Veiligheids- en gezondheidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheids- en gezondheidsplan"

Transcriptie

1 Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/ Geel T 014/ F 014/ Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Minderhoutdorp Opdrachtgever VMSW Afdeling projectrealisatie Koloniënstraat Brussel Ligging werf Wijk Minderhoutdorp 2320 Hoogstraten (Minderhout) WI

2 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN DEFINITIE VAN HET VGP INHOUD VAN HET VGP INSCHRIJVING DOOR DE AANNEMER HET RISICOMANAGEMENT OPGESTELD DOOR DE KANDIDAAT-AANNEMER DE AFZONDERLIJKE PRIJSBEREKENING HET BOUWPROJECT OVERZICHT VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJEN DE OPDRACHTGEVER (OPDG) bouwdirectie belast met het ontwerp (BDO) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk (VCO) coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk (VCV) bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (BDCU) bouwdirectie belast met de uitvoering (BDU) aannemer (AAN) DE BESCHRIJVING VAN HET TE REALISEREN BOUWWERK Algemene beschrijving Overzicht van de uit te voeren werken RISICOBEHEERSING TIJDENS DE VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWPROJECT RISICOANALYSE MET ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN Risicoanalyse i.v.m. werken op een bouwplaats (algemeen) Specifieke werkzaamheden WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING VAN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN Werfafsluiting Zonering van de werf Sleuven voor nutsleidingen Gebruik van de kraan Afval Valgevaar Postinterventiedossier DE BESCHRIJVING VAN DE EXTRA PREVENTIEREGELS EN MAATREGELEN EXTRA MAATREGELEN T.G.V. DE WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING VAN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN WERFREGLEMENT ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING NOODPROCEDURES PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.) COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M) ORDE EN NETHEID MILIEU BOUWPLAATSINRICHTING ELEKTRISCHE INSTALLATIE ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 2/38

3 6.9 ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN GEVAARLIJKE PRODUCTEN WERKEN MET EEN OPEN VLAM ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 3/38

4 2 INLEIDING 2.1 Algemene bepalingen Het veiligheids-en gezondheidsplan (VGP) bevat de preventiemaatregelen en risicogegevens aan de welke de werknemers kunnen blootgesteld zijn. Het wordt opgesteld en aangepast overeenkomstig de bepalingen van het K.B.van Het veiligheids- en gezondheidsplan maakt deel uit van het lastenboek. Door zijn inschrijving gaat de aannemer onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud ervan en verbindt hij zich er toe de betreffende regels en instructies strikt op te volgen en ook door te geven aan zijn onderaannemers en al de partijen die hij bij de werf betrekt. - Elke aannemer is verantwoordelijk er voor te zorgen dat hijzelf, zijn werknemers en al de personen die onder zijn leiding en toezicht betrokken zijn bij de werf, zich gedragen naar de geldende wetgevingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, alsook de geldende wetten in verband met milieu. Hij zal de partijen die toevallig, op zijn vraag of met zijn akkoord, op de werf zijn (vb leveranciers, vertegenwoordigers, herstel- of onderhoudsdiensten, keuringsorganismen, enz.), onder zijn begeleiding en toezicht nemen en de verantwoordelijkheid nemen dat ook zij zich naar de regels gedragen en hun verblijf op de werf veilig kan verlopen. - De aannemer heeft de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat zijn onderaannemers ook dezelfde regels toepassen als de aannemer. Elke onderaannemer is op zijn beurt verantwoordelijk er voor te zorgen dat ook zijn respectievelijke onderaannemers eveneens deze regels toepassen. - Elke tussenkomende partij verbindt zich er toe, in verband met welzijn, veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, zich te schikken naar de instructies van de veiligheidscoördinator, de opdrachtgever en de architect. - Elke tussenkomende partij moet situaties vermijden, die, nu of later, gevaarlijk kunnen zijn voor andere aannemers of de opdrachtgever. Risico s die van invloed kunnen zijn op andere partijen moeten steeds besproken worden met bedoelde partijen en met de veiligheidscoördinator. De nodige beschermingsmaatregelen moeten genomen worden. - Het werfreglement zal minstens de elementen bevatten van het bijgevoegd type werfreglement. In functie van de omstandigheden kan het, in samenspraak, ten allen tijde aangepast worden, en het dient door alle partijen strikt nageleefd te worden. - Het is verboden zich te begeven op andere plaatsen of in andere gebouwen dan deze die zijn aangewezen voor de uitvoering van de opdracht. 2.2 Definitie van het VGP Het veiligheids- en gezondheidsplan is het document of het geheel van documenten dat de risico-analyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van: de uitvoering van het werk; de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn; de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico s laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen; de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie; de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 4/38

5 Het veiligheids- en gezondheidsplan kan, in voorkomend geval, deel uitmaken van het globaal preventieplan van de opdrachtgever. 2.3 Inhoud van het VGP Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat inzonderheid volgende elementen: de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan; de beschrijving van de resultaten van de risico-analyse de beschrijving van de preventiemaatregelen. Deze beschrijving omvat: het geheel van de preventieregels en -maatregelen, aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeiend uit de toepassing van de algemene preventieprincipes de specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld in artikel 26, 1; de instructies voor de tussenkomende partijen; Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat eveneens: de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden; de naam en het adres van de coördinator-ontwerp; de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 5/38

6 3 INSCHRIJVING DOOR DE AANNEMER Volgens de bepalingen van artikel 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen dient de kandidaataannemer bij zijn prijsbieding 2 documenten, in verband met de veiligheidscoördinatie, te voegen. 3.1 Het risicomanagement opgesteld door de kandidaat-aannemer - De kandidaat-aannemer zal bij zijn inschrijving een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan. 3.2 De afzonderlijke prijsberekening - De kandidaat-aannemer zal bij zijn inschrijving een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Belangrijke nota: Gezien de wijzigingen in de wet op de overheidsopdrachten (artikel 159 van het KB plaatsing overheidsopdrachten van 15/07/2013) is het niet langer noodzakelijk dat de kandidaat-aannemer deze documenten bij zijn inschrijving voegt gezien het veiligheidsen gezondheidsplan een duidelijke beschrijving geeft van hoe de werken moeten uitgevoerd worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 6/38

7 4 HET BOUWPROJECT 4.1 Overzicht van de tussenkomende partijen 4.2 de opdrachtgever (OPDG) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt. Naam VMSW nv Contactpersoon Mvr. Lieve Didden Adres Koloniënstraat 40 Gemeente 1000 Brussel Telefoon 02/ Fax 02/ GSM bouwdirectie belast met het ontwerp (BDO) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp van het bouwwerk. Naam Tijdelijke Handelsvennootschap Groep Infrabo nv- Carlier bvba Contactpersoon Dhrn. Paul Van Herck en Chris Vandervoort Adres Langstraat 65 Gemeente 2260 Westerlo Telefoon 014/ en 014/ Fax 014/ GSM coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk (VCO) Definitie = iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. Naam ASBT bvba Contactpersoon Johan Thielemans Adres Technische Schoolstraat 47/7 Gemeente 2440 Geel Telefoon 014/ Fax 014/ GSM 0475/ ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 7/38

8 4.2.3 coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk (VCV) Definitie = iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. De gegevens van de coördinator-verwezenlijking worden ingevuld vanaf het moment van zijn aanstelling (KB TMB art 27, 2,3 ) Naam ASBT bvba Contactpersoon Johan Thielemans Adres Technische Schoolstraat 47/7 Gemeente 2440 Geel Telefoon 014/ Fax 014/ GSM 0475/ bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (BDCU) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het toezicht op de uitvoering van het bouwwerk. Naam Tijdelijke Handelsvennootschap Groep Infrabo nv- Carlier bvba Contactpersoon Dhrn. Paul Van Herck en Chris Vandervoort Adres Langstraat 65 Gemeente 2260 Westerlo Telefoon 014/ en 014/ Fax 014/ GSM bouwdirectie belast met de uitvoering (BDU) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor de uitvoering van het bouwwerk. Naam Type werken Contactpersoon Adres Gemeente Telefoon Fax GSM Vanaf hun aanstelling zullen voor elke bouwdirectie belast met de uitvoering de gegevens afzonderlijk weergegeven worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 8/38

9 4.2.6 aannemer (AAN) Definitie = iedere natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten verricht tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk ongeacht of hij werkgever of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats. Naam Type werken Contactpersoon Adres Gemeente Telefoon Fax GSM Vanaf hun aanstelling zullen voor elke aannemer de gegevens afzonderlijk weergegeven worden. 4.3 De beschrijving van het te realiseren bouwwerk Algemene beschrijving Het betreft wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project Minderhoutdorp te Minderhout, een nieuwbouwproject van sociale huisvesting Overzicht van de uit te voeren werken Een gedetailleerde opsomming en overzicht van de uit te voeren werken is terug te vinden in het bijzonder lastenboek, opgesteld door de bouwdirectie belast met het ontwerp. De verschillende elementen en etappes doorheen de verwezenlijkingsfase van het project zijn terug te vinden in de risicoanalyse, verder in dit veiligheids- en gezondheidsplan. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 9/38

10 5 RISICOBEHEERSING TIJDENS DE VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWPROJECT 5.1 Risicoanalyse met algemene preventiemaatregelen Achtereenvolgend zullen de risicovelden, verbonden aan de verschillende etappes van de verwezenlijking van het bouwproject aangehaald worden met bijhorende preventiemaatregelen. Deze analyse werd opgesteld aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. In functie van eventuele wijzigingen van het project en/of afhankelijk van de werkmethode van de aannemers, zoals zal blijken uit het bij zijn inschrijving gevoegde document, zal deze risicoanalyse aangepast worden. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 10/38

11 5.1.1 Risicoanalyse i.v.m. werken op een bouwplaats (algemeen) WERKEN OP BOUWPLAATSEN ALGEMEEN Vallen, struikelen, uitglijden Aangepaste veiligheidsschoenen met antislipzolen dragen. Werf regelmatig opruimen. Orden en netheid. Materiaal ordelijk stapelen. Door- en toegangen steeds vrijhouden. Kabels en leidingen afschermen en/of ophangen. Doorgangen van minstens 80 cm voorzien. Gevaar voor vallende voorwerpen Veiligheidshelm verplicht doen dragen. Niet onder een draaiende kraan werken. Aangepast heftoebehoren gebruiken. Verwondingen door contact met bewegende delen door te werken onder en/of in de nabijheid van heftoestellen Opleiding en instructies. Dragen veiligheidshelm verplicht. Werkzone en draaicirkel kraan afbakenen. Goede afspraken met kraanbestuurder. Door- en toegangen steeds vrijhouden. Kwetsen van handen en voeten Verwondingen aan de ogen Geluidshinder Aangepaste PBM s dragen. (veiligheidshandschoenen en schoenen) Dragen van veiligheidsbril waar nodig. Gehoorbeschermers dragen. Machines goed onderhouden. Alleen CE-gekeurde machines gebruiken Kantelen en omvallen van de bouwplaatsmachines Rijzone vrij van obstakels. Verharding of ondervulling van rijzones. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 11/38

12 Stabiele opstelling i.f.v. aard van de ondergrond. Vallende voorwerpen (van machines) Keuring hijswerktuigen en toebehoren Aangepast hijsgereedschap Aangepaste instructies voor het aanslaan van lasten Opleiding kraanman en seingever Beveiligde doorgangen en werkzones Aangepaste P.B.M.: veiligheidshelm Vallen en struikelen van personen Correcte plaatsing van toegangstrappen Vrije doorgangen Afbakening en verlichting Veilig gebruik van ladders Elektrocutie door: - contact met ondergrondse leidingen en luchtlijnen - aansluiting werfkast - werken met elektrisch gereedschap en toebehoren Overleg met nutsbedrijven i.v.m. plaatselijke veiligheidsregels Stroomuitschakeling (buiten spanning stellen) waar nodig Raadpleging grondplannen Isolatie bestaande leidingen BEDIENEN VAN HEFTOESTELLEN / MACHINES Algemeen Aanduiding grondtracé Aangepaste instructies Eerste hulp: materiaal en opleiding Keuring: bij indienststelling en periodiek, door erkend organisme Door bekwaam personeel Zie ook fiche werken met elektrisch gereedschap en werken met elektrische kabels en kabelhaspels Indienststellingsverslagen en periodieke keuringsattesten van heftoestellen, heftoebehoren en machines ter inzage van de bevoegde diensten houden. Heftoestellen en machines regelmatig nazien door bevoegd persoon. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 12/38

13 Bedienaars, als bekleders van een veiligheidsfunctie, een geneeskundig onderzoek laten ondergaan. Risico s voor derden: vallende voorwerpen Opleiding en instructies i.v.m. gebruik en aanpikken materialen WERKEN MET GEVAARLIJKE PRODUCTEN AANVOER EN PLAATSING WERFSIGNALISATIE EN WERFAFSLUITING PLAATSING WERFKETEN, SANITAIR,... Risico s voor de gezondheid Struikelen, vallen, uitglijden, knellen Risico s voor derden Struikelen, vallen Val van materieel Klemmen Breuk van hijstoebehoren Aangepaste heftoebehoren gebruiken. Werkzone afbakenen. Niet met materialen boven andere werkposten draaien. Dragen van de veiligheidshelm. Gevaarlijke producten zoveel mogelijk door ongevaarlijke of minder gevaarlijke producten vervangen. MSDS-fiche raadplegen. Aangepaste PBM s gebruiken. Aangepaste PBM s en signaalkledij dragen Werfsignalisatie volgens een gekeurd signalisatieplan plaatsen. Gebods- en verbodsborden plaatsen Doorgang voor voetgangers voorzien en eventueel beschermen tegen vallende voorwerpen. Veiligheidsschoenen met antislipzolen dragen Dragen P.B.M. s (veiligheidshelm). Nooit onder de lasten lopen. Dragen P.B.M. s (veiligheidsschoenen en handschoenen) Personeel opleiden en instructies geven. Gekeurd en goed onderhouden heftoebehoren gebruiken. PLAATSEN AFVALCONTAINER Afglijden van container of zijdelings wegglijden Container op effen ondergrond laten plaatsen. Buiten bereik van de vrachtwagen blijven. Indien container op de openbare weg: veilige verlichting en signalisatie aanbrengen. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 13/38

14 Vergunning bij plaatselijke overheid aanvragen. Kabel en hefhaak regelmatig controleren. Breken kabel of hefhaak Heftoebehoren periodiek laten keuren en goed onderhouden. Buiten bereik van de vrachtwagen blijven. Klemmen Voldoende afstand bewaren AANVOER MATERIAAL Klemmen Voldoende afstand bewaren. Materialen degelijk stapelen en ordenen op stabiele en effen ondergrond. Materialen degelijk opstapelen en ordenen op stabiele en effen ondergrond Vallen van voorwerpen Dragen P.B.M. s (Veiligheidshelm). Nooit onder de lasten lopen. Aangepaste hulpmiddelen gebruiken. Kantelen vrachtwagen Vrachtwagen op stabiele ondergrond, niet te dicht bij uitgraving en/of putten laten staan. AANBRENGEN EN VERWIJDEREN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM S) Algemeen Val van materiaal Verwonding bij behandeling materiaal en materieel Uitschuifbare stabilisatoren gebruiken. Nooit één werknemer afgezonderd tewerkstellen. Aangepaste collectieve beschermingsmiddelen gebruiken. Eerst alle openingen afschermen of dichtleggen. Op voorhand afspraken maken met de coördinator om bestaande beveiligingen te laten staan. Aangepaste hijsmiddelen gebruiken. Veiligheidshelm dragen. Werkzones afbakenen. Opleidingen en instructies i.v.m. behandeling van goederen. Aangepaste hulpmiddelen gebruiken. Veiligheidshandschoenen dragen. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 14/38

15 Overbelasting t.g.v. verkeerde beweging of slechte tiltechniek Opleiding technieken. Aangepaste werkmethodes. Afwisseling van de zware werkzaamheden. WERKEN MET ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP Elektrocutie/elektrisering Gebruik van aangepaste transportmiddelen. Gebruik van handgereedschap dient te gebeuren volgens het KB Arbeidsmiddelen, opgenomen in de Codex, titel VI. Elektrische handgereedschappen moeten CE-gemarkeerd zijn. Dubbel geïsoleerde toestellen mogen niet worden geaard. Elektrisch handgereedschap dat geen IP44-beschermingsgraad heeft, mag niet worden blootgesteld aan regen of worden gebruik in vochtige of natte ruimtes. WERKEN MET VERLENGKABELS / KABELHASPELS Stof (hout, beton,...): verwonding aan ogen en/of inhalatie ervan Verwondingen aan de handen of andere lichaamsdelen Elektrocutie/elektrisering Brand/ oververhitting Gebruik de stofafzuiging. Als de machine voorzien is van een aansluitopening of een stofzak dan moet deze ook aangesloten worden. Gebruik tevens een stofmasker/veiligheidsbril waar nodig. Controleer voor het gebruik of het apparaat in orde is. Defecte toestellen dienen onmiddellijk hersteld of vervangen te worden. Minstens IP 44 gebruiken. Het geheel nakijken op defecten en/of beschadigingen De doorsnede van de leidingen waarop een stopcontact wordt geplaatst moet minimum 2,5 mm zijn. De ganse kabel afrollen teneinde oververhitting tegen te gaan Gebruik bij voorkeur kabelhaspels met een ingebouwde thermische beveiliging ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 15/38

16 5.1.2 Specifieke werkzaamheden De hierboven aangehaalde risico s en preventiemaatregelen blijven gelden voor de specifieke werkzaamheden. Nochtans duiken er ook een aantal risicio s op eigen aan de activiteit. WERFINRICHTING OPZOEKEN VAN DE ONDERGRONDSE LEIDINGEN Warmte - koude : - gasontploffing Blootstelling aan elektrische stroom: Giftige stoffen : - gas,gevaarlijke producten - vaststellen van de juiste ligging door het manueel uitvoeren van controlesleuven op basis van de liggingsplannen en eventueel gebruik makend van een elektronische detector - aanvraag van de recente liggingsplannen ter beschikking stellen van de veiligheids- en gezondheidskaart WERFKETEN Val personen begane grond : - tijdens de montage - tijdens het gebruik - voldoende ruimte en vlakke inplanting voorzien, - regelmatig opruimen - plaatsen van b.v. een schoen- of laarzenborstel aan de ingang van de werfkeet - verankerde toegangstreden Val voorwerpen bij behandeling : - val van de werfkeet tijdens de plaatsing Klemming : - tijdens het plaatsen van de werfkeet - hijstoestel en aanslagmaterieel laten controleren door een erkend keuringsorganisme - voldoende afstand houden - gebruik maken van PBM s. ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 16/38

17 SIGNALISATIE VOORBEREIDING - de signalisatiewerkzaamheden mogen slechts beginnen na goedkeuring door de Bevoegde Overheid - in het algemeen zal het signalisatiematerieel worden geplaatst in de volgorde zoals de weggebruiker het zal waarnemen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met langskomend openbaar verkeer Verkeerde beweging - gebruik van PBM s, zoals reflecterende kledij, volgens de categorie : bv. gele reflecterende kledij voor de spoorwegen, enz - gebruik van andere signalisatiemiddelen om gezien te worden (signalisatiebakens & -kegels,mannequin met vlag, oranje flikkerlicht op de wagen, reflectoren, oploopbufferbak of stootdemper enz. - het personeel dient te beschikken over de nodige instructies TRANSPORT VAN HET SIGNALISATIE-MATERIEEL PLAATSEN VAN DE SIGNALISATIE Val van hoger gelegen vlak : val uit voertuig tijdens verplaatsing Val van personen van de begane grond : - tijdens transport van signalisatie Val van voorwerpen bij de behandeling ervan : tijdens laden / lossen van signalisatie Contact onbeweeglijke voorwerpen: aanrijdingen - aanstelling van een signalisatieverantwoordelijke - een goede voorbereiding en planning van de signalisatiewerken is noodzakelijk - er mag zich nooit iemand in de laadbak van een rijdend voertuig bevinden, zoals van een wiellader -bij het aanbrengen van de signalisatie gaat men behoedzaam tewerk - gebruik de juiste aanslagtechnieken - enkel hijsmaterieel gebruiken, dat een periodieke keuring (driemaandelijks) heeft ondergaan - het plaatsen van de werfsignalisatie, met uitzondering van het afsluiten van de openbare weg en de zijbermwerkzaamheden; dient in twee fasen te gebeuren : - a.) signalisatie eigen aan het aanwezige verkeer en onafhankelijk van de werken, - b). de eigenlijke werfsignalisatie, - men kiest bij voorkeur een kalme periode (weinig drukte bv. voor 7.00 s morgens en na of in het weekend), meer in het bijzonder bij het plaatsen ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 17/38

18 van de signalisatie - rekening houden met de goedgekeurde opstellingsvolgorde : bij het plaatsen is dit in principe in de richting van het verkeer Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer - de werkzaamheden mogen slechts starten als de signalisatie is opgesteld. - het personeel dat de signalisatie plaatst is competent met de nodige ondervinding en opleiding - in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld het onvrijwillig onderbreken van de verkeersstroom dient men een beroep te doen op de wegpolitie - extra voorzichtigheid is geboden s nachts en bij slechte zichtbaarheid (mist,...) WEGNEMEN VAN DE SIGNALISATIE OPVOLGING & ONDERHOUD VAN DE SIGNALISATIE Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Contact met onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Contact met beweeglijke voorwerpen : in aanrijding met de plaatselijke verkeersstroom - de elektrische installatie dient te voldoen aan de bepalingen van het A.R.E.I., d.w.z. veilige werkspanning van 12 of max. 24 V - men kiest bij voorkeur een rustige periode (weinig drukte), speciaal gedurende het plaatsen van de signalisatieuitrusting - de juiste opstellingsvolgorde dient te worden gekozen : voor het wegnemen is dit in principe tegen de richting van het verkeer in - buiten de normale werkuren ( s nachts, weekeinde, feestdagen & middagpauzes)moeten de overbodige verkeersborden worden weggenomen ( of neergelegd indien mogelijk) of afgedekt telkens de omstandigheden het toelaten - de staat, de kleurvastheid en de leesbaarheid van de borden dient regelmatig te worden gecontroleerd door de op het op zwarte achtergrond met gele letters & cijfers vermelde signalisatieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 18/38

19 RIOLERINGEN ALGEMEEN Verkeerde bewegingen - de rioleringswerken mogen slechts beginnen na voorafmelding van 15 dagen aan de T.I. (= Technische Inspectie) - het personeel dient te beschikken over de nodige instructies - een goede voorbereiding van de werken is noodzakelijk Grondverzakking : - beschoeiingselementen van 15 cm laten uitsteken boven het maaiveld instorting van de rioolsleuf Grondverzakking : val van voorwerpen in de sleuf of tijdens de manipulatie van materiaal Contact bewegende voorwerpen - verkeersrisico/aanrijding - gebruik van PBM s (helm!) - gebruik van andere PBM s - gebruik van PBM s (signalisatiekledij) - aanduiding van de transportwegen (aan- en afvoer) - achteruitrijsignaal aangeschakeld tijdens het achteruitrijden Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Blootstelling aan of contact met giftige stoffen of stralingen : - opzoeken ligging nutsleidingen en aanduiding van hun ligging op het terrein - voorzien van aangepaste PBM s PLAATSEN VAN DROOGZUIGING - INSTALLATIE - gas, explosie of verstikking Contact met bewegende voorwerpen - degelijke afscherming van de bewegende delen aan de zuigerpomp GRONDWERKEN Uitgraven van de sleuven Val van personen - val in sleuven of putten Val van personen op de begane grond - uitglijden -aanbrengen van de nodige collectieve beveiligingen (leuningen, e.d.) -bij doorgang over de sleuf moeten de langsbruggen van een leuning ( bovenreling op 1 à 1,2 m hoogte, tussenreling op 40 à 50 cm en een plint van 15 cm hoogte) worden voorzien - zorgen voor goede ondergrond (verwijderen modder e.d.) - PBM, werkschoenen met slipvrije zolen of laarzen ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 19/38

20 Grondverzakking - instorten sleuf - val van massa s aarde, rots, stenen van de talud - voorzien van veilige taludering (45 ) of voldoende beschoeiing. Zorg voor maatregelen om vallende voorwerpen in de sleuf onmogelijk te maken bv. plint ( min. 15 cm hoogte) door uitstekende beschoeiing) - val van massa s op de begane grond Klemming - tussen machine en voorwerp - omkantelen machine - verbod van transport van machines langs de sleufrand - respecteer de veiligheidsafstand ( 1,2 m ) van de machine - uitvoering van het nodige preventieve onderhoud, voer een vervangbeleid van machines, maak gebruik van een last- & lastmomentbegrenzer om overbelasting tegen te gaan - machine met CE-keuring (ROPS-beveiliging) Blootstelling aan, of contact met elektrische stroom - aanwezige nutsleidingen Blootstelling aan, of contact met giftige stoffen of stralingen - gas ( CH4 of CO), explosie (C3H8 of C4H10) en verstikking ( = N2 of CO2) Andere vormen - mechanische benadering tot op 50 cm van de ligging, verder vrijmaken met handgereedschap, bv. schop - het in acht nemen van de nodige veiligheidsafstand ( 1,2 m ) t.o.v. de sleufwand bij mechanische graafwerkzaamheden en let op de plaatsing van de onderwagen t.o.v. de sleuf - voorzie steeds voldoende mechanische verluchting, meer in het bijzonder bij het werken in besloten ruimten - voorzien van de gepaste PBM s, bv. reddingsvesten, - verdrinking door waterleidingbreuk in de nabijheid van een waterloop of spaarbekken Aanvullen en verdichten Val van personen - val in sleuven of putten - val van machine in sleuf - plaatsen van collectieve afscherming of signalisatie van de gevaarlijke zone - hou in de mate van het mogelijke rekening met een veiligheidsafstand van 1,2 m tussen het rollend materieel en de sleuf ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 20/38

21 Klemming - respecteer veiligheidsafstand van machine - tussen machine : graafmachine of verdichtingsmachine (terugslag) - omkantelen van de machine - machine met CE-keuring (ROPS-beveiliging) Inspanningen, verkeerde beweging - overbelasting van de gewrichten door trillend verdichtingsmachine Blootstelling of contact met elektrische stroom - voorzie de nodige rustpauzes en afwisselend werk - toepassing van de juiste werkhouding - gebruik van trillingsvrije montage (bv.silentblocs, ) - raken bovengrondse leidingen - tijdens een accidenteel contact is het verboden de cabine te verlaten alvorens de desbetreffende lijn spanningsvrij is gemaakt Uitbreken en herstellen van verhardingen en kunstwerken Blootstelling aan of contact met giftige stoffen - uitlaatgassen (CO & CO2) Val van personen - val in sleuven of putten Contact met beweeglijke voorwerpen - wegvliegende delen Klemming - tussen machine : opbreekmachine (hydraulische breekhamer) en het onderstel Inspanningen, verkeerde beweging - overbelasting van de gewrichten door de trillende verdichtingsmachine Blootstelling of contact met elektrische stroom - voorzie steeds de nodige verluchting, speciaal bij besloten ruimten door het aanvoeren van verse lucht en het afvoeren van de schadelijke gassen - respecteer de veiligheidsafstand tussen machine en sleuf - respecteer de nodige zweepafstand van de opbreekmachine - machine met CE-keuring (FOPS- beveiliging) - de breekmachine nooit op de hydraulische hamer laten steunen - voorzie de nodige rustpauzes en afwisselend werk - gebruik van trillingvrije montage (bv. silentblocs, ) - neem een goede werkhouding aan - contact met de luchtleidingen tijdens een accidenteel contact is het verboden de cabine te verlaten alvorens de desbetreffende lijnspanning vrij is gemaakt ASBT bvba Veiligheids- en gezondheidsplan Blz. 21/38

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Opbraak - diversen * Opbreken verhardingen, lijnvormige elementen, (onder)fundering - handgereedschap, kraan - klemmen van ledematen - coördinatie tussen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5 SAMENVATTENDE BIJ FUNDERINGSWERKEN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 21: grondverzakking : - door

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERIN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 1: grondverzakking : - door te

Nadere informatie

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN. Uitgraving in talud : val personen van hoger vlak : - tijdens het verplaatsen langs de rand en op het talud Verbod van opslag van materiaal en materieel op deze toegangswegen.

Nadere informatie

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK 4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK Deze analyse zal door de hoofdaannemer en zijn onderaannemers vervolledigd worden alvorens de werken te starten, met hun eigen risicoanalyse. Een onderhandeling / gesprek

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

RISICOANALYSE Incidenten met / bij Oorzaken E B W R NVTPreventiemaatregelen A) DE WERFINRICHTING

RISICOANALYSE Incidenten met / bij Oorzaken E B W R NVTPreventiemaatregelen A) DE WERFINRICHTING A) DE WERFINRICHTING 4. Plaatsen werfkeet, - Inzakken van de keet - Voldoende vaste ondergrond materiaalkeet, andere keten - Plaatsing van de keet zover mogelijk van de werken waar uitgravingen moeten

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SPECIFIEKE RISICO S SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de DEEL B - HOOFDSTUK 3 : AFBRAAK. Materieel.5. breekhamer manueel of machinaal : zie hieronder.5.. met de hand elektrisch of pneumatisch : zie hieronder.5... elektrisch : val van personen van op een hoger.

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Paneelzaagmachine Versie 2011/1 Blz. 1/7 1 Algemeen Risico's eigen aan het werken met een paneelzaagmachine Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES WERKEN OP DE OPENBARE WEG werken in de nabijheid van waterlopen contact met dieren

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Zonnige Kempen, VMSW - Infrastructuur Rector de Ramstraat 2240 Zandhoven B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B RISICOANALYSE WERF Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie W B E R Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B 3 6 1 18 medische schifting jaarlijkse keuring laden en lossen manueel

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan AANVULLING BESTEK ANB/WVL/ZENO/2008/PL/02 Mosselerlaan 69 B-3600 Genk Life- natuurproject ZENO: Actie C.2.2. en C6 fase 2: Vrijmaken van vochtige duinvalleien en plaatsen veekerende afsluiting. Agentschap

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest.

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. Kennisgevingsformulier Besteknr. REA 2012-09 d.d. - BESTEK + NOTA - Bladnr. 1 van 2 1 VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA2012-09 Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. 2

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN ACTIVITEIT Dakstructuur Gebinte Prefabspanten ARBEIDSMIDDELEN RISICO S Val van een persoon van hoogte Niet werken bij sterke wind. Toegangsmiddelen binnen voorzien ; de spanten niet beklimmen. DAKWERKEN

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9)

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) HANDREIKING VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBLADEN Inhoudsopgave 1. In- en uitstappen van een truckmixer 2. Gebruik van Ladders 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) 4. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

VEILIG WERKEN LANGS WEGEN

VEILIG WERKEN LANGS WEGEN VEILIG WERKEN LANGS WEGEN 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Ga uit de gevarenzone. 112 en leidinggevende verwittigen. OPGEPAST Werken langs en op wegen is zeer gevaarlijk. Je volgt best

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

RISICO ANALYSE TORENKRANEN

RISICO ANALYSE TORENKRANEN RISICO ANALYSE TORENKRANEN 2016 FORM D-O3 Opgesteld door: Preventieadviseur De Bruyn Christophe Waarschijnlijkheidsgetal W Blootstellingsgetal B Schadegetal S Risicograad R Te verwachten 10 Bestendig 10

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1 VERZEKERIN DEEL C - HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING. DEKVLOER - CHAPE.. ruimen van de.2. plaatsen PVCfolie.3. plaatsen van afstandsblokjes.4. plaatsen van wapeningsnetten 23 : van voorwerpen tijdens behandeling:

Nadere informatie

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Profiel van Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Plaatser boven- en ondergrondse leidingen versie 2015 Page 1 Titulatuur

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 6 : STRUCTUUR pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 6 : STRUCTUUR pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 6 : STRUCTUUR 1. KOLOMMEN - indien men aan de bovenzijde van de kolom dient te werken - naar de buitenzijde indien men gevelkolommen heeft - in geval van onvoorziene horizontale krachten

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming b. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1

RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1 RISICO-ANALYSE VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN HET STANDAARDBESTEK 250 versie 2.1 HOOFDSTUK TITEL PAGINA I Algemene administratieve voorschriften - II Algemene bepalingen - III Materialen - IV Voorbereidende

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen Veiligheidsmateriaal Opleidingen To B-seen bvba - www.tob-seen.be - info@tob-seen.be - 0472/81.31.21 Wetgeving KB 25 januari 2001 op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Voor de bouwwerken moeten zogenaamde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN - RISICOANALYSE

VEILIGHEIDSPLAN - RISICOANALYSE SAMENVATTING PREVENTIE MAATREGELEN BIJ STRUCTURELE WERKEN 1. KOLOMMEN - indien men aan de bovenzijde van de kolom dient te werken - naar de buitenzijde indien men gevelkolommen heeft - in geval van onvoorziene

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0153) Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v) 1.2 Definitie Het plaatsen van leidingen en buizen in

Nadere informatie

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING 1. Dakbekleding 1.1. Hellend dak 11 : val personen van hoger vlak tijdens : - het opbouwen van het dak - het afwerken van dakopeningen - o.a. bij het verplaatsen van

Nadere informatie

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod.

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Zoals u weet is de dienstverlening van het NAVB er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen bij uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Veiligheids- en Gezondheidsplan Veiligheids- en Gezondheidsplan Groningen Seaports Aanbrengen van een kathodische bescherming d.m.v. opofferingsanodes in diverse havens in provincie Groningen Bestek B00637/2015 Projectcode HH2842 / 100005889

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen

Maandthema: VERPLAATSINGEN. Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Maandthema: VERPLAATSINGEN Uitglijden, struikelen en vallen voorkomen Verplaatsingen De meesten van ons zijn ervaren stappers. We stappen immers ons hele leven al. Heb jij je al afgevraagd waarom stappen

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Checklist inrichting werkplek

Checklist inrichting werkplek Checklist inrichting werkplek Opstelling: 1. stabiele en vaste opstelling 2. voldoende ruimte rondom arbeidsmiddel 3. uitsteeksels goed aangegeven en verlicht 4. geen gevaar van andere arbeidsmiddelen

Nadere informatie

RISICOANALYSE ATELIER

RISICOANALYSE ATELIER RISICOANALYSE ATELIER Activiteit Arbeidsmiddelen Identificatie risico's Preventiemaatregelen Risico-evaluatie orde en netheid in het atelier A. W B E R struikelen doorgangen en machines vrij houden 0,5

Nadere informatie

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF 1. Inleiding Deze risicoanalyse werd opgesteld op basis van eigen ervaringen en heeft betrekking op alle verder gespecificeerde activiteiten van INTER-BETON NV en haar

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Info veiligheidsopleidingen

Info veiligheidsopleidingen Info veiligheidsopleidingen Opleidingspakket veiligheidsopleidingen voor leerlingen 5 de, 6 de en 7 de jaar bso en tso in opleidingen bouw, hout, schilderen en decoratie en koeling en warmte DAG 1 Basisopleiding

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE DEEL C - HOOFDSTUK 1 : SCHRIJWERKERIJ 1. Plaatsen van parket 1.1. Voorbereiding - afbijten en reiningen

Nadere informatie