Stagevademecum SLO K.U.Leuven voor de student

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student"

Transcriptie

1 Stagevademecum SLO K.U.Leuven voor de student

2 Inleiding Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document hebben we zo goed mogelijk geprobeerd een kader te schetsen van wat er van je verwacht wordt op zowel inhoudelijk als administratief vlak. Het eerste luik handelt over het beroepsprofiel en de basiscompetenties waaraan een beginnende leerkracht moet voldoen. Het tweede luik omvat algemene informatie. Hierin wordt onder andere uitgelegd dat je de stage kan opnemen onder de vorm van een preservice training of een inservice training. De preservice training wordt toegelicht in het derde luik. Als reguliere student loop je stage in een school of een andere educatieve setting. Als je echter al werkt als leerkracht, maar je hebt nog geen diploma van leraar dan ben je inservice. Als je school je tevens begeleidt in het behalen van je diploma van leraar dan ben je leraar in opleiding (LIO). In het vierde luik worden alle aspecten van inservice besproken. Wat er van je verwacht wordt vanuit de K.U.Leuven als je een interim wil opnemen en inbrengen als stage, kan je terugvinden in het vijfde luik. Tot slot vind je in het zesde luik een overzicht van mogelijke taken die er van je verwacht worden. Hierin wordt ook het aanbod van mogelijke diversiteitsstages toegelicht. We wensen je alleszins een maximale leerwinst en heel veel plezier tijdens je stage! Het AVL team en alle SLO medewerkers, verantwoordelijken, ACADEMISCH VORMINGSCENTRUM VOOR LERAREN (AVL) DEBERIOTSTRAAT 36 BUS 5205 B 3000 LEUVEN 016/ OF Stagevademecum AVL (versie ) pagina 2 van 43

3 Inhoud I. LEERKRACHT SECUNDAIR ONDERWIJS WORDEN, HOE DOE JE DAT? Beroepsprofiel en basiscompetenties van een leraar... 6 II. ALGEMENE INFORMATIE Onderwijsbevoegdheid De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 9 A. Theoretische component... 9 B. Praktijkcomponent De praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding A. Algemene opbouw van de praktijkcomponent B. Begrippenverklaring Preservice of inservice III. PRESERVICE TRAINING Wat is preservice training Hoe verloopt de preservice training A. Hoe informeer ik mij over de stage B. Meld je vroegtijdig aan! C. Hoe verloopt het contact met de stageschool Assessment preservice training A. Quotering...17 B. Positie van de stagebegeleider C. EVC: eerder verworven competenties Hoe toon ik mijn verworven basiscompetenties aan A. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) B. Begeleiding en verwerkingstaken C. Stageportfolio Stageovereenkomst preservice training A. Betrokken partijen B. Werkpostfiche C. Stageactiviteitenplan D. Online registreren Stagevademecum AVL (versie ) pagina 3 van 43

4 IV. INSERVICE TRAINING Wat is een inservice training Hoe verloopt de inservice training A. Inservice, maar geen LIO B. Inservice als LIO C. Inservice en jouw Individueel Studie Programma (ISP) D. Inservice en werkstudent Assessment van inservice training A. Quotering...29 B. Positie van de stagebegeleider en mentor(coach) Hoe toon ik mijn verworven basiscompetenties aan A. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) B. Begeleiding en verwerkingstaken C. Elektronisch stageportfolio Stageovereenkomst voor inservice training A. Betrokken partijen B. Werkpostfiche C. Stageactiviteitenplan V. WAT MET EEN INTERIM VI. TAKEN Microtaken Meso en macrotaken Begeleiding en verwerkingstaken A. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) B. Bijwonen van verzorgde lessen C. Assessment D. Begeleiding aan de opleidingsinstelling E. Stageportfolio Diversiteitsstage A. Mogelijkheden diversiteitsstage B. Beperkte stage tweede vakdidactiek (SLO specifieke diversiteitsstage) Stagevademecum AVL (versie ) pagina 4 van 43

5 I. Leerkracht secundair onderwijs worden, hoe doe je dat? De taak die je als leerkracht op je neemt, is veelomvattend. Leerkracht, elke dag anders en Je leert nergens zoveel als voor de klas zijn veelzeggende uitspraken die aangeven dat het om een werkveld gaat waarin veel te beleven valt. Als leerkracht draag je kennis over, je stelt anderen in staat om te leren, zorgt voor veiligheid in de groep, hebt oog voor verschillen tussen individuele leerlingen, bent uitvoerder van bedachte lessen maar ook vaak ontwerper ervan. Je hebt te maken met leerlingen als individuen en met leerlingen in groepen. Je bent ook voortdurend in contact met collega s en ouders. Je bevindt je in een omgeving waarin je continu anderen ontmoet, waarin mensen belangrijk zijn. Is een goede leerkracht iemand die alles heeft gelezen en daardoor overal een passend antwoord op weet? Of is het streng maar rechtvaardig waar het om gaat? Gaat het om controle door de leerkracht of juist om de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen? Is een goede leerkracht een vakidioot of vooral een procesbegeleider? Of allebei? Wat maakt een goede leerkracht? Waarin zit nu precies het verschil dat het verschil maakt? 1 Dit en nog veel meer komt aan bod in de specifieke lerarenopleiding (SLO) van de K.U.Leuven. Ben je nog niet overtuigd of heb je nog vragen, neem dan contact op met het Academisch Vormingscentrum voor Leraren ( misschien dat zij je verder kunnen helpen. Neem alle informatie grondig door zodat je goed geïnformeerd bent over Leerkracht worden, hoe doe je dat?. We hebben getracht om alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Opm: Met studente wordt ook student bedoeld, en vice versa. Het begrip stagebegeleider duidt de persoon aan die de stage begeleidt vanuit de opleidingsinstelling (KULeuven), vakmentor, mentor of mentorcoach begeleidt de stage op de stageplaats. 1 Uit: Langelaan T., & Plomp W. De excellente leerkracht. De fundamenten van zijn succes. Uitgeverij Nelissen / Soest. 2 e druk, Stagevademecum AVL (versie ) pagina 5 van 43

6 1. Beroepsprofiel en basiscompetenties van een leraar Met de hervorming van de lerarenopleiding, die einde 2006 werd goedgekeurd, werd het beroepsprofiel van leraar aangepast, en daarmee samenhangend ook de basiscompetenties. Maar ook nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (de toegenomen diversiteit van leerlingen en ouders, meer aandacht voor zorgverbreding, de realiteit van de grootstedelijke context, ) gaven aanleiding tot een actualisering van zowel het beroepsprofiel als de basiscompetenties van leraren. Het beroepsprofiel geeft de kern van het beroep weer en omschrijft de beroepsactiviteiten zoals die gebeuren in de praktijk van een ervaren beroepsbeoefenaar. Dit beroepsprofiel is een omschrijving van alle kennis, vaardigheden en (beroeps)houdingen geclusterd in 10 functionele gehelen waarover elke leraar zou moeten beschikken om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Om de opsomming hiervan overzichtelijk te maken werd een ordening doorgevoerd op basis van de te onderkennen verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden, afgeleid van de interacties tussen actoren (leraar, leerling, school en maatschappij), resulteren in drie grote verantwoordelijkheidsdomeinen. De eerste verantwoordelijkheid van de leraar ligt bij de lerende, de tweede verantwoordelijkheid is gericht naar de school met zijn typische eigenheid en de derde verantwoordelijkheid is ten aanzien van de maatschappij. De 10 functionele gehelen worden hierin ondergebracht. De leraar als begeleider van leer en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijk expert, als organisator en als innovator onderzoeker vormen de vijf functionele gehelen van het eerste verantwoordelijkheidsdomein van een leraar ten aanzien van de lerende (microniveau). De leraar als partner van ouders of verzorgers, als lid van een schoolteam, als partner van externen en als lid van een onderwijs gemeenschap vormen de vier functionele gehelen van het verantwoordelijkheids domein van een leraar ten aanzien van de school of onderwijsgemeenschap (mesoniveau). De leraar als cultuurparticipant is het functionele geheel dat verwijst naar de verantwoordelijkheid van een leraar ten aanzien van de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt (macroniveau). Het Beroepsprofiel van de leraar (pdf, 42 kb, 3 p.) kan je downloaden van de AVL website. Uit het beroepsprofiel van de leraar zijn basiscompetenties afgeleid waarover een afgestudeerde van de lerarenopleiding zou moeten beschikken om als beginnend leraar Stagevademecum AVL (versie ) pagina 6 van 43

7 volwaardig te functioneren. De basiscompetenties stellen een beginnend leraar in staat door te groeien naar het beroepsprofiel. De basiscompetenties worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel met behoud van de ordening zoals gehanteerd voor het beroepsprofiel. Met andere woorden, de functionele gehelen bevatten kennis, vaardigheden en (beroeps)houdingen inhoudelijk verwant met die van het beroepsprofiel lees een ervaren leraar, maar dan geformuleerd voor een beginnend leraar. De eindtermen van de lerarenopleiding liggen als het ware vervat in de basiscompetenties. Het beroepsprofiel is gemeenschappelijk voor alle leraren, de basiscompetenties werden afzonderlijk ontwikkeld voor het kleuter, lager en secundair onderwijs. De Basiscompetenties van de leraren Secundair Onderwijs (pdf, 80 kb, 14 p.) kan je downloaden van de AVL website. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 7 van 43

8 II. Algemene informatie Als je een licentiaatdiploma (niveau universiteit of hogeschoolopleiding van 2 cycli) of masterdiploma op zak hebt en les wilt geven, moet je vanaf het schooljaar jouw basisopleiding aanvullen met een specifieke lerarenopleiding (SLO). Aan de K.U.Leuven worden de nieuwe specifieke lerarenopleidingen (SLO s) niet louter gestoeld op de inrichtende masteropleidingen, maar ook op de vakken(clusters) in het secundair onderwijs. Met dit nieuwe programma willen we de studenten optimaal voorbereiden op een loopbaan in het secundair onderwijs. De opleiding wordt georganiseerd in 11 specifieke lerarenopleidingen (SLO's). 1. Onderwijsbevoegdheid De specifieke lerarenopleiding wordt geregeld door het decreet van 15 december 2006 en levert je het diploma van leraar op. Het diploma verleent je, als academische master met een diploma van leraar, onderwijsbevoegdheid voor die vakken in het secundair onderwijs die samenhangen met je bachelor en masterdiploma, op het niveau van de tweede en/of derde en/of vierde graad (voor classici ook voor de eerste graad). Voor die vakken beschik je over het vereiste bekwaamheidsbewijs. Voor andere vakken die in het middelbaar onderwijs worden aangeboden, maar die minder direct met jouw specialisatie(s) samenhangen, kan je diploma gelijkgesteld worden met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. De lijsten met welke diploma s toegang geven tot welke vakken, kan je raadplegen op Je kunt je onderwijservaring verbreden door de opbouw van de SLO s rond vakkenclusters. Sommige SLO s bieden de keuzemogelijkheid aan om een tweede vakdidactiek met daaraan gekoppeld een beperkte stage binnen dat vak op te nemen. Heb je het vereiste of het voldoende geacht bekwaamheidsbewijs dan heb je bij aanstellingen of benoemingen voorrang op leraren die enkel over een ander diploma beschikken. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 8 van 43

9 De specifieke lerarenopleiding aan de K.U.Leuven organiseert een degelijke en hedendaagse opleiding tot leraar secundair onderwijs. Dankzij de lerarenopleiding verwerf je ook pedagogische en didactische competenties die buiten het secundair onderwijs gevaloriseerd worden, zoals in het hoger onderwijs, het bedrijfsleven of andere professionele domeinen. 2. De specifieke lerarenopleiding (SLO) De specifieke lerarenopleiding (SLO) van 60 studiepunten omvat: - een theorie component (30 stp.) - een praktijk component ( 30 stp.). A. Theoretische component Tijdens de theoretische component van de opleiding verwerf je belangrijke inzichten van algemeen pedagogisch didactische aard in de pedagogisch didactische opleidingsonderdelen gericht op onderwijs en opvoeding (8 tot 10 stp.). Daarnaast verwerf je ook belangrijke vakspecifieke didactische inzichten in specifieke opleidingsonderdelen die relateren aan het onderwijs van je eigen vakgebied (14 tot 16 stp.). Zowel de algemeen pedagogischdidactische als vakspecifiek didactische opleidingsonderdelen reiken je referentiekaders aan die richtinggevend zijn om enerzijds je pedagogisch didactisch en vakspecifiek didactisch handelen als leraar te situeren en verder te ontwikkelen, en anderzijds om op een zinvolle en kritische wijze hierover te reflecteren. Er is ook ruimte voor een persoonlijke invulling aan de hand van keuze opleidingsonderdelen (4 tot 8 stp.) die algemeen pedagogisch didactisch, vakspecifiek of vakoverschrijdend georiënteerd zijn. Sommige basisopleidingen geven de mogelijkheid om opleidingsonderdelen specifiek voor de lerarenopleiding al op te nemen binnen de basisopleiding zelf. Dit kan onder de vorm van keuzevakken of van de afstudeerrichting optie onderwijs in bepaalde tweejarige masters. Raadpleeg hierover het elektronisch programmaboek. Binnen deze 30 studiepunten van de theoretische component komen ook een aantal praktijkgerichte delen aan bod die je toelaten om de theorie in de praktijk te brengen. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 9 van 43

10 Pedagogisch didactisch luik Leren en onderwijzen In dit opleidingsonderdeel worden onderwerpen als leren, klasmanagement, ontwerpen van leeromgevingen, evaluatie, studieloopbaanbegeleiding en leermoeilijkheden behandeld. Onderwijs, opvoeding en samenleving Hier komen de organisatie en het beleid van het Vlaamse onderwijs aan bod, evenals pedagogische theorieën en modellen. Er wordt dieper ingegaan op de maatschappelijke en culturele betekenis van de school en op de pedagogische verantwoordelijkheid en opdracht van de samenleving, de school en de leraar. Praktijkoriëntatie Specifiek luik Vakdidactiek Het beroepsveld van de leraar wordt uitgetekend op drie niveaus: het macroniveau (de maatschappij), het mesoniveau (de school) en het microniveau (de klas). Op deze drie niveaus wordt aandacht geschonken aan de kennis, inzichten, vaardigheden en attituden in relatie tot je eigen vakgebied. Praktijkinitiatie en seminaries Hierin worden de vakdidactische competenties ingeoefend. Keuzeluik Afhankelijk van SLO richting kan gekozen worden uit: SLO specifieke keuzevakken (gerelateerd aan je eigen vakgebied) Universiteitsbrede keuzevakken Tweede vakdidactiek (hier leer je de specifieke vakdidactiek van een ander vakgebied onder de knie krijgen) B. Praktijkcomponent Hoe waardevol deze praktijkgerichte delen binnen de theoretische component ook zijn, de basiscompetenties van een leraar kunnen maar ten volle tot ontwikkeling komen door en in het contact met de reële onderwijspraktijk. De praktijkcomponent omvat 30 studiepunten en bestaat voornamelijk uit stage op scholen en in andere educatieve settings. De stage laat je toe om de kennis, vaardigheden en attitudes die je hebt verworven in de theoretische component in een authentieke leeromgeving toe te passen en verder te ontwikkelen. Je leert leerinhouden selecteren en efficiënt onderwijzen, je brengt goed klasmanagement in de praktijk, je leert leerlingen begeleiden tijdens hun leerproces,.. Kortom alle competenties om als een bekwame leraar te functioneren binnen een klas, het microniveau, komen hier aanbod. Daarenboven leer je het lesgeven ook te situeren in een ruimer schoolgebeuren, het meso en macroniveau. Je neemt deel aan vakwerkgroepen en aan klassenraden, je krijgt oog voor de doelstellingen van je vakgebied en kan dit situeren binnen Stagevademecum AVL (versie ) pagina 10 van 43

11 het pedagogisch project van de school,.. Je leert ook hoe je actuele maatschappelijke thema s en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied bespreekbaar kan maken en hoe je hierover een kritische dialoog kan opzetten, zowel binnen klasverband als binnen het schoolteam als naar de samenleving toe. Zodra je in je Individueel Studieprogramma (ISP) het opleidingsonderdeel vakdidactiek hebt aangegeven, kan je aanvangen met de praktijkcomponent. Deze tekst handelt voornamelijk over de praktijkcomponent, betreffende de theoretische component verwijzen we je door naar het elektronisch programmaboek. 3. De praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding De praktijkcomponent of stage laat toe om in een authentieke leeromgeving de basiscompetenties van een leraar secundair onderwijs in te oefenen en te verwerven. A. Algemene opbouw van de praktijkcomponent De praktijkcomponent (in totaal 30 studiepunten; 1 stp. = 27,5 studiebelastingsuren (SBU)) omvat de volgende rubrieken: Microtaken 18 STP Meso en macrotaken 4 STP Begeleiding en verwerkingstaken 3 STP Marge 5 STP De rubrieken microtaken en meso en macrotaken verwijzen naar de drie niveaus waarop de basiscompetenties worden geformuleerd: Het niveau van de leerling, of de klasgebonden activiteiten (micro). Het niveau van de school of de onderwijsgemeenschap (meso). Het maatschappelijk niveau (macro). Op deze manier willen we jou bewust maken van de verschillende niveaus waarop je als Stagevademecum AVL (versie ) pagina 11 van 43

12 leerkracht moet functioneren, in overeenstemming met de formulering van de basiscompetenties. De wijze waarop deze taken gespreid worden over de periode van de stage hangt samen met de mogelijkheden van de stageplaatsen en kan dus verschillen. B. Begrippenverklaring Micro, meso en macrotaken kunnen van elkaar onderscheiden worden, maar zijn niet noodzakelijk van elkaar gescheiden. Microtaken Alle taken die gerelateerd zijn aan activiteiten die in klasverband plaatsvinden. Voorbeeld: Lessen observeren of zelf lessen verzorgen maar ook nieuw didactisch materiaal ontwikkelen. Mesotaken Alle taken die gerelateerd zijn aan activiteiten die buiten klasverband plaatsvinden. Voorbeeld: Een vakoverschrijdende excursie voorbereiden binnen de vakgroep, maar ook een oudercontact of een personeelsvergadering bijwonen. Macrotaken Alle taken die gerelateerd zijn aan activiteiten die het niveau van de school overstijgen. Voorbeeld: Overleg van een scholengemeenschap of groep bijwonen, maar ook een artikel schrijven voor Klasse of een ander onderwijskundig tijdschrift. Begeleiding en verwerkingstaken Alle taken die gerelateerd zijn aan activiteiten gericht op de begeleiding en verwerking van de stage op de stageplaats en de opleidingsinstelling. Voorbeeld: Een begeleidingsgesprek met je stagebegeleider bij aanvang van je stage, maar ook via jouw persoonlijk elektronisch stageportfolio aantonen welke basiscompetenties je al gerealiseerd hebt. Marge Deze marge vormt op de eerste plaats een individuele profileringsruimte voor jou. Je kan zelf voorstellen formuleren en voorleggen ter goedkeuring aan de vakdidacticus of stagebegeleider van de K.U.Leuven. Belangrijk is dat je aangeeft welke competenties van een startbekwame leraar je zal Stagevademecum AVL (versie ) pagina 12 van 43

13 verwerven door het uitvoeren van de door jouw geformuleerde voorstellen. Je kan ook een keuze maken uit een aanbod van SLO overstijgende of SLO specifieke diversiteitsstages. Voorbeelden zijn o.a. het buddy project, t Scharnier, vzw Compass, Junior College. Je kan ook het keuze opleidingsonderdeel tweede vakdidactiek opnemen en de beperkte stage die hieraan is gekoppeld inbrengen. 4. Preservice of inservice De praktijkcomponent kan aan de SLO van de K.U.Leuven op twee manieren ingevuld worden: via preservice training of via inservice training. Volgens het decreet (art. 55octies) wordt onder preservice training verstaan de praktijkcomponent van een lerarenopleiding die men zonder een statutaire relatie met een centrum, instelling of school vervult. De preservice training is dus de stage die je als reguliere student volgt. De omschrijving van het begrip inservice training volgens dit decreet luidt als volgt de praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding die men vervult als een personeelslid van een centrum, instelling of school. M.a.w. als je al les geeft, dan kunnen jouw lessen als stage aanzien worden, onder de noemer inservice training. Je bent dan inservice (in dienst): je hebt een arbeidsovereenkomst afgesloten met je school, maar je volgt gelijktijdig je opleiding tot leraar. Als je werkgever je daarenboven ook nog extra wil ondersteunen bij je opleiding, dan kan je het statuut van LIO aanvragen en krijgen. Je bent een leraar inopleiding, een LIO. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 13 van 43

14 III. Preservice training 1. Wat is preservice training Zoals eerder vermeld wordt onder preservice training verstaan de praktijkcomponent van een lerarenopleiding die je zonder een statutaire relatie met een centrum, instelling of school vervult. Het is de stage die je doet om een zo groot mogelijke leerwinst te halen, in contact met de realiteit. Het doel is het realiseren van de basiscompetenties binnen een reële context tijdens deze stageperiode. Je houdt de evolutie goed bij in een persoonlijk elektronisch stageportfolio. Tijdens je stage of preservice training wordt je ondersteund en begeleid door een stagebegeleider van de K.U.Leuven én door een vakmentor(en)/begeleider(s) en mentorcoach/stagecoördinator van je stageplaats. 2. Hoe verloopt de preservice training Om een zo gevarieerd mogelijke ervaring op te doen, verdelen we jouw stage over minimaal 2 stageplaatsen. Indien de volledige stage wordt opgenomen in het secundair onderwijs loop je stage in tenminste twee verschillende secundaire scholen met een verschillende onderwijsvorm of onderwijsniveau. Jij komt hierdoor ook in contact met verschillende schoolculturen en je mag stage lopen in de tweede en/of derde graad van het ASO, TSO, KSO en BSO, in de vierde graad van het TSO, KSO en BSO (met uitzondering van stagiairs klassieke talen of lichamelijke opvoeding, die ook in de eerste graad mogen les geven). Minimaal één stagedeel gebeurt binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs. Het ander gedeelte van de stage kan mits toelating van jouw SLO ook worden opgenomen in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs (tweedekansonderwijs, onderwijs voor sociale promotie), het buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO), het deeltijds beroeps Secundair Onderwijs (DBSO), het deeltijds kunstonderwijs (DKSO), OKAN scholen of in een andere educatieve setting, zoals een museum, VDAB, socio culturele organisaties, politiescholen of muziekscholen,. A. Hoe informeer ik mij over de stage Er worden infosessies m.b.t. tot de stage georganiseerd door elke SLO. De data en locaties van de infosessies vind je terug op de website van de betreffende SLO. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 14 van 43

15 Gedetailleerde informatie over de praktische en inhoudelijke organisatie van de stage voor jouw SLO vind je op Toledo. Indien je ingeschreven bent aan de K.U.Leuven als student moet je via de knop Admin op Toledo toegang aanvragen tot het opleidingsonderdeel stage van jouw SLO en je inschrijven in de community SLO van jouw SLO. Schrijf je in door het aanvinken van dit opleidingsonderdeel in je Individueel Studie Programma (ISP) vóór de stage van de SLO. Bij concrete vragen of problemen kan je ook terecht bij de coördinator van de stage of de vakdidacticus van jouw SLO. B. Meld je vroegtijdig aan! Als je bijvoorbeeld in het academiejaar start met de SLO en je wilt stage lopen in de maanden oktober/november 2010 doe je er best aan om in mei 2010 en ten laatste bij het begin van het academiejaar : - het opleidingsonderdeel stage in je ISP aan te duiden, - de infosessie over de stage bij te wonen, - de stageaanvraagprocedure van je SLO te volgen. C. Hoe verloopt het contact met de stageschool Sommige SLO s wijzen hun studenten een stageplaats toe, andere SLO s verwachten dat de student zelf een stageplaats zoekt en vervolgens contact opneemt met de potentiële stageplaats. Daarnaast wil niet elke stageschool dat de student zichzelf aanmeldt en moet de SLO verantwoordelijke een stageplaats in jouw plaats aanvragen. De te volgen procedure kan nogal verschillen van stageplaats tot stageplaats. Soms moet je hiervoor vooraf ook een formulier invullen. De algemeen te volgen procedure is hieronder kort beschreven: - Op de website/community stage van je SLO én op de website van AVL ( vind je eind academiejaar een lijst van stageplaatsen terug. Deze lijst is vrij te consulteren door elke student en hier vind je ook de gegevens terug om op gepaste manier je stageaanvraag in te dienen bij de school die jouw voorkeur wegdraagt. Gepast aanmelden wil zeggen dat je nagaat wat de wensen van de school zijn met betrekking tot het stage aanvragen. Sommige Stagevademecum AVL (versie ) pagina 15 van 43

16 scholen willen dat studenten zich zelf aanmelden en geven duidelijk aan hoe je dat dan het beste doet (via mail, via een formulier, via een website, onmiddellijk live contact, ). Andere scholen willen dat je je aanmeldt via een centrale aanmelding, dit kan een website van de scholengemeenschap zijn of via een bepaald invulformulier. Het kan ook zijn dat de school waar jij stage wil lopen enkel benaderd wil worden door de opleidingsinstelling zelf. In dit laatste geval moet de SLO verantwoordelijke jouw stageaanvraag indienen. Het is dan aan jou om jouw voorkeur aan deze persoon door te geven (scholengemeenschap, onderwijsinstelling, periode stage, onderwijsvorm, hoeveel uur, lesgeven of observeren). - Je doet je aanvraag best zo snel mogelijk. Zo gauw je weet waar je stage wil lopen, doe je je aanvraag ten laatste begin oktober Hou rekening met de kalender van de stage instelling: vakantieperiodes, examens, uitstappen, De meeste scholen hebben deadlines van stageaanvragen en ook gemeenschappelijke infomomenten voor stagiairs. Indien deze vooraf geweten zijn, vind je ze ook terug op de lijst van scholen. Hou dit indachtig als je na deze data contact opneemt met de stageplaats. - Na toewijzing van de stageplaats contacteer je de contactpersoon op de stageplaats. - Na bevestiging kan je overgaan tot het sluiten van een stageovereenkomst preservice training en het online registreren hiervan. De contactpersoon van de stageplaats kan jou doorverwijzen naar de vakmentor(en) of begeleider(s) van de stageplaats. De concrete timing kan dan worden afgesproken tussen jou en de vakmentor(en) of begeleider(s). In overleg met de stageverantwoordelijke van de SLO kan je eventueel wel een alternatieve stageplaats voorstellen. Pas na dit overleg kan deze stageplaats vastgelegd worden. Naast de reguliere stage in een onderwijsinstelling zijn er ook enkele mogelijkheden voor een diversiteitsstage (tutoringprojecten), zie verder. 3. Assessment preservice training De praktijkcomponent is een belangrijke fase in je opleiding tot leerkracht. Gedurende verschillende maanden 'proef je van het schoolleven en het lesgeven in de klas. Oefening Stagevademecum AVL (versie ) pagina 16 van 43

17 baart kunst. De preservice training vormt bijgevolg een belangrijk leerproces waarbij je verschillende competenties verwerft om volwaardig te kunnen functioneren als beginnend leerkracht. Dit proces is vooral een proces van ontwikkeling en groei over de hele stageperiode heen. Deze stageperiode is onderverdeeld in één, twee of meer stagedelen, afhankelijk van de SLO. De criteria voor het assessment zijn afgeleid van de basiscompetenties: competentiegericht assessment. Per stagedeel krijg je een quotering. Concreet zijn er meerdere momenten (minstens 4) waarbij je, samen met je stagebegeleider van de K.U.Leuven, stil staat bij je groeiproces in het realiseren van de basiscompetenties. A. Quotering Het slagen voor het geheel van de stages is noodzakelijk om te slagen voor de opleiding (zie artikel 36, eerste lid b, van het examenreglement. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de K.U.leuven. B. Positie van de stagebegeleider De stagebegeleider van de K.U.Leuven heeft een bepalende rol bij je evaluatie. De score die hij of zij bepaalt, wordt ingegeven vanuit de andere evaluaties van jou en je vakmentor/begeleider en eventueel ook je mentorcoach, dewelke richtinggevend zijn, én op basis van jouw geleverde werk en reflecties in het elektronisch stageportfolio. Ingeval een score onvoldoende voor de stage wordt toegekend, wordt een tweede mening van een andere stagebegeleider van de K.U.Leuven of vakdidacticus ingeroepen. In principe worden beide stagedelen door dezelfde stagebegeleider beoordeeld. Een afwijking kan verkregen worden, indien verantwoord en mits goedkeuring van de verantwoordelijke van de specifieke lerarenopleiding. Het evaluatieformulier is voorzien van een aantal vuistregels en een toelichting van de verschillende categorieën en criteria. Een adequaat gebruik van het evaluatieformulier vereist een grondige lezing vooraf aan de toepassing. Trek hier voldoende tijd voor uit zodat je goed weet wat er van je verwacht wordt. Het evaluatieformulier voor jouw SLO vind je op Toledo. Op de website van de faculteiten vind je de ombuds voor jouw SLO. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 17 van 43

18 C. EVC: eerder verworven competenties Indien je van mening bent dat je bepaalde competenties al hebt verworven, kan je op basis van een EVC procedure 2 vrijstelling(en) aanvragen. Je moet hiervoor voldoende en overtuigend bewijsmateriaal kunnen voorleggen aan de POC waartoe je SLO behoort. 2 Meer info: Stagevademecum AVL (versie ) pagina 18 van 43

19 4. Hoe toon ik mijn verworven basiscompetenties aan Tijdens je preservice training moet je aantonen dat je aan je basiscompetenties werkt (procesgericht) en ook dat je deze verwezenlijkt hebt (productgericht). Door middel van het aanleggen van een elektronisch stageportfolio maak je duidelijk aan welke basiscompetenties je nog moet werken en welke al gerealiseerd zijn. A. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) a. Waar sta ik? Het stageconcept sluit nauw aan op de basiscompetenties van een startbekwame leraar waarbij zelfsturing van het eigen leerproces wordt benadrukt. Zelfsturing van het leerproces houdt in dat jij als stagiair zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstelt vooraleer je start met de effectieve stage. Raadpleeg voor het opstellen van je persoonlijk ontwikkelingsplan het document Basiscompetenties van de leraren Secundair Onderwijs (pdf, 80 kb, 14 p.) te downloaden op de website van AVL. Waar sta ik in mijn persoonlijk leertraject? Vervolgens wordt jouw POP vertaald naar een concreet stageactiviteitenplan waarover je overleg pleegt met de mentor van de stageplaats. Hoe ga ik proberen de basiscompetenties te realiseren?. b. Meerwaarde voor de stageplaats Concreet wordt in het stageactiviteitenplan opgenomen welke taken allemaal nodig zijn om je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te realiseren. Belangrijk is dat dit alles een dynamisch gebeuren is. Niet alle taken moeten van bij de start vast liggen. Vraag ook heel duidelijk aan je stageplaats welke taken zij nuttig acht om te doen. Probeer zo een meerwaarde voor de stageplaats te zijn. Er is voldoende ruimte voor flexibiliteit. In de loop van de stage kan op basis van de eigen reflecties en de gesprekken met mentor(en) of begeleider(s) en stagebegeleider het POP en het stageactiviteitenplan worden aangepast. Misschien moeten bijkomende taken geselecteerd worden waaraan aanvankelijk niet werd gedacht of zijn sommige taken achteraf minder aangewezen die aanvankelijk waren voorzien. Gedetailleerde informatie over mogelijke taken voor jouw SLO vind je op Toledo. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 19 van 43

20 B. Begeleiding en verwerkingstaken Eens je stageovereenkomst in orde is en je over een voorlopig stageactiviteitenplan beschikt, neem je contact op met je stagebegeleider van de K.U.Leuven voor een eerste begeleidingsgesprek. Dit gesprek heeft tot doel de wensen en verwachtingen van beide partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Tijdens dit gesprek licht je tevens jouw ontwerp van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) toe. Om je stagebegeleider in staat te stellen dit vooraf grondig door te nemen, zorg je ervoor dat het zich vóór het eerste gesprek in je (elektronisch) stageportfolio bevindt of via mail bezorgd is. Een stagebegeleider van de K.U.Leuven begeleidt je tijdens het leerproces van leraar worden. Hij/zij ondersteunt je in je professionele ontwikkeling en is het aanspreekpunt voor alle vragen i.v.m. de stage. Hij/zij begeleidt je in het opzetten van een persoonlijk ontwikkelingsplan, hij/zij komt enkele lessen bijwonen over je hele stage, hij/zij geeft je feedback over je evolutie,. Ook de vakmentor(en) en de mentorcoach/ stagecoördinator van de stageplaats staan in voor het begeleiden van je leerproces op de stageplaats. Halverwege én op het einde van elk stagedeel doe je aan een grondige zelfreflectie ten aanzien van je POP door het invullen van een evaluatieformulier dat werd opgesteld aan de hand van de basiscompetenties. Je persoonlijk ontwikkelingsplan en stageactiviteitenplan evolueren en worden bijgesteld in functie van jouw individueel groeiproces. Er worden bovendien afspraken gemaakt i.v.m. het takenpakket dat je nog zal vervullen. Dit gebeurt in overleg met je stagebegeleider. Op het einde van je stage vraag je opnieuw een overleg aan met de stagebegeleider. Ter voorbereiding vergelijk je de door jou ingevulde evaluatieformulieren om een zicht te krijgen op je doorgemaakte groeiproces. Ook de stagebegeleider vult ditzelfde formulier in en baseert zich hiervoor op de elektronische stageportfolio in wording, eerdere gesprekken met betrokkenen en observaties. De evaluatieformulieren ingevuld door jou en de stagebegeleider vormen de leidraad voor dit overleg. C. Stageportfolio In sommige SLO s wordt het elektronisch stageportfolio al gebruikt, in andere SLO s is dit nog in ontwikkeling. Onderstaande informatie is dus nog niet van toepassing op alle SLO s. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 20 van 43

21 Het takenpakket met opdrachten, uitgevoerd tijdens de stage, hebben tot doel de reflectie over en de groei in de basiscompetenties te bevorderen. Het stageportfolio laat toe vorderingen op dit vlak te documenteren. Het levert het bewijs dat je de vooropgestelde basiscompetenties gaandeweg eigen maakt. Belangrijk is dat naarmate je stage vordert, je geleidelijk aan jouw (elektronisch) stageportfolio aanvult zodat je groeiproces stapsgewijs kan opgevolgd worden door je stagebegeleider en eventueel vakmentor(en). Het elektronisch stageportfolio omvat drie delen: Het stageverloop, gekoppeld aan de basiscompetenties: je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), je persoonlijk stageactiviteitenplan (SAP) en portfolioreflecties Het e archief: je bewijsmateriaal, hiermee toon je aan dat je basiscompetenties gerealiseerd hebt. Voorbeeld: je woont een oudercontact bij en maakt hiervan een reflectie, maar bijvoorbeeld ook de voorbereidingen van lessen of verslagen van interviews die je van collega s afneemt om naar hun klasmanagement tips te vragen. Commentaren: de bijsturing van je portfolio door stagebegeleider, mentor of begeleider of anderen Je start met het elektronisch stageportfolio vóór de aanvang van je stage. Eens het elektronisch stageportfolio opgestart is, geef je de betrokken personen hiertoe toegang. Dit kunnen zijn: je stagebegeleider van de K.U.Leuven, je mentorcoach, je vakmentor(en) of stagecoördinator van de stageplaats. 5. Stageovereenkomst preservice training De stageovereenkomst preservice vind je terug op de website van AVL en ook op de community SLO van jouw SLO. A. Betrokken partijen Voor elke stageplaats (ook bij eenzelfde schoolnummer) vul je een aparte stageovereenkomst preservice training in. Je laat de stageovereenkomst ondertekenen door de drie betrokken partijen: de opleidingsinstelling, K.U.Leuven Stagevademecum AVL (versie ) pagina 21 van 43

22 de stageplaats en de stagiair, jij zelf. Voor de opleidingsinstelling tekent de stagebegeleider of vakdidacticus, voor de stageplaats je vakmentor/begeleider of mentorcoach/stagecoördinator en ten slotte ook jijzelf. In de stageovereenkomst worden de gegevens opgevraagd van de volgende personen: Voor de opleidingsinstelling, de K.U.Leuven: De coördinator van de stage of de vakdidacticus verbonden aan de K.U.Leuven. Deze is eindverantwoordelijke voor de stage. De stagebegeleider, dit is een staflid van de lerarenopleiding aan de K.U.Leuven, die je persoonlijk zal begeleiden tijdens je stagetraject. Dit is je contactpersoon bij vragen over de stage. Voor het secundair onderwijs en centra voor volwassenenonderwijs: De mentorcoach, dit is de begeleider op de stageplaats die het verloop van je stage binnen de stageschool coördineert. De vakmentor of vakleerkracht is de leerkracht op de stageplaats bij wie je voor een welbepaald vak in de klas komt te staan en die je inhoudelijk zal begeleiden. Voor andere stageplaatsen zoals het hoger onderwijs of een andere educatieve setting: De stagecoördinator, dit is de begeleider op de stageplaats die het verloop van je stage op de stageplaats coördineert. De begeleider is de verantwoordelijke op de stageplaats die je inhoudelijk zal begeleiden. Per stageplaats wordt een stageovereenkomst in drie exemplaren opgemaakt. Aan elk exemplaar hecht je een uitprint van de online registratie van je stage (als extra check), je stageschema (stagevolume, stageperiode, onderwijsniveau, onderwijsvorm, vakgebied), je stageactiviteitenplan en indien relevant de werkpostfiche. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 22 van 43

23 Eén exemplaar is voor de stageverantwoordelijke aan de opleidingsinstelling, de vakdidacticus of de stagebegeleider. Een exemplaar is voor de stageplaats, meestal de mentorcoach of stagecoördinator. Een exemplaar is voor jezelf. Hou je eigen exemplaar zorgvuldig bij. B. Werkpostfiche 3 De werkpostfiche vind je terug op de website van AVL en ook op de community SLO van jouw SLO. Overeenkomstig de Welzijnswet ( Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ) stelt de stageplaats indien nodig een risicoanalyse op a.h.v. een werkpostfiche en deelt eveneens de gegevens mee van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer die aan de stageplaats is verbonden. Indien uit deze analyse blijkt dat een gezondheidstoezicht noodzakelijk is, geeft de stageplaats aan de K.U.Leuven expliciet de opdracht dit gezondheidstoezicht te laten uitvoeren door de preventiedienst waarbij de K.U.Leuven aangesloten is. C. Stageactiviteitenplan Je persoonlijk stageactiviteitenplan lijst alle taken op nodig om je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te realiseren tijdens een welbepaald stagedeel. Dit concreet takenpakket kan aangepast worden door bijkomende taken te selecteren of andere taken op te nemen en wordt vooral gestuurd door het groeiproces dat je doormaakt. Gedetailleerde informatie over het takenpakket voor jouw SLO vind je op Toledo. D. Online registreren Nadat je stageovereenkomst preservice training werd ondertekend door alle partijen, moet je jouw stage online registreren. Dit geldt voor alle stagedelen ongeacht de stageplaats. Ook de diversiteitsstages, zoals gespecificeerd in de rubriek marge (buddy, vzw t Scharnier, vzw Compass, Junior College,...), worden geregistreerd. 3 Zie ook voor meer informatie omtrent het hoe en waarom van de werkpostfiche. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 23 van 43

24 Opgelet: LIO baan of inservice training moet NIET online registreren. Op de website van AVL kan je je online registreren. Het is noodzakelijk dat je dit zo nauwkeurig mogelijk doet opdat wij zicht hebben waar onze studenten hun stage lopen. Je totale stage, d.w.z. micro, meso, en macrotaken, komt neer op 100%, ongeacht of je jouw stage in 1 of meerdere jaren afwerkt. REGISTRATIE STAGE Je vult het stage% in met een cijfer (bijv. 100 of 75 en 25), dus zonder % achteraan en zonder tekst. Check het percentage op je stagecontract voor je registreert, deze cijfers moeten overeenkomen. Vind je de school niet terug, vul dan de naam en adres van je stageschool in bij 'Andere'. Dat doe je ook indien je een tutoringstage loopt of in een politieschool, een museum, een hogeschool e.a. AVL krijgt automatisch een kopij van je online registratie. Je hoeft ons dus geen exemplaar van je overeenkomst toe te sturen, tenzij uitdrukkelijk gevraagd voor diversiteitsstages. Heb je je vergist bij je registratie of wil je nog iets wijzigen, geen nood: neem contact op met Stagevademecum AVL (versie ) pagina 24 van 43

25 IV. Inservice training 1. Wat is een inservice training Naast preservice training bestaat er ook de mogelijkheid om inservice training te lopen. Het decreet spreekt van inservice training als volgt de praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding die men vervult als een personeelslid van een centrum, instelling of school. De inservice training kan in twee vormen bestaan: Je geeft les in een school en tegelijkertijd volg je je opleiding aan de KULeuven voor leraar Secundair Onderwijs. Je hebt echter geen LIO statuut. Dit noemen we inservice. Ze gebeurt in de vorm van een leraar in opleiding statuut (LIO statuut). Concreet werk je in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. Je wordt begeleid door een personeelslid van de school, het centrum of de instelling, dat belast is met het mentorschap. Dit noemen we LIO. Enerzijds geef je dus les in een onderwijsinstelling waarbij je ook een arbeidscontract hebt met een opdracht. Je bent leraar en je voert gelijkaardige taken uit als je collegaleraar. Echter, je hebt nog geen diploma van leraar. Van zodra je werkgever je wilt ondersteunen en begeleiden, kan de K.U.Leuven jou, in het statuut van LIO, eveneens ondersteunen en begeleiden. In plaats van, zoals bij preservice training, op zoek te moeten gaan naar een stageschool, kan je nu tijdens je werk als leraar aan je basiscompetenties werken. Hierbij word je ondersteund door een mentorcoach, aangesteld in je onderwijsinstelling, én een stagebegeleider van de K.U.Leuven. Je bent dan leraar in opleiding, ofwel LIO. Zowel inservice als een LIO baan geeft je de mogelijkheid om je stage, nodig voor het behalen van je diploma van leraar, te volbrengen in je eigen huidige job. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 25 van 43

26 2. Hoe verloopt de inservice training A. Inservice, maar geen LIO Je hebt je masterdiploma op zak en besluit om les te gaan geven en tegelijkertijd je SLO te starten. Dit is een mogelijkheid. De school waar je lesgeeft heeft op haar beurt de keuze om je al dan niet een LIO statuut aan te bieden. Als de school je geen LIO statuut kan of wil geven om een of andere reden, dan geef je les en volg je de SLO. Je bent dan Inservice. Afhankelijk van het aantal uren dat je lesgeeft, krijg je ook andere verantwoordelijkheden toegewezen denk hierbij aan klassenraden en/of vakgroepvergaderingen bijwonen, een oudercontact houden, (co)klastitularis zijn, toezicht houden, volgen van verplichte bijscholingen, uitstappen organiseren, Logischerwijs doe je al veel ervaring op in de dagdagelijkse onderwijspraktijk en zijn er waarschijnlijk al veel basiscompetenties die je vanzelf uitvoert/realiseert. Om je diploma van leraar te behalen, moet je aantonen dat je de basiscompetenties beheerst/realiseert. We maken hier voor de gemakkelijkheid een onderscheid tussen de micro en de meso/macrotaken. Microtaken: Alleen de uren die je lesgeeft in lesgeeft in de door de SLO toegestane vakken kunnen meetellen als IST. Meso/macrotaken: In samenspraak met je stagebegeleider en je werkgever (de school) ga je na hoe je jouw inservicetraining (IST) zou kunnen invullen. Met andere woorden: wat zou je kunnen doen ter ondersteuning van de school, wat ook als stage (of beter gezegd IST) kan gelden voor de opleidingsinstelling (win winsituatie). Bijvoorbeeld: Je bent klastitularis en je houdt een oudercontact. Aan de hand van de mesotaken Oudercontact en Klastitularis kan je deze basiscompetenties gemakkelijk aantonen. Je hoeft niet in een andere school deze opdrachten te gaan uitvoeren. Het spreekt voor zich dat wanneer je niet in de mogelijkheid bent om je basiscompetenties aan te tonen binnen je job, je inservicetraining, dat je deze dan aanvult met preservicetraining (PST zie hoofdstuk III)) om je basiscompetenties aan te kunnen tonen. B. Inservice als LIO a. Voorwaarden om te kunnen starten als LIO Het Decreet betreffende de lerarenopleidingen (15/12/2006) spreekt over een volledige LIObaan wanneer je een onderwijsopdracht hebt met op jaarbasis minimaal 500 uren leraar (secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs), lesuren (buitengewoon secundair onderwijs), leraarsuren (volwassenenonderwijs) of lestijden (in het basisonderwijs voor de master lichamelijke opvoeding). 500 uren leraar komt neer op circa twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 13 uur per lesweek. Als je m.a.w. een Stagevademecum AVL (versie ) pagina 26 van 43

27 arbeidsovereenkomst met de onderwijsinstelling hebt van 13u per week op jaarbasis dan komt dit neer op een volledige LIO baan. Dit wil zeggen dat dit het volledige praktijkluik van 30 studiepunten vervangt en je geen extra stage (of preservicetraining) meer zal moeten doen bovenop je inservicetraining. Je zal echter wel moeten aantonen dat je de basiscompetenties van een leraar beheerst door verslagen, reflecties die je in je elektronisch portfolio verzamelt. Aan de K.U.Leuven volg je dan het theoretische luik van de opleiding tot leraar. Aan de K.U.Leuven moet je LIO baan voltooid zijn binnen twee aaneensluitende schooljaren en je moet de helft van je lessen binnen je vakgebied geven. Het spreekt voor zich dat je voldoende lesuren binnen het vakgebied van je SLO observeert en zelf verzorgt, zodat je vakspecifiek begeleid kan worden. Een online registratie van je LIO is niet nodig. Indien de LIO baan wordt aangevuld met preservice training, dan moet enkel het preservice gedeelte worden geregistreerd. Om te kunnen starten in een LIO baan, moet je voldoen aan de reglementering van het zogenaamde "ander bekwaamheidsbewijs". Concreet houdt dit in dat als je in een LIO baan stapt al over een master of licentiediploma moet beschikken. Samengevat zijn er dus drie voorwaarden om te kunnen starten als LIO: Je werkt als leraar in een onderwijsinstelling. Je school wil je begeleiden en stelt hiervoor een mentorcoach ter beschikking. Je hebt al een master of licentiediploma en schrijft je in aan de SLO van de K.U.Leuven als LIO. b. Wel een LIO statuut maar geen 500 uren leraar Als je een arbeidscontract hebt met één of meerdere scholen waar je werkt én de scholen willen zich engageren om je te begeleiden zodat jij je diploma van leraar kan halen, maar je werkt geen 500 uren leraar op jaarbasis, dan kan je toch starten met LIO statuut. Je moet echter je tekort aan uren leraar aanvullen met preservice training. Deze berekening gebeurt als volgt: 500 uren leraar komen overeen met 30 studiepunten. Het procentuele aandeel van de afgewerkte LIO baan t.o.v. een volledige LIO baan wordt Stagevademecum AVL (versie ) pagina 27 van 43

28 vastgesteld en het ontbrekende procentuele deel zal dan aan te vullen zijn met preservice training. Voorbeeld: Kan je maar 400 uren leraar verzorgen als LIO, dan komt dit overeen met 80% van het volledige praktijkluik. Je moet dus nog aanvullen met 20% stage, wat neerkomt op 6 studiepunten of op het observeren van min. 4 lessen, het voorbereiden, geven, nabespreken en reflecteren over 8 lessen die je zelf geeft, en bijkomend een aantal meso en macrotaken. Deze afspraken telkens in overleg met je stagebegeleider, in functie van de realisatie van jouw basiscompetenties. Wanneer geen volledige LIO baan wordt afgewerkt, wordt i.f.v. het procentuele aandeel van de nog te presteren preservice training, bepaald door de coördinator van de stage of de vakdidacticus, of de stage al dan niet in andere stageplaats moet gebeuren. c. Waar kan ik LIO vervullen Een LIO baan kan énkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. d. Hoe kan ik LIO worden Je werkt in een school en je wil je opleiding voor leraar aanvangen. Wanneer je school bereid is om jou te begeleiden in het verwezenlijken van je basiscompetenties, kan je je inschrijven in de SLO van de K.U.Leuven. Je geeft dan les, wordt begeleid door de mentor op school en volgt de theoretische component aan de K.U.Leuven. De stagebegeleider van de K.U.Leuven begeleidt je in het behalen van de basiscompetenties. Door opdrachten, verslagen, reflecties, gebundeld in jouw elektronisch portfolio, toon je aan dat je de basiscompetenties van een leraar beheerst. C. Inservice en jouw Individueel Studie Programma (ISP) Je moet je ook als student inschrijven in de Specifieke Lerarenopleiding van de K.U.Leuven als je inservice training doet. Naast je praktijk zal je nog een aantal theorievakken moeten volgen. Je kan deze opleidingsonderdelen over meerdere jaren spreiden. Maar een aantal OPO s zal je minstens gelijktijdig met je inservice training moeten doen. Bij concrete vragen of problemen kan je ook terecht bij de coördinator van de stage of bij de vakdidacticus van jouw SLO. Stagevademecum AVL (versie ) pagina 28 van 43

29 D. Inservice en werkstudent Indien je tewerkgesteld bent in een school voor ten minste 10 leraarsuren per week (op jaarbasis) en bijkomend voor ten minste 27 studiepunten opneemt aan de opleidingsinstelling, dan kan je het statuut van werkstudent bij de dienst Studentenbeleid aanvragen. Als werkstudent kan je individueel een examenspreiding aanvragen. Je dossier zal dan bekeken worden en na goedkeuring geniet je van een examenspreiding. 3. Assessment van inservice training Op het einde van de inservice training word je beoordeeld door het centrum, de instelling of de school enerzijds en de K.U.Leuven anderzijds. Om een diploma van leraar te kunnen krijgen, moet jij aantonen dat je de basiscompetenties voor leerkracht secundair onderwijs beheerst. Je toont dit aan door middel van een (elektronisch) stageportfolio aan te leggen waarin je jouw competenties bewijst aan de hand van verslagen, reflecties, voorbereidingen,. De criteria voor het assessment zijn afgeleid van de basiscompetenties: competentiegericht assessment. Ook als inservice is het aan jou om in de eerste fase een voorlopig, maar duidelijk traject uit te stippelen voor het verwezenlijken van de basiscompetenties. Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op in samenspraak met je mentor(coach) en je stagebegeleider van de K.U.Leuven. Concreet zijn er meerdere momenten waarbij je, samen met je stagebegeleider van de K.U.Leuven, stil staat bij je groeiproces in het realiseren van de basiscompetenties. A. Quotering Het slagen voor het geheel van de stages is noodzakelijk om te slagen voor de opleiding. In afwijking van artikel 36, eerste lid b, van het examenreglement kan geen onvoldoende getolereerd worden voor geheel van de stages. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de K.U.leuven. B. Positie van de stagebegeleider en mentor(coach) De stagebegeleider van de K.U.Leuven en mentor(coach) van de stageplaats hebben een bepalende rol bij je evaluatie. De score die zij bepalen, wordt ingegeven vanuit de andere Stagevademecum AVL (versie ) pagina 29 van 43

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de student

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de student Stagevademecum SLO KU Leuven 2016-2017 voor de student Inleiding Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document schetsen we een kader van wat er van je verwacht

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM KUL ACADEMIEJAAR

STAGEVADEMECUM KUL ACADEMIEJAAR STAGEVADEMECUM KUL ACADEMIEJAAR 2014-2015 INLEIDING Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document hebben we zo goed mogelijk geprobeerd een kader te schetsen

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor Stagevademecum SLO KU Leuven 2015 2016 voor de (vak)mentor Beste mevrouw, heer Allereerst hartelijk bedankt voor de begeleiding van onze studenten. Dankzij uw begeleiding kan de student zich verder bekwamen

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie Vernieuwing in de academische lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleidingen in de groep 2015 decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 15 december 2006: de lerarenopleiding aan de universiteit:

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding CVO-VTI-Leuven Dekenstraat 3 3000 Leuven Tel 016 31 97 70 Fax 016 20 51 20 www.cvovtileuven.be LIOBAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining Specifieke Lerarenopleiding Tussen CVO-VTI-Leuven,, Dekenstraat

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW Katholieke Universiteit Leuven Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW 2015-2016 Beste student, De praktijkcomponent van de SLO Gezondheidswetenschappen bestaat uit een specifieke stage in de Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Stagevademecum SLO MWF & Economie K.U.Leuven

Stagevademecum SLO MWF & Economie K.U.Leuven Stagevademecum SLO MWF & Economie K.U.Leuven 2013-2014 voor de student Stagehandleiding preservice stage Beste student, voor je ligt de stagehandleiding voor de SLO Gedragswetenschappen. Het vormt een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 2010-2011 www.ugent.be 1 3 Intro 5 Wanneer kan de SLO worden aangevat? 7 Programma 11 Praktische organisatie 12 Leraar in opleiding (LIO) 15 Internationalisering in de SLO 16

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding in de T E W 2013-2014 specifieke lerarenopleiding in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Informatiesessies op: Maandag 18 maart 2013-12.00

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017 STAGE ALS KEUZEVAK Infosessie april 2017 INHOUD 1. Intro 2. Stage in het curriculum 3. Praktisch 4. Meer info 3 INTRO 4 WAAROM STAGE LOPEN? Kans om kennis te maken met het werkveld Werkervaring opdoen

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom!

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom! Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom! Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen?

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Vademecum Praktijkcomponent SLO gedragswetenschappen KU Leuven

Vademecum Praktijkcomponent SLO gedragswetenschappen KU Leuven Vademecum Praktijkcomponent SLO gedragswetenschappen KU Leuven 2014-2015 voor de student 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Werken aan je persoonlijk ontwikkelingsplan in het portfolio... 6 1.1 Onderdelen

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven. Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.be 1. Het e-portfolio (EPF) tijdens de stage van de SLO 2 stagedelen

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens organisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwoordigd door:... Functie vertegenwoordiger:.....

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie