INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14"

Transcriptie

1 december 2007

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN STOPPEN MET WERKEN 17 PENSIOEN VOOR UW EX-PARTNER 18 COMMUNICATIE 19 2

3 INLEIDING U neemt deel aan het B-MS Pensioen, de pensioenregeling voor medewerkers van Bristol-Myers Squibb in Nederland. B-MS vindt het belangrijk dat alle medewerkers een goed pensioen opbouwen. Iedereen die in dienst is bij B-MS doet daarom ongeacht zijn/haar leeftijd mee aan het B-MS Pensioen. Stichting BMS Pensioenfonds (vanaf hier: het Pensioenfonds) voert het B-MS Pensioen uit. De pensioenregeling van B-MS bestaat uit twee hoofdmodules, waar alle deelnemers ongeacht hun leeftijd of het aantal uren dat zij per week werken mee te maken hebben: de Basismodule en de Aanvullende module. Als laatste kent uw pensioen regeling de vrijwillige Ploegentoeslag module voor medewerkers die in ploegendienst werken. Wat deze regelingen precies betekenen, leest u elders in deze pensioenbrochure. Verder laten wij in deze brochure zien wat de invloed is van bepaalde gebeurtenissen zoals een scheiding, arbeids ongeschiktheid en pensionering op uw pensioen. Daarnaast ziet u welke keuzes u kunt maken; u hebt namelijk behoorlijk wat flexibiliteit om uw pensioen zelf in te richten. HOOFDLIJNEN Met deze brochure nemen wij u op hoofdlijnen mee door de pensioenregeling van B-MS. Om het voor u overzichtelijk te houden, gaan we niet op alle details van de regeling in. Deze brochure is alleen bedoeld om u op een heldere wijze te informeren over uw pensioen. Voor een volledige weergave van het B-MS Pensioen verwijzen wij u naar het Pensioenreglement en onze website Maar u kunt ook altijd contact opnemen met de afdeling Personeelszaken. Alle contactgegevens vindt u achterin deze brochure (zie Communicatie op pagina 19). WAAR KUNT U OP REKENEN? Dankzij het B-MS Pensioen kunt u vanaf uw 65ste rekenen op een goed ouderdomspensioen. Maar uw pensioenregeling voorziet in het geval u vóór uw pensionering komt te overlijden ook in een nabestaandenpensioen voor uw partner en een wezenpensioen voor uw achtergebleven kind(eren). Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw gewoon door. Verder heeft B-MS los van het Pensioenfonds een verzekering afgesloten om het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te houden. Kort samengevat bestaat het B-MS Pensioen uit: - een levenslang ouderdomspensioen vanaf uw 65ste - een nabestaandenpensioen voor uw eventuele partner en kinderen - voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. WAT DOET HET PENSIOENFONDS De pensioenregeling van B-MS wordt uitgevoerd door de Stichting BMS Pensioenfonds. Het Pensioenfonds voert het beleid uit, beheert de premies, keert de pensioenen uit en verzorgt de communicatie met de deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur van het Pensioenfonds bepaalt het beleid. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van zowel de werkgever als de medewerkers. U hebt via het bestuur dus inspraak. Daarnaast is vanaf 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan actief; hierin zijn de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigd. PENSIOEN VANAF 65 JAAR Vanaf het moment dat u bij B-MS in dienst treedt, bouwt u dus pensioen op via het B-MS Pensioen. De opbouw stopt zodra u met pensioen gaat, B-MS verlaat of als u vóór uw pensionering komt te overlijden. Stichting BMS Pensioenfonds 3

4 BASISMODULE Uw ouderdomspensioen bestaat uit twee hoofdmodules: de Basismodule en de Aanvullende module. Daarnaast is er een derde onderdeel: de Ploegentoeslag module. Medewerkers die een ploegentoeslag ontvangen, kunnen via deze Ploegentoeslag module vrijwillig ook over hun ploegentoeslag pensioen opbouwen. UW OUDERDOMSPENSIOEN Ploegentoeslag module Pensioengevend salaris Pensioengrondslag Aanvullende module Basismodule Franchise AOW Alle medewerkers van B-MS bouwen een pensioen op via de Basismodule. De pensioenregeling voor de Basismodule is een uitkeringsovereenkomst die werkt volgens het eindloonsysteem. Dit betekent dat u na uw pensionering een maandelijkse pensioenuitkering ontvangt, waarvan de hoogte gebaseerd en berekend is op basis van uw laatstverdiende salaris (vandaar de term eindloon). Omdat uw salaris verandert over de jaren, wordt uw pensioenopbouw jaarlijks aangevuld tot het niveau van het laatste jaar. Het plaatje hieronder laat zien hoe deze aanvulling werkt. De pensioenopbouw in de Basismodule werkt met een opbouwpercentage. De pensioenopbouw is een percentage van uw zogenaamde pensioengrondslag. Over de eerste euro van het pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op. U ontvangt vanaf uw 65ste namelijk een AOW-pensioen van de overheid; hier is in de pensioenopbouw rekening mee gehouden (zie kader Pensioengrondslag, Pensioengevend salaris en Franchise en AOW). Over uw (laatstverdiende) pensioengevend salaris vanaf euro bouwt u binnen de Basismodule 1,25% ouderdomspensioen op per jaar. Zo kunt u bijvoorbeeld in 40 jaar een ouderdomspensioen opbouwen dat 50% (40 x 1,25%) van uw laatste pensioengrondslag bedraagt. Dit ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U ontvangt de uitkering levenslang, dus totdat u overlijdt. 4

5 Een medewerker met een pensioengevend salaris van euro, bouwt dus jaarlijks 1,25% op over euro ( euro). Totdat de franchise of zijn pensioengevend salaris wijzigt natuurlijk. Hoe hoog het pensioen is dat u op een bepaald moment hebt opgebouwd, kunt u lezen in het pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt. EINDLOONSYSTEEM Dienstjaren Stel dat Frits in Dienstjaar pensioen opbouwde en dat hij na het eerste jaar een salarisstijging kreeg, waardoor hij in Dienstjaar opbouwde. Aan het eind van Dienstjaar 2 heeft Frits niet 1100 ( ), maar 500 (j1) (j2) (verhoging over dienstjaar 1) = PENSIOENGRONDSLAG Het inkomensdeel waarover u pensioen opbouwt, wordt de pensioengrondslag genoemd. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend salaris te verminderen met de franchise. PENSIOENGEVEND SALARIS Verhoging van pensioenopbouw Pensioenopbouw in een dienstjaar Het pensioengevend salaris bestaat uit 12 keer uw vaste maandsalaris, de 8% vakantietoeslag en de nominale bonus van 2,5%. FRANCHISE EN AOW Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt wordt de franchise genoemd. U bouwt over dat deel geen pensioen op, maar u krijgt voor (ongeveer) hetzelfde deel dat u daarmee had kunnen opbouwen wél pensioen; u ontvangt net als iedereen die in Nederland woont namelijk vanaf uw 65ste een AOW-pensioen van de overheid. B-MS bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte van de franchise. In 2007 is de franchise vastgesteld op euro. Dit bedrag is fiscaal gezien de minimale franchise die de wet toestaat. De hoogte van de franchise heeft géén invloed op de hoogte van de AOW, maar wel op uw B-MS pensioen: hoe lager de franchise, des te hoger is immers het bedrag waarover u pensioen opbouwt bij B-MS. Voor deeltijd werkers geldt een evenredige franchise: als u 55% werkt, is uw franchise ook 55% van euro (in 2007). TOESLAGVERLENING: VERHOGING VAN UW PENSIOEN Als u in dienst bent van B-MS wordt waardevermindering van uw pensioenopbouw door inflatie in principe door het eindloonsysteem voorkomen; uw loon neemt immers in principe elk jaar met minimaal het inflatiepercentage toe. Het pensioen van gepensioneerden, voormalig medewerkers en arbeidsongeschikten wordt niet verhoogd. Onze toeslagverlening wordt in officiële termen als volgt omschreven: Het Pensioenfonds verhoogt uw pensioen en opgebouwde pensioen niet onder normale omstandigheden. Het Pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om uw pensioenuitkering te verhogen. Stichting BMS Pensioenfonds 5

6 VOORBEELD OUDERDOMSPENSIOEN IN DE BASISMODULE Dirk is 64 jaar en gaat na 40 jaar werken met pensioen. Hij wil weten hoeveel pensioen hij ontvangt. Zijn laatstverdiende salaris is (inclusief bonus en vakantietoeslag). De franchise in 2007 bedraagt euro. Om te weten wat zijn pensioen is, berekenen wij eerst zijn pensioengrondslag en vermenigvuldigen deze vervolgens met het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage. Pensioengevendsalaris Franchise /- Pensioengrondslag Vanaf zijn pensioendatum ontvangt Dirk het volgende ouderdomspensioen uit de Basismodule: 40 x 1,25% x = bruto per jaar. Hiernaast ontvangt hij ook nog AOW. VOORBEELD OUDERDOMSPENSIOEN PARTTIMER IN DE BASISMODULE Jasper is ook 64 en gaat eveneens met pensioen. Jasper heeft altijd (40 jaar) 3 dagen per week gewerkt, en wil graag weten op welk pensioen hij kan rekenen. Zijn laatstverdiende salaris is De franchise in 2007 bedraagt Om zijn pensioen te berekenen nemen we zijn parttime percentage (3/5=60%) en berekenen op basis daarvan zijn pensioengrondslag. Vervolgens vermenigvuldigen wij dat met het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage. De pensioengrondslag wordt berekend door het salaris te verminderen met de franchise. Om de deeltijdfranchise te berekenen wordt de franchise vermenigvuldigd met het parttime percentage, dit komt uit op (60% x ). Pensioengevend salaris Deeltijdfranchise /- Pensioengrondslag Jasper ontvangt vanaf zijn pensioendatum het volgende ouderdomspensioen uit de Basismodule: 40 x 1,25% x = bruto per jaar. Hiernaast ontvangt hij ook nog AOW. WIE BETAALT DE PREMIE? Medewerkers betalen voor de Basis- en Aanvullende module in totaal 5% van hun pensioengrondslag. Voor de (vrijwillige) Ploegentoeslag module betaalt de medewerker 5% over de ploegentoeslag. De overige premies het overgrote deel betaalt B-MS. De premie die B-MS bijdraagt voor de Basismodule én de Aanvullende mo dule varieert jaarlijks, maar is ongeveer 20% van het pensioengevend salaris. B-MS stort deze bijdrage in het Pensioenfonds, tenzij de financiële positie van B-MS, een wijziging in een wet óf een verplichting voor het Pensioenfonds om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds, dat niet meer (volledig) toelaat. 6

7 AANVULLENDE MODULE Als aanvulling op de Basismodule bouwen alle medewerkers pensioen op via de Aanvullende module. De Aanvullende module is een beschikbare premieregeling met het karakter van een premieovereenkomst. Medewerkers krijgen maandelijks geld (oftewel: een premie beschikbaar gesteld), waarmee zij beleggen voor hun pensioen. Deelname in de Aanvullende module stopt op de datum dat u met pensioen gaat, maar uiterlijk in de maand dat u 65 wordt. De Aanvullende module werkt heel anders dan de Basismodule. In plaats van elk jaar een bepaald percentage op te bouwen tot een bedrag dat levenslang wordt uitgekeerd, belegt u met de premies. Met het rendement van uw beleggingen bouwt u een kapitaal op, waarmee u op de pensioendatum zélf een pensioen aankoopt. U bepaalt zelf wáár u dat doet: bij het Pensioenfonds of bij een verzekeraar naar keuze. In het laatste geval is het verstandig om bij een aantal verzekeraars offertes op te vragen. BESCHIKBARE PREMIEBIJDRAGEN PER JAAR VOOR DE AANVULLENDE MODULE ALS PERCENTAGE VAN DE PENSIOENGRONDSLAG Leeftijd Premiebijdrage B-MS en medewerker als percentage van de pensioengrondslag De premies draagt u gedeeltelijk zelf bij, maar voor het grootste deel betaalt B-MS de premie voor de Aanvullende module. B-MS stort elke maand een percentage van de pensioengrondslag in uw beleggingsrekening die bij Robeco is ondergebracht. Het percentage dat u zelf bijdraagt in de Basis- én Aanvullende module is in totaal 5% van uw pensioengrondslag (zie kader Wie betaalt de premie? op pagina 6). Zoals in de tabel hiernaast is weergegeven, is de ingelegde premie hoger naarmate u ouder bent. Dit is omdat de resterende beleggingsperiode tot aan de pensioendatum steeds korter wordt. Tot 20 2,6% ,8% ,4% ,1% ,0% ,0% ,2% ,7% ,6% ,9% RENDEMENT: KANSEN EN RISICO S! Op uw beleggingen (zoals aandelen, obligaties en vastgoed) behaalt u jaarlijks bepaalde rendementen. Hoe hoog deze zijn weet uiteraard nog niemand, maar het verleden leert dat het beleggen in bijvoorbeeld aandelen op langere termijn gunstiger is dan uw geld op een spaarrekening zetten. Het beleggen in aandelen blijft echter altijd een onzeker element behouden. Dit betekent dat uw behaald rendement ook negatief kan zijn. Stichting BMS Pensioenfonds 7

8 De rendementen die u behaalt zijn voor u; het beleggingsrisico draagt u zelf. Als uw beleggingen het goed doen, is het mogelijk dat u een aanzienlijk hoger pensioenkapitaal opbouwt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eerder of met een hogere uitkering met pensioen. Hebt u echter minder goede beleggingsresultaten behaald, dan kan dat betekenen dat de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering uit de Aanvullende module tegenvalt. Omdat beleggen altijd risicovol is, raden wij u het ten zeerste aan u goed te laten voorlichten over de mogelijke keuzes. Meer informatie over beleggen vindt u in de Deelnemersbrochure van Robeco, die u via de website van Robeco (www.robeco.nl/pensionproviders) kunt downloaden. U kunt bij Robeco ook telefonisch terecht met uw vragen over beleggen: WIE BEHEERT UW BELEGGINGEN? U bepaalt op welke manier u belegt. U kunt dit zelf doen, maar u kunt uw beleggingsportefeuille ook door Robeco laten beheren. Als u dit aan Robeco overlaat, worden uw beleggingen verdeeld volgens de zogenaamde Life Cycle. Dit betekent dat de fondsverdeling rekening houdt met uw leeftijd en zo is samengesteld dat u de meest optimale verwachte verhouding hebt tussen risico, rendement en looptijd. Via de Life Cycle gaat u naarmate u uw pensioendatum nadert steeds defensiever beleggen (dus meer in obligaties en spaarrekeningen en minder of niet in aandelen). U hebt immers steeds minder tijd om de rit uit te zitten en risico te dragen. Robeco heeft een aantal adviesmixen samengesteld die bij verschillende leeftijdscategorieën passen. Op vindt u alle fondsen waarin u kunt beleggen en de adviesmixen die Robeco per leeftijdsgroep heeft samengesteld. U kunt er echter ook voor kiezen uw portefeuille zelf te beheren en opgebouwde gelden te verplaatsen van het ene naar het andere beleggingsfonds. Besef wel dat dit switchen kosten met zich meebrengt. Ook zijn er andere kosten en mogelijkheden die u kunt terugvinden in de Deelnemersbrochure van Robeco. Als u ervoor kiest uw portefeuille zélf te beheren, zal Robeco u jaarlijks adviseren over uw actuele portefeuillesamenstelling. INLOGGEN BIJ ROBECO Inloggen op uw beleggingsrekening doet u door naar te gaan, te kiezen voor deelnemer en vervolgens naar Mijn rekeningoverzicht. Daar voert u uw login en password in. 8

9 VOORBEELD KAPITAALOPBOUW IN DE AANVULLENDE MODULE Sara is 29 jaar, op 1 januari 2007 begonnen bij B-MS en heeft een salaris van Hier geven wij een voorbeeld van wat zij jaarlijks aan kapitaal opbouwt met een rendement van 4%. Voor het gemak gaan we er vanuit dat zij in totaal 2% aankoop-, verkoop- en beheerkosten heeft én dat voor jaar 2 (j2) haar salaris en de franchise hetzelfde blijven. Pensioengevend salaris Franchise /- Pensioengrondslag Op basis van haar pensioengrondslag berekenen wij de premie voor dit jaar en het volgende jaar als zij 30 wordt (zie voor de premiepercentages de tabel op pagina 7). Hierop brengen we de kosten in mindering. Daarna voegen we haar beleggingsrendement toe, en weet Sara hoe hoog haar pensioenkapitaal is. Jaar Premie Kosten Rendement Totaal x 3,4% = % 603 x 104% x 4,1% = % 727 x 104% x 104% (van j1) enz. In jaar 1 is haar kapitaal 627 en in jaar 2 is dit opgelopen naar PENSIOEN AANKOPEN De ingelegde premies en de behaalde rendementen bepalen het uiteindelijk pensioenkapitaal waarmee je een pensioen aankoopt bij het Pensioenfonds of een verzekeraar, die u zelf kiest. Voordat u pensioen aankoopt, is het verstandig om bij een aantal verzekeraars offertes aan te vragen: de prijs kan variëren. De rentestand op het moment dat u uw pensioenkapitaal omzet in een (levenslange) pensioenuitkering speelt ook een rol bij de hoogte van uw pensioenuitkering; is de rentestand op dat moment laag, dan kunt u een lager pensioen aankopen dan bij een hoge rentestand. Bij het aankopen van het pensioen kiest u zelf binnen bepaalde verhoudingen aan welke type pensioen(en) u dit geld wilt besteden. U kunt kiezen uit een ouderdomspensioen met of zonder partnerpensioen. Als u ervoor kiest ouderdomspensioen met partnerpensioen aan te kopen afwijkend van de standaardverhouding, moet uw partner hiervoor schriftelijk toestemming geven (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). VRIJWILLIGE BIJSPAARMODULE Voorheen kon u sparen in de voormalige Vrijwillige b ijspaarmodule. Door de beperkte fiscale ruimte is dat voor vrij wel alle deelnemers niet langer mogelijk. Met het opgebouwde kapitaal uit de Vrijwillige bijspaarmodule koopt u pensioen aan bij het Pensioenfonds of een verzekeraar die u zelf kiest. MEDEWERKERS VÓÓR 1 JANUARI 2006 IN DIENST Medewerkers die vóór 1 januari 2006 in dienst waren bij B-MS, kunnen ook nog kapitaal opgebouwd hebben via de prepensioenregeling. Deze regeling is als gevolg van de wet VPL met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft voor medewerkers geboren op of ná 1 januari Het eventueel door u opgebouwde kapitaal blijft uiteraard bestaan en kan worden gebruikt voor een hoger pensioen of om eerder te stoppen met werken. Uw pensioen koopt u net zoals bij de Aanvullende module bij het Pensioenfonds of een verzekeraar die u zelf kiest. Stichting BMS Pensioenfonds 9

10 PLOEGENTOESLAG MODULE Als u in ploegendienst werkt, kunt u ook over uw ploegen toeslag vrijwillig kapitaal opbouwen. Deze kapitaal opbouw werkt net als de Aanvullende module via een beschikbare premieregeling. Als u ervoor kiest om kapitaal op te bouwen via de Ploegentoeslag module, legt B-MS geld bij. De hoogte van de door B-MS beschikbaar gestelde premie is net als bij de Aanvullende module afhankelijk van uw leeftijd. Uw premiebijdrage is altijd 5% over de ploegentoeslag. In de tabel is zichtbaar hoeveel premie u en B-MS bijdragen. PREMIEBIJDRAGEN (%) PER JAAR VOOR DE PLOEGENTOESLAG MODULE ALS PERCEN- TAGE VAN DE PLOEGENTOESLAG Leeftijd B-MS Medewerker Leeftijd B-MS Medewerker Tot 20 0,0% 5,0% ,3% 5,0% ,4% 5,0% ,6% 5,0% ,3% 5,0% ,2% 5,0% ,5% 5,0% ,3% 5,0% ,7% 5,0% ,1% 5,0% TOTAALOVERZICHT Het pensioen dat u uiteindelijk bij pensionering ontvangt bestaat dus uit AOW, de uitkering vanuit de Basismodule en de uitkering die u met uw pensioenkapitaal vanuit de Aanvullende module en eventueel Ploegentoeslag module aankoopt. Ploegentoeslag module Pensioengrondslag Aanvullende module Pensioenkapitaal Pensioenuitkering Basismodule Pensioenuitkering Franchise AOW Pensioenuitkering 10

11 HET NABESTAANDENPENSIOEN Als u onverhoopt komt te overlijden, betaalt het Pensioen fonds een pensioenuitkering aan uw nabestaanden. Uw nabestaanden zijn uw partner en/of kinderen. We bespreken hier wie onder uw partner en kinderen worden verstaan, en wat de hoogte van het nabestaanden pen sioen bedraagt in verschillende situaties. PARTNERPENSIOEN Als u overlijdt keert het Pensioenfonds een partnerpensioen uit aan uw partner. De uitkering start de maand volgend op die waarin u bent overleden en stopt op het moment dat uw partner zelf overlijdt. Het pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd, ongeacht het moment van en leeftijd bij uw overlijden. Als u al met pensioen bent, geldt dat de relatie met de betrokken partner is aangegaan vóórdat u met pensioen ging. Als u bijvoorbeeld na uw pensionering nog trouwt, is er géén recht op partnerpensioen voor die partner. Het recht op een partnerpensioenuitkering bestaat niet wanneer u op de pensioendatum ervoor gekozen hebt om uw pensioen volledig om te zetten in ouderdomspensioen (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). ONDER PARTNER WORDT VERSTAAN: - uw echtgeno(o)t(e), of - uw geregistreerde partner, of - de partner die geen directe familie van u is en met wie u - óf een samenlevingscontract bent aangegaan dat door een notaris is opgemaakt - óf volgens de registers van de burgerlijke stand al minimaal vijf jaar samenwoont. MELD UW PARTNER AAN Als u ongehuwd samenwoont, is het belangrijk dat het pensioenfonds hiervan op de hoogte is. Door uw partner aan te melden krijgt hij/zij recht op nabe staandenpensioen in het geval u komt te overlijden. Als u trouwt, hoeft u uw partner niet aan te melden, daarvan wordt het Pensioenfonds automatisch op de hoogte gesteld via de Gemeentelijke Basisadministratie. HET WEZENPENSIOEN Het Pensioenfonds betaalt bij uw overlijden ook een pensioenuitkering uit aan uw kind(eren): het wezenpensioen. Net als het partnerpensioen is het wezenpensioen een pensioenuitkering die ingaat in de maand volgend op uw overlijden. De uitkering stopt in principe op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Als het kind na zijn/haar 18de voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is of een uitkering op grond van de Wet Studiefinanciering ontvangt, wordt het wezenpensioen doorbetaald tot het moment dat die andere uitkeringen eindigen of als het kind 27 jaar wordt. ALS UW KINDEREN WORDEN BESCHOUWD: - alle eigen kinderen, en/of - uw pleegkinderen, en/of - kinderen van uw partner die u zelf opvoedt en onderhoudt. Stichting BMS Pensioenfonds 11

12 OVERLIJDEN GEDURENDE UW DIENSTVER- BAND BIJ B-MS Overlijdt u in de periode dat u nog in dienst bent van B-MS, dan wordt voor de hoogte van het (gewone) partnerpensioen in de Basismodule gedaan alsof u tot aan de pensioen datum in dienst bent gebleven. Deze fictieve dienstjaren van de datum van uw overlijden tot de datum dat u 65 zou zijn geworden, krijgt u er voor de berekening van uw pensioen dus bij. De hoogte van het partnerpensioen als u overlijdt tijdens uw dienstverband is 100% van het te bereiken ouderdomspensioen in de Basismodule. Het te bereiken ouderdomspensioen wordt berekend door het aantal fictief te bereiken dienstjaren te vermenigvuldigen met 1,25% maal de pensioengrondslag. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het bereikbare ouderdomspensioen in de Basismodule. Indien beide ouders zijn overleden het gaat dan om een volle wees wordt de hoogte van het wezenpensioen verdubbeld (van 20% naar 40%). Voorwaarde is wel dat er geen (bijzonder) partnerpensioenuitkering wordt uitgekeerd aan de langstlevende ouder van het kind. Bereikbaar ouderdomspensioen = aantal te bereiken dienstjaren x 1,25% x pensioengrondslag Partnerpensioen in dienst = 100% bereikbaar ouderdoms pensioen in de Basismodule Wezenpensioen in dienst = 20% bereikbaar ouderdoms pensioen in de Basismodule VOORBEELD NABESTAANDENPENSIOEN Karin wil weten hoeveel nabestaandenpensioen er voor haar partner en dochter (16 jaar) is als zij komt te overlijden. Karin is 50 jaar en verdient bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en bonus). Karin is op 30 jarige leeftijd in dienst gekomen bij B-MS. Pensioengevend salaris Franchise /- Pensioengrondslag Bereikbaar ouderdomspensioen (65 jaar 30 jaar = 35 jaar) 35 jaar x 1,25% x Als Karin nu zou overlijden ontvangt haar partner 100% van het bereikbare ouderdomspensioen; dit is bruto per jaar. Haar dochter ontvangt tot haar 18de verjaardag 20% van aan wezenpensioen; dit is bruto per jaar. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij B-MS vervalt het kapitaal uit de Aanvullende module aan het Pensioenfonds. Dit kapitaal gebruikt het Pensioenfonds om aan uw nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen uit te keren, zoals in het bovenstaande voorbeeld staat berekend. Van het kapitaal dat u in de Ploegentoeslagmodule hebt gespaard, krijgen uw nabestaanden 50% uitgekeerd na 12

13 uw overlijden. De andere helft vervalt aan het Pensioenfonds. Als u hebt meegedaan aan de voormalige Vrijwillige bijspaarmodule, dan wordt dit kapitaal bij uw overlijden uitgekeerd. Het aanwezige kapitaal moet door uw partner of wezen gebruikt worden om (extra) partner- en/of wezenpensioen te kopen. Deze uitkeringen komen dus bovenop het pensioen uit de Basismodule. OVERLIJDEN NÁ UITDIENSTTREDING, MAAR VÓÓR PENSIONERING Uw nabestaanden hebben ook recht op nabestaandenpensioen als u B-MS hebt verlaten en komt te overlijden. Voorwaarde hiervoor is dat u niet voor waardeoverdracht (zie Werken en stoppen met werken op pagina 17) hebt gekozen toen u ergens anders ging werken. De nabestaanden hebben alleen recht op het deel dat is opgebouwd tot de datum van vertrek bij B-MS en op de rendementen op de kapitalen na datum van vertrek. Het gaat om wat opgebouwd is in de Basis-, de Aanvullende-, 50% van de Ploegentoeslag- en de eventuele Vrijwillige bijspaarmodule. Het partnerpensioen uit de Basismodule bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Om dit partnerpensioen te kunnen berekenen moeten we daarom eerst het opgebouwde ouderdomspensioen uit de Basismodule berekenen. Dat wordt berekend door het aantal jaren werkzaam te vermenigvuldigen met 1,25% maal de pensioengrondslag. partner- en wezenpensioen dat met het kapitaal kan worden aangekocht, hangt af van de waarde die het kapitaal vertegenwoordigt op het moment van aankoop en de levensverwachting van de partner. OVERLIJDEN NÁ PENSIONERING Overlijdt u in de periode ná pensionering, dan bestaat er ook recht op partner- en/of wezenpensioen. Tijdens uw diensttijd bij B-MS hebt u jaarlijks in de Basismodule rechten voor deze uitkeringen opgebouwd. Het partnerpensioen uit de Basismodule bedraagt 70% van het ouderdomspensioen, tenzij u dit percentage op de pensioendatum hebt gewijzigd. Het wezenpensioen uit de Basismodule bedraagt 20% van het ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen wordt net als in de twee voorgaande situaties verdubbeld van 20% naar 40% voor volle wezen, tenzij er nog een (bijzonder) partnerpensioenuitkering wordt uitgekeerd aan de langstlevende ouder van het kind. Of u vanuit de Aanvullende- en de voormalige Vrijwillige bijspaarmodule nog een aanvulling ontvangt op deze uitkering uit de Basismodule, hangt af van wat u op de pen sioen datum met de kapitalen uit de Aanvullende- en Vrij willige modules hebt aangekocht (zie Keuzes bij pensionering op pagina 15). Het wezenpensioen uit de Basismodule bedraagt 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de Basismodule. Net als bij overlijden in dienst, geldt dat de uitkering van 20% naar 40% verdubbeld wordt indien beide ouders zijn overleden. Naast het deel uit de Basismodule krijgen nabestaanden ook een pensioen vanuit het kapitaal in de Aanvullende module, 50% van de Ploegentoeslag module (de andere helft vervalt aan het Pensioenfonds) en eventueel de Vrij willige bijspaarmodule. Na overlijden moeten de nabestaanden namelijk direct met het kapitaal een partner- en/of wezenpensioen aankopen. De hoogte van het Stichting BMS Pensioenfonds 13

14 PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDS ONGE SCHIKTHEID Als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt en een uitkering ontvangt volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), krijgt u geen salaris meer. Toch wordt de pensioenopbouw bij het Pensioenfonds gewoon voor u voortgezet, alsof u nog bij B-MS in dienst bent. Dit geldt voor de Basis module en de Aanvullende module. Bij de Aanvullende module zal het Pensioenfonds voor u de betaling van het percentage voortzetten dat u in het jaar voorafgaande aan uw arbeidsongeschiktheid gemiddeld betaalde. Als u 100% arbeidsongeschikt bent en blijft, wordt de pensioenopbouw ook voor 100% voor u voortgezet tot de pensioendatum van 65 jaar. U hoeft hiervoor zelf geen premie te betalen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt de premievrije pensioenopbouw eveneens gedeeltelijk plaats; als u meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, wordt uw pensioenopbouw pro rata het arbeids ongeschiktheidspercentage voortgezet. Voor meer informatie over de WIA verwijzen wij u naar Als u arbeidsongeschikt zou raken en u verdient meer dan de WIA-grens van (in 2007) dan zou uw inkomen fors achteruit kunnen gaan. Om dat te voorkomen sloot het Pensioenfonds voorheen een excedentverzekering af. Sinds 1 januari 2006 wordt dat niet meer door het Pensioenfonds geregeld, maar regelt B-MS de WIA-excedent verzekering; Fortis voert de verzekering uit. B-MS betaalt overigens de premie voor de WIA-excedent verzekering. Met de uitkering kunt u een gedeelte van de mogelijke inkomensachteruitgang opvangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Personeelszaken. 14

15 KEUZES BIJ PENSIONERING Als u met pensioen gaat kunt u de pensioenregeling op belangrijke punten aanpassen naar uw eigen wensen. U hebt vier keuzemogelijkheden: deeltijdpensionering, eerder of later met pensioen, meer ouderdomspensioen ten koste van minder partnerpensioen (of andersom) en variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen. DEELTIJDPENSIONERING U kunt een aantal jaren in deeltijd met pensioen gaan. Dit betekent dat u alvast een dag (of een aantal dagen) per week met pensioen gaat, en nog een aantal dagen blijft werken. U krijgt dan een deel van uw pensioenuitkering en voor een deel nog salaris. Na deze periode gaat u uiterlijk op 70-jarige leeftijd fulltime met pensioen. Let op: de pensioenopbouw eindigt op uw 65ste. U moet uw verzoek om in deeltijd met pensioen te gaan minstens drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum via de afdeling Personeelszaken schriftelijk indienen bij het Pensioenfonds. Hiervoor bestaat een formulier dat u bij het Pensioenfonds kunt aanvragen. U kunt alleen met deeltijdpensioen na toestemming van B-MS. EERDER OF LATER MET PENSIOEN U kunt ervoor kiezen eerder (vervroegd) of later (uitgesteld) dan op de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan. Vervroegde en uitgestelde pensionering is mogelijk tussen uw 60ste en 70ste. U gaat dus uiterlijk in de maand dat u 70 wordt met pensioen. Voor vervroegde of uitgestelde pensionering hebt u toestemming nodig van B-MS. Een wijziging in de pensioenleeftijd geeft u minimaal drie maanden van te voren bij het Pensioenfonds aan. Dit doet u door een speciaal formulier in te vullen; dit formulier kunt u bij het Pensioenfonds opvragen. PARTNERPENSIOEN RUILEN VOOR EXTRA OUDERDOMSPENSIOEN Het partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt in het geval u komt te overlijden. Onder partner kan uw echtgeno(o)t(e) worden verstaan, de geregistreerde partner of de partner met wie u ongehuwd samenwoont (zie Het Nabestaandenpensioen op pagina 11). Het partnerpensioen uit de Basismodule wordt voor en door alle medewerkers opgebouwd, ook als u geen partner hebt. Op uw pensioendatum kunt u kiezen wat u met het opgebouwde partnerpensioen doet. Er zijn vier mogelijkheden: 1. u wilt dat het partnerpensioen voor uw partner gewoon blijft bestaan (dit is 70% van het ouderdomspensioen) 2. u wilt geen partnerpensioen, bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt of omdat uw partner een eigen inkomen heeft 3. u wilt wel een partnerpensioen, maar lager dan de standaard 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner een eigen inkomen of pensioen heeft, of omdat u een groot eigen vermogen hebt 4. U wilt een hoger partnerpensioen en daardoor een lager ouderdomspensioen. Stichting BMS Pensioenfonds 15

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Pensioenfonds. Startbrief. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Startbrief. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Pensioenfonds Startbrief Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Inhoud Welkom bij Pensioenfonds Yara 3 Net in dienst: wat moet u doen? 4 Pensioenregeling in het kort 4 Inhoud Pensioenregeling 1C 5 Pensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie