De EDS Pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De EDS Pensioenregeling"

Transcriptie

1 Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U, maar ook uw eventuele partner, zijn daarmee verzekerd van een Ouderdomspensioen, een Nabestaanden- en Wezenpensioen en een Arbeidsongeschiktheidspensioen.

2 Inhoud Ken uw pensioenregeling!... 1 Voor wie bestemd?... 1 Over deze brochure... 1 Jaaroverzicht... 1 Vragen?... 1 Pensioen is van alle leeftijden!... 1 Betalingsvoorbehoud... 1 Vrijwillige voortzetting... 1 De regeling in vogelvlucht... 2 De regeling... 2 Uw risico s... 2 Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar... 3 Pensioensoorten... 4 Als u in deeltijd werkt... 4 Organisatie... 5 Deelnemersbijdrage... 5 Belangrijke begrippen en bepalingen... 6 EDS Pensioenfonds... 6 Structuur van de regeling... 6 Wie zijn deelnemer?... 6 Wie zijn meeverzekerd?... 6 Pensioengevend inkomen... 6 Opbouw van pensioenrechten versus dekking op risicobasis. 7 Beëindiging deelname... 7 Scheiding... 7 Inkomende waardeoverdracht... 8 Uitgaande waardeoverdracht... 8 Indexatie... 8 De ingangsdatum...10 Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar Eerder stoppen met werken Een hoog/laag pensioen Deeltijdpensioen Ruilen van nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen. 10 Afstemming met uw pensioenverzekeraar Fiscale normen inzake de pensioenuitkeringen... 11

3 Uitbetaling van pensioenuitkeringen Basisregeling...12 Pensioensalaris en beschikbare premies Aanwending van de beschikbare premies Kosten en risicopremies Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Excedentregeling...15 Excedentsalaris en beschikbare premie Vaststelling van de beschikbare premie Aanwending van de beschikbare premies Kosten en risicopremies Omzetting in nabestaandenpensioen Aanwending kapitaal Aanvullend nabestaandenpensioen Wezenpensioen Voortzetting pensioenopbouw Mogelijkheden voor extra pensioenopbouw...19 Individuele Pensioenspaarregeling Spaarloon Het bonuspensioen ANW-aanvulling...20 ANW-aanvulling WIA-aanvulling...20 WIA-excedentpensioen Compensatieregeling...21 Informatie en klachten...22 Informatieverstrekking Recht op informatie van het pensioenfonds Klachten- en geschillenregeling Verder zoeken...23 Tekst, redactie en vormgeving Meer informatie De EDS pensioenregeling - 3

4

5 Ken uw pensioenregeling! Pensioen is geen gemakkelijk onderwerp, maar wel een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. De brochure geeft uitleg over de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie en over de invloed die u zelf kunt uitoefenen op onderdelen ervan. Voor wie bestemd? De brochure is bestemd voor u, als deelnemer aan de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie. Over deze brochure We hopen dat u met deze brochure uw kennis over uw pensioenregeling zult vergroten. Dat is belangrijk, omdat u zelf invloed kunt uitoefenen op onderdelen ervan. Op de site van het EDS Pensioenfonds (http://www.eds-pensioenfonds.nl) is het officiële pensioenreglement opgenomen. Dit pensioenreglement en uiteraard niet deze brochure is het formele document dat van toepassing is. Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst de regeling in vogelvlucht beschreven, alsmede de organisatie van de uitvoering. Vervolgens vindt u een overzicht van belangrijke begrippen en bepalingen. Daarna volgt een uitvoerige behandeling van de regeling. Tenslotte wordt ingegaan op overgangs- en garantiebepalingen. Dit jaaroverzicht is bij alle pensioenuitvoerders in Nederland ongeveer gelijk. Het heet daarom Uniform Pensioenoverzicht of afgekort UPO. Gebruik deze brochure bijvoorbeeld bij het lezen van uw jaaroverzicht, waarop de voor u relevante pensioeninformatie is opgenomen. Vragen? Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u die (bij voorkeur) per of telefonisch aan onze Helpdesk stellen. U kunt deze bereiken via of Overigens vindt u op de website de meest recente wijzigingen en actuele zaken. Pensioen is van alle leeftijden! Ongeacht uw leeftijd, is pensioen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, zowel voor wanneer u gepensioneerd bent, als voor nu: bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Dus: bestudeer uw pensioenregeling... voor u en uw partner! Betalingsvoorbehoud Let op! HP heeft zich het recht voorbehouden zijn bijdrage aan de pensioenregeling te verminderen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Als HP een beroep op dit voorbehoud doet, dan zult u vanaf dat moment minder pensioen krijgen dan u kunt lezen in deze brochure. Vrijwillige voortzetting De EDS pensioenregeling biedt geen mogelijkheden om mee te blijven doen aan de pensioenregeling na afloop van het dienstverband met HP. Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u in bepaalde gevallen overigens wel meedoen aan de pensioenregeling. Meer daarover leest u bij Arbeidsongeschiktheid in deze brochure. Jaaroverzicht In de brochure wordt her en der verwezen naar het jaaroverzicht. Hiermee wordt het EPF jaaroverzicht bedoeld, dat ieder jaar verschijnt. De EDS pensioenregeling - 1

6 De regeling in vogelvlucht Uiteindelijk gaat het bij de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie om wat er wordt uitgekeerd bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Die bedragen kunt u vinden in het jaaroverzicht. In dit hoofdstuk worden de diverse pensioensoorten kort toegelicht. De regeling U doet mee met deze pensioenregeling vanaf de datum die in de begeleidende brief bij deze brochure is genoemd. De hier beschreven pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat er een pensioenkapitaal wordt opgebouwd door de inbreng van premies en het rendement. Op het moment van pensionering koopt u met het dan beschikbare pensioenkapitaal een ouderdomspensioen (OP) en eventueel een nabestaandenpensioen (NP). U kunt dit doen bij een verzekeraar naar keuze. Als u overlijdt na afloop van uw dienstbetrekking wordt het gespaarde bedrag gebruikt om een nabestaandenpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen in te kopen. In vaktermen wordt dit een premieovereenkomst genoemd. Tijdens uw dienstbetrekking bent u ook verzekerd voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Die pensioenen worden vastgesteld op basis van het laatste loon. Als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, gaat er een pensioen in van een vaste hoogte. In vaktermen wordt dit een uitkeringsovereenkomst genoemd. De EDS Pensioenregeling is een aanvulling op de wettelijke AOW, ANW en WAO/WIA uitkeringen. Uw risico s De risico s die u loopt verschillen bij een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Hierna beschrijven wij in hoofdlijnen uw risico s. Het risico van ouder worden Uitkeringsovereenkomst De mens wordt gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat het pensioen ook steeds langer moet worden uitgekeerd. Dit risico komt voor rekening van ons pensioenfonds. Ons pensioenfonds zal de premie steeds zodanig vaststellen dat met het ouder worden van de mens rekening wordt gehouden. Premieovereenkomst Doordat de mens gemiddeld steeds ouder wordt, is het waarschijnlijk bij uw pensionering duurder dan nu om pensioen in te kopen. Uw pensioen moet dan immers langer worden uitgekeerd. Dit risico komt voor uw rekening. Bij uw pensionering wordt uw gespaarde bedrag aangewend om pensioen in te kopen. Hoe duurder dat pensioen is, hoe lager uw uitkering is. Beleggingsrisico en herstelplan Uitkeringsovereenkomst Uw uitkeringen blijven normaal gesproken minimaal gelijk. De waarde van pensioenen die ons pensioenfonds moet uitkeren wordt belegd door ons pensioenfonds. Voor die beleggingen heeft de overheid strenge eisen gesteld. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat ons pensioenfonds niet te grote risico s neemt. Uw uitkeringen zijn normaal gesproken niet afhankelijk van de schommelingen op de beurs. Toch kan het gebeuren dat de koersen erg dalen in een korte periode. Het kan dan zijn dat onze beleggingen te weinig waard zijn om alle pensioenen te kunnen blijven uitkeren of dat het risico bestaat dat het pensioenfonds op lange termijn niet meer alle pensioenen kan uitkeren. In dat geval zullen wij een herstelplan maken. Dat herstelplan moet voldoen aan bepaalde eisen. De Nederlandsche Bank ziet daarop toe. Ons pensioenfonds zal dan proberen om binnen een bepaalde periode weer voldoende geld te hebben om uw pensioen weer te kunnen garanderen. Als dat niet lukt, moet ons pensioenfonds als De EDS pensioenregeling - 2

7 noodmaatregel uw pensioen verlagen. Dat zal alleen gebeuren als het echt niet meer anders kan. Er zijn twee soorten herstelplannen. Een langetermijnherstelplan en een kortetermijnherstelplan. Langetermijnherstelplan Bij een langetermijnherstelplan zijn de beleggingen van ons pensioenfonds nu nog voldoende waard om alle pensioenen helemaal uit te kunnen keren, maar bestaat het risico dat ons pensioenfonds dat na een bepaalde tijd niet meer kan als er tegenvallers zijn. Daarom moet ons pensioenfonds een extra geldpot hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. Ons pensioenfonds moet dan een plan maken om binnen 15 jaar weer voldoende geld in die extra geldpot te hebben. Ons pensioenfonds heeft op dit moment een langetermijnherstelplan nodig. Kortetermijnherstelplan Bij een kortetermijnherstelplan zijn de beleggingen niet meer voldoende waard om alle pensioenen te kunnen blijven uitkeren. Daarbij moet ons fonds overigens meer geld hebben dan de waarde van alle pensioenen. Er moet immers altijd wat geld zijn voor tegenvallers. pensioenuitvoerder kan dan immers een hoger rendement halen met uw pensioengeld. Dat geeft uw pensioenuitvoerder aan u door in de vorm van een hoger pensioen. Het risico van een laag rendement en een onvoordelig inkooptarief komen voor uw rekening. Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar De EDS Pensioenregeling heeft een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. U gaat standaard met pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. In deze brochure noemen wij dat steeds de pensioendatum. Als u wilt, kunt u op een hogere of lagere leeftijd met pensioen gaan echter niet later dan op uw 70- jarige leeftijd. Aan eerder of later met pensioen gaan zijn voorwaarden verbonden. Die voorwaarden leest u in het pensioenreglement. Als u eerder met pensioen gaat moet het pensioen langer worden uitgekeerd. Uw pensioen wordt daardoor lager. Als u later met pensioen gaat moet het pensioen korter worden uitgekeerd. Uw pensioen wordt daardoor hoger. In uw jaaroverzicht is uitgegaan van uw pensioendatum. Als ons pensioenfonds niet meer voldoende geld heeft dan moet het een plan maken om binnen 3 jaar weer voldoende geld te hebben. Ons pensioenfonds heeft op dit moment een kortetermijnherstelplan nodig. De werkgever heeft toegezegd om een gedeelte van het tekort bij te storten. Uw pensioen zal dus op dit moment niet worden verlaagd. Premieovereenkomst Uw ingelegde premies worden belegd. Uw ingelegde premies worden vermeerderd of verminderd met het rendement dat u behaalt met uw beleggingen. Hoeveel geld u bij uw pensionering heeft, hangt hier dus ook van af. Dit geld wordt bij uw pensionering gebruikt om pensioen in te kopen. Hoe hoger het rendement is dat u haalt, hoe hoger uw uitkering is. Maar dit betekent dus ook dat hoe lager uw rendement is, hoe lager uw pensioen is. Dit risico ligt bij u. Hoeveel pensioen u krijgt is ook afhankelijk van de rentestand voor heel langlopende leningen als u met pensioen gaat. Als deze rente hoog is krijgt u meer pensioen dan als hij laag is. Uw De EDS pensioenregeling - 3

8 Pensioensoorten Hieronder worden de pensioensoorten kort toegelicht: Voor als u gepensioneerd bent Dit zijn prognoses, ervan uitgaande dat u bij HP werkt tot de pensioenrichtleeftijd. Ouderdomspensioen (OP) Dit is het jaarlijkse richtbedrag dat u vanaf de pensioendatum ontvangt, tot het eind van de maand waarin u overlijdt. Het is mogelijk een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken voor de inkoop van een NP. Uiteraard wordt daardoor het OP dan lager dan het verrmelde richtbedrag. Als u met pensioen gaat wordt standaard een deel van uw gespaarde kapitaal gebruikt voor NP. Dit NP bedraagt normaal gesproken 70% van uw OP. Met goedkeuring van uw partner kunt ook kiezen voor een lager NP. Als u geen partner heeft wordt uiteraard het hele gespaarde kapitaal gebruikt voor OP. Voor als u werkt De onderstaande pensioensoorten zijn uitsluitend verzekerd tijdens uw actieve deelnemerschap, dat wil normaal gesproken zeggen dat u meedoet aan de pensioenregeling zolang u in dienst bent van HP. Maar ook als u arbeidsongeschikt bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden nog actief deelnemer zijn. U doet dan na afloop van uw dienstbetrekking nog voor een deel of helemaal mee. Hoe groot dat deel is hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheid. Meer hierover leest u elders in deze brochure. Nabestaandenpensioen (NP) Dit is het jaarlijkse bedrag dat aan uw partner wordt uitgekeerd indien u overlijdt. De uitkering gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. De uitkering eindigt aan het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Wezenpensioen Dit is het jaarlijkse bedrag, dat aan uw kinderen wordt uitgekeerd indien u overlijdt. Dit bedrag wordt verdubbeld zodra zij ouderloze wezen zijn. De uitkering gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. De uitkering eindigt als uw kind 18 wordt. Als uw kind dan nog onderwijs volgt, kan het nog langer een uitkering krijgen. De uitkering eindigt dan zodra uw kind geen onderwijs meer volgt en in ieder geval zodra uw kind 27 wordt. Als uw kind tijdens de uitkeringsperiode overlijdt, dan eindigt de uitkering aan het einde van de maand waarin het overlijdt. De voorwaarden voor het krijgen van een uitkering tijdens het volgen van onderwijs vindt u in het pensioenreglement. ANW-aanvullingspensioen Dit is de jaarlijkse aanvulling op de ANW uitkering. Uw partner krijgt deze aanvulling ook als hij/zij geen recht heeft op ANW. De aanvulling gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd aan uw partner, tot de eerste van de maand waarin hij/zij 65 jaar wordt. WIA-excedentpensioen Dit is het jaarlijkse bedrag, dat tijdens uw arbeidsongeschiktheid aan u wordt uitgekeerd. Het WIA-excedentpensioen gaat in op de dag dat uw WIA-uitkering ingaat en eindigt zodra u niet meer arbeidsongeschikt bent. Als u op de pensioendatum nog arbeidsongeschikt bent, eindigt uw WIA-excedentpensioen op de pensioendatum. Als uw arbeidsongeschiktheid afneemt eindigt uw uitkering voor het deel dat u niet meer arbeidsongeschikt bent. Als u in deeltijd werkt Als u in deeltijd werkt wordt uw ouderdoms-, (aanvullend) nabestaanden en wezenpensioen vastgesteld alsof u voltijds zou werken. Daarvan krijgt u dan een evenredig deel. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt en verdient, dan zou u bij een volledige dienstbetrekking De EDS pensioenregeling - 4

9 verdienen. Uw pensioen wordt dan vastgesteld op basis van uw salaris van , maar wordt vervolgens vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage van 60%. Dit geldt niet voor het ANW-aanvullingspensioen en het WIA-excedentpensioen. Het ANW-aanvullingspensioen is een vast bedrag dat voor werknemers die deeltijd werken of hebben gewerkt wordt verlaagd. Hierbij wordt gekeken naar uw hele dienstverband en uw arbeidsduur tijdens het dienstverband. De exacte berekening vindt u in het pensioenreglement. Het WIA-excedentpensioen wordt vastgesteld op basis van uw deeltijdsalaris. Organisatie HP heeft de uitvoering van de pensioenregeling neergelegd bij het EDS Pensioenfonds (EPF), dat de meeste taken uitbesteed heeft aan gespecialiseerde partners. Het Bestuur van het EPF bestaat uit zes leden. De helft van het aantal bestuursleden wordt op voordracht van de OR door de Deelnemersraad benoemd. De overige bestuursleden worden benoemd door HP. Het bestuur legt verantwoording over haar functioneren af aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zijn HP, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De Deelnemersraad bestaat uit zes leden. De raad heeft een adviserende bevoegdheid. De Deelnemersraad wordt gekozen door de deelnemers en de pensioengerechtigden. De administratie is ondergebracht bij ACS HR Solutions, dat ook de Helpdesk-functie uitvoert. Al uw vragen over de pensioenregeling kunt u stellen aan deze Helpdesk, te bereiken via of Deelnemersbijdrage De door u verschuldigde bedragen worden maandelijks geïnd door HP, zie uw salarisstrook. De EDS pensioenregeling - 5

10 Belangrijke begrippen en bepalingen In dit hoofdstuk staan, ter introductie, enkele belangrijke begrippen en bepalingen van de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie. De pensioentechnische details, alsmede de keuzemogelijkheden, staan in de volgende hoofdstukken. EDS Pensioenfonds HP heeft de uitvoering van de pensioenregeling neergelegd bij het EDS Pensioenfonds (EPF). Structuur van de regeling De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie bestaat uit diverse onderliggende regelingen ( modules ): Basispremieregeling Excedentregeling ANW en WIA aanvullingen Compensatieregeling Individuele Pensioenspaarregeling. De regelingen worden in detail behandeld in de hierna volgende hoofdstukken. De Individuele Pensioenspaaregeling wordt niet behandeld. Die regeling gaat over een vrijwillige bijdrage die u kunt storten voor extra ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen. Als u gaat deelnemen aan die regeling, dan ontvangt u een aparte brochure voor die regeling. Door bovenstaande opbouw van de regeling is deze vergelijkbaar met de standaard hybride EDS Pensioenregeling, waarin de basis een middelloonregeling is en de excedentregeling een beschikbare premieregeling. De franchise, grensbedrag, premies en eigen bijdrage zijn in beide varianten gelijk. Wie zijn deelnemer? De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie geldt voor alle voormalige EDS medewerkers die onder de EDS CAO vallen (zonder minimumleeftijd) en individueel hebben gekozen voor deze regeling. Wie zijn meeverzekerd? Uw partner is meeverzekerd wanneer u getrouwd bent, uw partnerschap bij de gemeente is geregistreerd of wanneer u en uw partner bij de notaris een samenlevingscontract zijn aangegaan en u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden leest u in het pensioenreglement. Uw kinderen zijn meeverzekerd zolang ze jonger zijn dan 18 jaar, in sommige gevallen geldt een maximum leeftijd van 26 jaar. De meeverzekering blijft gelden tot uw pensionering, zolang u in dienst bent bij HP. Onder kinderen worden niet alleen uw eigen kinderen verstaan, maar ook uw stief- en pleegkinderen die door u worden onderhouden. De exacte voorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen om wezenpensioen te krijgen leest u in het pensioenreglement. Pensioengevend inkomen Het pensioengevend inkomen bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft het jaarinkomen, bestaande uit 12 keer uw bruto maandsalaris plus de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. (Samen is dit 13,8 keer uw maandsalaris.) De ploegentoeslag die u eventueel ontvangt, is een onderdeel van het maandsalaris. In het pensioenreglement wordt het vaste deel pensioensalaris genoemd. Het variabele deel van uw pensioengevend inkomen bestaat uit de pensioenopbouw over uw bonus. U kunt zelf bepalen of u over een bonus pensioen wilt opbouwen. In het pensioenreglement wordt het variabele deel aanvullende pensioengrondslag genoemd. Welke bonus onder uw pensioengevend inkomen valt en hoe dit pensioengevend inkomen wordt vastgesteld leest u in het pensioenreglement. De EDS pensioenregeling - 6

11 Opbouw van pensioenrechten versus dekking op risicobasis Tijdens uw deelnemerschap bouwt u jaarlijks een stukje pensioen voor later op. Dat wil zeggen: Hoe langer u in dienst van HP bent, hoe meer u heeft opbouwd. U houdt uw opgebouwde pensioen ook nadat uw dienstverband bij HP is beëindigd. Tijdens uw deelnemerschap zijn er ook pensioenen op risicobasis verzekerd. Deze pensioenen zijn alleen verzekerd zolang daar premie voor wordt betaald. Alleen tijdens uw deelnemerschap wordt er premie betaald. Deze pensioenen vervallen daarom zodra uw deelnemerschap eindigt, bijvoorbeeld doordat uw dienstverband bij HP eindigt. Dus zolang u meedoet met de pensioenregeling bent u verzekerd voor deze pensioenen. Zodra u niet meer meedoet bent u niet langer verzekerd hiervoor. Beëindiging deelname De volgende situaties zijn te onderscheiden waarin het deelnemerschap eindigt en u dus niet langer meedoet met de pensioenregeling: Ontslag U wordt dan een gewezen deelnemer, ook wel aangeduid als slaper. U houdt dan uw opgebouwde ouderdomspensioen en uw gespaarde kapitaal in de excedentregeling. Een deel van dat opgebouwde ouderdomspensioen wordt automatisch gebruikt voor nabestaandenpensioen. U kunt ook kiezen voor minder nabestaandenpensioen. Maar dat mag alleen als uw partner dat goedkeurt. Welke keuzes u heeft leest u in het pensioenreglement. Alle andere pensioenen zijn op risicobasis verzekerd en vervallen dus. U heeft dus geen recht meer op aanvullend nabestaanden-, wezen- en ANW-aanvullingspensioen als u na uw ontslag overlijdt. Meer daarover leest u elders in deze brochure. Als u direct na u ontslag in de WW komt, blijft u tijdens de WW ook voor een deel verzekerd voor nabestaandenpensioen voor uw partner. Ook hierover leest u meer elders in deze brochure. Ook heeft u na uw ontslag geen recht meer op WIA-excedentpensioen. Op een al ingegaan WIA-excedentpensioen blijft u natuurlijk wel recht houden zolang u arbeidsongeschikt bent. Dat pensioen kan wel lager worden als uw arbeidsongeschiktheid afneemt. Pensionering U wordt dan een gepensioneerde, waarbij uw opgebouwde ouderdomspensioen tot uitkering komt en het eventueel door u gespaarde kapitaal wordt omgezet in ouderdomspensioen. Overlijden Uw meeverzekerde partner en kinderen hebben dan recht op een uitkering van nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Als u meedoet aan de excedentregeling en u gekozen heeft voor aanvullend nabestaandenpensioen, heeft uw partner daar ook recht op. Scheiding Verevening van ouderdomspensioen Als u was getrouwd of uw partnerschap had geregistreerd bij de burgerlijke stand, heeft uw expartner recht op pensioenverevening. Dat betekent dat een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. De hoofdregel is dat het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerde partnerschap voor de helft aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Als u of uw ex-partner binnen 2 jaar na uw scheiding het wettelijke formulier naar ons pensioenfonds opstuurt, dan keert ons pensioenfonds het aan uw ex-partner toekomende deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uit. Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft uw (ex- )partner recht op het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van uw relatie. Het deel van het nabestaandenpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner het bijzonder nabestaandenpensioen ontvangen. De EDS pensioenregeling - 7

12 In onze pensioenregeling bouwt u niet direct pensioen op. U bouwt een kapitaal op dat wordt gebruikt om pensioen in te kopen. Bij pensioenverevening gaat het dus om het kapitaal dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd voor ouderdomspensioen. Dit kapitaal wordt inclusief het daarmee behaalde rendement gebruikt om pensioen in te kopen dat normaal gesproken voor de helft aan uw ex-partner zal worden uitbetaald. Een deel van het kapitaal is bestemd voor nabestaandenpensioen. Dit kapitaal is na beëindiging van uw relatie bedoeld om bijzonder partner pensioen voor uw ex-partner in te kopen. De (ex-)partners kunnen hier van afwijken bij huwelijkse voorwaarden of bij een echtscheidingsconvenant. Een informatiebrochure en het wettelijke formulier voor pensioenverevening is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw echtscheidingsadvocaat. Inkomende waardeoverdracht Als u bij HP komt werken, kunt u de waarde van uw eerder opgebouwde pensioenen naar de EDS regeling laten overdragen. Dit dient u zelf aan te vragen bij het EPF. Als u dit niet binnen zes maanden aanvraagt vervalt uw recht op waardeoverdracht. Het EPF vraagt dan bij uw vorige pensioenuitvoerder alle gegevens op. U ontvangt van ons pensioenfonds een schriftelijke opgave waarop de overdrachtswaarde, het extra spaarbedrag, de extra pensioenen en de extra deelnemingsjaren staan. Daarnaast vindt u een opgave van de wijze waarop uw vorige werkgever uw opgebouwde pensioenen verhoogde (indexatie). Meer informatie over indexatie bij ons pensioenfonds, vindt u elders in deze brochure. Indexatie geldt niet voor het bedrag dat u spaart en de pensioenen die u daarvoor aankoopt. Daarvoor is uw pensioen namelijk afhankelijk van het beleggingsresultaat dat u haalt. Waardeoverdracht zorgt er ook voor dat uw pensioenen worden samengevoegd bij één pensioenuitvoerder. Maar dit hoeft geen reden voor u zijn om hiervoor te kiezen. In de eerste plaats is het natuurlijk van belang dat aan uw wensen wordt voldaan en u er ((naar verwachting) financieel) op vooruit kan gaan. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of u de waarde wil overdragen. Als u wil overdragen moet u binnen 2 maanden nadat u de opgave heeft ontvangen een verzoek aan ons pensioenfonds doen voor waardeoverdracht. Voor waardeoverdracht van nabestaandenpensioen heeft u overigens instemming van uw partner nodig. Het nabestaandenpensioen kan door de waardeoverdracht namelijk lager worden dan het daarvoor was. Het pensioenfonds werkt alleen mee aan waardeoverdrachten als daarvoor een wettelijke verplichting geldt of indien hierover afspraken zijn gemaakt met de werkgever. Uitgaande waardeoverdracht Als gewezen deelnemer heeft u het recht de waarde van de door u opgebouwde pensioenen over te dragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit kunt u zelf aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder; Ook hiervoor geldt dat u dit binnen zes maanden dient te doen om zeker te stellen dat u recht heeft op waardeoverdracht. Het kapitaal blijft renderen tot de datum van feitelijke overdracht. Voor waardeoverdracht van nabestaandenpensioen heeft u overigens instemming van uw partner nodig. Het nabestaandenpensioen kan door de waardeoverdracht namelijk lager worden dan het daarvoor was. Het pensioenfonds werkt alleen mee aan waardeoverdrachten als daarvoor een wettelijke verplichting geldt of indien hierover afspraken zijn gemaakt met de werkgever. Indexatie Onder indexatie verstaan wij verhoging van uw opgebouwde pensioen, om er voor te zorgen dat uw pensioen zo min mogelijk van zijn waarde verliest door inflatie. Uw pensioen is nog niet ingegaan: Kunt u met uw pensioen nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog De EDS pensioenregeling - 8

13 uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van: hoeveel pensioenpremie is betaald (de ingelegde bedragen); hoeveel kapitaal (inclusief bijgeschreven rente) er is (hoeveel u heeft gespaard); hoeveel pensioen u met dat kapitaal (uw gespaarde bedrag) kunt kopen. Uw pensioen is ingegaan: Pensioen dat u of uw nabestaanden inkopen voor kapitaal dat het EPF uitkeert is gelijkblijvend, tenzij u of uw nabestaanden zelf een jaarlijkse verhoging inkopen voor het kapitaal. Pensioen dat het EPF uitbetaalt, wordt aangepast aan de stijging van de lonen of prijzen nadat het is ingegaan. EPF probeert dan ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de procentuele stijging van de prijsindex CBS Alle huishoudens. Hoe de prijsindex wordt vastgesteld, leest u in het pensioenreglement. EPF betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. De EDS pensioenregeling - 9

14 De ingangsdatum De EDS Pensioenregeling is een flexibele regeling. De leeftijd waarmee u met pensioen gaat is één van de mogelijke keuzes. Een hoog/laag- en deeltijd-pensioen zijn andere keuzes. Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar De pensioenrichtleeftijd bedraagt 65 jaar, dat wil zeggen dat de standaard pensioeningangsdatum is gesteld op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Dit geldt voor zowel actieve als gewezen deelnemers. Eerder stoppen met werken U kunt er voor kiezen om vroeger met pensioen te gaan. Die keuze heeft u ook als u gewezen deelnemer bent. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wat die voorwaarden zijn leest u in het pensioenreglement. Uw pensioenuitkering wordt in dat geval wel lager: er wordt dan immers minder lang pensioen opgebouwd, terwijl het opgebouwde pensioen over meer jaren moet worden uitgekeerd. U dient een vroegere ingangsdatum tenminste 3 maanden voor de beoogde ingangsdatum aan te vragen bij het EPF. Een hoog/laag pensioen Vanaf uw gekozen ingangsdatum, kunt u kiezen of u de eerste jaren een hoger pensioen wilt. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de eerste 5 jaren een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Erna is uw pensioen dan uiteraard lager. De eerste jaren profiteert u zo maximaal van het hogere pensioen, terwijl u later wellicht met minder toe kunt. De verhouding tussen een hoog/laag pensioen is standaard vastgesteld op 100:75. U kunt dit zogeheten variabele pensioen tot uw 70e hoger laten uitkeren. De hoogte van het nabestaandenpensioen en het Overbruggingspensioen verandert overigens niet door de variatie in het ouderdomspensioen. Deeltijdpensioen U kunt ook voordat u 65 jaar wordt met deeltijdpensioen, maar niet eerder dan vanaf uw 60 e. De periode dat u met deeltijdpensioen gaat is minimaal een jaar. Uiteraard zult u eerst met HP afspraken moeten maken voor welk deel van de werktijd u in dienst blijft. Het andere deel bent u dan met pensioen. Dit houdt wel in dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder ingaat en dat u uiteindelijk een lager pensioen overhoudt. U dient een vroegere deeltijdpensioendatum tenminste 3 maanden voor de beoogde ingangsdatum aan te vragen bij het EPF. Voor het deeltijdpensioen gelden bepaalde voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn leest u in het pensioenreglement. Ruilen van nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, wordt een deel van uw kapitaal gebruikt voor nabestaandenpensioen. Na goedkeuring van uw partner kunt u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. Als u uit dienst treedt heeft u de mogelijkheid uw kapitaal te gebruiken bij een verzekeraar voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bedraagt dan 70% van het ouderdomspensioen. Maar met goedkeuring van uw partner kunt u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. Meer hierover leest u bij behandeling van het nabestaandenpensioen. Afstemming met uw pensioenverzekeraar De keuzes die u maakt met betrekking tot de flexibilisering van uw pensioen zult u bij uw pensionering dienen af te stemmen met de verzekeraar die u kiest voor de inkoop van uw pensioen. De EDS pensioenregeling - 10

15 Fiscale normen inzake de pensioenuitkeringen Er gelden ingewikkelde fiscale normen, die beogen te voorkomen dat u vanaf de pensioeningang een bovenmatige pensioenuitkering krijgt. Bij uw uitkering, maar ook bij de keuzes die u maakt, moeten wij daarmee rekening houden. Dit kan tot gevolg hebben dat u een bepaalde gewenste keuze niet kunt maken. Meer hierover leest u in het pensioenreglement. Uitbetaling van pensioenuitkeringen De pensioenen worden in maandelijkse termijnen uitbetaald, onder inhouding van premies en belastingen. De EDS pensioenregeling - 11

16 Basisregeling In de Basispremieregeling wordt het pensioen gebaseerd op het in elk jaar verdiende salaris. Hierin spaart u elk jaar een deel van uw pensioensalaris. Het kapitaal dat u zo opbouwt, wordt op de pensioendatum omgezet in pensioen. Daarnaast is ook een Nabestaandenpensioen verzekerd. Dit percentage is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat u jaarlijks spaart wordt beschikbare premie genoemd. Voorbeeld Basispremieregeling, leeftijd 46 jaar Salaris Franchise Pensioensalaris Pensioensalaris en beschikbare premies Het ouderdomspensioen is bedoeld als aanvulling op de AOW die u vanaf uw 65e ontvangt. Daarom bouwt u over een deel van uw salaris geen pensioen op. Dit deel wordt de franchise genoemd. De franchise is een vast bedrag dat jaarlijks door het EPF-Bestuur kan worden aangepast. Het pensioengevend inkomen waarover u in de Basispremieregeling pensioen opbouwt wordt pensioensalaris genoemd. Dit pensioensalaris bedraagt in de Basispremieregeling maximaal (bedrag juli 2011). Uw pensioensalaris minus de franchise is uw pensioengrondslag. Op uw pensioensalaris wordt de franchise ( in 2011) in mindering gebracht. Over het resterende bedrag bouwt u pensioen op. In onderstaand rekenvoorbeeld is dit Het bedrag dat u jaarlijks spaart is een percentage van uw pensioengrondslag. Leeftijd Premie t/m 19 4,3% 20 t/m 24 4,9% 25 t/m 29 6,0% 30 t/m 34 7,2% 35 t/m 39 8,9% 40 t/m 44 10,8% 45 t/m 49 13,3% 50 t/m 54 16,3% 55 t/m 60 20,3% 60 t/m 65 25,6% Premiepercentage bij 46 jaar 13,3% Beschikbare premie 3059 De beschikbare premies worden belegd en op de pensioendatum koopt u met de opbrengst van de beleggingen pensioen in bij een verzekeraar naar eigen keuze. Hoeveel pensioen u tegen die tijd precies kunt inkopen, hangt onder meer af van uw beleggingresultaten, de rentestand van zeer langlopende leningen en uw salarisontwikkeling. HP betaalt de beschikbare premie en houdt een deel in op uw salaris (zie uw CAO). Als u een bonus ontvangt kan u er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen een aanvullende pensioengrondslag te laten vaststellen. Over die aanvullende pensioengrondslag bouwt u dan pensioen op. Aanwending van de beschikbare premies Als deelnemer aan de regeling komt u standaard in de LifeCycle mix, waarbij het beleggen van de premies automatisch gebeurt en u er geen omkijken naar heeft. Dat fonds gaat uw pensioengeld steeds voorzichtiger beleggen naarmate uw pensioendatum nadert. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen. U heeft dan voor de belegging van uw premies de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. U neemt zelf deze beslissing. Een uitgebreide brochure heeft u reeds ontvangen of is anders op de pensioensite op te halen. De EDS pensioenregeling - 12

17 De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij ING Investment Management en de uitgebreide brochure voor individueel beleggen staat op de pensioensite Daar kunt u ook een brochure vinden met informatie over beleggen met behulp van de LifeCycle-mix. Kosten en risicopremies Op de beschikbare premie vanuit de Basispremieregeling worden geen vaste kosten in rekening gebracht. De jaarlijkse beheerkosten van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de koersen van de beleggingsfondsen. Het in te leggen bedrag wordt voor u belegd volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met het pensioenfonds. Nabestaandenpensioen Uw nabestaandenpensioen dat ingaat als u overlijdt tijdens uw dienstbetrekking is een eindloonregeling. Dit betekent dat de hoogte van uw nabestaandenpensioen afhangt van uw laatste pensioensalaris bij HP. Uw laatste pensioensalaris is vastgesteld op 1 juli van het jaar waarin u overlijdt. U heeft alleen recht op dit nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens uw dienstbetrekking bij HP. Dit nabestaandenpensioen vervalt zodra u de dienst verlaat. De hoogte van uw nabestaandenpensioen is afhankelijk van een aantal factoren: De hoogte van uw laatste pensioensalaris. De franchise. U krijgt niet over uw hele pensioensalaris nabestaandenpensioen. Dat is ook niet nodig omdat uw partner ook uitkeringen van de overheid krijgt zoals Anw en/of AOW. Om die reden wordt een bedrag van uw pensioensalaris afgetrokken. Dit bedrag wordt de franchise genoemd. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast. De wijze waarop de franchise wordt vastgesteld vindt u terug in het pensioenreglement; De hoogte van uw pensioengrondslag. Het pensioensalaris minus de franchise is de grondslag waarover uw pensioen wordt berekend. Dit wordt daarom de pensioengrondslag genoemd. Uw diensttijd. Voor ieder dienstjaar dat u kunt behalen tot aan de 65-jarige leeftijd krijgt u 1,4%. De exacte berekening van deze periode vindt u terug in het pensioenreglement. Of u in voltijd of deeltijd werkt. Hoe uw pensioen wordt bepaald als u in deeltijd werkt vindt u elders in deze brochure. Tevens biedt de pensioenregeling een Anwaanvulling. Zodra u uit dienst gaat, blijft uw kapitaal beschikbaar. Mocht u komen te overlijden dan is dit kapitaal beschikbaar voor het aankopen van een nabestaandenpensioen bij een verzekeraar naar keuze. Wezenpensioen Zolang u in actieve dienst bent zijn uw kinderen altijd verzekerd van een Wezenpensioen ingeval u mocht komen te overlijden. Het Wezenpensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Zolang een kind valt onder de AKW, de ANW, de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Studiekosten is er na uw overlijden tijdens actief dienstverband recht op een Wezenpensioen tot en met het 26e jaar van uw kind. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van uw pensioengrondslag en het aantal te halen dienstjaren tot aan de 65-jarige leeftijd. Per dienstjaar bedraagt het wezenpensioen 0,175% van de pensioengrondslag. Het totale wezenpensioen dat wordt uitgekeerd bedraagt maximaal de hoogte van het nabestaandenpensioen. Mocht uw kind ouderloos worden, dan ontvangt het een verdubbeld Wezenpensioen. Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid Bij gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunt u, mits u 40 jaar of ouder bent op de ontslagdatum, een beroep doen op een bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Zolang u werkloos bent, dat wil zeggen een zogenaamde loongerelateerde WW uitkering ontvangt, wordt De EDS pensioenregeling - 13

18 deze bijdrage gebruikt om de opbouw van uw pensioen zo goed mogelijk voort te zetten. Als u aansluitend op uw dienstverband bij HP recht heeft op WW houdt u gedurende uw WW recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen is gelijk aan 70% van uw opgebouwde ouderdomspensioen en is op risicobasis verzekerd. Na afloop van uw WW vervalt het dus zonder waarde. Een gedeelte van het ouderdomspensioen wordt omgezet in nabestaandenpensioen. U hebt de keuze om hiervan af te wijken. Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Mocht u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, dan gaat de opbouw van uw pensioen door. De mate van uw arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de opbouw. Naast het Ouderdomspensioen blijft ook het Nabestaandenen Wezenpensioen verzekerd. De pensioengrondslag (vaste jaarinkomen minus franchise) op het moment van de arbeidsongeschiktheid is maatgevend. U bent daarna geen of minder premie verschuldigd. Uiteraard blijft u ook gewoon verzekerd voor het deel dat u nog wel werkt bij HP. Op welke voortzetting u exact recht heeft, leest u in het pensioenreglement. Tevens biedt de pensioenregeling een aanvulling op de WIA boven de WAO-grens tot een bepaald maximum en een ANW-aanvulling. De EDS pensioenregeling - 14

19 Excedentregeling De Excedentregeling is van toepassing op uw pensioengevend inkomen boven de salarisgrens van de Basispremieregeling. Hierin spaart u elk jaar een deel van uw pensioengevend inkomen. Het kapitaal dat u daarmee opbouwt, wordt als u met pensioen gaat of overlijdt omgezet in pensioen. Daarnaast kan ook een aanvullend Nabestaandenpensioen worden verzekerd. Excedentsalaris en beschikbare premie In de Excedentregeling spaart u over uw pensioengevend inkomen boven (bedrag juli 2011) een kapitaal bijeen. Dit deel van uw pensioengevend inkomen wordt in het pensioenreglement uw excedentsalaris genoemd. Hoe het excedentsalaris precies wordt vastgesteld leest u in het pensioenreglement. Ook over uw eventuele bonus kunt u in sommige gevallen kapitaal in de Excedentregeling sparen. Voor u wordt dan een aanvullende pensioengrondslag vastgesteld, die gelijk is aan uw bonus. Ook als u alleen aan de Basispremieregeling meedoet. Het bedrag dat u jaarlijks spaart is een percentage van dit excedentsalaris en van uw eventuele aanvullende pensioengrondslag. Dit percentage is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat u jaarlijks spaart wordt beschikbare premie genoemd. Vaststelling van de beschikbare premie De beschikbare premie wordt volgens dezelfde tabel vastgesteld als in de Basisregeling. De premie wordt echter berekend over uw excedentsalaris. Aanwending van de beschikbare premies Als deelnemer aan de Excedentregeling wordt de beschikbare premie voor u belegd door onze vermogensbeheerder. De belegging vindt plaats in een zogenaamde LifeCycle-mix. Hiermee wordt uw pensioengeld steeds voorzichtiger belegd naarmate uw pensioendatum nadert. Let op! Niet de gehele beschikbare premie wordt belegd. Eerst wordt de premie verminderd met risicopremies. Hoe dat gebeurt leest u in de volgende paragraaf. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen. U heeft dan voor de belegging van uw premies de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. U neemt zelf deze beslissing. Een uitgebreide brochure heeft u reeds ontvangen of is anders op te halen op de pensioensite De uitvoering van de Excedentregeling is ondergebracht bij ING Investment Management en de uitgebreide brochure voor individueel beleggen staat op de pensioensite Daar kun je ook een brochure vinden met informatie over beleggen met behulp van de LifeCycle-mix. HP en uzelf betalen ieder de helft van de beschikbare premie. De pensioenpremies worden belegd en op de pensioendatum koopt u met de opbrengst van de beleggingen pensioen in bij een verzekeraar naar eigen keuze. Hoeveel pensioen u tegen die tijd precies kunt inkopen, hangt onder meer af van uw beleggingresultaten, de rentestand en uw salarisontwikkeling. De EDS pensioenregeling - 15

20 Kosten en risicopremies Op premies die u betaalt, worden de volgende bedragen in mindering gebracht: Een premie voor het recht op vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ter grootte van momenteel 2011 van de premie. Een eventuele risicopremie voor het verzekeren van een aanvullend nabestaandenpensioen, zie de volgende paragraaf. De jaarlijkse beheerkosten van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de aan- en verkoopkoersen. In bijlage 1 bij deze brochure treft u een overzicht aan van alle kosten. Uw beschikbare premie wordt eerst verminderd met de kosten en de door u verschuldigde risicopremies en het daarna resterende bedrag wordt belegd. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van het bedrag dat voor u wordt belegd in het eerste jaar van deelneming. Voorbeeld Excedentregeling, leeftijd 46 jaar Salaris Salarisgrens Pensioensalaris Premiepercentage bij 46 jaar 13,3% Beschikbare premie 2261,00 Omzetting in nabestaandenpensioen Zolang u in actieve dienst bent, kunt u er in de Excedentregeling voor kiezen of u over het excedentsalaris een aanvullend nabestaandenpensioen wilt verzekeren. De risicopremie daarvoor wordt onttrokken aan de beschikbare premies en is afhankelijk van uw leeftijd en het te verzekeren bedrag. Als u in de Excedentregeling kiest voor de optie nabestaandenpensioen, dan houdt u uiteraard minder premie over om te sparen voor ouderdomspensioen, maar is uw partner verzekerd van een nabestaandenpensioen over het excedentdeel ingeval u mocht komen te overlijden. Dit komt bovenop het nabestaandenpensioen van de Basisregeling en het nabestaandenpensioen dat kan worden aangekocht met het gespaarde kapitaal. Dit aanvullend nabestaandenpensioen is alleen verzekerd tijdens het deelnemerschap. Het aanvullend nabestaandenpensioen plus het nabestaandenpensioen dat kan worden aangekocht uit het gespaarde kapitaal zijn gelijk aan 1,225% van het excedentsalaris over alle deelnemeringsjaren tot aan de pensioendatum. Hoe de risicopremie wordt berekend en een tabel voor het aanvullend nabestaandenpensioen, leest u in bijlage 1 bij deze brochure. Aanwending kapitaal Als u met pensioen gaat, moet u het kapitaal bij een verzekeraar gebruiken voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen moet 70% van uw ouderdomspensioen bedragen. Maar na goedkeuring van uw partner mag u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. U krijgt daardoor dan een hoger ouderdomspensioen. Risicopremie vrijstelling 135,66 Netto premie 2125,34 Aankoopkosten 0,00 Ingelegd bedrag 2125,34 Dit ingelegde bedrag wordt voor u belegd volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met het pensioenfonds. De EDS pensioenregeling - 16

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie