FTP Kennisbrief 21 Maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FTP Kennisbrief 21 Maart 2010"

Transcriptie

1 FTP Kennisbrief 21 Maart 2010 AFM: pensioeninformatie onder de maat AFM: geen verbetering self assessment AFM: heffingen 2010 AFM: controle op PE verplichting AFM: verplichte vrijstellingsmelding AFM: onderzoek segmentprovisie AFM: verscherpt toezicht in 2010 Den Haag: Verhoging AOW leefijd controversieel verklaard Den Haag: boete zwart sparen naar 30% Den Haag: bezuiniging AOW partnertoeslag van de baan BrancheFlitsen HypotheekFlitsen PensioenFlitsen SchadeFlitsen ZorgFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: pensioeninformatie onder de maat Pensioenuitvoerders falen massaal in hun informatieverstrekking aan deelnemers. Dat meldt de AFM op basis van onderzoek naar de zorgplicht bij premieovereenkomsten, de volledigheid en begrijpelijkheid van de startbrief en de begrijpelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 1. Geen van de onderzochte verzekeraars en pensioenuitvoerders voldeed aan de wettelijke zorgplicht bij pensioenregelingen met beleggingsvrijheid. De AFM concludeert: de deelnemer wordt onvoldoende geïnformeerd over het beleggings en renterisico de deelnemer wordt onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de beleggingskeuzes voor het beleggings en renterisico niet alle pensioenuitvoerders stellen een (zorgvuldig) klantprofiel op de vertaling van het klantprofiel naar het risicoprofiel laat te wensen over het advies over de beleggingsspreiding in relatie tot de periode tot pensioendatum is in de meeste gevallen onvoldoende ruim de helft van de pensioenuitvoerders controleert een jaar na het geven van het advies onvoldoende of de beleggingen zich binnen de geadviseerde grenzen bevinden het beleggingsrisico wordt niet (altijd) tijdig en evenwichtig afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert

2 2. Geen van de onderzochte startbrieven voldoet aan de Pensioenwet. Bovendien is de startbrief vaak niet te begrijpen vanwege complex taalgebruik en te veel jargon. 3. Het UPO is voor 85% van de consumenten niet te begrijpen zonder toelichting. De AFM wil samen met de pensioenkoepels overwegen het UPO model te verbeteren. De AFM heeft het onderzoek ook gebruikt om inzicht te krijgen in de kosten die de fondsen en verzekeraars maken om de pensioenen te innen, het geld te beheren en uiteindelijk uit te keren. Daaruit blijkt dat van elke ingelegde euro aan premie er 79 cent gaat naar de opbouw van het pensioen, 16 cent zijn kosten van het fonds of verzekeraar en vijf cent is voor de risicopremie. AFM: geen verbetering self assessment Van de financieel dienstverleners die niet deelnemen aan de StFD heeft 92% het self assessment 2009 ingevuld geretourneerd aan de AFM (2008: 90%). AFM constateert een onverminderd hoog aantal verbeterpunten: 1 op de 5 heeft hypotheken afgesloten die meer dan 5% afweken van de GHF normen 1 op de 3 zzp ers en 1 op de 7 niet zzp ers voldeed niet aan zijn PE verplichtingen a.g.v. ontbrekende kennis over de PE vereisten, de PE kosten en tijdgebrek 94% is transparant over provisies 1 op de 12 kent de dvd criteria niet; 1 op de 6 is slechts gedeeltelijk op de hoogte 1 op de 2 heeft een onvolledige dvd; 1 op de 4 werkt niet met een dvd 1 op de 7 had eind 2008 geen positief eigen vermogen; 2% heeft onvoldoende liquide middelen 1 op de 3 van de partijen waar een meldingsplichtig incident heeft plaatsgevonden, heeft dit niet bij de AFM gemeld 63% controleert de vergunning van een onderbemiddelaar AFM: heffingen 2010 Sinds moeten (startende) financieel dienstverleners vooraf betalen voor de behandeling van de vergunningaanvraag en van bepaalde verzoeken. De AFM wil zo de (incasso)kosten drukken. Een aanvraag of verzoek wordt pas in behandeling genomen als de betaling binnen is. Sinds gelden nieuwe bedragen voor de eenmalige verrichtingen voor het jaar Het aanvragen van een AFM vergunning wordt dit jaar verhoogd tot (2009: 915). StFDdeelnemers betalen 825 (2009: 400). De nieuwe tarieven voor het doorlopende toezicht door de AFM zijn nog niet bekend. In 2009 gold een basisbedrag van (STFD deelnemers: 925). AFM: controle op PE verplichting De AFM controleert in het 1ste kwartaal bij 450 willekeurig geselecteerde dienstverleners of de noodzakelijke PE certificaten aanwezig zijn en of de totale vakbekwaamheid voldoende is geborgd. Wanneer de kantoren niet voldoen aan deze eisen, zal de AFM hun vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken en kan een boete worden opgelegd, met eventuele publicatie daarvan. De AFM bekijkt ook de onderliggende Wft diploma s om de totale vakbekwaamheid te beoordelen.

3 AFM: verplichte vrijstellingsmelding Instellingen die een beroep doen op vrijstelling van AFM toezicht en van vergunnings of prospectusplicht, moeten hier verplicht melding van maken aan beleggers. Deze vrijstellingsvermelding moet vanaf volgens een vast voorschrift en vorm toegepast worden. De AFM heeft een regeling met een aantal zinnen en symbolen ontwikkeld, die ter consultatie aan marktpartijen is voorgelegd. De definitieve regeling wordt in april gepubliceerd. AFM: onderzoek segmentprovisie De AFM vindt het terugdraaien van de provisieregeling voor complexe producten door Nationale Nederlanden, de zogeheten segmentprovisie, een verstandige stap. AFM onderzoekt of soortgelijke provisieregelingen bij andere maatschappijen voldoen aan de norm passende provisie. Volgens AFM woordvoerder Martijn Pols zou de NN regeling kunnen leiden tot het uitkeren van provisie die als omzetbonus moet worden gekwalificeerd. De segmentprovisie die NN zou uitkeren, was gebaseerd op omvang en kwaliteit van het intermediairbedrijf. Pols benadrukt dat kwaliteitgerelateerde provisies niet verboden zijn zolang ze beïnvloedbaar zijn en er geen omzetcomponent inzit. AFM: verscherpt toezicht in 2010 De AFM verscherpt dit jaar het toezicht op acht specifieke thema s waarbij de lat voor alle sectoren wordt verhoogd. Drie speerpunten betreffen de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico s van pensioenen moeten transparanter worden. Dit meldde AFMbestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over Den Haag: Verhoging AOW leefijd controversieel verklaard De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de verhoging van de AOW leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar controversieel verklaard en dat betekent dat het voorlopig niet verder wordt behandeld. Ook de behandeling van de Wet Financieel Toezicht is door een meerderheid van de Tweede Kamer als controversieel onderwerp aangemerkt. Het kan pas worden opgepakt als er een nieuw kabinet is. Verder staat de kilometerheffing nu op de lijst van onderwerpen die de Kamer niet meer met het demissionaire kabinet wil behandelen. De voorlopige lijst controversiële onderwerpen: Financieel toezicht Kilometerheffing Uniformering loonbegrip Indexering woningforfait Hogere AOW leeftijd Nationaal waterplan Onderhandse aanbesteding van vervoer op spoor aan NS

4 Den Haag: boete zwart sparen naar 30% Inkeerders betalen vanaf 1 juli a.s. 30% boete in plaats van de huidige 15%. Staatssecretaris De Jager wil daarmee de prikkel om in te keren vergroten. Afgelopen jaar meldden ruim zwartspaarders 2,2 miljard aan buitenlands vermogen aan bij de Belastingdienst. De boete voor niet inkeerders is vorig jaar al verhoogd naar 300%. Den Haag: bezuiniging AOW partnertoeslag van de baan De afschaffing van de AOW partnertoeslag in 2011 is van de baan. In plaats daarvan wordt de generieke korting verhoogd van 6 naar 8%. De maatregel volgt op bezwaren over de korte tijd tussen aankondiging van de bezuiniging en uitvoering. In december werd al duidelijk dat de geplande bezuiniging niet haalbaar was: i.p.v. de geraamde 400 miljoen zou slechts de helft door de maatregel kunnen worden opgehaald. In 2015 wordt de AOW partnertoeslag definitief afgeschaft. BrancheFlitsen Twee nieuwe SAR registers De Stichting Assurantie Registratie (SAR) start op met het Register Intermediair in Assurantiën (RIA) en het Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD). De SAR registers staan open voor alle tussenpersonen. Adfiz wil dat bij SAR ingeschreven kantoren minder betalen voor de AFM en het Kifid. Voor de nieuwe registers geldt er voor de eerste 3 jaar geen speciale PEverplichting. Een inschrijvingseis is het onderschrijven van een gedragscode en een verklaring van vrijheid in advies. Meer intermediairfaillissementen In 2009 gingen 119 assurantie en hypotheekkantoren failliet (2008: 79). In een kwart van de faillissementen was hypotheekbemiddeling de hoofdactiviteit. In totaal verloren ruim mensen hun baan ten gevolge van een bankroet van hun werkgever. Minder zakelijk krediet Nederlandse banken verleenden ook in december 2009 weer minder krediet aan niet financiële bedrijven. De daling bedroeg 4,3 miljard. Dit meldde DNB. De daling is ingezet in november met 700 miljoen. Er worden vooral minder kredieten met een looptijd korter of gelijk aan een jaar verstrekt. Het volume van langlopende leningen (langer dan 5 jaar) nam toe met ruim 1 miljard. De decemberdaling betreft vooral een seizoenseffect: bedrijven lossen hun krediet af om hun schuldpositie op de eindejaarsbalans te reduceren. Vermogen beleggingsfondsen gestegen Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen is in het 4de kwartaal van 2009 met 2% gestegen, zo meldt DNB. Het is het 3de kwartaal op rij dat het belegd vermogen toeneemt. Dat komt door koersstijgingen op de financiële markten en een afname van de uitstroom. Eind 2009 kwam het fondsvermogen uit op 392 miljard, een toename met bijna 13% t.o.v. een jaar eerder. Rabo verkleint belang in Eureko Rabobank wil zijn belang in verzekeringsgroep Eureko verkleinen van de huidige 39% naar 30%. De belangenreductie staat haaks op het eerder uitgesproken voornemen tot een fusie tussen de twee bedrijven. Rabobank stelt dat er nieuwe kapitaaleisen in de maak zijn die het voor banken onaantrekkelijker maken om minderheidsbelangen te bezitten in verzekeraars. Verzekeraarskeurmerk in de maak Verzekeraars kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. In het najaar maakt de Stichting Toetsing Verzekeraars (STV) dan bekend welke verzekeraars het keurmerk mogen

5 voeren. Het keurmerk maakt deel uit van het imagoverbeteringsprogramma VerzekeraarsVernieuwen dat vorig jaar startte. Er zijn inmiddels 14 concrete normen gedefinieerd voor het keurmerk, verdeeld over 5 thema s: begrijpelijke en eerlijke informatie en voorlichting, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening, goede bereikbaarheid, klanttevredenheid en kwaliteitsbeleid en management dat is gericht op het actief naleven van de keurmerknormen. De concrete normen betreffen o.a. een jaarlijkse klachtenrapportage, een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, jaarlijks een interne kwaliteitsaudit en het ter beschikking stellen van Productwijzers. HypotheekFlitsen Inschrijving hypotheekakte goedkoper Bij het Kadaster is het vanaf eind maart mogelijk om hypotheekaktes automatisch te laten inschrijven waardoor de kosten van de inschrijving verlaagd worden van 145 naar 87. Koopsubsidie stopt eind mei Vanaf eind mei loopt de koopsubsidie (Eigenwoningbijdrage) ten einde omdat de pot dan leeg is. Dat heeft oud minister Van der Laan (Wonen) de Tweede Kamer gemeld. De regeling zou tot eind 2012 lopen, maar de belangstelling overtreft de al opgerekte subsidieruimte. Er komen wekelijks 400 aanvragen binnen bij uitvoeringsinstantie SenterNovem. Een eventuele verlenging van de subsidie, waarvoor PvdA er Depla pleit, staat door de val van het kabinet op de helling. Stimuleringsmaatregelen van de baan? Voor zijn ontslag had minister Van der Laan de Tweede Kamer toegezegd te zullen uitzoeken of hij enkele stimuleringsmaatregelen voor huizenkopers en de bouw kon verlengen. Daartoe behoren de tijdelijk verhoogde NHG van , de dubbele hypotheekrenteaftrek en de koopsubsidie. Of dit onderzoek naar verlenging van de subsidies door het ontslag van de minister van de baan is, is onbekend. Villaheffing van de baan? Het wetsvoorstel waarin eigenaren van een huis met een WOZ waarde vanaf 1 miljoen meer belasting zouden moeten betalen, ligt bij de Tweede Kamer. Het is de vraag of het wetsvoorstel behandeld wordt nu het parlement alleen de lopende niet controversiële zaken behandelt. In het voorstel wordt het eigenwoningforfait voor huizen boven de 1 miljoen verhoogd tot 2,35% in Nu betaalt iedereen met een WOZ waarde boven de nog een forfait van 0,55%. E zijn woningen met een WOZ waarde hoger dan 1 miljoen. Gemiddelde lokale woonlasten Vereniging Eigen Huis heeft in 408 gemeenten de lokale woonlasten van de afgelopen 4 jaar onderzocht. Gemiddeld is een huiseigenaar met een gezin in die periode 7% meer aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing gaan betalen. Een alleenstaande huiseigenaar betaalde bijna 8% meer. In 2010 stijgen de gemeentelijke woonlasten voor eigenwoningbezitters met gemiddeld 2%, waarvan de afvalstoffenheffing met bijna 1%, de rioolrechten met 3,5% en de OZB met 2,2%. Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 672 aan gemeentelijke woonlasten. Bijkomende woonlasten 204 lager Eigenwoningbezitters betalen dit jaar gemiddeld 204 minder aan bijkomende woonlasten dan in Dat komt vooral door de lagere energieprijs. De overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait zijn gestegen. Dit blijkt uit Woonlastenmonitor 2010 van de Rijksuniversiteit Groningen. De gemiddelde eigenwoningbezitter is dit jaar kwijt aan woonlasten naast de hypotheeklasten. Van de bijkomende woonlasten wegen energie en water het zwaarst; de OZB en opstalverzekering zijn de kleinste posten. energie en water zijn dit jaar 311 goedkoper, de belasting hierop is 41 gedaald het eigenwoningforfait is dit jaar gemiddeld 22 duurder de overdrachtsbelasting is gemiddeld 101 hoger

6 water kost 12 meer riolering en huisvuil zijn gemiddeld 6 duurder de OZB stijgt met gemiddeld 3 CBS: woningprijzen blijven dalen De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,3% lager dan in januari Vergeleken met december 2009 waren de verkoopprijzen 0,2% hoger. Dit blijkt uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. Tussenwoningen daalden met 3,5% het minst in prijs; vrijstaande woningen daalden met 8,7% het meest. In alle provincies daalden de prijzen, het meest in Noord Holland ( 8,6%), het minst in Groningen ( 1,1%). In januari werden ruim bestaande woningen verkocht: ruim 11% minder dan in januari CBS: woningprijzen verschillen per gemeente In 2009 waren bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 3,3% goedkoper dan in Toch zijn ze nog 8,4% duurder dan in De prijsverschillen tussen gemeenten zijn daarbij aanzienlijk. Dat meldt het CBS. Tussen 2005 en 2009 was de prijsstijging in 10 van de 25 grote gemeenten groter dan het landelijke gemiddelde. Koplopers waren Amsterdam (21,1%) en Utrecht (19,3%). In Enschede was de prijstoename, met 3,3%, het kleinst. Ook de gemiddelde prijs van verkochte koopwoningen verschilde aanmerkelijk tussen de grote gemeenten. In Emmen ligt die circa lager dan die in Amsterdam. Woningmarktcijfers.nl: koopsom daalt 6,5% Blaricum blijft in 2009, ondanks een daling van de gemiddelde koopsom met tot , de duurste woongemeente van Nederland, gevolgd door Bloemendaal ( ), Wassenaar ( ) en Laren ( ). Dit meldt Woningmarktcijfers.nl o.b.v. gegevens van het Kadaster. De gemeente Reiderland blijft met gemiddeld de goedkoopste gemeente van Nederland, gevolgd door Delfzijl, Pekela en Winschoten. In de goedkoopste gemeenten daalde de gemiddelde koopsom met 8% iets sterker dan het Nederlandse gemiddelde van 6,5%. In 2009 werden woningen verkocht waarvan 698 met een prijs van 1 tot 4 miljoen (2008: 1.200). Vorig jaar werden woningen via een executieveiling verkocht. Dat is 15% meer dan het gemiddelde van in de periode 2005 t/m Rabobank: herstel woningmarkt De Rabobank voorspelt in het Kwartaalbericht Woningmarkt dat dit jaar het aantal transacties op de woningmarkt verder zal oplopen. Voor de 2de helft van 2010 voorziet de Rabobank een lichte prijsstijging. Desondanks zal de gemiddelde huizenprijs over heel 2010 nog licht lager uitvallen dan in 2009 als gevolg van de daling van het prijsniveau in de loop van Conclusies: de negatieve ontwikkeling lijkt doorbroken de transactieaantallen zullen dit jaar verder oplopen het niveau van voor de kredietcrisis wordt nog niet bereikt huizenprijzen en renteniveau zullen in de loop van het jaar oplopen op termijn zal de betaalbaarheid, door stijgende huizenprijzen en oplopende rentes, verder afnemen in 2009 is de hypothekenmarkt met bijna een derde gekrompen (in verstrekte hypotheekbedragen) marktaandeel van buitenlandse hypotheekaanbieders daalde van 7 á 8% tot minder dan 1% in 2010 zal de hypothekenmarkt weer wat groeien Meer vertrouwen in woningmarkt De ING WoonIndex die het vertrouwen in de woningmarkt meet, kwam in januari uit op 104 (januari 2009: 81). Daarmee is het vertrouwen in de woningmarkt voor het eerst in 2 jaar weer positief. Huiseigenaren en starters denken dat er in 2010 meer woningen zullen worden verkocht. Dankzij de vergrijzing, krimpende gezinsgroottes en afnemende bevolking hebben de tieners van nu straks de

7 ruime woningen voor het uitkiezen, zo stellen de ING deskundigen. De babyboomers en hun kinderen zullen flink meer moeite moeten doen om hun huis te verkopen als ze kleiner willen gaan wonen. Zuka zoekt intermediair makelaars Huizensite Zuka.nl wil hypotheek en verzekeringsadviseurs omscholen tot makelaars om zo een eigen netwerk van makelaars en adviseurs op te bouwen. Tussenpersonen die meedoen, worden opgeleid tot het theoriediploma makelaar/taxateur onroerende zaken. Zuka.nl wil in alle 120 regio s één of meer eigen makelaars hebben. Momenteel heeft het bedrijf een 20 tal makelaars. Funda blijft populairste huizensite Funda blijft de populairste huizensite, gevolgd door Jaap.nl, Huizenzoeker.nl en Huislijn.nl. De overige websites leiden een marginaal bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Woonnieuws.nl. Innovatieve sites zoals Miljoenhuizen.nl, Jaap.nl en Zuka.nl vertoonden groei. Het onderzoek toont ook aan dat makelaarsformules niet in staat zijn om zelfstandig een succesvolle huizensite op te zetten. Ook nieuwbouwsites doen het niet goed. Makelaars en taxateurs iets goedkoper In het 4de kwartaal van 2009 waren de tarieven van makelaars en taxateurs voor bedrijfsmatige afnemers 3,7% goedkoper dan een jaar eerder; particulieren betaalden 1% minder. Dat maakt het CBS bekend. Het tarief van bedrijfsmatige taxaties daalde met 8,4%, van bedrijfsmatige verkopen met 0,8% en van bedrijfsmatige aankopen met 4%. Bij particulieren was de begeleiding bij verkoop 0,2 % duurder; de begeleiding bij particuliere aankopen was 3,5% goedkoper en particuliere taxaties waren 3,4% goedkoper. De prijsdalingen hangen samen met de afnemende woningverkoop, teruglopende opdrachten op de onroerendgoedmarkt en de toegenomen onderlinge concurrentie. Consumptieve schuld: 27 miljard Huishoudens hebben in 2009 voor 9,7 miljard aan nieuwe consumptieve kredieten afgesloten (2008: 10,9 miljard). Het is het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar. De aflossing op de opgenomen kredieten was ruim 700 miljoen minder dan in 2008, aldus het CBS. Het aflopende krediet daalde met 28,6%, het doorlopende krediet met 13,3%. In 2009 werd bijna 6% minder afgelost dan in Eind 2009 hadden Nederlandse huishoudens een uitstaande schuld voor consumptief krediet van 17,9 miljard, 0,6% minder dan het jaar ervoor. De roodstand op betaalrekeningen bedroeg eind vorig jaar 9,3 miljard. De totale consumptieve schuld bedroeg eind 2009 ruim 27 miljard. Gemeente neemt probleemhypotheken over Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland hypotheken overnemen van burgers met financiële problemen. In dit PvdA plan neemt de Gemeentelijke Kredietbank (GBK) de hypotheek over van huiseigenaren die gedwongen hun huis uit moeten omdat ze hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemeente betaalt de oorspronkelijke hypotheekverstrekker de executiewaarde van het huis en vraagt de bank in ruil daarvoor de restvordering kwijt te schelden. De huiseigenaar, met wie de GBK een nieuwe, lagere hypotheek afsluit, komt in de schuldsanering terecht en moet met de gemeente afspraken maken over afbetaling van de hypotheek en eventuele overige schulden. De huiseigenaar moet vervolgens de hypotheek binnen 7 jaar weer oversluiten op de vrije markt. Het risico dat een huis alsnog geveild moet worden, is afgedekt met een verzekering waarvoor de huiseigenaren een opslag betalen. PensioenFlitsen Pensioentruc dupeert ondernemers Duizenden MKB bedrijven zijn door tussenpersonen opgezadeld met onnodig dure pensioenregelingen, zo meldt het Financieele Dagblad. Individuele pensioenpolissen werden verkocht als semi collectieve polissen of mantelovereenkomsten. Door deze aanduiding dachten bedrijven goedkope polissen af te sluiten. Tussenpersonen strijken met deze verkooptruc voor iedere

8 polis aparte provisie op i.p.v. een eenmalige provisie zoals bij een collectiviteit het geval is. Voor de AFM is het verhaal over semi collectieve polissen nieuw, tot grote verbazing van de Kamerfracties van CDA en PvdA. Deze fracties hebben Kamervragen gesteld over de hoge provisiekosten van semicollectieve pensioenpolissen. Ze willen weten welke kosten de ministers Donner (SZW) en Van der Hoeven (EZ) maximaal aanvaardbaar vinden voor dit soort pensioencontracten. Ook willen zij weten hoe een werknemer inzicht kan krijgen in de kosten van zijn pensioen en waar hij uiteindelijk zijn recht kan halen als de provisie te hoog is. Het Verbond zegt in gesprek te zijn met de Ombudsman en Stichting van de Arbeid over een kostennorm voor deze polissen. Als te hoge provisiekosten de pensioenopbouw onevenredig hebben geremd, dan willen wij dat die voor de deelnemer gecompenseerd worden. Nationaal pensioenregister in 2011 Vlak voor de demissionaire status heeft het kabinet nog een wetsvoorstel ingediend om het pensioenregister mogelijk te maken. Iedere Nederlandse burger kan dan zijn eigen pensioengegevens online inzien met behulp van het burgerservicenummer en het Digid. Vanaf 2011 biedt het pensioenregister een overzicht van de opbouw van AOW en aanvullende pensioenrechten. Het register laat zien waar het pensioen is opgebouwd en waar de burger terecht kan voor meer informatie. Het wetsvoorstel regelt dat zo n 600 pensioenfondsen en pensioenverzekeraars alsmede de Sociale Verzekeringsbank de benodigde gegevens aan het register leveren. Pensioenbewustzijn onveranderd laag Slechts 12% van de werknemers kent zijn pensioeninkomen, weet of dit na het 65ste levensjaar voldoende is en kent de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen. Dit blijkt uit de Pensioenbewustzijn meting i.o.v. CentiQ, Wijzer in geldzaken, Pensioenkijker en TNS Nipo. Tweederde van de werknemers kan als volledig pensioenonbewust worden gekenschetst. Inkomensonzekerheid zzp ers Zz pers bezuinigen op hun pensioenopbouw en op de AOV. Dat heeft te maken met de omzetdaling van gemiddeld 6% in 2009, aldus onderzoeksbureau EIM. Circa 1 op de 5 zzp ers zag een omzetdaling van 10% of meer. De gemiddelde zzp er behaalde vorig jaar een omzet van Inkomensonzekerheid ondernemers Ruim de helft van de Nederlandse ondernemers bouwt een te klein of helemaal geen pensioen op en krap de helft is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Amersfoortse en BusinessCompleet.nl. Circa de helft van de ondernemers: verwacht door de economische omstandigheden minder pensioen te krijgen bouwt nu een te klein pensioen op om van rond te komen of heeft helemaal geen pensioen is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is voor de pensioenleeftijdverhoging heeft geen AOV vanwege de kosten Toenemend aantal WIA uitkeringen In 2009 zijn WIA uitkeringen toegekend aan arbeidsongeschikten. Dit blijkt uit kwartaalverkenningen van de UWV. Dit aantal is hoger dan op grond van de vergrijzing kon worden verwacht. In 2006 kwamen per werknemers 2,2 mensen in de WIA, in 2008 waren dat er 2,7. Dat is een toename met 23%, terwijl niet meer dan 5% is toe te schrijven aan de gevolgen van de vergrijzing. SchadeFlitsen Schade megabranden 2009 Grote branden kostten de verzekeraars in 2009 ruim 369 miljoen. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2008 bedroeg de schade 490 miljoen, maar toen zorgde de TU Delft brand alleen al voor 140 miljoen schade. In 2009 waren er 105 grote branden (2008: 96) met een gemiddelde schadelast van 3,5 miljoen (2008: 5,1 miljoen, 2007: 4,1 miljoen, 2006: 3,7 miljoen).

9 Premiekloof uitvaartverzekeringen Volgens online intermediair Independer.nl kunnen premieverschillen tussen kapitaaluitkerende uitvaartverzekeringen oplopen tot euro voor een verzekering die euro uitkeert. Uit de vergelijkingen komt Klaverblad als de goedkoopste verzekeraar naar voren en Aegon als duurste. 40 miljoen extra schade door winterweer Door het winterse weer hebben autoverzekeraars in januari 20 miljoen meer schade uitgekeerd. Dat meldt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). De extra schade in december bedroeg ook al miljoen. ZorgFlitsen Lagere premie bij gezonde leefstijl De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert minister Klink de zorgpremie afhankelijk te maken van de leefstijl van de verzekerde. Niet roken, sporten en het voorkomen van overgewicht moeten leiden tot een lagere premie, vindt de RVZ. Deze maatregelen moeten de zorgvraag verminderen, de enige manier om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, aldus de Raad. Om mensen met een lager inkomen te ontzien, wil de RVZ de nominale premie verlagen en de inkomensafhankelijke premie verhogen. CVZ achtervolgt notoire wanbetalers Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) int momenteel de zorgpremie van wanbetalers bij hun werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie. Dit zijn allen wanbetalers van CZ en enkele kleine verzekeraars. De komende maanden worden de wanbetalers van Uvit (36.000), Menzis (46.000) en Achmea (onbekend aantal) toegevoegd. De gemiddelde betalingachterstand bij CZ is anderhalf jaar en circa Volgens het CBS telt Nederland wanbetalers en onverzekerden. CommunicatieFlitsen Startbrief en UPO onvolledig en onbegrijpelijk De AFM heeft geconstateerd dat geen van de onderzochte startbrieven aan de Pensioenwet voldoet. Bovendien, zo stelt de AFM, is de startbrief vaak niet te begrijpen vanwege complex taalgebruik en te veel jargon. Datzelfde geldt voor de UPO die zonder toelichting niet te begrijpen valt. FTP Communicatie helpt u graag bij het uitwerken van begrijpelijke, transparante en duidelijke pensioencommunicatie. Belastingbrieven worden vriendelijker De toon van de belastingbrieven wordt vriendelijker. Dat zegt staatssecretaris De Jager tegenover NU.nl. We zijn een groot project begonnen om alle verschillende brieven te herschrijven en de toonzetting heel sterk te verbeteren. Want ik stoorde me daar eerlijk gezegd ook wel eens aan, aldus de staatssecretaris. FTP Communicatie is specialist in het (her)schrijven van klantvriendelijke standaardcorrespondentie. Grote projecten op dit gebied gingen wij aan met o.a. AXA, Generali, Pensioenfonds Metaal en Techniek, Mn Services, AkzNobel, Gemeente Haarlemmermeer en Start People. Nieuws voor financieel dienstverleners FTP Communicatie levert nieuws en nieuwsartikelen aan verzekeraars, intermediairs, makelaars en accountants. Van vaknieuws voor de financiële professional tot heldere nieuwsberichten voor de eindconsument. Voor websites, CMS systemen, nieuwsbrieven en knipselkranten.

10 Redactie voor financiële professionals De FTP Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar professionals werkzaam bij verzekeraars, ketens, serviceproviders en intermediairs. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door TDM, Fintool.nl en Hofstaete. Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , of Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Bij verder gebruik van de teksten bronvermelding gewenst.

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 AFM: Maatregelen in 2009 AFM: Centrale thema s 2010 AFM: Controle op DVD AFM: Pas op voor grondaanbieders! Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Den Haag: Geen ondergrens

Nadere informatie

FTP Kennisbrief 20 Januari 2010

FTP Kennisbrief 20 Januari 2010 FTP Kennisbrief 20 Januari 2010 AFM: resultaten bedrijfsbezoeken AFM: recordaantal boetes AFM: leidraad beleggingsadvies Den Haag: sociale verzekeringen per 1 1 2010 Den Haag: deeltijd WW tot 1 4 2010

Nadere informatie

AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament

AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament AFM: self assessment 2008 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax.

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Dylan Dresens: NHG voor duurzaam woningbehoud Wel of geen huizenzeepbel Stoplichtconvenant tegen criminaliteit in huurmarkt Uw verdienmodel verdient meer aandacht WOZ moet actueel en

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer.

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer. Maart 2013 Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen naar 79 punten De is in het eerste kwartaal van 2013 uitgekomen op 79 punten. Huishoudens kunnen nu wat minder goed rondkomen, maar

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1/ 19 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie