( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )"

Transcriptie

1 P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen BV, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Inleiding Deze brochure biedt u de mogelijkheid stil te staan bij uw pensioenvoorziening en is bedoeld voor werknemers van Cargill die op of na 1 januari 2007 in dienst zijn gekomen en vóór 1 januari 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst met de werkgever zijn aangegaan dan wel een aanbod daartoe hebben ontvangen. U kunt niet alleen nagaan hoe het zit met uw pensioenrechten na uw pensionering, maar ook bijvoorbeeld welke uitkering uw nabestaanden krijgen na uw overlijden. Ook voor andere situaties kan het belangrijk zijn dat u weet hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van werkgever verandert, gaat trouwen, samenwonen of scheiden. Tevens geeft deze brochure u inzicht in de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Bij het samenstellen van deze brochure is gestreefd naar een beknopt en helder overzicht van de flexibele pensioenregeling van Cargill zoals die geldt vanaf 1 januari Vanwege de beknoptheid is de informatie niet altijd volledig. Voor meer informatie kunt u het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Cargill raadplegen (beschikbaar via de internetsite Uiteraard bent u met vragen over uw pensioen en alles wat daarmee te maken heeft ook welkom bij pensioenuitvoerder TKP. N.B.: Heeft u een dienstverband met Cargill Cocoa of ZOR dan treft u in de bijlage achterin deze brochure informatie aan die specifiek voor u van belang is. 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Welke soorten pensioen zijn er? 7 2 Belangrijke begrippen Deelnemer Partner Flexibele regeling Pensioengevend inkomen Franchise Pensioengrondslag Opbouwpercentage Deelnemersbijdrage Betalingsvoorbehoud werkgever 11 3 Op welke leeftijd kan ik met pensioen? Eerder met pensioen Gedeeltelijk met pensioen Variabele pensioenuitkering 12 4 Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd? 13 5 Welke uitkering krijgen mijn partner en kinderen na mijn overlijden? Voorwaarden voor een partnerpensioen Hoogte partnerpensioen Wezenpensioen Hoogte wezenpensioen 16 6 Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Arbeidsongeschiktheidspensioen Deelneming in pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid Buitenland 18 4

5 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? 19 8 Wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Indiensttreding Uitdiensttreding 20 9 Hoe vraag ik pensioen aan? Wel of geen partnerpensioen? Afkopen klein pensioen Hoe zit het met deelneming tijdens verlof? Deelneming tijdens ouderschapsverlof Deelneming tijdens onbetaald verlof 22 Bijlage: specifieke informatie voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers Trap II: aanvullende regeling Opbouwpercentage Deelnemersbijdrage 23 TKP 25 Meer informatie 26 Klachtenregeling 27 5

6 6

7 1 Welke soorten pensioen zijn er? De Cargill-pensioenregeling kent de volgende pensioenuitkeringen: levenslang ouderdomspensioen voor uzelf levenslang partnerpensioen voor de achterblijvende partner indien u overlijdt levenslang bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner indien u overlijdt wezenpensioen voor minderjarige en studerende kinderen indien u overlijdt arbeidsongeschiktheidspensioen indien u arbeidsongeschikt wordt Alle genoemde pensioenuitkeringen komen in deze brochure aan de orde. Daarbij zijn enkele begrippen van belang, die op de volgende pagina s worden toegelicht. Pensioenfonds Cargill verwacht van u dat u meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. U bent daarom verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die daarvoor nodig is. 7

8 2 Belangrijke begrippen 2.1 Deelnemer De in deze brochure beschreven pensioenregeling is op u van toepassing als u op of na 1 januari 2006 (maar tot uiterlijk 1 januari 2013) in dienst bent getreden van Cargill. 2.2 Partner Overal waar in deze brochure partner staat, wordt daaronder verstaan: de persoon met wie de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan degene met wie de deelnemer ongehuwd samenwoont Van ongehuwd samenwonenden zoals bedoeld in de pensioenregeling is sprake als er een gemeenschappelijke huishouding gevoerd wordt. Voorwaarde is dat: o de samenleving is vastgelegd in een notariële akte die minimaal zes maanden oud is én o de partners minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen. Er mag bovendien geen sprake zijn van bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn (ouder/kind, grootouder/kleinkind). 2.3 Flexibele regeling De Cargill-pensioenregeling die op u van toepassing is, is een zogeheten flexibele regeling, bestaande uit twee trappen: Trap I: de basisregeling Trap II: de aanvullende regeling 8

9 Trap I: basisregeling De basisregeling voor u is een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). Hiermee wordt bedoeld dat u jaarlijks een vast percentage aan pensioenrechten opbouwt over het salaris dat u in dat jaar heeft naar de stand van 1 januari van elk jaar. Uw pensioen wordt zodoende gebaseerd op het gemiddelde salaris dat is verdiend in de periode dat u onder de middelloonregeling viel. Trap II: aanvullende regeling In aanvulling op de basisregeling bouwt u pensioen op in een beschikbare premieregeling. Hierbij stelt de werkgever een percentage van het salaris als premiebedrag voor de pensioenopbouw beschikbaar. De voor de deelnemer op de pensioenbeleggingsrekening Trap II te storten bedragen worden belegd, waarbij als standaard het pensioenfondsrendement wordt genomen. Naar keuze van de deelnemer kan ook worden belegd in een zogeheten Life Cycle (verplicht voor 55-plussers). De Life Cycle houdt in dat de beleggingen worden gespreid in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. Op de opbrengsten van de beleggingsfondsen zal een geringe inhouding door de stichting plaatsvinden in verband met de kosten van beheer van het beleggingsfonds. Deze kosten worden continu verrekend met het rendement van het beleggingsfonds. Bij uitdiensttreding wordt het vergaarde kapitaal in Trap II standaard omgezet in ouderdomspensioen en een verzekerd partnerpensioen dat 70% bedraagt van het omgezette ouderdomspensioen uit Trap II. Als u met pensioen gaat dient u voor het vergaarde kapitaal in Trap II een pensioen te worden aangekocht. 9

10 Een wijziging van uw beleggingskeuze kunt u doorgeven via de website van het pensioenfonds ( onder Werknemers > mijn pensioen. U dient hiervoor in te loggen met uw persoonlijke toegangscode. Als u 55 jaar of ouder bent, geldt automatisch de Life Cycle. Aan beleggen kleeft altijd een financieel risico. Dat risico geldt ook voor deelnemers aan de beschikbare premieregeling. De beschikbare premie bedraagt per 1 januari 2006 op jaarbasis de volgende percentages van de pensioengrondslag (zie paragraaf 2.6): Leeftijd van de deelnemer Percentage van de pensioengrondslag 20 tot 25 jaar 1,4% 25 tot 30 jaar 1,8% 30 tot 35 jaar 2,1% 35 tot 40 jaar 2,6% 40 tot 45 jaar 3,2% 45 tot 50 jaar 3,9% 50 tot 55 jaar 4,8% 55 tot 60 jaar 5,9% 60 tot 65 jaar 7,4% 2.4 Pensioengevend inkomen Het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd bestaat uit 13 maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de vaste toeslagen en de vakantietoeslag. Tot het vaste maandsalaris wordt niet gerekend vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, tantièmes en andere aan de arbeidsovereenkomst verbonden emolumenten. 10

11 2.5 Franchise De pensioenregeling houdt er rekening mee dat iedere Nederlander vanaf de AOW-leeftijd een AOW-pensioen ontvangt. Dat gebeurt door te rekenen met een franchise. De franchise is dat deel van het pensioengevend inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Per 1 januari 2013 bedraagt de franchise Pensioengrondslag De pensioengrondslag is het bedrag waarover pensioenaanspraken worden opgebouwd. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend inkomen te verminderen met de franchise. 2.7 Opbouwpercentage Het opbouwpercentage in Trap I geeft aan hoeveel pensioen u jaarlijks (dus per dienstjaar) opbouwt over de pensioengrondslag. Het opbouwpercentage bedraagt 1,75% van de pensioengrondslag. 2.8 Deelnemersbijdrage U bent een bijdrage verschuldigd in de kosten van de pensioenregeling. Deze bijdrage bedraagt 3,3% van de pensioengrondslag. 2.9 Betalingsvoorbehoud werkgever Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor de werkgever maatregelen moet nemen. Dan kan de werkgever zelfs zijn bijdrage aan de premie verminderen of stoppen. Als de werkgever van dit recht gebruik wil maken, moet hij dit onmiddellijk schriftelijk aan het fonds en alle deelnemers melden. 11

12 3 Op welke leeftijd kan ik met pensioen? De pensioenleeftijd is standaard 65 jaar. U kunt echter ook, in overleg met de werkgever, eerder met pensioen gaan: op zijn vroegst met 60 jaar. 3.1 Eerder met pensioen Als u voor uw 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op, terwijl bovendien de pensioenuitkering eerder ingaat en dus over een langere periode verdeeld moet worden. 3.2 Gedeeltelijk met pensioen Het is mogelijk om vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen te gaan en daarnaast in deeltijd te blijven werken. Voor deze keuze is overleg nodig met uw werkgever. 3.3 Variabele pensioenuitkering Het is mogelijk om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen. 12

13 4 Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd? Indexatie is verhoging van uw pensioen in verband met prijs- of CAO-loonstijging. Deze indexatie is onvoorwaardelijk voor actieve deelnemers aan de pensioenregeling (nog in dienst van de werkgever); daarbij wordt uitgegaan van de CAO-loonstijging. Voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers geldt daarbij een maximum van 3%. Voor deelnemers met een pensioenuitkering en gewezen deelnemers (deelnemers met zogenoemde slapende rechten) geldt dat indexatie alleen plaatsvindt voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Dit betreft dus een voorwaardelijke indexatie: er is geen recht op indexatie en het is op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Het fonds heeft geen middelen gereserveerd voor indexatie. Bij de premievaststelling en de toekenning van de indexatie houdt het fonds rekening met een indexatieambitie van 50% van de consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid. 13

14 5 Welke uitkering krijgen mijn partner en kinderen na mijn overlijden? Als u overlijdt vóór de pensioendatum heeft uw partner recht op een partnerpensioen. De uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en loopt door tot en met de maand van het overlijden van de partner. Als u overlijdt ná de pensioendatum heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. Dit geldt echter niet als u op de pensioendatum afstand heeft gedaan van het recht op partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen. Het is dus belangrijk om bij pensioneren stil te staan bij de vraag of er een partnerpensioen verzekerd moet zijn. 5.1 Voorwaarden voor een partnerpensioen Voor een partnerpensioen komt in aanmerking: de persoon met wie de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; degene met wie de deelnemer ongehuwd samenwoont 1, onder voorwaarde dat: o de gemeenschappelijke huishouding tenminste zes maanden bestaat, en1 o er een notarieel vastgelegde overeenkomst is die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is, en o de partners minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres woonden (een dergelijke overeenkomst is niet nodig als u en uw partner kunnen aantonen dat er vijf jaar een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd). 1 Familierelaties in de rechte lijn (kind-ouder-grootouder) uitgezonderd. 14

15 Let op: Als de deelnemer na de pensioendatum overlijdt, moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum. Woont u ongehuwd samen, dan moet de gemeenschappelijke huishouding bovendien vóór de pensioendatum zijn geregistreerd bij het Cargill pensioenfonds. Deze registratie vindt plaats op het moment dat u uw pensioen aanvraagt. Het partnerschap dient te worden aangetoond op het moment van overlijden. 5.2 Hoogte partnerpensioen Overlijden voor pensioendatum Als de deelnemer vóór de pensioendatum overlijdt, is het partnerpensioen 70% van het bereikbare ouderdomspensioen volgens de eindloonregeling (Trap I). Er is sprake van een verhoogde uitkering dankzij een aanvulling, omdat vanuit Trap II geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. Overlijden na pensioendatum Vindt het overlijden van de deelnemer plaats ná de pensioendatum, dan is de uitkering 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in Trap I. Dit geldt alleen als op de pensioendatum niet is afgezien van het recht op partnerpensioen. Het in Trap II opgebouwde pensioensaldo kan op pensioendatum worden omgezet in een ouderdoms- en een partnerpensioen. Ook dit partnerpensioen bedraagt 70% van het omgezette ouderdomspensioen. 5.3 Wezenpensioen De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn. Kinderen die studeren en voldoen aan de in het 15

16 pensioenreglement gestelde voorwaarden, krijgen een wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. 5.4 Hoogte wezenpensioen Het wezenpensioen is per kind 14% van het ouderdomspensioen uit Trap I. Er is sprake van een 'verhoogde' uitkering dankzij een aanvulling, omdat vanuit Trap II geen wezenpensioen wordt uitgekeerd. 16

17 6 Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Deelnemers die recht hebben op een WIA-uitkering die tijdens de deelneming aan de Cargill pensioenregeling is ingegaan, kunnen in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in principe in op het moment waarop de door de werkgever gegeven doorbetaling en uitkering tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens de arbeidsvoorwaarden stopt. Meestal is dat twee jaar na aanvang van de ziekte. Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd zolang het recht op een WIA-uitkering voortduurt. 6.1 Arbeidsongeschiktheidspensioen De pensioenregeling voorziet in een recht op arbeidsongeschiktheidspensioen als u tijdens het deelnemerschap een WIA-uitkering ontvangt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de dag waarop de WIA-uitkering begint en wordt uitgekeerd zolang die uitkering wordt verstrekt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bij gehele arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 70% van dat gedeelte van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven de WIAloongrens ( ,85 op jaarbasis, bedrag per 1 januari 2013). Over wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage moet u het pensioenfonds altijd informeren. 6.2 Deelneming in pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid Zolang de dienstbetrekking met Cargill doorloopt, blijft u ook deelnemer aan de Cargill pensioenregeling en wordt de pensioenopbouw voortgezet. U hoeft daarvoor niets te doen. Na het einde van de dienstbetrekking in verband met de arbeidsongeschiktheid, 17

18 is de verdere pensioenopbouw afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. 6.3 Buitenland Als u voor Cargill in het buitenland werkzaam en woonachtig bent en u kunt geen aanspraak maken op een WIA-uitkering, bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid, 70% van het laatst verdiende salaris. 18

19 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? Als u een partnerrelatie heeft en u en uw partner gaan uit elkaar, heeft dat invloed op uw pensioen. Uw ex-partner komt na een scheiding of na het einde van het partnerschap volgens de wet in aanmerking voor een deel van het opgebouwde pensioen: de helft van het tijdens de partnerrelatie opgebouwde ouderdomspensioen, inclusief het ouderdomspensioen dat wordt verkregen uit Trap II (beschikbare premieregeling). het gehele partnerpensioen dat tot het moment van het einde van de partnerrelatie is opgebouwd. Dat deel van het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Het wordt na uw overlijden rechtstreeks aan uw ex-partner uitgekeerd, zolang hij of zij leeft. Als uw expartner eerder dan u overlijdt, dan is er geen begunstigde meer voor dit bijzonder partnerpensioen. Ingeval van overlijden van de ex-partner vóór uw pensioeningangsdatum, krijgt uw eventuele nieuwe partner hier recht op. 19

20 8 Wat gebeurt er als ik van werkgever verander? 8.1 Indiensttreding Bij indiensttreding bij Cargill kunt u de waarde van de pensioenrechten die u elders heeft opgebouwd overdragen aan het Cargill pensioenfonds. Op deze wijze verhoogt u uw aanspraken op ouderdomspensioen bij Cargill. Ook verhoogt u op deze manier de aanspraak op partnerpensioen. Bijkomend voordeel is dat u uw opgebouwde pensioen bij elkaar houdt, waardoor het gemakkelijker is om inzicht te hebben in uw pensioensituatie. Als uw deelneming in een eerdere pensioenregeling gestopt is op of na 8 juli 1994, dan is de oude pensioenuitvoerder (behoudens in heel bijzondere gevallen) op grond van wet verplicht om mee te werken aan een verzoek tot waardeoverdracht. Als de deelneming al langer geleden geëindigd is, bestaat de plicht om mee te werken aan waardeoverdracht voor de oude pensioenuitvoerder niet. Voor overdracht van rechten, waarvan de opbouw vóór 8 juli 1994 gestopt is, bent u dus afhankelijk van de bereidheid van de oude pensioenuitvoerder om daaraan mee te werken. 8.2 Uitdiensttreding Wanneer u van werkgever verandert, stopt de deelneming aan de pensioenregeling van Cargill. U houdt recht op het ouderdoms- en partnerpensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd in de basisregeling; het saldo vanuit Trap II wordt omgezet in een ouderdomspensioen en een verzekerd partnerpensioen dat 70% bedraagt van het omgezette ouderdomspensioen uit het saldo in Trap II. U kunt er ook voor kiezen het opgebouwde pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 20

21 9 Hoe vraag ik pensioen aan? U dient uw pensioenuitkering uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum schriftelijk aan te vragen bij de Stichting Pensioenfonds Cargill. U ontvangt daartoe vanuit het fonds een aanvraagformulier. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, omstreeks de 25e van elke maand. De vakantieuitkering is al in het maandelijkse pensioenbedrag verwerkt. 9.1 Wel of geen partnerpensioen? Op de pensioendatum kunt u (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Bij uw aanvraag voor het ouderdomspensioen kunt u uw keuze kenbaar maken. Andersom kan ook: u ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor een hoger partnerpensioen. 9.2 Afkopen klein pensioen Als uw opgebouwde pensioen per jaar kleiner is dan een wettelijk bepaald bedrag, zal het pensioen worden afgekocht. Dat wil zeggen dat de waarde van al uw pensioenuitkeringen tezamen in één keer aan u worden uitgekeerd. De grens voor afkoop is 451,22 per jaar (bedrag 2013). Dit komt alleen maar voor als u voor een zeer korte periode deelgenomen heeft in de pensioenregeling. 21

22 10 Hoe zit het met deelneming tijdens verlof? 10.1 Deelneming tijdens ouderschapsverlof Tijdens een periode van onbetaald ouderschapsverlof wordt de deelneming voortgezet. Dat gebeurt in de mate waarin pensioen werd opgebouwd op het moment dat het ouderschapsverlof inging Deelneming tijdens onbetaald verlof U kunt, als de werkzaamheden dat toelaten, onbetaald verlof opnemen. De pensioenopbouw blijft gedurende de verlofperiode maximaal zes maanden doorlopen. 22

23 Bijlage: specifieke informatie voor deelnemers met een dienstverband met Cargill Cocoa en voor ZOR-medewerkers Bent u in dienst van Cargill Cocoa of bij ZOR, dan gelden voor u enkele afwijkende bepalingen. In deze bijlage ziet u om welke bepalingen het gaat, waarbij wordt verwezen naar de passages in de brochure waar ze betrekking op hebben. 2.3 Trap II: aanvullende regeling De beschikbare premie bedraagt voor u per 1 januari 2008 op jaarbasis: Leeftijd van de deelnemer Percentage van de pensioengrondslag 20 tot 25 jaar 1,6% 25 tot 30 jaar 2,0% 30 tot 35 jaar 2,4% 35 tot 40 jaar 3,0% 40 tot 45 jaar 3,6% 45 tot 50 jaar 4,4% 50 tot 55 jaar 5,5% 55 tot 60 jaar 6,8% 60 tot 65 jaar 8,6% 2.7 Opbouwpercentage Het percentage voor de opbouw van ouderdomspensioen bedraagt 1,6% van de pensioengrondslag per jaar. 2.8 Deelnemersbijdrage Als eigen bijdrage in de kosten van de pensioenregeling geldt voor u een percentage van 3,5% van het pensioengevend salaris, tot 23

24 een maximum van (bedrag 2013). Dit maximum bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. 24

25 TKP Iedere werkgever in Nederland die een pensioen toezegt, is volgens de wet verplicht om het geld dat hij voor het betalen van de pensioenen opzij legt door een andere organisatie te laten beheren. Het gaat daarbij vaak om een pensioenfonds. Dat geldt ook voor Cargill. In het bestuur van het Cargill pensioenfonds zitten vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het fondsbestuur zorgt voor een goed beheer van de pensioengelden en stelt het pensioenreglement vast. In het reglement staan de afspraken die over het pensioen gemaakt zijn. Ook staat hierin hoe de pensioenen worden berekend, op welke manier ze worden betaald en aan welke verplichtingen de deelnemer moet voldoen om voor pensioen in aanmerking te komen. Het beheer, de administratie en uitvoering van uw pensioen heeft het fondsbestuur uitbesteed aan een gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie: TKP. Door bij te houden hoeveel pensioen u opbouwt, zorgt TKP voor het verstrekken van een uitkering bij pensionering, wanneer u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. 25

26 Meer informatie Voor meer informatie over uw pensioen kunt u terecht op de website U kunt ook allerlei stukken opvragen: Het pensioenreglement, het jaarverslag en/of de jaarrekening De uitvoeringsovereenkomst Een opgave van de hoogte van uw opgebouwde aanspraken Een opgave van de gevolgen van uitruil (bijvoorbeeld tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen) De verklaring inzake de beleggingsbeginselen Informatie over de dekkingsgraad van pensioenfonds Cargill Het korte- of langetermijnherstelplan (indien van kracht) Over een aanwijzing en/of de aanstelling van een bewindvoerder 26

27 Klachtenregeling Pensioenfonds Cargill doet zijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. U kunt uw klacht indienen per brief of per . Pensioenfonds Cargill probeert binnen 20 werkdagen met een oplossing te komen. Soms lukt dat niet. Dan hoort u toch binnen 20 werkdagen van Pensioenfonds Cargill. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u voor bemiddeling naar de ombudsman pensioenen gaan. Hij is onafhankelijk. Kijk op voor meer informatie. Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijk rechter. 27

28 Stichting Pensioenfonds Cargill Postbus AM Groningen

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g v o o r n i e t - c a o e r s ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden.

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Wat is pensioen? 6 8 Waardeoverdracht 20 14 16 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 11 Pensioenregeling in het kort PAO-regeling Meer informatie scheiden 21 19 Meer

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen Wat is pensioen? 7 8 Waardeoverdracht 20 14 16 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 11 Pensioenregeling in het kort Meer informatie Scheiden 21 19 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen.

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie