b&k+ Architecten, Keulen Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English"

Transcriptie

1 b&k+ Architecten, Keulen Gratis tentoonstellingsgids Nederlands / Français / English

2 Introductie Ik ontmoette Arno Brandlhuber van b&k+ architecten uit Keulen voor het eerst naar aanleiding van de tentoonstelling ArchiLab, door desingel in 2002 overgenomen uit Orléans. Bij deze gelegenheid overhandigde hij mij een publicatie van zijn bureau die nogal ongewoon oogde. Op de cover van dit kleine, slechts zestien pagina s tellende boekje stond een meisje afgebeeld dat een hertje aan een gele bloem liet ruiken. Binnenin werden, telkens op dubbelpagina s, zeven projecten voorgesteld: aan de linkerkant steeds een foto van een gerealiseerd gebouw, maar zodanig gemanipuleerd dat het als een maquette overkwam, en aan de rechterkant een afbeelding van een inheems dier. Zo stond naast Kölner Brett een vlinder, naast G55 een roodborstje en naast Vaalser Quartier een eekhorentje afgebeeld. Vorm en inhoud waren dusdanig afwijkend van gangbare architectuurpublicaties en van de manier waarop architecten zich gewoonlijk presenteren, dat mijn nieuwsgierigheid naar het werk van dit bureau gewekt was. Zo kwam ik tot de ontdekking dat b&k+ wel vaker eigenzinnige paden betreedt, zowel in hun architectuurpraktijk als in de manier waarop zij deze praktijk publiek maken. Reeds na de oprichting in 1996 van b&k+ realiseerde Arno Brandlhuber samen met zijn toenmalige partner Bernd Kniess een aantal gebouwen. Opvallend bij hun projecten was dat zij binnen de zeer restrictieve Duitse bouwvoorschriften een architectuur verwezenlijkten die aan de ene kant volledig aan de regels voldeed en anderzijds deze regels door de manier van toepassing perverteerde. Een goed voorbeeld van deze conceptuele invalshoek is een van hun eerste realisaties, het woonhuis >256 (1996). Een spatie tussen twee gebouwen in de binnenstad van Keulen van 256 cm breed 1

3 werd met een appartementsgebouw letterlijk en figuurlijk opgevuld. Het bijzondere daarvan is dat dit gebouw geen eigen brandmuren heeft en als het ware constructief tussen de brandmuren van de twee bestaande gebouwen verankerd werd. Op de begane grond leidt een lange gang naar de achterkant en de tuin waar een open trappenhuis de drie appartementen ontsluit. Een andere vroege veelbesproken en meermaals bekroonde realisatie is Kölner Brett. Dit project valt enerzijds op door de ingenieuze ruimtelijke flexibiliteit die door de individuele kopers naar hun eigen behoeftes mede bepaald kon worden en anderzijds door de aan de achtergevel opgehangen ontsluiting met terrassen, tuinen en gemeenschappelijke ruimtes. Realarchitektur en gepolitiseerd landschap, activisme en participatie behoren dan ook tot de sleutelbegrippen binnen de praktijk van dit bureau. Vanaf het begin stelde b&k+ zich op als collectief waarnaar de + in hun naamgeving verwijst dat naar synergie met andere disciplines zoekt. Zo werkten zij regelmatig samen met onder andere Thomas Demand (kunstenaar), Bart Lootsma (schrijver) en Stefan Schneider (componist). Naast het concreet realiseren van bouwopdrachten hecht b&k+ veel belang aan het reflecteren over, het bevragen en het vertalen van architectuur naar diverse media, door middel van onderzoek, uiteenlopende publicaties, cd s, tentoonstellingen, workshops en de oprichting van een opleiding architectuur in Nürnberg ( a42.org Masters of Architecture Nürnberg). In de aanloop naar hun tentoonstelling in desingel lanceerde b&k+ vorig jaar een oproep tot het brede publiek met de vraag om beelden op te sturen van plaatsen waar men het liefst zou willen wonen, de liefde bedrijven of sterven. Aan de hand van het ingezonden beeldmateriaal (meer dan tweehonderd inzendingen waaronder afbeeldingen van een iglo, een boeddhistische tempel, een tuin met een appelboom, een slaapkamer in het koninklijk paleis, een villa in Toscane, een eiland op de Bahama s...) maakte b&k+ samen met de opleiding a42.org van de Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg een maatschappelijke analyse die in de tentoonstelling onder de naam New Antwerp als onderzoek in ontwikkeling met statistieken, grafieken en maquettes de wensbare stad van het collectief verbeeldt. De tentoonstelling zelf geeft een gecomprimeerd overzicht van de activiteiten van b&k+ brandlhuber&co, gerangschikt van 0001 (gemeenschappelijke werkruimte, Darmstadt, 1992) tot 0101 (publicatie Brandlhuber / Een Fictie, Antwerpen, 2005). Dit laatste project neemt binnen de tentoonstelling een centrale plaats in. Niet omdat b&k+ eropuit is om bij elke gelegenheid een publicatie te lanceren, maar omdat dit een consequent gevolg is van hun denkwijze om architectuur als een levensnoodzakelijke voorwaarde te definiëren. Tegelijkertijd lanceert die publicatie ook een nieuwe, totnogtoe ongekende standaard binnen de praktijk van architectuurpublicaties. Nadat Rem Koolhaas in 1995 met zijn 1346 pagina s omvattend boek S M L XL furore gemaakt had en hiermee het credo size matters een nieuwe betekenis gaf, en de architecten Herzog & de Meuron in 2002 met Natural History een wetenschappelijke omkadering opeisten, ligt nu voor het eerst een roman over een levende architect klaar, geschreven door de Berlijnse cultuurtheoreticus Martin Burckhardt. 2 3

4 Introduction C est lors de l exposition ArchiLab, reprise d Orléans par desingel en 2002, que j ai rencontré pour la première fois Arno Brandlhuber des b&k+ architecten de Cologne. À cette occasion, il me montra une publication de son bureau, présentée de façon assez insolite : la couverture de ce petit livre d à peine seize pages montrait une fillette faisant sentir une fleur jaune à un faon. À l intérieur, toujours sur doubles pages, étaient représentés sept projets: à la gauche toujours la photo d une construction terminée, mais manipulée de telle façon à paraître une maquette, et à droite l illustration d un animal du pays. Ainsi un papillon figurait-il à côté de Kölner Brett, un rouge-gorge à côté de G55 et un écureuil à côté de Vaalser Quartier. La forme et le contenu étaient tellement différents des publications courantes d architecture et de la façon qu utilisaient les architectes pour se présenter habituellement, que ma curiosité pour le travail de ce bureau fut immédiatement éveillée. C est ainsi que je découvris que ce n était pas la première fois que b&k+ se distinguait par sa singularité tant dans sa pratique d architecture que dans la façon utilisée pour la rendre publique. Dès la création en 1996 de b&k+, Arno Brandlhuber réalisa plusieurs constructions avec son partenaire de l époque, Bernd Kniess. Ce qui était frappant dans leurs projets est qu à l intérieur des normes de construction allemandes très restrictives, ils réalisèrent une architecture qui d une part, se conformait tout à fait aux règles en vigueur alors que d autre part, ils pervertissaient ces règles par leur façon de les appliquer. Un bon exemple de cette approche conceptuelle est une de leurs premières réalisations, la maison d habitation >256 (1996). Un espace de 256 cm de large entre deux bâtiments du centre-ville de Cologne fut comblé -au sens littéral et figurépar cet appartement. Ce qui est remarquable, est que cette construction ne comporte pas de propres murs coupe-feu et qu elle fut de façon pour ainsi dire constructive ancrée entre les deux murs coupe-feu des deux bâtiments voisins existants. Au rez-de-chaussée, un long couloir mène vers l arrière et le jardin où une cage d escalier ouverte dévoile les trois appartements. Le langage formel est industriel et tributaire du modernisme. Une autre réalisation qui fut très vite connue et plusieurs fois couronnée est Kölner Brett. Ce projet se distingue d une part par l ingénieuse flexibilité de la structure spatiale qui put d ailleurs être déterminée par les acheteurs individuels d après leurs propres besoins, et d autre part par l espace situé à la façade arrière comprenant des terrasses, des jardins et espaces communs suspendus. Realarchitektur et paysage politisé, activisme et participation font donc partie des concepts clefs au sein de la pratique de ce bureau. D emblée, b&k+ s est positionné comme un collectif auquel se réfère le + du nom à la recherche de synergies avec d autres disciplines. C est ainsi qu ils ont collaboré régulièrement avec entre autres Thomas Demand (artiste), Bart Lootsma (écrivain) et Stefan Schneider (compositeur). Outre la réalisation concrète de constructions, b&k+ attache beaucoup d importance à la réflexion, le questionnement et la traduction de l architecture vers les divers médias, par le biais de la recherche, de diverses publications, de cd s, d expositions et de workshops ainsi que par la création d une formation en architecture à Nuremberg ( a42.org Masters of Architecture Nuremberg). Au cours de la préparation de leur exposition à desingel, b&k+ a lancé l année passée un appel au grand public en demandant d envoyer des images d endroits idéaux pour vivre, faire l amour ou mourir. À l aide du matériel envoyé (plus de deux cents envois dont des images d un igloo, un temple bouddhiste, un jardin avec un pommier, une chambre à coucher au palais royal, une villa en Toscane, une îles des Bahamas ) b&k+ a réalisé avec les étudiants de a42.org de l Akademie der Bildenden Künste à Nuremberg une analyse sociologique intitulée New Antwerp qui à l occasion de l exposition, présente une recherche de développement étayée par des statistiques, des graphiques et des maquettes du modèle communautaire urbanistique. L exposition elle-même donne une vue générale des activités de b&k+ brandlhuber&co, classifiées de 0001 (espace de travail commun, Darmstadt, 1992) à 0101 (publication Brandlhuber / Een Fictie, Anvers, 2005). Ce dernier projet occupe une place centrale au sein de l exposition. Non pas que b&k+ soit à l affût de la moindre occasion de lancer une publication ; il s agit plutôt de la conséquence logique de leur conception de la définition de l architecture comme étant une condition absolument vitale. En même temps, cette publication lance aussi un standard neuf et jusqu à présent inconnu parmi les publications sur l architecture. Après que Rem Koolhaas ait fait fureur en 1995 avec son livre de 1346 pages, S M L XL, donnant ainsi au credo size matters une nouvelle signification, et que les architectes Herzog & de Meuron aient exigé un encadrement scientifique en 2002 avec Natural History, paraît pour la première fois un roman sur un architecte en vie, écrit par Martin Burckhardt, théoricien berlinois de la culture. 4 5

5 Introduction I first met Arno Brandlhuber of b&k+ architects in Cologne in connection with the ArchiLab exhibition which came to desingel from Orléans in On that occasion he gave me a publication by his firm which looked rather unusual. The cover of this small booklet, with only 16 pages, showed a girl letting a small deer smell a yellow flower. Inside, seven projects were presented, each on a double page: on the left a photo of a completed building, but adapted in such a way that it looked like a model, and on the right an illustration of a native animal. For example, alongside Kölner Brett it showed a butterfly, next to G55 a robin and next to Vaalser Quartier a squirrel. Its form and content was so different from normal architectural publications and from the way architects usually present themselves, that it aroused my curiosity about this firm s work. I thereby discovered that b&k+ often took a course of its own, both in its architectural practice and the way it publicised this practice. Arno Bradlhuber and his then partner Bernd Kneiss had already built a number of buildings shortly after the establishment of b&k+ in The striking thing about their projects was that, against the background of highly restrictive German building regulations, they managed to achieve an architecture which on the one hand complied fully with these rules and on the other perverted them by the way they were applied. A good example of this conceptual approach is one of their first buildings, the >256 house (1996). They literally and figuratively filled a space of 256 cm. wide between two buildings in Cologne city centre with a block of flats. The extraordinary thing about it is that the building has no firewalls of its own and its construction is anchored between those of the two existing buildings on either side. On the ground floor a long passageway leads to the back and the garden where an open staircase provides access to the three flats. The idiom is industrial and owes a lot to modernism. Another early, much-discussed building that won several prizes is Kölner Brett. This project is striking on the one hand for the ingenious spatial flexibility which the individual buyers were in part able to determine according to their own needs and on the other by the terraces, gardens and common areas that opened up the flats and which are suspended from the rear facade. Realarchitektur and a politicised landscape, activism and participation are in fact key concepts in this firm s practice. From the very beginning b&k+ set itself up as a collective to which the plus sign in their name refers that seeks a synergy with other disciplines. They have for example regularly joined forces with Thomas Demand (artist), Bart Lootsma (writer) and Stefan Schneider (composer). In addition to the actual realisation of buildings, b&k+ attaches a great deal of importance to reflection on, inquiry into and the translation of architecture into a variety of media by means of research, a range of publications, CDs, exhibitions, workshops and the establishment of an architectural course in Nuremberg ( a42.org, Master of Architecture, Nuremberg). In the run-up to their exhibition at desingel, last year b&k+ sent out an appeal to the public at large to send in images of the places where they would most like to live, make love or die. More than two hundred people submitted entries, including pictures of an igloo, a Buddhist temple, a garden with an apple tree, a bedroom in the Royal Palace, a villa in Tuscany, an island in the Bahamas, and so on. On this basis b&k+, together with people from the a42.org course at the Akademie der Bildenden Künste in Nuremberg, carried out a social analysis which in the exhibition represents the collective s ideal city under the name New Antwerp, in the form of a study-in-progress using statistics, charts and models. The exhibition itself presents a condensed survey of the activities of b&k+ brandlhuber&co, arranged from number 0001 (collective workspace, Darmstadt, 1992) to 0101 (the publication Brandlhuber/Een fictie, Antwerp, 2005). This last project occupies a central position in the exhibition. Not because b&k+ is out to launch a new publication for every occasion, but because this is a logical consequence of their way of thinking, defining architecture as an essential condition for life. At the same time this publication sets a new and unprecedented standard in the practice of architectural publications. After the furore Rem Koolhaas made in 1995 with his 1346-page book S M L XL, thereby giving the credo size matters a new meaning, and the architects Herzog & de Meuron had in 2002 demanded an academic frame of reference in their Natural History, here was the first novel about a living architect, written by the Berlin culture theorist Martin Burckhardt. 6 7

6 Werken in de tentoonstelling / oeuvres / works: 1) Oproep / Appel / Public appeal New Antwerp b&k+ brandlhuber&co+ a42.org tafels, 560 x 160 cm / 180 x 160 cm diverse maquettes, monitors, grafieken Afgelopen zomer lanceerde b&k+ samen met desingel een oproep tot het brede publiek om beelden op te sturen van de plaats waar men het liefst wilde wonen / de liefde bedrijven / of sterven. Hierop reageerden honderd eenentwintig personen uit zeven verschillende landen die meer dan tweehonderd illustraties opstuurden. Deze werden als basis gebruikt voor een analyse om een ontwerp van een nieuwe leefomgeving te maken die beter aan de fantasieën en wensen van het collectief beantwoordden. De ingezonden beelden werden zowel kwalitatief als ook kwantitatief geanalyseerd. - De grote tafel representeert het stadsmodel New Antwerp, resultaat van de transformatie of ruimtelijke inplanting van verschillende aspecten van de ingezonden beelden. - In een fotoalbum werden alle ingezonden beelden gearchiveerd. De cijfers hebben betrekking op de verschillende maquettes en diagrammen. - In de Stadsatlas New Antwerp werden de beelden volgens schaal in plattegronden vertaald en volgens gelijkenissen tot een algemene kaart samengevoegd. De verschillende plaatsen en het aantal vermeldingen ervan werden in de vorm van de door Buckminster Fuller ontwikkelde dymaxion-projectie op een wereldbol gesitueerd. - Het cirkelmodel representeert de ideale ruimte van elke inzending op een concentrisch abstracte manier. Op basis van analogieën voegen de meer dan tweehonderd inzendingen zich samen tot de nieuwe totaalruimte New Antwerp. - De dia s op de lichtbakken tonen een selectie van de ingezonden beelden (middelste reeks) met aan de ene zijde illustraties uit de reclame (links) en aan de andere zijde uit het toerisme (rechts). - De iglo is een voorbeeld van de interpretatie en omzetting van de inzending nr 038 naar een typologisch model. De rotsformaties van inzending nr 100 komen overal ter wereld voor. Ze zijn onder de vorm van roze kegels over de maquette verdeeld. - De parkeerplaats staat symbool voor alle ingezonden voorstellen. - De ingesproken tekst bestaat uit fragmenten van reclamecampagnes en vakantiefolders. - De film Themroc (1972, DVD, 104 minuten) van Claude Faraldo functioneert als insert. Deze klassieker binnen het genre van de anarchistische film is een associatieve aanvulling op de genoemde oproep. De arbeider Themroc (Michel Piccoli) heeft op een zekere dag genoeg van zijn monotoon, door derden bepaalde leven. Hij neemt ontslag, maakt zijn zus tot zijn geliefde (Miou-Miou), metselt zijn voordeur dicht en breekt op een andere plaats de muren naar de straat open. Themroc muteert tot holmens zonder ethiek en manieren. De buren zijn eerst geschokt tot ze zijn voor beeld volgen en de hele stad een anarchistische zone wordt Zo komen wij bijvoorbeeld te weten dat: - New Antwerp honderd vijftig keer groter zal moeten zijn dan België; 8 9

7 - bij deze behoefte aan oppervlakte 99% van de mensheid de planeet aarde zal moeten verlaten; - 68% van de mensen hun geboorteland willen verlaten; - de gemiddelde reisafstand naar de geliefkoosde plek 5400 km is; - alle denkbare individuele levenswensen in de reclameen toerisme-industrie reeds vooraf gesuggereerd en beschikbaar zijn. L été dernier, b&k+ a lancé avec desingel un appel au grand public pour envoyer des images de l endroit où l on aimerait le plus vivre/faire l amour/mourir. Cent vingt et une personnes de sept pays différents ont répondu en envoyant plus de deux cents illustrations. Celles-ci ont été utilisées comme point de départ pour analyser le plan d un nouvel environnement de vie qui correspondrait mieux aux rêves et aspirations du collectif. Les images envoyées furent analysées tant du point de vue qualitatif que quantitatif. - La grande table représente le modèle urbain New Antwerp, résultat de la transformation ou de l implantation dans l espace de différents aspects des images envoyées. - Les illustrations envoyées sont toutes archivées dans un album de photos. Les chiffres ont trait aux différentes maquettes et diagrammes. - Dans le Stadsatlas New Antwerp les images ont été traduites à l échelle sur des plans et reprises sur une carte générale d après leurs ressemblances. Le nombre de fois que ces images ont été mentionnées et leurs différentes localisations sont représentés sur un globe terrestre sous la forme de la projection-dymaxion élaborée par Buckminster Fuller. - Le modèle circulaire représente l espace idéal de chaque envoi de manière abstraite et concentrique. Sur base d analogies, plus de deux cents envois s assemblent dans le nouvel espace global New Antwerp. - Sur les écrans, les diapositives montrent une sélection des images envoyées (série du milieu) avec d un côté des illustrations extraites de publicités (à gauche) et de l autre côté du tourisme (à droite). - L igloo est un exemple de l interprétation et de la transformation de l envoi n 038 d après un modèle typologique. Les formations rocheuses de l envoi n 100 se retrouvent partout au monde et sont réparties sur la maquette où elles sont représentées par des cônes roses. - L espace de stationnement symbolise toutes les propositions envoyées. - Le texte enregistré est composé d extraits de campagnes publicitaires et de brochures de vacances. - Le film Themroc (1972, DVD, 104 ) de Claude Faraldo, un classique au sein du cinéma anarchiste est un supplément associatif à l appel susmentionné. Un jour, l ouvrier Themroc (Michel Piccoli) en a assez de sa vie monotone et régie par des tiers. Il démissionne, devient l amant de sa sœur (Miou-Miou), cimente sa porte d entrée et démolit ailleurs des murs donnant sur la rue. Themroc se transforme en homme des cavernes dépourvu d éthique et de manières. D abord, les voisins sont choqués mais ensuite, ils suivent son exemple jusqu à ce que toute la ville se transforme en zone anarchiste C est ainsi qu on apprend par exemple que: - New Antwerp devra être cent cinquante fois plus grand que la Belgique; - qu à cause de ce besoin d espace, 99% de l humanité devra quitter la planète terre; - 68% des personnes veulent quitter leur pays natal; - la distance moyenne vers l endroit rêvé est de 5400 km; - toutes les aspirations de vie individuelles imaginables ont déjà été préalablement suggérées et sont disponibles dans l industrie du tourisme et de la publicité. Last summer b&k+ and desingel made a broad public appeal for pictures of the place where one would most like to live / make love / die. One hundred and twenty-one people from seven countries responded with more than two hundred pictures. They were used as a basis for an analysis leading to a design for a new living environment that corresponded more to the fantasies and desires of the collective. The pictures submitted were analysed both qualitatively and quantitatively. - the large table represents the model city New Antwerp, the result of the transformation or spatial implantation of various aspects of the pictures submitted. - all the pictures sent in were archived in a photo album. The figures refer to the various models and diagrams. - in the New Antwerp City Atlas the pictures were converted into plans 10 11

8 according to scale and were then merged into a general map on the basis of their similarities. The various places and the number of times they are mentioned were marked on the globe of the world in the form of the dymaxion projection developed by Buckminster Fuller. - the circular model represents the ideal space of each entry in a concentric abstract way. On the basis of analogy the more than 200 entries are merged together to form the new total space of New Antwerp. - the slides on the light-boxes show a selection of the pictures submitted (middle series) with on one side illustrations from advertising (left) and on the other from tourism (right). - the igloo is an example of the interpretation and conversion of entry no. 038 into a typological model. The rock formations in entry no. 100 appear all over the world. They are distributed all over the model in the form of pink cones. - the car park is symbolic of all the suggestions submitted. - the voiceover comprises excerpts from advertising campaigns and holi day leaflets. - The film Themroc (1972, DVD, 104 ) by Claude Feraldo. This classic of the anarchist film genre is an associative complement to the abovementioned appeal. On a certain day, the worker Themroc (Michel Piccoli) has had enough of a monotonous life determined by others. He resigns, make his sister his mistress (Miou-Miou), bricks up his front door and knocks a hole through another part of the wall into the street. He mutates into a caveman without ethics or manners. The neighbours are at first shocked but soon follow his example and the whole city becomes an anarchic zone. In this way we learn for example that: - New Antwerp would have to be one hundred and fifty times larger than Belgium - this need for land area would mean that 99% of humanity would have to leave the planet Earth - 68% of people would like to leave their native country - the average distance to the preferred location is 5400 kilometres - every imaginable individual life-wish has in every case been previously suggested or made available by the advertising and tourism industries. 2) Andreas Roth How do you want to live?, x 2000 cm Werk in situ, witte markeerstift op glas Naar aanleiding van de b&k+ oproep concipieerde de Zweedse kunstenaar Andreas Roth voor de tentoonstelling een op vragen en antwoorden gebaseerde tekst tussen twee fictieve personen (de kunstenaar en de architect?). Deze tekst verloopt niet lineair maar als een hypertekst, waarbij elk nieuwe vraag of opmerking meerdere richtingen voor het verdere gespreksverloop creëert. De dialogen vormen clusters met ideeën, meningen, feiten, misverstanden en leugens waardoor de tekst naargelang de leesrichting een andere inhoud krijgt. À l occasion de l appel de b&k+, l artiste suédois Andreas Roth a conçu pour l exposition un texte basé sur des questions et réponses entre deux personnes fictives (l artiste et l architecte?). Ce texte n évolue pas de façon linéaire, mais plutôt comme un hypertexte, où chaque nouvelle question ou remarque crée plusieurs directions qui déterminent le déroulement ultérieur de la conversation. Les dialogues forment des clusters d idées, d opinions, de faits, de malentendus et de mensonges qui confèrent au texte un contenu différent d après le sens dans lequel on le lit. On the occasion of the b&k+ appeal, the Swedish artist Andreas Roth conceived for the exhibition a piece of writing based on questions and answers between two fictional characters (the artist and the architect?). It does not run in a linear fashion but is like a hypertext, whereby every new question or comment creates several directions for the further course of the conversation. The dialogues form clusters of ideas, opinions, facts, misunderstandings and lies, so that the content changes depending on the direction one reads in

9 3) Martin Burckhardt Lezing it s me naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling DVD, +/- 45 Publicatie: Brandlhuber, Een Fictie / A Fiction Tekst: Martin Burckhardt Uitgever: desingel ism. Verlag der Buchhandlung Walther König, Keulen 212 pagina s, 135 illustraties, 11,5 x 17 cm oplage: ISBN (Nl/E) ISBN (D) Prijs: 2 15 Arno Brandlhuber vroeg de Berlijnse cultuurtheoreticus Martin Burckhardt aan de geplande publicatie over b&k+ zijn medewerking te verlenen. De auteur stelde aan de architect voor een roman over hem te schrijven. Algauw werden de rollen tussen auteur en architect verwisseld, hun identiteiten omsluierd, de grens tussen realiteit en fictie vervaagde. Het dubbelzinnige van deze opzet versterkt de psychologische, sociologische, theoretische en soms neurotische dimensie van de dagelijkse praktijk van een architect. Brandlhuber: Een Fictie is tweedelig en bevat naast de tekst van Martin Burckhardt een actueel werkoverzicht van honderd projecten en honderd vijfendertig zwartwitillustraties. Uit de inhoud: waardoor ik me thans in de bizarre situatie bevond dat ik in de biografie van iemand anders ingreep, in die van een Keuls architect, die met een overzichtstentoonstelling van zijn werk werd geëerd omdat hij op een bepaald punt van zijn loopbaan was beland, en die mij, Burckhardt, had gevraagd hiervoor een tekst te schrijven. Niet zo n soort van officiële bewieroking die als theoretisch gezwets de catalogi over architectuur maar al te vaak ontsiert, maar een op zichzelf staand werk. Op het moment dat Brandlhuber mij had gevraagd een tekst te schrijven, was het voor mij duidelijk geworden dat niet de parallelle handeling het belangrijkste was, maar wel de interventie op zich, dat de enige zin van die handeling het ruilen was, een ernstig bedoelde ruil, en dat ik om die reden van Brandlhuber had geëist dat ik als Brandlhuber mocht optreden, zijn existentie als het ware mocht overnemen. Ik wilde Brandlhuber tot Brandlhuber-materiaal, tot een kneedbare stof maken, hem met de mogelijkheid van zijn verdwijnen confronteren. Arno Brandlhuber a demandé à Martin Burckhardt, théoricien culturel berlinois, de participer à la publication prévue sur b&k+. L auteur proposa à l architecte d écrire un roman à son sujet. Les rôles entre auteur et architecte furent rapidement intervertis, leur identité devint floue, et la frontière entre réalité et fiction s estompa. L ambiguïté du projet renforce la dimension psychologique, sociologique, théorique et parfois névrotique de la pratique quotidienne d un architecte. Brandlhuber: Een Fictie comporte deux parties : le texte de Martin Burckhardt et un résumé du travail actuel avec cent projets et cent trente-cinq illustrations en noir et blanc. Extrait du contenu: et c est ainsi que je me trouvais maintenant dans la curieuse situation d intervenir dans la biographie de quelqu un d autre, en l occurrence celle d un architecte de Cologne, qui avait reçu les honneurs d une rétrospective de ses œuvres parce qu il était arrivé à un certain stade dans sa carrière, et m avait demandé à moi, Burckhardt, d écrire un texte à cette occasion. Pas ce genre d encensement officiel qui est trop souvent complètement déplacé dans les catalogues sur l architecture, mais une œuvre 14 15

10 autonome. Lorsque Brandlhuber me demanda d écrire un texte, il m apparut clairement que ce n était pas l acte parallèle qui était le plus important, mais plutôt l intervention en soi, que le seul sens de cet acte était l échange, un échange sérieux, et que c était pour cette raison que j avais exigé de Brandlhuber de pouvoir me mettre à sa place, pour ainsi dire reprendre son existence. Je voulais que Brandlhuber se transforme en «matériel Brandlhuber», une matière pétrissable que je puisse confronter à la possibilité de sa propre disparition. Arno Brandlhuber asked the Berlin culture theorist Martin Burckhardt to assist in the creation of the planned publication on b&k+. The author suggested writing a novel about the architect. The roles of author and architect were soon swapped, their identities veiled, and the boundary between reality and fiction blurred. The ambiguity of this notion reinforces the psychological, sociological, theoretical and sometimes neurotic dimension of an architect s everyday practice. Brandlhuber: A Fiction is in two parts and in addition to Burckhardt s text contains an up-to-date survey of a hundred projects and one hundred and thirty-five black and white illustrations. An extract:... so that I now find myself in the bizarre situation of intervening in someone else s biography, in that of a Cologne architect, who was being honoured with a retrospective exhibition of his work because he had reached a particular point in his career, and who had asked me, Burckhardt, to write a piece for it. Not the usual sort of unofficial adulation, the theoretical drivel that all too often mars catalogues on architecture, but a piece that stands up in its own right. At the moment Brandlhuber asked me to write a piece for him, it became clear to me that it was not the parallel act that was most important, but the intervention itself, and that the only point of this act was the exchange, a seriously intended exchange, and that for this reason I had demanded of Brandlhuber that I might appear as Brandlhuber, taking over his existence as it were. I wanted to make Brandlhuber into Brandlhuber material, into a malleable substance, to confront him with the possibility of his disappearance. 4) Audio-eiland Tekstfragmenten uit de publicatie Brandlhuber: Een Fictie, 2005 Duitse stem: Martin Burckhardt, Nederlandse stem: Kristien de Proost Ile Audio: Extraits de textes de la publication Brandlhuber: Een Fictie, 2005 Audio-island: Extracts from the publication Brandlhuber: Een Fictie, ) Verspannung b&k+ wit gespannen draad Deze interventie heeft betrekking tot de projecten Vulkan (nr 0067), Crystal (nr 0089) en Over the Top (nr 0099), waar een simpele vorm van morphing zonder grote technologische toepassing gerealiseerd wordt. Cette intervention se réfère aux projets Vulkan (no 0067), Crystal (no 0089) et Over the Top (no 0099) et réalise une simple forme de morphing sans application technologique de grande portée. This concerns the Vulkan (no. 0067), Crystal (no. 0089) and Over the Top (no. 0099) projects, in which a simple form of morphing is achieved without any major technological applications. 6) Objekt b&k+ witgekalkt venster Deze interventie heeft betrekking op het project Neanderthal (nr 0003), waar het gebouw los van een context als autonoom volume geconcipieerd werd. Cette intervention se réfère au projet Neanderthal (no 0003), où le bâtiment a été conçu comme un volume autonome étranger à tout contexte. This concerns the Neanderthal (no. 0003) project, in which the building was conceived as an autonomous volume isolated from any context

11 7) Projecten / Projets / Projects Voor volledige projectlijst en uitgebreide toelichtingen zie publicatie: Pour la liste complète des projets et des renseignements détaillés se référer à la publication: For the complete list of projects and a more extensive explanation see the publication: Brandlhuber: Een Fictie / A Fiction, Neanderthal / Neanderthal, Nieuwbouw museum. Construction d un musée. New museum building Nussbaum / Osnabrück, 1995 Wedstrijd voor een cultuurhistorisch museum. Concours pour un musée de l histoire de la civilisation. Competition for a cultural history museum Öltank / 1995 Wedstrijd uitgeschreven door een energiemaatschappij. Concours organisé par une compagnie distributrice d énergie. Competition organised by an energy company Expo 2000 / Hannover, 1995 Wedstrijdontwerp voor het Duitse paviljoen op de Expo Plan pour un concours au pavillon allemand à l Expo Competition design for the German pavilion at Expo >256 / Keulen, Nieuwbouw woon- en handelshuis. Nouvelle construction d une maison d habitation et de commerce. New house with shop Wallraf-Richartz-Museum / Keulen, 1996 Wedstrijd voor het Wallraf-Richartz-Museum. Concours pour le Wallraf-Richartz-Museum. Competition for the Wallraf-Richartz Museum Pfarrkirche Vingst / Keulen, 1997 Wedstrijd voor een parochiekerk. Concours pour l église de la paroisse. Competition for a parish church Finsterwalde I / Finsterwalde, 1997 Nieuwbouw woonhuis. Nouvelle construction d une maison d habitation. New house Baumstücke / Karlstein, 1997 Studie voor een woonhuis. Etude pour une maison d habitation. Study for a house Kölner Brett / Keulen, Nieuwbouw van een loftgebouw. Nouvelle construction d un loft. New loft building Kaisermeile / Augsburg, 1997 Wedstrijd voor de heraanleg van een winkelstraat. Concours pour le réaménagement d une rue commerciale. Competition for the reorganisation of a shopping street Geisselstrasse / Keulen, Nieuwbouw van een stadsvilla. Nouvelle construction d une villa située en ville. New urban villa

12 Foyer Rode zaal Blauwe zaal Oproep (tafels, maquette) Andreas Roth (tekening op venster) Martin Burckhardt (lezing op monitor, publicatie) Audio-eiland (tekstuittreksels publicatie) Verspannung (witte draad) Objekt (witgekalkt venster) Werkoverzicht ingang tentoonstelling 20 21

13 0023 Leyendecker / Keulen, 2000 Plan voor een vervolgproject van het Kölner Brett (zie 0019). Plan pour la suite du projet du Kölner Brett (voir 0019). Plan for a sequel to Kölner Brett (see 0019) Salzmagazin I / Keulen, 1998 Ontwerp voor een woon- en handelsgebouw. Plan d un bâtiment de commerce et d habitation. Design for a residential and commercial building Japanischer Kiosk / Europa, 1998 Project voor een mobiele kiosk voor Japanse producten. Projet pour un kiosque ambulant de produits japonais. Project for a mobile kiosk for Japanese products Flingern / Flingern, 1998 Wedstrijd voor een elektriciteitscentrale. Concours pour une centrale d électricité. Competition for a power station Stadtbibliothek Ulm / Ulm, 1998 Wedstrijd voor een bibliotheek. Concours pour une bibliothèque. Competition for a library Neues Wohnen Bochum / Bochum, 1998 Stedenbouwkundige uitvoeringswedstrijd van een tapijtwijk. Concours de réalisation urbanistique destinée à s intégrer dans un quartier de tapis Urban design competition for creating a carpet district Telematische Landschaft / Hannover, 1998 Project voor een themapaviljoen voor de presentatie van navigatietechnologie. Projet d un pavillon à thèmes pour la présentation de technologies de navigation Project for a thematic pavilion to present navigation technology Klimazone_n / Hannover, 1998 Project voor een warmtekrachtcentrale voor de Expo Projet d une centrale thermique pour l Expo Project for a total energy plant for Expo Vaalser Quartier / Aken, Nieuwbouw eengezinswoning. Construction d une nouvelle maison unifamiliale. New single-family home Mayen / Genovevaburg, Mayen, 1999 Project voor de uitbreiding van een Landschapsmuseum. Projet pour l agrandissement du Musée du paysage. Project for the extension of a Landscape Museum flora_n / Keulen, 1999 Stedenbouwkundige wedstrijd voor kantoren. Concours d urbanisme pour bureaux. Urban design competition for offices max / Frankfurt, 1999 Uitvoeringswedstrijd voor een flatgebouw met kantoren. Concours de réalisation d un flat comprenant des bureaux. Competition for the execution of a block of flats with offices Stavenhof / Keulen, Woon- en handelsgebouw. Construction d habitation et de commerce. Residential and commercial building

14 0045 Neptunplatz / Keulen, Uitgevoerd investeringsproject voor een woon-, handels- en kantoorgebouw (zie ook 0035). Réalisation d un projet d investissement pour des constructions à vocation d habitation, de commerce et de bureaux. (voir aussi 0035). Completed investment project for a residential, commercial and office building (see also 0035) In Vitro, Buch / Keulen, Boekproject dat als vervolg op de projecten Telematische Landschaft (0029), Klimazone_n (0030) en In Vitro Landscape (0042) de thematiek van de kunstmatige natuur behandelt. Projet d un livre faisant suite aux projets Telematische Landschaft (0029), Klimazone_n (0030) et In Vitro Landscape (0042) qui traite de la thématique de la nature artificielle. Book project on the subject of artificial nature as a sequel to the Telematische Landschaft (0029), Klimazone_n (0030) and In Vitro Landscape (0042) projects Finsterwalde II / Finsterwalde, 2000 Ontwerp voor een sportcentrum. Projet pour un centre sportif. Design for a sports centre Gründung der Akademie / Sindelfingen, 2000 Vervolg op deze workshop om nieuwe synergieën te onderzoeken. Suite de ce workshop - à la recherche de nouvelles synergies. Sequel to this workshop, to examine new synergies Political Landscape / Keulen, 2001 Publicatie van de resultaten van de gelijknamige workshop (0054) en van de Gründung der Akademie (0051). Publication des résultats d un workshop qui porte le même nom (0054) et de Gründung der Akademie (Fondation de l académie) (0051). Publication of the results of the workshop of the same name (0054) and of the Gründung der Akademie (Foundation of the Academy) (0051) Rodenkirchen / Keulen, 2001 Wedstrijdontwerp voor een kantoorcomplex. Plan d un concours pour un complexe de bureaux. Competition for an office complex BMW / Munchen, 2001 Wedstrijd voor een distributiecentrum van de autoconstructeur BMW. Concours pour un centre de distribution du constructeur de voitures BMW. Competition for a distribution centre for the car manufacturer BMW Metazoon / Keulen, 2001 Audio-cd van Christopher Dell als interpretatie van Kölner Brett (0019). Cd audio de Christopher Dell - interprétation de Kölner Brett (0019). Audio CD by Christopher Dell as an interpretation of Kölner Brett (0019) trr Kölner Brett / Keulen, 2001 Audio-cd van to rococo rot als interpretatie van Kölner Brett (0019). Cd audio de to rococo rot - interprétation de Kölner Brett (0019). Audio CD by to rococo rot as an interpretation of Kölner Brett (0019) Bienenhaus / Sous le Pont, Casino, Luxemburg, 2001 Bijenstal voor een onder regie van Olaf Nicolai ingerichte tentoonstelling. Ruche d abeilles pour une exposition dirigée par Olaf Nicolai. Beehive for an exhibition organised under the direction of Olaf Nicolai Index / Keulen, Publicatie met een eerste werkoverzicht. Publication avec une première vue d ensemble sur le travail. Publication with a first survey of the work Dönges I / Keulen, Kantoor- en handelsgebouw voor een glasblazerij. Bâtiment commercial et de bureaux pour une soufflerie de verre. Office and commercial building for a glassblowing company

15 0067 Vulkan / Keulen, 2001 Project voor de heropleving van een braakliggend industrieterrein. Projet pour la reconstruction d un terrain industriel désaffecté. Project for the revival of an undeveloped industrial site Cramer I / Keulen, Uitbreiding voor een schrijnwerkerij. Agrandissement d une menuiserie Extension for a carpenter s workshop DLR-Labor / Stuttgart, Uitgewerkte planning voor een meerdere verdiepingen tellend laboratoriumgebouw voor de Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Réalisation d un plan pour un bâtiment à plusieurs étages comprenant des laboratoires pour la Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Fully-developed plan for a laboratory building of several storeys for the Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt Art Cologne / Keulen, 2002 Concept waardoor het Centre George Pompidou zou kunnen fungeren als productiecentrum, verzamelingcentrum en archief van kunstfilms op de Art Cologne. Projet où le Centre George Pompidou pourrait remplir la fonction de centre de production, de rassemblement et d archives de films d art à Art Cologne. Concept in which the Centre George Pompidou could function as a production centre, collection centre and archives of art films at Art Cologne DLR-Casino / Keulen, Verbouwing- en nieuwbouwplanning voor een casino van het Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt DLR (zie 0069). Projet de rénovation et de construction pour un casino du Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt DLR (voir 0069). Conversion and new building plan for a clubhouse for the Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt DLR (see 0069) Cramer II / Keulen, 2002 Verbouwing van het vroegere atelier de schrijnwerkerij Cramer (0074) tot woongebouw. Transformation de l ancien atelier de menuiserie Cramer (0074) en habitation. Conversion of the former Cramer carpenter s workshop (0074) into housing Schanzenpark / Keulen-Mühlheim, 2003 Stedenbouwkundige uitvoeringswedstrijd voor een openbaar park met bijbehorende handelspanden en dienstverleningsbedrijven. Concours pour la réalisation d un ensemble comprenant un parc public, des immeubles commerciaux et des entreprises de prestation de services. Urban design competition for the execution of a public park with additional commercial premises and service businesses Die Last der Geschichte / Dresden, 2003 Wedstrijdbijdrage voor een braakliggend bouwterrein in het stadscentrum. Contribution à un concours concernant un terrain à bâtir abandonné dans le centre-ville. Entry for a competition for an undeveloped building site in the city centre m 2 Büro / Keulen, 2003 Ruimtelijke bekleding voor een klein kantoortje met een grondoppervlak van 9 m 2. Aménagement de l espace pour un petit bureau avec une superficie de 9 m 2 au sol. Spatial covering for a small office with a floor area of nine sq. m

16 0080 ReStadion / Salzburg, 2003 Stedenbouwkundige wedstrijd voor de verbouwing van het voormalige terrein van een sportstadion. Concours d urbanisme pour le réaménagement de l ancien terrain du stade sportif. Urban design competition for the conversion of the former site of a sports stadium Stagemaker / Kunstverein Hamburg, 2003 Tijdelijke ruimtelijke installatie voor evenementen in het kader van de architectuurzomer van Hamburg. Aménagement temporaire de l espace pour des événements dans le cadre de l été de l architecture à Hambourg. Temporary spatial installation for events as part of Hamburg s summer of architecture Salzmagazin II / Keulen, 2003 Project voor een driehoekig braakliggend terrein in de binnenstad van Keulen (0024) voor maisonnette woningen. Projet de constructions maisonnette pour un terrain vague en forme de triangle dans le centre de Cologne (0024). Project for a triangular undeveloped site in Cologne city centre (0024) for maisonnette homes Handshake / Berlijn, 2003 Wedstrijd voor het huis van de IJslandse ambassadeur in Berlijn. Concours pour la maison de l ambassadeur d Islande à Berlin. Competition for a house for the Icelandic ambassador in Berlin Biomed Giessen / Giessen, 2003 Wedstrijd voor het Biomedizinisches Forschungszentrum van de Justus- Liebig-Universiteit in Gießen. Concours pour le Biomedizinisches Forschungszentrum de l université Justus-Liebig à Gießen. Competition for the Biomedizinisches Forschungszentrum at the Justus- Liebig-Universiteit in Gießen Stellwand 03a / Venetië, 2003 Tentoonstellingsconcept voor de kunstenaar Thomas Demand op de Biënnale van Venetië. Projet d exposition pour l artiste Thomas Demand à la biennale de Venise. Exhibition concept for the artist Thomas Demand at the Venice Biennale Mainz I / Mainz, 2003 Wedstrijd voor een woon-, kantoor-, en handelshuis in de binnenstad van Mainz. Concours pour une maison d habitation et de commerce comprenant aussi des bureaux dans le centre de Mainz. Competition for a residential, commercial and office building in Mainz city centre Dönges II / Keulen, 2003 Project voor een kantoor- en handelsgebouw in de onmiddellijke omgeving van het project Dönges I (0066). Projet pour un bâtiment commercial et de bureaux dans les environs immédiats du projet Dönges I (0066). Project for an office and commercial building in the immediate vicinity of the Dönges I project (0066) Crystal / Kopenhagen, Project in uitvoering voor een gemeentelijk sportcentrum in Kopenhagen. Projet en cours de réalisation pour un centre sportif communal à Copenhague. Project for a local sports centre being built in Copenhagen

17 Biografieën / Biographies / Biographies 0091 Magnus Nordwand / Keulen, 2003 ff. Kantoor- en handelshuis in uitvoering, waar de kristalachtige geometrie enkel en alleen het resultaat van een extreem strenge toepassing van de bouwrechtelijke bepalingen is. Maison d habitation et bureaux en cours de réalisation, où la géométrie transparente est uniquement le résultat d une application extrêmement sévère des normes urbanistiques. Commercial and office building under construction, in which the crystal-like geometry is simply the result of an extremely strict application of building regulations Isar Süd / Munchen, 2003 Stedenbouwkundige uitvoeringswedstrijd. Concours de réalisation urbanistique. Urban design building competition São Paulo / São Paulo, 2004 Tentoonstellingsconcept voor de kunstenaar Thomas Demand op de Biënnale van São Paulo. Projet d exposition pour l artiste Thomas Demand à la biennale de São Paulo. Exhibition concept for the artist Thomas Demand at the São Paulo Biennale Thessaloniki / Thessaloniki, 2004 Project voor een privé-kliniek voor kunstmatige bevruchting. Projet pour un centre privé d insémination artificielle. Project for a private clinic for artificial insemination Brandlhuber, Een fictie - A Fiction / Antwerpen, 2005 Een fictie met een overzicht van alle projecten. Une fiction comprenant une vue générale de tous les projets. A fictional work with a survey of all the projects. b&k+ werd in 1996 als vervolg op het bureau Brandlhuber en Bernd Kniess opgericht. De onderneming b&k+ brandlhuber&co, waarbij zich intussen ook Björn Martenson en Asterios Agkathidis aangesloten hebben, wordt vandaag geleid door Arno Brandlhuber, Martin Kraushaar en Markus Emde. b&k+ a été fondé en 1996 et a ainsi succédé au bureau Brandlhuber et Bernd Kniess. L entreprise b&k+ brandlhuber&co, à laquelle ont adhéré entre-temps aussi Björn Martenson et Asterios Agkathidis, est actuellement dirigée par Arno Brandlhuber, Martin Kraushaar et Markus Emde. b&k+ was set up in 1996 as the successor to the Brandlhuber and Bernd Kniess firm. The b&k+ brandlhuber&co firm, which has now also been joined by Björn Martenson and Asterios Agkathidis, is currently headed by Arno Brandlhuber, Martin Kraushaar and Markus Emde. Arno Brandlhuber, geboren in 1964, woont in Keulen, Nürnberg en Vauxtin (F). Hij is sinds 1993 vrij werkende architect en urbanist. In 2003 werd hij als gewoon hoogleraar benoemd aan de faculteit architectuur van de Academie voor beeldende kunsten in Nürnberg, waar hij ook oprichter is van het postgraduaat MASTER OF ARCHITECTURE, Arno Brandlhuber, né en 1964, vit à Cologne, Nuremberg et Vauxtin (F). Depuis 1993, il travaille comme architecte et urbaniste indépendant. En 2003, il est nommé professeur ordinaire à la faculté d architecture de l Académie des beaux-arts de Nuremberg, où il a également créé un postgraduat : le MASTER OF ARCHITECTURE, Arno Brandlhuber, born in 1964, lives in Cologne, Nuremberg and Vauxtin (France). He has been an independent architect and urban designer since In 2003 he was appointed a professor in the Faculty of Architecture at the Academy of Art in Nuremberg, where he also established the postgraduate Master of Architecture course (www.a42.org) Martin Kraushaar, geboren in 1961, werkt sinds 1989 als bouwingenieur. Bij Hydroingenieure Gmbh in Düsseldorf was hij meer dan tien jaar verantwoordelijk als projectmanager voor grote projecten tot een volume van 60 miljoen euro. Sinds 2001 is hij 30 31

18 partner bij b&k+ brandlhuber&co. Hij heeft sinds 2003 een studieopdracht projectmanagement. Martin Kraushaar, né en 1961, travaille comme ingénieur en construction depuis Chez Hydroingenieure Gmbh à Düsseldorf, il fut responsable pendant plus de dix ans de grands projets allant jusqu à 60 millions d euros. Depuis 2001, il est partenaire de b&k+ brandlhuber&co et depuis 2003, il travaille sur un projet d étude en management de projets. Martin Kraushaar, born in 1961, has worked as a constructional engineer since At Hydroingenieure Gmbh in Dusseldorf he was for more than ten years a project manager for major projects of up to 60 million euro. Since 2001 he has been a partner in b&k+ brandlhuber&co. Since 2003 he has had a project management study assignment. Markus Emde, geboren in 1968, is architect en interieurarchitect. Sinds 1996 is hij medewerker in het bureau b&k+ en sinds 2001 partner van b&k+ brandlhuber&co. Sinds 2003 geeft hij les in Advanced modelling. Markus Emde, né en 1968, est architecte et architecte d intérieur. Depuis 1996, il collabore avec le bureau b&k+ et depuis 2001, il est partenaire de b&k+ brandlhuber&co. Il est professeur d Advanced modelling depuis Markus Emde, born in 1968, is an architect and interior designer. Since 1996 he has been on the staff of b&k+ and since 2001 a partner in b&k+ brandlhuber&co. Since 2003 he has taught Advanced Modelling. Andreas Roth, geboren in 1965, is kunstenaar en woont in Göteborg, Zweden. Hij studeerde in Valand aan de Kunstacademie en werkte herhaaldelijk samen met b&k+. Hij had solotentoonstellingen in Tomelilla Konsthall, Tomelilla (2002); Galleri Aura, Lund (2001); Galleri 54, Göteborg (2001, 1998) en Scaper Sundberg Galleri, Stockholm (1996) en groepstentoonstellingen in Färgfabriken, Stockholm (2004); Pumphouse Gallery, Londen (2002); Artist Museum, Lodz, Polen. Andreas Roth, né en 1965, est artiste et vit à Göteborg en Suède. Il a étudié à Valand à l Académie des arts et a souvent travaillé avec b&k+. Il a exposé en solo aux Tomelilla Konsthall, Tomelilla (2002); Galleri Aura, Lund (2001); Galleri 54, Göteborg (2001, 1998) et Scaper Sundberg Galleri, Stockholm (1996) ; il a aussi participé à des expositions collectives aux Färgfabriken, Stockholm (2004); Pumphouse Gallery, Londres (2002); Artist Museum, Lodz, Pologne. Andreas Roth, born in 1965, is an artist and lives in the Swedish city of Göteborg. He studied at the Academy of Art in Valand and has worked with b&k+ on several occasions. He has had solo exhibitions at the Tomelilla Konsthall (2002), Galleri Aura in Lund (2001), Galleri 54 in Göteborg (1998 & 2001) and Scaper Sundberg Galleri in Stockholm (1996), as well as group exhibitions at Färgfabriken in Stockholm (2004), the Pumphouse Gallery in London (2002) and the Artist Museum at Lodz in Poland. Martin Burckhardt, geboren in 1958, woont in Berlijn, is schrijver en cultuurtheoreticus. Naast zijn artistiek werk (hoorspelen, performances) bestudeert hij op intensieve wijze de genealogie van de machine, niet als geschiedenis van de techniek, maar als een vraag van het onderbewuste binnen de cultuur. Hij publiceerde onder andere Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte der Wahrnehmung (1994), Vom Geist der Maschine. Eine Geschichte kultureller Umbrüche (1999). Martin Burckhardt, né en 1958, vit à Berlin, est écrivain et théoricien culturel. Outre son œuvre artistique (audiodrames, performances) il étudie de façon approfondie la généalogie de la machine, non pas vu sous l angle de l histoire de la technique, mais sous celui de la recherche de l inconscient au sein de la culture. Il a entre autres publié Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte der Wahrnehmung (1994), Vom Geist der Maschine. Eine Geschichte kultureller Umbrüche (1999). Martin Burckhardt, born in 1958, lives in Berlin and is a writer and culture theorist. In addition to his artistic work (radio plays and performances) he is engaged in an intensive study of the genealogy of the machine, not in the form of a history of technology, but as a question arising from the subconscious as a part of the culture. His publications include Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte der Wahrnehmung (1994) and Vom Geist der Maschine. Eine Geschichte kultureller Umbrüche (1999)

19 Tentoonstellingen / Expositions / Exhibitions 2005 desingel, internationaal kunstcentrum, Antwerpen (solo); catalogus ste biënnale van São Paulo, Brazilië; Duits paviljoen voor de kunstenaar Thomas Demand; catalogus 5de architectuurbiënnale, Venetië; Duits paviljoen 2003 Kunstverein Hamburg, Hamburg (solo) Belmont Preis, Haus der Architekten, München 2002 ArchiLab 4, Site des Subsistances Militaires, Orléans; desingel, Antwerpen; catalogus Neue Deutsche Architektur eine reflexive Moderne, Gropius Bau, Berlijn New Trends of Architecture in Europe and Japan, Hillside Terrace, Tokio & Palacio de Abrante, Salamanca BMW Ausstellungs- und Begegnungszentrum, Aedes Galerie, Berlijn 2001 Sous les Ponts, Casino Luxembourg, Luxemburg ArchiLab 3, Site des Subsistances Militaires, Orléans; catalogus 2000 At the End of the Century Hundert Jahre gebaute Visionen, Museum Ludwig & Josef-Haubrich-Kunsthalle, Keulen heilige-drei-könige, Museum für Angewandte Kunst, Keulen 1999 In vitro landscape, Weissenhofgalerie, Stuttgart (solo); catalogus 1998 Speculation, Galerie Specta, Kopenhagen Neanderthal Museum, Aedes Galerie, Berlijn (solo) Monografieën / Monographies / Monographs 2005 Brandlhuber, Eine Fiktion, desingel, Antwerpen & Verlag der Buchhandlung Walther König, Keulen 2003 Index, Verlag der Buchhandlung Walther König, Keulen 2002 plusfilm 01, cd-rom ism. Physik-Tv, eigen publicatie 2001 Political Landscape (Politische Landschaft), Universität GH Wuppertal, Akademie der Stadt Sindelfingen metazoon, audio-cd ism. Christopher Dell Kölner Brett, audio-cd ism. Rococo rot plusbooklet-01, eigen publicatie 1999 Hotel Lotte, audio-cd in vitro landscape Grundlagen zur Architekturgenetik 1, Weissenhofgalerie, Stuttgart 1998 Harvest, audio-cd ism. Liquid Sky Cologne Artikels Arch+, Aachen (nr 162, 2002 / nr 156, 2001 / nr 148, 1999 / nr 142, 1998 / nr 138, 1997) Baumeister, München (nr 9, 2003) Bauwelt, Gütersloh (nr 26, 2003 / nr 9, 2001 / nr 33, 2000 / nr 5, 1998 / nr 74, 1996) Detail, München (nr 8, 2001 / nr 3, 1998) Kunstforum, Ruppichteroth (nr 146, 1999) Quaderns, Barcelona (nr 234, 2002) Werk, Bauen + Wohnen, Zürich (nr 4, 2002 / nr 5, 1998) Prijzen (selectie) / Prix (sélection) / Prizes (a selection) 2004 Preis des deutschen Stahlbaues (Blick ins Grüne) 2003 Kölner Architekturpreis (Stavenhof) 2003 Belmont Preis 2002 Bauherrenpreis (Stavenhof) Coredesignpreis Schweden (Eigstein) 2001 Architekturpreis Nordrhein-Westfalen (Giessenstrasse) 2000 Kölner Architekturpreis (Kölner Brett, Geissenstrase, 2,56m) Wüstenrot Preis (Kölner Brett) Architekturpreis Zukunft Wohnen (Kölner Brett) 1998 Architekturpreis Nordrhein-Westfalen (Neanderthal Museum) Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen Architekturpreis für vorbildliche Gewerbebauten (?2,56m) 1997 Architekturpreis Beton (Neanterthal Museum) Website

20 Colofon / Colophon / Imprint Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling b&k+, Architecten, Keulen, van 17 februari tot en met 10 april 2005 in desingel internationaal kunstcentrum, Antwerpen. Cette publication paraît dans le cadre de l exposition b&k+, Architectes, Cologne, du 17 février au 10 avril 2005 au centre d art international desingel à Anvers. This publication appears on the occasion of the b&k+, Architecten, Cologne, exhibition held at desingel international arts centre, Antwerp, from 17 February to 10 April Uitgever / Editeur / Publisher: desingel internationaal kunstcentrum, Antwerpen Algemeen directeur / Directeur général / General director: Jerry Aerts Programma tentoonstellingen / Programme des expositions / Exhibition programmer: Moritz Küng Teksten / Textes / Writers: Moritz Küng, Silvan Linden Realisatie tentoonstelling, redactie en vormgeving / Réalisation de l exposition, rédaction et mise en page / Exhibition production, editing and design: desingel Druk / Impression / Printer: Fotogravure Godefroit Oplage / Tirage / No. of copies: 800 ex 2005 desingel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un fichier de données automatisé, ou rendue publique par impression, par photocopie ou par quelque procédé que ce soit, sans l autorisation préalable de l éditeur. Met dank aan de personen die aan de oproep van b&k+ hebben meegewerkt: Avec nos remerciements à ceux qui ont offert leur collaboration à l occasion de l appel de b&k+: Our thanks to the people who responded to the b&k+ appeal: Activiteitengroep rond Blauw (Residentie Hof ter Schelde, Antwerpen), Konstantin Adamopoulos, Paul Andriesse, Daan van Baelen, Patrick Bas, Thomas Bechinger, Joris Beernaert, Tijs Bellemans, Jos Berben, Erna van den Berg, Heleen Vanden Bergh, Gert Biebauw, Tom Bonnevalle, Mark Borgions, Luc Bosmans, Johannes Bresseleers, Filip Burgelman, Sofie Carpentier, Robert Cash, Lorenzo Castelli, Rik Claerhout, Rene Coenegracht, Annelies De Becker, Jan De Busscher, Andrea De Clercq, Mevr. De Craenea, Stefan De Feyter, Toon de Gruyter, Michiel De Jager, Herman De Paepe, Peter De Rouck, Gert De Wilde, Luc De Vos, Jan De Vylder, Roselien Delmot, Rudolf Demeulenaere, Olaf Dolphe, Jo d Eneyer, Jan van Es, Theo van Esch, Aleksandra Fafinska, Gawan Fagard, Eddy François, F. François, Rosine Gallant, Paul Geel, Chris Geerinck, Johan van Geluwe, David Goemaere, Marieke Goetinck, Floris Van Goolen, Jan Haeverans, Philipp Heintz, Per Hüttner, Roel Jacobs, Riet Jaeken, Jo Klaps, Jochen Kremer, Ann Kusters, Michel Lafaille, Tom Lagast, Jan Clemens Lampe, Robert Lefèvre, Jason Lee, Marc Leys, Magda Lorré, Emanuel Maes, Gust Maeyens, Katinka Marac, Jan Meersman, Bram van der Meij, Luk Mertens, Jacqueline Mesmaeker, Annelies Minne, Roger van Namen, Pieter Neel, José Nuno Sampaio, Inge Nuyens, André de Nys, Marion Oprel, Dirk Pauwels, Guido Peeters, Joke Plokkaar, Rija Pol, Jan Posen, Kurt Ryslavy, Lina Sevens, Marc Sevenhans, Griet Smets, Leen Souviller, Harry Speelmeijer, Marianne Stenzel, Hardy Strid, Ellen Stubbe, Roeland Tweelinckx, Paulus van Uythoven, Eli Van Dessel, Roosje Van Doninck, Damien Van Herck, Frank Van Laer, Daan Van Tassel, Lut Van Wichelen, David Vanderburgh, Hilde Vanderlinden, Filip Vandewiele, Sarah Vankersschaever, Koen Van Synghel, Rita Verryckt, Dirk Verstreken, Luc Vints, Lawrence Weiner, Mark van Westerlaak, Peter Wils, Sibylle Wittemann, Miriam Wuisman; Ward Daenen. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher

b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids

b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids b&k+ Architecten, Keulen 17.02-10.04.2005 Gratis tentoonstellingsgids Introductie Ik ontmoette Arno Brandlhuber van b&k+ architecten uit Keulen voor het eerst naar aanleiding van de tentoonstelling ArchiLab,

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

4 VL ARCHITECTURE RANDOM

4 VL ARCHITECTURE RANDOM RT 2014 stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. de galerie brengt jaarlijks 4 tentoonstellingen met hoofdzakelijk fotografie, grafiek en vooral glaskunst.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 GIP Geïntegreerde proef Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 Inhoudsopgave 1 Informatiedossier...2 1.1 Coördinaten... 2 1.2 Historiek van IRC... 2 1.3 Naam en logo... 2 1.4 Missie... 2 1.5 Ondernemingsvorm... 3

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Pieces for Peace dubbelwedstrijd boekbinders en kalligrafen

Pieces for Peace dubbelwedstrijd boekbinders en kalligrafen En Français: pages 3-4 / For English: pages 5-6 Inschrijvingsformulier dubbelwedstrijd boekbinders en kalligrafen Leesbaar en volledig ingevuld terug sturen, uiterlijk tegen 15 april 2014. p/a Komvest

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN PLACE DE LA BOURSE Une Nouvelle place Une endroit de fêtes et de manifestations Une scène de joie et de colère Des colonnes baroques d eau La «mexican wave» HET BEURSPLEIN Een nieuw plein Een plek van

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP

Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Industrial complex with warehouse and offices located at industrial area "De Noord" at Hoofddorp. Location: The complex is located at

Nadere informatie

LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE

LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS FOR INDOOR USE LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE LED FLEXIBLE STRIP SILVER SERIES De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig

Nadere informatie

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 16 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/66055 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Persfoto s / Press photos 11-2012 Lissitzky Kabakov Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Download persfoto s / press photos: www.vanabbemuseum.nl/pers / www.vanabbemuseum.nl/en/press

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan Additional Housing IJdoornlaan Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Onder het motto een compacte

Nadere informatie

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION * *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE CREATIONS AU 600 90 AU 60 9 AU 606 96 AU 60 9 AU 600 90 AU 608 98 AU 60 9 AU 609 99 6 CREATIONS AU 600 90 AU

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance.

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. Michel de Montaigne disait de lui qu il était certainement un

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie