Pensioen. 3, september Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. 3, september 2013. Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law"

Transcriptie

1 Pensioen. nummer 3, september 2013 Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law

2 In dit nummer: Redactioneel De praktijk trekt zijn eigen plan Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law Inzicht in Pensioen verslag van een kennissessie voor werkgevers XBRL: de toekomst van het employee benefit berichtenverkeer Column Peter Kavelaar Wonderlijke wereld De 15-jaarsfinanciering: polderen Moeizame invoering van het nieuwe pensioencontract Volledige btw-aftrek mogelijk bij vermogensbeheer door werkgever in plaats van pensioenfonds

3 Redactioneel De praktijk trekt zijn eigen plan De voortvarendheid van de Europese Commissie zou een voorbeeld moeten zijn voor het Nederlandse kabinet. Nog steeds is er geen wetgeving voor de invoering van de Algemene Pensioen Instelling (API). De modernisering van het Nederlandse pensioensysteem stokt en de invoering van het nieuwe pensioencontract wil maar niet opschieten. Het alom geroemde Nederlandse pensioensysteem wordt nu aangewezen als een van de oorzaken van het tegenvallende consumentenvertrouwen en is daarmee een blok aan het been van de opkrabbelende Nederlandse economie. De aanpassing van het Witteveenkader en de invoering van extreem ingewikkelde pensioenaanvullingsregelingen maken het Nederlandse pensioensysteem niet beter. Tijdens het schrijven van dit redactioneel is het nog steeds niet duidelijk of de versobering van het Witteveenkader kan doorgaan. De voorgestelde versobering van het Witteveenkader wordt door de oppositie in de Eerste Kamer tegengehouden. Die is bang dat de verminderde pensioenopbouw niet wordt teruggegeven aan de werknemers in de vorm van een lagere premie. De werkgevers en vakbeweging, die samen aan het roer staan bij de pensioenfondsbesturen, vinden echter dat de door de versoberde opbouw vrijvallende pensioenpremies moeten worden aangewend om de buffers van de fondsen te verbeteren. Veel pensioenfondsen zitten nog steeds in financiële problemen en kampen met lage buffers. Deze discussie over wat te doen met de vrijvallende pensioenpremies staat niet los van de discussie naar het nieuwe pensioencontract. De staatssecretaris studeert nog steeds op de vraag tegen welke rekenrente de huidige pensioenaanspraken naar het reële pensioensysteem mogen worden overgeheveld. Een te hoge rekenrente bevoordeelt de oudere generatie te veel en zet de solidariteit in het systeem op scherp. De jongerenpartijen en jongere vertegenwoordigers bij de vakbonden hebben veel kritiek op dit scenario en pleiten voor een andere oplossing. De pensioenfondsen vragen om een hogere rekenrente; zij willen een zo geruisloos mogelijke overgang naar het reële systeem zonder te moeten korten. Als de staatssecretaris vasthoudt aan de huidige rekenrentesystematiek, zullen veel pensioenfondsen bij de overgang naar een reëel systeem zeker moeten korten. Het inzetten van de vrijvallende premies kan de buffers van de pensioenfondsen dan enigszins versterken. Het is de vraag hoe dit gaat uitpakken. Krijgen de jongeren straks zowel een hogere pensioenpremie tegen een lagere opbouw als een hogere rekenrente voor hun kiezen? Of worden deze twee tegen elkaar uitgewisseld? Het zou wel zo eerlijk zijn als deze twee aspecten in samenhang worden bezien en dat de discussie daarover niet al te lang meer duurt. Als de discussie niet snel wordt beslecht, overleeft ons pensioensysteem het mogelijk niet. Steeds meer werkgevers wachten de uitkomst van de discussie niet meer af en stappen nu al over op een beschikbare premieregeling. In dat geval zouden de jongeren de slag om het pensioen alsnog hebben gewonnen. Het worden interessante tijden voor het Nederlandse pensioenstelsel. Reacties: Pensioen nummer 3 september

4 National treatment en non-discriminatie creëren fiscaal level playing field Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law Nieuwe wetgeving vanuit Brussel lijkt niet het aangewezen middel om het pad te effenen voor Europese pensioenen. Al was het maar omdat 27 lidstaten moeilijk tot de vereiste eenstemmigheid kunnen komen. Beter werkt de soft lawbenadering, waarbij de Europese Commissie zich richt op het elimineren van belastingobstakels via het Hof van Justitie in Luxemburg. Peter Schonewille, Legal Officer bij het Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-Unie van de EC, licht toe hoe deze aanpak werkt.* * Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Het representeert niet noodzakelijk de mening van de Europese Commissie. Sinds de toetreding van de tien nieuwe EU-lidstaten in 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) en twee nieuwe lidstaten in 2007 (Bulgarije en Roemenië) is niet alleen de arbeidsmobiliteit in Europa gestegen. Ook de mobiliteit van gepensioneerden mensen die na hun pensioen naar een ander land verhuizen neemt toe. De IORP-richtlijn (Institution for Occupational Retirement Provisions), aangenomen in 2003, heeft een juridisch kader geschapen voor het aanbieden van bedrijfspensioenen over grenzen. Multinationals kunnen sindsdien pan-europese pensioenfondsen opzetten en vanuit één vehikel al hun werknemers in andere lidstaten van pensioen voorzien. Dat gebeurt overigens nog maar weinig, volgens cijfers van EIOPA, de Europese toezichthouder. We zijn inmiddels tien jaar verder, maar Nederland heeft nog altijd geen wetgeving om het land aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor pan-europese pensioenfondsen. Terwijl het toch over een enorme pensioenexpertise beschikt. We hebben duizend miljard in de pensioenpot en laten in de Melbourne Mercer Global Pension Index alleen Denemarken voor ons. Dat API-wetgeving in Nederland zo lang op zich laat wachten, is op zijn minst opmerkelijk. België doet het in dit opzicht juist wel goed. Multinationals als BP, Chevron en Pfizer zijn inmiddels begonnen met het opstarten van een pan-europees pensioenfonds in België, waar al sinds 2005 speciale wetgeving bestaat om pan-europese pensioenfondsen van multinationals aan te trekken. 4

5 Patstelling De grote meerderheid van EU-landen hanteerde een belastingsysteem waarbij de pensioenpremies slechts aftrekbaar zijn voor zover ze werden betaald aan pensioenfondsen in eigen land. Zo n regeling maakt het moeilijk voor pensioenfondsen om over de grens te opereren; niemand gaat immers sparen bij een fonds waar je geen belastingaftrek op de premies krijgt. Stappen van de EC om tot Europese pensioenbelastingwetgeving te komen, zijn echter op niets uitgelopen. De 27 lidstaten konden op dit gebied niet tot eensgezindheid komen. Bij elke poging ontstond er een onoplosbaar conflict tussen de landen met goed weer (waaronder Spanje, Portugal, Griekenland en Italië) en de noordelijker gesitueerde slechtweerlanden. In de eerste categorie landen pleit men, begrijpelijkerwijs, voor belastingheffing op grond van het woonplaatsbeginsel, oftewel: deelnemers betalen belasting over hun ontvangen pensioen in het land waar ze wonen. De slechtweerlanden, die een deel van hun senioren zien verhuizen naar de zon er is vrijwel niemand die na zijn pensioen naar Finland verhuist huldigen daarentegen het bronlandbeginsel, volgens welk gepensioneerden belasting verschuldigd zijn in het land van waaruit de pensioenen worden betaald. Een patstelling dus, en aangezien EU-wetgeving unanimiteit tussen de lidstaten vereist, lopen de pogingen tot belastingharmonisatie steeds op niets uit. Conclusie: zolang we het weer niet kunnen harmoniseren, is het onmogelijk tot Europese pensioenbelastingwetgeving te komen. Pensioen nummer 3 september

6 6

7 Horizontale actie Niettemin streeft de EC naar een interne pensioenmarkt. Zij kiest hierbij voor de soft law -benadering: het uitbrengen van een Mededeling met daarin een analyse van de jurisprudentie, waar nodig gevolgd door inbreukprocedures. Een zaak van het Hof van Justitie, het Wielockx-arrest (2001), gaf voor deze aanpak een belangrijke aanzet. Het arrest betreft een Belgische fysiotherapeut die in Nederland woont maar zijn bijdrage aan de fiscale oudedagsreserve niet in Nederland mocht aftrekken. Het Hof oordeelde uiteindelijk dat pensioenpremies betaald aan pensioenaanbieders in het buitenland dezelfde fiscale behandeling moeten krijgen als premies betaald in het binnenland. Deze uitspraak was gunstig voor de EC, die zich op het standpunt stelde dat alle lidstaten die binnenlandse premieaftrek toestaan, conform het national treatment-beginsel ook aftrek moeten toestaan voor buitenlandse pensioenpremies. Het leidde tot een Mededeling aan de lidstaten. Die namen er kennis van, maar verzuimden hun wetgeving aan te passen. Hierop zette de EC een zogeheten horizontale actie in gang, waarbij inbreukprocedures werden gestart tegen in totaal negen lidstaten tegelijk op hetzelfde bezwaar; een novum in de EU-geschiedenis van de directe belastingen. Inmiddels zijn alle procedures afgerond, met zeer goed resultaat. België en Denemarken lieten het aankomen op een arrest van het Hof van Justitie, maar werden in het ongelijk gesteld. De resterende lidstaten lieten het niet zover komen en pasten hun wetgeving aan op basis van een formele ingebrekestelling of een met redenen omkleed advies. Een mooi voorbeeld van hoe de EC op basis van het algemene non-discriminatieprincipe uit het EU-verdrag bijdraagt aan de totstandkoming van een fiscaal level playing field, zonder nieuwe Europese wetgeving. Van de tien nieuwe lidstaten die de EU in 2004 betraden vertoonden zes landen dezelfde inbreuk in hun wetgeving. Ook tegen hen begon de EC procedures, met als uitkomst dat zij alle op basis van een formele ingebrekestelling of een met redenen omkleed advies hun wetgeving hebben aangepast. De Hofuitspraken tegen België en Denemarken hebben hierbij zeker geholpen. Hoe dan ook, de soft law-benadering blijkt harde resultaten op te leveren. Op dit moment is het zo dat alle EU-lidstaten die aftrek geven voor pensioenpremies in het binnenland, dit ook doen voor premies in het buitenland. Fiscale efficiency De stappen die de EC zet zijn met nadruk geen harmonisatieslagen. Legislatieve uniformiteit is niet het streven. Sommige landen bieden meer aftrekmogelijkheden dan andere; dat respecteert de Commissie ten volle, evenals het recht van landen om naar eigen goeddunken regels voor pensioen en België en Denemarken lieten het aankomen op een arrest van het Hof van Justitie, maar werden in het ongelijk gesteld Pensioen nummer 3 september

8 Pensioenfondsen moeten kunnen investeren in het land waar ze het hoogste rendement verwachten, zonder gehinderd te worden door belastingobstakels levensverzekeringen op te stellen. Willen zij aftrek, is dat goed; willen ze geen aftrek, ook prima. Wat niet mag, is dat ze binnenlandse operaties anders behandelen dan buitenlandse; de eis van non-discriminatie. Buitenlandse pensioenaanbieders moeten op dezelfde manier kunnen opereren als binnenlandse. Niet discrimineren faciliteert de Europese arbeidsmobiliteit, want werknemers kunnen verhuizen naar een ander land en tegelijk in hun bestaande pensioenregeling blijven. Het draagt ook bij aan de fiscale efficiency waarmee pan-europese pensioenfondsen en multinationals pensioen kunnen aanbieden in de hele Europese Unie. Moesten zij voorheen in elke land waar ze actief zijn een apart fonds aanhouden, nu kunnen ze volstaan met één grensoverschrijdend vehikel voor de hele Europese Economische Ruimte (lees: de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Dat zijn dertig landen straks met Kroatië erbij 31 landen die je met je pan-europese pensioenfonds kunt bedienen. Behalve de EC hebben ook de pensioenfondsen zelf, samen met het bedrijfsleven, op internationale schaal een actie geëntameerd. De European Federation for Retirement Provision (EFRP) en PriceWaterhouseCoopers dienden hierbij achttien klachten in over discriminatoire belastingheffing op dividenden en rente ontvangen door pensioenfondsen. Deze actie betrof alle EU-landen waarin de beleggingsinkomsten van eigen pensioenfondsen waren vrijgesteld, maar die van buitenlandse pensioenfondsen werden belast. De EC had in 2003 in een Mededeling over de belastingheffing op dividenden al geanalyseerd dat dividenden die het land verlaten niet hoger belast mogen worden dan dividenden die in het land betaald worden; een toepassing van de vrijheid van kapitaalverkeer. Inmiddels heeft het Hof van Justitie de EC in het gelijk gesteld in zaken tegen Portugal en Finland. Dat is goed voor de Europese interne markt, want het betekent dat pensioenfondsen in dát land kunnen investeren waar ze het hoogste rendement verwachten, zonder gehinderd te worden door belastingobstakels. Eerlijke concurrentie vergemakkelijkt in dit geval het investeren over de grens. Witboek Pensioenen Het opheffen van fiscale obstakels op pensioengebied is een hoge prioriteit van de EC. Dat was het al in 2001, en dat is ook nu weer gebleken uit het Witboek Pensioenen (februari 2012), de agenda voor de toekomst waarin de Commissie vanuit verschillende beleidsterreinen (werkgelegenheid, economie, markt, belastingen) formuleert hoe we in Europa moeten omgaan met pensioenen. Ik beperk mij tot de voorgenomen belastingmaatregelen, waarvoor vijf gebieden worden genoemd. Allereerst: de efficiency en effectiviteit van tax incentives. Onderzocht zal worden of het nodig is die optimaal te richten op de mensen die ze het meest nodig hebben. Dit agendapunt sluit aan bij de discussie op dit moment in Nederland, bijvoorbeeld over de vraag of je over inkomens boven de euro nog premieaftrek moet geven. De Commissie gaat hier met alle lidstaten naar kijken en mogelijk best practices formuleren. Een optie is de systematiek van flexibele aftrek, waarbij deelnemers die met sociale zekerheid en bedrijfspensioen samen onvoldoende pensioen hebben opgebouwd, fiscaal gefacilieerd kunnen bijsparen. Hiermee stel je mensen in de gelegenheid zelf iets te doen aan hun pensioengat. De staat hoeft dan niet in te springen als de mensen gepensioneerd en arm zijn, maar stimuleert hen om er zelf voor te zorgen dat ze straks voldoende pensioen hebben. Dit wordt ook wel het systeem van de communicerende vaten genoemd: een beperkte opbouw in eerste en tweede pijler wordt gecompenseerd door extra aftrek in de derde pijler. Vanwege de genoemde problemen rond unanimiteit, is het waarschijnlijk dat de EC ook hiervoor geen nieuwe wetgeving zal voorstellen. 8

9 Meer concurrentie Wat het tweede gebied betreft: de EC zal onderzoeken hoe het risico van dubbele belasting is te voorkomen. Deense pensionado s die in Frankrijk resideren, bijvoorbeeld, betalen twee keer belasting over hun pensioen, in beide landen eenmaal. Dit als gevolg van het feit dat Denemarken het belastingverdrag met Frankrijk heeft opgezegd omdat Frankrijk niet akkoord kon gaan met bronheffing. Twee keer belasting betalen over hetzelfde inkomen, in dit geval in het ene land en in het andere land, is niet wenselijk. De gepensioneerde houdt dan te weinig pensioen over. Anderzijds: helemaal geen belasting betalen over je pensioen, niet in het ene, noch in het andere land, vindt de EC evenmin rechtvaardig. De aard van de te nemen maatregelen zal onderwerp van gesprek zijn tussen de EC en de lidstaten. Het derde gebied, de grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal, zou eveneens kunnen leiden tot een horizontale actie. De EC onderzoekt hierbij zowel de tweede als de derde pensioenpijler, dus ook fiscale obstakels voor de overdracht van levensverzekeringkapitaal komen aan bod. Voor multinationals met mobiele werknemers die in verschillende landen werken en overal een apart potje hebben, is het veel makkelijker om dat geld bij één pensioenfonds onder te brengen. Uitgangspunt is: als je binnen het land pensioen- of levensverzekeringskapitaal belastingvrij mag overdragen, dan moet je dat ook toestaan voor overdracht naar het buitenland. Onderzocht wordt of er landen zijn die hier inbreuk op maken. Ook inzake de grensoverschrijdende premiebetaling voor levensverzekeringen, het vierde aandachtsgebied, kan de EC besluiten tot een horizontale actie tegen landen die discrimineren op dit vlak. Binnen de EU moet het voor deelnemers mogelijk zijn een levensverzekering te kopen van een buitenlandse aanbieder met dezelfde fiscale faciliteiten als wanneer ze die in het binnenland kopen. Dat leidt tot een bredere keuze en meer concurrentie, en daar kan de Europese burger alleen maar bij gebaat zijn. Rekensom Als vijfde kijkt de EC naar investeringsresultaten van pensioenfondsen en levensverzekeraars, zoals aandelen die worden verkocht met vermogenswinst, inkomsten uit onroerend goed en inkomsten uit aandelen of obligaties (voor de verzekeraars; voor de pensioenfondsen is dit al onderzocht op basis van de genoemde klachten van de EFRP en PWC). Belastingverdragen wijzen het heffingsrecht vaak toe aan het land waar het onroerend goed gesitueerd is. De meeste landen maken gebruik van dat heffingsrecht, maar stellen hun eigen pensioenfondsen en levensverzekeraars vrij. De EC laat nu uitzoeken of ze die vrijstelling ook verlenen aan buitenlandse pensioenfondsen en levensverzekeraars. Zo nee, dan is er sprake van ongeoorloofde discriminatie, met mogelijk een derde horizontale actie als respons. Verder heeft de Commissie een belangrijke zaak tegen Finland gewonnen waar een precedentwerking van kan uitgaan voor levensverzekeraars. In Finland zijn levensverzekeraars formeel onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maar de belastbare grondslag werd verminderd met de toevoeging aan de pensioenreserve, waardoor ze de facto een paar promille belasting betaalden. Dat is zo goed als een vrijstelling. De Finnen hieven wel een bronheffing van 19,5 of 15 procent op de uitgaande dividenden. Een simpele rekensom leert dat 19,5 of 15 hoger is dan 0,001 of 0,002, dus is deze bronheffing verboden op grond van het EU-verdrag. Met het wegnemen van belastingobstakels voor mobiele werknemers, met name op het gebied van grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en de mogelijkheid van grensoverschrijdende premiebetalingen, geeft de Commissie prioriteit aan zaken die de Europese burger direct raken. Mr. drs. Peter H. Schonewille RA studeerde bedrijfseconomie, fiscale economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en accountancy aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon zijn loopbaan in 1987 als adjunctbelastinginspecteur in Rotterdam en Dordrecht. In 1990 werd hij aangenomen bij de Directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën. Sinds 1993 is Peter werkzaam bij de Europese Commissie in Brussel, waar hij thans Legal Officer is in de afdeling die de inbreukprocedures verzorgt voor de directe belastingen, Directoraat- Generaal Belastingen en Douane-Unie. Pensioen nummer 3 september

10 Inzicht in Pensioen verslag van een kennissessie voor werkgevers Woensdagochtend 26 juni jl. kwamen ruim 25 werkgevers bijeen op de 44e etage van ons kantoor in Rotterdam voor een kennissessie over pensioen. De ochtend begon met somber weer, maar op het moment dat de eerste werkgevers arriveerden, brak de zon door. Het uitzicht was verbluffend en er werden heel wat plaatjes geschoten. Op een gegeven moment waren zelfs de kerktorens van Delft te zien. Nadat iedereen zich had losgerukt van het uitzicht begon de kennissessie. Jeroen Bout Pension Advisory Bertine van Hoorn Pension Advisory Financiële ontwikkelingen Het eerste onderwerp van de ochtend waren de ontwikkelingen op het financiële vlak. De tot op heden steeds verder stijgende levensverwachtingen en de dalende marktrente zijn belangrijke oorzaken van de stijgende pensioenpremies. Een tweede punt dat gevolgen heeft voor de financiering van pensioen is de verdeling van de risico s. Komen de risico s voor de werkgever, dan kan dit leiden tot onverwachte en soms zelfs onbeheersbare kosten. Komen de risico s voor de pensioenuitvoerder, dan zal de uitvoerder daarvoor een vergoeding vragen. De laatste optie is dat de risico s voor de werknemer komen. Dit beperkt de kosten, maar brengt meer onzekerheid voor de werknemer. In de praktijk worden de risico s verdeeld over de werkgever, de verzekeraar en de werknemer. In de afgelopen jaren is een trend waar te nemen, waarbij risico s verschuiven van de werkgever naar de werknemer, wat vooral te merken is aan de opkomst van beschikbare premieregelingen. Het Pensioenakkoord heeft geleid tot de introductie van een reëel pensioencontract, waarvoor vanaf 2015 kan worden gekozen. Of, en in welke mate, hiervan gebruik zal worden gemaakt, zal de toekomst uitwijzen. In de levendige en openhartige discussie die volgde op dit eerste deel van de presentatie deelden de werkgevers hun praktijkervaringen en actuele knelpunten met elkaar. Wetsvoorstellen Na een korte pauze met een fruitige snack was het tijd voor het tweede deel van de kennissessie. De twee wetsvoorstellen die de dag na de kennissessie in de Tweede Kamer zijn aangenomen, waren het onderwerp van gesprek. Het eerste wetsvoorstel bevatte een aanpassing van de pensioenambitie. Voortaan is de pensioenambitie niet meer gerelateerd aan het laatstgenoten loon, maar aan het gemiddelde loon. Dit maakt het mogelijk de opbouwpercentages te beperken. 1,75% is het fiscaal maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling. De opbouw van de andere pensioenregelingen wordt hiervan afgeleid. Het pensioengevend loon wordt voorts gemaximeerd op Deze laatste aanpassing was aanleiding voor discussie tussen de werkgevers. Hoe kun je met een hoger loon dan toch een pensioen bereiken dat enigszins aansluit bij de inkomensstandaard die de werknemer gewend is. Het tweede wetsvoorstel was het voorstel van de sociale partners en zal elders in dit blad nader worden toegelicht. De eerste reacties van de werkgevers op dit voorstel waren niet overweldigend positief. De uitvoering van het plan lijkt erg ingewikkeld en voor de inkomens tot is de ruimte beperkt. Conclusie Aan het eind van deze kennissessie werd geconcludeerd dat er veel ontwikkelingen zijn en dat werkgevers aan de slag moeten om hun regelingen tijdig aan te passen. Hierover zullen zij in overleg moeten treden met werknemers(organisaties), ondernemingsraden en pensioenuitvoerders, zodat de aanpassingen tijdig kunnen worden afgerond. Lastig hierbij is dat de politiek ook op het moment van het schrijven van dit verslag nog geen definitief uitsluitsel heeft gegeven over de wetgeving per 1 januari

11 In de levendige en openhartige discussie deelden de werkgevers hun praktijkervaringen en actuele knelpunten met elkaar Pensioen nummer 3 september

12 XBRL: de toekomst van het employee benefit berichtenverkeer In Pensioen 2013/2 hebben we uw aandacht gevraagd voor het standaardiseren van het employee benefit berichtenverkeer. We gaven aan dat op dit moment werkgevers een groot aantal partners informeren over werknemersgegevens in de keten van verzekerbare arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Deze aparte informatiestromen gaan naar pensioenuitvoerders, verzekeraars van arbeidsongeschiktheid, arbodiensten, UWV en Belastingdienst. Het huidige berichtenverkeer is intensief, omdat iedere ketenpartner zijn eigen voorschriften voor aanlevering heeft. De berichtgeving is afkomstig uit verschillende bronsystemen en de diversiteit van personeelsregelingen is groot. Een standaardisatie van dit berichtenverkeer op basis van XBRL kan veel van de huidige problemen oplossen en de kosten verlagen. 12

13 Pensioen nummer 3 september

14 XBRL stelt systemen in de keten in staat om de informatie automatisch te herkennen en te verwerken. Het resultaat daarvan is geautomatiseerde toevoer en uitwisseling van de informatie door de hele keten. De integratie van XBRL in het bedrijfsproces verkort de doorlooptijden, verbetert de kwaliteit van het proces en verlaagt de kosten aanzienlijk. Ontwikkelingen van XBRL op andere gebieden, zoals de financiële verslaglegging en belastinggegevens, hebben dit al ruimschoots aangetoond. Wat houdt deze standaardisatie van de keten voor de werkgever nu precies in en wat zijn de voordelen die de werkgever en zijn werknemers kunnen behalen? Actuele en juiste verwerking van gegevens Op dit moment worden er voor verschillende processen gegevens over de werknemers aan verschillende partijen doorgegeven. Het gaat om gegevens als beter- en ziekmeldingen aan de arbodienst, personeelsgegevens Door de intelligente XBRL-tag bevat de berichtenuitwisseling automatische checks and balances om een juiste informatieuitwisseling te borgen voor salarisverwerking, pensioenopbouw, WIA en ziekengeldverzekeringen, leasebedrijven en hypotheekverstrekkers. Ten slotte wordt ook een aantal overheidsinstellingen, zoals het UWV en de Belastingdienst, met regelmaat geïnformeerd over het personeel. Deze wirwar van gegevensuitwisseling vindt steeds weer op een andere manier plaats. Soms online, via of via eigen portals en koppelingen. Voordat deze gegevens in het juiste gevraagde format bij de ketenpartners komen, moeten ze vaak nog worden bewerkt en aangevuld door de werknemer of een personeelsmedewerker. Deze bewerkelijke gegevensaanlevering is inefficiënt en foutgevoelig. Door gebruik te maken van XBRL kunnen de gegevens van de werknemer vanuit de bron rechtstreeks worden doorgegeven aan de diverse ketenpartners. Door te werken met XBRL kan recht worden gedaan aan de diverse benodigde gegevenskarakteristieken en specifiek benodigde gegevensinterpretaties. Door vervolgens de systemen van werkgever en uitvoerder via een portal te laten communiceren kunnen deze gegevens op het gewenste moment worden doorgegeven aan de betreffende uitvoerder en realtime worden verwerkt door de uitvoerder. Inzicht in gegevens De koppeling van de systemen zorgt ervoor dat de uitkomst van de mutaties direct bij de werknemer en werkgever bekend zijn. De XBRL-portal koppelt de uitkomst van de administratie van de uitvoerder direct terug. De werknemer en de werkgever hebben direct inzicht in de gevolgen van de mutatie op de employee benefit. Hierdoor kunnen de werkgever en werknemer hun verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van de gegevens. De werknemer krijgt een actueel inzicht in zijn employee benefits en ziet daardoor op welke benefits hij recht heeft. Ook de werkgever heeft meer inzicht in zijn financiële administratie. Doordat de administratie altijd juist en actueel is, worden er geen onjuiste premies betaald. Door een actuele administratie loopt de werkgever minder risico op foutieve dekkingen en achterstallige premies. Betere controle Door gebruik te maken van een doorgifteportal voor de employee benefit-gegevens kan op berichtenniveau worden gecontroleerd. Nu wordt door de accountant op procesniveau gecontroleerd, waardoor hij veelal niet kan vaststellen of de juiste werknemersgegevens zijn doorgegeven en of de benefits correct zijn geadministreerd. Met de XBRL EB-portal kan op berichtenniveau worden gecontroleerd. Hierdoor worden de employee benefits op basis van gecontroleerde data geadministreerd. Doordat de werknemer en de werkgever direct inzicht hebben in de geadministreerde gegevens kunnen de werknemer en de werkgever de gebruikte data valideren. Niets is krachtiger dan een validatie door de bron. Een werknemer heeft een groot belang bij juist geadministreerde employee benefits. Een werknemer zal als eerste kunnen aangeven of de data juist zijn geadministreerd. Met deze controle en validatie 14

15 kunnen de employee benefits worden geadministreerd op basis van gevalideerde en gecontroleerde gegevens. Dit minimaliseert de foutenmarge en verbetert en vergroot de betrouwbaarheid van de financiële gegevens van de werkgever en de uitvoerders. Efficiëntere processen In de huidige praktijk vindt de gegevensuitwisseling veelal niet geautomatiseerd plaats. Bij de werkgever moeten meerdere handmatige handelingen plaatsvinden om de gegevens zo goed als mogelijk bij de uitvoerder te krijgen. Vaak moet een gegevensdump uit de administratie van de werkgever handmatig worden bewerkt door de medeweker van de personeelsafdeling van de werkgever om te kunnen voldoen aan gevraagde specificaties van de betreffende uitvoerders. Iedere uitvoerder kent zijn eigen specificatie, waardoor soms zelfs dezelfde informatie op verschillende manieren moet worden aangeleverd aan verschillende uitvoerders. Hierdoor is het proces foutgevoelig en vinden meer dan noodzakelijk herstelacties plaats. Met een XBRL-portal worden niet alleen de employee benefit-processen bij de werkgever efficiënter, maar ook de afhankelijke processen bij de uitvoerder. Salarisverwerkingshuizen en administratiekantoren ondersteunen werkgevers bij het aanleveren van hun werknemersgegevens aan verschillende uitvoerders. Omdat iedere uitvoerder zijn eigen wijze van aanleveren kent, is dit voor deze partijen een bewerkelijk en inefficiënt proces. Als zij de werknemersgegevens voor al deze uitvoerders op dezelfde manier aan hetzelfde punt kunnen aanleveren, kan dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Risicobeperking Informatie- en zorgplicht leggen steeds meer druk op de administratieve organisatie van de uitvoerders. Om de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van de deelnemersgegevens meer bij de aangesloten werkgevers te leggen hebben veel pensioenuitvoerders portals in het leven geroepen, zoals waarin de aangesloten werkgevers hun werknemersdata online kunnen bijhouden. Daarmee hebben de pensioenuitvoerders hun deelnemersgegevens echter online gezet. Voor werkgevers is dit een verre van ideale situatie; nu moeten zij de gegevens bijhouden in hun eigen administratie én in de administratie van de uitvoerder. Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen hebben veel werkgevers een maandelijks of per kwartaal terugkerend dweilproces in het leven geroepen. In dit dweilproces wordt de administratie van de werkgever naast de administratie van de uitvoerder gelegd en worden verschillen geanalyseerd en opgelost. Dit is voor de werkgever een tijdrovend en kostbaar proces. Bovendien is dit proces zeer foutgevoelig, omdat het handmatig wordt uitgevoerd. Dat wil geen werkgever. De invoering van de uniforme pensioenaangifte (UPA) heeft ons geleerd dat de personeels- en pensioenadministraties niet op elkaar aansluiten. Bij de invoering van de UPA zorgen de synchronisaties van de administraties voor veel werk en achterstanden. Voor veel werkgevers en uitvoeders is het een tour de force om het verleden in deze administraties op orde te krijgen. Dit komt, doordat de werknemer in het verleden niet verantwoordelijk is gehouden voor het bijhouden van de gegevens. Waarom XBRL? XBRL is een open op XML-gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren, uitwisselen, publiceren en zoeken van bedrijfsgegevens. XBRL kunnen we dus zien als een barcode voor data-uitwisseling. Met XBRL worden alle werknemersdata die worden uitgewisseld als het ware gelabeld. Het belang van een efficiënte informatiestroom tussen de werkgever en uitvoerder is voor iedereen duidelijk. Gegevens dubbel uitvragen of verschillende betekenissen geven aan een bepaald item is natuurlijk funest. Neem als voorbeeld het eenvoudige begrip pensioengevend salaris. Is dit dan alleen twaalf maal het maandsalaris of is dit inclusief vakantiegeld en andere emolumenten? En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. XBRL kan hier de helpende hand bieden. Met XBRL tags worden deze data interactief en wordt voor iedere partij in de keten duidelijk waaruit in het specifieke geval het pensioengevend salaris bestaat. XBRL biedt een standaard die rekening houdt met de specifieke regelingen van uitvoerders en werkgevers en met verschillende software formats en technologieën. Door de intelligente XBRL-tag bevat de berichtenuitwisseling automatische checks and balances om een juiste informatie-uitwisseling te borgen. Daarnaast kan door de aanwezigheid van de XBRL-tag de informatieuitwisseling op berichtenniveau worden gecontroleerd, waardoor administraties werkelijk kunnen worden gebaseerd op gevalideerde en gecontroleerde informatie. Roderik van Sluis Global employer Services Reynout Burgers Deloitte Risk Services Pensioen nummer 3 september

16 Kavelaars' column Wonderlijke wereld 1 1 Deze opinie wordt opgenomen in het Tijdschrift voor pensioenvraagstukken 2014, nr. 4. Wonderlijke wereld die pensioenwereld. Als generiek fiscalist die pensioen er een beetje bij doet en dan nog beperkt tot de fiscaliteit ben ik eigenlijk een buitenbeentje. Ook in onze redactie, want al mijn collega-redacteuren doen de hele dag niet anders dan pensioen. Heel knap en zeer te respecteren, maar bepaald niet voor mij weggelegd. Ik kijk dan ook met wat meer afstand naar wat er zoal in de pensioenwereld gebeurt en overigens ook wat er niet zelden ten onrechte niet gebeurt. Een ding is daarbij in elk geval duidelijk: het gaat om een maatschappelijk uitzonderlijk belangrijk terrein: niet alleen op korte termijn, maar vooral ook op lange termijn. En in dat verband is het opmerkelijk dat er door dezen en genen ideeën worden gelanceerd die het lanceren niet waard zijn en dat eigen belangen kennelijk nogal eens een grotere rol spelen dan het maatschappelijk belang. Een voorbeeld van het eerste is het onzalige idee de eigenwoningmarkt te hulp te schieten met de pensioengelden. Dat is een typisch voorbeeld van de toepassing van de uitdrukking dat de blinde de lamme helpt (of omgekeerd, maar dat maakt voor het resultaat niet uit). Het is voor een nuchter nadenkend mens evident dat dit geen goed idee is: hoe komen we van de drup in de regen? Op deze kwestie ga ik als niet-fiscalist niet verder in. Een voorbeeld van het tweede ligt op fiscaal terrein, waarvan ik denk iets te mogen menen: het wetsvoorstel tot aanpassing van het Witteveenkader in samenhang met het aanvullende wetsvoorstel inzake pensioenaanvullingsregelingen, beide inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Eerst het wetsvoorstel tot aanpassing van het Witteveenkader. Dat is in essentie een prima voorstel. We zijn in Nederland al jarenlang veel te ruim bedeeld met mooie pensioenregelingen. Dat zien we anno 2013 bijvoorbeeld terug in het feit dat inmiddels de gepensioneerden er relatief het beste voor staan. Heel prettig en het is ze ook gegund, maar niet noodzakelijk. Wat moeten we als 70-plussers met pensioenen van en meer per jaar: niets, behalve sparen voor de (klein)kinderen, zodat die een startkapitaaltje hebben. Prima, maar dat hoeft niet fiscaal gefacilieerd tot stand te komen. Dat spaart men maar zonder hulp van de fiscus: waarom moet iedereen daaraan meebetalen? Overigens hapt de fiscus daar door middel van de Successiewet in principe wel weer een stukje van terug; op z n minst al een goede reden om die wet anders dan velen vinden niet af te schaffen. En waarom zou een pensioen gekoppeld moeten zijn aan het eindsalaris? Heel vriendelijk, maar volstrekt ten onrechte. Als iemand over een periode van 40 jaar een gemiddeld salaris van bijvoorbeeld heeft genoten, is begonnen met en is geëindigd met , waarom moet zijn pensioen dan gebaseerd zijn op ? Het mag uiteraard wel, maar ook hier geldt: niet met behulp van de fiscus. Dat is eigen verantwoordelijkheid. Kortom, het wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader mag nog wel wat verder worden aangescherpt: niet alleen aanscherping van de opbouwnorm gerelateerd aan het middelloon, maar zelfs eindloonregelingen verbieden. Althans, wat betreft fiscale faciliëring. Meer sparen mag, maar ook dat is eigen verantwoordelijkheid. Terecht dus ook dat de opbouwpercentages in dit wetsvoorstel naar beneden worden bijgesteld, waarbij men overigens kan discussiëren over de precieze hoogte. Dat laatste is ook het geval met de loonnorm waarboven niet langer fiscale faciliëring is toegestaan. De regering heeft gekozen voor en is daarbij helaas afgeweken van 16

17 het advies van de commissie-van Dijkhuizen die heeft voorgesteld de norm te leggen op het niveau van de door haar voorgestelde top van de eerste tariefschijf van de loon- en inkomstenbelasting. Dat is een prima norm. Een alternatief zou wat mij betreft ook nog kunnen zijn aansluiting te zoeken bij de loongrens voor de werknemersverzekeringen. Die grens heeft nooit discussie opgeroepen: waarom zou men bij pensioen daar geen genoegen mee kunnen nemen en bij de werknemersverzekeringen wel? Mijn conclusie ten aanzien van het wetsvoorstel tot aanpassing van het Witteveenkader is duidelijk: een prima wetsvoorstel dat bij voorkeur nog wel een tandje scherper zou mogen. Dat gaat overigens ook wel gebeuren, want er zal over enige tijd stellig blijken dat de onderhavige maatregelen niet voldoende zijn om op lange termijn onze toekomstvoorzieningen te financieren. Maar dan het wetsvoorstel Pensioenaanvullingsregelingen. Dat waarlijk monsterlijke gedrocht had nooit mogen worden ingediend zie ook het advies van de Raad van State en wordt hopelijk door de Eerste Kamer de vernieling in geholpen. Het is overigens al zeer ernstig dat de Tweede Kamer dit voorstel heeft aanvaard, vooral als men bedenkt dat hier vrijwel geen Kamerlid gelet op de beschikbare tijdspanne naar heeft kunnen kijken. Wat leert het wetsvoorstel vooral: houd sociale partners buiten de fiscale faciliëring van pensioenregelingen. Niet alleen omdat dit leidt tot een volstrekt onbegrijpelijk en onhanteerbaar begrippenapparaat (art. 5.16b Wet IB 2001: optoppingsouderdomspensioenexcedentregelingen; ik heb ze voor uw gemak even geteld: 45 letters!), 2 maar vooral omdat het wetsvoorstel leidt tot een waarlijk monsterlijk gedrocht, zowel wat betreft de systematiek van ouderdomsfaciliteiten, als wat betreft complexiteit van de regelgeving. Maar daarenboven omdat er helemaal geen reden is om het Witteveenkader meer ruimte te bieden dan in het eerder genoemde wetsvoorstel is geregeld. Het is bovendien ook ware apekool om zo n regeling tot stand te brengen die gemiddeld een paar tientjes per jaar extra opbrengt. Daar zit geen mens op te wachten. Dat bedrag kunnen mensen net zo goed uit hun netto inkomen dus niet gefacilieerd sparen. Ik hoor het u al roepen: Pensioenen zijn onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid en daar gaan werkgevers en werknemers over; terecht dus dat die zich hiermee hebben bemoeid en dat de regering daar netjes naar luistert. Fout, althans wat mij betreft. De sociale partners gaan weliswaar over arbeidsvoorwaarden en dus ook over pensioenen, maar niet over wetgeving. Daar gaan de regering en het parlement over die gezamenlijk een afspiegeling vormen van de samenleving althans in theorie, dat wel en die dus volstrekt gevolmachtigd zijn om wetgeving tot stand te brengen zonder betrokkenheid van anderen. Niet dat men naar anderen niet hoeft te luisteren, zeker wel. Maar de wetgever kan beter gezegd moet vervolgens zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. In dit geval bestaat die verantwoordelijkheid erin dat het door de sociale partners geopperde idee van de pensioenaanvullingsregelingen terzijde zou zijn geschoven. Als ik het goed begrijp, ligt het in de verwachting dat de Eerste Kamer ons hierbij te hulp gaat schieten. Het is te hopen, want de enigen die van dit wetsvoorstel echt blij worden, zijn (fiscale) pensioenadviseurs. Niets ten nadele van hen, maar toch niet echt een reden om een dergelijke regeling tot stand te brengen. Prof. dr. P. Kavelaars Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. 2 De spellingcontrole van mijn pc wijst uit dat dit woord geen goed Nederlands is, maar dat had u neem ik aan met mij ook niet verwacht. Pensioen nummer 3 september

18 De 15-jaarsfinanciering: polderen De voorwaardelijke 15-jaarsfinancering van pensioenen is een polder -product uit Na diverse Brede Herwaarderingen van het pensioen- en lijfrenteregime werd geconcludeerd dat pensionering vóór de 65-jarige leeftijd maatschappelijk gezien wellicht gewenst, maar economisch niet verantwoord is. Met ingang van 1 januari 2005, met een overgangsregeling tot 1 januari 2006, is de fiscale regelgeving voor pensioenen aangepast (het gaat om VUT, Prepensioen en Levensloop, hierna: VPL). Hoe kwam de nieuwe regeling tot stand en hoe is er sindsdien mee omgegaan? 18

19 De al langer bestaande VUT-regelingen en de kort daarvoor ingevoerde prepensioenregelingen werden in 2005 radicaal afgeschaft, behalve voor een kleine groep oudere werknemers. Ook andere oudedagsvoorzieningen, zoals de mogelijkheid om een VUT te imiteren door het afsluiten van een lijfrente, werden fiscaal niet meer gefacilieerd. Het ontslaan van mensen relatief kort voor de pensioendatum met een gouden handdruk, waardoor de (ex-)werknemer in een op VUT gelijkende positie zou komen, werd eveneens bestreden. De wetgever heeft kordaat ingegrepen: een extra heffing van in principe 52%. Maar hier eindigt de strengheid en de kordaatheid. Het polderen begint De genoemde 52% extra heffing is de eerste jaren gemitigeerd tot 26%. De vakbeweging vond in de op dat moment in te voeren Levensloopregeling een goed alternatief voor de VUT. Zoals bekend kon worden gespaard om drie jaar lang 70% van het inkomen uit te keren. Als de levensloop de laatste drie jaar voor de pensioendatum wordt uitgekeerd, lijkt deze wel erg op VUT. Eerst wilde men deze mogelijkheid bestrijden, maar zij werd uiteindelijk toegestaan. Toch twijfelden velen toen al aan de levensvatbaarheid van de Levensloopregeling. Het polderen gaat door Voor werknemers is een verschraling van de pensioenregeling zonder compensatie een verlaging van de totale arbeidsbeloning. En een verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd van bijvoorbeeld 60 naar 65 jaar is ontegenzeggelijk een verschraling. Het lag voor de hand om een niet-optimale regeling van een werknemer vóór invoering van de VPL nog snel te verbeteren. Een verbetering van de opgebouwde rechten compenseert dan de versobering van nog op te bouwen rechten. Deze compensatie voor de werknemer viel binnen de fiscale grenzen. De totale kosten van de werkgever (tot pensioendatum) zullen per werknemer gemiddeld niet groter worden, maar omdat opgebouwde pensioenrechten direct moeten worden afgefinancierd, haalt de werkgever wel lasten naar voren. Dit was niet gewenst. Bovendien, als de werknemer op korte termijn vertrekt, is hij al gecompenseerd voor een versobering van een toekomstige arbeidsbeloning waar hij helemaal geen recht meer op blijkt te hebben. Pensioen nummer 3 september

20 Hoewel het voor ingangsdatum van de wetswijziging verbeteren van de pensioenregeling voor de overheid eigenlijk afbreuk doet aan de doelstelling van deze wetgeving, was de overheid bereid mee te denken over een oplossing. Het polderen ten top De oplossing was even geniaal als simpel. Er wordt een voorwaardelijk pensioen toegekend. Werkgevers mogen later affinancieren en werknemers hebben pas onvoorwaardelijk recht op dit pensioen indien en voor zover het pensioen is gefinancierd. De lasten voor de werkgever worden niet naar voren gehaald. Vertrekkende werknemers krijgen op deze manier ook niet te veel pensioenaanspraken mee. Bovendien blijven werkgevers hierdoor extra aantrekkelijk voor werknemers; ontslag nemen leidt immers tot verlies van de voorwaardelijke rechten. Onder andere hierover hebben kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties op 5 november 2004 overeenstemming bereikt in het Sociaal Akkoord Uitwerking financiering Er zijn twee opties: 1. Het in te kopen pensioen wordt in één keer gefinancierd aan het einde van de 15-jaarsperiode of op de daarvoor liggende feitelijke pensioeningangsdatum. 2. Het in te kopen pensioen wordt van jaar tot jaar evenredig gefinancierd tot het einde van de 15-jaarsperiode of tot de daarvoor liggende feitelijke pensioeningangsdatum. Beide mogelijkheden komen voor. De eerste optie leek toentertijd vanuit de werkgever gezien aantrekkelijk. De financiering wordt maximaal uitgesteld en werknemers denken nog twee keer na voor ze opzeggen, want bij vertrek verspelen ze het extra pensioen. Nu kijken werkgevers daar wellicht wat anders tegenaan. De arbeidsmarkt is totaal veranderd en de prijs van in te kopen pensioen is gezien de lagere marktrente ook niet gunstiger geworden. Bovendien ervaart men de naderende piekuitgave na afloop van de 15-jaarsperiode toch wel als een zware last. Fiscaal Polderen? Alle pensioenkosten komen ooit ten laste van de fiscale winst. De vraag is echter wanneer. Het mogen reserveren voor toekomstige lasten leidt tot eerdere belastingbesparing en tot liquiditeitsverruiming. Er zijn daartoe twee standpunten verdedigbaar: A. een pensioen dat in maximaal vijftien jaar pas vanaf 2006 wordt opgebouwd of B. een voor 2006 reeds volledig opgebouwd pensioen dat onder omstandigheden enkel bij vroegtijdige uitdiensttreding vervalt. Ad A: pensioen wordt pas vanaf 2006 opgebouwd De gedachte dat het pensioen pas na 2006 wordt opgebouwd, lijkt in lijn met de bedoeling van partijen om het toekomstige verlies aan pensioen te compenseren. De kosten hangen samen met toekomstige arbeid. Volgens de fiscus moet fiscaal verschil worden gemaakt tussen de financiering ineens achteraf (optie 1) en de tijdsevenredige financiering (optie 2). Bij optie 1 wordt de financiering uitgesteld tot aan het einde van de periode, mits de werknemer dan nog in dienst is. Er is sprake van een piekuitgave in het jaar van financiering, terwijl de rechten worden verdiend gedurende de hele periode van maximaal vijftien jaar door in dienst te blijven. Het is dan fiscaal toegestaan om de lasten fiscaal te verdelen over deze dienstjaren. De fiscale voorziening is dan de contante waarde van een tijdsevenredig deel voor zover de betreffende diensttijd is verstreken van de koopsom te zijner tijd, waarbij een korting moet worden toegepast voor de kans dat de werknemer alsnog voor het einde van de periode uit dienst treedt. Bij optie 2 loopt de tijdsevenredige financiering parallel met de periode dat er arbeid wordt verricht. Het moment van betaling van de kosten is het moment dat deze kosten ten laste van de winst mogen komen. Er is geen voorziening mogelijk. Ad B: pensioen is voor 2006 opgebouwd en vervalt enkel bij voortijdige uitdiensttreding De omvang van de extra voorwaardelijke pensioenrechten is niet afhankelijk van de toekomstige arbeid, maar van het in het verleden (over de oude dienstjaren) ontstane pensioentekort. Het toekomstige salaris, wijzigingen in 20

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Overgang VUT naar prepensioen

Overgang VUT naar prepensioen Besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. 1. Inleiding In de praktijk is een aantal vragen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Pensioen in de Praktijk

Pensioen in de Praktijk Pensioen in de Praktijk Een gelukkig nieuwjaar! (maar wel met pensioenwerk aan de winkel ) Uiteraard opent deze eerste editie van Pensioen in de Praktijk in het nieuwe jaar met de beste wensen. Dat 2017

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011 Juridische aspecten van het pensioenakkoord Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht Stand van zaken pensioenakkoord 4 juni 2010 - Pensioenakkoord sociale partners Door kabinetsformatie vertraging

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten MEMORANDUM Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten Aan: Mevr. J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal-economische Raad Stichting van

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het...

PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het... PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het... Venlo, 29 februari 2012 Pensioen diverse actualiteiten 1. Wat houdt pensioenakkoord voor AOW in 2. Gevolgen voor pensioen 3. Hoe werkt uitstellen pensioendatum 4.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 3 Het verschil in pensioenopbouw tussen werknemer en directeur-grootaandeelhouder 19 3.1 Inleiding 19 3.2 Geschiedenis 20

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen CPB Notitie Nummer : 2004/3 Datum : 29 januari 2004 Aan : Tweede Kamerfractie PvdA (de heer Crone en de heer Depla) Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen Verzoek De Tweede Kamerleden

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie Zo denken wij er over is een uitgave van ABP Corporate Communicatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abp.nl. september 2007 ZO DENKEN WIJ ER OVER Collectief versus individueel Juridische

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

MERCER'S INBRENG VOOR DE NATIONALE PENSIOENDIALOOG 29 NOVEMBER 2014

MERCER'S INBRENG VOOR DE NATIONALE PENSIOENDIALOOG 29 NOVEMBER 2014 'S INBRENG VOOR DE NATIONALE PENSIOENDIALOOG 29 NOVEMBER 2014 1 Toekomstvisie Het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de mondiale top. Volgens de 2014 editie van de Melbourne Mercer Global Pension

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Door Wim van Kouteren, senior compliance officer Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Bij wisseling van werkgever heeft de werknemer een wettelijk recht op waardeoverdracht. Voor 2011 is de

Nadere informatie

Roadblocks op de post-witteveenweg. Jaap van Slooten, 19 november 2014

Roadblocks op de post-witteveenweg. Jaap van Slooten, 19 november 2014 Roadblocks op de post-witteveenweg Jaap van Slooten, 19 november 2014 Inhoudsopgave Onderwerpen 1. Aanpassen pensioenregeling 2. Compenseren werknemers 3. Medezeggenschap 4. Gelijke behandeling Probleemstelling

Nadere informatie

Actualiteiten pensioenen. Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur

Actualiteiten pensioenen. Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur Actualiteiten pensioenen Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur 1. Algemeen 2. Rol OR 3. Pensioenregelingen Agenda 4. Fiscale wijzigingen 2015 (rol OR bij compensatiemaatregelen) 5. Pensioenuitvoerders

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Agenda Pensioenfondsen Huidig toezicht op Nederlandse pensioenfondsen Europees toezicht financiële instellingen Solvency II voor pensioenfondsen Tot slot: Aangekondigde

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie