Veiligheids- en gezondheidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheids- en gezondheidsplan"

Transcriptie

1 Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/ Geel T 014/ F 014/ Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Minderhoutdorp Opdrachtgever VMSW Afdeling projectrealisatie Koloniënstraat Brussel Ligging werf Wijk Minderhoutdorp 2320 Hoogstraten (Minderhout) WI

2 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN DEFINITIE VAN HET VGP INHOUD VAN HET VGP INSCHRIJVING DOOR DE AANNEMER HET RISICOMANAGEMENT OPGESTELD DOOR DE KANDIDAAT-AANNEMER DE AFZONDERLIJKE PRIJSBEREKENING HET BOUWPROJECT OVERZICHT VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJEN DE OPDRACHTGEVER (OPDG) bouwdirectie belast met het ontwerp (BDO) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk (VCO) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk (VCV) bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (BDCU) bouwdirectie belast met de uitvoering (BDU) aannemer (AAN) DE BESCHRIJVING VAN HET TE REALISEREN BOUWWERK Algemene beschrijving Overzicht van de uit te voeren werken RISICOBEHEERSING TIJDENS DE VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWPROJECT RISICOANALYSE MET ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN Risicoanalyse i.v.m. werken op een bouwplaats (algemeen) Specifieke werkzaamheden WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING VAN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN Werfafsluiting Zonering van de werf Sleuven voor nutsleidingen Gebruik van de kraan Afval Valgevaar Postinterventiedossier DE BESCHRIJVING VAN DE EXTRA PREVENTIEREGELS EN MAATREGELEN EXTRA MAATREGELEN T.G.V. DE WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING VAN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN WERFREGLEMENT ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING NOODPROCEDURES PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.) COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M) ORDE EN NETHEID MILIEU BOUWPLAATSINRICHTING ELEKTRISCHE INSTALLATIE ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 2/38

3 6.9 ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN GEVAARLIJKE PRODUCTEN WERKEN MET EEN OPEN VLAM ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 3/38

4 2 INLEIDING 2.1 Algemene bepalingen Het veiligheids-en gezondheidsplan (VGP) bevat de preventiemaatregelen en risicogegevens aan de welke de werknemers kunnen blootgesteld zijn. Het wordt opgesteld en aangepast overeenkomstig de bepalingen van het K.B.van Het veiligheids- en gezondheidsplan maakt deel uit van het lastenboek. Door zijn inschrijving gaat de aannemer onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud ervan en verbindt hij zich er toe de betreffende regels en instructies strikt op te volgen en ook door te geven aan zijn onderaannemers en al de partijen die hij bij de werf betrekt. - Elke aannemer is verantwoordelijk er voor te zorgen dat hijzelf, zijn werknemers en al de personen die onder zijn leiding en toezicht betrokken zijn bij de werf, zich gedragen naar de geldende wetgevingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, alsook de geldende wetten in verband met milieu. Hij zal de partijen die toevallig, op zijn vraag of met zijn akkoord, op de werf zijn (vb leveranciers, vertegenwoordigers, herstel- of onderhoudsdiensten, keuringsorganismen, enz.), onder zijn begeleiding en toezicht nemen en de verantwoordelijkheid nemen dat ook zij zich naar de regels gedragen en hun verblijf op de werf veilig kan verlopen. - De aannemer heeft de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat zijn onderaannemers ook dezelfde regels toepassen als de aannemer. Elke onderaannemer is op zijn beurt verantwoordelijk er voor te zorgen dat ook zijn respectievelijke onderaannemers eveneens deze regels toepassen. - Elke tussenkomende partij verbindt zich er toe, in verband met welzijn, veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, zich te schikken naar de instructies van de veiligheidscoördinator, de opdrachtgever en de architect. - Elke tussenkomende partij moet situaties vermijden, die, nu of later, gevaarlijk kunnen zijn voor andere aannemers of de opdrachtgever. Risico s die van invloed kunnen zijn op andere partijen moeten steeds besproken worden met bedoelde partijen en met de veiligheidscoördinator. De nodige beschermingsmaatregelen moeten genomen worden. - Het werfreglement zal minstens de elementen bevatten van het bijgevoegd type werfreglement. In functie van de omstandigheden kan het, in samenspraak, ten allen tijde aangepast worden, en het dient door alle partijen strikt nageleefd te worden. - Het is verboden zich te begeven op andere plaatsen of in andere gebouwen dan deze die zijn aangewezen voor de uitvoering van de opdracht. 2.2 Definitie van het VGP Het veiligheids- en gezondheidsplan is het document of het geheel van documenten dat de risico-analyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van: de uitvoering van het werk; de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn; de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico s laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen; de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie; de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 4/38

5 Het veiligheids- en gezondheidsplan kan, in voorkomend geval, deel uitmaken van het globaal preventieplan van de opdrachtgever. 2.3 Inhoud van het VGP Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat inzonderheid volgende elementen: de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan; de beschrijving van de resultaten van de risico-analyse de beschrijving van de preventiemaatregelen. Deze beschrijving omvat: het geheel van de preventieregels en -maatregelen, aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeiend uit de toepassing van de algemene preventieprincipes de specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld in artikel 26, 1; de instructies voor de tussenkomende partijen; Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat eveneens: de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden; de naam en het adres van de coördinator-ontwerp; de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 5/38

6 3 INSCHRIJVING DOOR DE AANNEMER Volgens de bepalingen van artikel 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen dient de kandidaataannemer bij zijn prijsbieding 2 documenten, in verband met de veiligheidscoördinatie, te voegen. 3.1 Het risicomanagement opgesteld door de kandidaat-aannemer - De kandidaat-aannemer zal bij zijn inschrijving een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan. 3.2 De afzonderlijke prijsberekening - De kandidaat-aannemer zal bij zijn inschrijving een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Belangrijke nota: Gezien de wijzigingen in de wet op de overheidsopdrachten (artikel 159 van het KB plaatsing overheidsopdrachten van 15/07/2013) is het niet langer noodzakelijk dat de kandidaat-aannemer deze documenten bij zijn inschrijving voegt gezien het veiligheidsen gezondheidsplan een duidelijke beschrijving geeft van hoe de werken moeten uitgevoerd worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 6/38

7 4 HET BOUWPROJECT 4.1 Overzicht van de tussenkomende partijen 4.2 de opdrachtgever (OPDG) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt. Naam VMSW nv Contactpersoon Mvr. Lieve Didden Adres Koloniënstraat 40 Gemeente 1000 Brussel Telefoon 02/ Fax 02/ GSM bouwdirectie belast met het ontwerp (BDO) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp van het bouwwerk. Naam Tijdelijke Handelsvennootschap Groep Infrabo nv- Carlier bvba Contactpersoon Dhrn. Paul Van Herck en Chris Vandervoort Adres Langstraat 65 Gemeente 2260 Westerlo Telefoon 014/ en 014/ Fax 014/ GSM coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk (VCO) Definitie = iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. Naam ASBT bvba Contactpersoon Johan Thielemans Adres Technische Schoolstraat 47/7 Gemeente 2440 Geel Telefoon 014/ Fax 014/ GSM 0475/ ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 7/38

8 4.2.3 coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk (VCV) Definitie = iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. De gegevens van de coördinator-verwezenlijking worden ingevuld vanaf het moment van zijn aanstelling (KB TMB art 27, 2,3 ) Naam ASBT bvba Contactpersoon Johan Thielemans Adres Technische Schoolstraat 47/7 Gemeente 2440 Geel Telefoon 014/ Fax 014/ GSM 0475/ bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (BDCU) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het toezicht op de uitvoering van het bouwwerk. Naam Tijdelijke Handelsvennootschap Groep Infrabo nv- Carlier bvba Contactpersoon Dhrn. Paul Van Herck en Chris Vandervoort Adres Langstraat 65 Gemeente 2260 Westerlo Telefoon 014/ en 014/ Fax 014/ GSM bouwdirectie belast met de uitvoering (BDU) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor de uitvoering van het bouwwerk. Naam Type werken Contactpersoon Adres Gemeente Telefoon Fax GSM Vanaf hun aanstelling zullen voor elke bouwdirectie belast met de uitvoering de gegevens afzonderlijk weergegeven worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 8/38

9 4.2.6 aannemer (AAN) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten verricht tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk ongeacht of hij werkgever of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats. Naam Type werken Contactpersoon Adres Gemeente Telefoon Fax GSM Vanaf hun aanstelling zullen voor elke aannemer de gegevens afzonderlijk weergegeven worden. 4.3 De beschrijving van het te realiseren bouwwerk Algemene beschrijving Het betreft wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project Minderhoutdorp te Minderhout, een nieuwbouwproject van sociale huisvesting Overzicht van de uit te voeren werken Een gedetailleerde opsomming en overzicht van de uit te voeren werken is terug te vinden in het bijzonder lastenboek, opgesteld door de bouwdirectie belast met het ontwerp. De verschillende elementen en etappes doorheen de verwezenlijkingsfase van het project zijn terug te vinden in de risicoanalyse, verder in dit veiligheids- en gezondheidsplan. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 9/38

10 5 RISICOBEHEERSING TIJDENS DE VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWPROJECT 5.1 Risicoanalyse met algemene preventiemaatregelen Achtereenvolgend zullen de risicovelden, verbonden aan de verschillende etappes van de verwezenlijking van het bouwproject aangehaald worden met bijhorende preventiemaatregelen. Deze analyse werd opgesteld aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. In functie van eventuele wijzigingen van het project en/of afhankelijk van de werkmethode van de aannemers, zoals zal blijken uit het bij zijn inschrijving gevoegde document, zal deze risicoanalyse aangepast worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 10/38

11 5.1.1 Risicoanalyse i.v.m. werken op een bouwplaats (algemeen) WERKEN OP BOUWPLAATSEN ALGEMEEN Vallen, struikelen, uitglijden Aangepaste veiligheidsschoenen met antislipzolen dragen. Werf regelmatig opruimen. Orden en netheid. Materiaal ordelijk stapelen. Door- en toegangen steeds vrijhouden. Kabels en leidingen afschermen en/of ophangen. Doorgangen van minstens 80 cm voorzien. Gevaar voor vallende voorwerpen Veiligheidshelm verplicht doen dragen. Niet onder een draaiende kraan werken. Aangepast heftoebehoren gebruiken. Verwondingen door contact met bewegende delen door te werken onder en/of in de nabijheid van heftoestellen Opleiding en instructies. Dragen veiligheidshelm verplicht. Werkzone en draaicirkel kraan afbakenen. Goede afspraken met kraanbestuurder. Door- en toegangen steeds vrijhouden. Kwetsen van handen en voeten Verwondingen aan de ogen Geluidshinder Aangepaste PBM s dragen. (veiligheidshandschoenen en schoenen) Dragen van veiligheidsbril waar nodig. Gehoorbeschermers dragen. Machines goed onderhouden. Alleen CE-gekeurde machines gebruiken Kantelen en omvallen van de bouwplaatsmachines Rijzone vrij van obstakels. Verharding of ondervulling van rijzones. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 11/38

12 Stabiele opstelling i.f.v. aard van de ondergrond. Vallende voorwerpen (van machines) Keuring hijswerktuigen en toebehoren Aangepast hijsgereedschap Aangepaste instructies voor het aanslaan van lasten Opleiding kraanman en seingever Beveiligde doorgangen en werkzones Aangepaste P.B.M.: veiligheidshelm Vallen en struikelen van personen Correcte plaatsing van toegangstrappen Vrije doorgangen Afbakening en verlichting Veilig gebruik van ladders Elektrocutie door: - contact met ondergrondse leidingen en luchtlijnen - aansluiting werfkast - werken met elektrisch gereedschap en toebehoren Overleg met nutsbedrijven i.v.m. plaatselijke veiligheidsregels Stroomuitschakeling (buiten spanning stellen) waar nodig Raadpleging grondplannen Isolatie bestaande leidingen BEDIENEN VAN HEFTOESTELLEN / MACHINES Algemeen Aanduiding grondtracé Aangepaste instructies Eerste hulp: materiaal en opleiding Keuring: bij indienststelling en periodiek, door erkend organisme Door bekwaam personeel Zie ook fiche werken met elektrisch gereedschap en werken met elektrische kabels en kabelhaspels Indienststellingsverslagen en periodieke keuringsattesten van heftoestellen, heftoebehoren en machines ter inzage van de bevoegde diensten houden. Heftoestellen en machines regelmatig nazien door bevoegd persoon. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 12/38

13 Bedienaars, als bekleders van een veiligheidsfunctie, een geneeskundig onderzoek laten ondergaan. Risico s voor derden: vallende voorwerpen Opleiding en instructies i.v.m. gebruik en aanpikken materialen WERKEN MET GEVAARLIJKE PRODUCTEN AANVOER EN PLAATSING WERFSIGNALISATIE EN WERFAFSLUITING PLAATSING WERFKETEN, SANITAIR,... Risico s voor de gezondheid Struikelen, vallen, uitglijden, knellen Risico s voor derden Struikelen, vallen Val van materieel Klemmen Breuk van hijstoebehoren Aangepaste heftoebehoren gebruiken. Werkzone afbakenen. Niet met materialen boven andere werkposten draaien. Dragen van de veiligheidshelm. Gevaarlijke producten zoveel mogelijk door ongevaarlijke of minder gevaarlijke producten vervangen. MSDS-fiche raadplegen. Aangepaste PBM s gebruiken. Aangepaste PBM s en signaalkledij dragen Werfsignalisatie volgens een gekeurd signalisatieplan plaatsen. Gebods- en verbodsborden plaatsen Doorgang voor voetgangers voorzien en eventueel beschermen tegen vallende voorwerpen. Veiligheidsschoenen met antislipzolen dragen Dragen P.B.M. s (veiligheidshelm). Nooit onder de lasten lopen. Dragen P.B.M. s (veiligheidsschoenen en handschoenen) Personeel opleiden en instructies geven. Gekeurd en goed onderhouden heftoebehoren gebruiken. PLAATSEN AFVALCONTAINER Afglijden van container of zijdelings wegglijden Container op effen ondergrond laten plaatsen. Buiten bereik van de vrachtwagen blijven. Indien container op de openbare weg: veilige verlichting en signalisatie aanbrengen. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 13/38

14 Vergunning bij plaatselijke overheid aanvragen. Kabel en hefhaak regelmatig controleren. Breken kabel of hefhaak Heftoebehoren periodiek laten keuren en goed onderhouden. Buiten bereik van de vrachtwagen blijven. Klemmen Voldoende afstand bewaren AANVOER MATERIAAL Klemmen Voldoende afstand bewaren. Materialen degelijk stapelen en ordenen op stabiele en effen ondergrond. Materialen degelijk opstapelen en ordenen op stabiele en effen ondergrond Vallen van voorwerpen Dragen P.B.M. s (Veiligheidshelm). Nooit onder de lasten lopen. Aangepaste hulpmiddelen gebruiken. Kantelen vrachtwagen Vrachtwagen op stabiele ondergrond, niet te dicht bij uitgraving en/of putten laten staan. AANBRENGEN EN VERWIJDEREN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM S) Algemeen Val van materiaal Verwonding bij behandeling materiaal en materieel Uitschuifbare stabilisatoren gebruiken. Nooit één werknemer afgezonderd tewerkstellen. Aangepaste collectieve beschermingsmiddelen gebruiken. Eerst alle openingen afschermen of dichtleggen. Op voorhand afspraken maken met de coördinator om bestaande beveiligingen te laten staan. Aangepaste hijsmiddelen gebruiken. Veiligheidshelm dragen. Werkzones afbakenen. Opleidingen en instructies i.v.m. behandeling van goederen. Aangepaste hulpmiddelen gebruiken. Veiligheidshandschoenen dragen. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 14/38

15 Overbelasting t.g.v. verkeerde beweging of slechte tiltechniek Opleiding technieken. Aangepaste werkmethodes. Afwisseling van de zware werkzaamheden. WERKEN MET ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP Elektrocutie/elektrisering Gebruik van aangepaste transportmiddelen. Gebruik van handgereedschap dient te gebeuren volgens het KB Arbeidsmiddelen, opgenomen in de Codex, titel VI. Elektrische handgereedschappen moeten CE-gemarkeerd zijn. Dubbel geïsoleerde toestellen mogen niet worden geaard. Elektrisch handgereedschap dat geen IP44-beschermingsgraad heeft, mag niet worden blootgesteld aan regen of worden gebruik in vochtige of natte ruimtes. WERKEN MET VERLENGKABELS / KABELHASPELS Stof (hout, beton,...): verwonding aan ogen en/of inhalatie ervan Verwondingen aan de handen of andere lichaamsdelen Elektrocutie/elektrisering Brand/ oververhitting Gebruik de stofafzuiging. Als de machine voorzien is van een aansluitopening of een stofzak dan moet deze ook aangesloten worden. Gebruik tevens een stofmasker/veiligheidsbril waar nodig. Controleer voor het gebruik of het apparaat in orde is. Defecte toestellen dienen onmiddellijk hersteld of vervangen te worden. Minstens IP 44 gebruiken. Het geheel nakijken op defecten en/of beschadigingen De doorsnede van de leidingen waarop een stopcontact wordt geplaatst moet minimum 2,5 mm zijn. De ganse kabel afrollen teneinde oververhitting tegen te gaan Gebruik bij voorkeur kabelhaspels met een ingebouwde thermische beveiliging ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 15/38

16 5.1.2 Specifieke werkzaamheden De hierboven aangehaalde risico s en preventiemaatregelen blijven gelden voor de specifieke werkzaamheden. Nochtans duiken er ook een aantal risicio s op eigen aan de activiteit. WERFINRICHTING OPZOEKEN VAN DE ONDERGRONDSE LEIDINGEN Warmte - koude : - gasontploffing Blootstelling aan elektrische stroom: Giftige stoffen : - gas,gevaarlijke producten - vaststellen van de juiste ligging door het manueel uitvoeren van controlesleuven op basis van de liggingsplannen en eventueel gebruik makend van een elektronische detector - aanvraag van de recente liggingsplannen ter beschikking stellen van de veiligheids- en gezondheidskaart WERFKETEN Val personen begane grond : - tijdens de montage - tijdens het gebruik - voldoende ruimte en vlakke inplanting voorzien, - regelmatig opruimen - plaatsen van b.v. een schoen- of laarzenborstel aan de ingang van de werfkeet - verankerde toegangstreden Val voorwerpen bij behandeling : - val van de werfkeet tijdens de plaatsing Klemming : - tijdens het plaatsen van de werfkeet - hijstoestel en aanslagmaterieel laten controleren door een erkend keuringsorganisme - voldoende afstand houden - gebruik maken van PBM s. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 16/38

17 SIGNALISATIE VOORBEREIDING - de signalisatiewerkzaamheden mogen slechts beginnen na goedkeuring door de Bevoegde Overheid - in het algemeen zal het signalisatiematerieel worden geplaatst in de volgorde zoals de weggebruiker het zal waarnemen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met langskomend openbaar verkeer Verkeerde beweging - gebruik van PBM s, zoals reflecterende kledij, volgens de categorie : bv. gele reflecterende kledij voor de spoorwegen, enz - gebruik van andere signalisatiemiddelen om gezien te worden (signalisatiebakens & -kegels,mannequin met vlag, oranje flikkerlicht op de wagen, reflectoren, oploopbufferbak of stootdemper enz. - het personeel dient te beschikken over de nodige instructies TRANSPORT VAN HET SIGNALISATIE-MATERIEEL PLAATSEN VAN DE SIGNALISATIE Val van hoger gelegen vlak : val uit voertuig tijdens verplaatsing Val van personen van de begane grond : - tijdens transport van signalisatie Val van voorwerpen bij de behandeling ervan : tijdens laden / lossen van signalisatie Contact onbeweeglijke voorwerpen: aanrijdingen - aanstelling van een signalisatieverantwoordelijke - een goede voorbereiding en planning van de signalisatiewerken is noodzakelijk - er mag zich nooit iemand in de laadbak van een rijdend voertuig bevinden, zoals van een wiellader -bij het aanbrengen van de signalisatie gaat men behoedzaam tewerk - gebruik de juiste aanslagtechnieken - enkel hijsmaterieel gebruiken, dat een periodieke keuring (driemaandelijks) heeft ondergaan - het plaatsen van de werfsignalisatie, met uitzondering van het afsluiten van de openbare weg en de zijbermwerkzaamheden; dient in twee fasen te gebeuren : - a.) signalisatie eigen aan het aanwezige verkeer en onafhankelijk van de werken, - b). de eigenlijke werfsignalisatie, - men kiest bij voorkeur een kalme periode (weinig drukte bv. voor 7.00 s morgens en na of in het weekend), meer in het bijzonder bij het plaatsen ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 17/38

18 van de signalisatie - rekening houden met de goedgekeurde opstellingsvolgorde : bij het plaatsen is dit in principe in de richting van het verkeer Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer - de werkzaamheden mogen slechts starten als de signalisatie is opgesteld. - het personeel dat de signalisatie plaatst is competent met de nodige ondervinding en opleiding - in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld het onvrijwillig onderbreken van de verkeersstroom dient men een beroep te doen op de wegpolitie - extra voorzichtigheid is geboden s nachts en bij slechte zichtbaarheid (mist,...) WEGNEMEN VAN DE SIGNALISATIE OPVOLGING & ONDERHOUD VAN DE SIGNALISATIE Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Contact met onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Contact met beweeglijke voorwerpen : in aanrijding met de plaatselijke verkeersstroom - de elektrische installatie dient te voldoen aan de bepalingen van het A.R.E.I., d.w.z. veilige werkspanning van 12 of max. 24 V - men kiest bij voorkeur een rustige periode (weinig drukte), speciaal gedurende het plaatsen van de signalisatieuitrusting - de juiste opstellingsvolgorde dient te worden gekozen : voor het wegnemen is dit in principe tegen de richting van het verkeer in - buiten de normale werkuren ( s nachts, weekeinde, feestdagen & middagpauzes)moeten de overbodige verkeersborden worden weggenomen ( of neergelegd indien mogelijk) of afgedekt telkens de omstandigheden het toelaten - de staat, de kleurvastheid en de leesbaarheid van de borden dient regelmatig te worden gecontroleerd door de op het op zwarte achtergrond met gele letters & cijfers vermelde signalisatieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 18/38

19 RIOLERINGEN ALGEMEEN Verkeerde bewegingen - de rioleringswerken mogen slechts beginnen na voorafmelding van 15 dagen aan de T.I. (= Technische Inspectie) - het personeel dient te beschikken over de nodige instructies - een goede voorbereiding van de werken is noodzakelijk Grondverzakking : - beschoeiingselementen van 15 cm laten uitsteken boven het maaiveld instorting van de rioolsleuf Grondverzakking : val van voorwerpen in de sleuf of tijdens de manipulatie van materiaal Contact bewegende voorwerpen - verkeersrisico/aanrijding - gebruik van PBM s (helm!) - gebruik van andere PBM s - gebruik van PBM s (signalisatiekledij) - aanduiding van de transportwegen (aan- en afvoer) - achteruitrijsignaal aangeschakeld tijdens het achteruitrijden Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Blootstelling aan of contact met giftige stoffen of stralingen : - opzoeken ligging nutsleidingen en aanduiding van hun ligging op het terrein - voorzien van aangepaste PBM s PLAATSEN VAN DROOGZUIGING - INSTALLATIE - gas, explosie of verstikking Contact met bewegende voorwerpen - degelijke afscherming van de bewegende delen aan de zuigerpomp GRONDWERKEN Uitgraven van de sleuven Val van personen - val in sleuven of putten Val van personen op de begane grond - uitglijden -aanbrengen van de nodige collectieve beveiligingen (leuningen, e.d.) -bij doorgang over de sleuf moeten de langsbruggen van een leuning ( bovenreling op 1 à 1,2 m hoogte, tussenreling op 40 à 50 cm en een plint van 15 cm hoogte) worden voorzien - zorgen voor goede ondergrond (verwijderen modder e.d.) - PBM, werkschoenen met slipvrije zolen of laarzen ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 19/38

20 Grondverzakking - instorten sleuf - val van massa s aarde, rots, stenen van de talud - voorzien van veilige taludering (45 ) of voldoende beschoeiing. Zorg voor maatregelen om vallende voorwerpen in de sleuf onmogelijk te maken bv. plint ( min. 15 cm hoogte) door uitstekende beschoeiing) - val van massa s op de begane grond Klemming - tussen machine en voorwerp - omkantelen machine - verbod van transport van machines langs de sleufrand - respecteer de veiligheidsafstand ( 1,2 m ) van de machine - uitvoering van het nodige preventieve onderhoud, voer een vervangbeleid van machines, maak gebruik van een last- & lastmomentbegrenzer om overbelasting tegen te gaan - machine met CE-keuring (ROPS-beveiliging) Blootstelling aan, of contact met elektrische stroom - aanwezige nutsleidingen Blootstelling aan, of contact met giftige stoffen of stralingen - gas ( CH4 of CO), explosie (C3H8 of C4H10) en verstikking ( = N2 of CO2) Andere vormen - mechanische benadering tot op 50 cm van de ligging, verder vrijmaken met handgereedschap, bv. schop - het in acht nemen van de nodige veiligheidsafstand ( 1,2 m ) t.o.v. de sleufwand bij mechanische graafwerkzaamheden en let op de plaatsing van de onderwagen t.o.v. de sleuf - voorzie steeds voldoende mechanische verluchting, meer in het bijzonder bij het werken in besloten ruimten - voorzien van de gepaste PBM s, bv. reddingsvesten, - verdrinking door waterleidingbreuk in de nabijheid van een waterloop of spaarbekken Aanvullen en verdichten Val van personen - val in sleuven of putten - val van machine in sleuf - plaatsen van collectieve afscherming of signalisatie van de gevaarlijke zone - hou in de mate van het mogelijke rekening met een veiligheidsafstand van 1,2 m tussen het rollend materieel en de sleuf ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 20/38

21 Klemming - respecteer veiligheidsafstand van machine - tussen machine : graafmachine of verdichtingsmachine (terugslag) - omkantelen van de machine - machine met CE-keuring (ROPS-beveiliging) Inspanningen, verkeerde beweging - overbelasting van de gewrichten door trillend verdichtingsmachine Blootstelling of contact met elektrische stroom - voorzie de nodige rustpauzes en afwisselend werk - toepassing van de juiste werkhouding - gebruik van trillingsvrije montage (bv.silentblocs, ) - raken bovengrondse leidingen - tijdens een accidenteel contact is het verboden de cabine te verlaten alvorens de desbetreffende lijn spanningsvrij is gemaakt Uitbreken en herstellen van verhardingen en kunstwerken Blootstelling aan of contact met giftige stoffen - uitlaatgassen (CO & CO2) Val van personen - val in sleuven of putten Contact met beweeglijke voorwerpen - wegvliegende delen Klemming - tussen machine : opbreekmachine (hydraulische breekhamer) en het onderstel Inspanningen, verkeerde beweging - overbelasting van de gewrichten door de trillende verdichtingsmachine Blootstelling of contact met elektrische stroom - voorzie steeds de nodige verluchting, speciaal bij besloten ruimten door het aanvoeren van verse lucht en het afvoeren van de schadelijke gassen - respecteer de veiligheidsafstand tussen machine en sleuf - respecteer de nodige zweepafstand van de opbreekmachine - machine met CE-keuring (FOPS- beveiliging) - de breekmachine nooit op de hydraulische hamer laten steunen - voorzie de nodige rustpauzes en afwisselend werk - gebruik van trillingvrije montage (bv. silentblocs, ) - neem een goede werkhouding aan - contact met de luchtleidingen tijdens een accidenteel contact is het verboden de cabine te verlaten alvorens de desbetreffende lijnspanning vrij is gemaakt ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 21/38

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie