Raadsnotitie. Bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsnotitie. Bijlagen"

Transcriptie

1 Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige stad in het groen portefeuillehouder J. Teeuwen steller drs. FJ Jonker doorkiesnummer registratienummer datum 4 december 2012 verz. 20 december 2012 Vraag aan de raad (gedachtewisseling) Het doel van deze raadsnotitie is om achtergrondinformatie te verstrekken over de in ontwikkeling zijnde energiestrategie, ter voorbereiding op een gezamenlijke bijeenkomst met raadsleden uit Beesel en Venray op 23 januari aanstaande. De vraag aan de raad is om kennis te nemen van de feiten en achtergronden omtrent het thema energie middels deze raadsnotitie en bijlagen, zodat bij de raadsbijeenkomst een discussie kan worden gevoerd over het ambitieniveau t.a.v. energie en de rol die de gemeentelijke overheid daar bij kan innemen. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Willemien Meijering Antoin Scholten

2 Raadsnotitie Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) De gemeenteraad heeft in een eerder besluit de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het energie-/klimaatprogramma geeft invulling aan die ambitie. Een van de projecten uit dat programma betreft de nadere uitwerking van de ambities. Samen met Beesel en Venray is daarom gestart om een energiestrategie op te stellen. Door bureau Ecofys zijn inmiddels berekeningen uitgevoerd over het huidige energiegebruik en over een aantal scenario s/ambitienievau s gericht op energiebesparing en duurzame energie-opwekking. Daarbij zijn ook de kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er een enorm potentieel ligt. In een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 23 januari aanstaande wordt e.e.a. nader toegelicht, en kan worden gediscussieerd over het gewenste ambitieniveau en over de mogelijke rollen van de gemeentelijke overheid om die ambities te realiseren. De input die wordt opgehaald bij de raadsbijeenkomst, wordt gebruikt bij het verder opstellen van de energiestrategie. Die strategie zal in een latere fase via beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Bijlagen Nr. Naam Datum 1. Handboek opstellen energiebeleid, H2 en H3 December Potentieelberekeningen Beesel, Venray Venlo + toelichting November

3 Onderbouwing Algemene toelichting 1. Wat is de kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?) Hoofddoel van het project is het realiseren van meer energiebesparing en duurzame energie-opwekking in Venlo, door het vaststellen van de randvoorwaarden in de vorm van een energiestrategie. Dit is in lijn met eerdere raadsbesluiten op dat vlak, zoals de ambitie voor een energie-/klimaatneutraal Venlo in 2030, en draagt bij aan de C2C-ambities, waarbij het uitgangspunt is dat alle energie afkomstig is uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa en aardwarmte. Ook draagt dit bij aan het beperken van woonlasten en bedrijfsvoeringslasten, en daarmee de koopkracht en de concurrentiepositie: Groen is Poen. Hoofddoel van deze raadsnotitie is om kennis uit te dragen over ontwikkelingen op energiegebied, en over de noodzaak én de kansen van overschakelen op een duurzame energievoorziening voor de gemeente, haar inwoners en bedrijven. In een gezamenlijke raadsbijeenkomst kan deze kennis verder worden uitgediept, en kan inzicht ontstaan over de manier waarop de gemeenten invulling kunnen of willen geven aan dit beleidsthema. 2. Relatie met programma Het beleidsveld energie heeft raakvlakken met veel programma s: veelzijdige stad in het groen (milieukwaliteit), innovatieve en excellente stad (concurrentiekracht, C2C, duurzame energie), stad van actieve mensen (woonlasten). 3. Waarom? (Wat is de aanleiding voor de raadsnotitie?) Door economische en geopolitieke ontwikkelingen neemt de vraag naar energie enorm toe. Tegelijk slinken de voorraden aan fossiele brandstoffen. De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen daardoor, zelfs 2 maal zo hard als de inflatiecijfers. Fossiele brandstoffen zijn bovendien veelal afkomstig uit regio s waar de westerse wereld minder goede betrekkingen heeft. Dit vormt een serieuze bedreiging voor ons welvaartsniveau en voor de concurrentiekracht van onze economie. Daarom is één van de speerpunten uit het Europese beleid om efficiënt om te gaan met grondstoffen, en om fors in te zetten op de productie van duurzame energie. Deze strategie resulteert bovendien een betere milieukwaliteit, doordat geen schadelijke gassen meer worden uitgestoten. 1 Politiek relevante onderwerpen zijn: a. Het is een keuzevraagstuk, waarbij de raad een belangenafweging moet plegen of er sprake is van een dilemma in de samenleving. b. Het leeft in de samenleving (of is van belang voor toekomstige generaties). c. De raad moet of wil er over gaan. d. Er is sprake van inhoudelijke politieke profileringsmogelijkheden

4 Bureau Ecofys heeft berekend dat Venlose huishoudens en bedrijven bij ongewijzigd beleid tot 2030 ca. 4 miljard euro zullen uitgeven aan energie. Dat geld komt grotendeels terecht bij de grote energiemaatschappijen, en niet ten goede aan de Venlose samenleving. Door stevig en daadkrachtig te investeren in energiebesparingsmaatregelen en in het lokaal opwekken van duurzame energie, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd ten opzichte van de huidige uitgaven. Die besparingen komen wél ten goede van Venlose huishoudens en Venlose bedrijven. Het aanbrengen van de technische voorzieningen, zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen levert bovendien de nodige lokale werkgelegenheid op, zo is onder meer gebleken bij de Venlose subsidieregeling duurzaam bouwen in het kader van de aanpak van de recessie. Ruwweg kan voor Venlo worden gesteld dat met een investering van ca. 1 miljard euro, een besparing van 2 miljard euro kan worden gerealiseerd in de periode tot 2030, zo blijkt uit één van de scenario s die door Ecofys is doorgerekend. Deze getallen zijn afkomstig een zeer ambitieus, maar realistisch scenario. Met nadruk moet worden gesteld dat het hierbij niet gaat om een investering door de gemeente zelf, maar om een totaalinvestering door alle relevante stakeholders binnen de gemeentegrenzen. Nog hogere opbrengsten worden voorzien bij enkele zeer ambitieuze scenario s. Die scenario s lijken ons echter minder realistisch, gezien de momenteel beschikbare en beproefde technieken in de periode tot In de bijlage is e.e.a. voor u nader omschreven. Met de raden van Beesel en Venray willen we nu inventariseren of er bereidheid bestaat om dit enorme potentieel aan te gaan boren, samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners en organisaties, en zo ja welke rol de gemeente daarbij idealiter zou kunnen innemen, naar welke sectoren de meeste aandacht zou moeten gaan (bedrijfsleven, woningen etc) en welke technieken daarbij de voorkeur hebben of niet (zon, wind, biomassa etc). 4. Verkenning (Bij behoefte aan oriënterende notitie) Op 23 januari a.s. vindt een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats over de energiestrategie. Doel van die bijeenkomst is om gevoel te ontwikkelen voor de richting die voor het thema energie kan worden ingeslagen. Kortgezegd: welke ambitie wordt nagestreefd? Welke andere maatschappelijk thema s worden belangrijk geacht in relatie tot energie? Welke rollen worden gezien voor de maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, de inwoners, en de gemeentelijke overheid zelf? Tijdens de bijeenkomst zullen de relevante onderwerpen aan de hand van een aantal stellingen worden beschouwd. De stellingen worden zeer beknopt ingeleid. Middels deze raadsnotitie wordt de benodigde achtergrondinformatie toegestuurd: 1. Handboek Energiebeleid, hoofdstukken 2 en 3 ( 13 pagina s) Dit handboek is opgesteld in opdracht van enkele Limburgse gemeenten, waaronder Beesel, Venray en Venlo. Het geeft inzicht in de relevante ontwikkelingen wereldwijd, Europees, landelijk en in Limburg. Ook geeft het handboek inzicht in de manier waarop gemeenten invulling kunnen geven aan lokaal energiebeleid. 4

5 2. Potentieelanalyse (grafiek, tabel en toelichting) ( 8 pagina s) De grafiek laat zien hoeveel energie er momenteel gebruikt wordt, met onderscheid naar sectoren zoals verkeer, gebouwen, bedrijven. Ook laat de grafiek zien hoeveel er tussen nu en 2030 bespaard kan worden, en hoe de energievraag via een aantal scenario s met duurzame technieken (wind, zon biomassa etc) kan worden ingevuld. In een tabel is weergegeven wat de diverse scenario s kosten en wat ze opbrengen. Hieruit wordt duidelijk dat het investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking kan leiden tot vele miljoenen euro s besparingen en opbrengsten voor Venlose bedrijven en inwoners. In de toelichting Met nadruk wordt vermeld dat het hier om potentiele technische oplossingsrichtingen gaat. In de raadsbijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt hoe kan worden gespeeld met variabelen als meer energiebesparing minder winenergie meer zonne-energie etc, en wat dat betekent voor de gemeente, voor de inwoners en bedrijven, en welke ruimtelijke impact dat kan hebben. 5. Financiële paragraaf De kosten voor het opstellen van de energiestrategie bedragen voor de gemeente venlo ,- en worden gedekt uit de bijdrage van Rijk en provincie voor het gemeentelijke klimaatprogramma. Middels de inzet van ambtelijke uren wordt voldaan aan de cofinancieringsverplichting. Die ambtelijk uren zijn gedekt uit het personeelskostenbudget van de afdeling Ruimte & Economie. 6. Risicoparagraaf (welke risico s spelen een rol bij de besluitvorming?) Wel of geen risico Juridische aspecten en wettelijk kader Financiële risico s en aspecten Economische risico s Maatschappelijke risico s Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade Afbreukrisico s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) Overige strategische risico s + of of n.v.t. Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico s) Het betreft de verkennende fase voor het opstellen van een energiestrategie. Nadat de verkenning is afgerond, kan meer worden gezegd over eventuele risico s. Die zullen bij definitieve besluitvorming in beeld worden gebracht. 7. Vervolgprocedure voor de raad Op basis van de input die door de raad wordt ingebracht bij de gezamenlijke bijeenkomst op 5

6 23 januari, gaan B&W aan de slag met opstellen van een strategiedocument. Dit document zal later ter vaststelling aan de raad worden gestuurd. 6

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie