Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning"

Transcriptie

1 Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011

2 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

3 Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen 13 Arbeidsongeschiktheidspensioen 16 Vaste pensioenpremie, garantiecontract en indexatie 18 Resterende onderwerpen 21 Aanvullende Vrijwillige Pensioenregeling 25 Disclaimer 28 Nuttige adressen 29 Notities 30 ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

4 Algemeen Inleiding In deze pensioenbrochure beschrijven wij in hoofdlijnen de pensioenregeling, die de Stichting Pensioenfonds Haskoning (hierna: SPH) uitvoert. Om de pensioenregeling uit te kunnen voeren, vertaalt SPH de regeling naar het bijbehorende pensioenreglement. Onder de pensioenregeling valt het merendeel van de medewerkers die in dienst zijn bij Haskoning Nederland B.V. (hierna: Royal Haskoning). Er geldt geen minimum leeftijdsgrens. Deze pensioenbrochure geeft antwoord op vragen zoals: n hoeveel ouderdomspensioen bouw ik jaarlijks op? n hoeveel ouderdomspensioen kan ik in totaal opbouwen? n wanneer kan ik met pensioen? n hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en kinderen als ik overlijd? n hoe zit het met mijn pensioenopbouw wanneer ik arbeidsongeschikt word? n hoe is mijn pensioenopbouw geregeld als ik naar het buitenland word uitgezonden? n wat gebeurt er met mijn pensioen als ik bij een andere werkgever ga werken? n hoeveel aanvullend pensioen kan ik sparen? Naast informatie in deze pensioenbrochure kun je ook veel informatie vinden op onze website www. royalhaskoningpensioenfonds.nl. Op de website is ook een afkoringen- en begrippenlijst te vinden. Mogelijk heb je na het lezen van deze brochure specifieke vragen of wil je een meer uitgebreide uitleg of toelichting. Neem dan contact op met: n het Dagelijks Bestuur van SPH; n het secretariaat van SPH, via Drie pijlers van het Nederlandse pensioengebouw De meeste mensen denken bij het begrip pensioen alleen aan ouderdomspensioen. Pensioen is echter veel ruimer. Pensioen kan naast ouderdomspensioen ook bestaan uit nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) en arbeidsongeschiktheidspensioen. De aanspraak op deze drie vormen van pensioen is in Nederland gebaseerd op drie pijlers: Pijler 1: pensioen van de overheid; Pijler 2: pensioen via het werk, als vorm van uitgesteld loon; Pijler 3: pensioen via een individuele regeling. Pijler 1: overheid Pensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) ontvang je vanaf je 65ste levensjaar. Als je onverhoopt voor het 65ste levensjaar komt te overlijden dan keert de overheid, mits voldaan aan alle eisen, volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW) pensioen uit aan de nabestaanden (partner en/of kinderen). Mocht je als werknemer voortijdig volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, dan keert het UWV, mits voldaan is aan alle wettelijke eisen, volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) een uitkering uit. Pijler 2: werkgever, arbeidsvoorwaarde Veel werkgevers hebben een pensioenregeling voor het personeel in loondienst; dit is een aanvullend pensioen ten opzichte van het pensioen van de overheid (AOW, zie pijler 1). Het opgebouwde pensioen via de werkgever moet ondergebracht worden bij een pensioenuitvoerder, vaak is dit een pensioenfonds maar het kan ook een verzekeraar zijn. 4 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

5 Algemeen De meeste pensioenuitvoerders in de tweede pijler kennen de volgende drie vormen van pensioen: n ouderdomspensioen: het inkomen dat je via je werkgever(s) ontvangt na je pensionering, in aanvulling op AOW; n nabestaandenpensioen: het inkomen dat je partner en kinderen ontvangen in geval van overlijden; n arbeidsongeschiktheidspensioen: het inkomen, dat je onder bepaalde voorwaarden ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid ter aanvulling van een WIA-uitkering; hieronder valt ook de (premievrije) voortzetting van toekomstige opbouw van pensioenrechten. Royal Haskoning kent naast deze drie vormen van basispensioen nog een regeling voor aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen waaraan je desgewenst aanvullend en voor eigen rekening kunt deelnemen. Het verwerven van pensioenrechten bij SPH wordt in hoofdlijnen beschreven in deze Pensioenbrochure en op de website Pijler 3: individuele aanvulling Pensioen kun je zelfstandig (los van het pensioen in de tweede pijler, dus los van SPH) opbouwen door individuele pensioenaanvullingen. Hiervoor gelden specifieke fiscale voorwaarden zoals de individuele beschikbare fiscale pensioenruimte. Een individuele aanvulling in de derde pijler is wenselijk, indien het pensioen dat in de eerste en tweede pijler is of wordt opgebouwd tekort schiet. Zo n aanvulling kan bestaan uit een lijfrenteverzekering, banksparen, een overlijdensrisicoverzekering, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Drie pijler stelsel Pensioenpijlers Pensioen bij leven Pensioen bij overlijden Pensioen bij arbeidsongeschiktheid 3. Zelf Lijfrente Banksparen Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2. Dienstverband (Aanvullend) Ouderdomspensioen (Aanvullend) Nabestaandenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen 1. Overheid AOW ANW WIA ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

6 Pensioenregeling Royal Haskoning Welke pensioenen kent SPH? Binnen SPH bouw je gedurende het dienstverband bij Royal Haskoning aanspraken op voor de volgende soorten pensioenen: n Ouderdomspensioen; n Nabestaandenpensioen; n Arbeidsongeschiktheidspensioen; n Aanvullend ouderdomspensioen (vrijwillig); n Aanvullend nabestaandenpensioen (vrijwillig); n ANW-hiatenpensioen (vrijwillig). Het karakter van de pensioenregeling van Royal Haskoning De pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat vanaf 1 april 2011 per jaar een ouderdomspensioen van 1,66% van de pensioengrondslag wordt opgebouwd. Tegelijkertijd is er sprake van een collectieve beschikbare premieregeling met voorwaardelijke indexatie. Hoofdkenmerk van een collectieve beschikbare premieregeling is, dat de werkgever (in ons geval Royal Haskoning) een van te voren tussen de onderneming en het pensioenfonds overeengekomen vaste premie jaarlijks ter beschikking stelt en dat het pensioenfonds (in ons geval SPH) daarmee de regeling moet uitvoeren. Collectief betekent dat alle deelnemers aan de pensioenregeling, ongeacht leeftijd en dienstjaren, een zelfde premiepercentage van de pensioengrondslag betalen en dezelfde pensioenaanspraken opbouwen (dit heet doorsneepremie). Het risico of de premie toereikend is om ieder jaar de in het reglement genoemde opbouw van pensioenaanspraken in te kopen, ligt geheel bij de medewerkers/deelnemers. Blijkt de premie in enig jaar niet toereikend te zijn, dan worden er door SPH naar verhouding minder pensioenaanspraken ingekocht. Wanneer Royal Haskoning de overeengekomen premie daadwerkelijk heeft betaald, heeft Royal Haskoning geheel aan haar verplichtingen ten opzichte van SPH met betrekking tot de pensioenregeling voldaan. De toevoeging voorwaardelijke indexatie houdt in dat het bestuur van SPH jaarlijks beoordeelt of de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten geïndexeerd kunnen worden. Dit is allereerst afhankelijk van een dekkingsgraad hoger dan 112%. Vervolgens wordt door het bestuur van SPH beoordeeld of de financiële situatie van het fonds indexatie (toeslagverlening) toelaat. Voor medewerkers is de maximale indexatie beperkt tot de algemene salarisverhoging van Royal Haskoning in het betreffende jaar. Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers (ex-medewerkers met pensioenaanspraken) is de indexatie gemaximeerd tot de prijsindex. In geval de loonindex lager is dan de prijsindex, dan geldt voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden de (lagere) loonindex. Zie hierover ook bij het hoofdstuk Vaste pensioenpremie, garantiecontract en indexatie het kopje Is er sprake van een indexatiebeleid? Het bestuur van SPH vindt dat het personeelsbestand van Royal Haskoning te klein is om de pensioenregeling volledig in eigen beheer uit te voeren. Daarom heeft zij, na overleg met Royal Haskoning, besloten de regeling uit te besteden aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering N.V. (hierna: Nationale- Nederlanden) in de vorm van een garantiecontract. Binnen dit garantiecontract is de uitvoering van de pensioenregeling ondergebracht bij AZL in Heerlen (een dochteronderneming van Nationale-Nederlanden). 6 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

7 Pensioenregeling Royal Haskoning Het garantiecontract met Nationale-Nederlanden loopt af op 31 december De huidige pensioenregeling met de garantie van Nationale-Nederlanden geldt dan ook tot 1 januari Onzeker is of het huidige garantiecontract onder, voor Royal Haskoning en SPH, acceptabele condities kan worden voortgezet. Daarom zijn met ingang van 1 april 2011 extra maatregelen genomen met als doel het eigen vermogen van SPH te versterken. Hiermee wordt beoogd dat Royal Haskoning en SPH aan het einde van de contractperiode meer armslag zullen hebben om vanaf 1 januari 2015 een goede (basis)pensioenregeling voort te kunnen zetten, met een reële mogelijkheid tot indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten. Hoeveel betaalt Royal Haskoning en hoeveel betaal ikzelf aan mijn basispensioenvoorziening? Jaarlijks wordt op 1 april voor alle medewerkers de pensioengrondslag vastgesteld. Dat is het vaste bedrag waarover je gedurende dat jaar de aanspraak op ouderdomspensioen opbouwt en premie afgedragen wordt. Allereerst wordt voor alle medewerkers het vaste jaarinkomen vastgesteld. Je vaste jaarinkomen is de som van 12x bruto maandsalaris aangevuld met 8% vakantietoeslag. Van dit vaste jaarinkomen wordt de franchise afgetrokken. Het resterende deel hiervan is de pensioengrondslag. De franchise is dat deel van je jaarinkomen, dat niet meetelt voor de opbouw van het ouderdomspensioen vanwege de AOW. De franchise is afgeleid van de AOW en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van SPH. Hierbij wordt gestreefd de laagst mogelijke franchise te hanteren die fiscaal is toegestaan. Hoe lager de franchise, des te hoger is de pensioengrondslag, en daarmee des te hoger de jaarlijkse opbouw van de pensioenuitkering na pensionering. Over je jaarlijks vastgestelde pensioengrondslag wordt maandelijks een vastgesteld percentage afgedragen: de pensioenpremie. De pensioenpremie die per 1 april 2011 door Royal Haskoning wordt afgedragen aan SPH bedraagt 25,9 % van de pensioengrondslagen van alle medewerkers, die deelnemer zijn bij SPH, tezamen. Deze pensioenpremie betaal je samen met Royal Haskoning. Per 1 april 2011 is de bijdrage van Royal Haskoning 17,7% en je eigen bijdrage 8,2% van de pensioengrondslag. Daarmee is de bijdrage van Royal Haskoning circa 2/3 en je eigen bijdrage circa 1/3. Het werknemersdeel van de premie wordt maandelijks ingehouden op je bruto salaris, dus vóór aftrek van de loonheffing. Daarmee vormt de premieafdracht een aftrekpost bij de inkomsten/loonbelasting. De pensioenvoorziening is verreweg de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde van Royal Haskoning. Met de totale premie (werkgevers- en werknemersdeel) is een jaarlijks bedrag gemoeid dat ongeveer gelijk is aan 1/5 van je totale loonsom. Met andere woorden elke week werk je één dag voor je pensioen. ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

8 Pensioenregeling Royal Haskoning Pensioenopbouw bij SPH Verschil opbouw 2,25-1,66%, winstdeling Fiscale ruimte Aanvullend pensioen Vaste jaarinkomen (12x bruto maandsalaris + 8% vakantietoeslag) Pensioenpremie werkgever (17,7%) Overlijdensrisicoverzekering Pensioengrondslag Ouderdomsen nabestaandenpensioen Franchise Loonheffing/ belasting AOW Kan ik aanvullend pensioen opbouwen via SPH? SPH kent naast de hiervoor besproken basispensioenregeling, die verplicht is voor alle medewerkers die deelnemer zijn bij SPH, een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor kun je vrijwillig en voor eigen rekening, aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Hiervoor is een apart pensioenreglement opgesteld. Hoeveel je ieder jaar extra kunt sparen, hangt af van de individuele fiscale ruimte. Jouw eigen fiscale ruimte in het kader van de AVP wordt ieder jaar bepaald door het secretariaat van SPH. Daarover word je jaarlijks geïnformeerd voor het komende jaar. De fiscale ruimte hangt af van: 1. het verschil tussen de fiscaal toegestane maximale pensioenopbouw (momenteel 2,25% van de pensioengrondslag) en de feitelijke pensioenopbouw (1,66% van de pensioengrondslag); 2. het bedrag aan winstuitkering dat je het afgelopen jaar hebt ontvangen. Om een idee te geven, de jaarlijkse spaarbedragen variëren van circa 3 300,- per jaar (een jonge deelnemer met een laag inkomen) tot circa ,- per jaar (een oudere deelnemer met een hoog inkomen). In enig jaar niet benutte fiscale ruimte mag in volgende jaren alsnog benut worden, tenzij de ruimte al op een andere wijze is gebruikt. 8 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

9 Pensioenregeling Royal Haskoning Jaarlijks kies je of je wilt meedoen aan het opbouwen van aanvullend pensioen en zo ja voor welk bedrag (maximaal of lager). Bij de opgave voor deelname moet je ook aangeven waarvan de premie moet worden ingehouden. De volgende bruto inkomenselementen komen hiervoor in aanmerking: 1. maandsalaris; 2. vakantietoeslag; 3. winstuitkering; 4. waarde van niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen. Deze eigen inleg wordt beschouwd als pensioenpremie en is fiscaal aftrekbaar, net als het eigen werknemersdeel van de premie voor de basispensioenregeling van SPH. Het ingelegde geld wordt belegd volgens de methode die jij zelf aangeeft. De ontwikkeling van je eigen (aanvullende) pensioenspaarpot kun je via Internet (Nationale-Nederlanden) exact volgen. De administratiekosten van de regeling komen ten laste van SPH. De beheerskosten van de belegde gelden komen voor jouw eigen rekening. Wanneer je uit dienst of met pensioen gaat, moet het opgebouwde kapitaal omgezet worden in extra ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen. Deze omzetting verloopt tegen de algemene tarieven die SPH met Nationale-Nederlanden heeft afgesproken voor de inkoop van het basispensioen onder aftrek van een bedrag samenhangend met de verwachte toekomstige indexatie. Meer gedetailleerde informatie over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling vind je in de bijlage van deze pensioenbrochure ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

10 Ouderdomspensioen Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik jaarlijks op? De totale jaarlijkse pensioenpremie (25,9% van de pensioengrondslag) wordt voornamelijk bestemd voor het inkopen van de pensioenaanspraken over het betreffende kalenderjaar (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) bij onze herverzekeraar Nationale- Nederlanden. Vertaald naar de opbouw van je ouderdomspensioen betekent dit vanaf 1 april 2011 een jaarlijkse opbouw van 1,66% van je pensioengrondslag tot je 65ste levensjaar. Een rekenvoorbeeld van je jaarlijkse pensioenopbouw in het jaar 2011 kan één en ander verduidelijken. Jaarlijkse pensioenopbouw = 1,66% x pensioengrondslag (vast jaarinkomen minus franchise) Vaste bruto jaarinkomen 2011 = ,- Franchise 2011 = ,- Pensioengrondslag 2011 = ,- (= ,- minus ,-) Opbouwpercentage = 1,66 % Jaarlijkse pensioenopbouw = 3 366,89* (= ,- x 1,66%) *dit betekent dat je na bijvoorbeeld 10 dienstjaren bij gelijke pensioengrondslag een jaarlijkse pensioenuitkering hebt opgebouwd van 10* 3 366,89 = ,- De hoogte van het ouderdomspensioen bij SPH hangt dus voornamelijk af van: n het aantal jaren dat je deelneemt aan de pensioenregeling; n de mate waarin het opgebouwde pensioen wordt geïndexeerd; n de hoogte van de pensioengrondslag per jaar zolang je deelnemer bent aan de regeling. Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik in totaal op? Jaarlijks omstreeks juli ontvang je van SPH een samenvattend Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van al je opgebouwde pensioenaanspraken. Dit overzicht geeft inzage in je opgebouwde aanspraken op 31 december van het voorafgaande jaar. Het overzicht toont ook een indicatie van de pensioenaanspraken die je nog in de toekomst gaat opbouwen tot je 65ste levensjaar, uitgaande van je huidige salaris en het voortduren van je dienstverband bij Royal Haskoning. Via de website kan iedere Nederlandse burger een overzicht krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van de door hem/haar opgebouwde AOW-rechten. Je kunt dit zelf raadplegen met je persoonlijke Digid-code. 10 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

11 Ouderdomspensioen Wanneer kan ik met pensioen? De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je daadwerkelijk met pensioen gaat. In het huidige pensioenreglement is de pensioenleeftijd 65 jaar. De pensioenregeling kent echter een flexibele pensioenleeftijd, waarbij je je pensioenleeftijd kunt vervroegen tot 55 jaar. Je kunt zelf bepalen wanneer je tussen 55 en 65 jaar met pensioen gaat. Het spreekt vanzelf dat je je voornemen bespreekt met je leidinggevende en met HRM. Wanneer je wilt vervroegen moet je minimaal zes maanden van te voren je keuze schriftelijk aan SPH kenbaar maken. Alleen dan kan de ingang van je vervroegd pensioen tijdig geregeld worden. Welke keuzes zijn er met betrekking tot pensionering? Veel medewerkers kiezen ervoor om met 65 jaar met pensioen te gaan, anderen overwegen een eerdere pensioendatum. Ook komt het voor dat een medewerker eerst een hoger pensioen wil en later een lager pensioen (hoog-laag constructie). Ook is denkbaar dat medewerkers, naarmate zij ouder worden, in deeltijd willen gaan werken en dus deels eerder pensioen ontvangen. De pensioenregeling biedt al deze verschillende mogelijkheden. De keuze heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van je uiteindelijke pensioen. Met pensioen gaan vóór 65 jaar Het is mogelijk dat je tussen je 55ste en je 65ste jaar wilt stoppen met werken. In dat geval moet je beseffen dat je uiteindelijke pensioenaanspraak lager uitvalt dan dat wat uit je jaarlijkse pensioenoverzicht blijkt. Bovendien mis je tot je 65ste jaar de AOW-uitkering. Daarmee valt je totale inkomen tot je 65ste nog lager uit. In de praktijk is het daarom lastig vóór je 65ste jaar met pensioen te gaan. Het secretariaat van SPH kan berekenen wat je pensioen wordt vóór je 65ste (exclusief AOW) en na je 65ste jaar (inclusief AOW). Met pensioen gaan met hoog-laag constructie Er zijn twee vormen van de hoog-laag constructie: 1. Vervangende AOW (vóór 65 jaar): Deze vorm maakt het mogelijk, ten laste van het totaal aan opgebouwde pensioenrechten, het pensioen vóór je 65ste jaar aan te vullen tot het bedrag dat beide partners aan AOW ontvangen na 65 jaar. Je inkomen voor je 65ste levensjaar bestaat dan uit de vervangende AOW plus je aangepaste ouderdomspensioen. Daarmee wordt feitelijk stoppen met werken vóór je 65ste mogelijk mits je voldoende pensioenrechten hebt opgebouwd. Als je hiervan gebruik maakt ontvang je na je 65ste jaar, naast je reguliere AOW van de overheid, minder pensioen van SPH. 2. Drie jaar hoog, verder laag: Bij de andere vorm van de hoog-laag constructie ontvang je gedurende de eerste drie jaar van je pensioen een uitkering die 33% hoger is dan de uitkering daarna. Deze vorm is met name interessant voor medewerkers die de eerste jaren van hun pensioen over een hoger inkomen willen beschikken. Dan is wel in de periode na die eerste jaren, het inkomen lager. Beide varianten kunnen naast elkaar gebruikt worden. Het secretariaat van SPH kan voor je berekenen wat de effecten zijn van de hoog-laag constructie. ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

12 Ouderdomspensioen Deeltijd pensioen tussen 55 en 65 jaar Het is mogelijk dat je tussen je 55ste en 65ste jaar er voor kiest om in deeltijd te gaan werken en in deeltijd met pensioen te gaan. Over je deeltijdsalaris bouw je nog pensioenaanspraken op. De pensioenopbouw gaat echter minder snel, omdat de pensioengrondslag gecorrigeerd wordt voor de mate waarin je in deeltijd gaat werken. Over het gedeelte dat je al met pensioen gaat, ontvang je ook een lagere pensioenuitkering. Ook voor een deeltijd situatie kan het secretariaat van SPH berekenen hoeveel deeltijd pensioen je ontvangt naast je parttime salaris en welk effect het heeft op de hoogte van je pensioen na 65 jaar. Let op: andere regels bij arbeidsongeschiktheid! De diverse constructies om eerder met pensioen te gaan gelden niet voor medewerkers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheidsuitkering, die zij van SPH ontvangen, loopt door zolang de arbeidsongeschiktheid duurt, uiterlijk tot hun 65ste jaar. Daarna ontvangen zij een pensioenuitkering. 12 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

13 Nabestaandenpensioen Hoeveel pensioen ontvangt mijn partner? Kom je te overlijden terwijl je in dienst bent bij Royal Haskoning, dan ontvangt je partner een partnerpensioen. Dit partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat jij opgebouwd zou hebben als je tot je 65ste jaar bij Royal Haskoning had doorgewerkt. Je laatstgenoten salaris vóór je overlijden, gebaseerd op het dan afgesproken aantal werkzame uren, is maatgevend voor de hoogte van je fictieve pensioen, dat je zou hebben opgebouwd. Kom je te overlijden, terwijl je niet meer in dienst bent van Royal Haskoning maar nog geen 65 jaar, ook dan ontvangt je partner een partnerpensioen. Dit partnerpensioen bedraagt 70% van het tot op dat moment daadwerkelijk bij SPH opgebouwde ouderdomspensioen. Kom je te overlijden, terwijl je al van je ouderdomspensioen geniet, dan ontvangt je partner 70% van je ouderdomspensioen. Een eerste kanttekening hierbij is, dat als je het partnerpensioen hebt gebruikt om je eigen ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk te verhogen, je partner in dat geval geen of gedeeltelijk partnerpensioen ontvangt. Een tweede kanttekening hierbij is, dat de partner met wie je na je pensioeningangsdatum een relatie bent aangegaan, geen recht op partnerpensioen heeft. De volgende personen worden als je partner beschouwd op het moment van overlijden: n degene, met wie je getrouwd bent; n degene, met wie je bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; n degene, met wie je tenminste een half jaar ongehuwd samenwoont of hebt samengewoond, die niet in de rechte lijn verwant is én in het bezit is van een notarieel opgemaakte samenlevingsovereenkomst. Hoeveel pensioen ontvangen mijn kinderen? Kom je te overlijden terwijl je in dienst bent bij Royal Haskoning, dan ontvangen je kinderen elk een wezenpensioen. Dit wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen dat jij opgebouwd zou hebben als je tot je 65ste jaar bij Royal Haskoning had doorgewerkt. Je laatstgenoten salaris vóór je overlijden, gebaseerd op het dan afgesproken aantal werkzame uren, is maatgevend voor de hoogte van je fictieve pensioen, dat je zou hebben opgebouwd. Kom je te overlijden, terwijl je niet meer in dienst bent van Royal Haskoning maar nog geen 65 jaar, ook dan ontvangen je kinderen elk een wezenpensioen. Dit wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het van het tot op dat moment daadwerkelijk bij SPH Haskoning opgebouwde ouderdomspensioen. Kom je te overlijden, terwijl je al van je ouderdomspensioen geniet, dan ontvangen je kinderen elk een wezenpensioen. Dit wezenpensioen bedraagt per kind 14% van je ouderdomspensioen. De volgende personen worden als je kind beschouwd op het moment van overlijden: n je kinderen tot de leeftijd van 18 jaar; n je studerende of invalide kinderen, zoals omschreven in de Algemene Kinderbijslagwet, tot de leeftijd van 27 jaar. Voor de definitie van je kind wordt verwezen naar het pensioenreglement (artikel 1, lid m). ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

14 Nabestaandenpensioen Kan ik partnerpensioen omzetten in mijn ouderdomspensioen en vice versa? Het partnerpensioen wordt tot je 65ste jaar op kapitaalbasis ingekocht. Dit opgebouwde kapitaal kun je omzetten in extra ouderdomspensioen. In de praktijk kun je hiervoor kiezen als je geen partner hebt op het moment van je pensionering. Ook kun je hiervoor kiezen als je partner voldoende eigen inkomen of ouderdomspensioen heeft, waardoor deze geen behoefte heeft aan een partnerpensioen. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Het kan zijn dat je vindt dat het partnerpensioen op datum van jouw pensionering te laag is. In dat geval kun je een deel van je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen op moment van pensionering of uitdiensttreding. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nooit meer mag bedragen dan 70% van je ouderdomspensioen. In geval van echtscheiding of indien waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, kan de verhouding ouderdomspensioen t.o.v. partnerpensioen afwijken van 100% t.o.v. 70%. Voor een omzetting is altijd ook de handtekening van je partner vereist. Het secretariaat van SPH kan voor beide situaties berekenen om wat voor bedragen het gaat. De betreffende omrekenfactoren staan vermeld in de bijlage van het pensioenreglement. Wat is de ANW-hiatenverzekering? Een ANW uitkering, volgens de Algemene Nabestaandenwet, is een uitkering die je partner na jouw overlijden onder voorwaarden ontvangt van de Staat tot zijn/haar 65ste jaar. Net als het ouderdomspensioen, is ook het pensioen voor nabestaanden opgebouwd uit de drie pijlers: de overheid, de werkgever en eventueel aangevuld met eigen financiële middelen. Een nabestaandenpensioen wordt opgebouwd uit: n tot het 65ste levensjaar van je partner: ANW + partnerpensioen; n na het 65ste levensjaar van je partner: AOW + partnerpensioen. Partners die zijn geboren na 1 januari 1950 hebben tot hun 65ste levensjaar alleen onder bepaalde voorwaarden recht op een ANW-uitkering, volgens de Algemene Nabestaandenwet. Je partner heeft recht op een ANW-uitkering, als deze op moment van jouw overlijden een of meerdere kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar. Ook als je partner voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is, heeft deze recht op een ANWuitkering. Op de ANW-uitkering wordt een korting toegepast indien je partner over een eigen inkomen beschikt. Hier is dus sprake van een aanzienlijk ANW hiaat, dat zich in de praktijk vaak voordoet. 14 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

15 Nabestaandenpensioen Wil je als medewerker van Royal Haskoning zorgen dat je partner tot het 65ste levensjaar, naast de eventuele uitkering van de Staat, altijd een basisuitkering krijgt ter hoogte van de ANW-uitkering dan kun je dit hiaat voor je partner dichten door je hiervoor op vrijwillige basis te verzekeren bij SPH. Deze verzekering kun je zonder voorwaarden afsluiten bij indiensttreding indien je een partner hebt als gedefinieerd onder Hoeveel pensioen ontvangt mijn partner, of bij het krijgen van een (nieuwe) partner. Op andere momenten is het afsluiten van de ANW-hiatenverzekering alleen mogelijk na een medische goedkeuring door Nationale- Nederlanden. SPH heeft voor deze vrijwillige ANW-hiaat verzekering een apart pensioenreglement opgesteld. De voor deze verzekering verschuldigde premie wordt beschouwd als pensioenpremie en is fiscaal aftrekbaar, gelijk aan je eigen bijdrage aan de premie van de basispensioenregeling. Deze ANW-hiaten verzekering is een verzekering op basis van risico, er wordt dus geen kapitaal opgebouwd. Uit deze verzekering kunnen dan ook geen middelen worden onttrokken, die bij pensionering of uitdiensttreding kunnen worden omgezet in ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen. De uitkering op basis van een ANW-hiatenverzekering loopt tot het 65ste jaar van je partner. Daarna ontvangt je partner een AOW-uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet. Beide uitkeringen (ANW + eventueel ANW-hiaat en AOW) zijn vrijwel even hoog. ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

16 Arbeidsongeschiktheidspensioen Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen is het inkomen dat je via de werkgever ontvangt in geval van (blijvende) arbeidsongeschiktheid in aanvulling op een sociale verzekeringsuitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Binnen deze wet zijn twee regelingen van kracht: n Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA); n Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een WGA- of IVA-uitkering, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze sociale uitkeringen staan beschreven in het Arbeidsvoorwaarden Reglement (AVR) dat op RHKonnections is gepubliceerd. De sociale verzekeringsuitkering door de overheid is gebaseerd op een maximaal jaarinkomen, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De actuele grens van dit maximum jaarinkomen is ook op RHKonnections beschikbaar. Onder het jaarinkomen wordt verstaan 12x het bruto maandsalaris plus 8% vakantietoeslag. Mits je vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage groter is dan 35% en je jaarinkomen hoger is dan het maximale jaarinkomen, waaraan de sociale uitkering is gekoppeld, dan keert SPH jaarlijks een aanvullend bedrag aan arbeidsongeschiktheidspensioen uit. Dit bedrag is maximaal 70% van het excedent jaarinkomen en afhankelijk van je vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. Het excedent jaarinkomen is het inkomen dat uitstijgt boven de maximale inkomensgrens van de WIA. SPH hanteert de percentages volgens onderstaande tabel. Indien de deelnemer recht heeft op een WIA uitkering wegens een arbeidsongeschiktheid van: bedraagt het uit te keren arbeidsongeschiktheidspensioen het volgende percentage van het verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen: 80% of meer 100,00% 65% - 80% 72,50% 55% - 65% 60,00% 45% - 55% 50,00% 35% - 45% 40,00% Het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen wordt, indien de financiële middelen daarvoor toereikend zijn, jaarlijks verhoogd met een indexatie tot maximaal gelijk aan de prijsindex (zie indexatiebeleid). De uitkering ontvang je totdat je 65 jaar wordt. Vanaf dat moment ontvang je de reguliere ouderdomspensioenuitkering van SPH. 16 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

17 Arbeidsongeschiktheidspensioen Hoe zit het met mijn ouderdomspensioenopbouw wanneer ik arbeidsongeschikt word? In het geval je (blijvend) arbeidsongeschikt wordt in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), stelt het Uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen (UWV) je arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Indien het percentage 35% of hoger is, dan draag je over dat deel van je (hele) jaarinkomen geen premie af en wordt de inkoop van je pensioenaanspraken premievrij voortgezet. Het voor premiebetaling vrijgestelde bedrag blijft na ingang van de WIA uitkering gelijk. SPH hanteert de percentages volgens onderstaande tabel. Ingeval de WIA van toepassing is: vrijstelling van premiebetaling wegens een arbeidsongeschiktheid van: Percentage, waarvoor de pensioenopbouw wordt voortgezet: 35% - 45% 40,00% 45% - 55% 50,00% 55% - 65% 60,00% 65% - 80% 72,50% 80% of meer 100,00% De pensioenen die van deze premie worden aangekocht, zullen indien de financiële middelen daarvoor toereikend zijn, jaarlijks worden verhoogd met een indexatie gelijk aan de pensioengerechtigden tot maximaal het niveau van de prijsindex. De pensioengrondslag op het moment waarop de aanspraak op een WIA-uitkering start blijft tot de pensioenleeftijd (65 jaar) ongewijzigd. Dit geldt ook, als na de ingang van de WIA uitkering het arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt. Vanaf dat moment geldt voor het toegenomen deel ook de oorspronkelijke pensioengrondslag. ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

18 Vaste pensioenpremie, garantiecontract en indexatie Waaraan wordt de vaste pensioenpremie besteed? Royal Haskoning en SPH zijn een vaste pensioenpremie overeengekomen. Deze overeenkomst geldt tot 1 januari Royal Haskoning betaalt jaarlijks de afgesproken premie aan SPH. In het pensioenreglement is aangegeven dat SPH deze vaste premie besteedt volgens een vaste volgorde. Dit zogeheten spoorboekje bestaat uit de volgende kostenposten: 1. Allereerst worden de kosten betaald van de verzekeraar (Nationale-Nederlanden), die de regeling uitvoert en de opgebouwde pensioenaanspraken heeft herverzekerd. 2. Vervolgens worden de kosten voldaan, die zijn verbonden aan het bestuur van SPH. 3. Vervolgens worden de voorzieningen op peil gebracht die niet door het verzekeringscontract worden gedekt, zoals een tweetal reserves voor herverzekeringskosten respectievelijk beheerskosten in geval van beëindiging van het herverzekeringscontract. 4. Vervolgens worden de eventueel verschuldigde kosten van de actuariële verschillen voldaan, samenhangend met inkomende en uitgaande waardeoverdrachten. 5. Vervolgens worden de eventueel verschuldigde kosten van rente voldaan aan de verzekeraar (Nationale- Nederlanden). 6. Daarna wordt de premie betaald van de risicoverzekeringen (nabestaandenpensioen, WIA-excedent en voortzetting pensioenopbouw ingeval van vrijstelling premiebetaling vanwege arbeidsongeschiktheid). 7. Tot slot worden het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen over het lopende jaar conform het reglement verzekerd en ingekocht. Mocht de van Royal Haskoning ontvangen premie lager blijken te zijn dan de hierboven vermelde uitgaven, dan zal minder pensioen worden ingekocht dan 1,66% ouderdomspensioen (z.g. jaarlijkse opbouw) en de daarvan afgeleide percentages partnerpensioen en wezenpensioen. De in te kopen pensioenaanspraken worden dus verlaagd wanneer de premie niet toereikend is. Is hier sprake van een structureel tekort, dan zal uiteraard het pensioenreglement daarop moeten worden aangepast. Kan de werkgever haar bijdrage aan de pensioenpremie wijzigen of stoppen? Een wijziging van de overeengekomen vaste pensioenpremie kan zich voordoen als zich onverwachte verschuivingen in het deelnemersbestand voordoen, waardoor de gemiddelde leeftijd sterk daalt of stijgt. Een voorbeeld hiervan is het gevolg van een fusie of verandering in personeelsbeleid. De werkgeversbijdrage van de pensioenregeling kan verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Dat kan uitsluitend in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Een voorbeeld is het faillissement van Haskoning Nederland B.V. Een ander voorbeeld is een ingrijpende wijziging van de pensioenregeling op aanwijzing van de fiscus, waardoor het pensioen bovenmatig wordt in vergelijking met de diensttijd en het tijdens de diensttijd genoten salaris. Pensioen dat bovenmatig is wordt als loon, inkomen of schenking gezien dat tot een directe en hogere belasting kan leiden. Doet zo n situatie zich voor, dan word je daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld door Royal Haskoning. 18 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

19 Vaste pensioenpremie, garantiecontract en indexatie Zijn de pensioenuitkeringen gegarandeerd? SPH verzekert ieder jaar het ingekochte ouderdomspensioen (1,66% van de pensioengrondslag), partnerpensioen (1,16% van de pensioengrondslag) en wezenpensioen (0,23% van de pensioengrondslag). Dit betekent dat levenslang door Nationale-Nederlanden wordt gegarandeerd dat de ingekochte pensioenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het gaat hier om de verzekering van het lang-leven risico, d.w.z. ook als mensen ouder worden dan verwacht, betaalt Nationale-Nederlanden de toegezegde pensioenen uit. Daarnaast is het beleggingsrisico gedekt, d.w.z. ook als de beleggingen van de aan Nationale-Nederlanden betaalde pensioenpremies voor de inkoop van pensioen minder opbrengen dan verwacht, betaalt Nationale-Nederlanden de toegezegde pensioenen uit. Het z.g. garantiecontract met Nationale-Nederlanden loopt tot 1 januari Deze garantie geldt dus voor de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd en tot die datum worden opgebouwd, alsmede voor de pensioenen die eind 2014 in de uitkeringsfase zitten. Onzeker is op dit moment, of het garantiecontract op die datum wordt verlengd en zo ja in welke vorm. Dat hangt ervan af aan welk type regeling Royal Haskoning de voorkeur geeft. Er bestaat dus een kans, dat na 1 januari 2015 deze verzekeringsovereenkomst niet wordt voortgezet. Wat gebeurt er bij beëindiging van het garantiecontract? Bij beëindiging van het garantiecontract kunnen alle opgebouwde rechten bij Nationale- Nederlanden blijven. Deze rechten zijn dan nominaal levenslang gegarandeerd. De opbouw van nieuwe pensioenaanspraken vanaf 1 januari 2015 hangt af van de pensioenregeling die vanaf dat moment zal gelden. Op dit moment is nog onzeker of dat dezelfde of een soortgelijke regeling zal zijn die wij nu hebben of een geheel andere. Royal Haskoning en SPH streven er naar om na 1 januari 2015 een pensioenregeling te houden met een redelijke ambitie ten aanzien van indexatie van de pensioenrechten. Deze ambitie betreft niet alleen de nieuw op te bouwen pensioenrechten, maar zo mogelijk ook de bestaande (voor 2015 opgebouwde) pensioenrechten. Wat gebeurt er tot beëindiging van het garantiecontract? Om een zo goed mogelijke onderhandelingspositie bij afloop van het garantiecontract te creëren heeft Royal Haskoning de pensioenregeling versoberd. Van 1 april 2011 tot 1 januari 2015 wordt al het beschikbare geld, na inkoop van de afgesproken pensioenrechten, gebruikt om een dekkingsgraad van 112% te bereiken bij afloop van het garantiecontract. De dekkingsgraad is de verhouding (in %) tussen de totale waarde van de bezittingen van een pensioenfonds en de totale waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten, die berekend worden volgens de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Een dekkingsgraad van 112% is de minimale dekkingsgraad, die De Nederlandsche Bank bij de huidige beleggingsmix eist voor SPH indien we weer tot eigen beheer willen overgaan. Alle mogelijke opties voor een toekomstige pensioenregeling worden op deze manier open gehouden. Bij deze dekkingsgraad heeft Royal Haskoning samen met SPH bij beëindiging van het garantiecontract een goede onderhandelingspositie. ROYAL HASKONING Pensioenregeling april

20 Vaste pensioenpremie, garantiecontract en indexatie Komt de dekkingsgraad in de periode tot 2015 boven de 112% en is er sprake van een structureel herstel van de financiële situatie van SPH dan zijn de volgende herstelmaatregelen met Royal Haskoning afgesproken: 1. als eerste wordt het indexatiebeleid uitgevoerd; 2. bij resterende gelden wordt de pensioenopbouw verhoogd van 1,66% naar 1,89% op 65-jarige leeftijd; 3. bij zeer goed herstel wordt eventuele niet verstrekte indexatie vanaf 1 april 2012 alsnog toegekend. Is er sprake van een indexatiebeleid? SPH heeft een indexatiebeleid. Of de opgebouwde pensioenrechten in een jaar daadwerkelijk geïndexeerd worden is afhankelijk van de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad lager dan 112% dan wordt er niet geïndexeerd. Het bestuur van SPH bepaalt of de indexatie plaatsvindt. Is de dekkingsgraad boven de 112%, dan wordt bij voldoende structureel herstel uit de vrijkomende middelen een reserve indexatie gevormd. Uit deze reserve wordt de indexatie betaald, tenzij het bestuur van oordeel is dat de financiële situatie van SPH daartoe niet toereikend is. De maximale indexatie is: n voor medewerkers van Royal Haskoning (deelnemers) de loonindex. De loonindex is de algemene salarisverhoging van Royal Haskoning zoals is gedefinieerd in het pensioenreglement in artikel 1, lid r; n voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers (ex-medewerkers met pensioenaanspraken) de prijsindex. De prijsindex is gedefinieerd in het pensioenreglement onder artikel 1, lid s. Echter als de loonindex lager is dan de prijsindex, dan geldt voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers ook indexatie volgens de lagere loonindex; Is de aanwezige reserve voor een maximale indexatie ontoereikend, dan wordt de indexatie pro rato toegekend. Is éénmaal een indexatie toegekend, dan worden daarmee de opgebouwde rechten bij Nationale-Nederlanden onder het garantiecontract verhoogd, d.w.z. je hebt er levenslang recht op. Het spreekt vanzelf dat indexatie van belang is. In de loop der tijd wordt geld minder waard. Dat betekent dat opgebouwde pensioenaanspraken en uit te keren pensioenrechten, in koopkracht gemeten, minder waard worden. Daarom streven we ernaar, indien de middelen dat toelaten, de loonindex c.q. prijsindex te volgen. 20 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie