uw kenmerk ons kenmerk CvA/ CVA/LOGA08/17 Lbr. 08/062

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw kenmerk ons kenmerk CvA/200800533 CVA/LOGA08/17 Lbr. 08/062"

Transcriptie

1 Brief aan de leden T.a.v. het college vnic Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW uw kenmerk ons kenmerk CvA/ CVA/LOGA08/17 Lbr. 08/062 bijlagefn) 2 datum 7 april 2008 Samenvatting Na een lange periode van overleg door de onderhandelingsdelegatie van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) van het College voor Arbeidszaken (CVA) van de VNG en de vertegenwoordigers van de bonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak is op donderdag 20 maart een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Met deze brief vraagt de KGA uw mening over het bereikte resultaat. Bij deze brief vindt u een reactieformulier voor uw inhoudelijke opmerkingen. De KGA wil benadrukken dat de mogelijkheid tot reageren uitsluitend is bedoeld voor bestuurders met de sociale werkvoorziening in hun portefeuille. Wij verzoeken u het reactieformulier voor 29 april 2008 te faxen naar het CvAsecretariaat. Wanneer u niet reageert wordt dit opgevat als uw instemming met het onderhandelaarsakkoord. 8o; o; Postbus GK Den Haag Nassaulaan JS Den Haag Tel Fax

2 VIUG Aan de leden Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U CVA/LOGA08/17 Lbr. 08/062 bijlage(n) 2 datum 7 april 2008 Geacht College, Na een lange periode van overleg door de onderhandelingsdelegatie van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) van het College voor Arbeidszaken (CVA) van de VNG en de vertegenwoordigers van de bonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak is op donderdag 20 maart een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Met deze brief vraagt de KGA uw mening over het bereikte resultaat. Bij deze brief vindt u een reactieformulier voor uw inhoudelijke opmerkingen. Wij verzoeken u het reactieformulier voor 29 april 2008 te faxen naar het CvA-secretariaat. Wanneer u niet reageert, wordt dit opgevat als uw instemming met het onderhandelaarsakkoord. Paragraaf 1 informeert u kort over de belangrijkste onderdelen van het onderhandelaarsakkoord (de volledige tekst van het akkoord vindt u in bijlage 1), vervolgens staat in paragraaf 2 de waardering die de onderhandelingsdelegatie aan het akkoord geeft. Paragraaf 3 legt de procedure van de ledenraadpleging uit en tot slot wordt in paragraaf 4 een overzicht van de bijlagen bij deze brief gegeven. Postbus GK Den Haag Nassaulaan JS Den Haag Tel Fax Betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april

3 1 Belangrijkste onderdelen van het akkoord 1.1 Looptijd 1 november maart Loonsverhoging 3% per 1 maart ,5% per 1 maart 2008 Eenmalige uitkering van 125 in februari Wijziging van het loongebouw per 1 februari 2009 die voor de meeste werknemers een loonsverhoging betekent van (zie ook paragraaf 1.4). 1.3 Ontwikkeling en salaris eerste jaren Partijen hebben afgesproken dat de periode waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de medewerker wordt verlengd van 2 naar maximaal 5 jaar. Het is de bedoeling dat de werkgever samen met de nieuwe medewerker een ontwikkelingsplan opstelt voor een periode van maximaal 5 jaar. Gedurende deze periode mag de werkgever het minimumloon betalen. 1.4 Wijzing loongebouw Om de ontwikkelingsperiode van 5 jaar te integreren in het loongebouw zijn partijen overeengekomen om voor nieuwe werknemers een loonschaal O op te nemen in het loongebouw. Om de samenhang te behouden is het gehele loongebouw aangepast. Deze aanpassing betekent voor de meeste werknemers een loonsverhoging van. De aanpassing wordt ingevoerd per 1 januari Wijziging toeslagenregeling Partijen zijn overeengekomen om de toeslagenregeling te wijzigen. De werktijden waarop geen of een lagere toeslag wordt betaald, worden zowel aan het begin als aan het eind van de werkdag met een uur uitgebreid. In het kader van overgangsrecht is er voor de toeslag onregelmatige dienst een afbouwregeling overeengekomen. 1.6 Wijziging garantieregeling Voor medewerkers die meer arbeidsongeschikt raken, wordt de garantieregeling afgeschaft. In plaats van de garantieuitkering van het Sw-bedrijf ontvangen deze medewerkers een (hogere) WAO/WIA/Wajong uitkering van het UWV. De medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt een aanvulling op zijn beloning gedurende 4 jaar. Betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april

4 1.8 Wijziging seniorenregeling De seniorenregeling wordt aangepast per 1 oktober De huidige 57- en 59-regeling worden voor nieuwe toetreders afgeschaft. De regeling wordt vervangen door een regeling waarbij de werktijd van medewerkers van 58 jaar en ouder kan worden teruggebracht met 10% onder doorbetaling van 95% van het loon. De werktijd van medewerkers van 59 jaar en ouder kan met 20% worden teruggebracht onder doorbetaling van 92,5% van het loon. De werktijd van medewerker van 61,5 jaar en ouder kan met 20% worden teruggebracht onder doorbetaling van 100% van het loon. 1.9 Afschaffing Seeftijdsverlofdagen Partijen zijn overeengekomen dat per 1 januari 2009 de leeftijdsverlofdagen worden afgeschaft. Het verlof bedraagt vanaf dat moment voor iedere werknemer van 20 jaar en ouder 165,8 uren. In het kader van overgangsrecht wordt het aantal verlofuren voor medewerkers die 45 jaar of ouder zijn op 31 december 2008 bevroren. Deze medewerkers behouden gedurende hun dienstverband het aantal verlofuren waar zij op 31 december 2008 volgens de oude regeling recht op hadden Invoering franchise bij heffing pensioenpremie Partijen hebben afgesproken om het premiesysteem van de pensioenregeling te wijzigen. Tot nu toe werd premie betaald over het hele loon, terwijl de opbouw plaatsvindt over het loon minus de franchise. Omdat dit in feite betekent dat medewerkers met een laag inkomen meebetalen aan het pensioen van medewerkers met een hoger inkomen zijn partijen overeengekomen om bij zowel de premie als de opbouw van het pensioen een franchise toe te passen. Er is een tijdelijke compensatieregeling overeengekomen die de inkomenseffecten beperkt tot maximaal 180 achteruitgang per jaar. 2 Weging van het resultaat Sinds oktober 2007 hebben de KGA en de vakbonden onderhandeld om te komen tot een CAO voor de sociale werkvoorziening. De onderhandelingen verliepen redelijk moeizaam. Zo moeizaam dat de KGA in februari 2008 de bonden een eindbod deed. Partijen bleven desondanks in gesprek. Door de goede wil van beide partijen kon uiteindelijk op 20 maart jl. een akkoord worden gesloten. De KGA, maar ook de vertegenwoordigers van Cedris, de brancheorganisatie van de Swbedrijven die betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen, zijn ingenomen met het uiteindelijke resultaat. Het is een vernieuwende CAO waar zowel werkgevers als werknemers tevreden over kunnen zijn. Ondanks de vernieuwingen is het gelukt om het solide karakter van de CAO te behouden voor degenen die blijvend zijn aangewezen op arbeid binnen het Sw-bedrijf. Op grond van onderstaande overwegingen legt de KGA dit onderhandelaarsakkoord dan ook met een positief advies aan u voor. Betren Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april

5 2.1 Looptijd en loonontwikkeling De KGA had, gelet op de slechte financiële situatie van veel bedrijven, ingezet op een beheerste en gematigde loonontwikkeling. Indien de gemaakte afspraken in de CAO worden vergeleken met afspraken in andere CAO's die ongeveer gelijktijdig tot stand zijn gekomen, kan gesteld worden dat dit is gelukt. Veel nieuwe CAO's kennen hogere loonstijgingen, zonder dat de CAO voor de sociale werkvoorziening erg uit de pas loopt. De kosten van dit akkoord vallen binnen de marges van wat financieel verantwoord is. Daarnaast is er een langere looptijd van 28 maanden afgesproken. Gezien de onzekere ontwikkeling van de economie geeft dit voor een langere periode zekerheid voor de bedrijven. 2.2 Stimulering doorstroom naar meer reguliere arbeid De KGA heeft ingezet op een aantal wijzigingen van de CAO die zijn gericht op het bevorderen van de doorstroom van Sw-geïndiceerden naar zo regulier mogelijke arbeidsplaatsen. De KGA is tevreden met het bereikte resultaat al valt er nog wel wat te wensen. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen. Verlenging ontwikkelingsperiode van 2 naar 5 De KGA is vooral tevreden over de verlenging van de ontwikkelingsperiode van 2 naar maximaal 5 jaar voor nieuwe medewerkers. In deze periode ligt de focus op het vergroten van competenties en vaardigheden. Omdat de kansen op werk buiten het Sw-bedrijf het grootst zijn in de eerste jaren na aanvaarding van een baan in de Wsw, verwacht de KGA hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de doorstroom van medewerkers naar meer reguliere vormen van arbeid. Gedurende de ontwikkelingsperiode mag het Sw-bedrijf het minimumloon uitbetalen. Hiervoor is een nieuwe O (ontwikkelings)schaal in het leven geroepen. Hierdoor kan het Sw-bedrijf de extra scholingskosten financieren en vormt het salarisniveau van de medewerker gedurende zijn ontwikkelingsperiode in ieder geval geen belemmering om een baan te accepteren buiten het Swbedrijf. Wijziging toeslagenregeling Een andere doelstelling van de KGA was een meer marktconforme toeslagenregeling. De toeslagenregeling was in vergelijking met de omliggende sectoren hoog. De regeling werd door potentiële inhurende werkgevers als een drempel ervaren omdat hun eigen werknemers soms geen of een lagere toeslagen ontvangen. Door de uitbreiding van het dagvenster wordt de regeling versoberd. Hierdoor zal de regeling wellicht minder snel een belemmering vormen om Swmedewerkers in te huren. Een verlaging van de percentages, zoals de inzet was van de KGA, was onbespreekbaar voor de bonden. Betren Ledenraadpieging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april 2008 os

6 Wijziging garantieregeling Door de garantieregeling af te schaffen voor medewerkers die meer arbeidsongeschikt raken, bereikt de sector dat zij geen betalingen meer verricht aan medewerkers die zonder de garantieregeling zouden worden betaald door het UWV. Daarnaast is de regeling aangescherpt. Van medewerkers die gebruik maken van de garantieregeling wordt een actievere houding verwacht. De medewerker moet aan een aantal voorwaarden voldoen om zijn loongarantie te behouden zoals het instemmen met een detachering of begeleid werken. Met deze aanscherping wil de KGA bereiken dat de medewerkers gemotiveerd blijven om ander werk te zoeken, ondanks de garantieregeling. 2.4 Seniorenregeling en leeftijdsveriofdagen Het CvA heeft tijdens deze onderhandelingen ingezet op het afschaffen van de seniorenregeling. Voor de bonden was dit van meet af aan onbespreekbaar. Als compromis hebben partijen uiteindelijk de seniorenregeling zodanig aangepast dat de regeling beter aansluit bij de bedrijfsvoering. Het maximale verlof beloopt in de nieuwe regeling 20% terwijl dat in de oude regeling maximaal 40% bedroeg. Met deze beperking van het maximale verlof kan de bedrijfsvoering worden verbeterd, wat van belang is voor de bedrijven. In de oude regeling was de eigen bijdrage voor veel werknemers een belemmering om mee te doen. De eigen bijdrage van de medewerker is in de nieuwe regeling kleiner. De KGA verwacht daarom een hogere deelname waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het gezond langer doorwerken. Om de wijziging van de seniorenregeling te kunnen financieren zijn in ruil daarvoor de leeftijdsverlofdagen afgeschaft. 2.5 Vergelijking met het eindbod Na het eindbod heeft de KGA nog een paar kleine concessies gedaan aan de bonden. De belangrijkste waren een eenmalige uitkering van 125 euro in 2010 en een iets andere vormgeving van de seniorenregeling. Met deze concessies stijgen de structurele kosten van het akkoord ten opzichte van het eindbod in zeer geringe mate. Grote winst is echter dat er nu een akkoord ligt, dat met een positief advies door de onderhandelaars van de bonden zal worden voorgelegd aan hun achterban. 3 Procedure ledenraadpleging Door de teruglopende opkomst van bestuurders bij ledenraadplegingen vindt deze raadpleging schriftelijk plaats. U vindt bij deze brief een reactieformulier voor uw inhoudelijke opmerkingen (bijlage 2). Wij verzoeken u het reactieformulier met uw inhoudelijke opmerkingen voor 29 april 2008 te faxen naar het CvA-secretariaat. Betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april 2008 oe

7 De KGA wil benadrukken dat de mogelijkheid tot reageren uitsluitend is bedoeld voor bestuurders met de sociale werkvoorziening in hun portefeuille. Wanneer u niet reageert, wordt dit opgevat als uw instemming met het onderhandelaarsakkoord. Als uit de ledenraadpleging blijkt dat het resultaat voldoende draagvlak heeft onder de leden kan het bestuur van de VNG het onderhandelaarsakkoord definitief vaststellen. 4 Bijlagen bij CvA brief U Bijlage 1 Onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening , inclusief bijlagen Bijlage 2 Reactieformulier Wij vertrouwen er op u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen hebt, vernemen wij die graag van u. Hoogachtend, College voor Arbeidszaken van de VNG drs. mr. C.M. Sjerps, secretaris Deze ledenbrief staat ook op onder brieven. Betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord SW Datum 7 april

8 Onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening l Inleiding Op 20 maart 2008 hebben partijen, aan werknemerszijde ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak, en aan werkgeverszijde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een onderhandelaarsakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening. De gemaakte afspraken gaan in per l november 2007, tenzij anders is aangegeven. Een van de belangrijkste thema's tijdens deze CAO onderhandelingen was de doorstroom van Sw-geïndiceerden naar zo regulier mogelijke arbeidsplaatsen. Partijen zijn het er over eens dat deze beweging van binnen naar buiten zo veel mogelijk moet worden gestimuleerd. Randvoorwaarde voor beide partijen hierbij is dat de CAO Wsw een solide regeling blijft die ruime zekerheid biedt voor werknemers die het niet lukt om buiten de beschutte omgeving van het S w-bedrij f arbeid te vinden. 2 Looptijd Het akkoord heeft een looptijd van l november 2007 tot l maart Loonparagraaf Partijen zijn overeengekomen dat per l maart 2008 de lonen worden verhoogd met 3%. Per l maart 2009 worden de lonen verhoogd met 2,5%. In de maand februari 2010 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 125 bij een fulltime dienstverband. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. Partijen zijn daarnaast een wijziging van het loongebouw overeengekomen per l januari 2009 (zie paragraaf 5). Deze wijziging betekent voor de meeste werknemers een loonsverhoging van. Partijen zijn ten slotte overeengekomen dat bij het bepalen van de omvang van de totale diensttijd in de zin van artikel 24 lid 3 en 4 aansluitende dienstjaren op grond van een arbeidsovereenkomst in de zin van de CAO Wsw meegerekend worden. 4 Ontwikkeling en salaris eerste jaren Partijen zijn van mening dat het vergroten van de competenties en vaardigheden van nieuwe werknemers van groot belang is. Uit ervaring blijkt immers dat de kans op werk buiten de beschutte omgeving van het Sw-bedrijf het grootst is in de eerste jaren na aanvaarding van een baan binnen de Wsw. Partijen zijn daarom overeengekomen dat per l juli 2008 de termijn van het ontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 26 lid l wordt gewijzigd van maximaal 2 naar maximaal 5 jaar. Indien voor de werknemer een ontwikkelingsperiode van 5 jaar niet nodig is, zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld voor een kortere periode.

9 Gedurende de ontwikkelingsperiode krijgt het Sw-bedrijf de mogelijkheid om de Wet Minimumloon (WML) toe te passen.. Het minimum (jeugd)loon mag alleen worden betaald als aan de voorwaarden wordt voldaan van artikel 26 lid l sub a en b. Indien niet aan die voorwaarden wordt voldaan, is inpassing in functieloon aan de orde. Het ontwikkelingsplan wordt in overleg met de werknemer in het eerste kwartaal van zijn dienstverband uitgewerkt. Het plan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor het overige is artikel 48 van toepassing. Waar redactioneel nodig worden de artikelen 26, 48, 49 en 50 aangepast. Naleving Partijen nemen initiatief om een monitor te ontwikkelen voor de naleving van de afspraken die gemaakt zijn in het ontwikkelingsplan. Deze monitor kan gelijk met de tweejaarlijkse monitoring van de gehele CAO worden uitgevoerd. Op bedrijfsniveau wordt aan de medezeggenschap jaarlijks inzicht gegeven in de uitvoering van de ontwikkelingsplannen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om op WML te belonen. 5 Wijziging loongebouw Om de ontwikkelingsperiode van (maximaal) 5 jaar te integreren in het loongebouw zijn partijen overeengekomen om voor nieuwe werknemers een loonschaal O op te nemen in het loongebouw. De WML is de basis voor deze nieuwe schaal O. Het salarisniveau van schaal O is gelijk aan de WML. Voor werknemers die in dienst zijn getreden tussen l juli 2008 en 31 december 2008 geldt gedurende deze periode de WML. Per l januari 2009 worden deze werknemers ingeschaald in schaal O. Het salarisniveau van schaal A wordt aangepast. Startschaal A begint op salarisregel 21 en is gelijk aan de WML. Schaal A kent voorts 2 periodieken die net als de andere schalen de CAO ontwikkeling volgen. Door deze aanpassing komt schaal A in te zitten tussen schaal O en BI. Om de samenhang te behouden in het loongebouw gaan werknemers op startschaal A, trede l en 2 van schaal A, en de startschalen BI en B2 er een regel op vooruit. Om tot een evenwichtige opbouw te komen, wordt regelnummer 22 met 16,00, regelnummer 23 met 22,00 en de regelnummers 24 tot en met 67 met verhoogd. Tot slot wordt ook aan de jeugdschalen een schaal O toegevoegd. Deze schaal is gelijk aan het jeugd WML voor de betreffende leeftijd. Bij de komende CAO-onderhandelingen zullen partijen nagaan of de ontwikkeling van de WML noopt tot verdere aanpassingen van het loongebouw om de samenhang in het loongebouw verder te behouden. Het nieuwe loongebouw wordt ingevoerd per l januari In bijlage l wordt het nieuwe loongebouw in zijn geheel weergegeven.

10 6 Toeslagen Partijen zijn overeengekomen de toeslagenregeling te wijzigen per l juli De werktijden waarop geen toeslagen onregelmatige dienst worden betaald, worden zowel aan het begin als aan het eind met l uur uitgebreid. Dit betekent dat werknemers die op maandag tot en met vrijdag worden ingezet tussen 6.00 tot uur geen recht hebben op een toeslag onregelmatige dienst. Bij overwerk geldt gedurende deze uren een percentage van 25%. De werktijden op zaterdag waarvoor een toeslag van 35% wordt toegekend, worden overeenkomstig aangepast, dus van 7.00 tot uur wordt van 6.00 tot uur. Om de gevolgen van deze maatregel geleidelijk op te kunnen vangen, is een afbouwregeling voor de toeslag onregelmatige dienst afgesproken. Werknemers die op l januari 2008 in dienst waren en die in 2007 een toeslag onregelmatige dienst hebben ontvangen, worden gecompenseerd voor de wijziging van de regeling. Deze werknemers ontvangen de komende 3 jaar toch een toeslag indien zij worden ingezet op een uur dat op grond van de nieuwe regeling niet langer recht geeft op een toeslag of recht geeft op een lagere toeslag. Afbouwregeling maandag tot en met vrijdag Het percentage van de toeslag onregelmatige dienst voor maandag tot en met vrijdag bij inzet van de werknemer tussen 6.00 en 7.00 en tussen en wordt op onderstaande wijze afgebouwd van 35 naar 0: van l juli 2008 tot l juli 2009: 26,25% van l juli 2009 tot l juli 2010: 17,50% van l juli 2010 tot l juli 2011: 8,75% vanaf l juli 2011:0% Afbouwregeling zaterdag Het percentage van de toeslag onregelmatige dienst voor zaterdag bij inzet van de werknemer tussen 6.00 en 7.00 en tussen en wordt op onderstaande wijze afgebouwd van 50 naar 35: van l juli 2008 tot l juli 2009: 46,25% van l juli 2009 tot l juli 2010: 42,50% van l juli 2010 tot l juli 2011: 38,75% vanaf l juli 2010: 35% 7 Garantieregeling Op grond van de huidige garantieregeling behoudt een werknemer altijd zijn oorspronkelijke schaal ook indien hij meer arbeidsongeschikt raakt. Doordat het salaris van de werknemer gelijk blijft, treedt er geen verlies aan restverdiencapaciteit op en heeft de werknemer geen recht op een verhoging van zijn WAO/WIA/Wajong uitkering. Daarmee neemt de werkgever feitelijk de rol van het UWV over. Daarom zijn partijen overeengekomen dat de garantieregeling voor deze groep werknemers wordt afgeschaft. In plaats van de garantieuitkering van het S w-bedrij f ontvangen deze werknemers een (hogere) WAO/WIA/Wajong uitkering van het UWV.

11 Voor werknemers die geen beroep kunnen doen op een WAO/WIA/Wajong uitkering en die minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, zijn partijen een werkgeversaanvulling overeengekomen (zie paragraaf 8). Ook zijn partijen overeengekomen dat de randvoorwaarden rondom de garantieregeling voor zover die niet met arbeidsongeschiktheid te maken hebben, worden aangepast. ledere werknemer met een loongarantie wordt, om zijn loongarantie te behouden, geacht actief mee te zoeken naar een passende werkplek en is verplicht: a. passende arbeid, arbeid passend bij zijn belastbaarheid en capaciteiten, te accepteren; b. in voorkomend geval zijn volledige medewerking te geven aan detachering c.q. begeleid werken (voor wat betreft begeleid werken geldt deze voorwaarde alleen voor diegenen die na daartoe geïndiceerd zijn en toegetreden zijn tot de Sw); en c. actief mee te werken aan maatregelen die plaatsing in passende arbeid bevorderen. Het niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot het vervallen van de loongarantie en tot indeling in een aangewezen functie met het daarbij behorende salaris. Bovengenoemde wijzigingen worden doorgevoerd per l juli Ziekte en arbeidsongeschiktheid Minder dan 35% De werknemer die arbeidsongeschikt raakt, maar onder de grens blijft van 35%, kan te maken krijgen met inkomensverlies door de verminderde inzetbaarheid en het daardoor lagere loon, terwijl daar anderzijds geen arbeidsongeschiktheidsuitkering tegenover staat. Partijen zijn overeengekomen dat de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard een aanvulling ontvangt op zijn beloning gedurende 4 jaar. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer wordt herplaatst in een passende functie waaraan een lagere beloning is verbonden of in zijn oude functie maar tegen een lager aantal uren. Het eerste jaar bedraagt de aanvulling 70% van het verschil tussen het nieuwe en het oude salaris, vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. In het tweede, derde en vierde jaar bedraagt deze aanvulling respectievelijk 55%, 40% en 25% van eerdergenoemde grondslag. De regeling gaat uit van een definitieve herplaatsing, dat wil zeggen een herplaatsing blijkend uit een wijziging van de arbeidsovereenkomst. 3 5% tot 80% Bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% kan inkomensverlies zoveel als mogelijk worden voorkomen indien de werkgever de werknemer een passende werkplek aanbiedt. Partijen doen daarom een beroep op de S w-bedrij ven om in voorkomend geval de werknemers voor tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit te herplaatsen. Monitoring Partijen zijn overeengekomen te monitoren wat de invoering van de WIA voor effect heeft op het inkomen van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte Sw-werknemer.

12 Verzekering Partijen gaan onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een collectieve aanvullende verzekering waarvan individuele werknemers gebruik kunnen maken ten behoeve van het afdekken van arbeidsongeschiktheidsrisico's. Bovengenoemde wijzigingen worden doorgevoerd per l juli Seniorenregeling Door het verschuiven van de spilleeftijd in de pensioenregeling moeten mensen langer doorwerken. Een op de sector toegesneden seniorenregeling kan er toe bijdragen dat de werknemer actief en werkend zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De werktijdverkorting op grond van de huidige seniorenregeling (artikel 44) gaat echter gepaard met een inkomensachteruitgang voor de werknemer. In de praktijk blijkt dat vooral werknemers in de laagste schalen daarom geen gebruik maken van de seniorenregeling. Daarmee is de huidige regeling niet effectief in het bereiken van de doelstelling (bevorderen van langer doorwerken voor wie het nodig heeft). Om de regeling beter toe te snijden op de kenmerken van de sector, zijn partijen overeengekomen de huidige seniorenregeling te wijzigen: de werktijd van werknemers van 58 jaar en ouder wordt op verzoek van de werknemer met 10% teruggebracht onder doorbetaling van 95% van het geldende loon. de werktijd van werknemers van 59 jaar en ouder wordt op verzoek van de werknemer met 20% teruggebracht onder doorbetaling van 92,5% van het geldende loon. De werktijd van werknemers van 61,5 jaar en ouder wordt op verzoek van de werknemer met 20% teruggebracht onder doorbetaling van 100% van het geldende loon. Met de nieuwe seniorenregeling wordt bevorderd dat de werknemers in de Sw zo gezond mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd halen. De nieuwe regeling wordt ingevoerd per l oktober De voorwaarden voor gebruik van de seniorenregeling blijven onveranderd met dien verstande dat de werknemer die gebruik gaat maken van de 58-regeling nog maximaal 90% van zijn maximale spaarsaldo aan spaaruren mag hebben. De werknemer die gebruik gaat maken van de nieuwe 59-regeling mag nog maximaal 80% van zijn spaaruren hebben. De werknemer die gebruik gaat maken van de 61,5-regeling mag nog maximaal 80% van zijn spaaruren hebben. De huidige 57- en 59-regelingen worden per l oktober 2008 afgeschaft voor nieuwe toetreders. Diegenen die per 30 september 2008 al gebruik maken van de huidige 57- of 59- regeling kunnen daarvan gebruik blijven maken tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Indien een werknemer die gebruik maakt van de huidige 57- of 59-regeling de 61,5-jarige leeftijd heeft bereikt, kan hij er op dat moment of daarna voor kiezen om gebruik te maken van de nieuwe 61,5-regeling. Toepassing van de huidige 57- of 59-regeling wordt in dat geval stopgezet.

13 10 Leeftijdsverlofdagen Vanaf l januari 2009 worden de leeftij ds verlofdagen (artikel 38) afgeschaft en bedraagt het verlof voor iedere werknemer van 20 jaar en ouder 165,8 uren per jaar (bij een fulltime dienstverband). In het kader van overgangsrecht wordt het aantal verlofuren voor werknemers die 45 jaar of ouder zijn op 31 december 2008 bevroren. Deze werknemers behouden gedurende hun dienstverband het aantal verlofuren waar zij op 31 december 2008 volgens de oude regeling recht op zouden hebben. Het aantal neemt voor hen daarom niet meer toe met het stijgen van de leeftijd. Dit overgangsrecht is niet van toepassing wanneer werknemers gebruik gaan maken van de nieuwe seniorenregeling. Op dat moment vervallen de leeftijdsverlofdagen. 11 Ziektekosten Sinds de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel kent de sector een collectief ziektekostencontract. Hierdoor kunnen werknemers in de Sw zich tegen een redelijke prijs verzekeren voor de basisverzekering en indien gewenst, voor aanvullende zorgpakketten. Gelet op het belang van werknemers om gebruik te kunnen maken van de voordelen die een collectief contract biedt, zijn partijen overeengekomen dat er tijdens de looptijd van deze CAO sprake zal zijn van een collectief sectoraal contract. 12 Doorbetaling loon en pensioenopbouw bij ziekte langer dan 2 jaar De huidige pensioenregeling kent als specifieke bepaling dat zolang het dienstverband duurt, er pensioenopbouw en premieafdracht plaatsvindt. Conform de CAO stopt na 2 jaar ziekte de doorbetaling van het salaris, waardoor, indien het dienstverband voortduurt, er geen salaris meer is waarop de pensioenpremie verhaald kan worden. De werkgever betaalt in dat geval de pensioenpremie volledig. In het verleden leidde dit niet tot problemen omdat de werkgever nog wel een financiële bijdrage ontving voor deze werknemers. Dit is echter per l januari 2008 door de Wet modernisering Wsw veranderd. De financiële bijdrage voor deze werknemers is verdwenen. Partijen zijn daarom wat betreft loondoorbetaling en pensioenopbouw na 2 jaar ziekte per l januari 2009 het volgende overeengekomen. Indien de werknemer in het derde ziektejaar, als gevolg van in gebreke blijven van de werkgever, geen recht heeft op een WIA-uitkering, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling en wordt de loondoorbetaling uit het tweede ziektejaar verhoogd naar het oorspronkelijke niveau, zolang deze situatie voortduurt. Na 2 jaar ziekte stopt de pensioenopbouw. Echter, de pensioenopbouw wordt voortgezet indien de werknemer na afloop van 2 jaar nog recht heeft op doorbetaling van zijn salaris omdat hij geen WIA-uitkering heeft als gevolg van nalatigheid van de werkgever in de zin van artikel 25 van de WIA.

14 13 Invoering franchise bij heffing pensioenpremie Conform de huidige pensioenregeling wordt er premie betaald over het hele loon, terwijl de opbouw plaatsvindt over het loon minus een franchise. Feitelijk betekent dit dat werknemers met een laag inkomen meebetalen aan het pensioen van hoger betaalden. Dit is volgens partijen onwenselijk. Partijen zijn daarom overeengekomen dat toegewerkt moet worden naar een ander systeem waarin pensioenpremie en pensioenopbouw beiden betrekking hebben op het inkomen minus de franchise. Partijen verzoeken het pensioenfonds om dit te bewerkstelligen binnen de volgende kaders: Franchise premieheffing = franchise pensioenopbouw Invoering vanaf l januari 2009 Invoering in 5 jaar De invoering van de franchise heeft tot gevolg dat lager gesalarieerde minder premie gaan betalen en de hoger gesalarieerde meer. Met het oog op de inkomensgevolgen voor de hoger betaalden, die nu evenredig gaan meebetalen aan de pensioenopbouw, zijn de partijen een tijdelijke compensatieregeling overeengekomen, waarmee deze inkomenseffecten beperkt worden tot maximaal 180 (bruto) achteruitgang per jaar conform het schema dat wordt weergegeven in bijlage Medezeggenschap Partijen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de medezeggenschap. Mede door de veranderende instroom, de versnelde beweging van binnen naar buiten, zou op termijn een kwalitatief probleem kunnen ontstaan bij de personele samenstelling van die medezeggenschap. De vergrijzing van die samenstelling kan daaraan dus mede debet zijn. Partijen zijn het erover eens dat de sector een serieuze medezeggenschap verdient. Partijen zijn overeengekomen om een studie te laten verrichten naar de randvoorwaarden voor volwaardige Sw-medezeggenschap voor werknemers die onder de CAO Wsw vallen naar de toekomst toe. De studie dient concrete aanbevelingen te doen over vorm, inhoud, samenstelling etc. van die medezeggenschap. Ook dient er ruimte te zijn om op onderdelen te experimenteren met vormen van medezeggenschap/belangenbehartiging en ondersteuning daarvan. 15 Beweging van binnen naar buiten Partijen zijn overeengekomen de komende 5 jaar te monitoren wat de effecten zijn van de verlenging van.de ontwikkelingsperiode voor nieuwe werknemers, zoals overeengekomen in dit akkoord (paragraaf 4). Bekeken wordt of de verlenging van de ontwikkelingsperiode de beweging van binnen naar buiten daadwerkelijk stimuleert, wat voor belasting de maatregel op de Sw-bedrijven met zich meebrengt en welk effect toepassing van de WML gedurende deze periode sorteert.

15 Daarnaast zijn partijen overeengekomen te onderzoeken op welke wijze de maatregelen die stimulering van de beweging van binnen naar buiten beogen, te groeperen in de CAO. Het onderzoek zal zijn afgerond op l januari Reiskostenregeling De huidige reiskostenregeling is als gevolg van invoering van een nieuwe openbaar vervoerregeling moeilijk uitvoerbaar en administratief bewerkelijk. Partijen wensen daarom een nieuwe reiskostenregeling in te voeren. Om tot een goed uitvoerbare regeling te komen zijn partijen overeengekomen een onderzoek te laten uitvoeren door een nog te selecteren onafhankelijk bureau. De volgende uitgangspunten worden bij dit onderzoek in acht genomen: De regeling moet goed uitvoerbaar zijn door de Sw-bedrijven. Er wordt een regeling ontwikkeld op grond van vergoeding per kilometer waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de systematiek in relevante sectoren. De nieuwe regeling moet passen binnen de fiscale regelgeving rondom vergoedingen woonwerkverkeer. «De nieuwe regeling moet zodanig zijn ingericht dat deze passend is voor bedrijven die collectief vervoer willen aanbieden. Macro gezien wordt er door de werkgevers een vergelijkbaar bedrag aan reiskosten betaald. De uitkomsten van het onderzoek zijn onderwerp voor nader overleg tussen partijen. Het onderzoek zal zijn afgerond op l oktober Positieve stimulansen. Partijen zijn van mening dat het vooruitzicht op een bonus een positieve stimulans vormt voor werknemers om daadwerkelijk de overstap te maken naar buiten. Partijen onderkennen echter dat een dergelijke bonus niet direct gezien kan worden als arbeidsvoorwaarde. Daarnaast dient een dergelijke bonus te passen in het lokale beleid. Partijen zijn daarom niet zelf een uniforme, arbeidsvoorwaardelijke bonusregeling overeen gekomen, maar willen bedrijven adviseren om lokaal vorm te geven aan een positieve prikkel waarmee de beweging van binnen naar buiten wordt gestimuleerd. 18 Toekomstige ontwikkelingen De Sw is volop in beweging. Recent is de Wet modernisering Wsw ingevoerd. Partijen zullen in voorkomend geval de CAO toetsen op strijdigheid met de nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Zij zullen zonodig de CAO daarop aanpassen. In dat kader kan onder meer gedacht worden aan de terugkeergarantie, zoals neergelegd in artikel 9. Ook willen partijen de mogelijkheid bekijken om werknemers conform hun arbeidscapaciteiten de mogelijkheid te bieden om gedurende het maximum aantal arbeidsuren ingezet te worden.

16 Voorts heeft de staatssecretaris een fundamentele herbezinning aangekondigd. De partijen zullen ook tijdens de looptijd van de CAO met elkaar in gesprek blijven over de toekomst van desw. Aldus overeengekomen te Den Haag, 20 maart 2008 Namens het College voor Arbeidszaken van de VNG, Kamer Gesubsidieerde Arbeid A. Otten Voorzitter Namens de vakbonden J. Meijer ABVAKABO FNV J. Dieterich-Muis CNV Publieke Zaak

17 L Bijlage l (exacte bedragen met goede afronding) loonschalen Wsw Loongebouw 2008 loongebouw vanaf 2009 regel nummer schaalbedrag % a föl ** f'k «A Ut»*- St'TII f*f &, Rft* $ & %$< ^[«1 ÉÜ? rif Sfe sfe Élt ïil lh; $$ HU sfel pi ^ Ife «1 b *$! 4X4 **,> *S?; W^ ** **«S,* ;*i t «.* tff HNl *rft ftl IE ^ #$ W **ftls Q5^ lij* IMS &i,ar''ï «c ty? i t' j *«" "*J ' ïm I* <* %4 J T 1! ««-.a: 4»' x* 16 Ji*i «v u^sr 4 4 v<* ^ 17 K.' s-v* i»#i"»ij *>' C""ÏÏ ff* iej^kytü f/*s jftki ^ 1 Sjt M'*^" SN* %< TV d ~0i F «?=" f ^ f. '-j *, t*i; J < >*,* >t g»m S,"&? l4 l * «, k- ^J E A""^*< ^ >-f' >ƒ ^w!* ^1SÉ»^ a\j SPI, ij,» i!«i ^ fï >HÏj f fl^ % ^ JM 3 1 ^' "* i V *'\,/ >S ï* h T ipn "'4#' i * t^t i i? """*y., ^ *v* *i M «r & i, 1 51,IP, f. «i ^>*ji h f '. $ V- / **«*t f >»,*j -, i ^.<«K' f%i 'S* %* "5- ^r^ &'; J.'»».3 "J *gv irtft H.*^ >. *" «J j «tfï '#4 4 k ^* ^s ^ f^t ^ ophoging loongebouw nieuw loongebouw wijziging vanaf regel 22 WML 15 jaar 406 WML 16 jaar 470 WML 17 jaar WML 18 jaar WML 19 jaar WML 20 jaar WML 21 jaar WML 22 jaar ,50% WML 15 jaar 416 WML 16 jaar 482 WML 17 jaar WML 18 jaar WML 19 jaar WML 20 jaar WML 21 jaar WML 22 jaar <f' ~^ **, U6? <M' "/ «t *-r «M W- 'II' * %. «'jj^jjfn, L^* 4t! *-v * JÏ*.toï 5V,»,<»'*" ^a* 1>K^ * «5 v.,.^»!*%* ^-v f. J i 3* f^ J_2 a W ~. f f y 4-' va*"; \ i. *-» \ llf- «% «*. *. 1$ T "^ «(T' 2f j,fr. 1«, W"" ü^^ : * c^ -, '^ * =! l '^ ;-4«S ï* J" -"«*t b # J*? \» **i - ' \ &} f. S?w "W :^ is' S T> " tf-ü* ^ *^,ïir, *>A^ sw... ' ir*' ir^j*,/s* v* M * 1» &' B" 5^ # * ^ c "*, < 4, ^''>' «i,;,«% -**' ' * 4 r,ïk# 4ï«1,],.^ AVt >f-x',* ^ ^ ri'^ k>*. ; v#^! ^*5 *f?,/>** ^ :'/,?' ^ ;,^iè fv r ; 4 '^ d f -i? L -lo" 1*,. T*..,- V*"»- 5-.* * "% ** ^ T i r ^ d \ s "i,k \ < i r ^ U*.,. **sli ^ ït.**. ^! *" t f m* 5-v if «% M?, X ft ~^ 1 f i ^! ^ ^ T ' f ;M r" ^ * ^"\ j. ^.T». ^ f f Ü * -.^* *\ ^ X ^"^.rsr«0*^ j^- fc ^ >,» vs'»h. i'" v > h *fr X "", t *c- «* l *wte. >E.l, 4C i? C<(*. i*** 4 <( > f *?ïï»»4»; K ^7Ï* i^»^ Jrt. k^ ïï ^fè* i. -. H f fi«^^ -»* t, ' *,; P *tè,^ ^*ï "

18 loonschalen Wsw Loongebouw 2008 loongebouw vanaf 2009 ophoging nieuw schaalbedrag loongebouw loongebouw regel nummer 3% wijziging 2,50% vanaf regel 22 c2 d b2 c2 d Sf jj fee vervalt vervalt 21 = WML WML ff WML to! -f r / Ü -, S?* SA W

19 loonschalen Wsw Loongebouw 2008 loongebouw vanaf 2009 ophoging schaalbedrag loongebouw loongebouw regel nummer 3% wijziging 2,50% vanaf regel 22 b2 c2 d :> ti ^^s nieuw K 4^ tsf b2 c2 d2 1,-N tik «?«? 10

20 loonschalen Wsw Loongebouw 2008 loongebouw vanaf 2009 ophoging nieuw schaalbedrag loongebouw loongebouw regel nummer 3% wijziging 2,50% vanaf regel 22 b2 d «W* l* jf, b2 cf- c2 d2 i i» f»,

Onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening

Onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening Onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening 2007-2010 1 Inleiding Op 20 maart 2008 hebben partijen, aan werknemerszijde ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak, en aan werkgeverszijde de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Eindbod Kamer Gesubsidieerde Arbeid CAO sector Sociale Werkvoorziening

Eindbod Kamer Gesubsidieerde Arbeid CAO sector Sociale Werkvoorziening Eindbod Kamer Gesubsidieerde Arbeid CAO sector Sociale Werkvoorziening 2007-2010 1 Inleiding Op 1 november 2007 is het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Sociale Werkvoorziening afgelopen.

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Cao akkoord sociale werkvoorziening

Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening http://www.vng.nl/print/43596 Page 1 of 1 14-12-2012 Gepubliceerd op VNG (http://www.vng.nl) Home > Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening

Nadere informatie

COLLEGE VOORSTEL. Gemeente Zeist. cao Wsw

COLLEGE VOORSTEL. Gemeente Zeist. cao Wsw NEM/ /MN NNW..MMENNI ramemiin=mme Gemeente Zeist Portefeuillehouder S. Janson 401 COLLEGE VOORSTEL Datum B&W-vergadering I Secretaris! Burgemeester Wethouder /71 1 Wethouder Wethouder Wet uder Akkoord

Nadere informatie

V jaar * 3 DEC O O Q A 4 RVO. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070)

V jaar * 3 DEC O O Q A 4 RVO. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) V jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (00) betreft ons kenmerk Cao akkoord sociale ECCVA/U december werkvoorziening

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501637 Lbr: 15/077

ons kenmerk ECWGO/U201501637 Lbr: 15/077 College voor Arbeidszaken Kamer Inclusieve Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad ŕ '~\ Vereniging van Nederlàndse Gemeenten 1 k OKT. 2015 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: fcxcvol

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college i.a.a. uitvoeringsorganisaties Wsw Informatiecentrum tel. CvA (070) 373 8021 Onderwerp Wijziging modelregeling

Nadere informatie

Lbr 15/077 CAO sociale werkvoorziening - Lbr. 15/078 Collectieve acties sociale wer... Page 1 of 2

Lbr 15/077 CAO sociale werkvoorziening - Lbr. 15/078 Collectieve acties sociale wer... Page 1 of 2 Lbr 15/077 CAO sociale werkvoorziening - Lbr. 15/078 Collectieve acties sociale wer... Page 1 of 2 Tjoelker, Nicolien Onderwerp: FW: Lbr 15/077 CAO sociale werkvoorziening - Lbr. 15/078 Collectieve acties

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft Nieuwe regeling tegemoetkoming

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 LOGA C c.11ege voor ArbeidszakenIVN G FNV Ove rtletd rhtid Brief aan de leden T.a.v. het cotlege en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

2. De gemeentesecretaris te machtigen om dit besluit middels het reactieformulier aan de VNG kenbaar te maken.

2. De gemeentesecretaris te machtigen om dit besluit middels het reactieformulier aan de VNG kenbaar te maken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ledenraadpleging VNG over cao SW Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De VNG heeft ons verzocht een standpunt in te nemen over

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken Verrtilglng van College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad r informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 2 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Hervorming FLO: CAR-teksten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 bijlage(n)

Nadere informatie

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren CAO gemeenten bulletin gemeenten gemeenten Informatie van het College voor Arbeidszaken Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren Sinds mei 2007 zijn het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vakbonden

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

GEMEENTE HELLENDO()Pi\ 'î 1 NOV 201, ^ MlLİİ : .Ľ2ŗ. uw kenmerk. ons kenmerk. ECCVA/U Lbr: 12/102

GEMEENTE HELLENDO()Pi\ 'î 1 NOV 201, ^ MlLİİ : .Ľ2ŗ. uw kenmerk. ons kenmerk. ECCVA/U Lbr: 12/102 12INK11216 GEMEENTE HELLENDO()Pi\ 'î 1 NOV 201, AZ4frSfúk Brief aan de leden T.a.v. het college en de rfctídpie Archief? N. rwks ATVen i ^ MlLİİ :.Ľ2ŗ Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr.15/054 LOGA/ECWGO 15/11

ECWGO/U Lbr.15/054 LOGA/ECWGO 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501194 Lbr.15/054

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030

ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Advies: eenmalige uitkering in april 2010 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030 bijlage(n)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW

13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW 13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW Cao afspraken, pensioen salaris akkoord 2008-2009. Op 13 maart 2008 is overeenstemming bereikt tussen de BPW enerzijds, de vakbonden Abvakabo

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Afbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Afbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid LOGA College voor Afbeidszaken/VNG FNV Overheid CNV Overheid CMHF r Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Datum 18 december 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ledenraadpleging CAO Gemeenten

Ledenraadpleging CAO Gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ledenraadpleging CAO Gemeenten Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De VNG houdt een ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

2 3 NOV uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/21. Lbr. 09/131

2 3 NOV uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/21. Lbr. 09/131 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tei. (070) 373 8021 betreft stand van zaken Cao "'' r./ji. Kopie Gemeente GPdjft Doc./bijlage Productnr. 2 3 NOV 2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200902497

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

O'9 3 S 9 2 * * maart a Gemeentelijke Lbr 13/030 Levensloopregeling LOGA/ECCVA 13/10

O'9 3 S 9 2 * * maart a Gemeentelijke Lbr 13/030 Levensloopregeling LOGA/ECCVA 13/10 * 1 3 O'9 3 S 9 2 * LOGA College voor Arbeids/aken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvo orwaarden CM HF informatiecentrum

Nadere informatie

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Lbr. 15/016 - Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 18 Maart 2015

Nadere informatie

hoofdlijnen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten.

hoofdlijnen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 september 2007 tot 1 maart 2010 Akkoord CAO NU 1 september 2007 tot 1 maart 2010 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de universiteiten

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 LOGA College voor Arbeidszaken/VN G ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eidsvo orwaarden CMHF informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN

VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN * VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN 1. Looptijd cao TLN stelt voor een cao te sluiten met een looptijd van 1 januari

Nadere informatie

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad.

Landelijk Overleg. Stuknummer: AI13.03608. College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. Landelijk Overleg College voor Arbeidszafam/VNG Jrief aan de ledeni Gemeentelijke T.a.v. het college en de raad. J ABVAKABO Arbeidsvoorwaarden FNV CNV Publieke zaak CMHF informatiecentrum tel. uw kenmerk

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari oktober 2017

VNG Ledenbrief Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari oktober 2017 Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11 - Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 Datum: dinsdag 10 oktober 2017 10:54:07 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG Ledenbrief

Nadere informatie

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 onderwerp WIA en wijziging CAR-UWO uw kenmerk ons kenmerk Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 bijlage(n) 2 datum 21

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Op d.d. 17 september 2007 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de sector-cao

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging van Zelfstandige Apothekers), verder te noemen cao-partijen,

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

BAC Nr. gemeente gouda JUN 2008. Ingekomen. Afdoen voor: Naam. Ö) <=it./9^ uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U200800798 Lbr. 08/106 CvA/LOGA 08/25

BAC Nr. gemeente gouda JUN 2008. Ingekomen. Afdoen voor: Naam. Ö) <=it./9^ uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U200800798 Lbr. 08/106 CvA/LOGA 08/25 ^\ V. LOGA College voor Arbeidszaken/VNG Brief aan de\leden T.a.v. het college en de i gemeente gouda BAC Nr. Z-Jtf' Landelijk Overleg (3 Tpemeentelijke i Arbeidsvoorwaarden Ovb f- D S P^^J. CNV Publieke

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U Lbr 13/030 LOGA/ECCVA 13/10

ons kenmerk ECCVA/U Lbr 13/030 LOGA/ECCVA 13/10 Van: VNG [mailto:vng@vng.nl] Verzonden: woensdag 27 maart 2013 14:08 Aan: Gemeente Brummen Onderwerp: Ledenbrief 13/030: wijziging CAR-UWO hoofdstuk 6a Gemeentelijke Levensloopregeling informatiecentrum

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk

uw kenmerk ons kenmerk Ledenbrief- 20130327_ledenbrief_wijziging_car-uwo-hoofdstuk-6a... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130327_ledenbrief_wij. LOGA ("uilege voor Arbeidszaken/VN( '> ABVAKABO FNV CNV Brief aan de

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp loondoorbetaling tijdens ziekte uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200515560 Lbr.05/98 CvA/LOGA 05/25 bijlage(n) 2 datum 14

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat

Onderhandelingsresultaat Onderhandelingsresultaat Looptijd Looptijd 23 maanden (1 april 201 tot 1 maart 2016) Loon De werkelijke lonen worden als volgt verhoogd: 2,5% per 1 juni 201 2,25% per 1 april 2015 Dzame inzetbaarheid Samen

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr. 08/197 CvA/LOGA 08/41

ECCVA/U Lbr. 08/197 CvA/LOGA 08/41 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Duur ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting uw kenmerk -- ons kenmerk ECCVA/U200801974 Lbr. 08/197 CvA/LOGA 08/41

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

ECWGO/U201600450 Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06

ECWGO/U201600450 Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR ons kenmerk ECWGO/U201600450

Nadere informatie

Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot een principe akkoord gekomen.

Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot een principe akkoord gekomen. Hardenberg 26 juni 2015 Aan: dhr. R. Vos (FNV) en dhr. G. van Dijk (CNV Vakmensen) Geachte heren Vos en Van Dijk, Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 16/007 CvA/LOGA 16/03

ECWGO/U Lbr. 16/007 CvA/LOGA 16/03 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600259 Lbr.

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 1. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2. Salarissen 2017 Voor het jaar 2017 een structurele

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft cao 2013-2015 (2) car-uwo teksten uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 bijlage(n)

Nadere informatie

VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN

VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN VOORSTELLEN TLN VOOR EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN 1. Looptijd cao TLN stelt voor een cao te sluiten met een looptijd van 1 januari 2017

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CARUWO met als doel technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CARUWO met als doel technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen. MPGPD20170608081 ZOCMS LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV GPD 08.06.2017 0043 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

16SC002367* L O G A EMEENTE LANGEDIJK. í Z 8 APR oď. uw kenmerk. ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07

16SC002367* L O G A EMEENTE LANGEDIJK. í Z 8 APR oď. uw kenmerk. ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07 ŕ 16SC002367* L O G A College TOOT ArbeldszikeaA'N G FNV Orcrheld Brief aan de leden I EMEENTE LANGEDIJK í Z 8 APR 2016 ; Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvo orwaarden CNV Overheid CMHF -7.oď í t

Nadere informatie

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr.

Nadere informatie

i -fc ons kenmer ECWGO/U201402159 Lbr. 15/006 CvA/LOGA 15/02

i -fc ons kenmer ECWGO/U201402159 Lbr. 15/006 CvA/LOGA 15/02 I i -fc o ^60 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG AHVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHI- Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06

ECWGO/U Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR ons kenmerk ECWGO/U201600450

Nadere informatie

De leden-waterschappen. pensioengrondslag minderwerk 070 351 98 66 en verlof. Geachte leden,

De leden-waterschappen. pensioengrondslag minderwerk 070 351 98 66 en verlof. Geachte leden, UNIL VAN WATHRSCHAPPUN Komngskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 070 35' 97 5" Fax 070 354 46 4^ De leden-waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 23 mei 2012

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw 2010 en verder

Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw 2010 en verder Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw 2010 en verder 1. Inleiding De huidige CAO Wsw loopt van 1 november 2007 tot 1 maart 2010. Sociale partners hebben afgesproken om kort na de zomerperiode te starten met de

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 16/008 CvA/LOGA 16/04

ECWGO/U Lbr. 16/008 CvA/LOGA 16/04 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Technische wijzigingen CARUWO uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600266 Lbr. 16/008 CvA/LOGA 16/04 bijlage(n)

Nadere informatie