Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids"

Transcriptie

1 Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

2 NEDERLANDS...3 2

3 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor uw aankoop van een WHIRLPOOL product. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op Index Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN...4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...4 MILIEUTIPS...7 CONFORMITEITSVERKLARING...8 Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING...10 APPARAAT...10 BEDIENINGSPANEEL TECHNISCHE GEGEVENS...12 DEUR...13 KOELKASTVERLICHTING...13 SCHAPPEN...13 VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER...13 IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT...13 IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT...14 ACCESSOIRES...14 GEBRUIK VAN HET APPARAAT...15 EERSTE GEBRUIK...15 INSTALLATIE...16 DAGELIJKS GEBRUIK...16 TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN...32 AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT...36 ONDERHOUD EN REINIGING...37 GIDS VOOR PROBLEEM OPLOSSING EN KLANTEN SERVICE...38 HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING...39 KLANTEN SERVICE...41 Installatiegids

4 Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSAANBEVE- LINGEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Dit symbool maakt u attent op mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord GEVAAR of WAARSCHUWING. Deze woorden betekenen: gevaar Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. waarschuwing Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen:. Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich meebrengen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan vanwege het niet in acht nemen van deze gids. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van bovenstaand advies en de voorzorgsmaatregelen. Bewaar deze instructies dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging. Geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen opslaan en geen benzine of andere brandbare materialen gebruiken in of in de buurt van het apparaat. Bij het afdanken van het apparaat dient u het onbruikbaar te maken door de stroomkabel af te snijden en de deuren en schappen te verwijderen (indien aanwezig), zodat kinderen niet in het apparaat kunnen klauteren en vast komen te zitten. Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R600a (HC). Apparaten met Isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Zorg er daarom voor dat de koelcircuitleidingen niet beschadigd raken. Let vooral op beschadigde leidingen die tot het leegraken van het koelcircuit leiden. C-pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuim en is een licht ontvlambaar gas. waarschuwing Beschadig de koelcircuitleidingen van het apparaat niet. waarschuwing Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen behalve de middelen aanbevolen door de fabrikant om het ontdooiproces te versnellen. waarschuwing Gebruik of plaats geen elektrische apparaten binnenin de apparaatcompartimenten indien deze niet het type zijn dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door de Fabrikant. waarschuwing IJsmakers en/of waterdispensers 4

5 die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. waarschuwing Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels. waarschuwing Automatische ijsmakers en/of waterdispensers moeten worden aangesloten op een waterleidingnet dat uitsluitend drinkwater levert, met een waterdruk tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar). Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen. Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe. BEOOGD GEBRUIK VAN HET PRODUCT Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van het apparaat is verboden. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen. Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - cottages en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; - bed- and breakfast omgevingen; - catering en soortgelijke non-retail toepassingen. De lamp die in het apparaat wordt gebruikt is specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor ruimteverlichting (EC Richtlijn Nr. 244/2009). INSTALLATIE Het apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid. Installatie en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. Controleer na het uitpakken van het apparaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet beschadigt. Het apparaat moet gehanteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen. Controleer bij de installatie van het apparaat of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of het apparaat exact horizontaal staat en gebruik hiervoor een waterpas. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in te schakelen om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is. Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron. ELEKTRISCHE WAARSCHUWIN- GEN Zorg dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. Het bereik van de stroomtoevoer wordt aangegeven op het typeplaatje. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd. Een beschadigd netsnoer moet door een soortgelijk exemplaar worden vervangen. De stroomkabel mag alleen worden vervangen NL 5

6 door een gespecialiseerd technicus, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en in naleving van de geldende veiligheidsnormen. Neem contact op met een erkend Servicecentrum. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Gebruik geen verlengkabels. Trek niet aan het netsnoer. Gebruik niet meerdere stekkeradapters indien het apparaat met een stekker is uitgerust. Voor apparaten voorzien van een stekker, als de stekker niet geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus. Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Bij gebruik van een reststroomonderbreker (RCCB, residual current circuit breaker), mogen alleen modellen met de markering worden gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt. Klimaatklasse Omg. ( C) SN Van 10 tot 32 N Van 16 tot 32 ST Van 16 tot 38 T Van 16 tot 43 ELEKTRISCHE AANSLUITING, ALLEEN VOOR GROOT-BRIT- TANNIË EN IERLAND Vervangen van de zekering. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat een stekker met een zekering van het type BS 1363A 13 ampère heeft, vervang de zekering in dit type stekker dan door een door de A.S.T.A. goedgekeurde zekering voor het stekkertype BS 1362 en ga als volgt te werk: 1. Verwijder het zekeringsdeksel (A) en de zekering (B). 2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringdeksel aan. 3. Breng beide aan in de stekker. Belangrijk: Na vervanging van een zekering moet het zekeringdeksel weer worden teruggeplaatst; als het zekeringdeksel kwijtraakt, mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht. De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van de stekker. Vervangende zekeringdeksels zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektriciteitswinkel. Alleen voor de Republiek Ierland De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en zijdelingse aarding. Stopcontact/stekker (geldig voor beide landen) Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met de Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften. CORRECT GEBRUIK Gebruik het koelkastcompartiment uitsluitend voor het bewaren van vers voedsel en het diepvriezercompartiment uitsluitend voor het bewaren van bevroren voedsel, het invriezen van vers voedsel en het maken van ijsblokjes. Vermijd het bewaren van onverpakt voedsel in direct contact met interne oppervlakken van de koelkast- of diepvriezercompartimenten. Apparaten kunnen speciale compartimenten voor het bewaren van voedsel hebben. 6

7 Indien niet anders gespecificeerd in het betreffende productboekje, kunnen deze compartimenten verwijderd worden en blijven daarbij vergelijkbare prestaties behouden. Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (bij enkele modellen). Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze vriesbrandwonden kunnen veroorzaken. Bij producten ontworpen voor gebruik met een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is. Bewaar geen glazen containers met vloeistoffen in het diepvriezercompartiment omdat ze kunnen breken. Blokkeer de ventilator (indien aanwezig) niet met levensmiddelen. Nadat de levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, dient gecontroleerd te worden of de deuren van de vakken goed sluiten, met name de deur van het vriesvak. Een beschadigde afdichting dient zo snel mogelijk vervangen te worden. VEILIGHEID VAN KINDEREN Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Houd verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyreen delen enz.) buiten het bereik van kinderen. ONDERHOUD EN REINIGING Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik geen stoomreinigers NL MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven: De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Afvalverwerking van huishoudelijke apparaten Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. Dit symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit 7

8 apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. tips voor energiebesparing Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte, ver bij eventuele warmtebronnen vandaan (bijv. radiator, fornuis, etc.) en op een plek die niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Gebruik indien nodig een isolatieplaat. Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie te garanderen. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe en neemt de koelefficiëntie af. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Beperk het openen van deuren tot een minimum. Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt ontdooien in de koelkast. De lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast. Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen voordat ze in het apparaat geplaatst worden. De positionering van de platen in de koelkast heeft geen invloed op het efficiënte energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen (de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand moet behouden blijven). U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar vergroten door opslagmanden en, indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te verwijderen en daarbij een vergelijkbaar energieverbruik behouden. Producten van een hoge energieklasse zijn uitgerust met een hoogrendementsmotor die langer blijft werken, maar een laag energieverbruik hebben. Maakt u zich dus geen zorgen als de motor langere tijd blijft werken. CONFORMITEITS VERKLARING Dit apparaat werd ontwikkeld voor het bewaren van voedsel en werd geproduceerd conform Richtlijn (EC) nr. 1935/2004. Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: veiligheidsobjectieven van de richtlijn Laagspanning 2006/95/CE (ter vervanging van 73/23/CEE en daaropvolgende wijzigingen); de beschermingsvoorwaarden van Richtlijn EMC 2004/108/ EC.De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het correct is aangesloten op een goedgekeurd aardingssysteem. Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico, verklaart hierbij dat dit draadloos ingeschakelde apparaat voor thuisgebruik in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG van 9 maart 1999, betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (de R & TTErichtlijn). Een kopie van de volledige originele verklaring van overeenstemming met de R & TTE-Richtlijn is verkrijgbaar door contact op te nemen met de Klantenservice (zie garantie voor contactpersonen). 8

9 NL The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to whirlpool.com, along with the address for delivery. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution. Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd All rights reserved. Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc All rights reserved. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell International Ltd. All rights reserved. DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 9

10 Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING APPARAAT Bedieningspaneel Koelkastcompartiment 2. Verlichting met LED's 3. Ventilator 4. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter 5. Schappen 6. Flessenrek 7. Koude-luchtgedeelte Multiflow 8. Kaasdoos + deksel 9. Afdekking sensor 10. Active 0 compartiment (om het voedsel langer vers te houden) 11. Typeplaatje met handelsnaam 12. Crisper voor groente en fruit 13. Ladenverdeler koelkast 14. Set om de deur om te draaien 15. Deurvakken 16. Eierhouder 17. Halve vakhoogte voor kleine artikelen 18. Flessenscheider 19. Vakhoogte flessen 20. Deurafdichting Diepvriescompartiment 20. Deurafdichtingen 21. Laden vriesvak 22. Snelvriezen / Eutectum 23. Middelste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen 24. Ladenverdeler vriesvak 25. Schappen 10

11 BEDIENINGSPANEEL Menu TEMPERATUUR KOELKAST-toets/indicatorlampje 2. TEMPERATUURDISPLAY ( C) KOELKAST 3. VAKANTIEMODUS controlelampje 4. TEKST DISPLAY 5. VRIESCONTROLE-controlelamje 6. TEMPERATUURDISPLAY ( C) VRIEZER 7. TEMPERATUUR DIEPVRIES-toets 8. ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER alarm controlelampje 9. BLACK-OUT ALARM-indicatorlampje 10. STORINGSALARM-indicatorlampje 11. Toets/indicatorlampje AAN/STANDBY 12. SNEL KOELEN-toets/indicatorlampje 13. ACTIVE 0-toets/indicatorlampje 14. NACHTTARIEF-indicatorlampje 15. MENU-toets (voor toegang tot extra functies als: Taal, Feestmodus, Vakantie, Smart display, Vriescontrole, Nachttarief) 16. indicatorlampje 6TH SENSE FRESH CONTROL 17. AANSLUITSTATUS-indicatorlampje 18. 0K-toets 19. FEESTMODUS-indicatorlampje 20. Toets/indicatorlampje TOETSENVERGRENDELING 21. SNELVRIES-toets/indicatorlampje 22. STOPALARM-toets/indicatorlampje 23. ALARM DEUR OPEN indicatorlampje NL Dit bedieningspaneel heeft een innovatieve technologie waarmee u de koelkast kunt instellen. Wanneer een optie of functie is ingeschakeld brandt het controlelampje volledig; wanneer een optie beschikbaar is maar niet geselecteerd brandt het gedeeltelijk. OPMERKING: wanneer de temperatuur wordt ingeschakeld of er interactie is met het bedieningspaneel, zijn alle knoppen ingeschakeld. Wanneer het bedieningspaneel niet wordt gebruikt, wordt alleen de relevante informatie getoond (de temperatuurinstelling, de geactiveerde opties), om stroom te besparen. Elke keer dat u het bedieningspaneel wilt gebruiken en alle functies ziet, hoeft u alleen maar op een willekeurige toets te drukken om het paneel te activeren. 11

12 TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen product Hoogte 1885 mm Breedte 595 mm Diepte 655 mm Netto Volume Koelkast (l) 186 L NETTO VOLUME KOELCOMPARTIMENT (L) 16 L Netto Volume Vriezer (l) 94 L Ontdooisysteem Koelkast Automatisch Vriesvak Automatisch Rising Time (h) 22 h Vriesvermogen (kg/24h) 15,5 Kg/24h Energieverbruik (kwh/24h) 0.46 Kwh/24h Geluidsemissieniveau (dba) 39 dba Energieklasse A+++ 12

13 DEUR Omkeren van de deur Opmerking: De richting waarin de deur opengaat, kan worden veranderd. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Klantenservice valt dit niet onder de garantie. Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren. Volg de instructies in de Installatiegids. NL KOELKASTVERLICHTING Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van LED-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik. Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt. SCHAPPEN Alle schappen, kleppen en schuifmandjes zijn uitneembaar. Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER De Ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de levensmiddelen beter geconserveerd worden. Opmerking: Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos. Het symbool luchtfilter brandt, om aan te geven dat het is verlopen en moet worden vervangen. Het filter verloopt na 6 maanden. De gebruikersinterface geeft een visuele feedback, zonder geluidsalarm. Op het tekstdisplay verschijnt het bericht "Luchtfilter vervangen". Nadat het filter is vervangen drukt u op de toets"stop Alarm"om het bericht op de tekstdisplay/controlelampje antibacterieel luchtfilter te resetten. IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats. Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang die achter de multi flow zit verborgen en wordt verzameld in een container, waar het verdampt. 13

14 IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT IJsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen, en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen. Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes. ACCESSOIRES EIERHOUDER KAASDOOS FLESSENREK FLESSENSCHEIDER LADENVERDELER VRIESVAK LADENVERDELER KOELKAST SNELVRIESCOMPARTIMENT EUTECTUM/SNELVRIESLADEN 14

15 GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL EERSTE GEBRUIK IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT Na het aansluiten van het apparaat op het netwerk drukt u op de aan/standby-toets om in te schakelen. Wanneer er voor de eerste keer wordt ingeschakeld zal het display u begeleiden naar de basisconfiguratie (Taal instellen): er wordt een bericht in verschillende talen weergegeven in het circuit; gebruik de Menu-toets om door de lijst met talen te navigeren en bevestig de taal te door op de OK-toets te drukken. Wanneer de taal is ingesteld zal het bedieningspaneel worden omgezet naar de standaardstatus. De standaardinstellingen voor de waarde worden weergegeven voor koelkast (5 C) en voor vriesvak (-18 C). Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op. VOORVEREISTE CONNECTIVITEIT Wanneer de koelkast is aangesloten op internet kan het apparaat altijd op afstand worden gecontroleerd en bediend. Om deze functie te gebruiken moet u in het bezit zijn van: - een smartphone met Android 4.3 (of hoger) met een 1280 x 720 (of hoger) scherm of een tablet of smartphone met ios 8 (of hoger); - een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n die op internet is aangesloten (controleer met uw smartapparaat of de sterkte van het signaal van uw draadloze thuisnetwerk dicht bij het toestel goed is). Belangrijk: voor het gebruiken van de App, moet u: - Controleren of de ruimte waarin uw smart apparaat is geïnstalleerd wordt gedekt door het signaal van uw draadloze thuisnetwerk. - In het bezit zijn van een IOS (Ipad/Iphone) of Android (Smartphone) apparaat - Download de gratis "Live" app van de App store of Google play van uw smart-apparaat en installeer het op uw apparaat. - Abonneren (wettelijke voorwaarden) op de service, om van de functies van de app. gebruik te kunnen maken. - Registreer uw koelkast en sluit het aan op uw draadloze thuisnetwerk. Gedetailleerde informatie over connectiviteit instellen is te vinden in de App. TEMPERATUURINSTELLING KOELKASTTEMPERATUUR Om de Koelkasttemperatuur aan te passen, drukt u op de knop C Koelkast. De Koelkasttemperatuur kan ingesteld worden op tussen +2 C en + 8, zoals aangegeven door de Temperatuurdisplay ( C) Koelkast. VRIESVAKTEMPERATUUR Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop C Vriesvak. De Vriezertemperatuur kan ingesteld worden op tussen -16 C en C, zoals aangegeven door de Temperatuurdisplay ( C) Vriezer. 15

16 INSTALLATIE EEN APPARAAT INSTALLEREN Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen. Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe. INSTALLEREN VAN DE AFSTANDSTUKKEN Monteer de afstandsstukken op de bovenkant van de condensator die op de achterkant van het apparaat zit (volgens de tekening). 50mm 50mm DAGELIJKS GEBRUIK DE OPSLAGRUIMTE VAN DE VRIEZER VERGROTEN Het luchtuitlaatgebied (aan de achterwand en aan de onderkant in het product) niet blokkeren met voedingsmiddelen. Alle schappen en schuifmandjes zijn uitneembaar. het verwijderen van de opslagmanden, voor het opslaan van grote producten. de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer leggen. het verwijderen van extra verwisselbare accessoires. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser. 16

17 FUNCTIES NL GEBRUIK VAN HET MENU Door het aanraken van de menutoets krijgt u toegang tot extra functies en instellingen:: 1. Taal 2. Feestmodus 3. Vacation (Vakantiemodus) 4. Smart display 5. Vriescontrole 6. Nachttarief 7. Live 8. Afsluiten 1. LANGUAGE MENU button 3. Vacation scroll menu functions Off >On< OK button Door het aanraken van de menutoets verschijnt het optiemenu in het display: met de menutoets kunt u navigeren, kiezen en bevestigen via de OK-toets confirm your choice Om het menu af te sluiten kunt u "Exit" kiezen en bevestigen met OK of het gewoon zo laten (de weergave wordt na 10 seconden automatisch afgesloten en het configuratiescherm gaat terug naar de standaardinformatie). AAN/STAND-BY Deze functie dient om de koelkast Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle indicatorlampjes worden uitgeschakeld behalve het pictogram Aan/Stand-by, om aan te geven dat het apparaat in Stand-by staat. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt. 17

18 SMART DISPLAY Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Voor het activeren van het Smart display de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF< Na het activeren van de Smart Display gaat de display uit,behalve het indicatorlampje van de 6th Sense Fresh Control. Als het Smart Display actief is - om de temperatuur aan te passen of andere functies te gebruiken, moet het display weer geactiveerd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Na ongeveer 15 seconden zonder activiteit, gaat de display weer uit en blijft alleen het indicatorlampje van de 6th Sense Fresh Control zichtbaar. Wanneer de functie wordt uitgeschakeld, wordt het normale display getoond. Het Smart Display wordt automatisch uitgeschakeld na een stroomuitval. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display. Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Smart Display ingeschakeld. 6TH SENSE FRESH CONTROL Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control onmiddellijk de ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard. SNEL KOELEN Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Snel koelen om de functie Snel koelen te activeren. Het indicatorlampje Snel koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de toets "Snelkoeen" te drukken. Let op: Incompatibiliteit met de Vakantie - functie Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies Vacation en Snel koelen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie Vakantie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie Snel koelen kunt activeren (en andersom). 18

19 FAST FREEZE Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de knop Fast Freeze te drukken. NL VAKANTIEMODUS Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. Voor het activeren van "Vakantie" de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF<. Wanneer de functie ingeschakeld wordt, wordt het betreffende symbool weergegeven en op het display van de koelkast verschijnt het teken. Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd. Het diepvriescompartiment werkt naar behoren. Let op: Incompatibiliteit met de Snel koelen -functie Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies Vacation en Snel koelen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie Snel koelen al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie Vakantie kunt activeren (en andersom). TOETSENVERGREN- DELING Als deze functie is ingeschakeld, kunnen de instellingen niet per ongeluk gewijzigd worden en kan het apparaat niet per ongeluk uitgezet worden. Om de toetsen te blokkeren, drukt u 3 seconden lang op de knop Toetsenvergrendeling tot het indicatorlampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. Wanneer het is ingeschakeld wordt door het drukken op een van de andere toetsen (behalve de toets Toetsenvergrendeling) een geluidssignaal geactiveerd en gaat op het display het indicatorlampje van de Toetsenvergrendeling knipperen. Wanneer de functie Toetsenvergrendeling is geactiveerd kan ieder alarm gedeactiveerd worden. Om de toetsen te deblokkeren dezelfde procedure volgen tot het indicatorlampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. 19

20 VRIESCONTROLE Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Voor het activeren van "Vriescontrole de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF<. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22 C tot -24 C. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22 C en -24 C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer Fast freezing is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld. BLACKOUT-ALARM ALARM OVERTEMPERATUUR Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch de temperatuur in de vriezer controleert wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Als de temperatuur in het vriesvak boven het vriesniveau ligt, gaat het pictogram Black-out branden, knippert het indicatorlampje Alarm en klinkt het geluidssignaal wanneer de stroomtoevoer hersteld is. Druk éénmaal op de knop Reset om het alarm te resetten. In geval van een Blackout-alarm, worden de volgende handelingen aanbevolen: Als het voedsel in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud is, breng het dan over naar de koelkast en eet het binnen 24 uur op. Als het voedsel in de vriezer bevroren is, Het alarm wordt geactiveerd als: Het apparaat op de netstroom wordt aangesloten nadat het een tijdlang niet gebruikt is. De temperatuur in de vriezer te hoog is. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in de koelkast is gezet, groter is dan aangegeven op het typeplaatje. betekent dit dat het voedsel ontdooid was en weer werd ingevroren toen de stroomtoevoer hersteld werd, de smaak, kwaliteit en voedingswaarde is verminderd en het voedsel kan zelfs bedorven zijn. Er wordt aanbevolen om deze levensmiddelen niet op te eten en de hele inhoud van de vriezer weg te gooien. Het blackout-alarm is ontworpen om informatie te geven over de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in de vriezer aanwezig zijn bij een stroomuitval. Dit systeem garandeert de kwaliteit van het voedsel niet en consumenten wordt geadviseerd hun gezonde verstand te gebruiken bij het controleren van de kwaliteit van het voedsel in de vries- en koelvakken. De deur van de vriezer lang open heeft gestaan. Druk om het alarmsignaal te stoppen éénmaal op de knop Alarm stoppen. Het indicatorlampje van het alarm wordt automatisch uitgeschakeld zodra het vriescompartiment een temperatuur onder -10 C bereikt en het indicatorlampje van het alarm gaat uit. ALARM DEUR OPEN Het Alarm deur open wordt geactiveerd als de deur langer dan 2 minuten open blijft staan. Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen. 20

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Scan Station 700 Series

Scan Station 700 Series Scan Station 700 Series Beheerdershandleiding A-61796_nl Licenties van derden This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P7035cdn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer... 1-2 Onderdelen aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5119-03 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Frankeersysteem. Handleiding Eerste stappen

Frankeersysteem. Handleiding Eerste stappen Frankeersysteem Handleiding Eerste stappen 2 PostBase frankeersysteem Betreffende deze handleiding Lees deze handleiding door, voordat u het PostBase frankeersysteem opstelt en in gebruik neemt. Zorg dat

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5055-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com 1 Kennisgeving Reproductie of distributie van deze handleiding in welke

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie