FTP Kennisbrief 21 Maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FTP Kennisbrief 21 Maart 2010"

Transcriptie

1 FTP Kennisbrief 21 Maart 2010 AFM: pensioeninformatie onder de maat AFM: geen verbetering self assessment AFM: heffingen 2010 AFM: controle op PE verplichting AFM: verplichte vrijstellingsmelding AFM: onderzoek segmentprovisie AFM: verscherpt toezicht in 2010 Den Haag: Verhoging AOW leefijd controversieel verklaard Den Haag: boete zwart sparen naar 30% Den Haag: bezuiniging AOW partnertoeslag van de baan BrancheFlitsen HypotheekFlitsen PensioenFlitsen SchadeFlitsen ZorgFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: pensioeninformatie onder de maat Pensioenuitvoerders falen massaal in hun informatieverstrekking aan deelnemers. Dat meldt de AFM op basis van onderzoek naar de zorgplicht bij premieovereenkomsten, de volledigheid en begrijpelijkheid van de startbrief en de begrijpelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 1. Geen van de onderzochte verzekeraars en pensioenuitvoerders voldeed aan de wettelijke zorgplicht bij pensioenregelingen met beleggingsvrijheid. De AFM concludeert: de deelnemer wordt onvoldoende geïnformeerd over het beleggings en renterisico de deelnemer wordt onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de beleggingskeuzes voor het beleggings en renterisico niet alle pensioenuitvoerders stellen een (zorgvuldig) klantprofiel op de vertaling van het klantprofiel naar het risicoprofiel laat te wensen over het advies over de beleggingsspreiding in relatie tot de periode tot pensioendatum is in de meeste gevallen onvoldoende ruim de helft van de pensioenuitvoerders controleert een jaar na het geven van het advies onvoldoende of de beleggingen zich binnen de geadviseerde grenzen bevinden het beleggingsrisico wordt niet (altijd) tijdig en evenwichtig afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert

2 2. Geen van de onderzochte startbrieven voldoet aan de Pensioenwet. Bovendien is de startbrief vaak niet te begrijpen vanwege complex taalgebruik en te veel jargon. 3. Het UPO is voor 85% van de consumenten niet te begrijpen zonder toelichting. De AFM wil samen met de pensioenkoepels overwegen het UPO model te verbeteren. De AFM heeft het onderzoek ook gebruikt om inzicht te krijgen in de kosten die de fondsen en verzekeraars maken om de pensioenen te innen, het geld te beheren en uiteindelijk uit te keren. Daaruit blijkt dat van elke ingelegde euro aan premie er 79 cent gaat naar de opbouw van het pensioen, 16 cent zijn kosten van het fonds of verzekeraar en vijf cent is voor de risicopremie. AFM: geen verbetering self assessment Van de financieel dienstverleners die niet deelnemen aan de StFD heeft 92% het self assessment 2009 ingevuld geretourneerd aan de AFM (2008: 90%). AFM constateert een onverminderd hoog aantal verbeterpunten: 1 op de 5 heeft hypotheken afgesloten die meer dan 5% afweken van de GHF normen 1 op de 3 zzp ers en 1 op de 7 niet zzp ers voldeed niet aan zijn PE verplichtingen a.g.v. ontbrekende kennis over de PE vereisten, de PE kosten en tijdgebrek 94% is transparant over provisies 1 op de 12 kent de dvd criteria niet; 1 op de 6 is slechts gedeeltelijk op de hoogte 1 op de 2 heeft een onvolledige dvd; 1 op de 4 werkt niet met een dvd 1 op de 7 had eind 2008 geen positief eigen vermogen; 2% heeft onvoldoende liquide middelen 1 op de 3 van de partijen waar een meldingsplichtig incident heeft plaatsgevonden, heeft dit niet bij de AFM gemeld 63% controleert de vergunning van een onderbemiddelaar AFM: heffingen 2010 Sinds moeten (startende) financieel dienstverleners vooraf betalen voor de behandeling van de vergunningaanvraag en van bepaalde verzoeken. De AFM wil zo de (incasso)kosten drukken. Een aanvraag of verzoek wordt pas in behandeling genomen als de betaling binnen is. Sinds gelden nieuwe bedragen voor de eenmalige verrichtingen voor het jaar Het aanvragen van een AFM vergunning wordt dit jaar verhoogd tot (2009: 915). StFDdeelnemers betalen 825 (2009: 400). De nieuwe tarieven voor het doorlopende toezicht door de AFM zijn nog niet bekend. In 2009 gold een basisbedrag van (STFD deelnemers: 925). AFM: controle op PE verplichting De AFM controleert in het 1ste kwartaal bij 450 willekeurig geselecteerde dienstverleners of de noodzakelijke PE certificaten aanwezig zijn en of de totale vakbekwaamheid voldoende is geborgd. Wanneer de kantoren niet voldoen aan deze eisen, zal de AFM hun vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken en kan een boete worden opgelegd, met eventuele publicatie daarvan. De AFM bekijkt ook de onderliggende Wft diploma s om de totale vakbekwaamheid te beoordelen.

3 AFM: verplichte vrijstellingsmelding Instellingen die een beroep doen op vrijstelling van AFM toezicht en van vergunnings of prospectusplicht, moeten hier verplicht melding van maken aan beleggers. Deze vrijstellingsvermelding moet vanaf volgens een vast voorschrift en vorm toegepast worden. De AFM heeft een regeling met een aantal zinnen en symbolen ontwikkeld, die ter consultatie aan marktpartijen is voorgelegd. De definitieve regeling wordt in april gepubliceerd. AFM: onderzoek segmentprovisie De AFM vindt het terugdraaien van de provisieregeling voor complexe producten door Nationale Nederlanden, de zogeheten segmentprovisie, een verstandige stap. AFM onderzoekt of soortgelijke provisieregelingen bij andere maatschappijen voldoen aan de norm passende provisie. Volgens AFM woordvoerder Martijn Pols zou de NN regeling kunnen leiden tot het uitkeren van provisie die als omzetbonus moet worden gekwalificeerd. De segmentprovisie die NN zou uitkeren, was gebaseerd op omvang en kwaliteit van het intermediairbedrijf. Pols benadrukt dat kwaliteitgerelateerde provisies niet verboden zijn zolang ze beïnvloedbaar zijn en er geen omzetcomponent inzit. AFM: verscherpt toezicht in 2010 De AFM verscherpt dit jaar het toezicht op acht specifieke thema s waarbij de lat voor alle sectoren wordt verhoogd. Drie speerpunten betreffen de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico s van pensioenen moeten transparanter worden. Dit meldde AFMbestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over Den Haag: Verhoging AOW leefijd controversieel verklaard De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de verhoging van de AOW leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar controversieel verklaard en dat betekent dat het voorlopig niet verder wordt behandeld. Ook de behandeling van de Wet Financieel Toezicht is door een meerderheid van de Tweede Kamer als controversieel onderwerp aangemerkt. Het kan pas worden opgepakt als er een nieuw kabinet is. Verder staat de kilometerheffing nu op de lijst van onderwerpen die de Kamer niet meer met het demissionaire kabinet wil behandelen. De voorlopige lijst controversiële onderwerpen: Financieel toezicht Kilometerheffing Uniformering loonbegrip Indexering woningforfait Hogere AOW leeftijd Nationaal waterplan Onderhandse aanbesteding van vervoer op spoor aan NS

4 Den Haag: boete zwart sparen naar 30% Inkeerders betalen vanaf 1 juli a.s. 30% boete in plaats van de huidige 15%. Staatssecretaris De Jager wil daarmee de prikkel om in te keren vergroten. Afgelopen jaar meldden ruim zwartspaarders 2,2 miljard aan buitenlands vermogen aan bij de Belastingdienst. De boete voor niet inkeerders is vorig jaar al verhoogd naar 300%. Den Haag: bezuiniging AOW partnertoeslag van de baan De afschaffing van de AOW partnertoeslag in 2011 is van de baan. In plaats daarvan wordt de generieke korting verhoogd van 6 naar 8%. De maatregel volgt op bezwaren over de korte tijd tussen aankondiging van de bezuiniging en uitvoering. In december werd al duidelijk dat de geplande bezuiniging niet haalbaar was: i.p.v. de geraamde 400 miljoen zou slechts de helft door de maatregel kunnen worden opgehaald. In 2015 wordt de AOW partnertoeslag definitief afgeschaft. BrancheFlitsen Twee nieuwe SAR registers De Stichting Assurantie Registratie (SAR) start op met het Register Intermediair in Assurantiën (RIA) en het Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD). De SAR registers staan open voor alle tussenpersonen. Adfiz wil dat bij SAR ingeschreven kantoren minder betalen voor de AFM en het Kifid. Voor de nieuwe registers geldt er voor de eerste 3 jaar geen speciale PEverplichting. Een inschrijvingseis is het onderschrijven van een gedragscode en een verklaring van vrijheid in advies. Meer intermediairfaillissementen In 2009 gingen 119 assurantie en hypotheekkantoren failliet (2008: 79). In een kwart van de faillissementen was hypotheekbemiddeling de hoofdactiviteit. In totaal verloren ruim mensen hun baan ten gevolge van een bankroet van hun werkgever. Minder zakelijk krediet Nederlandse banken verleenden ook in december 2009 weer minder krediet aan niet financiële bedrijven. De daling bedroeg 4,3 miljard. Dit meldde DNB. De daling is ingezet in november met 700 miljoen. Er worden vooral minder kredieten met een looptijd korter of gelijk aan een jaar verstrekt. Het volume van langlopende leningen (langer dan 5 jaar) nam toe met ruim 1 miljard. De decemberdaling betreft vooral een seizoenseffect: bedrijven lossen hun krediet af om hun schuldpositie op de eindejaarsbalans te reduceren. Vermogen beleggingsfondsen gestegen Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen is in het 4de kwartaal van 2009 met 2% gestegen, zo meldt DNB. Het is het 3de kwartaal op rij dat het belegd vermogen toeneemt. Dat komt door koersstijgingen op de financiële markten en een afname van de uitstroom. Eind 2009 kwam het fondsvermogen uit op 392 miljard, een toename met bijna 13% t.o.v. een jaar eerder. Rabo verkleint belang in Eureko Rabobank wil zijn belang in verzekeringsgroep Eureko verkleinen van de huidige 39% naar 30%. De belangenreductie staat haaks op het eerder uitgesproken voornemen tot een fusie tussen de twee bedrijven. Rabobank stelt dat er nieuwe kapitaaleisen in de maak zijn die het voor banken onaantrekkelijker maken om minderheidsbelangen te bezitten in verzekeraars. Verzekeraarskeurmerk in de maak Verzekeraars kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. In het najaar maakt de Stichting Toetsing Verzekeraars (STV) dan bekend welke verzekeraars het keurmerk mogen

5 voeren. Het keurmerk maakt deel uit van het imagoverbeteringsprogramma VerzekeraarsVernieuwen dat vorig jaar startte. Er zijn inmiddels 14 concrete normen gedefinieerd voor het keurmerk, verdeeld over 5 thema s: begrijpelijke en eerlijke informatie en voorlichting, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening, goede bereikbaarheid, klanttevredenheid en kwaliteitsbeleid en management dat is gericht op het actief naleven van de keurmerknormen. De concrete normen betreffen o.a. een jaarlijkse klachtenrapportage, een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, jaarlijks een interne kwaliteitsaudit en het ter beschikking stellen van Productwijzers. HypotheekFlitsen Inschrijving hypotheekakte goedkoper Bij het Kadaster is het vanaf eind maart mogelijk om hypotheekaktes automatisch te laten inschrijven waardoor de kosten van de inschrijving verlaagd worden van 145 naar 87. Koopsubsidie stopt eind mei Vanaf eind mei loopt de koopsubsidie (Eigenwoningbijdrage) ten einde omdat de pot dan leeg is. Dat heeft oud minister Van der Laan (Wonen) de Tweede Kamer gemeld. De regeling zou tot eind 2012 lopen, maar de belangstelling overtreft de al opgerekte subsidieruimte. Er komen wekelijks 400 aanvragen binnen bij uitvoeringsinstantie SenterNovem. Een eventuele verlenging van de subsidie, waarvoor PvdA er Depla pleit, staat door de val van het kabinet op de helling. Stimuleringsmaatregelen van de baan? Voor zijn ontslag had minister Van der Laan de Tweede Kamer toegezegd te zullen uitzoeken of hij enkele stimuleringsmaatregelen voor huizenkopers en de bouw kon verlengen. Daartoe behoren de tijdelijk verhoogde NHG van , de dubbele hypotheekrenteaftrek en de koopsubsidie. Of dit onderzoek naar verlenging van de subsidies door het ontslag van de minister van de baan is, is onbekend. Villaheffing van de baan? Het wetsvoorstel waarin eigenaren van een huis met een WOZ waarde vanaf 1 miljoen meer belasting zouden moeten betalen, ligt bij de Tweede Kamer. Het is de vraag of het wetsvoorstel behandeld wordt nu het parlement alleen de lopende niet controversiële zaken behandelt. In het voorstel wordt het eigenwoningforfait voor huizen boven de 1 miljoen verhoogd tot 2,35% in Nu betaalt iedereen met een WOZ waarde boven de nog een forfait van 0,55%. E zijn woningen met een WOZ waarde hoger dan 1 miljoen. Gemiddelde lokale woonlasten Vereniging Eigen Huis heeft in 408 gemeenten de lokale woonlasten van de afgelopen 4 jaar onderzocht. Gemiddeld is een huiseigenaar met een gezin in die periode 7% meer aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing gaan betalen. Een alleenstaande huiseigenaar betaalde bijna 8% meer. In 2010 stijgen de gemeentelijke woonlasten voor eigenwoningbezitters met gemiddeld 2%, waarvan de afvalstoffenheffing met bijna 1%, de rioolrechten met 3,5% en de OZB met 2,2%. Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 672 aan gemeentelijke woonlasten. Bijkomende woonlasten 204 lager Eigenwoningbezitters betalen dit jaar gemiddeld 204 minder aan bijkomende woonlasten dan in Dat komt vooral door de lagere energieprijs. De overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait zijn gestegen. Dit blijkt uit Woonlastenmonitor 2010 van de Rijksuniversiteit Groningen. De gemiddelde eigenwoningbezitter is dit jaar kwijt aan woonlasten naast de hypotheeklasten. Van de bijkomende woonlasten wegen energie en water het zwaarst; de OZB en opstalverzekering zijn de kleinste posten. energie en water zijn dit jaar 311 goedkoper, de belasting hierop is 41 gedaald het eigenwoningforfait is dit jaar gemiddeld 22 duurder de overdrachtsbelasting is gemiddeld 101 hoger

6 water kost 12 meer riolering en huisvuil zijn gemiddeld 6 duurder de OZB stijgt met gemiddeld 3 CBS: woningprijzen blijven dalen De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,3% lager dan in januari Vergeleken met december 2009 waren de verkoopprijzen 0,2% hoger. Dit blijkt uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. Tussenwoningen daalden met 3,5% het minst in prijs; vrijstaande woningen daalden met 8,7% het meest. In alle provincies daalden de prijzen, het meest in Noord Holland ( 8,6%), het minst in Groningen ( 1,1%). In januari werden ruim bestaande woningen verkocht: ruim 11% minder dan in januari CBS: woningprijzen verschillen per gemeente In 2009 waren bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 3,3% goedkoper dan in Toch zijn ze nog 8,4% duurder dan in De prijsverschillen tussen gemeenten zijn daarbij aanzienlijk. Dat meldt het CBS. Tussen 2005 en 2009 was de prijsstijging in 10 van de 25 grote gemeenten groter dan het landelijke gemiddelde. Koplopers waren Amsterdam (21,1%) en Utrecht (19,3%). In Enschede was de prijstoename, met 3,3%, het kleinst. Ook de gemiddelde prijs van verkochte koopwoningen verschilde aanmerkelijk tussen de grote gemeenten. In Emmen ligt die circa lager dan die in Amsterdam. Woningmarktcijfers.nl: koopsom daalt 6,5% Blaricum blijft in 2009, ondanks een daling van de gemiddelde koopsom met tot , de duurste woongemeente van Nederland, gevolgd door Bloemendaal ( ), Wassenaar ( ) en Laren ( ). Dit meldt Woningmarktcijfers.nl o.b.v. gegevens van het Kadaster. De gemeente Reiderland blijft met gemiddeld de goedkoopste gemeente van Nederland, gevolgd door Delfzijl, Pekela en Winschoten. In de goedkoopste gemeenten daalde de gemiddelde koopsom met 8% iets sterker dan het Nederlandse gemiddelde van 6,5%. In 2009 werden woningen verkocht waarvan 698 met een prijs van 1 tot 4 miljoen (2008: 1.200). Vorig jaar werden woningen via een executieveiling verkocht. Dat is 15% meer dan het gemiddelde van in de periode 2005 t/m Rabobank: herstel woningmarkt De Rabobank voorspelt in het Kwartaalbericht Woningmarkt dat dit jaar het aantal transacties op de woningmarkt verder zal oplopen. Voor de 2de helft van 2010 voorziet de Rabobank een lichte prijsstijging. Desondanks zal de gemiddelde huizenprijs over heel 2010 nog licht lager uitvallen dan in 2009 als gevolg van de daling van het prijsniveau in de loop van Conclusies: de negatieve ontwikkeling lijkt doorbroken de transactieaantallen zullen dit jaar verder oplopen het niveau van voor de kredietcrisis wordt nog niet bereikt huizenprijzen en renteniveau zullen in de loop van het jaar oplopen op termijn zal de betaalbaarheid, door stijgende huizenprijzen en oplopende rentes, verder afnemen in 2009 is de hypothekenmarkt met bijna een derde gekrompen (in verstrekte hypotheekbedragen) marktaandeel van buitenlandse hypotheekaanbieders daalde van 7 á 8% tot minder dan 1% in 2010 zal de hypothekenmarkt weer wat groeien Meer vertrouwen in woningmarkt De ING WoonIndex die het vertrouwen in de woningmarkt meet, kwam in januari uit op 104 (januari 2009: 81). Daarmee is het vertrouwen in de woningmarkt voor het eerst in 2 jaar weer positief. Huiseigenaren en starters denken dat er in 2010 meer woningen zullen worden verkocht. Dankzij de vergrijzing, krimpende gezinsgroottes en afnemende bevolking hebben de tieners van nu straks de

7 ruime woningen voor het uitkiezen, zo stellen de ING deskundigen. De babyboomers en hun kinderen zullen flink meer moeite moeten doen om hun huis te verkopen als ze kleiner willen gaan wonen. Zuka zoekt intermediair makelaars Huizensite Zuka.nl wil hypotheek en verzekeringsadviseurs omscholen tot makelaars om zo een eigen netwerk van makelaars en adviseurs op te bouwen. Tussenpersonen die meedoen, worden opgeleid tot het theoriediploma makelaar/taxateur onroerende zaken. Zuka.nl wil in alle 120 regio s één of meer eigen makelaars hebben. Momenteel heeft het bedrijf een 20 tal makelaars. Funda blijft populairste huizensite Funda blijft de populairste huizensite, gevolgd door Jaap.nl, Huizenzoeker.nl en Huislijn.nl. De overige websites leiden een marginaal bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Woonnieuws.nl. Innovatieve sites zoals Miljoenhuizen.nl, Jaap.nl en Zuka.nl vertoonden groei. Het onderzoek toont ook aan dat makelaarsformules niet in staat zijn om zelfstandig een succesvolle huizensite op te zetten. Ook nieuwbouwsites doen het niet goed. Makelaars en taxateurs iets goedkoper In het 4de kwartaal van 2009 waren de tarieven van makelaars en taxateurs voor bedrijfsmatige afnemers 3,7% goedkoper dan een jaar eerder; particulieren betaalden 1% minder. Dat maakt het CBS bekend. Het tarief van bedrijfsmatige taxaties daalde met 8,4%, van bedrijfsmatige verkopen met 0,8% en van bedrijfsmatige aankopen met 4%. Bij particulieren was de begeleiding bij verkoop 0,2 % duurder; de begeleiding bij particuliere aankopen was 3,5% goedkoper en particuliere taxaties waren 3,4% goedkoper. De prijsdalingen hangen samen met de afnemende woningverkoop, teruglopende opdrachten op de onroerendgoedmarkt en de toegenomen onderlinge concurrentie. Consumptieve schuld: 27 miljard Huishoudens hebben in 2009 voor 9,7 miljard aan nieuwe consumptieve kredieten afgesloten (2008: 10,9 miljard). Het is het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar. De aflossing op de opgenomen kredieten was ruim 700 miljoen minder dan in 2008, aldus het CBS. Het aflopende krediet daalde met 28,6%, het doorlopende krediet met 13,3%. In 2009 werd bijna 6% minder afgelost dan in Eind 2009 hadden Nederlandse huishoudens een uitstaande schuld voor consumptief krediet van 17,9 miljard, 0,6% minder dan het jaar ervoor. De roodstand op betaalrekeningen bedroeg eind vorig jaar 9,3 miljard. De totale consumptieve schuld bedroeg eind 2009 ruim 27 miljard. Gemeente neemt probleemhypotheken over Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland hypotheken overnemen van burgers met financiële problemen. In dit PvdA plan neemt de Gemeentelijke Kredietbank (GBK) de hypotheek over van huiseigenaren die gedwongen hun huis uit moeten omdat ze hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemeente betaalt de oorspronkelijke hypotheekverstrekker de executiewaarde van het huis en vraagt de bank in ruil daarvoor de restvordering kwijt te schelden. De huiseigenaar, met wie de GBK een nieuwe, lagere hypotheek afsluit, komt in de schuldsanering terecht en moet met de gemeente afspraken maken over afbetaling van de hypotheek en eventuele overige schulden. De huiseigenaar moet vervolgens de hypotheek binnen 7 jaar weer oversluiten op de vrije markt. Het risico dat een huis alsnog geveild moet worden, is afgedekt met een verzekering waarvoor de huiseigenaren een opslag betalen. PensioenFlitsen Pensioentruc dupeert ondernemers Duizenden MKB bedrijven zijn door tussenpersonen opgezadeld met onnodig dure pensioenregelingen, zo meldt het Financieele Dagblad. Individuele pensioenpolissen werden verkocht als semi collectieve polissen of mantelovereenkomsten. Door deze aanduiding dachten bedrijven goedkope polissen af te sluiten. Tussenpersonen strijken met deze verkooptruc voor iedere

8 polis aparte provisie op i.p.v. een eenmalige provisie zoals bij een collectiviteit het geval is. Voor de AFM is het verhaal over semi collectieve polissen nieuw, tot grote verbazing van de Kamerfracties van CDA en PvdA. Deze fracties hebben Kamervragen gesteld over de hoge provisiekosten van semicollectieve pensioenpolissen. Ze willen weten welke kosten de ministers Donner (SZW) en Van der Hoeven (EZ) maximaal aanvaardbaar vinden voor dit soort pensioencontracten. Ook willen zij weten hoe een werknemer inzicht kan krijgen in de kosten van zijn pensioen en waar hij uiteindelijk zijn recht kan halen als de provisie te hoog is. Het Verbond zegt in gesprek te zijn met de Ombudsman en Stichting van de Arbeid over een kostennorm voor deze polissen. Als te hoge provisiekosten de pensioenopbouw onevenredig hebben geremd, dan willen wij dat die voor de deelnemer gecompenseerd worden. Nationaal pensioenregister in 2011 Vlak voor de demissionaire status heeft het kabinet nog een wetsvoorstel ingediend om het pensioenregister mogelijk te maken. Iedere Nederlandse burger kan dan zijn eigen pensioengegevens online inzien met behulp van het burgerservicenummer en het Digid. Vanaf 2011 biedt het pensioenregister een overzicht van de opbouw van AOW en aanvullende pensioenrechten. Het register laat zien waar het pensioen is opgebouwd en waar de burger terecht kan voor meer informatie. Het wetsvoorstel regelt dat zo n 600 pensioenfondsen en pensioenverzekeraars alsmede de Sociale Verzekeringsbank de benodigde gegevens aan het register leveren. Pensioenbewustzijn onveranderd laag Slechts 12% van de werknemers kent zijn pensioeninkomen, weet of dit na het 65ste levensjaar voldoende is en kent de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen. Dit blijkt uit de Pensioenbewustzijn meting i.o.v. CentiQ, Wijzer in geldzaken, Pensioenkijker en TNS Nipo. Tweederde van de werknemers kan als volledig pensioenonbewust worden gekenschetst. Inkomensonzekerheid zzp ers Zz pers bezuinigen op hun pensioenopbouw en op de AOV. Dat heeft te maken met de omzetdaling van gemiddeld 6% in 2009, aldus onderzoeksbureau EIM. Circa 1 op de 5 zzp ers zag een omzetdaling van 10% of meer. De gemiddelde zzp er behaalde vorig jaar een omzet van Inkomensonzekerheid ondernemers Ruim de helft van de Nederlandse ondernemers bouwt een te klein of helemaal geen pensioen op en krap de helft is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Amersfoortse en BusinessCompleet.nl. Circa de helft van de ondernemers: verwacht door de economische omstandigheden minder pensioen te krijgen bouwt nu een te klein pensioen op om van rond te komen of heeft helemaal geen pensioen is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is voor de pensioenleeftijdverhoging heeft geen AOV vanwege de kosten Toenemend aantal WIA uitkeringen In 2009 zijn WIA uitkeringen toegekend aan arbeidsongeschikten. Dit blijkt uit kwartaalverkenningen van de UWV. Dit aantal is hoger dan op grond van de vergrijzing kon worden verwacht. In 2006 kwamen per werknemers 2,2 mensen in de WIA, in 2008 waren dat er 2,7. Dat is een toename met 23%, terwijl niet meer dan 5% is toe te schrijven aan de gevolgen van de vergrijzing. SchadeFlitsen Schade megabranden 2009 Grote branden kostten de verzekeraars in 2009 ruim 369 miljoen. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2008 bedroeg de schade 490 miljoen, maar toen zorgde de TU Delft brand alleen al voor 140 miljoen schade. In 2009 waren er 105 grote branden (2008: 96) met een gemiddelde schadelast van 3,5 miljoen (2008: 5,1 miljoen, 2007: 4,1 miljoen, 2006: 3,7 miljoen).

9 Premiekloof uitvaartverzekeringen Volgens online intermediair Independer.nl kunnen premieverschillen tussen kapitaaluitkerende uitvaartverzekeringen oplopen tot euro voor een verzekering die euro uitkeert. Uit de vergelijkingen komt Klaverblad als de goedkoopste verzekeraar naar voren en Aegon als duurste. 40 miljoen extra schade door winterweer Door het winterse weer hebben autoverzekeraars in januari 20 miljoen meer schade uitgekeerd. Dat meldt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). De extra schade in december bedroeg ook al miljoen. ZorgFlitsen Lagere premie bij gezonde leefstijl De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert minister Klink de zorgpremie afhankelijk te maken van de leefstijl van de verzekerde. Niet roken, sporten en het voorkomen van overgewicht moeten leiden tot een lagere premie, vindt de RVZ. Deze maatregelen moeten de zorgvraag verminderen, de enige manier om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, aldus de Raad. Om mensen met een lager inkomen te ontzien, wil de RVZ de nominale premie verlagen en de inkomensafhankelijke premie verhogen. CVZ achtervolgt notoire wanbetalers Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) int momenteel de zorgpremie van wanbetalers bij hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie. Dit zijn allen wanbetalers van CZ en enkele kleine verzekeraars. De komende maanden worden de wanbetalers van Uvit (36.000), Menzis (46.000) en Achmea (onbekend aantal) toegevoegd. De gemiddelde betalingachterstand bij CZ is anderhalf jaar en circa Volgens het CBS telt Nederland wanbetalers en onverzekerden. CommunicatieFlitsen Startbrief en UPO onvolledig en onbegrijpelijk De AFM heeft geconstateerd dat geen van de onderzochte startbrieven aan de Pensioenwet voldoet. Bovendien, zo stelt de AFM, is de startbrief vaak niet te begrijpen vanwege complex taalgebruik en te veel jargon. Datzelfde geldt voor de UPO die zonder toelichting niet te begrijpen valt. FTP Communicatie helpt u graag bij het uitwerken van begrijpelijke, transparante en duidelijke pensioencommunicatie. Belastingbrieven worden vriendelijker De toon van de belastingbrieven wordt vriendelijker. Dat zegt staatssecretaris De Jager tegenover NU.nl. We zijn een groot project begonnen om alle verschillende brieven te herschrijven en de toonzetting heel sterk te verbeteren. Want ik stoorde me daar eerlijk gezegd ook wel eens aan, aldus de staatssecretaris. FTP Communicatie is specialist in het (her)schrijven van klantvriendelijke standaardcorrespondentie. Grote projecten op dit gebied gingen wij aan met o.a. AXA, Generali, Pensioenfonds Metaal en Techniek, Mn Services, AkzNobel, Gemeente Haarlemmermeer en Start People. Nieuws voor financieel dienstverleners FTP Communicatie levert nieuws en nieuwsartikelen aan verzekeraars, intermediairs, makelaars en accountants. Van vaknieuws voor de financiële professional tot heldere nieuwsberichten voor de eindconsument. Voor websites, CMS systemen, nieuwsbrieven en knipselkranten.

10 Redactie voor financiële professionals De FTP Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar professionals werkzaam bij verzekeraars, ketens, serviceproviders en intermediairs. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door TDM, Fintool.nl en Hofstaete. Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , of Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Bij verder gebruik van de teksten bronvermelding gewenst.

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Let op de risico s van je pensioen Verstandig je pensioen regelen Denk nu na over je pensioen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Loop geen onnodig risico Voor werkgevers Informatie van de Autoriteit Financiële Markten Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Voor wie is deze folder? Deze folder is voor

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Vereniging voor Pensioenrecht Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Inhoud 1. De temperatuur in Pensioenland 2. De rol van de AFM 3. Overzicht: UPO- tijdigheid en juistheid

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

1. Vragen over het ouderdomspensioen

1. Vragen over het ouderdomspensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Veelgestelde vragen 1. Vragen over het ouderdomspensioen Wat heeft invloed op de hoogte van mijn pensioen? De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies NMa: Voordeel van Shoppen bij Financiële Producten - I - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 3 2.1 Jaarlijkse besparing per product voor de gemiddelde consument 4 2.2 Jaarlijks

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie