INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14"

Transcriptie

1 december 2007

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN STOPPEN MET WERKEN 17 PENSIOEN VOOR UW EX-PARTNER 18 COMMUNICATIE 19 2

3 INLEIDING U neemt deel aan het B-MS Pensioen, de pensioenregeling voor medewerkers van Bristol-Myers Squibb in Nederland. B-MS vindt het belangrijk dat alle medewerkers een goed pensioen opbouwen. Iedereen die in dienst is bij B-MS doet daarom ongeacht zijn/haar leeftijd mee aan het B-MS Pensioen. Stichting BMS Pensioenfonds (vanaf hier: het Pensioenfonds) voert het B-MS Pensioen uit. De pensioenregeling van B-MS bestaat uit twee hoofdmodules, waar alle deelnemers ongeacht hun leeftijd of het aantal uren dat zij per week werken mee te maken hebben: de Basismodule en de Aanvullende module. Als laatste kent uw pensioen regeling de vrijwillige Ploegentoeslag module voor medewerkers die in ploegendienst werken. Wat deze regelingen precies betekenen, leest u elders in deze pensioenbrochure. Verder laten wij in deze brochure zien wat de invloed is van bepaalde gebeurtenissen zoals een scheiding, arbeids ongeschiktheid en pensionering op uw pensioen. Daarnaast ziet u welke keuzes u kunt maken; u hebt namelijk behoorlijk wat flexibiliteit om uw pensioen zelf in te richten. HOOFDLIJNEN Met deze brochure nemen wij u op hoofdlijnen mee door de pensioenregeling van B-MS. Om het voor u overzichtelijk te houden, gaan we niet op alle details van de regeling in. Deze brochure is alleen bedoeld om u op een heldere wijze te informeren over uw pensioen. Voor een volledige weergave van het B-MS Pensioen verwijzen wij u naar het Pensioenreglement en onze website Maar u kunt ook altijd contact opnemen met de afdeling Personeelszaken. Alle contactgegevens vindt u achterin deze brochure (zie Communicatie op pagina 19). WAAR KUNT U OP REKENEN? Dankzij het B-MS Pensioen kunt u vanaf uw 65ste rekenen op een goed ouderdomspensioen. Maar uw pensioenregeling voorziet in het geval u vóór uw pensionering komt te overlijden ook in een nabestaandenpensioen voor uw partner en een wezenpensioen voor uw achtergebleven kind(eren). Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw gewoon door. Verder heeft B-MS los van het Pensioenfonds een verzekering afgesloten om het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te houden. Kort samengevat bestaat het B-MS Pensioen uit: - een levenslang ouderdomspensioen vanaf uw 65ste - een nabestaandenpensioen voor uw eventuele partner en kinderen - voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. WAT DOET HET PENSIOENFONDS De pensioenregeling van B-MS wordt uitgevoerd door de Stichting BMS Pensioenfonds. Het Pensioenfonds voert het beleid uit, beheert de premies, keert de pensioenen uit en verzorgt de communicatie met de deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur van het Pensioenfonds bepaalt het beleid. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van zowel de werkgever als de medewerkers. U hebt via het bestuur dus inspraak. Daarnaast is vanaf 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan actief; hierin zijn de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigd. PENSIOEN VANAF 65 JAAR Vanaf het moment dat u bij B-MS in dienst treedt, bouwt u dus pensioen op via het B-MS Pensioen. De opbouw stopt zodra u met pensioen gaat, B-MS verlaat of als u vóór uw pensionering komt te overlijden. Stichting BMS Pensioenfonds 3

4 BASISMODULE Uw ouderdomspensioen bestaat uit twee hoofdmodules: de Basismodule en de Aanvullende module. Daarnaast is er een derde onderdeel: de Ploegentoeslag module. Medewerkers die een ploegentoeslag ontvangen, kunnen via deze Ploegentoeslag module vrijwillig ook over hun ploegentoeslag pensioen opbouwen. UW OUDERDOMSPENSIOEN Ploegentoeslag module Pensioengevend salaris Pensioengrondslag Aanvullende module Basismodule Franchise AOW Alle medewerkers van B-MS bouwen een pensioen op via de Basismodule. De pensioenregeling voor de Basismodule is een uitkeringsovereenkomst die werkt volgens het eindloonsysteem. Dit betekent dat u na uw pensionering een maandelijkse pensioenuitkering ontvangt, waarvan de hoogte gebaseerd en berekend is op basis van uw laatstverdiende salaris (vandaar de term eindloon). Omdat uw salaris verandert over de jaren, wordt uw pensioenopbouw jaarlijks aangevuld tot het niveau van het laatste jaar. Het plaatje hieronder laat zien hoe deze aanvulling werkt. De pensioenopbouw in de Basismodule werkt met een opbouwpercentage. De pensioenopbouw is een percentage van uw zogenaamde pensioengrondslag. Over de eerste euro van het pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op. U ontvangt vanaf uw 65ste namelijk een AOW-pensioen van de overheid; hier is in de pensioenopbouw rekening mee gehouden (zie kader Pensioengrondslag, Pensioengevend salaris en Franchise en AOW). Over uw (laatstverdiende) pensioengevend salaris vanaf euro bouwt u binnen de Basismodule 1,25% ouderdomspensioen op per jaar. Zo kunt u bijvoorbeeld in 40 jaar een ouderdomspensioen opbouwen dat 50% (40 x 1,25%) van uw laatste pensioengrondslag bedraagt. Dit ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U ontvangt de uitkering levenslang, dus totdat u overlijdt. 4

5 Een medewerker met een pensioengevend salaris van euro, bouwt dus jaarlijks 1,25% op over euro ( euro). Totdat de franchise of zijn pensioengevend salaris wijzigt natuurlijk. Hoe hoog het pensioen is dat u op een bepaald moment hebt opgebouwd, kunt u lezen in het pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt. EINDLOONSYSTEEM Dienstjaren Stel dat Frits in Dienstjaar pensioen opbouwde en dat hij na het eerste jaar een salarisstijging kreeg, waardoor hij in Dienstjaar opbouwde. Aan het eind van Dienstjaar 2 heeft Frits niet 1100 ( ), maar 500 (j1) (j2) (verhoging over dienstjaar 1) = PENSIOENGRONDSLAG Het inkomensdeel waarover u pensioen opbouwt, wordt de pensioengrondslag genoemd. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend salaris te verminderen met de franchise. PENSIOENGEVEND SALARIS Verhoging van pensioenopbouw Pensioenopbouw in een dienstjaar Het pensioengevend salaris bestaat uit 12 keer uw vaste maandsalaris, de 8% vakantietoeslag en de nominale bonus van 2,5%. FRANCHISE EN AOW Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt wordt de franchise genoemd. U bouwt over dat deel geen pensioen op, maar u krijgt voor (ongeveer) hetzelfde deel dat u daarmee had kunnen opbouwen wél pensioen; u ontvangt net als iedereen die in Nederland woont namelijk vanaf uw 65ste een AOW-pensioen van de overheid. B-MS bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte van de franchise. In 2007 is de franchise vastgesteld op euro. Dit bedrag is fiscaal gezien de minimale franchise die de wet toestaat. De hoogte van de franchise heeft géén invloed op de hoogte van de AOW, maar wel op uw B-MS pensioen: hoe lager de franchise, des te hoger is immers het bedrag waarover u pensioen opbouwt bij B-MS. Voor deeltijd werkers geldt een evenredige franchise: als u 55% werkt, is uw franchise ook 55% van euro (in 2007). TOESLAGVERLENING: VERHOGING VAN UW PENSIOEN Als u in dienst bent van B-MS wordt waardevermindering van uw pensioenopbouw door inflatie in principe door het eindloonsysteem voorkomen; uw loon neemt immers in principe elk jaar met minimaal het inflatiepercentage toe. Het pensioen van gepensioneerden, voormalig medewerkers en arbeidsongeschikten wordt niet verhoogd. Onze toeslagverlening wordt in officiële termen als volgt omschreven: Het Pensioenfonds verhoogt uw pensioen en opgebouwde pensioen niet onder normale omstandigheden. Het Pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om uw pensioenuitkering te verhogen. Stichting BMS Pensioenfonds 5

6 VOORBEELD OUDERDOMSPENSIOEN IN DE BASISMODULE Dirk is 64 jaar en gaat na 40 jaar werken met pensioen. Hij wil weten hoeveel pensioen hij ontvangt. Zijn laatstverdiende salaris is (inclusief bonus en vakantietoeslag). De franchise in 2007 bedraagt euro. Om te weten wat zijn pensioen is, berekenen wij eerst zijn pensioengrondslag en vermenigvuldigen deze vervolgens met het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage. Pensioengevendsalaris Franchise /- Pensioengrondslag Vanaf zijn pensioendatum ontvangt Dirk het volgende ouderdomspensioen uit de Basismodule: 40 x 1,25% x = bruto per jaar. Hiernaast ontvangt hij ook nog AOW. VOORBEELD OUDERDOMSPENSIOEN PARTTIMER IN DE BASISMODULE Jasper is ook 64 en gaat eveneens met pensioen. Jasper heeft altijd (40 jaar) 3 dagen per week gewerkt, en wil graag weten op welk pensioen hij kan rekenen. Zijn laatstverdiende salaris is De franchise in 2007 bedraagt Om zijn pensioen te berekenen nemen we zijn parttime percentage (3/5=60%) en berekenen op basis daarvan zijn pensioengrondslag. Vervolgens vermenigvuldigen wij dat met het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage. De pensioengrondslag wordt berekend door het salaris te verminderen met de franchise. Om de deeltijdfranchise te berekenen wordt de franchise vermenigvuldigd met het parttime percentage, dit komt uit op (60% x ). Pensioengevend salaris Deeltijdfranchise /- Pensioengrondslag Jasper ontvangt vanaf zijn pensioendatum het volgende ouderdomspensioen uit de Basismodule: 40 x 1,25% x = bruto per jaar. Hiernaast ontvangt hij ook nog AOW. WIE BETAALT DE PREMIE? Medewerkers betalen voor de Basis- en Aanvullende module in totaal 5% van hun pensioengrondslag. Voor de (vrijwillige) Ploegentoeslag module betaalt de medewerker 5% over de ploegentoeslag. De overige premies het overgrote deel betaalt B-MS. De premie die B-MS bijdraagt voor de Basismodule én de Aanvullende mo dule varieert jaarlijks, maar is ongeveer 20% van het pensioengevend salaris. B-MS stort deze bijdrage in het Pensioenfonds, tenzij de financiële positie van B-MS, een wijziging in een wet óf een verplichting voor het Pensioenfonds om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds, dat niet meer (volledig) toelaat. 6

7 AANVULLENDE MODULE Als aanvulling op de Basismodule bouwen alle medewerkers pensioen op via de Aanvullende module. De Aanvullende module is een beschikbare premieregeling met het karakter van een premieovereenkomst. Medewerkers krijgen maandelijks geld (oftewel: een premie beschikbaar gesteld), waarmee zij beleggen voor hun pensioen. Deelname in de Aanvullende module stopt op de datum dat u met pensioen gaat, maar uiterlijk in de maand dat u 65 wordt. De Aanvullende module werkt heel anders dan de Basismodule. In plaats van elk jaar een bepaald percentage op te bouwen tot een bedrag dat levenslang wordt uitgekeerd, belegt u met de premies. Met het rendement van uw beleggingen bouwt u een kapitaal op, waarmee u op de pensioendatum zélf een pensioen aankoopt. U bepaalt zelf wáár u dat doet: bij het Pensioenfonds of bij een verzekeraar naar keuze. In het laatste geval is het verstandig om bij een aantal verzekeraars offertes op te vragen. BESCHIKBARE PREMIEBIJDRAGEN PER JAAR VOOR DE AANVULLENDE MODULE ALS PERCENTAGE VAN DE PENSIOENGRONDSLAG Leeftijd Premiebijdrage B-MS en medewerker als percentage van de pensioengrondslag De premies draagt u gedeeltelijk zelf bij, maar voor het grootste deel betaalt B-MS de premie voor de Aanvullende module. B-MS stort elke maand een percentage van de pensioengrondslag in uw beleggingsrekening die bij Robeco is ondergebracht. Het percentage dat u zelf bijdraagt in de Basis- én Aanvullende module is in totaal 5% van uw pensioengrondslag (zie kader Wie betaalt de premie? op pagina 6). Zoals in de tabel hiernaast is weergegeven, is de ingelegde premie hoger naarmate u ouder bent. Dit is omdat de resterende beleggingsperiode tot aan de pensioendatum steeds korter wordt. Tot 20 2,6% ,8% ,4% ,1% ,0% ,0% ,2% ,7% ,6% ,9% RENDEMENT: KANSEN EN RISICO S! Op uw beleggingen (zoals aandelen, obligaties en vastgoed) behaalt u jaarlijks bepaalde rendementen. Hoe hoog deze zijn weet uiteraard nog niemand, maar het verleden leert dat het beleggen in bijvoorbeeld aandelen op langere termijn gunstiger is dan uw geld op een spaarrekening zetten. Het beleggen in aandelen blijft echter altijd een onzeker element behouden. Dit betekent dat uw behaald rendement ook negatief kan zijn. Stichting BMS Pensioenfonds 7

8 De rendementen die u behaalt zijn voor u; het beleggingsrisico draagt u zelf. Als uw beleggingen het goed doen, is het mogelijk dat u een aanzienlijk hoger pensioenkapitaal opbouwt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eerder of met een hogere uitkering met pensioen. Hebt u echter minder goede beleggingsresultaten behaald, dan kan dat betekenen dat de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering uit de Aanvullende module tegenvalt. Omdat beleggen altijd risicovol is, raden wij u het ten zeerste aan u goed te laten voorlichten over de mogelijke keuzes. Meer informatie over beleggen vindt u in de Deelnemersbrochure van Robeco, die u via de website van Robeco (www.robeco.nl/pensionproviders) kunt downloaden. U kunt bij Robeco ook telefonisch terecht met uw vragen over beleggen: WIE BEHEERT UW BELEGGINGEN? U bepaalt op welke manier u belegt. U kunt dit zelf doen, maar u kunt uw beleggingsportefeuille ook door Robeco laten beheren. Als u dit aan Robeco overlaat, worden uw beleggingen verdeeld volgens de zogenaamde Life Cycle. Dit betekent dat de fondsverdeling rekening houdt met uw leeftijd en zo is samengesteld dat u de meest optimale verwachte verhouding hebt tussen risico, rendement en looptijd. Via de Life Cycle gaat u naarmate u uw pensioendatum nadert steeds defensiever beleggen (dus meer in obligaties en spaarrekeningen en minder of niet in aandelen). U hebt immers steeds minder tijd om de rit uit te zitten en risico te dragen. Robeco heeft een aantal adviesmixen samengesteld die bij verschillende leeftijdscategorieën passen. Op vindt u alle fondsen waarin u kunt beleggen en de adviesmixen die Robeco per leeftijdsgroep heeft samengesteld. U kunt er echter ook voor kiezen uw portefeuille zelf te beheren en opgebouwde gelden te verplaatsen van het ene naar het andere beleggingsfonds. Besef wel dat dit switchen kosten met zich meebrengt. Ook zijn er andere kosten en mogelijkheden die u kunt terugvinden in de Deelnemersbrochure van Robeco. Als u ervoor kiest uw portefeuille zélf te beheren, zal Robeco u jaarlijks adviseren over uw actuele portefeuillesamenstelling. INLOGGEN BIJ ROBECO Inloggen op uw beleggingsrekening doet u door naar te gaan, te kiezen voor deelnemer en vervolgens naar Mijn rekeningoverzicht. Daar voert u uw login en password in. 8

9 VOORBEELD KAPITAALOPBOUW IN DE AANVULLENDE MODULE Sara is 29 jaar, op 1 januari 2007 begonnen bij B-MS en heeft een salaris van Hier geven wij een voorbeeld van wat zij jaarlijks aan kapitaal opbouwt met een rendement van 4%. Voor het gemak gaan we er vanuit dat zij in totaal 2% aankoop-, verkoop- en beheerkosten heeft én dat voor jaar 2 (j2) haar salaris en de franchise hetzelfde blijven. Pensioengevend salaris Franchise /- Pensioengrondslag Op basis van haar pensioengrondslag berekenen wij de premie voor dit jaar en het volgende jaar als zij 30 wordt (zie voor de premiepercentages de tabel op pagina 7). Hierop brengen we de kosten in mindering. Daarna voegen we haar beleggingsrendement toe, en weet Sara hoe hoog haar pensioenkapitaal is. Jaar Premie Kosten Rendement Totaal x 3,4% = % 603 x 104% x 4,1% = % 727 x 104% x 104% (van j1) enz. In jaar 1 is haar kapitaal 627 en in jaar 2 is dit opgelopen naar PENSIOEN AANKOPEN De ingelegde premies en de behaalde rendementen bepalen het uiteindelijk pensioenkapitaal waarmee je een pensioen aankoopt bij het Pensioenfonds of een verzekeraar, die u zelf kiest. Voordat u pensioen aankoopt, is het verstandig om bij een aantal verzekeraars offertes aan te vragen: de prijs kan variëren. De rentestand op het moment dat u uw pensioenkapitaal omzet in een (levenslange) pensioenuitkering speelt ook een rol bij de hoogte van uw pensioenuitkering; is de rentestand op dat moment laag, dan kunt u een lager pensioen aankopen dan bij een hoge rentestand. Bij het aankopen van het pensioen kiest u zelf binnen bepaalde verhoudingen aan welke type pensioen(en) u dit geld wilt besteden. U kunt kiezen uit een ouderdomspensioen met of zonder partnerpensioen. Als u ervoor kiest ouderdomspensioen met partnerpensioen aan te kopen afwijkend van de standaardverhouding, moet uw partner hiervoor schriftelijk toestemming geven (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). VRIJWILLIGE BIJSPAARMODULE Voorheen kon u sparen in de voormalige Vrijwillige b ijspaarmodule. Door de beperkte fiscale ruimte is dat voor vrij wel alle deelnemers niet langer mogelijk. Met het opgebouwde kapitaal uit de Vrijwillige bijspaarmodule koopt u pensioen aan bij het Pensioenfonds of een verzekeraar die u zelf kiest. MEDEWERKERS VÓÓR 1 JANUARI 2006 IN DIENST Medewerkers die vóór 1 januari 2006 in dienst waren bij B-MS, kunnen ook nog kapitaal opgebouwd hebben via de prepensioenregeling. Deze regeling is als gevolg van de wet VPL met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft voor medewerkers geboren op of ná 1 januari Het eventueel door u opgebouwde kapitaal blijft uiteraard bestaan en kan worden gebruikt voor een hoger pensioen of om eerder te stoppen met werken. Uw pensioen koopt u net zoals bij de Aanvullende module bij het Pensioenfonds of een verzekeraar die u zelf kiest. Stichting BMS Pensioenfonds 9

10 PLOEGENTOESLAG MODULE Als u in ploegendienst werkt, kunt u ook over uw ploegen toeslag vrijwillig kapitaal opbouwen. Deze kapitaal opbouw werkt net als de Aanvullende module via een beschikbare premieregeling. Als u ervoor kiest om kapitaal op te bouwen via de Ploegentoeslag module, legt B-MS geld bij. De hoogte van de door B-MS beschikbaar gestelde premie is net als bij de Aanvullende module afhankelijk van uw leeftijd. Uw premiebijdrage is altijd 5% over de ploegentoeslag. In de tabel is zichtbaar hoeveel premie u en B-MS bijdragen. PREMIEBIJDRAGEN (%) PER JAAR VOOR DE PLOEGENTOESLAG MODULE ALS PERCEN- TAGE VAN DE PLOEGENTOESLAG Leeftijd B-MS Medewerker Leeftijd B-MS Medewerker Tot 20 0,0% 5,0% ,3% 5,0% ,4% 5,0% ,6% 5,0% ,3% 5,0% ,2% 5,0% ,5% 5,0% ,3% 5,0% ,7% 5,0% ,1% 5,0% TOTAALOVERZICHT Het pensioen dat u uiteindelijk bij pensionering ontvangt bestaat dus uit AOW, de uitkering vanuit de Basismodule en de uitkering die u met uw pensioenkapitaal vanuit de Aanvullende module en eventueel Ploegentoeslag module aankoopt. Ploegentoeslag module Pensioengrondslag Aanvullende module Pensioenkapitaal Pensioenuitkering Basismodule Pensioenuitkering Franchise AOW Pensioenuitkering 10

11 HET NABESTAANDENPENSIOEN Als u onverhoopt komt te overlijden, betaalt het Pensioen fonds een pensioenuitkering aan uw nabestaanden. Uw nabestaanden zijn uw partner en/of kinderen. We bespreken hier wie onder uw partner en kinderen worden verstaan, en wat de hoogte van het nabestaanden pen sioen bedraagt in verschillende situaties. PARTNERPENSIOEN Als u overlijdt keert het Pensioenfonds een partnerpensioen uit aan uw partner. De uitkering start de maand volgend op die waarin u bent overleden en stopt op het moment dat uw partner zelf overlijdt. Het pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd, ongeacht het moment van en leeftijd bij uw overlijden. Als u al met pensioen bent, geldt dat de relatie met de betrokken partner is aangegaan vóórdat u met pensioen ging. Als u bijvoorbeeld na uw pensionering nog trouwt, is er géén recht op partnerpensioen voor die partner. Het recht op een partnerpensioenuitkering bestaat niet wanneer u op de pensioendatum ervoor gekozen hebt om uw pensioen volledig om te zetten in ouderdomspensioen (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). ONDER PARTNER WORDT VERSTAAN: - uw echtgeno(o)t(e), of - uw geregistreerde partner, of - de partner die geen directe familie van u is en met wie u - óf een samenlevingscontract bent aangegaan dat door een notaris is opgemaakt - óf volgens de registers van de burgerlijke stand al minimaal vijf jaar samenwoont. MELD UW PARTNER AAN Als u ongehuwd samenwoont, is het belangrijk dat het pensioenfonds hiervan op de hoogte is. Door uw partner aan te melden krijgt hij/zij recht op nabe staandenpensioen in het geval u komt te overlijden. Als u trouwt, hoeft u uw partner niet aan te melden, daarvan wordt het Pensioenfonds automatisch op de hoogte gesteld via de Gemeentelijke Basisadministratie. HET WEZENPENSIOEN Het Pensioenfonds betaalt bij uw overlijden ook een pensioenuitkering uit aan uw kind(eren): het wezenpensioen. Net als het partnerpensioen is het wezenpensioen een pensioenuitkering die ingaat in de maand volgend op uw overlijden. De uitkering stopt in principe op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Als het kind na zijn/haar 18de voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is of een uitkering op grond van de Wet Studiefinanciering ontvangt, wordt het wezenpensioen doorbetaald tot het moment dat die andere uitkeringen eindigen of als het kind 27 jaar wordt. ALS UW KINDEREN WORDEN BESCHOUWD: - alle eigen kinderen, en/of - uw pleegkinderen, en/of - kinderen van uw partner die u zelf opvoedt en onderhoudt. Stichting BMS Pensioenfonds 11

12 OVERLIJDEN GEDURENDE UW DIENSTVER- BAND BIJ B-MS Overlijdt u in de periode dat u nog in dienst bent van B-MS, dan wordt voor de hoogte van het (gewone) partnerpensioen in de Basismodule gedaan alsof u tot aan de pensioen datum in dienst bent gebleven. Deze fictieve dienstjaren van de datum van uw overlijden tot de datum dat u 65 zou zijn geworden, krijgt u er voor de berekening van uw pensioen dus bij. De hoogte van het partnerpensioen als u overlijdt tijdens uw dienstverband is 100% van het te bereiken ouderdomspensioen in de Basismodule. Het te bereiken ouderdomspensioen wordt berekend door het aantal fictief te bereiken dienstjaren te vermenigvuldigen met 1,25% maal de pensioengrondslag. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het bereikbare ouderdomspensioen in de Basismodule. Indien beide ouders zijn overleden het gaat dan om een volle wees wordt de hoogte van het wezenpensioen verdubbeld (van 20% naar 40%). Voorwaarde is wel dat er geen (bijzonder) partnerpensioenuitkering wordt uitgekeerd aan de langstlevende ouder van het kind. Bereikbaar ouderdomspensioen = aantal te bereiken dienstjaren x 1,25% x pensioengrondslag Partnerpensioen in dienst = 100% bereikbaar ouderdoms pensioen in de Basismodule Wezenpensioen in dienst = 20% bereikbaar ouderdoms pensioen in de Basismodule VOORBEELD NABESTAANDENPENSIOEN Karin wil weten hoeveel nabestaandenpensioen er voor haar partner en dochter (16 jaar) is als zij komt te overlijden. Karin is 50 jaar en verdient bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en bonus). Karin is op 30 jarige leeftijd in dienst gekomen bij B-MS. Pensioengevend salaris Franchise /- Pensioengrondslag Bereikbaar ouderdomspensioen (65 jaar 30 jaar = 35 jaar) 35 jaar x 1,25% x Als Karin nu zou overlijden ontvangt haar partner 100% van het bereikbare ouderdomspensioen; dit is bruto per jaar. Haar dochter ontvangt tot haar 18de verjaardag 20% van aan wezenpensioen; dit is bruto per jaar. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij B-MS vervalt het kapitaal uit de Aanvullende module aan het Pensioenfonds. Dit kapitaal gebruikt het Pensioenfonds om aan uw nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen uit te keren, zoals in het bovenstaande voorbeeld staat berekend. Van het kapitaal dat u in de Ploegentoeslagmodule hebt gespaard, krijgen uw nabestaanden 50% uitgekeerd na 12

13 uw overlijden. De andere helft vervalt aan het Pensioenfonds. Als u hebt meegedaan aan de voormalige Vrijwillige bijspaarmodule, dan wordt dit kapitaal bij uw overlijden uitgekeerd. Het aanwezige kapitaal moet door uw partner of wezen gebruikt worden om (extra) partner- en/of wezenpensioen te kopen. Deze uitkeringen komen dus bovenop het pensioen uit de Basismodule. OVERLIJDEN NÁ UITDIENSTTREDING, MAAR VÓÓR PENSIONERING Uw nabestaanden hebben ook recht op nabestaandenpensioen als u B-MS hebt verlaten en komt te overlijden. Voorwaarde hiervoor is dat u niet voor waardeoverdracht (zie Werken en stoppen met werken op pagina 17) hebt gekozen toen u ergens anders ging werken. De nabestaanden hebben alleen recht op het deel dat is opgebouwd tot de datum van vertrek bij B-MS en op de rendementen op de kapitalen na datum van vertrek. Het gaat om wat opgebouwd is in de Basis-, de Aanvullende-, 50% van de Ploegentoeslag- en de eventuele Vrijwillige bijspaarmodule. Het partnerpensioen uit de Basismodule bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Om dit partnerpensioen te kunnen berekenen moeten we daarom eerst het opgebouwde ouderdomspensioen uit de Basismodule berekenen. Dat wordt berekend door het aantal jaren werkzaam te vermenigvuldigen met 1,25% maal de pensioengrondslag. partner- en wezenpensioen dat met het kapitaal kan worden aangekocht, hangt af van de waarde die het kapitaal vertegenwoordigt op het moment van aankoop en de levensverwachting van de partner. OVERLIJDEN NÁ PENSIONERING Overlijdt u in de periode ná pensionering, dan bestaat er ook recht op partner- en/of wezenpensioen. Tijdens uw diensttijd bij B-MS hebt u jaarlijks in de Basismodule rechten voor deze uitkeringen opgebouwd. Het partnerpensioen uit de Basismodule bedraagt 70% van het ouderdomspensioen, tenzij u dit percentage op de pensioendatum hebt gewijzigd. Het wezenpensioen uit de Basismodule bedraagt 20% van het ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen wordt net als in de twee voorgaande situaties verdubbeld van 20% naar 40% voor volle wezen, tenzij er nog een (bijzonder) partnerpensioenuitkering wordt uitgekeerd aan de langstlevende ouder van het kind. Of u vanuit de Aanvullende- en de voormalige Vrijwillige bijspaarmodule nog een aanvulling ontvangt op deze uitkering uit de Basismodule, hangt af van wat u op de pen sioen datum met de kapitalen uit de Aanvullende- en Vrij willige modules hebt aangekocht (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). Het wezenpensioen uit de Basismodule bedraagt 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de Basismodule. Net als bij overlijden in dienst, geldt dat de uitkering van 20% naar 40% verdubbeld wordt indien beide ouders zijn overleden. Naast het deel uit de Basismodule krijgen nabestaanden ook een pensioen vanuit het kapitaal in de Aanvullende module, 50% van de Ploegentoeslag module (de andere helft vervalt aan het Pensioenfonds) en eventueel de Vrij willige bijspaarmodule. Na overlijden moeten de nabestaanden namelijk direct met het kapitaal een partner- en/of wezenpensioen aankopen. De hoogte van het Stichting BMS Pensioenfonds 13

14 PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDS ONGE SCHIKTHEID Als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt en een uitkering ontvangt volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), krijgt u geen salaris meer. Toch wordt de pensioenopbouw bij het Pensioenfonds gewoon voor u voortgezet, alsof u nog bij B-MS in dienst bent. Dit geldt voor de Basis module en de Aanvullende module. Bij de Aanvullende module zal het Pensioenfonds voor u de betaling van het percentage voortzetten dat u in het jaar voorafgaande aan uw arbeidsongeschiktheid gemiddeld betaalde. Als u 100% arbeidsongeschikt bent en blijft, wordt de pensioenopbouw ook voor 100% voor u voortgezet tot de pensioendatum van 65 jaar. U hoeft hiervoor zelf geen premie te betalen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt de premievrije pensioenopbouw eveneens gedeeltelijk plaats; als u meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, wordt uw pensioenopbouw pro rata het arbeids ongeschiktheidspercentage voortgezet. Voor meer informatie over de WIA verwijzen wij u naar Als u arbeidsongeschikt zou raken en u verdient meer dan de WIA-grens van (in 2007) dan zou uw inkomen fors achteruit kunnen gaan. Om dat te voorkomen sloot het Pensioenfonds voorheen een excedentverzekering af. Sinds 1 januari 2006 wordt dat niet meer door het Pensioenfonds geregeld, maar regelt B-MS de WIA-excedent verzekering; Fortis voert de verzekering uit. B-MS betaalt overigens de premie voor de WIA-excedent verzekering. Met de uitkering kunt u een gedeelte van de mogelijke inkomensachteruitgang opvangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Personeelszaken. 14

15 KEUZES BIJ PENSIONERING Als u met pensioen gaat kunt u de pensioenregeling op belangrijke punten aanpassen naar uw eigen wensen. U hebt vier keuzemogelijkheden: deeltijdpensionering, eerder of later met pensioen, meer ouderdomspensioen ten koste van minder partnerpensioen (of andersom) en variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen. DEELTIJDPENSIONERING U kunt een aantal jaren in deeltijd met pensioen gaan. Dit betekent dat u alvast een dag (of een aantal dagen) per week met pensioen gaat, en nog een aantal dagen blijft werken. U krijgt dan een deel van uw pensioenuitkering en voor een deel nog salaris. Na deze periode gaat u uiterlijk op 70-jarige leeftijd fulltime met pensioen. Let op: de pensioenopbouw eindigt op uw 65ste. U moet uw verzoek om in deeltijd met pensioen te gaan minstens drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum via de afdeling Personeelszaken schriftelijk indienen bij het Pensioenfonds. Hiervoor bestaat een formulier dat u bij het Pensioenfonds kunt aanvragen. U kunt alleen met deeltijdpensioen na toestemming van B-MS. EERDER OF LATER MET PENSIOEN U kunt ervoor kiezen eerder (vervroegd) of later (uitgesteld) dan op de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan. Vervroegde en uitgestelde pensionering is mogelijk tussen uw 60ste en 70ste. U gaat dus uiterlijk in de maand dat u 70 wordt met pensioen. Voor vervroegde of uitgestelde pensionering hebt u toestemming nodig van B-MS. Een wijziging in de pensioenleeftijd geeft u minimaal drie maanden van te voren bij het Pensioenfonds aan. Dit doet u door een speciaal formulier in te vullen; dit formulier kunt u bij het Pensioenfonds opvragen. PARTNERPENSIOEN RUILEN VOOR EXTRA OUDERDOMSPENSIOEN Het partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt in het geval u komt te overlijden. Onder partner kan uw echtgeno(o)t(e) worden verstaan, de geregistreerde partner of de partner met wie u ongehuwd samenwoont (zie Het Nabestaandenpensioen op pagina 11). Het partnerpensioen uit de Basismodule wordt voor en door alle medewerkers opgebouwd, ook als u geen partner hebt. Op uw pensioendatum kunt u kiezen wat u met het opgebouwde partnerpensioen doet. Er zijn vier mogelijkheden: 1. u wilt dat het partnerpensioen voor uw partner gewoon blijft bestaan (dit is 70% van het ouderdomspensioen) 2. u wilt geen partnerpensioen, bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt of omdat uw partner een eigen inkomen heeft 3. u wilt wel een partnerpensioen, maar lager dan de standaard 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner een eigen inkomen of pensioen heeft, of omdat u een groot eigen vermogen hebt 4. U wilt een hoger partnerpensioen en daardoor een lager ouderdomspensioen. Stichting BMS Pensioenfonds 15

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie