Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht Keuzemogelijkheden Scheiden 19 Meer informatie 21 Meer weten?

2 2 Pensioenfonds PostNL

3 Pensioenfonds PostNL Beheerder van uw pensioen Pensioenfonds PostNL Als medewerker van PostNL valt u onder de cao van PostNL. In deze cao is ook de pensioenovereenkomst opgenomen. Hierin staan de afspraken tussen de werkgever en de werknemer over het pensioen. De uitvoering van deze pensioenovereenkomst wordt verzorgd door Pensioenfonds PostNL. Pensioenfonds PostNL ziet erop toe dat de afspraken in deze pensioenovereenkomst correct worden uitgevoerd. Ook zorgt Pensioenfonds PostNL ervoor dat, als u met pensioen gaat, uw pensioen wordt uitbetaald en tot die tijd goed wordt beheerd. De pensioenregeling Het pensioendashboard Pensioenfonds PostNL heeft een middelloonregeling. Hierin bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Uw uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u verdient in de jaren dat u werkt. Op vindt u het pensioendashboard. Na ontvangst van uw eerste Uniform Pensioenoverzicht kunt u met het pensioendashboard zelf bepaalde pensioenscenario's doorrekenen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op Over het hogere salaris bouwt u vanaf 1 januari 2015 via Pensioenfonds PostNL geen pensioen meer op. Het bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan het fiscale maximum. De pensioenregeling kent de volgende pensioensoorten: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt. 'De middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst' Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Of wilt u graag meer weten? Kijk dan op de website van Pensioenfonds PostNL. U kunt ons ook bellen op (050) , of mail uw vragen en/of opmerkingen naar Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Pensioenregeling in het kort 3

4 Veelgestelde vragen En de antwoorden hierop Wat als ik meer dan één dienstverband heb? Wie gelijktijdig meer dan één dienstverband bij PostNL heeft, neemt voor elk dienstverband afzonderlijk deel in het pensioenfonds. Uiteraard moet elk dienstverband afzonderlijk voldoen aan de genoemde voorwaarden voor deelname (zie pagina 7). Werknemers met meer dan één dienstverband bij PostNL kunnen dus aanspraak maken op meer dan één pensioen. Ik ben jonger dan 21 jaar. Wat nu? Als u jonger dan 21 jaar bent, maar wel voldoet aan de overige voorwaarden, bent u verzekerd voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het partnerpensioen, het wezenpensioen én het arbeidsongeschiktheidspensioen waarop u of uw nabestaanden recht hebben, worden berekend alsof u al wel 21 jaar bent. Wat als ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heb? Sommige werknemers vallen niet onder de cao van PostNL omdat zij een arbeidsovereenkomst voor slechts een beperkt aantal maanden hebben. Medewerkers die alleen om deze reden niet onder de cao voor PostNL en dus niet onder de pensioenregeling vallen, zijn wel verzekerd voor het overlijdensrisico. Zij hebben dus uitsluitend recht op een partner- en een wezenpensioen. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof? Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Hoewel u in dat geval tijdelijk minder gaat werken, blijft u gedurende de verlofperiode pensioen opbouwen. Dit gebeurt in de mate waarin pensioen werd opgebouwd op het moment dat het ouderschapsverlof inging. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof? Als u met onbetaald verlof gaat, bouwt u geen pensioen op. De dekking van het overlijdensrisico blijft gedurende 18 maanden in stand. Het is ook mogelijk om de deelneming tijdens het onbetaald verlof volledig voort te zetten en wél pensioen op te bouwen. Voorwaarde is dat u tijdens deze periode de premie voor de pensioenopbouw volledig zelf betaalt. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens verlof via mijn Levensloopregeling? Verlof in het kader van de Levensloopregeling is een vorm van onbetaald verlof. Ook hier geldt dus dat het overlijdensrisico in stand blijft en de opbouw van het ouderdomspensioen stopt. En ook in dit geval kunt u er voor kiezen om de deelneming voor eigen rekening volledig voort te zetten. Meer informatie over de Levensloopregeling en pensioenopbouw treft u aan in het Levensloopreglement dat u kunt vinden op het Intranet van PostNL. U kunt het reglement ook aanvragen bij uw afdeling Personeelszaken. Kan mijn pensioen worden afgekocht? Pensioenfonds PostNL heeft het recht om kleine pensioenen af te kopen. Een klein pensioen is een pensioen waarvan de in de toekomst uit te keren bedragen klein zijn, meestal doordat er maar voor korte periode bij PostNL gewerkt is. Bij het afkopen van een klein pensioen worden de toekomstige pensioenaanspraken omgezet in een uitkering ineens, in de vorm van een afkoopsom. Ieder jaar wordt het grensbedrag van de pensioenaanspraak vastgesteld waarbij het pensioenfonds mag afkopen. Dit bedrag kunt u vinden op de website Het pensioenfonds mag een pensioen op zijn vroegst twee jaar nadat de deelneming aan Pensioenfonds PostNL gestopt is, afkopen. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof? In die twee jaar kunt u het opgebouwde pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van een eventueel nieuwe werkgever. Uiteraard alleen als u dat wilt. Als het pensioenfonds tot afkoop overgaat, krijgt u de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen in één keer uitbetaald. Dit pensioen wordt dan uiteraard niet meer op uw pensioendatum aan u uitgekeerd. U ontvangt bericht van het pensioenfonds als het fonds uw pensioenaanspraak wil afkopen. 4 Pensioenfonds PostNL

5 Wat kan ik doen als ik vind dat mijn pensioen niet juist is vastgesteld? Heeft u vragen over uw pensioen dan kunt u deze stellen aan de pensioendesk (zie pagina 21). Als u vindt dat uw pensioen niet juist is vastgesteld, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij het bestuur van het pensioenfonds. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden, zoals de overlevende partner of wees. Het bestuur neemt binnen een redelijke termijn een beslissing. Het besluit over uw bezwaar krijgt u schriftelijk van Pensioenfonds PostNL. Als u zich niet kunt vinden in het bestuursbesluit, kunt u binnen 30 dagen na het besluit een beroepsschrift indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is ingesteld om uitspraak te doen in geschillen over de toepassing van het reglement. Als u zich niet kunt vinden in de uitspraak van de Geschillencommissie, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Deze zal na eventuele bemiddeling een (niet bindend) advies uitbrengen aan het pensioenfondsbestuur. Als het pensioenfondsbestuur besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, staat de weg naar de rechter nog open. De procedure staat vermeld in het reglement van de Geschillencommissie, dat als bijlage bij het pensioenreglement is opgenomen. Het pensioenreglement kunt u vinden op: Wat kost het opbouwen van pensioen mij? Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde. Uw werkgever is daarvoor premie verschuldigd, maar ook u betaalt daaraan mee. Het vaststellen van het bedrag dat maandelijks op uw salaris wordt ingehouden als bijdrage in de kosten van de pensioenregeling (de deelnemersbijdrage) gebeurt door de sociale partners en maakt deel uit van de caoonderhandelingen. Pensioenregeling in het kort 5

6 6 Pensioenfonds PostNL

7 Wat is pensioen? En waar is het voor bedoeld? Met pensioen wordt doorgaans het inkomen voor later bedoeld. Toch is het belangrijk dat u nu al goed ge nformeerd bent over uw pensioen en uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor uw oude dag. Het is ook bedoeld voor als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Ook voor andere situaties kan het belangrijk zijn dat u weet hoe het zit met uw pensioen; bijvoorbeeld als u van werkgever verandert, gaat trouwen, samenwonen of scheiden. In deze brochure leest u de belangrijkste punten uit uw pensioenregeling, ingevoerd op 1 januari 2015 bij Pensioenfonds PostNL. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Een deel van uw pensioen krijgt u van de overheid (aow-uitkering). Een deel bouwt u via uw werkgever op bij Pensioenfonds PostNL. En een deel kunt u zelf regelen via beleggen, sparen of een particuliere verzekering. U neemt deel aan Pensioenfonds PostNL als u: een arbeidsovereenkomst heeft bij PostNL; ouder bent dan 21 jaar; onder de cao van PostNL valt. Uw pensioenopbouw gaat in op dezelfde datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan of op het moment dat u 21 jaar wordt. Vanaf die datum bouwt u pensioen op in een middelloonregeling. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van uw salaris en diensttijd. U krijgt dit pensioen bij pensionering, maar eventueel ook bij arbeidsongeschiktheid. En uw partner en/of kinderen krijgen mogelijk pensioen als u overlijdt. Uw pensioenopbouw stopt zodra u niet meer voldoet aan de voorwaarden. In elk geval stopt de opbouw als u: met pensioen gaat; niet meer bij PostNL werkt; overlijdt. De deelneming eindigt niet als u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw. Bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid of ouderschapsverlof. Het volledige pensioenreglement vindt u op 'Uw pensioenopbouw start op dezelfde datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan' Informatie over de rol van het Pensioenfonds PostNL, het bestuur van dit fonds en de controle op het beheer van het fonds vindt u ook op Pensioenregeling in het kort 7

8 Hoeveel pensioen bouw ik op? Een rekenvoorbeeld biedt inzicht Als u met pensioen gaat, wilt u natuurlijk dat u voldoende inkomen heeft om van te kunnen leven. Maar hoeveel krijgt u eigenlijk? En hoe is uw pensioen opgebouwd? In de pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL bouwt u een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard is dat op 67 jaar, maar u kunt er ook voor kiezen eerder (op zijn vroegst vanaf uw 60 e ) met pensioen te gaan. Opbouw van uw pensioen In de voor u geldende middelloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Uw uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u verdient in de jaren dat u werkt. Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op Over het hogere salaris bouwt u vanaf 1 januari 2015 via Pensioenfonds PostNL geen pensioen meer op. Het bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan het fiscale maximum. Pensioengevend salaris Voor de opbouw van uw pensioen wordt gekeken naar verschillende onderdelen: uw salaris; uw vakantiegeld; uw toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT) en de toelage afbouwregeling TOT; uw persoonlijke toelage boven het eindsalaris in verband met de wijze van functievervulling; het deel van het salaris boven het eindsalaris in die schaal. Deze onderdelen vormen samen het pensioengevend salaris. U kunt deze teruglezen in de cao. Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is in beginsel 1,875%* van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag bestaat uit uw pensioengevend salaris min de franchise. * Uitgangspunt is een jaarlijkse opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag. De premie die PostNL elk jaar hiervoor betaalt, is gebonden aan een minimum en maximum. Is de benodigde premie hoger dan het maximumbedrag, dan wordt de pensioenopbouw voor dat jaar verlaagd. Is de benodigde premie lager dan het minimum, dan kan er extra pensioen worden opgebouwd. Parttime medewerkers Als u parttime werkt, neemt u ook deel aan de pensioenregeling, alleen bouwt u pensioen op in verhouding tot de door u gewerkte tijd. Voor parttime medewerkers geldt daarom een gedeeltelijke franchise. Deze staat in verhouding tot het percentage dat u van een volledige werkweek werkt. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt, geldt een franchise van 60% van het franchisebedrag. Zo bouwt iedereen in dienst van PostNL pensioen op in verhouding tot het salaris. Omdat u later ook een AOW-uitkering krijgt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Het bedrag dat in mindering wordt gebracht, wordt franchise genoemd. Franchise is dat deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Deze franchise, die ieder jaar wordt vastgesteld, kunt u terugvinden op 8 Pensioenfonds PostNL 'Als u parttime werkt, bouwt u pensioen op in verhouding tot de door u gewerkte tijd'

9 Rekenvoorbeeld pensioenopbouw fulltime medewerker Annet is fulltime medewerker bij PostNL. Haar vaste jaarsalaris is In dit bedrag zit ook haar vakantiegeld. De toelage uit het TOT van moet hier nog bij worden opgeteld. De franchise is De (gemiddelde) pensioengrondslag wordt als volgt berekend: (gemiddeld vast jaarsalaris - franchise) + gemiddelde TOT per jaar = pensioengrondslag ( ) = Over de pensioengrondslag bouwt Annet 1,875%* pensioen op. Dat is 233,53 per jaar. Alle bedragen die Annet jaarlijks opbouwt, vormen samen het pensioen dat Annet krijgt als zij 67 jaar wordt. Annet wil met 67 jaar met pensioen. Zij heeft dan 35 jaar gewerkt bij PostNL. Annet krijgt dan: pensioengrondslag x opbouwpercentage x deelnemingsjaren = x 1,875% = 233,53 x 35 = 8173,59** bruto per jaar. Dit is Annet, zij werkt fulltime Rekenvoorbeeld pensioenopbouw parttime medewerker Karel gaat met 67 jaar met pensioen. Hij heeft dan 35 jaar bij PostNL gewerkt. Karel werkte niet fulltime, maar heeft een contract voor 24 uur per week. Karel verdient net als Annet bij een fulltime dienstverband. Maar omdat hij parttime werkt, bouwt Karel maar over 24 van de 37 uur pensioen op. Dit is 65%. De franchise is en het TOT is De parttimefactor = 0,65 (24 van 37 uur). De gemiddelde TOT per jaar (variabel inkomen) = De (gemiddelde) pensioengrondslag wordt als volgt berekend: ((gemiddeld jaarsalaris voltijds - franchise) x parttimefactor) + gemiddelde tot per jaar = pensioengrondslag (( ) x 0.65)) = 8045,75 Over de pensioengrondslag bouwt Karel 1,875% pensioen op. Dat is 150,86 per jaar en maakt dat Karel dus 35 x 150,86 = 5280,10** bruto per jaar aan pensioen gaat ontvangen. Dit is Karel, hij werkt parttime *Uitgangspunt is een jaarlijkse opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag, zie ook pag. 8. **Let op: In de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat Annet en Karel hun hele loopbaan hetzelfde hebben verdiend. Bovenstaande rekenvoorbeelden dienen als voorbeeld en geven een indicatie van het op te bouwen pensioen. Pensioenregeling in het kort 9

10 'Ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u een aanvraagformulier' Extra ouderdomspensioen opbouwen met Individueel Pensioensparen (IPS) Naast het gewone ouderdomspensioen, kunt u nog extra ouderdomspensioen opbouwen. U heeft de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra in te leggen voor een aanvullend pensioen: de regeling Individueel Pensioensparen (ips). Meer informatie over deze mogelijkheid leest u in de brochure Individueel Pensioensparen. Verhoging van uw pensioen: toeslagenbeleid Pensioenfonds PostNL probeert ieder jaar het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen aan te passen aan de prijsstijgingen. Hiervoor wordt de consumentenprijsindex (CPI)* van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van november tot november als basis genomen, met een maximum van 4%. Deze aanpassing wordt ook wel toeslagverlening genoemd. U heeft niet automatisch recht op een toeslag. Pensioenfonds PostNL moet hiervoor namelijk voldoende financiële middelen hebben. Het bestuur beslist ieder jaar of het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden aangepast. Toeslagverlening is dus altijd voorwaardelijk. * Dit betreft de prijsindex Alle huishoudens afgeleid. Deze ambitie is afgestemd op de pensioenpremie die jaarlijks wordt betaald en de beleggingsopbrengsten die worden verwacht. Kon er door te weinig financiële middelen in een bepaald jaar geen verhoging worden gegeven? Dan kan het pensioenfondsbestuur besluiten om in het verleden niet volledig verleende toeslagen alsnog toe te kennen. Hiervoor moeten er wel voldoende financiële middelen zijn. In dat geval wordt gesproken over een inhaaltoeslag. Uw pensioen aanvragen De uitbetaling van uw pensioen moet u schriftelijk aanvragen. Ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum (de eerste van de maand nadat u 67 bent geworden) ontvangt u daarom een aanvraagformulier van het pensioenfonds. Op dat moment kunt u een aantal keuzes maken voor een pensioen dat bij uw wensen past. Bijvoorbeeld als u tijdelijk meer pensioen wilt ontvangen. Vanaf pagina 16 leest u meer over deze keuzes. Wilt u eerder met pensioen dan wanneer u 67 jaar wordt? Dan moet u dit zelf aanvragen. Toeslagenambitie Het pensioenfonds probeert het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met 70% van de algemene prijsstijging. Bijvoorbeeld: als de prijsstijging 1% is, en het pensioenfonds beschikt over voldoende financiële middelen, dan worden pensioenaanspraken in principe met 0,7% verhoogd. Gerelateerde onderwerpen Uw keuzemogelijkheden, pagina 16 Pensioenfonds PostNL probeert ieder jaar het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen aan te passen aan de prijsstijgingen. Meer informatie hierover vindt u op 10 Pensioenfonds PostNL

11 Het nabestaandenpensioen Voor uw partner en kinderen Als u overlijdt, wilt u uw partner en eventuele kinderen goed achterlaten. Daarom heeft Pensioenfonds PostNL een zogeheten nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen bestaat uit: een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het partnerpensioen Stel, u overlijdt tijdens uw dienstverband. Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Deze uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner. Ook als u ná de pensioendatum overlijdt, heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Dit geldt echter niet als u op de pensioendatum in ruil voor een hoger ouderdomspensioen afstand heeft gedaan van het recht op partnerpensioen. Het is dus belangrijk om bij uw pensionering stil te staan bij de vraag of het partnerpensioen verzekerd moet zijn. Uw partner heeft recht op een partnerpensioen als u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap heeft; ongehuwd samenwoont. Woont u ongehuwd samen, (en uw partner is dus niet geregistreerd) en u overlijdt tijdens een actief dienstverband, dan moet uw partner kunnen aantonen dat: de gemeenschappelijke huishouding tenminste zes maanden bestaat, en er een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst is die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is, en u en uw partner minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres woonden. Let op: Als u na de pensioendatum overlijdt, moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum. Ongehuwd samenwonen Als u ongehuwd samenwoont, hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. U kunt er voor kiezen dit bij pensioneren wel te doen. Vanaf dat moment is uw partner verzekerd van partnerpensioen. Als u uw partner niet registreert als u met pensioen gaat, ontvangt uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen. 'Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid' Pensioenregeling in het kort 11

12 De hoogte van het partnerpensioen Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan is het partnerpensioen ongeveer 63% van het te bereiken levenslange ouderdomspensioen. Als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan, is het partnerpensioen 63% van het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen. Dit geldt natuurlijk alleen als u het opgebouwde partnerpensioen niet in ouderdomspensioen hebt omgezet. Wezenpensioen Als u overlijdt, krijgen uw eventuele kinderen een wezenpensioen als zij: jonger zijn dan 18 jaar; studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden én jonger zijn dan 27. Stel, uw partner hertrouwt Mocht uw partner na uw overlijden opnieuw gaan trouwen of samenwonen, dan wordt het partnerpensioen opnieuw vastgesteld. Daarbij tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de pensioendatum niet meer mee als deelnemingsjaren. Uw partner is verplicht het fonds onmiddellijk in kennis te stellen wanneer hij/zij opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een gemeenschappelijke huishouding gaat voeren. De hoogte van het wezenpensioen Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen per kind en geldt voor maximaal vijf kinderen. Zijn er meer dan vijf kinderen, dan wordt het wezenpensioen van vijf kinderen gelijkmatig verdeeld over het totaal aantal kinderen. Bij bijvoorbeeld zeven kinderen krijgt ieder kind 5/7 e deel van het berekende wezenpensioen. De kinderen ontvangen in dit geval samen 100% van het partnerpensioen. Wat als ik geen partner heb? Als u geen partner heeft, bouwt u toch partnerpensioen op omdat u in de toekomst misschien een partner krijgt. In dat geval is er dus een partnerpensioen geregeld. Alleen als u na uw pensioen een partner krijgt en u vervolgens overlijdt, ontvangt uw partner geen partnerpensioen. Gaat u met pensioen en heeft u geen partner? Dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Dit moet u aangeven op het aanvraagformulier dat u tegen die tijd van het pensioenfonds ontvangt. Is de Algemene nabestaandenwet voor mij voldoende? Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hiervoor gelden echter wel voorwaarden, daarbij is de Anw-uitkering inkomensafhankelijk. In sommige gevallen bestaat er geen recht op een Anw-uitkering of slechts ten dele. Medewerkers van PostNL die op 31 december 2014 in dienst waren en op dat moment vrijwillig verzekerd voor Anw-aanvulling, hebben op 1 februari 2015 de mogelijkheid gehad om vrijwillig deel te nemen aan een aanvullende verzekering die de risico's en negatieve financiële gevolgen, het zogenaamde Anw-hiaat, van de Anw grotendeels afdekt. Nieuwe medewerkers hebben niet meer de mogelijkheid om zich voor deze verzekering aan te melden. Rekenvoorbeeld Stel dat het partnerpensioen bedraagt. Het wezenpensioen per kind (maximaal vijf kinderen) is dan: 20% van = 960 bruto per jaar. 'Een hele geruststelling dat het voor de kinderen goed geregeld is' 12 Pensioenfonds PostNL

13 'Als uw partner na uw overlijden opnieuw gaat trouwen of samenwonen, dan wordt het partnerpensioen opnieuw vastgesteld en verlaagd' Gerelateerde onderwerpen Scheiden, pagina 19 In sommige gevallen hebben nabestaanden naast een partnerpensioen recht op een aanvullende uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Meer informatie hierover kunt u vinden op Pensioenregeling in het kort 13

14 Stel, ik raak arbeidsongeschikt Wat gebeurt er dan met mijn pensioen? Als u werkt, kunt u arbeidsongeschikt worden. Maar wat gebeurt er met uw inkomen als u (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit het met uw pensioenopbouw? De regels zijn simpel: alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, krijgt u van de overheid een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Gaat deze uitkering in tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL? Dan kunt u in aanmerking komen voor: een arbeidsongeschiktheidspensioen, en/of een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u ziek wordt heeft PostNL een wettelijke verplichting om uw loon voor een bepaalde periode door te betalen. Op het moment dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en geen salaris meer ontvangt van PostNL, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. Meestal gebeurt dit twee jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Van de overheid ontvangt u dan, zoals gezegd, een WIA-uitkering. Ieder jaar wordt de hoogte van de (maximale) WIA-uitkering vastgesteld; deze kunt u vinden op Als u voordat u arbeidsongeschikt werd meer verdiende dan het maximum dagloon dat door de overheid bepaald is voor de WIA-uitkering, ontvangt u van het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen volgt het uitkeringspercentage dat voor de vaststelling van de uitbetaalde WIA-uitkering wordt gebruikt. De maximering van het pensioengevend salaris tot zoals die geldt bij het ouderdomspensioen, geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. van toepassing is). In dat geval heeft u recht op een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen gaat in op het moment dat de doorbetaling en uitkering tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid door de werkgever volgens de cao PostNL stopt. Het extra arbeidsongeschiktheidspensioen loopt door zolang de herplaatsing duurt. Uw deelname aan de pensioenregeling tijdens arbeidsongeschiktheid Zolang u in dienst bent bij PostNL, blijft u deelnemer aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds PostNL en wordt uw pensioenopbouw voortgezet. Komt er in verband met arbeidsongeschiktheid een einde aan uw dienstverband, dan kunt u soms nog verder pensioen opbouwen. Dit is afhankelijk van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid. Alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw door. U kunt niet meer pensioen opbouwen dan wat u per jaar opbouwde vlak voordat uw dienstverband werd verbroken. Extra arbeidsongeschiktheidspensioen Stel, u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u wordt herplaatst binnen PostNL (waarop nog steeds de cao voor PostNL Als u niet arbeidsongeschikt bent op het moment dat uw dienstverband bij PostNL eindigt, dan vervalt het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. 14 Pensioenfonds PostNL

15 'Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik niet meer kan werken?' Meer informatie vindt u op Pensioenregeling in het kort 15

16 Uw keuzemogelijkheden U heeft 4 opties De pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL biedt u vier keuzemogelijkheden: 1. eerder met pensioen; 2. variabele pensioenuitkering (hoog-laag constructie); 3. gedeeltelijk met pensioen; 4. partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 1. Eerder met pensioen De pensioenleeftijd in de pensioenregeling is standaard 67 jaar. Als u dat wilt, kunt u echter ook eerder (op zijn vroegst met 60 jaar) met pensioen gaan. Het is goed dat u zich realiseert dat uw keuze om eerder met pensioen te gaan gevolgen heeft voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Als u eerder met pensioen gaat dan op de leeftijd van 67 jaar, wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minderjaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Bij het vervroegen van het pensioen wordt ook het partnerpensioen evenredig met het ouderdomspensioen verlaagd. Meer informatie over de Levensloopregeling en pensioenopbouw vindt u in het Levensloopreglement dat u kunt vinden onder Arbeidsvoorwaarden op MijnPostNL van PostNL. U kunt het bedoelde reglement ook aanvragen bij uw afdeling Personeelszaken. 2. Variabele pensioenuitkeringen (hoog-laag constructie) U kunt ervoor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Ook heeft u de mogelijkheid om de eerste jaren een lager ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een hoger pensioen uit te laten keren. De keuze voor een variabele pensioenuitkering heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen. 3. Gedeeltelijk met pensioen Vanaf uw 60 e levensjaar is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en in deeltijd te blijven werken. Het besluit hierover neemt u samen met uw werkgever. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor het percentage dat u nog blijft werken, bouwt u gewoon door aan uw ouderdomspensioen. 4. Partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen Met een partnerpensioen heeft uw partner inkomen als u komt te overlijden. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum samen met uw partner bewust af te zien van het opgebouwde partnerpensioen. U ontvangt dan een hoger ouderdomspensioen. Dit wordt uitruil genoemd. Uw partner heeft dan geen recht meer op een partnerpensioen als u komt te overlijden. Als alleenstaande bouwt u ook partnerpensioen op. Op het moment dat u met pensioen gaat, doet u er verstandig aan dit om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. 'Vanaf uw 60 e levensjaar is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en in deeltijd te blijven werken' Wilt u berekenen wat de effecten van de hiernaast genoemde keuzes zijn op uw pensioen? Gebruik dan het pensioendashboard op 16 Pensioenfonds PostNL

17 'Heerlijk genieten van de kleinkinderen doordat we eerder zijn gestopt' Pensioenregeling in het kort 17

18 18 Pensioenfonds PostNL 'Gelukkig konden we goede afspraken maken over de verdeling van het pensioen'

19 Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen heet verevening. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidings convenant. Ouderdomspensioen verdelen Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u uw ouderdomspensioen verdelen tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn twee manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt; afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. 'Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen' Partnerpensioen voor uw ex-partner Naast het recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is (een deel van) het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft hier recht op, ongeacht of u samenwoonde, getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Woonde u samen? Dan hebben wij een akte van uw notaris nodig om ervoor te zorgen dat het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd kan worden. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of uw ex-partner nog in leven is. Wij betalen het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. Uw ex-partner moet dan zelf zijn of haar deel bij u opeisen. Meer informatie over de gevolgen van een scheiding voor uw pensioen kunt u lezen in de brochure Pensioen bij scheiding na 1 mei 1995 op de website De scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Pensioenregeling in het kort 19

20 Waardeoverdracht Verstandig of niet? Veel mensen vinden het handig om hun pensioen mee te nemen naar hun nieuwe werkgever. Het pensioen wordt dan namelijk op n plek geadministreerd. Het meenemen van pensioen naar een nieuwe werkgever noemen we waardeoverdracht. Indienst en uw pensioen Stel, u verlaat uw oude werkgever en gaat werken bij PostNL. In dat geval kunt er ervoor kiezen om de waarde van de pensioenrechten die u ergens anders heeft opgebouwd, over te dragen aan Pensioenfonds PostNL. Of het verstandig is om aan waardeoverdracht te doen, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregeling bij uw oude werkgever en bij PostNL. Uitdienst en uw pensioen Heeft u een nieuwe baan buiten PostNL? Dan bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds PostNL. U houdt recht op het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd. U kunt er ook voor kiezen uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Nogmaals: of het verstandig is om aan waardeoverdracht te doen bij vertrek bij PostNL, hangt af van de verschillen tussen de twee pensioenregelingen. Vooral het onderwerp toeslagverlening is hierbij belangrijk. De pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever kan u hierover informeren. Het opgebouwde pensioen dat achterblijft bij Pensioenfonds PostNL volgt het toeslagenbeleid van Pensioenfonds PostNL (zie pagina 10). 'Er zijn verschillende zaken die een rol spelen bij waardeoverdracht' Meer informatie over waardeoverdracht bij indiensttreding kunt u vinden in de brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding op 20 Pensioenfonds PostNL

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie