( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )"

Transcriptie

1 P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen BV, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Inleiding Deze brochure biedt u de mogelijkheid stil te staan bij uw pensioenvoorziening en is bedoeld voor werknemers van Cargill die op of na 1 januari 2007 in dienst zijn gekomen en vóór 1 januari 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst met de werkgever zijn aangegaan dan wel een aanbod daartoe hebben ontvangen. U kunt niet alleen nagaan hoe het zit met uw pensioenrechten na uw pensionering, maar ook bijvoorbeeld welke uitkering uw nabestaanden krijgen na uw overlijden. Ook voor andere situaties kan het belangrijk zijn dat u weet hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van werkgever verandert, gaat trouwen, samenwonen of scheiden. Tevens geeft deze brochure u inzicht in de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Bij het samenstellen van deze brochure is gestreefd naar een beknopt en helder overzicht van de flexibele pensioenregeling van Cargill zoals die geldt vanaf 1 januari Vanwege de beknoptheid is de informatie niet altijd volledig. Voor meer informatie kunt u het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Cargill raadplegen (beschikbaar via de internetsite Uiteraard bent u met vragen over uw pensioen en alles wat daarmee te maken heeft ook welkom bij pensioenuitvoerder TKP. N.B.: Heeft u een dienstverband met Cargill Cocoa of ZOR dan treft u in de bijlage achterin deze brochure informatie aan die specifiek voor u van belang is. 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Welke soorten pensioen zijn er? 7 2 Belangrijke begrippen Deelnemer Partner Flexibele regeling Pensioengevend inkomen Franchise Pensioengrondslag Opbouwpercentage Deelnemersbijdrage Betalingsvoorbehoud werkgever 11 3 Op welke leeftijd kan ik met pensioen? Eerder met pensioen Gedeeltelijk met pensioen Variabele pensioenuitkering 12 4 Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd? 13 5 Welke uitkering krijgen mijn partner en kinderen na mijn overlijden? Voorwaarden voor een partnerpensioen Hoogte partnerpensioen Wezenpensioen Hoogte wezenpensioen 16 6 Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Arbeidsongeschiktheidspensioen Deelneming in pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid Buitenland 18 4

5 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? 19 8 Wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Indiensttreding Uitdiensttreding 20 9 Hoe vraag ik pensioen aan? Wel of geen partnerpensioen? Afkopen klein pensioen Hoe zit het met deelneming tijdens verlof? Deelneming tijdens ouderschapsverlof Deelneming tijdens onbetaald verlof 22 Bijlage: specifieke informatie voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers Trap II: aanvullende regeling Opbouwpercentage Deelnemersbijdrage 23 TKP 25 Meer informatie 26 Klachtenregeling 27 5

6 6

7 1 Welke soorten pensioen zijn er? De Cargill-pensioenregeling kent de volgende pensioenuitkeringen: levenslang ouderdomspensioen voor uzelf levenslang partnerpensioen voor de achterblijvende partner indien u overlijdt levenslang bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner indien u overlijdt wezenpensioen voor minderjarige en studerende kinderen indien u overlijdt arbeidsongeschiktheidspensioen indien u arbeidsongeschikt wordt Alle genoemde pensioenuitkeringen komen in deze brochure aan de orde. Daarbij zijn enkele begrippen van belang, die op de volgende pagina s worden toegelicht. Pensioenfonds Cargill verwacht van u dat u meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. U bent daarom verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die daarvoor nodig is. 7

8 2 Belangrijke begrippen 2.1 Deelnemer De in deze brochure beschreven pensioenregeling is op u van toepassing als u op of na 1 januari 2006 (maar tot uiterlijk 1 januari 2013) in dienst bent getreden van Cargill. 2.2 Partner Overal waar in deze brochure partner staat, wordt daaronder verstaan: de persoon met wie de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan degene met wie de deelnemer ongehuwd samenwoont Van ongehuwd samenwonenden zoals bedoeld in de pensioenregeling is sprake als er een gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Voorwaarde is dat: o de samenleving is vastgelegd in een notariële akte die minimaal zes maanden oud is én o de partners minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen. Er mag bovendien geen sprake zijn van bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn (ouder/kind, grootouder/kleinkind). 2.3 Flexibele regeling De Cargill-pensioenregeling die op u van toepassing is, is een zogeheten flexibele regeling, bestaande uit twee trappen: Trap I: de basisregeling Trap II: de aanvullende regeling 8

9 Trap I: basisregeling De basisregeling voor u is een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). Hiermee wordt bedoeld dat u jaarlijks een vast percentage aan pensioenrechten opbouwt over het salaris dat u in dat jaar heeft naar de stand van 1 januari van elk jaar. Uw pensioen wordt zodoende gebaseerd op het gemiddelde salaris dat is verdiend in de periode dat u onder de middelloonregeling viel. Trap II: aanvullende regeling In aanvulling op de basisregeling bouwt u pensioen op in een beschikbare premieregeling. Hierbij stelt de werkgever een percentage van het salaris als premiebedrag voor de pensioenopbouw beschikbaar. De voor de deelnemer op de pensioenbeleggingsrekening Trap II te storten bedragen worden belegd, waarbij als standaard het pensioenfondsrendement wordt genomen. Naar keuze van de deelnemer kan ook worden belegd in een zogeheten Life Cycle (verplicht voor 55-plussers). De Life Cycle houdt in dat de beleggingen worden gespreid in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. Op de opbrengsten van de beleggingsfondsen zal een geringe inhouding door de stichting plaatsvinden in verband met de kosten van beheer van het beleggingsfonds. Deze kosten worden continu verrekend met het rendement van het beleggingsfonds. Bij uitdiensttreding wordt het vergaarde kapitaal in Trap II standaard omgezet in ouderdomspensioen en een verzekerd partnerpensioen dat 70% bedraagt van het omgezette ouderdomspensioen uit Trap II. Als u met pensioen gaat dient u voor het vergaarde kapitaal in Trap II een pensioen te worden aangekocht. 9

10 Een wijziging van uw beleggingskeuze kunt u doorgeven via de website van het pensioenfonds (www.cargillpensioen.nl) onder Werknemers > mijn pensioen. U dient hiervoor in te loggen met uw persoonlijke toegangscode. Als u 55 jaar of ouder bent, geldt automatisch de Life Cycle. Aan beleggen kleeft altijd een financieel risico. Dat risico geldt ook voor deelnemers aan de beschikbare premieregeling. De beschikbare premie bedraagt per 1 januari 2006 op jaarbasis de volgende percentages van de pensioengrondslag (zie paragraaf 2.6): Leeftijd van de deelnemer Percentage van de pensioengrondslag 20 tot 25 jaar 1,4% 25 tot 30 jaar 1,8% 30 tot 35 jaar 2,1% 35 tot 40 jaar 2,6% 40 tot 45 jaar 3,2% 45 tot 50 jaar 3,9% 50 tot 55 jaar 4,8% 55 tot 60 jaar 5,9% 60 tot 65 jaar 7,4% 2.4 Pensioengevend inkomen Het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd bestaat uit 13 maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de vaste toeslagen en de vakantietoeslag. Tot het vaste maandsalaris wordt niet gerekend vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, tantièmes en andere aan de arbeidsovereenkomst verbonden emolumenten. 10

11 2.5 Franchise De pensioenregeling houdt er rekening mee dat iedere Nederlander vanaf de AOW-leeftijd een AOW-pensioen ontvangt. Dat gebeurt door te rekenen met een franchise. De franchise is dat deel van het pensioengevend inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Per 1 januari 2013 bedraagt de franchise Pensioengrondslag De pensioengrondslag is het bedrag waarover pensioenaanspraken worden opgebouwd. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend inkomen te verminderen met de franchise. 2.7 Opbouwpercentage Het opbouwpercentage in Trap I geeft aan hoeveel pensioen u jaarlijks (dus per dienstjaar) opbouwt over de pensioengrondslag. Het opbouwpercentage bedraagt 1,75% van de pensioengrondslag. 2.8 Deelnemersbijdrage U bent een bijdrage verschuldigd in de kosten van de pensioenregeling. Deze bijdrage bedraagt 3,3% van de pensioengrondslag. 2.9 Betalingsvoorbehoud werkgever Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor de werkgever maatregelen moet nemen. Dan kan de werkgever zelfs zijn bijdrage aan de premie verminderen of stoppen. Als de werkgever van dit recht gebruik wil maken, moet hij dit onmiddellijk schriftelijk aan het fonds en alle deelnemers melden. 11

12 3 Op welke leeftijd kan ik met pensioen? De pensioenleeftijd is standaard 65 jaar. U kunt echter ook, in overleg met de werkgever, eerder met pensioen gaan: op zijn vroegst met 60 jaar. 3.1 Eerder met pensioen Als u voor uw 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op, terwijl bovendien de pensioenuitkering eerder ingaat en dus over een langere periode verdeeld moet worden. 3.2 Gedeeltelijk met pensioen Het is mogelijk om vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen te gaan en daarnaast in deeltijd te blijven werken. Voor deze keuze is overleg nodig met uw werkgever. 3.3 Variabele pensioenuitkering Het is mogelijk om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen. 12

13 4 Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd? Indexatie is verhoging van uw pensioen in verband met prijs- of CAO-loonstijging. Deze indexatie is onvoorwaardelijk voor actieve deelnemers aan de pensioenregeling (nog in dienst van de werkgever); daarbij wordt uitgegaan van de CAO-loonstijging. Voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers geldt daarbij een maximum van 3%. Voor deelnemers met een pensioenuitkering en gewezen deelnemers (deelnemers met zogenoemde slapende rechten) geldt dat indexatie alleen plaatsvindt voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Dit betreft dus een voorwaardelijke indexatie: er is geen recht op indexatie en het is op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Het fonds heeft geen middelen gereserveerd voor indexatie. Bij de premievaststelling en de toekenning van de indexatie houdt het fonds rekening met een indexatieambitie van 50% van de consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid. 13

14 5 Welke uitkering krijgen mijn partner en kinderen na mijn overlijden? Als u overlijdt vóór de pensioendatum heeft uw partner recht op een partnerpensioen. De uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en loopt door tot en met de maand van het overlijden van de partner. Als u overlijdt ná de pensioendatum heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. Dit geldt echter niet als u op de pensioendatum afstand heeft gedaan van het recht op partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen. Het is dus belangrijk om bij pensioneren stil te staan bij de vraag of er een partnerpensioen verzekerd moet zijn. 5.1 Voorwaarden voor een partnerpensioen Voor een partnerpensioen komt in aanmerking: de persoon met wie de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; degene met wie de deelnemer ongehuwd samenwoont 1, onder voorwaarde dat: o de gemeenschappelijke huishouding tenminste zes maanden bestaat, en1 o er een notarieel vastgelegde overeenkomst is die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is, en o de partners minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres woonden (een dergelijke overeenkomst is niet nodig als u en uw partner kunnen aantonen dat er vijf jaar een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd). 1 Familierelaties in de rechte lijn (kind-ouder-grootouder) uitgezonderd. 14

15 Let op: Als de deelnemer na de pensioendatum overlijdt, moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum. Woont u ongehuwd samen, dan moet de gemeenschappelijke huishouding bovendien vóór de pensioendatum zijn geregistreerd bij het Cargill pensioenfonds. Deze registratie vindt plaats op het moment dat u uw pensioen aanvraagt. Het partnerschap dient te worden aangetoond op het moment van overlijden. 5.2 Hoogte partnerpensioen Overlijden voor pensioendatum Als de deelnemer vóór de pensioendatum overlijdt, is het partnerpensioen 70% van het bereikbare ouderdomspensioen volgens de eindloonregeling (Trap I). Er is sprake van een verhoogde uitkering dankzij een aanvulling, omdat vanuit Trap II geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. Overlijden na pensioendatum Vindt het overlijden van de deelnemer plaats ná de pensioendatum, dan is de uitkering 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in Trap I. Dit geldt alleen als op de pensioendatum niet is afgezien van het recht op partnerpensioen. Het in Trap II opgebouwde pensioensaldo kan op pensioendatum worden omgezet in een ouderdoms- en een partnerpensioen. Ook dit partnerpensioen bedraagt 70% van het omgezette ouderdomspensioen. 5.3 Wezenpensioen De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn. Kinderen die studeren en voldoen aan de in het 15

16 pensioenreglement gestelde voorwaarden, krijgen een wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. 5.4 Hoogte wezenpensioen Het wezenpensioen is per kind 14% van het ouderdomspensioen uit Trap I. Er is sprake van een 'verhoogde' uitkering dankzij een aanvulling, omdat vanuit Trap II geen wezenpensioen wordt uitgekeerd. 16

17 6 Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Deelnemers die recht hebben op een WIA-uitkering die tijdens de deelneming aan de Cargill pensioenregeling is ingegaan, kunnen in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in principe in op het moment waarop de door de werkgever gegeven doorbetaling en uitkering tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens de arbeidsvoorwaarden stopt. Meestal is dat twee jaar na aanvang van de ziekte. Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd zolang het recht op een WIA-uitkering voortduurt. 6.1 Arbeidsongeschiktheidspensioen De pensioenregeling voorziet in een recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als u tijdens het deelnemerschap een WIA-uitkering ontvangt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de dag waarop de WIA-uitkering begint en wordt uitgekeerd zolang die uitkering wordt verstrekt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bij gehele arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 70% van dat gedeelte van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven de WIAloongrens ( ,85 op jaarbasis, bedrag per 1 januari 2013). Over wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage moet u het pensioenfonds altijd informeren. 6.2 Deelneming in pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid Zolang de dienstbetrekking met Cargill doorloopt, blijft u ook deelnemer aan de Cargill pensioenregeling en wordt de pensioenopbouw voortgezet. U hoeft daarvoor niets te doen. Na het einde van de dienstbetrekking in verband met de arbeidsongeschiktheid, 17

18 is de verdere pensioenopbouw afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. 6.3 Buitenland Als u voor Cargill in het buitenland werkzaam en woonachtig bent en u kunt geen aanspraak maken op een WIA-uitkering, bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid, 70% van het laatst verdiende salaris. 18

19 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? Als u een partnerrelatie heeft en u en uw partner gaan uit elkaar, heeft dat invloed op uw pensioen. Uw ex-partner komt na een scheiding of na het einde van het partnerschap volgens de wet in aanmerking voor een deel van het opgebouwde pensioen: de helft van het tijdens de partnerrelatie opgebouwde ouderdomspensioen, inclusief het ouderdomspensioen dat wordt verkregen uit Trap II (beschikbare premieregeling). het gehele partnerpensioen dat tot het moment van het einde van de partnerrelatie is opgebouwd. Dat deel van het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Het wordt na uw overlijden rechtstreeks aan uw ex-partner uitgekeerd, zolang hij of zij leeft. Als uw expartner eerder dan u overlijdt, dan is er geen begunstigde meer voor dit bijzonder partnerpensioen. Ingeval van overlijden van de ex-partner vóór uw pensioeningangsdatum, krijgt uw eventuele nieuwe partner hier recht op. 19

20 8 Wat gebeurt er als ik van werkgever verander? 8.1 Indiensttreding Bij indiensttreding bij Cargill kunt u de waarde van de pensioenrechten die u elders heeft opgebouwd overdragen aan het Cargill pensioenfonds. Op deze wijze verhoogt u uw aanspraken op ouderdomspensioen bij Cargill. Ook verhoogt u op deze manier de aanspraak op partnerpensioen. Bijkomend voordeel is dat u uw opgebouwde pensioen bij elkaar houdt, waardoor het gemakkelijker is om inzicht te hebben in uw pensioensituatie. Als uw deelneming in een eerdere pensioenregeling gestopt is op of na 8 juli 1994, dan is de oude pensioenuitvoerder (behoudens in heel bijzondere gevallen) op grond van wet verplicht om mee te werken aan een verzoek tot waardeoverdracht. Als de deelneming al langer geleden geëindigd is, bestaat de plicht om mee te werken aan waardeoverdracht voor de oude pensioenuitvoerder niet. Voor overdracht van rechten, waarvan de opbouw vóór 8 juli 1994 gestopt is, bent u dus afhankelijk van de bereidheid van de oude pensioenuitvoerder om daaraan mee te werken. 8.2 Uitdiensttreding Wanneer u van werkgever verandert, stopt de deelneming aan de pensioenregeling van Cargill. U houdt recht op het ouderdoms- en partnerpensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd in de basisregeling; het saldo vanuit Trap II wordt omgezet in een ouderdomspensioen en een verzekerd partnerpensioen dat 70% bedraagt van het omgezette ouderdomspensioen uit het saldo in Trap II. U kunt er ook voor kiezen het opgebouwde pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 20

21 9 Hoe vraag ik pensioen aan? U dient uw pensioenuitkering uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum schriftelijk aan te vragen bij de Stichting Pensioenfonds Cargill. U ontvangt daartoe vanuit het fonds een aanvraagformulier. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, omstreeks de 25e van elke maand. De vakantieuitkering is al in het maandelijkse pensioenbedrag verwerkt. 9.1 Wel of geen partnerpensioen? Op de pensioendatum kunt u (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Bij uw aanvraag voor het ouderdomspensioen kunt u uw keuze kenbaar maken. Andersom kan ook: u ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor een hoger partnerpensioen. 9.2 Afkopen klein pensioen Als uw opgebouwde pensioen per jaar kleiner is dan een wettelijk bepaald bedrag, zal het pensioen worden afgekocht. Dat wil zeggen dat de waarde van al uw pensioenuitkeringen tezamen in één keer aan u worden uitgekeerd. De grens voor afkoop is 451,22 per jaar (bedrag 2013). Dit komt alleen maar voor als u voor een zeer korte periode deelgenomen heeft in de pensioenregeling. 21

22 10 Hoe zit het met deelneming tijdens verlof? 10.1 Deelneming tijdens ouderschapsverlof Tijdens een periode van onbetaald ouderschapsverlof wordt de deelneming voortgezet. Dat gebeurt in de mate waarin pensioen werd opgebouwd op het moment dat het ouderschapsverlof inging Deelneming tijdens onbetaald verlof U kunt, als de werkzaamheden dat toelaten, onbetaald verlof opnemen. De pensioenopbouw blijft gedurende de verlofperiode maximaal zes maanden doorlopen. 22

23 Bijlage: specifieke informatie voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers Bent u in dienst van Cargill Cocoa of bij ZOR, dan gelden voor u enkele afwijkende bepalingen. In deze bijlage ziet u om welke bepalingen het gaat, waarbij wordt verwezen naar de passages in de brochure waar ze betrekking op hebben. 2.3 Trap II: aanvullende regeling De beschikbare premie bedraagt voor u per 1 januari 2008 op jaarbasis: Leeftijd van de deelnemer Percentage van de pensioengrondslag 20 tot 25 jaar 1,6% 25 tot 30 jaar 2,0% 30 tot 35 jaar 2,4% 35 tot 40 jaar 3,0% 40 tot 45 jaar 3,6% 45 tot 50 jaar 4,4% 50 tot 55 jaar 5,5% 55 tot 60 jaar 6,8% 60 tot 65 jaar 8,6% 2.7 Opbouwpercentage Het percentage voor de opbouw van ouderdomspensioen bedraagt 1,6% van de pensioengrondslag per jaar. 2.8 Deelnemersbijdrage Als eigen bijdrage in de kosten van de pensioenregeling geldt voor u een percentage van 3,5% van het pensioengevend salaris, tot 23

24 een maximum van (bedrag 2013). Dit maximum bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. 24

25 TKP Iedere werkgever in Nederland die een pensioen toezegt, is volgens de wet verplicht om het geld dat hij voor het betalen van de pensioenen opzij legt door een andere organisatie te laten beheren. Het gaat daarbij vaak om een pensioenfonds. Dat geldt ook voor Cargill. In het bestuur van het Cargill pensioenfonds zitten vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het fondsbestuur zorgt voor een goed beheer van de pensioengelden en stelt het pensioenreglement vast. In het reglement staan de afspraken die over het pensioen gemaakt zijn. Ook staat hierin hoe de pensioenen worden berekend, op welke manier ze worden betaald en aan welke verplichtingen de deelnemer moet voldoen om voor pensioen in aanmerking te komen. Het beheer, de administratie en uitvoering van uw pensioen heeft het fondsbestuur uitbesteed aan een gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie: TKP. Door bij te houden hoeveel pensioen u opbouwt, zorgt TKP voor het verstrekken van een uitkering bij pensionering, wanneer u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. 25

26 Meer informatie Voor meer informatie over uw pensioen kunt u terecht op de website U kunt ook allerlei stukken opvragen: Het pensioenreglement, het jaarverslag en/of de jaarrekening De uitvoeringsovereenkomst Een opgave van de hoogte van uw opgebouwde aanspraken Een opgave van de gevolgen van uitruil (bijvoorbeeld tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen) De verklaring inzake de beleggingsbeginselen Informatie over de dekkingsgraad van pensioenfonds Cargill Het korte- of langetermijnherstelplan (indien van kracht) Over een aanwijzing en/of de aanstelling van een bewindvoerder 26

27 Klachtenregeling Pensioenfonds Cargill doet zijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. U kunt uw klacht indienen per brief of per . Pensioenfonds Cargill probeert binnen 20 werkdagen met een oplossing te komen. Soms lukt dat niet. Dan hoort u toch binnen 20 werkdagen van Pensioenfonds Cargill. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u voor bemiddeling naar de ombudsman pensioenen gaan. Hij is onafhankelijk. Kijk op voor meer informatie. Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijk rechter. 27

28 Stichting Pensioenfonds Cargill Postbus AM Groningen

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie