Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids"

Transcriptie

1 Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

2 NEDERLANDS...3 2

3 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor uw aankoop van een WHIRLPOOL product. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op Index Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN...4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...4 MILIEUTIPS...7 CONFORMITEITSVERKLARING...8 Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING...10 APPARAAT...10 BEDIENINGSPANEEL TECHNISCHE GEGEVENS...12 DEUR...13 KOELKASTVERLICHTING...13 SCHAPPEN...13 VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER...13 IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT...13 IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT...14 ACCESSOIRES...14 GEBRUIK VAN HET APPARAAT...15 EERSTE GEBRUIK...15 INSTALLATIE...16 DAGELIJKS GEBRUIK...16 TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN...32 AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT...36 ONDERHOUD EN REINIGING...37 GIDS VOOR PROBLEEM OPLOSSING EN KLANTEN SERVICE...38 HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING...39 KLANTEN SERVICE...41 Installatiegids

4 Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSAANBEVE- LINGEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Dit symbool maakt u attent op mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord GEVAAR of WAARSCHUWING. Deze woorden betekenen: gevaar Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. waarschuwing Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen:. Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich meebrengen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan vanwege het niet in acht nemen van deze gids. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van bovenstaand advies en de voorzorgsmaatregelen. Bewaar deze instructies dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging. Geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen opslaan en geen benzine of andere brandbare materialen gebruiken in of in de buurt van het apparaat. Bij het afdanken van het apparaat dient u het onbruikbaar te maken door de stroomkabel af te snijden en de deuren en schappen te verwijderen (indien aanwezig), zodat kinderen niet in het apparaat kunnen klauteren en vast komen te zitten. Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R600a (HC). Apparaten met Isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Zorg er daarom voor dat de koelcircuitleidingen niet beschadigd raken. Let vooral op beschadigde leidingen die tot het leegraken van het koelcircuit leiden. C-pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuim en is een licht ontvlambaar gas. waarschuwing Beschadig de koelcircuitleidingen van het apparaat niet. waarschuwing Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen behalve de middelen aanbevolen door de fabrikant om het ontdooiproces te versnellen. waarschuwing Gebruik of plaats geen elektrische apparaten binnenin de apparaatcompartimenten indien deze niet het type zijn dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door de Fabrikant. waarschuwing IJsmakers en/of waterdispensers 4

5 die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. waarschuwing Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels. waarschuwing Automatische ijsmakers en/of waterdispensers moeten worden aangesloten op een waterleidingnet dat uitsluitend drinkwater levert, met een waterdruk tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar). Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen. Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe. BEOOGD GEBRUIK VAN HET PRODUCT Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van het apparaat is verboden. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen. Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - cottages en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; - bed- and breakfast omgevingen; - catering en soortgelijke non-retail toepassingen. De lamp die in het apparaat wordt gebruikt is specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor ruimteverlichting (EC Richtlijn Nr. 244/2009). INSTALLATIE Het apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid. Installatie en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. Controleer na het uitpakken van het apparaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet beschadigt. Het apparaat moet gehanteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen. Controleer bij de installatie van het apparaat of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of het apparaat exact horizontaal staat en gebruik hiervoor een waterpas. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in te schakelen om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is. Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron. ELEKTRISCHE WAARSCHUWIN- GEN Zorg dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. Het bereik van de stroomtoevoer wordt aangegeven op het typeplaatje. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd. Een beschadigd netsnoer moet door een soortgelijk exemplaar worden vervangen. De stroomkabel mag alleen worden vervangen NL 5

6 door een gespecialiseerd technicus, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en in naleving van de geldende veiligheidsnormen. Neem contact op met een erkend Servicecentrum. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Gebruik geen verlengkabels. Trek niet aan het netsnoer. Gebruik niet meerdere stekkeradapters indien het apparaat met een stekker is uitgerust. Voor apparaten voorzien van een stekker, als de stekker niet geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus. Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Bij gebruik van een reststroomonderbreker (RCCB, residual current circuit breaker), mogen alleen modellen met de markering worden gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt. Klimaatklasse Omg. ( C) SN Van 10 tot 32 N Van 16 tot 32 ST Van 16 tot 38 T Van 16 tot 43 ELEKTRISCHE AANSLUITING, ALLEEN VOOR GROOT-BRIT- TANNIË EN IERLAND Vervangen van de zekering. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat een stekker met een zekering van het type BS 1363A 13 ampère heeft, vervang de zekering in dit type stekker dan door een door de A.S.T.A. goedgekeurde zekering voor het stekkertype BS 1362 en ga als volgt te werk: 1. Verwijder het zekeringsdeksel (A) en de zekering (B). 2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringdeksel aan. 3. Breng beide aan in de stekker. Belangrijk: Na vervanging van een zekering moet het zekeringdeksel weer worden teruggeplaatst; als het zekeringdeksel kwijtraakt, mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht. De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van de stekker. Vervangende zekeringdeksels zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektriciteitswinkel. Alleen voor de Republiek Ierland De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en zijdelingse aarding. Stopcontact/stekker (geldig voor beide landen) Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met de Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften. CORRECT GEBRUIK Gebruik het koelkastcompartiment uitsluitend voor het bewaren van vers voedsel en het diepvriezercompartiment uitsluitend voor het bewaren van bevroren voedsel, het invriezen van vers voedsel en het maken van ijsblokjes. Vermijd het bewaren van onverpakt voedsel in direct contact met interne oppervlakken van de koelkast- of diepvriezercompartimenten. Apparaten kunnen speciale compartimenten voor het bewaren van voedsel hebben. 6

7 Indien niet anders gespecificeerd in het betreffende productboekje, kunnen deze compartimenten verwijderd worden en blijven daarbij vergelijkbare prestaties behouden. Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (bij enkele modellen). Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze vriesbrandwonden kunnen veroorzaken. Bij producten ontworpen voor gebruik met een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is. Bewaar geen glazen containers met vloeistoffen in het diepvriezercompartiment omdat ze kunnen breken. Blokkeer de ventilator (indien aanwezig) niet met levensmiddelen. Nadat de levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, dient gecontroleerd te worden of de deuren van de vakken goed sluiten, met name de deur van het vriesvak. Een beschadigde afdichting dient zo snel mogelijk vervangen te worden. VEILIGHEID VAN KINDEREN Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Houd verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyreen delen enz.) buiten het bereik van kinderen. ONDERHOUD EN REINIGING Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik geen stoomreinigers NL MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven: De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Afvalverwerking van huishoudelijke apparaten Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. Dit symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit 7

8 apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. tips voor energiebesparing Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte, ver bij eventuele warmtebronnen vandaan (bijv. radiator, fornuis, etc.) en op een plek die niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Gebruik indien nodig een isolatieplaat. Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie te garanderen. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe en neemt de koelefficiëntie af. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Beperk het openen van deuren tot een minimum. Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt ontdooien in de koelkast. De lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast. Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen voordat ze in het apparaat geplaatst worden. De positionering van de platen in de koelkast heeft geen invloed op het efficiënte energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen (de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand moet behouden blijven). U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar vergroten door opslagmanden en, indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te verwijderen en daarbij een vergelijkbaar energieverbruik behouden. Producten van een hoge energieklasse zijn uitgerust met een hoogrendementsmotor die langer blijft werken, maar een laag energieverbruik hebben. Maakt u zich dus geen zorgen als de motor langere tijd blijft werken. CONFORMITEITS VERKLARING Dit apparaat werd ontwikkeld voor het bewaren van voedsel en werd geproduceerd conform Richtlijn (EC) nr. 1935/2004. Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: veiligheidsobjectieven van de richtlijn Laagspanning 2006/95/CE (ter vervanging van 73/23/CEE en daaropvolgende wijzigingen); de beschermingsvoorwaarden van Richtlijn EMC 2004/108/ EC.De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het correct is aangesloten op een goedgekeurd aardingssysteem. Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico, verklaart hierbij dat dit draadloos ingeschakelde apparaat voor thuisgebruik in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG van 9 maart 1999, betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (de R & TTErichtlijn). Een kopie van de volledige originele verklaring van overeenstemming met de R & TTE-Richtlijn is verkrijgbaar door contact op te nemen met de Klantenservice (zie garantie voor contactpersonen). 8

9 NL The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to whirlpool.com, along with the address for delivery. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution. Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd All rights reserved. Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc All rights reserved. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell International Ltd. All rights reserved. DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 9

10 Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING APPARAAT Bedieningspaneel Koelkastcompartiment 2. Verlichting met LED's 3. Ventilator 4. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter 5. Schappen 6. Flessenrek 7. Koude-luchtgedeelte Multiflow 8. Kaasdoos + deksel 9. Afdekking sensor 10. Active 0 compartiment (om het voedsel langer vers te houden) 11. Typeplaatje met handelsnaam 12. Crisper voor groente en fruit 13. Ladenverdeler koelkast 14. Set om de deur om te draaien 15. Deurvakken 16. Eierhouder 17. Halve vakhoogte voor kleine artikelen 18. Flessenscheider 19. Vakhoogte flessen 20. Deurafdichting Diepvriescompartiment 20. Deurafdichtingen 21. Laden vriesvak 22. Snelvriezen / Eutectum 23. Middelste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen 24. Ladenverdeler vriesvak 25. Schappen 10

11 BEDIENINGSPANEEL Menu TEMPERATUUR KOELKAST-toets/indicatorlampje 2. TEMPERATUURDISPLAY ( C) KOELKAST 3. VAKANTIEMODUS controlelampje 4. TEKST DISPLAY 5. VRIESCONTROLE-controlelamje 6. TEMPERATUURDISPLAY ( C) VRIEZER 7. TEMPERATUUR DIEPVRIES-toets 8. ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER alarm controlelampje 9. BLACK-OUT ALARM-indicatorlampje 10. STORINGSALARM-indicatorlampje 11. Toets/indicatorlampje AAN/STANDBY 12. SNEL KOELEN-toets/indicatorlampje 13. ACTIVE 0-toets/indicatorlampje 14. NACHTTARIEF-indicatorlampje 15. MENU-toets (voor toegang tot extra functies als: Taal, Feestmodus, Vakantie, Smart display, Vriescontrole, Nachttarief) 16. indicatorlampje 6TH SENSE FRESH CONTROL 17. AANSLUITSTATUS-indicatorlampje 18. 0K-toets 19. FEESTMODUS-indicatorlampje 20. Toets/indicatorlampje TOETSENVERGRENDELING 21. SNELVRIES-toets/indicatorlampje 22. STOPALARM-toets/indicatorlampje 23. ALARM DEUR OPEN indicatorlampje NL Dit bedieningspaneel heeft een innovatieve technologie waarmee u de koelkast kunt instellen. Wanneer een optie of functie is ingeschakeld brandt het controlelampje volledig; wanneer een optie beschikbaar is maar niet geselecteerd brandt het gedeeltelijk. OPMERKING: wanneer de temperatuur wordt ingeschakeld of er interactie is met het bedieningspaneel, zijn alle knoppen ingeschakeld. Wanneer het bedieningspaneel niet wordt gebruikt, wordt alleen de relevante informatie getoond (de temperatuurinstelling, de geactiveerde opties), om stroom te besparen. Elke keer dat u het bedieningspaneel wilt gebruiken en alle functies ziet, hoeft u alleen maar op een willekeurige toets te drukken om het paneel te activeren. 11

12 TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen product Hoogte 1885 mm Breedte 595 mm Diepte 655 mm Netto Volume Koelkast (l) 186 L NETTO VOLUME KOELCOMPARTIMENT (L) 16 L Netto Volume Vriezer (l) 94 L Ontdooisysteem Koelkast Automatisch Vriesvak Automatisch Rising Time (h) 22 h Vriesvermogen (kg/24h) 15,5 Kg/24h Energieverbruik (kwh/24h) 0.46 Kwh/24h Geluidsemissieniveau (dba) 39 dba Energieklasse A+++ 12

13 DEUR Omkeren van de deur Opmerking: De richting waarin de deur opengaat, kan worden veranderd. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Klantenservice valt dit niet onder de garantie. Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren. Volg de instructies in de Installatiegids. NL KOELKASTVERLICHTING Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van LED-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik. Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt. SCHAPPEN Alle schappen, kleppen en schuifmandjes zijn uitneembaar. Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL LUCHTFILTER De Ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de levensmiddelen beter geconserveerd worden. Opmerking: Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos. Het symbool luchtfilter brandt, om aan te geven dat het is verlopen en moet worden vervangen. Het filter verloopt na 6 maanden. De gebruikersinterface geeft een visuele feedback, zonder geluidsalarm. Op het tekstdisplay verschijnt het bericht "Luchtfilter vervangen". Nadat het filter is vervangen drukt u op de toets"stop Alarm"om het bericht op de tekstdisplay/controlelampje antibacterieel luchtfilter te resetten. IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats. Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang die achter de multi flow zit verborgen en wordt verzameld in een container, waar het verdampt. 13

14 IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT IJsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen, en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen. Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes. ACCESSOIRES EIERHOUDER KAASDOOS FLESSENREK FLESSENSCHEIDER LADENVERDELER VRIESVAK LADENVERDELER KOELKAST SNELVRIESCOMPARTIMENT EUTECTUM/SNELVRIESLADEN 14

15 GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL EERSTE GEBRUIK IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT Na het aansluiten van het apparaat op het netwerk drukt u op de aan/standby-toets om in te schakelen. Wanneer er voor de eerste keer wordt ingeschakeld zal het display u begeleiden naar de basisconfiguratie (Taal instellen): er wordt een bericht in verschillende talen weergegeven in het circuit; gebruik de Menu-toets om door de lijst met talen te navigeren en bevestig de taal te door op de OK-toets te drukken. Wanneer de taal is ingesteld zal het bedieningspaneel worden omgezet naar de standaardstatus. De standaardinstellingen voor de waarde worden weergegeven voor koelkast (5 C) en voor vriesvak (-18 C). Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op. VOORVEREISTE CONNECTIVITEIT Wanneer de koelkast is aangesloten op internet kan het apparaat altijd op afstand worden gecontroleerd en bediend. Om deze functie te gebruiken moet u in het bezit zijn van: - een smartphone met Android 4.3 (of hoger) met een 1280 x 720 (of hoger) scherm of een tablet of smartphone met ios 8 (of hoger); - een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n die op internet is aangesloten (controleer met uw smartapparaat of de sterkte van het signaal van uw draadloze thuisnetwerk dicht bij het toestel goed is). Belangrijk: voor het gebruiken van de App, moet u: - Controleren of de ruimte waarin uw smart apparaat is geïnstalleerd wordt gedekt door het signaal van uw draadloze thuisnetwerk. - In het bezit zijn van een IOS (Ipad/Iphone) of Android (Smartphone) apparaat - Download de gratis "Live" app van de App store of Google play van uw smart-apparaat en installeer het op uw apparaat. - Abonneren (wettelijke voorwaarden) op de service, om van de functies van de app. gebruik te kunnen maken. - Registreer uw koelkast en sluit het aan op uw draadloze thuisnetwerk. Gedetailleerde informatie over connectiviteit instellen is te vinden in de App. TEMPERATUURINSTELLING KOELKASTTEMPERATUUR Om de Koelkasttemperatuur aan te passen, drukt u op de knop C Koelkast. De Koelkasttemperatuur kan ingesteld worden op tussen +2 C en + 8, zoals aangegeven door de Temperatuurdisplay ( C) Koelkast. VRIESVAKTEMPERATUUR Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop C Vriesvak. De Vriezertemperatuur kan ingesteld worden op tussen -16 C en C, zoals aangegeven door de Temperatuurdisplay ( C) Vriezer. 15

16 INSTALLATIE EEN APPARAAT INSTALLEREN Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen. Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe. INSTALLEREN VAN DE AFSTANDSTUKKEN Monteer de afstandsstukken op de bovenkant van de condensator die op de achterkant van het apparaat zit (volgens de tekening). 50mm 50mm DAGELIJKS GEBRUIK DE OPSLAGRUIMTE VAN DE VRIEZER VERGROTEN Het luchtuitlaatgebied (aan de achterwand en aan de onderkant in het product) niet blokkeren met voedingsmiddelen. Alle schappen en schuifmandjes zijn uitneembaar. het verwijderen van de opslagmanden, voor het opslaan van grote producten. de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer leggen. het verwijderen van extra verwisselbare accessoires. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser. 16

17 FUNCTIES NL GEBRUIK VAN HET MENU Door het aanraken van de menutoets krijgt u toegang tot extra functies en instellingen:: 1. Taal 2. Feestmodus 3. Vacation (Vakantiemodus) 4. Smart display 5. Vriescontrole 6. Nachttarief 7. Live 8. Afsluiten 1. LANGUAGE MENU button 3. Vacation scroll menu functions Off >On< OK button Door het aanraken van de menutoets verschijnt het optiemenu in het display: met de menutoets kunt u navigeren, kiezen en bevestigen via de OK-toets confirm your choice Om het menu af te sluiten kunt u "Exit" kiezen en bevestigen met OK of het gewoon zo laten (de weergave wordt na 10 seconden automatisch afgesloten en het configuratiescherm gaat terug naar de standaardinformatie). AAN/STAND-BY Deze functie dient om de koelkast Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle indicatorlampjes worden uitgeschakeld behalve het pictogram Aan/Stand-by, om aan te geven dat het apparaat in Stand-by staat. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt. 17

18 SMART DISPLAY Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Voor het activeren van het Smart display de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF< Na het activeren van de Smart Display gaat de display uit,behalve het indicatorlampje van de 6th Sense Fresh Control. Als het Smart Display actief is - om de temperatuur aan te passen of andere functies te gebruiken, moet het display weer geactiveerd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Na ongeveer 15 seconden zonder activiteit, gaat de display weer uit en blijft alleen het indicatorlampje van de 6th Sense Fresh Control zichtbaar. Wanneer de functie wordt uitgeschakeld, wordt het normale display getoond. Het Smart Display wordt automatisch uitgeschakeld na een stroomuitval. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display. Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Smart Display ingeschakeld. 6TH SENSE FRESH CONTROL Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control onmiddellijk de ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard. SNEL KOELEN Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Snel koelen om de functie Snel koelen te activeren. Het indicatorlampje Snel koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de toets "Snelkoeen" te drukken. Let op: Incompatibiliteit met de Vakantie - functie Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies Vacation en Snel koelen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie Vakantie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie Snel koelen kunt activeren (en andersom). 18

19 FAST FREEZE Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de knop Fast Freeze te drukken. NL VAKANTIEMODUS Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. Voor het activeren van "Vakantie" de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF<. Wanneer de functie ingeschakeld wordt, wordt het betreffende symbool weergegeven en op het display van de koelkast verschijnt het teken. Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd. Het diepvriescompartiment werkt naar behoren. Let op: Incompatibiliteit met de Snel koelen -functie Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies Vacation en Snel koelen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie Snel koelen al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie Vakantie kunt activeren (en andersom). TOETSENVERGREN- DELING Als deze functie is ingeschakeld, kunnen de instellingen niet per ongeluk gewijzigd worden en kan het apparaat niet per ongeluk uitgezet worden. Om de toetsen te blokkeren, drukt u 3 seconden lang op de knop Toetsenvergrendeling tot het indicatorlampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. Wanneer het is ingeschakeld wordt door het drukken op een van de andere toetsen (behalve de toets Toetsenvergrendeling) een geluidssignaal geactiveerd en gaat op het display het indicatorlampje van de Toetsenvergrendeling knipperen. Wanneer de functie Toetsenvergrendeling is geactiveerd kan ieder alarm gedeactiveerd worden. Om de toetsen te deblokkeren dezelfde procedure volgen tot het indicatorlampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. 19

20 VRIESCONTROLE Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Voor het activeren van "Vriescontrole de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF<. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22 C tot -24 C. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22 C en -24 C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer Fast freezing is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld. BLACKOUT-ALARM ALARM OVERTEMPERATUUR Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch de temperatuur in de vriezer controleert wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Als de temperatuur in het vriesvak boven het vriesniveau ligt, gaat het pictogram Black-out branden, knippert het indicatorlampje Alarm en klinkt het geluidssignaal wanneer de stroomtoevoer hersteld is. Druk éénmaal op de knop Reset om het alarm te resetten. In geval van een Blackout-alarm, worden de volgende handelingen aanbevolen: Als het voedsel in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud is, breng het dan over naar de koelkast en eet het binnen 24 uur op. Als het voedsel in de vriezer bevroren is, Het alarm wordt geactiveerd als: Het apparaat op de netstroom wordt aangesloten nadat het een tijdlang niet gebruikt is. De temperatuur in de vriezer te hoog is. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in de koelkast is gezet, groter is dan aangegeven op het typeplaatje. betekent dit dat het voedsel ontdooid was en weer werd ingevroren toen de stroomtoevoer hersteld werd, de smaak, kwaliteit en voedingswaarde is verminderd en het voedsel kan zelfs bedorven zijn. Er wordt aanbevolen om deze levensmiddelen niet op te eten en de hele inhoud van de vriezer weg te gooien. Het blackout-alarm is ontworpen om informatie te geven over de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in de vriezer aanwezig zijn bij een stroomuitval. Dit systeem garandeert de kwaliteit van het voedsel niet en consumenten wordt geadviseerd hun gezonde verstand te gebruiken bij het controleren van de kwaliteit van het voedsel in de vries- en koelvakken. De deur van de vriezer lang open heeft gestaan. Druk om het alarmsignaal te stoppen éénmaal op de knop Alarm stoppen. Het indicatorlampje van het alarm wordt automatisch uitgeschakeld zodra het vriescompartiment een temperatuur onder -10 C bereikt en het indicatorlampje van het alarm gaat uit. ALARM DEUR OPEN Het Alarm deur open wordt geactiveerd als de deur langer dan 2 minuten open blijft staan. Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen. 20

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken

Nadere informatie

Gezondheid en Veiligheid en Installatie gids

Gezondheid en Veiligheid en Installatie gids Gezondheid en Veiligheid en Installatie gids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS................................ p 3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID en INSTALLATIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

3 4 5 N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar behoren werken als het voor een langere Belangrijk! laag stroomverbruik. Klimaatklasse SN N ST T Dagelijks gebruik Toebehoren 1) Verplaatsbare schappen/lades

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Productinformatieblad A. Koelvak 1. Groente- en fruitlade 2. Schappen/Zone voor schappen 3. Led-verlichting 4. Bovenste schap 5. Deurvakken 6. Flessenplank 7. Flessenblokkering (indien

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE Instructions for use Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Bij sommige

Nadere informatie

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE Instructions for use Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Sluit het apparaat op de netvoeding aan. Bij modellen met elektronica

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS... 3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor uw

Nadere informatie

FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16

FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16 FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16 3 HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Sluit het apparaat op de netvoeding aan. Bij modellen

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS Dank u wel voor uw

Nadere informatie

GEBruIk van HEt koelvak Ingebruikneming van het apparaat De temperatuur aanpassen Opmerking: Bewaren van levensmiddelen in de koelkast:

GEBruIk van HEt koelvak Ingebruikneming van het apparaat De temperatuur aanpassen Opmerking: Bewaren van levensmiddelen in de koelkast: Gebruik van het koelvak Ingebruikneming van het apparaat 1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. 2. Nadat de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken, houdt het apparaat

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WV1870A+NFW Gebruiksaanwijzing 30302004NL.fm Page 29 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING 60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Gezondheid, Veiligheid en Installatiegids

Gezondheid, Veiligheid en Installatiegids Gezondheid, Veiligheid en Installatiegids NL NEDERLANDS Gids voor Gezondheid en Veiligheid 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 MILIEUTIPS 6 CONFORMITEITSVERKLARING 6 Installatiegids 7 2 Gids voor Gezondheid en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET KOELVAK Ingebruikneming van het apparaat 1. Steek de stekker in het stopcontact 2. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken is het apparaat gewoonlijk van te voren in de fabriek

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

GEBRUIK VAN DE VRIEZER GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen reeds ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Ingebruikneming van de vriezer Het is niet nodig de temperatuur

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN REINIGING EN ONDERHOUD STORINGEN OPSPOREN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE INSTALLATIE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING

3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING 3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE KOELKAST GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING 43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 NL Gebruiksaanwijzing Netherlands 1 Belangrijk Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

TECNOLUX DF-200A. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX DF-200A. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX DF-200A Gebruiksaanwijzing DIEPVRIESKOFFER Model Number : DF-200A+ KOFFERDIEPVRIEZER Deze handleiding goed doornemen en bewaren alvorens toestel in gebruik te nemen. AANBEVELINGEN Indien deze

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SPA20. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SPA20. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips SPA20 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Kennisgeving 4 3

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids NEDERLANDS.............................................3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID en INSTALLATIE GIDS NL Index Gids voor Gezondheid en Veiligheid

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28 INDEX Hoofdstuk 1: INSTALLATIE...28 1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN... 28 1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28 Hoofdstuk 2: FUNCTIES...29 2.1. ON/STAND BY (AAN/STAND-BY)... 29 2.2. 6th SENSE FRESH CONTROL

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK SCHOONMAKEN VAN HET

Nadere informatie

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7 Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6 Installatie 7 Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer 7 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 4 Bescherming van het milieu 6 Alvorens het apparaat te gebruiken 6 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 7

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 4 Bescherming van het milieu 6 Alvorens het apparaat te gebruiken 6 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 7 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 4 Bescherming van het milieu 6 Alvorens het apparaat te gebruiken 6 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 7 Tips om energie te besparen 7 Het

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26. MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26. MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27 INHOUD NL VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26 MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27 WERKING VAN HET KOELGEDEELTE Bladzijde 28 WERKING VAN HET VRIESVAK

Nadere informatie