Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht Keuzemogelijkheden Scheiden 19 Meer informatie 21 Meer weten?

2 2 Pensioenfonds PostNL

3 Pensioenfonds PostNL Beheerder van uw pensioen Pensioenfonds PostNL Als medewerker van PostNL valt u onder de cao van PostNL. In deze cao is ook de pensioenovereenkomst opgenomen. Hierin staan de afspraken tussen de werkgever en de werknemer over het pensioen. De uitvoering van deze pensioenovereenkomst wordt verzorgd door Pensioenfonds PostNL. Pensioenfonds PostNL ziet erop toe dat de afspraken in deze pensioenovereenkomst correct worden uitgevoerd. Ook zorgt Pensioenfonds PostNL ervoor dat, als u met pensioen gaat, uw pensioen wordt uitbetaald en tot die tijd goed wordt beheerd. De pensioenregeling Het pensioendashboard Pensioenfonds PostNL heeft een middelloonregeling. Hierin bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Uw uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u verdient in de jaren dat u werkt. Op vindt u het pensioendashboard. Na ontvangst van uw eerste Uniform Pensioenoverzicht kunt u met het pensioendashboard zelf bepaalde pensioenscenario's doorrekenen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op Over het hogere salaris bouwt u vanaf 1 januari 2015 via Pensioenfonds PostNL geen pensioen meer op. Het bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan het fiscale maximum. De pensioenregeling kent de volgende pensioensoorten: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt. 'De middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst' Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Of wilt u graag meer weten? Kijk dan op de website van Pensioenfonds PostNL. U kunt ons ook bellen op (050) , of mail uw vragen en/of opmerkingen naar Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Pensioenregeling in het kort 3

4 Veelgestelde vragen En de antwoorden hierop Wat als ik meer dan één dienstverband heb? Wie gelijktijdig meer dan één dienstverband bij PostNL heeft, neemt voor elk dienstverband afzonderlijk deel in het pensioenfonds. Uiteraard moet elk dienstverband afzonderlijk voldoen aan de genoemde voorwaarden voor deelname (zie pagina 7). Werknemers met meer dan één dienstverband bij PostNL kunnen dus aanspraak maken op meer dan één pensioen. Ik ben jonger dan 21 jaar. Wat nu? Als u jonger dan 21 jaar bent, maar wel voldoet aan de overige voorwaarden, bent u verzekerd voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het partnerpensioen, het wezenpensioen én het arbeidsongeschiktheidspensioen waarop u of uw nabestaanden recht hebben, worden berekend alsof u al wel 21 jaar bent. Wat als ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heb? Sommige werknemers vallen niet onder de cao van PostNL omdat zij een arbeidsovereenkomst voor slechts een beperkt aantal maanden hebben. Medewerkers die alleen om deze reden niet onder de cao voor PostNL en dus niet onder de pensioenregeling vallen, zijn wel verzekerd voor het overlijdensrisico. Zij hebben dus uitsluitend recht op een partner- en een wezenpensioen. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof? Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Hoewel u in dat geval tijdelijk minder gaat werken, blijft u gedurende de verlofperiode pensioen opbouwen. Dit gebeurt in de mate waarin pensioen werd opgebouwd op het moment dat het ouderschapsverlof inging. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof? Als u met onbetaald verlof gaat, bouwt u geen pensioen op. De dekking van het overlijdensrisico blijft gedurende 18 maanden in stand. Het is ook mogelijk om de deelneming tijdens het onbetaald verlof volledig voort te zetten en wél pensioen op te bouwen. Voorwaarde is dat u tijdens deze periode de premie voor de pensioenopbouw volledig zelf betaalt. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens verlof via mijn Levensloopregeling? Verlof in het kader van de Levensloopregeling is een vorm van onbetaald verlof. Ook hier geldt dus dat het overlijdensrisico in stand blijft en de opbouw van het ouderdomspensioen stopt. En ook in dit geval kunt u er voor kiezen om de deelneming voor eigen rekening volledig voort te zetten. Meer informatie over de Levensloopregeling en pensioenopbouw treft u aan in het Levensloopreglement dat u kunt vinden op het Intranet van PostNL. U kunt het reglement ook aanvragen bij uw afdeling Personeelszaken. Kan mijn pensioen worden afgekocht? Pensioenfonds PostNL heeft het recht om kleine pensioenen af te kopen. Een klein pensioen is een pensioen waarvan de in de toekomst uit te keren bedragen klein zijn, meestal doordat er maar voor korte periode bij PostNL gewerkt is. Bij het afkopen van een klein pensioen worden de toekomstige pensioenaanspraken omgezet in een uitkering ineens, in de vorm van een afkoopsom. Ieder jaar wordt het grensbedrag van de pensioenaanspraak vastgesteld waarbij het pensioenfonds mag afkopen. Dit bedrag kunt u vinden op de website Het pensioenfonds mag een pensioen op zijn vroegst twee jaar nadat de deelneming aan Pensioenfonds PostNL gestopt is, afkopen. Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof? In die twee jaar kunt u het opgebouwde pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van een eventueel nieuwe werkgever. Uiteraard alleen als u dat wilt. Als het pensioenfonds tot afkoop overgaat, krijgt u de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen in één keer uitbetaald. Dit pensioen wordt dan uiteraard niet meer op uw pensioendatum aan u uitgekeerd. U ontvangt bericht van het pensioenfonds als het fonds uw pensioenaanspraak wil afkopen. 4 Pensioenfonds PostNL

5 Wat kan ik doen als ik vind dat mijn pensioen niet juist is vastgesteld? Heeft u vragen over uw pensioen dan kunt u deze stellen aan de pensioendesk (zie pagina 21). Als u vindt dat uw pensioen niet juist is vastgesteld, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij het bestuur van het pensioenfonds. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden, zoals de overlevende partner of wees. Het bestuur neemt binnen een redelijke termijn een beslissing. Het besluit over uw bezwaar krijgt u schriftelijk van Pensioenfonds PostNL. Als u zich niet kunt vinden in het bestuursbesluit, kunt u binnen 30 dagen na het besluit een beroepsschrift indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is ingesteld om uitspraak te doen in geschillen over de toepassing van het reglement. Als u zich niet kunt vinden in de uitspraak van de Geschillencommissie, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Deze zal na eventuele bemiddeling een (niet bindend) advies uitbrengen aan het pensioenfondsbestuur. Als het pensioenfondsbestuur besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, staat de weg naar de rechter nog open. De procedure staat vermeld in het reglement van de Geschillencommissie, dat als bijlage bij het pensioenreglement is opgenomen. Het pensioenreglement kunt u vinden op: Wat kost het opbouwen van pensioen mij? Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde. Uw werkgever is daarvoor premie verschuldigd, maar ook u betaalt daaraan mee. Het vaststellen van het bedrag dat maandelijks op uw salaris wordt ingehouden als bijdrage in de kosten van de pensioenregeling (de deelnemersbijdrage) gebeurt door de sociale partners en maakt deel uit van de caoonderhandelingen. Pensioenregeling in het kort 5

6 6 Pensioenfonds PostNL

7 Wat is pensioen? En waar is het voor bedoeld? Met pensioen wordt doorgaans het inkomen voor later bedoeld. Toch is het belangrijk dat u nu al goed ge nformeerd bent over uw pensioen en uw pensioenregeling. Pensioen is er namelijk niet alleen voor uw oude dag. Het is ook bedoeld voor als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Ook voor andere situaties kan het belangrijk zijn dat u weet hoe het zit met uw pensioen; bijvoorbeeld als u van werkgever verandert, gaat trouwen, samenwonen of scheiden. In deze brochure leest u de belangrijkste punten uit uw pensioenregeling, ingevoerd op 1 januari 2015 bij Pensioenfonds PostNL. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Een deel van uw pensioen krijgt u van de overheid (aow-uitkering). Een deel bouwt u via uw werkgever op bij Pensioenfonds PostNL. En een deel kunt u zelf regelen via beleggen, sparen of een particuliere verzekering. U neemt deel aan Pensioenfonds PostNL als u: een arbeidsovereenkomst heeft bij PostNL; ouder bent dan 21 jaar; onder de cao van PostNL valt. Uw pensioenopbouw gaat in op dezelfde datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan of op het moment dat u 21 jaar wordt. Vanaf die datum bouwt u pensioen op in een middelloonregeling. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van uw salaris en diensttijd. U krijgt dit pensioen bij pensionering, maar eventueel ook bij arbeidsongeschiktheid. En uw partner en/of kinderen krijgen mogelijk pensioen als u overlijdt. Uw pensioenopbouw stopt zodra u niet meer voldoet aan de voorwaarden. In elk geval stopt de opbouw als u: met pensioen gaat; niet meer bij PostNL werkt; overlijdt. De deelneming eindigt niet als u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw. Bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid of ouderschapsverlof. Het volledige pensioenreglement vindt u op 'Uw pensioenopbouw start op dezelfde datum waarop uw arbeidsovereenkomst is ingegaan' Informatie over de rol van het Pensioenfonds PostNL, het bestuur van dit fonds en de controle op het beheer van het fonds vindt u ook op Pensioenregeling in het kort 7

8 Hoeveel pensioen bouw ik op? Een rekenvoorbeeld biedt inzicht Als u met pensioen gaat, wilt u natuurlijk dat u voldoende inkomen heeft om van te kunnen leven. Maar hoeveel krijgt u eigenlijk? En hoe is uw pensioen opgebouwd? In de pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL bouwt u een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Standaard is dat op 67 jaar, maar u kunt er ook voor kiezen eerder (op zijn vroegst vanaf uw 60 e ) met pensioen te gaan. Opbouw van uw pensioen In de voor u geldende middelloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Uw uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u verdient in de jaren dat u werkt. Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op Over het hogere salaris bouwt u vanaf 1 januari 2015 via Pensioenfonds PostNL geen pensioen meer op. Het bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan het fiscale maximum. Pensioengevend salaris Voor de opbouw van uw pensioen wordt gekeken naar verschillende onderdelen: uw salaris; uw vakantiegeld; uw toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT) en de toelage afbouwregeling TOT; uw persoonlijke toelage boven het eindsalaris in verband met de wijze van functievervulling; het deel van het salaris boven het eindsalaris in die schaal. Deze onderdelen vormen samen het pensioengevend salaris. U kunt deze teruglezen in de cao. Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is in beginsel 1,875%* van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag bestaat uit uw pensioengevend salaris min de franchise. * Uitgangspunt is een jaarlijkse opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag. De premie die PostNL elk jaar hiervoor betaalt, is gebonden aan een minimum en maximum. Is de benodigde premie hoger dan het maximumbedrag, dan wordt de pensioenopbouw voor dat jaar verlaagd. Is de benodigde premie lager dan het minimum, dan kan er extra pensioen worden opgebouwd. Parttime medewerkers Als u parttime werkt, neemt u ook deel aan de pensioenregeling, alleen bouwt u pensioen op in verhouding tot de door u gewerkte tijd. Voor parttime medewerkers geldt daarom een gedeeltelijke franchise. Deze staat in verhouding tot het percentage dat u van een volledige werkweek werkt. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt, geldt een franchise van 60% van het franchisebedrag. Zo bouwt iedereen in dienst van PostNL pensioen op in verhouding tot het salaris. Omdat u later ook een AOW-uitkering krijgt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Het bedrag dat in mindering wordt gebracht, wordt franchise genoemd. Franchise is dat deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Deze franchise, die ieder jaar wordt vastgesteld, kunt u terugvinden op 8 Pensioenfonds PostNL 'Als u parttime werkt, bouwt u pensioen op in verhouding tot de door u gewerkte tijd'

9 Rekenvoorbeeld pensioenopbouw fulltime medewerker Annet is fulltime medewerker bij PostNL. Haar vaste jaarsalaris is In dit bedrag zit ook haar vakantiegeld. De toelage uit het TOT van moet hier nog bij worden opgeteld. De franchise is De (gemiddelde) pensioengrondslag wordt als volgt berekend: (gemiddeld vast jaarsalaris - franchise) + gemiddelde TOT per jaar = pensioengrondslag ( ) = Over de pensioengrondslag bouwt Annet 1,875%* pensioen op. Dat is 233,53 per jaar. Alle bedragen die Annet jaarlijks opbouwt, vormen samen het pensioen dat Annet krijgt als zij 67 jaar wordt. Annet wil met 67 jaar met pensioen. Zij heeft dan 35 jaar gewerkt bij PostNL. Annet krijgt dan: pensioengrondslag x opbouwpercentage x deelnemingsjaren = x 1,875% = 233,53 x 35 = 8173,59** bruto per jaar. Dit is Annet, zij werkt fulltime Rekenvoorbeeld pensioenopbouw parttime medewerker Karel gaat met 67 jaar met pensioen. Hij heeft dan 35 jaar bij PostNL gewerkt. Karel werkte niet fulltime, maar heeft een contract voor 24 uur per week. Karel verdient net als Annet bij een fulltime dienstverband. Maar omdat hij parttime werkt, bouwt Karel maar over 24 van de 37 uur pensioen op. Dit is 65%. De franchise is en het TOT is De parttimefactor = 0,65 (24 van 37 uur). De gemiddelde TOT per jaar (variabel inkomen) = De (gemiddelde) pensioengrondslag wordt als volgt berekend: ((gemiddeld jaarsalaris voltijds - franchise) x parttimefactor) + gemiddelde tot per jaar = pensioengrondslag (( ) x 0.65)) = 8045,75 Over de pensioengrondslag bouwt Karel 1,875% pensioen op. Dat is 150,86 per jaar en maakt dat Karel dus 35 x 150,86 = 5280,10** bruto per jaar aan pensioen gaat ontvangen. Dit is Karel, hij werkt parttime *Uitgangspunt is een jaarlijkse opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag, zie ook pag. 8. **Let op: In de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat Annet en Karel hun hele loopbaan hetzelfde hebben verdiend. Bovenstaande rekenvoorbeelden dienen als voorbeeld en geven een indicatie van het op te bouwen pensioen. Pensioenregeling in het kort 9

10 'Ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u een aanvraagformulier' Extra ouderdomspensioen opbouwen met Individueel Pensioensparen (IPS) Naast het gewone ouderdomspensioen, kunt u nog extra ouderdomspensioen opbouwen. U heeft de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra in te leggen voor een aanvullend pensioen: de regeling Individueel Pensioensparen (ips). Meer informatie over deze mogelijkheid leest u in de brochure Individueel Pensioensparen. Verhoging van uw pensioen: toeslagenbeleid Pensioenfonds PostNL probeert ieder jaar het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen aan te passen aan de prijsstijgingen. Hiervoor wordt de consumentenprijsindex (CPI)* van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van november tot november als basis genomen, met een maximum van 4%. Deze aanpassing wordt ook wel toeslagverlening genoemd. U heeft niet automatisch recht op een toeslag. Pensioenfonds PostNL moet hiervoor namelijk voldoende financiële middelen hebben. Het bestuur beslist ieder jaar of het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden aangepast. Toeslagverlening is dus altijd voorwaardelijk. * Dit betreft de prijsindex Alle huishoudens afgeleid. Deze ambitie is afgestemd op de pensioenpremie die jaarlijks wordt betaald en de beleggingsopbrengsten die worden verwacht. Kon er door te weinig financiële middelen in een bepaald jaar geen verhoging worden gegeven? Dan kan het pensioenfondsbestuur besluiten om in het verleden niet volledig verleende toeslagen alsnog toe te kennen. Hiervoor moeten er wel voldoende financiële middelen zijn. In dat geval wordt gesproken over een inhaaltoeslag. Uw pensioen aanvragen De uitbetaling van uw pensioen moet u schriftelijk aanvragen. Ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum (de eerste van de maand nadat u 67 bent geworden) ontvangt u daarom een aanvraagformulier van het pensioenfonds. Op dat moment kunt u een aantal keuzes maken voor een pensioen dat bij uw wensen past. Bijvoorbeeld als u tijdelijk meer pensioen wilt ontvangen. Vanaf pagina 16 leest u meer over deze keuzes. Wilt u eerder met pensioen dan wanneer u 67 jaar wordt? Dan moet u dit zelf aanvragen. Toeslagenambitie Het pensioenfonds probeert het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met 70% van de algemene prijsstijging. Bijvoorbeeld: als de prijsstijging 1% is, en het pensioenfonds beschikt over voldoende financiële middelen, dan worden pensioenaanspraken in principe met 0,7% verhoogd. Gerelateerde onderwerpen Uw keuzemogelijkheden, pagina 16 Pensioenfonds PostNL probeert ieder jaar het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen aan te passen aan de prijsstijgingen. Meer informatie hierover vindt u op 10 Pensioenfonds PostNL

11 Het nabestaandenpensioen Voor uw partner en kinderen Als u overlijdt, wilt u uw partner en eventuele kinderen goed achterlaten. Daarom heeft Pensioenfonds PostNL een zogeheten nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen bestaat uit: een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het partnerpensioen Stel, u overlijdt tijdens uw dienstverband. Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Deze uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner. Ook als u ná de pensioendatum overlijdt, heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Dit geldt echter niet als u op de pensioendatum in ruil voor een hoger ouderdomspensioen afstand heeft gedaan van het recht op partnerpensioen. Het is dus belangrijk om bij uw pensionering stil te staan bij de vraag of het partnerpensioen verzekerd moet zijn. Uw partner heeft recht op een partnerpensioen als u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap heeft; ongehuwd samenwoont. Woont u ongehuwd samen, (en uw partner is dus niet geregistreerd) en u overlijdt tijdens een actief dienstverband, dan moet uw partner kunnen aantonen dat: de gemeenschappelijke huishouding tenminste zes maanden bestaat, en er een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst is die op het moment van overlijden tenminste zes maanden oud is, en u en uw partner minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres woonden. Let op: Als u na de pensioendatum overlijdt, moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum. Ongehuwd samenwonen Als u ongehuwd samenwoont, hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. U kunt er voor kiezen dit bij pensioneren wel te doen. Vanaf dat moment is uw partner verzekerd van partnerpensioen. Als u uw partner niet registreert als u met pensioen gaat, ontvangt uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen. 'Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid' Pensioenregeling in het kort 11

12 De hoogte van het partnerpensioen Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan is het partnerpensioen ongeveer 63% van het te bereiken levenslange ouderdomspensioen. Als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan, is het partnerpensioen 63% van het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen. Dit geldt natuurlijk alleen als u het opgebouwde partnerpensioen niet in ouderdomspensioen hebt omgezet. Wezenpensioen Als u overlijdt, krijgen uw eventuele kinderen een wezenpensioen als zij: jonger zijn dan 18 jaar; studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden én jonger zijn dan 27. Stel, uw partner hertrouwt Mocht uw partner na uw overlijden opnieuw gaan trouwen of samenwonen, dan wordt het partnerpensioen opnieuw vastgesteld. Daarbij tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de pensioendatum niet meer mee als deelnemingsjaren. Uw partner is verplicht het fonds onmiddellijk in kennis te stellen wanneer hij/zij opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een gemeenschappelijke huishouding gaat voeren. De hoogte van het wezenpensioen Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen per kind en geldt voor maximaal vijf kinderen. Zijn er meer dan vijf kinderen, dan wordt het wezenpensioen van vijf kinderen gelijkmatig verdeeld over het totaal aantal kinderen. Bij bijvoorbeeld zeven kinderen krijgt ieder kind 5/7 e deel van het berekende wezenpensioen. De kinderen ontvangen in dit geval samen 100% van het partnerpensioen. Wat als ik geen partner heb? Als u geen partner heeft, bouwt u toch partnerpensioen op omdat u in de toekomst misschien een partner krijgt. In dat geval is er dus een partnerpensioen geregeld. Alleen als u na uw pensioen een partner krijgt en u vervolgens overlijdt, ontvangt uw partner geen partnerpensioen. Gaat u met pensioen en heeft u geen partner? Dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Dit moet u aangeven op het aanvraagformulier dat u tegen die tijd van het pensioenfonds ontvangt. Is de Algemene nabestaandenwet voor mij voldoende? Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hiervoor gelden echter wel voorwaarden, daarbij is de Anw-uitkering inkomensafhankelijk. In sommige gevallen bestaat er geen recht op een Anw-uitkering of slechts ten dele. Medewerkers van PostNL die op 31 december 2014 in dienst waren en op dat moment vrijwillig verzekerd voor Anw-aanvulling, hebben op 1 februari 2015 de mogelijkheid gehad om vrijwillig deel te nemen aan een aanvullende verzekering die de risico's en negatieve financiële gevolgen, het zogenaamde Anw-hiaat, van de Anw grotendeels afdekt. Nieuwe medewerkers hebben niet meer de mogelijkheid om zich voor deze verzekering aan te melden. Rekenvoorbeeld Stel dat het partnerpensioen bedraagt. Het wezenpensioen per kind (maximaal vijf kinderen) is dan: 20% van = 960 bruto per jaar. 'Een hele geruststelling dat het voor de kinderen goed geregeld is' 12 Pensioenfonds PostNL

13 'Als uw partner na uw overlijden opnieuw gaat trouwen of samenwonen, dan wordt het partnerpensioen opnieuw vastgesteld en verlaagd' Gerelateerde onderwerpen Scheiden, pagina 19 In sommige gevallen hebben nabestaanden naast een partnerpensioen recht op een aanvullende uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Meer informatie hierover kunt u vinden op Pensioenregeling in het kort 13

14 Stel, ik raak arbeidsongeschikt Wat gebeurt er dan met mijn pensioen? Als u werkt, kunt u arbeidsongeschikt worden. Maar wat gebeurt er met uw inkomen als u (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit het met uw pensioenopbouw? De regels zijn simpel: alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, krijgt u van de overheid een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Gaat deze uitkering in tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL? Dan kunt u in aanmerking komen voor: een arbeidsongeschiktheidspensioen, en/of een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u ziek wordt heeft PostNL een wettelijke verplichting om uw loon voor een bepaalde periode door te betalen. Op het moment dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en geen salaris meer ontvangt van PostNL, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. Meestal gebeurt dit twee jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Van de overheid ontvangt u dan, zoals gezegd, een WIA-uitkering. Ieder jaar wordt de hoogte van de (maximale) WIA-uitkering vastgesteld; deze kunt u vinden op Als u voordat u arbeidsongeschikt werd meer verdiende dan het maximum dagloon dat door de overheid bepaald is voor de WIA-uitkering, ontvangt u van het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen volgt het uitkeringspercentage dat voor de vaststelling van de uitbetaalde WIA-uitkering wordt gebruikt. De maximering van het pensioengevend salaris tot zoals die geldt bij het ouderdomspensioen, geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. van toepassing is). In dat geval heeft u recht op een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen gaat in op het moment dat de doorbetaling en uitkering tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid door de werkgever volgens de cao PostNL stopt. Het extra arbeidsongeschiktheidspensioen loopt door zolang de herplaatsing duurt. Uw deelname aan de pensioenregeling tijdens arbeidsongeschiktheid Zolang u in dienst bent bij PostNL, blijft u deelnemer aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds PostNL en wordt uw pensioenopbouw voortgezet. Komt er in verband met arbeidsongeschiktheid een einde aan uw dienstverband, dan kunt u soms nog verder pensioen opbouwen. Dit is afhankelijk van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid. Alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw door. U kunt niet meer pensioen opbouwen dan wat u per jaar opbouwde vlak voordat uw dienstverband werd verbroken. Extra arbeidsongeschiktheidspensioen Stel, u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u wordt herplaatst binnen PostNL (waarop nog steeds de cao voor PostNL Als u niet arbeidsongeschikt bent op het moment dat uw dienstverband bij PostNL eindigt, dan vervalt het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. 14 Pensioenfonds PostNL

15 'Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik niet meer kan werken?' Meer informatie vindt u op Pensioenregeling in het kort 15

16 Uw keuzemogelijkheden U heeft 4 opties De pensioenregeling van Pensioenfonds PostNL biedt u vier keuzemogelijkheden: 1. eerder met pensioen; 2. variabele pensioenuitkering (hoog-laag constructie); 3. gedeeltelijk met pensioen; 4. partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 1. Eerder met pensioen De pensioenleeftijd in de pensioenregeling is standaard 67 jaar. Als u dat wilt, kunt u echter ook eerder (op zijn vroegst met 60 jaar) met pensioen gaan. Het is goed dat u zich realiseert dat uw keuze om eerder met pensioen te gaan gevolgen heeft voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Als u eerder met pensioen gaat dan op de leeftijd van 67 jaar, wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minderjaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Bij het vervroegen van het pensioen wordt ook het partnerpensioen evenredig met het ouderdomspensioen verlaagd. Meer informatie over de Levensloopregeling en pensioenopbouw vindt u in het Levensloopreglement dat u kunt vinden onder Arbeidsvoorwaarden op MijnPostNL van PostNL. U kunt het bedoelde reglement ook aanvragen bij uw afdeling Personeelszaken. 2. Variabele pensioenuitkeringen (hoog-laag constructie) U kunt ervoor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Ook heeft u de mogelijkheid om de eerste jaren een lager ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een hoger pensioen uit te laten keren. De keuze voor een variabele pensioenuitkering heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen. 3. Gedeeltelijk met pensioen Vanaf uw 60 e levensjaar is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en in deeltijd te blijven werken. Het besluit hierover neemt u samen met uw werkgever. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor het percentage dat u nog blijft werken, bouwt u gewoon door aan uw ouderdomspensioen. 4. Partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen Met een partnerpensioen heeft uw partner inkomen als u komt te overlijden. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum samen met uw partner bewust af te zien van het opgebouwde partnerpensioen. U ontvangt dan een hoger ouderdomspensioen. Dit wordt uitruil genoemd. Uw partner heeft dan geen recht meer op een partnerpensioen als u komt te overlijden. Als alleenstaande bouwt u ook partnerpensioen op. Op het moment dat u met pensioen gaat, doet u er verstandig aan dit om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. 'Vanaf uw 60 e levensjaar is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en in deeltijd te blijven werken' Wilt u berekenen wat de effecten van de hiernaast genoemde keuzes zijn op uw pensioen? Gebruik dan het pensioendashboard op 16 Pensioenfonds PostNL

17 'Heerlijk genieten van de kleinkinderen doordat we eerder zijn gestopt' Pensioenregeling in het kort 17

18 18 Pensioenfonds PostNL 'Gelukkig konden we goede afspraken maken over de verdeling van het pensioen'

19 Scheiden heeft gevolgen voor uw pensioen Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft wettelijk gezien recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen heet verevening. Maakt u afwijkende afspraken over de verdeling? Zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in uw echtscheidings convenant. Ouderdomspensioen verdelen Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u uw ouderdomspensioen verdelen tussen u en uw ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: het ouderdomspensioen van uw ex-partner moet verdeeld worden tussen uw ex-partner en u. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Er zijn twee manieren om pensioen te verdelen: standaardverdeling waarbij ieder 50% krijgt; afwijkende verdeling waar u samen de afspraken over maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant. 'Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen' Partnerpensioen voor uw ex-partner Naast het recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dat is (een deel van) het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft hier recht op, ongeacht of u samenwoonde, getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Woonde u samen? Dan hebben wij een akte van uw notaris nodig om ervoor te zorgen dat het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd kan worden. Een nieuwe partner Krijgt u in de toekomst een nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt hij of zij ook partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt een bedrag verminderd met het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het maakt daarbij niet uit of uw ex-partner nog in leven is. Wij betalen het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. We hebben dan wel het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen nodig. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan ons toesturen. U vindt het formulier op Als u het formulier niet naar ons opstuurt, kunnen we het ouderdomspensioen alleen aan u betalen. Uw ex-partner moet dan zelf zijn of haar deel bij u opeisen. Meer informatie over de gevolgen van een scheiding voor uw pensioen kunt u lezen in de brochure Pensioen bij scheiding na 1 mei 1995 op de website De scheiding hoeft u niet aan ons door te geven, dat doet de gemeente. Pensioenregeling in het kort 19

20 Waardeoverdracht Verstandig of niet? Veel mensen vinden het handig om hun pensioen mee te nemen naar hun nieuwe werkgever. Het pensioen wordt dan namelijk op n plek geadministreerd. Het meenemen van pensioen naar een nieuwe werkgever noemen we waardeoverdracht. Indienst en uw pensioen Stel, u verlaat uw oude werkgever en gaat werken bij PostNL. In dat geval kunt er ervoor kiezen om de waarde van de pensioenrechten die u ergens anders heeft opgebouwd, over te dragen aan Pensioenfonds PostNL. Of het verstandig is om aan waardeoverdracht te doen, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregeling bij uw oude werkgever en bij PostNL. Uitdienst en uw pensioen Heeft u een nieuwe baan buiten PostNL? Dan bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds PostNL. U houdt recht op het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd. U kunt er ook voor kiezen uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Nogmaals: of het verstandig is om aan waardeoverdracht te doen bij vertrek bij PostNL, hangt af van de verschillen tussen de twee pensioenregelingen. Vooral het onderwerp toeslagverlening is hierbij belangrijk. De pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever kan u hierover informeren. Het opgebouwde pensioen dat achterblijft bij Pensioenfonds PostNL volgt het toeslagenbeleid van Pensioenfonds PostNL (zie pagina 10). 'Er zijn verschillende zaken die een rol spelen bij waardeoverdracht' Meer informatie over waardeoverdracht bij indiensttreding kunt u vinden in de brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding op 20 Pensioenfonds PostNL

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen

Pensioenregeling in het kort. Pensioenopbouw. Wat is pensioen? Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Arbeidsongeschikt. Nabestaandenpensioen Wat is pensioen? 7 8 Waardeoverdracht 20 14 16 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 11 Pensioenregeling in het kort Meer informatie Scheiden 21 19 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden.

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Wat is pensioen? 6 8 Waardeoverdracht 20 14 16 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 11 Pensioenregeling in het kort PAO-regeling Meer informatie scheiden 21 19 Meer

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen.

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling, in dienst vanaf 1 januari 2007. Pensioen in het kort. Pensioen voor u. Partner en kinderen

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling, in dienst vanaf 1 januari 2007. Pensioen in het kort. Pensioen voor u. Partner en kinderen Pensioen in het kort Pensioen voor u 3 7 Partner en kinderen 10 Extra pensioen opbouwen Keuzemogelijkheden 14 18 Arbeidsongeschikt 12 Pensioenregeling in het kort PAO-regeling, in dienst vanaf 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later Gaat u met pensioen? 18 Hoe bouwt u pensioen op? 6 Trouwen en samenwonen Houdt uw pensioen zijn waarde? En verder Een andere baan BPL, uw pensioenfonds 9 20 17 3 13 Arbeidsongeschikt Partner en kinderen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie