Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie"

Transcriptie

1

2

3 Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw P.T.G.J. Beeren-Adriaans De heer H.M. Hutjens Secretariaat Rekenkamercommissie Ambtelijk secretaris De heer A.H.C. Vestjens Adres Postbus 900 Telefoonnummer Website December 2012 Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

4 Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

5 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding en doelstelling. 2. Onderzoeksopzet en -methodiek. 3. Conclusies. 4. Aanbevelingen. Bijlagen: I Bestuurlijk hoor en wederhoor: a. Reactie college van burgemeester en wethouders van Roermond op de rapportage van de Rekenkamercommissie. b. Nawoord Rekenkamercommissie. II. Onderzoeksrapport van SeinstravandeLaar: Uitvoering op afstand; vinger aan de pols!. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

6 Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

7 1. Aanleiding, doelstelling en centrale vraag. De rekenkamercommissie (RKC) heeft op 5 maart 2012 de start van het vooronderzoek naar het beleid, de organisatie en de uitvoering van de ICT in de gemeente Roermond aangekondigd. De Rekenkamercommissie heeft op 7 juli 2011 de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de start van het onderzoek naar verbonden partijen. De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. Zij maakt daarbij echter wel gebruik van eventuele verzoeken en suggesties van gemeenteraad, raadsfracties en derden. In dat kader doet zij ook oproepen aan alle raadsfracties om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Een onderzoek verbonden partijen leek de Rekenkamercommissie zeer relevant in het kader van de veranderende rol van de overheid. De gemeentelijke overheid voert haar taken niet louter zelf uit. Steeds meer zijn (of worden) derde partijen betrokken bij het realiseren van maatschappelijke doelen (de gemeente als regisseur). In sommige gevallen worden bepaalde taken aan andere organisaties overgelaten, waarin de gemeente vervolgens een financieel en bestuurlijk belang neemt. In dit laatste geval spreken we over verbonden partijen (deelnemingen). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de realisatie van haar beleidsdoelstellingen uit de programmabegroting. Ook vormen de uitgaven aan verbonden partijen vaak een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door deze bestuurlijke en financiële belangen van gemeenten in verbonden partijen zijn de daarmee gepaard gaande potentiële risico s aanzienlijk. Het is voor een gemeenteraad daarom belangrijk nadrukkelijk vinger aan de pols te houden bij deze op afstand opererende (uitvoerings)organisaties. Alleen dan kunnen beleidsdoelstellingen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden ingevuld, zodat de gemeente achteraf niet met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd. De Rekenkamercommissie beoogt met het onderzoek naar verbonden partijen: Raadsleden (nog) beter in staat te stellen hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van verbonden partijen in te vullen. Het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Roermond bewust te maken van de kansen in de uitvoering om meer grip te krij- Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

8 gen op de verbonden partijen, zodat (waar nodig) doeltreffendheid en doelmatigheid toenemen en risico s afnemen of beter beheersbaar worden. Om invulling te geven aan deze doelstellingen is het wenselijk antwoord te krijgen op de volgende centrale vraag: Is in de gemeente Roermond sprake van afdoende doeltreffendheid, doelmatigheid en risico-beheersing rondom de door haar aangegane relaties met verbonden partijen? Onder de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing verstaan wij het volgende: Doeltreffendheid: de mate waarin het beoogde doel wordt bereikt. Doelmatigheid: de mate waarin de ingezette middelen bijdragen aan het bereiken van het beoogde doel. Een interventie is doelmatig als de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Risicobeheersing: het identificeren en classificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen. De begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing zijn in dit onderzoek nader geconcretiseerd aan de hand van de elementen van public governance. Public governance kan als volgt worden gedefinieerd: het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties in de publieke sector, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden. Governance omvat dus de elementen: sturen, beheersen, verantwoording en toezicht. Er wordt een positief verband verondersteld tussen de vier elementen van public governance enerzijds en de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing anderzijds. Op het moment dat er sprake is van good public governance, kan aldus worden aangenomen dat er sprake is van afdoende doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing in de relatie tussen de gemeente Roermond en de aan haar verbonden partijen. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

9 2. Onderzoeksopzet en -methodiek. De Rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uit laten voeren door bureau SeinstravandeLaar. Het onderzoek is gestart met een quick scan onder alle verbonden partijen van de gemeente Roermond. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van een documentenanalyse en een aanvullend gesprek met de Concerncontroller van de gemeente Roermond. De verbonden partijen zijn gescoord op vijf selectiecriteria1, op basis waarvan de Rekenkamercommissie tot een weloverwogen selectie van verbonden partijen voor nader onderzoek is gekomen. In deze selectie is tevens meegewogen dat er in het nader onderzoek sprake is van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke partijen, alsook verbonden partijen met een verplichtend en een vrijwillig karakter. Er zijn drie verbonden partijen geselecteerd voor de verdiepende analyse in dit onderzoek. Bij aanvang van het verdiepende onderzoek is voor alle elementen van public governance, op basis van wet- en regelgeving, beleidskaders en professionele normen, een normenkader vastgesteld. Op basis van een uitgebreide documentenanalyse en aanvullende interviews met sleutelpersonen binnen de gemeente Roermond, alsook met vertegenwoordigers van de geselecteerde verbonden partijen, zijn de drie verbonden partijen nader geanalyseerd. Het verworven onderzoeksmateriaal is bij de analyse getoetst aan het normenkader. Het normenkader fungeerde daarmee als een objectieve meetlat. Daarna heeft een tweede toetsing plaatsgevonden, waarbij de bevindingen uit de eerste toetsing zijn afgezet tegen de kernbegrippen uit de hoofdvraag: doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing. Het resultaat uit de tweede toetsing vormt de basis voor de overall conclusies van dit onderzoek. Het door SeinstravandeLaar opgestelde conceptrapport is voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een controle op de juistheid van de feiten. Naar aanleiding daarvan is het rapport op enkele punten aangepast, zijn de conclusies en aanbevelingen vastgesteld en vervolgens voor een reactie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De reactie van het college en het nawoord van de Rekenkamercommissie zijn opgenomen in bijlage I. 1 Maatschappelijk belang, financieel risicovol, politiek-bestuurlijk risicovol, politiek-bestuurlijk beïnvloedbaar en recente ontwikkelingen. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

10 Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

11 3. Conclusies. Het vooronderzoek geeft voor de rekenkamercommissie geen aanleiding tot nader vervolgonderzoek. Het beeld dat uit de rapportage naar voren komt laat zien dat de gemeente Roermond met de goede dingen bezig is, en haar zaken op hoofdlijnen goed voor elkaar heeft. Daarnaast heeft de gemeente een aantal ontwikkelingen in gang gezet, zoals het centraliseren van het applicatiebeheer en de ontwikkeling van een referentiearchitectuur, die op korte termijn zullen bijdragen aan een (nog) betere beheersbaarheid van de informatievoorziening en ICT. a. Reikwijdte conclusies Het onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de risicobeheersing van verbonden partijen van de gemeente Roermond, heeft zich na een quick scan onder alle twintig verbonden partijen toegespitst op de drie potentieel meest risicovolle verbonden partijen van deze gemeente; Westrom, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. In de navolgende conclusies wordt een antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja, in hoeverre, er sprake is van afdoende doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing in de relatie van de gemeente Roermond met de aan haar verbonden partijen. Gezien het feit dat dit onderzoek zich heeft beperkt tot de verbonden partijen Westrom, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, wordt in navolgende conclusies ook slechts naar deze drie partijen verwezen. Dit laat echter onverlet dat een aantal onderliggende sub-conclusies (die treft u aan in het onderzoeksrapport van SeinstravandeLaar, hoofdstuk 6) -van meer algemene aard- op alle verbonden partijen van toepassing zijn. b. Conclusies Naar aanleiding van de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling heeft de Rekenkamercommissie de volgende conclusies getrokken. Ten aanzien van het aspect doeltreffendheid: De mate waarin de gemeente Roermond haar beleidsdoelstellingen realiseert via deelname in verbonden partijen, is voor Westrom onomstotelijk als doeltreffend te typeren. Ook de relatie met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is tot op zekere hoogte doeltreffend te noemen, wegens de aantoonbare meerwaarde van deze verbonden partij voor de gemeente en de regio, echter ontbreekt het aan heldere doelstellingen vanuit Roermond ten aanzien van deze relatie. Voor wat betreft de (verplichte) deelname in de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de beleidsdoelstellingen enerzijds versus de beleidsinhoudelijke prestaties anderzijds onvoldoende transparant, waardoor hierover geen definitief oordeel wordt gegeven. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

12 Ten aanzien van het aspect doelmatigheid: De mate waarin de financiële bijdrage/participatie van de gemeente Roermond opweegt tegen de daarvoor geleverde prestaties door de verbonden partij kan voor Westrom als doelmatig worden getypeerd. Voor wat betreft Veiligheidsregio Limburg-Noord en Ontwikkelingsmaatschappij Midden- Limburg is de verhouding tussen prestaties en financiën onvoldoende transparant, waardoor hierover geen definitief oordeel kan worden gevormd. Ten aanzien van het aspect risicobeheersing: De mate waarin sprake is van afdoende risicobeheersing vanuit de gemeente Roermond in relatie tot de aan haar verbonden partijen, is als beperkt te typeren. Bovenstaande conclusies worden -zoals hierboven is aangeduid- onderbouwd middels een aantal subconclusies. Voor deze subconclusies -die door de Rekenkamercommissie eveneens onderschreven worden- verwijzen wij naar de rapportage van SeinstravandeLaar (bijlage 2, hoofdstuk 6) Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

13 4. Aanbevelingen. Op basis van de hoofd- en subconclusies komt de Rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen. a. Stel een uitgewerkte beleidslijn en toetsingskader - in de vorm van een nota verbonden partijen - op, zodat de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol beter kan vervullen. Heb daarbij aandacht voor: a. een bestuurlijke visie onder welke randvoorwaarden zij wel of niet aan een verbonden partij deelneemt; b. hoe de gemeente wenst om te gaan met de aan haar verbonden partijen; c. afspraken over financiële kaders (jaarlijkse indexatie); d. afspraken over verantwoordingsmomenten (stroomlijnen planning&control-processen) en rapportage-items; e. eventuele afspraken met regiogemeenten over ambtelijke rolverdeling ten aanzien van sturing op verbonden partijen; f. de omgang met reserveposities van de verbonden partijen. b. Draag zorg voor een actueel en volledig overzicht van verbonden partijen in de paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarrekening. c. Ga werken met een indeling van verbonden partijen in risico-categorieën en stel deze risico-inventarisatie jaarlijks bij. Monitor jaarlijks de meest risicovolle verbonden partijen intensiever dan de minder risicovolle partijen. d. Formuleer de gemeentelijke doelstellingen met de potentieel meest risicovolle verbonden partijen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). e. Sluit met de meest risicovolle verbonden partijen jaarlijks prestatiecontracten of dienstverleningsovereenkomsten af, waarin de afspraken tussen gemeente en verbonden partij expliciet worden vastgelegd, waarop de prestaties worden gemonitord en waarover de verbonden partij verantwoording aflegt. f. Stel een integraal en gestructureerd contractenregister op, aangaande de met de verbonden partijen gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken. g. Voorkom wij-zij verhoudingen in de relatie tussen gemeentelijke organisatie en verbonden partijen. Zoek vooral naar instrumenten om de relatie te verstevigen, waarbij wel degelijk sprake kan zijn van een zakelijke Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

14 overeenkomst tussen beide. Transparantie over wensen/verwachtingen enerzijds en prestaties anderzijds kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. h. Vraag van de meest risicovolle verbonden partijen periodiek (bijvoorbeeld eens per twee jaar) een overzicht van haar prestaties afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare organisaties in het land. Hierbij dienen verklaringen te worden gegeven voor de eventuele afwijkingen. i. Kijk kritisch naar de kwaliteit van de verantwoordingsrapportages van de verbonden partijen. Is sprake van risico-inventarisaties, classificaties van deze risico s en de benoeming van beheersmaatregelen? j. Stem de vergader- en planning en control cycli van de gemeente Roermond en de verbonden partijen beter op elkaar af, waardoor de gemeenteraad zich beter kan verdiepen in de materie en haar zienswijze kan formuleren. k. Blijf kritisch op rolverdeling als het gaat om invulling van bestuurlijke en toezichthoudende posities bij verbonden partijen. Zorg voor handelen conform de code voor public governance en wees alert op functiescheiding waar mogelijk. l. Zorg voor meer integraliteit en kennisdeling als het gaat om de omgang met verbonden partijen vanuit de gemeente Roermond. Periodieke afstemming tussen de verschillende contactambtenaren over thema s als opdrachtgeverschap en prestatieafspraken kan de professionaliteit verder verhogen. Handel dus niet langer sterk vanuit de beleidsinhoudelijke disciplines, maar beschouw verbonden partijen als een integraal en organisatie- breed vraagstuk. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

15 Bijlage I a. Reactie college van burgemeester en wethouders van Roermond op de rapportage van de Rekenkamercommissie. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

16 Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

17 uw nummer RKC/2012/13 Rekenkamercommissie van de gemeente uw datum 24 september 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/uit/ december 2012 Roermond de heer mr. P.IVI.B.Sclirijvers Postbus AX ROERIVIOND Inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. Dhr. W. Kaldenhoven SECR/Secretaris bijlage(n) betreffende Bestuurlijk wederhoor onderzoek Verbonden Partijen Geachte heer Schrijvers, Op 3 november 2012 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Roermond (RKC) het rapport aangaande het "onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond" aan ons college voorgelegd voor wederhoor. Onderstaand ontvangt u onze reactie. In uw rapportage beschrijft u welke betekenis verbonden partijen voor de gemeente hebben bij de uitvoering van beleid waarbij u tevens een relatie legt met de ontwikkeling van de gemeente tot regisseur. Uw onderzoek is toegespitst op een drietal belangrijke verbonden partijen, te weten Westrom, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg (OML). Aangaande de Westrom concludeert u dat het gevoerde beleid zowel doeltreffend als doelmatig is. Het beleid aangaande OML noemt u doeltreffend. Bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft u geen definitief oordeel. Zoals door u zelf aangegeven is het onderzoek medio 2011 gestart en in de tweede helft 2011 uitgevoerd. De bestuurlijke behandeling door de gemeenteraad zal naar waarschijnlijkheid begin 2013 plaatsvinden. Deze lange doorlooptijd tast de actualiteit van het onderzoek aan en vermindert de toegevoegde waarde van de conclusies en aanbevelingen. Gelijktijdig met uw onderzoek is een aantal ontwikkelingen vormgegeven die in combinatie met de conclusies en aanbevelingen uit uw onderzoek moeten worden gezien. De belangrijkste zijn: het vaststellen van de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen door de gemeenteraad op 8 november jl.; de verdere herstructurering van de Westrom, welke mede is ingegeven door veranderende Rijksregelgeving, bestaande uit een vergaande beperking van de doelgroep en een vergaande afbouw van geldstromen; de aanstaande overgang per 1 januari 2013 van de bestaande brandweerorganisatie naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord; de doorontwikkeling van de relatie met OML met het aanstellen van een externe Raad van Commissarissen en een relatie gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. stadhuis Markt EM j Postbus AX Roermond T F Rabobank I

18 Ons nummer Pagina 2 Op basis van de door de Rel<enl<amercommissie Roermond gedane aanbevelingen kan de beheersing en de sturing van alle verbonden partijen worden verbeterd. Waar mogelijk zullen de door u gedane aanbevelingen, rekening houdend met bovengenoemde ontwikkelingen, worden overgenomen. De komende organisatieaanpassing en de financiële taakstellingen, als gevolg van de verslechterende financiële positie zullen hierbij tevens in ogenschouw genomen moeten worden. stadhuis I IVlarktSI 6041 EM Postbus AX Roermond T F Rabobank

19 Bijlage I b. Nawoord Rekenkamercommissie op de reactie van het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van de reactie van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012 (nummer 2012/uit/45292). Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

20 Nawoord Rekenkamercommissie naar aanleiding van de reactie van het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van het schrijven van het college van burgemeester en wethouders van van 4 december 2012 (nummer 2012/uit/45292).) met de reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek Verbonden Partijen merkt de Rekenkamercommissie het navolgende op: De Rekenkamercommissie heeft kennis genomen van de bestuurlijke reactie op haar rapportage. In zijn reactie geeft het college aan dat de lange doorlooptijd van het onderzoek de toegevoegde waarde van de conclusies en aanbevelingen vermindert. De Rekenkamercommissie heeft vanzelfsprekend begrip voor deze opmerking. Naar aanleiding van de ambtelijke wederhoorprocedure (waar gelijkluidende opmerkingen daaromtrent zijn gemaakt) is het rapport overigens (deels) geactualiseerd. Met deze kanttekening geeft het college toch aan dat op basis van de door de Rekenkamercommissie Roermond gedane aanbevelingen de beheersing en de sturing van alle verbonden partijen kan worden verbeterd. Waar mogelijk zullen de aanbevelingen, rekening houdend met een aantal benoemde ontwikkelingen, worden overgenomen. Deze reactie wordt vanzelfsprekend door de Rekenkamercommissie verwelkomd. Onderzoek Verbonden Partijen gemeente Roermond

21 UITVOERING OP AFSTAND; VINGER AAN DE POLS! Onderzoeksrapport betreffende de relatie tussen de gemeente Roermond en drie verbonden partijen. In welke mate is sprake van doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing? Eindrapport In opdracht van: Rekenkamercommissie Roermond SeinstravandeLaar B.V. Culemborg, oktober 2012 drs. Stan van de Laar SeinstravandeLaar B.V. - Web Post - postbus 450, 4100 AL Culemborg

22 INHOUD 1 Inleiding Aanleiding onderzoek Nadere duiding begrip en reikwijdte verbonden partijen Doelstelling en vraagstelling onderzoek Onderzoeksmethodiek Leeswijzer Quick scan: 20 verbonden partijen Vijf selectiecriteria toegepast op 20 verbonden partijen Westrom, VRLN en OML potentieel risicovol Drie verbonden partijen betrokken in nadere analyse Verdiepende analyse: Westrom Introductie Westrom: doel, taken, structuur en financiering Recente en toekomstige ontwikkelingen Het element sturen getoetst aan de normen Het element beheersen getoetst aan de normen Het element verantwoorden getoetst aan de normen Het element toezicht houden getoetst aan de normen Samenvatting en beoordeling Verdiepende analyse: Veiligheidsregio Limburg-Noord Introductie Veiligheidsregio Limburg-Noord: doel, taken, structuur en financiering Recente en toekomstige ontwikkelingen Het element sturen getoetst aan de normen Het element beheersen getoetst aan de normen Het element verantwoorden getoetst aan de normen

23 4.6 Het element toezicht houden getoetst aan de normen Samenvatting en beoordeling Verdiepende analyse: Ontwikkelingsmij. Midden-Limburg Introductie OML: doel, taken, structuur en financiering Recente en toekomstige ontwikkelingen Het element sturen getoetst aan de normen Het element beheersen getoetst aan de normen Het element verantwoorden getoetst aan de normen Het element toezicht houden getoetst aan de normen Samenvatting en beoordeling Conclusies REIKWIJDTE CONCLUSIES DOELTREFFENDHEID DOELMATIGHEID RISICOBEHEERSING Bijlagen A Quick Scan B Normenkader C Nederlandse code voor goed openbaar bestuur D Overzicht van geïnterviewde personen E Overzicht van geraadpleegde documentatie F Afkortingen overzicht

24 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING ONDERZOEK Verbonden partijen zijn betrokken bij, en soms vergaand bepalend voor, beleidsvorming, beleidsvoorbereiding en/of uitvoering van publieke taken. De gemeente blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de realisatie van haar beleidsdoelstellingen uit de (duale) programmabegroting. Ook vormen de uitgaven aan verbonden partijen vaak een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door deze bestuurlijke en financiële belangen van gemeenten in verbonden partijen zijn de daarmee gepaard gaande potentiële risico s aanzienlijk. Het is voor een gemeenteraad daarom belangrijk nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden bij deze op afstand opererende (uitvoerings)organisaties. Alleen dan kunnen beleidsdoelstellingen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden ingevuld, zodat de gemeente achteraf niet met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd. De rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Roermond heeft in het licht van voorstaand gegeven besloten onderzoek te laten doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing in de relatie tussen de gemeente Roermond en drie (van de in totaal twintig) aan haar verbonden partijen. Op basis van dit onderzoek wil de RKC een bijdrage leveren aan de verbetering van de kaderstelling ten aanzien van en controle op verbonden partijen door de gemeenteraad. Daarnaast beoogt de RKC het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Roermond bewust te maken van de kansen in de uitvoering om meer grip te krijgen op de verbonden partijen, zodat doeltreffendheid en doelmatigheid (waar nodig) toenemen en risico s afnemen of beter beheersbaar worden. De RKC heeft het adviesbureau SeinstravandeLaar B.V. te Culemborg, in de persoon van Stan van de Laar, opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. In de voorliggende rapportage zijn de resultaten van het onderzoek vastgelegd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het feitelijk onderzoek is verricht in het najaar De gepresenteerde feiten (aantallen en bedragen) hebben derhalve betrekking hebben op die periode. Gezien de doorlooptijd van het onderzoek hebben wij medio 2012 beleidsmatige ontwikkelingen geactualiseerd. 1.2 NADERE DUIDING BEGRIP EN REIKWIJDTE VERBONDEN PARTIJEN Voor een goed begrip van deze rapportage wordt in deze paragraaf een nadere duiding gegeven van het begrip verbonden partijen. Een verbonden partij is in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 1, als volgt gedefinieerd: 1 De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het BBV bevat de regelgeving daarvoor. 4

25 Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder de kernwoorden bestuurlijk belang en financieel belang wordt binnen het BBV het volgende verstaan: a. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. b. Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen, die passen binnen de reikwijdte van voorgaande definitie, doen zich in diverse verschijningsvormen voor. Met name bestaan er verschillen tussen deze organisaties voor wat betreft de bestuurlijk-juridische vormgeving en het verplichtend of vrijwillig karakter van deze organisaties. We duiden deze verschillende verschijningsvormen hieronder nader. De juridische vorm van de verbonden partijen, en daarmee het karakter van de relatie met de gemeente, kan van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard zijn. De verbonden partijen zijn op dat aspect grofweg onder te verdelen naar: a. Gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam op grond van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Een publiekrechtelijke vorm van samenwerking waarbij de gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (en eventueel het dagelijks bestuur) en zeggenschap heeft naar gelang de stemverhouding. b. Stichtingen en verenigingen. Een privaatrechtelijke vorm van samenwerking waarbij de gemeente participeert in het bestuur van een stichting of vereniging, of plaats neemt in de Raad van Toezicht of de Algemene Ledenvergadering, en zodoende invloed uitoefent. c. Deelnemingen, zoals Naamloze Vennootschap (NV) of Besloten Vennootschap (BV). Een privaatrechtelijke vorm van samenwerking waarbij de verdeling van het eigendom is gerelateerd aan het aandelenbezit. De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Een Raad van Commissarissen kan toezicht houden op de directie van de NV of BV. Met het oog op de aanpak van complexe beleidsopgaven kan de samenwerking en relatie met de verbonden partij een verplichtend karakter hebben. Zo is bijvoorbeeld de regionale en integrale aanpak van rampenbestrijding en crisisbeheersing vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s. Daarnaast kan de gemeente ook op vrijwillige basis, zonder dat hier een bepaalde wet aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld omwille van een regionale opgave of uit oogpunt van doeltreffendheid of doelmatigheid, een relatie aangaan met een verbonden partij. In dat geval is er sprake van een verbonden partij met een vrijwillig karakter. De ruimte tot kaderstelling is over het algemeen bij verbonden partijen met een vrijwillig karakter groter dan bij verplichte samenwerkingsverbanden. Met name omdat bij wettelijk verankerde samenwerking veelal ook vanuit een ander niveau, bijvoorbeeld het Rijk, kaders worden gesteld. 5

26 1.3 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING ONDERZOEK De RKC beoogt met het onderzoek naar verbonden partijen: a. Raadsleden (nog) beter in staat te stellen hun kader stellende en controlerende rol ten aanzien van verbonden partijen in te vullen. b. Het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Roermond bewust te maken van de kansen in de uitvoering om meer grip te krijgen op de verbonden partijen, zodat (waar nodig) doeltreffendheid en doelmatigheid toenemen en risico s afnemen of beter beheersbaar worden. Om invulling te geven aan deze doelstellingen is het wenselijk antwoord te krijgen op de volgende hoofdvraag: Is in de gemeente Roermond sprake van afdoende doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing rondom de door haar aangegane relaties met verbonden partijen? Onder de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing verstaan wij het volgende: a. Doeltreffendheid: de mate waarin het beoogde doel wordt bereikt. b. Doelmatigheid: de mate waarin de ingezette middelen bijdragen aan het bereiken van het beoogde doel. Een interventie is doelmatig als de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. c. Risicobeheersing: het identificeren en classificeren van risico s en het vaststellen van beheersmaatregelen. De begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing zijn in dit onderzoek nader geconcretiseerd aan de hand van de elementen van public governance. Public governance kan als volgt worden gedefinieerd: het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties in de publieke sector, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden. Governance omvat dus de elementen: sturen, beheersen, verantwoording en toezicht. Door de onderzoekers wordt er een positief verband verondersteld tussen de vier elementen van public governance enerzijds en de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing anderzijds. Op het moment dat er sprake is van good public governance, kan aldus worden aangenomen dat er sprake is van afdoende doeltreffendheid, doelmatigheid en risicobeheersing in de relatie tussen de gemeente Roermond en de aan haar verbonden partijen. De hoofdvraag wordt in dit onderzoek dus beantwoord op basis van een oordeel over de invulling van de elementen van public governance, zoals verwoord in de volgende deelvragen: 6

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen.

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen. gemeente Den Helder Kopie aan: college van b S w, commissieleden, mr. M. Frederiks La.v. de gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder verzendgegevens behandeld door uw gegevens datum :

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Bedrijfsvoering alleen voor het college? De bedrijfsvoering is weliswaar primair een taak van het college, maar de

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Rekenkamer Weert Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Maart 2009 2 Voorwoord Beste raadsleden, Voor u ligt het derde jaarverslag van de rekenkamer Weert. Hierin willen wij verantwoording afleggen over

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen Verkenning probleemstelling armoedebeleid Heerenveen Rekenkamercommissie Heerenveen April 2011 Inhoud. INLEIDING..2 ARMOEDEBELEID IN HEERENVEEN 3 AFBAKENING PROBLEEMSTELLING...4 3.1 AFBAKENING 4 3.2 OVERZICHT

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 REMOTE CONTROL Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 Rapportage Gemeentelijke Rekenkamercommissie Zwolle INHOUD VOORWOORD 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B25 Onderwerp: Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 24 mei 2016 Datum raadsvergadering: 16 juni 2016 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: J.G.M.

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag,

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag, Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7592_ Contactpersoon: R.M. Timmerman / ronald.timmerman@acm.nl

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken Provinciale Staten van de provincie Flevoland Mevrouw A. Kost, Statengriffier Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 23 augustus 2016 1 2016/AH/098 Onderwerp Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst 1. Inleiding en achtergrond In het onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie is te lezen dat in 2013 een onderzoek

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie