijk gezag heeft; - de hier genoemde kinderen tussen de leeftijd van 18 en 27 jaar indien zij de voor de werkzaamheden beschikbare tijd hoofdzakelijk aan een studie of beroepsopleiding besteden. l. Pensioenrichtdatum: De eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer 65 jaar wordt. m. Pensioeningangsdatum: De eerste dag van de maand waarin het pensioen van de (ex-)deelnemer daadwerkelijk ingaat. Als de gepensioneerde niet kiest voor vervroeging of uitstel van de ingang van het pensioen, is de pensioeningangsdatum gelijk aan de pensioenrichtdatum. Als de gepensioneerde heeft gekozen voor vervroeging of uitstel van de ingang van het pensioen, is de pensioeningangsdatum de eerste dag van de maand waarin het vervroegde of uitgestelde pensioen ingaat. 5

6 n. Pensioengevend salaris: Onder pensioengevend salaris wordt het vaste jaarsalaris van de actieve deelnemer verstaan vermeerderd met: - indien van toepassing, de 13 e maand; - de vaste maandelijkse garantietoeslag; De hierboven genoemde som wordt vermeerderd met de over dat jaar geldende vakantietoeslag. Bij deeltijdwerkers wordt voor de berekening van de pensioenen het pensioengevend salaris omgerekend naar een voltijd dienstverband. o. Deelnemingsjaren: Het aantal jaren tussen het begin en het einde van het deelnemerschap. De bepaling van het aantal deelnemingsjaren gebeurt in maanden nauwkeurig, waarbij de maanden naar boven worden afgerond. Bij deeltijdwerkers wordt het aantal deelnemingsjaren gecorrigeerd met de gewogen deeltijdfactor. p. Deeltijdfactor: De verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren van de deelnemer per week en het gebruikelijke aantal arbeidsuren bij de Vennootschap. q. Gewogen deeltijdfactor: Als een deelnemer niet gedurende het gehele deelnemerschap dezelfde deeltijdfactor heeft, wordt een gewogen deeltijdfactor berekend. Heeft de deelnemer gedurende het gehele deelnemerschap wel dezelfde deeltijdfactor, dan is de gewogen deeltijdfactor hieraan gelijk. r. Loonindex: Het peil van de lonen op 1 januari van enig jaar ten opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor. Deze index wordt gebaseerd op de in de bij de Vennootschap behorende CAO vastgelegde algemene loonontwikkeling. s. Prijsindex: Het peil van de prijzen op 1 juli van enig jaar ten opzicht van 1 juli van het jaar daarvoor. Deze index wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld en gepubliceerd als Consumentenprijsindexcijfer voor Alle Huishoudens afgeleid. Uitgegaan wordt van de eerste publicaties. t. PME: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. u. Vennootschap/Werkgever: Draka Holding N.V., alsmede de met haar gelieerde ondernemingen, indien de Stichting een overeenkomst met die gelieerde onderneming heeft aangegaan. v. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. 6

7 Artikel 2 Deelnemerschap 1. Deelnemer aan de pensioenregeling volgens dit reglement is iedere werknemer in dienst van de Vennootschap die krachtens artikel 9 een excedent- en/of ploegengrondslag heeft. 2. De aanvang van het deelnemerschap wordt geacht plaats te vinden op de eerste van de maand waarin voldaan wordt aan lid 1 van dit artikel. 3. Het deelnemerschap eindigt op de dag: a. direct voorafgaand aan de pensioeningangsdatum; b. waarop het dienstverband van de actieve deelnemer met de werkgever wordt beëindigd, tenzij er voortzetting van deelnemerschap plaatsvindt conform het gestelde in artikel 18 of artikel 22; c. waarop de voortzetting van het deelnemerschap conform het gestelde in artikel 18 of artikel 22 wordt beëindigd; d. van overlijden van de deelnemer; e. waarop de deelnemer geen excedent- en/of ploegengrondslag meer heeft. Artikel 3 Informatie Van de zijde van de Stichting 1. De Stichting zorgt ervoor dat de actieve deelnemer bij het begin van het deelnemerschap op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van het geldende reglement en de geldende statuten. Daarnaast wordt de deelnemer jaarlijks schriftelijk op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in dit reglement. Overige belanghebbenden ontvangen op verzoek een exemplaar van de geldende statuten en het reglement. 2. Jaarlijks ontvangt de deelnemer een opgave van de hoogte van het te bereiken reglementaire pensioen en een opgave van de aan het desbetreffende of voorafgaande jaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 3. De ex-deelnemer ontvangt een pensioenopgave over het boekjaar waarin het deelnemerschap is beëindigd en vervolgens elke 5 jaar. De ex-partner ontvangt eenmalig een opgave van de door hem verzekerde pensioenen. 4. De (ex-)deelnemer of ex-partner ontvangt op verzoek binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde aanspraken. De Stichting kan een vergoeding vragen van de aan de opgave verbonden kosten. 5. De Stichting registreert het aantal deelnemingsjaren van de deelnemers en verstrekt hierover informatie aan de deelnemers en ex-deelnemers. 6. De Stichting neemt voorts alle informatieverplichtingen in acht zoals bepaald bij of krachtens de Pensioenwet. 7

8 Van de zijde van de rechthebbende 7. Een ieder die op grond van de bepalingen van dit reglement aanspraak c.q. recht heeft op uitkering van enig pensioen dan wel op enig tijdstip voor zodanige uitkering in aanmerking kan komen, is verplicht voor de goede uitvoering van het in dit reglement bepaalde, mede te werken en alle zodanige gegevens, inlichtingen en bewijsstukken over te leggen als door het bestuur in het belang van een goede toepassing van de statuten en van dit reglement noodzakelijk wordt geoordeeld. 8. Iedere (ex-) deelnemer is verplicht om, desgevraagd, de Stichting in kennis te stellen van wijzigingen in zijn burgerlijke staat, in de relatie met zijn als zodanig aangemelde partner, in zijn gezinssamenstelling, in zijn adres of in de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. 9. Indien de deelnemer zijn partner, indien deze niet als echtgenoot of geregistreerde partner bij de Burgerlijke Stand is geregistreerd, als begunstigde van het partnerpensioen wenst aan te wijzen, dient de deelnemer dit schriftelijk bij de Stichting aan te melden, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden als genoemd in artikel 1 lid 2 sub i. Artikel 4 Hardheidsbepaling Wanneer een bepaling in dit reglement naar het oordeel van het bestuur voor een (ex-)deelnemer of pensioengerechtigde leidt tot onbedoelde en onbillijke effecten, dan is het bestuur bevoegd om bij een concreet verzoek hiertoe de betreffende bepaling in dat specifieke geval anders toe te passen. Artikel 5 Wijziging pensioenovereenkomst en vermindering aanspraken en rechten 1. De werkgever is gerechtigd om de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer te wijzigen, indien er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 2. Het bestuur is bevoegd om voorstellen te formuleren om dekkingen, pensioenaanspraken, pensioenrechten en regelingen uit hoofde van dit reglement te wijzigen of te verminderen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen, indien tevens voldaan is aan het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet. Deze voorstellen worden dan vervolgens aan de deelnemersraad voorgelegd. 3. De werkgever behoudt zich het recht voor de premiebetaling te verminderen of te beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Indien de werkgever de premiebetaling vermindert of beëindigt in het geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, dan zal de werkgever hiervan schriftelijk mededeling doen aan de Stichting. De Stichting zal dit vervolgens schriftelijk meedelen aan degenen wier pensioen of aanspraak op pensioen daardoor wordt getroffen. Het reglement zal dan dienovereenkomstig worden gewijzigd. 8

9 Artikel 6 Wettelijke bepalingen 1. Pensioenen en aanspraken kunnen niet worden afgekocht, prijsgegeven of vervreemd, dan wel feitelijk of formeel voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 2. Bij de vaststelling van pensioenen en aanspraken worden de in de Wet op de loonbelasting 1964 en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 aangegeven maxima en begrenzingen mee in aanmerking genomen. 3. De bij de uitvoering van dit reglement gebruikte actuariële tabellen zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Artikel 7 Algemeen voorbehoud In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 9

10 II. PENSIOENEN Artikel 8 Soorten pensioen 1. De pensioenovereenkomst die is vastgelegd in dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst. 2. Voor de deelnemer, ex-deelnemer en de gepensioneerde zijn de volgende pensioenen verzekerd: a. ouderdomspensioen voor de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde zelf (artikel 10); b. partnerpensioen voor de partner (artikel 11); c. wezenpensioen voor de kinderen (artikel 12); d. bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner (artikel 21); 3. Het uitruilen van pensioenen is verder beschreven in artikel 28. Artikel 9 Excedent-franchise en excedent- en ploegengrondslag 1. De excedent-franchise is het bedrag waarover in dit reglement geen pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de excedent-franchise in enig jaar is gelijk aan het maximum salaris waarover PME in dat jaar pensioenrechten berekent. 2. De excedent-grondslag is het bedrag waarover in dit reglement pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de excedentgrondslag in enig jaar is gelijk aan het pensioengevend salaris in dat jaar verminderd met de excedent-franchise en wordt per 1 januari van enig jaar vastgesteld dan wel bij indiensttreding. 3. De ploegengrondslag is het bedrag waarover in dit reglement pensioen wordt opgebouwd. De hoogte van de ploegengrondslag in enig jaar is gelijk aan het bedrag dat in dat jaar aan ploegentoeslag en/of restrechtploegen wordt uitgekeerd. De ploegentoeslag en/of restrechtploegen wordt verhoogd met vakantietoeslag en met een (eventuele fictieve) dertiende maand. 4. Indien overeenkomstig de arbeidsovereenkomst van een deelnemer de geldende werktijd minder bedraagt dan de normale werktijd, is het bepaalde in artikel 15 van toepassing. 10

11 Artikel 10 Ouderdomspensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioeningangsdatum. Het pensioen wordt levenslang uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 2. Tijdens het deelnemerschap wordt elk jaar een gedeelte van het ouderdomspensioen opgebouwd. Dit jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt voor ieder deelnemingsjaar 2,2% van de excedent- en/of ploegengrondslag in dat betreffende jaar. Eventuele jaarlijkse toeslag van aanspraken vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel Het in de achterliggende deelnemingsjaren opgebouwde pensioen, inclusief toeslagen, is het totaal opgebouwde ouderdomspensioen. 4. Het te bereiken ouderdomspensioen is het totaal opgebouwde pensioen plus het pensioen dat de deelnemer op basis van de laatst vastgestelde excedent- en/of ploegengrondslag nog op kan bouwen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat hij tot aan de pensioenrichtdatum deelnemer blijft. Artikel 11 Partnerpensioen 1. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens levenslang aan de partner uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. 2. Voor de partner van de overleden deelnemer bedraagt het opgebouwde partnerpensioen behoudens uitruil 70% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen van de deelnemer. Het eventuele opgebouwde bijzondere partnerpensioen met inbegrip van de verleende toeslagen wordt op het opgebouwde partnerpensioen in mindering gebracht. Zie voor het bijzondere partnerpensioen artikel Het te bereiken partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de vaststelling van het partnerpensioen in geval van overlijden van de deelnemer wordt verwezen naar artikel De partner kan geen aanspraak maken op een uitkering van het partnerpensioen als de partner schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (ex)-deelnemer of gepensioneerde. 11

12 Artikel 12 Wezenpensioen 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (ex-)deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens aan de kinderen uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin: - het kind 18 jaar wordt; - het studerende kind 27 jaar wordt; - het studerende kind de studie voor de 27 e verjaardag beëindigt; - het kind voor de hier genoemde einddata overlijdt. 2. Voor de kinderen van een deelnemer bedraagt het opgebouwde wezenpensioen per kind 14% van het totaal opgebouwde ouderdomspensioen van de deelnemer. 3. Het te bereiken wezenpensioen is per kind 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de vaststelling van het wezenpensioen in geval van overlijden van de deelnemer wordt verwezen naar artikel Het wezenpensioen wordt verdubbeld met ingang van de eerste van de maand waarin het kind ouderloos wordt. 5. Het kind kan geen aanspraak maken op een uitkering van het wezenpensioen als het kind schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de (ex-)deelnemer of gepensioneerde. Artikel 13 Pensioenuitkering 1. De (ex-)deelnemer dient de pensioenuitkering ten minste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen schriftelijk bij de Stichting aan te vragen. Het bestuur kan de uitkering afhankelijk stellen van door de (ex-)deelnemer te overleggen stukken waaruit het recht op uitkering blijkt. 2. De aanvraag voor een pensioenuitkering dient bij de Stichting te worden ingediend. Een rechtsvordering jegens de Stichting tot het doen van een uitkering verjaart niet bij het leven van de pensioengerechtigde. Er bestaat geen aanspraak op een rentevergoeding als de verlate aanvraag de Stichting niet kan worden aangerekend. 3. De pensioenuitkeringen vinden plaats aan het einde van iedere kalendermaand. De maanduitkering bedraagt 1/12 van het jaarlijkse pensioen en wordt naar boven afgerond op 1 eurocent. 4. Op de maandelijkse pensioenuitkering worden de wettelijke inhoudingen in mindering gebracht. 5. Pensioenaanspraken uit meerdere deelnemingsperioden worden op de pensioeningangsdatum samengeteld. Vervolgens wordt het totale pensioen uitgekeerd. 12

13 6. Alle pensioenen worden berekend in bruto bedragen per jaar. De uitkeringen vinden plaats in euro s op een door de pensioengerechtigde opgegeven Nederlandse bank- of girorekening. 7. Wanneer de maandelijkse pensioenuitkering minder bedraagt dan een door het bestuur bepaald bedrag, heeft de Stichting de mogelijkheid het pensioen per kwartaal uit te keren. De kwartaaluitkering bedraagt ¼ van het op 1 eurocent naar boven afgeronde jaarlijkse pensioen, verminderd met de wettelijke inhoudingen. 8. Op verzoek van de pensioengerechtigde kan het pensioen ook op een buitenlandse bankrekening worden uitgekeerd. De extra kosten hiervan worden op de uitkering in mindering gebracht. De uitkering van het pensioen op een buitenlandse bankrekening zal eveneens in termijnen van een kwartaal plaatsvinden. 9. Als een gepensioneerde naast zijn ouderdomspensioen tevens recht heeft op een ZW-, WAO- WAZ- of WIA-uitkering, dan zal de hoogte van deze uitkering in mindering worden gebracht op de pensioenuitkering van de Stichting. Wanneer dit leidt tot een negatief pensioen, dan wordt het pensioen voor de resterende duur van de ZW-, WAO-, WAZ- of WIA-uitkering op nul gesteld. Indien de in dit lid bedoelde ZW-, WAO-, WAZ- of WIA-uitkering reeds (deels) in mindering is gebracht op het pensioen dat verzekerd is bij PME, zal hier rekening mee worden gehouden. 13

14 Artikel 14 Afkoop pensioen 1. Wanneer het jaarlijkse ouderdomspensioen bij ingang of bij uitdiensttreding minder bedraagt dan het wettelijke minimumbedrag, wordt het pensioen afgekocht, conform de wettelijke regels en termijnen. Er vinden dan geen maandelijkse uitkeringen plaats. De toe te passen afkoopfactoren zijn voor deelnemers en ex-deelnemers dezelfde en zijn zodanig vastgesteld dat er sprake is van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Ze gelden voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2012 en zijn opgenomen in Bijlage Het wettelijke minimumbedrag staat vermeld in artikel 66 lid 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 66 lid 8 van deze wet. 3. Als een ouderdomspensioenaanspraak wordt afgekocht, worden ook de eventueel meeverzekerde aanspraken op partner- en wezenpensioen afgekocht. Ten aanzien van separate afkoop van gering (bijzonder) partnerpensioen of wezenpensioen geldt het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 4. Op de afkoopsom worden de wettelijke inhoudingen in mindering gebracht. 14

15 III. BIJZONDERE SITUATIES Artikel 15 Deeltijdarbeid 1. Voor de actieve deelnemer die gedurende het deelnemerschap in deeltijd werkt, gelden de volgende aanvullende bepalingen voor de vaststelling van de pensioenen: - de excedent- en/of ploegengrondslag wordt berekend op basis van het voltijd pensioengevend salaris; - bij de berekening van het ouderdomspensioen wordt: de opbouw per jaar vermenigvuldigd met de deeltijdfactor; voor het te bereiken pensioen het aantal toekomstige deelnemingsjaren vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. Doordat het partner- en wezenpensioen worden uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen, werkt de deeltijdregeling ook door in deze pensioensoorten. 2. Voor de actieve deelnemer die in deeltijd werkt, geldt dat de premie die aan de Stichting is verschuldigd wordt berekend over de excedent- en/of ploegengrondslag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. Dit geldt ook voor de berekening van de bijdrage in de premie van de actieve deelnemer zelf. Artikel 16 Ouderschapsverlof 1. Voor de actieve deelnemer die gebruik maakt van het wettelijk recht op ouderschapsverlof, vindt geen wijziging in de opbouw en dekking van de pensioenen plaats. 2. De premie die gedurende het ouderschapsverlof voor de actieve deelnemer aan de Vennootschap is verschuldigd, wordt vermenigvuldigd met de ouderschapsverlofbreuk. 3. Deze breuk wordt op de volgende wijze berekend: aantal arbeidsuren per week tijdens ouderschapsverlof aantal arbeidsuren per week voor ingang ouderschapsverlof 4. Ook de bijdrage in de premie die door de actieve deelnemer aan de werkgever is verschuldigd, wordt met de ouderschapsverlofbreuk vermenigvuldigd. 5. De resterende premie die tijdens het ouderschapsverlof benodigd is voor de volledige opbouw en dekking van pensioenen, komt voor rekening van de Vennootschap. 15

16 Artikel 17 Beëindiging deelnemerschap 1. Wanneer het deelnemerschap voor de pensioeningangsdatum wordt beëindigd anders dan door overlijden, dan behoudt de ex-deelnemer een aanspraak op premievrij: ouderdomspensioen (bijzonder) partnerpensioen wezenpensioen. 2. De premievrije pensioenaanspraken zijn de totaal opgebouwde aanspraken op de beëindigingdatum van het deelnemerschap. 3. Eventuele toeslag van de premievrije pensioenaanspraken vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 29. Artikel 18 Voortzetting deelnemerschap 1. In geval van beëindiging van de verplichte deelneming bestaan er voor de ex-deelnemer mogelijkheden om het deelnemerschap voor eigen rekening voort te zetten. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden: a. de werknemer wordt niet verwijtbaar, of onvrijwillig, werkloos, zie hierna onder lid 2; b. de werknemer neemt vrijwillig ontslag; zie hierna onder lid 3. De ex-deelnemer kan eenmalig kiezen voor voortzetting van de ouderdomspensioenregeling inclusief het meeverzekerde partner- en wezenpensioen (hierna: ouderdomspensioenregeling). Zolang het deelnemerschap van een ex-deelnemer wordt voortgezet door middel van deze regeling, wordt hij beschouwd als een inactieve deelnemer. Het deelnemerschap wordt voortgezet op basis van de laatst vastgestelde excedent- en/of ploegengrondslag en het laatst vastgestelde pensioengevend salaris voorafgaand aan de voortzetting. Vervolgens wordt de excedent- en/of ploegengrondslag en het pensioengevend salaris jaarlijks per 1 januari opnieuw berekend aan de hand van de actuele gegevens. Het pensioengevend salaris van de inactieve deelnemer wordt hierbij aangepast op basis van de loonindex. De te hanteren excedent-franchise is telkens de excedent-franchise van het desbetreffende jaar. Gedurende de voortzettingsperiode is de inactieve deelnemer voor de ouderdomspensioenregeling die hij voortzet 70% van de premie verschuldigd die door en voor hem verschuldigd zou zijn als de verplichte deelneming gedurende die periode zou doorlopen. Ook de opbouw van het ouderdomspensioen en het meeverzekerde partner- en wezenpensioen is over de periode van voortzetting lager dan voordien, te weten 70% van de opbouw die zou plaatsvinden als de verplichte deelneming gedurende die periode zou doorlopen. 16

17 De voortzetting van het deelnemerschap eindigt op het moment dat: - de periode eindigt waarvoor de voortzetting is toegestaan; - de inactieve deelnemer de voortzetting wenst te beëindigen; - de inactieve deelnemer de pensioenrichtdatum bereikt; - de inactieve deelnemer komt te overlijden; - de verschuldigde premie niet op tijd door de Stichting is ontvangen; - de inactieve deelnemer verplicht is tot deelneming aan een pensioenregeling; - de inactieve deelnemer niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vrijwillige voortzetting begint uiterlijk 9 maanden na het ontslag of de uitdiensttreding. 2. De inactieve deelnemer kan het deelnemerschap in de ouderdomspensioenregeling voortzetten gedurende ten hoogste de tijd, dat hij een loongerelateerde 1 uitkering ontvangt. Een dergelijke uitkering kan hij ontvangen van het UWV (de WW-uitkering), maar deze kan ook of mede gebaseerd zijn op afspraken met de werkgever. Voor de regeling(en) die hij voortzet is hij de gehele premie verschuldigd. Na afloop van deze voortzettingsperiode is geen verdere voortzetting voor eigen rekening meer mogelijk. 3. Het bestuur kan op verzoek van de ex-deelnemer toestaan dat het deelnemerschap op vrijwillige basis wordt voortgezet. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden die voortvloeien uit het Uitvoeringsbesluit loonbelasting van 1965: a. Hij moet direct voorafgaande aan de voortzetting ten minste 3 jaar deelnemer in de Stichting zijn geweest; én b. De regeling moet ongewijzigd worden voortgezet; én c. Er mag geen sprake zijn van cumulatie met een pensioenregeling van een eventuele nieuwe werkgever; én d. De voortzetting mag niet plaatsvinden binnen de periode van 3 jaar voor de pensioenrichtdatum tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat de dienstbetrekking om medische redenen is beëindigd. Daarnaast stelt de Stichting nog de volgende voorwaarde: e. De ex-deelnemer is voorafgaand aan de uitdiensttreding 7 jaar onafgebroken als werknemer werkzaam geweest bij de Vennootschap. Deze voorwaarde geldt echter niet voor degene, die tijdelijk in het buitenland wordt gedetacheerd. Een onderbreking in het deelnemerschap korter dan een jaar, wordt bij de toetsing aan deze voorwaarden niet als onderbreking gezien. De vrijwillige voortzetting wordt voor een periode van maximaal 3 jaar toegekend. 4. Wanneer de inactieve deelnemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, kan onder bepaalde voorwaarden het deelnemerschap (gedeeltelijk) zonder premiebetaling worden voortgezet. Dit staat nader beschreven in artikel Dit is een werkloosheidsuitkering dan wel een uitkering die ten minste 50% van het salaris bedraagt. 17

18 Artikel 19 Waardeoverdracht 1. Bij verandering van dienstverband heeft men het recht de premievrije pensioenaanspraken bij zijn oude werkgever over te hevelen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het wettelijk recht op waardeoverdracht is vastgelegd in artikel 71 van de Pensioenwet. 2. De werknemer beslist pas definitief tot de waardeoverdracht nadat hij de gevolgen ervan voor zijn nieuwe pensioenregeling geoffreerd heeft gekregen. 3. Het wettelijk recht op waardeoverdracht is alleen van toepassing bij individuele verandering van het dienstverband. 4. Voor de bepaling van de overdrachtswaarde, de extra pensioenaanspraken uit waardeoverdracht en dergelijke zijn wettelijke reken- en procedure regels vastgesteld. Deze worden door de Stichting toegepast. 5. Bij het wettelijk recht op waardeoverdracht wordt onderscheid gemaakt in uitgaande waardeoverdracht en inkomende waardeoverdracht. 6. Uitgaande waardeoverdracht houdt in dat de ex-deelnemer, die na de beëindiging van het deelnemerschap een nieuw dienstverband aangaat, het recht heeft zijn premievrije pensioenaanspraken bij de Stichting over te hevelen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Bij de nieuwe pensioenuitvoerder worden door de waardeoverdracht extra pensioenaanspraken verzekerd. 7. De ex-deelnemer dient de uitgaande waardeoverdracht binnen 6 maanden na aanvang van het nieuwe dienstverband aan te vragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. 8. Als een ex-deelnemer gebruik maakt van het recht op uitgaande waardeoverdracht worden alle voor hem bij de Stichting opgebouwde pensioenaanspraken in de waardeoverdracht betrokken. De ex-deelnemer die zijn pensioenaanspraken over heeft laten dragen naar een andere pensioenuitvoerder heeft daarmee geen recht meer op enige pensioenuitkering van de Stichting. Enige uitzondering hierop is het bijzonder partnerpensioen welke niet in de waardeoverdracht wordt betrokken. 9. Inkomende waardeoverdracht houdt in dat de actieve deelnemer die voorafgaand aan het deelnemerschap uit een eerder dienstverband elders premievrije pensioenaanspraken heeft opgebouwd, het recht heeft deze over te dragen naar de Stichting. Bij de Stichting worden de overgedragen aanspraken omgezet in aanspraken op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. 10. De actieve deelnemer dient de inkomende waardeoverdracht binnen 6 maanden na aanvang van het deelnemerschap aan te vragen bij de Stichting. 11. Bij een verzoek tot waardeoverdracht dat niet onder het wettelijk recht valt, dienen alle betrokken partijen afzonderlijk in te stemmen met waardeoverdracht. De Stichting verleent in principe medewerking aan dergelijke verzoeken. De verdere afhandeling vindt plaats volgens het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 18

19 Artikel 20 Scheiding 1. Uit hoofde van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft de ex-partner bij scheiding recht op verevening van de pensioenrechten inzake het ouderdomspensioen. 2. Als vereveningsdatum geldt de scheidingsdatum. Bij scheiding van tafel en bed geldt de datum waarop deze in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. 3. De verevening van pensioenrechten houdt in dat de ex-partner rechtstreeks bij de Stichting aanspraak krijgt op uitbetaling van een gedeelte van het uit te keren ouderdomspensioen. Deze aanspraak heet het verevend pensioen. 4. Om voor de rechtstreekse uitbetaling door de Stichting in aanmerking te komen dient het verzoek tot verevening binnen 2 jaar na de vereveningsdatum bij de Stichting te zijn ingediend. Dit moet met de wettelijk voorgeschreven formulieren worden gedaan. 5. Het verevend pensioen wordt niet aan de ex-partner toegekend als dit pensioen op de vereveningsdatum minder bedraagt dan het wettelijk minimumbedrag, vermeld in artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 66 lid 8 van deze wet. 6. Het verevend pensioen gaat in op de pensioeningangsdatum en wordt uitgekeerd tot de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde of zijn ex-partner overlijdt. Na overlijden van de ex-partner wordt het verevend pensioen aan de gepensioneerde uitgekeerd. 7. Het verevend pensioen bedraagt 50% van het ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap tot aan de vereveningsdatum is opgebouwd. Het is mogelijk van dit percentage af te wijken. Dit dient te worden geregeld in de huwelijkse voorwaarden of in een aparte schriftelijke overeenkomst inzake de scheiding. 8. Het verevend pensioen komt niet in aanmerking voor uitruil in partner- en wezenpensioen. 9. Eventuele toeslag van het verevend pensioen vindt plaats overeenkomstig artikel 29 van dit reglement. 10.Op verzoek van de ex-partner én de (ex-)deelnemer kan het verevend pensioen tezamen met het eventuele bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner ( conversie ). De voorwaarden hiervoor en de wijze waarop dit gebeurt zijn vastgelegd in Bijlage De Stichting kan voor de afhandeling van het verzoek om verevening en/of omzetting de hiervoor benodigde kosten in rekening brengen bij de (ex-)deelnemer of de gepensioneerde en de ex-partner, ieder voor de helft. 19

20 Artikel 21 Bijzonder partnerpensioen bij scheiding 1. Bij scheiding of bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding van de deelnemer of de exdeelnemer of van de pensioengerechtigde bij wie een partnerpensioen is verzekerd, ontstaat voor de ex-partner een premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen. 2. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Het wordt vervolgens levenslang aan de ex-partner uitgekeerd en eindigt op de laatste dag van de maand waarin deze overlijdt. 3. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het premievrije partnerpensioen op het moment van scheiding. Dit is het premievrije partnerpensioen dat zou bestaan als de deelneming op de scheidingsdatum zou zijn geëindigd, verhoogd met eventuele toeslagen. Bij meerdere scheidingen wordt met de eerder verkregen bijzondere partnerpensioenen en de daarop eventueel verleende toeslagen rekening gehouden. 4. De ex-partner kan (gedeeltelijk) afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit dient te worden geregeld in de huwelijkse voorwaarden of in een aparte schriftelijke overeenkomst inzake de scheiding. Daarnaast dient de Stichting toestemming te verlenen voor de afstand van het bijzonder partnerpensioen. 5. Eventuele toeslag van het bijzonder partnerpensioen vindt plaats overeenkomstig artikel De ex-partner kan geen aanspraak maken op een uitkering van het bijzonder partnerpensioen als de ex-partner schuldig of medeplichtig is aan de opzettelijke levensberoving van de deelnemer, ex-deelnemer of gepensioneerde. Artikel 22 Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid 1. De deelnemer die arbeidsongeschikt wordt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kan een verzoek indienen tot voortzetting van het deelnemerschap zonder premiebetaling. Als het verzoek wordt ingewilligd, zal het deelnemerschap geheel of gedeeltelijk worden voortgezet zonder dat daarvoor nog premie is verschuldigd. Zolang een loongerelateerde uitkering wordt ontvangen en voor het gedeelte dat het deelnemerschap wegens arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet, wordt de deelnemer beschouwd als inactieve deelnemer. 2. Om voor voortzetting van het deelnemerschap zonder premiebetaling in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: - de inactieve deelnemer moet recht hebben op een WIA-uitkering of aanvulling; - het verzoek tot voortzetting wordt binnen 1 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid bij de Stichting ingediend. 20

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 31-7-2013

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 31-7-2013 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 31-7-2013 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities en

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2006. V000.aa 19-mei-2006

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2006. V000.aa 19-mei-2006 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2006 V000.aa 19-mei-2006 1 Inhoudsopgave A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2006... 5 I. ALGEMENE BEPALINGEN...5 1. Definities

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV Versie 03-09-2012 INHOUD A. BASIS-PENSIOENREGELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 5 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 9 2.1 Deelnemerschap... 9 2.2 Informatie... 9 2.2.1 Informatieverstrekking

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. en gewijzigd per 31 december 2015 versie 24 december 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. en gewijzigd per 31 december 2015 versie 24 december 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 en gewijzigd per 31 december 2015 versie 24 december 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015 (GEWIJZIGD PER

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE:... 2 DEEL I BASISREGELING... 5

INHOUDSOPGAVE:... 2 DEEL I BASISREGELING... 5 Pensioenreglement VOOR BEDRIJVEN VOOR GOEDERENVERVOER, BEROEPSGOEDERENVERVOER, DE VERHUUR VAN KRANEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN BIJ DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Honeywell

Stichting Pensioenfonds Honeywell Stichting Pensioenfonds Honeywell Pensioenreglement 2015 geldend vanaf 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. DEFINITIES... 3 2. DEELNEMERSCHAP...

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS HONEYWELL

PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS HONEYWELL PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS HONEYWELL GELDEND VANAF 1 JANUARI 2003 VOOR WERKNEMERS GEBOREN VOOR 1950 VERSIE 19 DECEMBER 2011 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Honeywell per

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 (versie: 29 december 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 7 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 8 Artikel 4 - Deelnemersjaren 9 Artikel 5 - Pensioenfranchise en maximale Pensioengevend

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004

Pensioenreglement 2004 (voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en deelnemer geworden vóór 1 januari 2006) (versie: 1 januari 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 (versie: 1 januari 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 7 Artikel 4 - Deelnemersjaren 8 Artikel 5 - Pensioenfranchise 9 Artikel 6 - Pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 januari 2016 2 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI 2015 De pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling (CDC staat voor Collective Defined Contribution ). Kern van de regeling is dat de werkgever jaarlijks een volgens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2.

Nadere informatie

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen PENSIOENREGLEMENT PER 1 januari 2013 Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen Inhoudsopgave Blz paragraaf

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

Overgangsregeling VPL PME

Overgangsregeling VPL PME Overgangsregeling VPL PME OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de Verplichte pensioenregeling van

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof 53 P e n s i o e n Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2010 P e n s i o e n 54 Jaarboek 2010 6a.1

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie