Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014"

Transcriptie

1 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken Artikel 20. Echtscheiding of beëindiging 5 van Artikel 3A. Persoonsgegevens het geregistreerd partnerschap 5 of Artikel 4. Verzekeringen en aanspraken de gezamenlijke huishouding 5 Artikel 4a Korting pensioenaanspraken en Artikel 21. Verevening ouderdomspensioen pensioenrechten Artikel 22. Afkoop gering pensioen 8 Artikel 5. Grondslag voor de berekening van Artikel 23. Kosten van de pensioenregeling de pensioenen Artikel 24. Algemene bepalingen 8 Artikel 6. Ouderdomspensioen Artikel 25. Vrijstelling van premiebetaling 10 bij Artikel 7. Arbeidsongeschiktheidspensioen arbeidsongeschiktheid 11 Artikel 8. Partnerpensioen Artikel 26. Aanpassingen van de pensioenen 12 Artikel 9. Wezenpensioen Artikel 27. Plichten van de deelnemer 13 Artikel 9a. Anwhiaatpensioen Artikel 28. Verbod op vervreemding 14 Artikel 10. Deeltijd dienstverband Artikel 29. Eenzijdige wijzigingsbevoegdheid 14 Artikel 11. Vervroeging van de pensioendatum Artikel 30. Onvoorziene gevallen 14 Artikel 12. Uitstel van de pensioendatum Artikel 31. Overgangsbepaling 17 Artikel 13. Deeltijdpensionering Artikel 32. Woonplaats, geschillen 18 Artikel 14. Uitruil van partnerpensioen in Artikel 33. Inwerkingtreding ouderdomspensioen Bijlage 1 Afkoop- en uitruilvoeten 19 Artikel 15. Uitruil van ouderdomspensioen in Bijlage 2 Overgangsbepaling deelnemers 31 partnerpensioen december 2005 en 31 december Artikel 15a. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de Bijlage 3 Eigen bijdrage voortgezette pensioenopbouw en onbetaald verlof pensioendatum 22 Addendum Regeling directeuren en leden raad Artikel 16. Hoog-laag ouderdomspensioen 23 van bestuur Artikel 17. Uitbetaling 26 Artikel 18. Beëindiging van het deelnemerschap voor de pensioendatum 26 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam; Werkgever: Delta Lloyd Services BV, gevestigd te Amsterdam; Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 1

2 Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft, met uitzondering van de vakantiewerker en de stagiaire; Deelnemer: de werknemer die is opgenomen in het pensioenfonds; Gewezen deelnemer: de persoon die wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, anders dan door overlijden, geen deelnemer meer is. Ook de persoon die geen werknemer is en op grond van vrijstelling van premiebetaling pensioen opbouwt in het pensioenfonds is gewezen deelnemer voor dit pensioenreglement; Bestuur: het bestuur van het pensioenfonds; Verzekeraar: Delta Lloyd Levensverzekering NV, gevestigd te Amsterdam; Pensioenovereenkomst: De afspraken die de werkgever collectief met werknemers heeft gemaakt, zoals in de CAO en de directieregeling; Pensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin het ouderdomspensioen volledig ingaat; Deeltijdpensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin het ouderdomspensioen gedeeltelijk ingaat; Richtpensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt; Flexperiode: de flexperiode gaat in op de dag waarop de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 57 jaar bereikt en eindigt op de dag waarop de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 70 jaar bereikt; Normuren: onder normuren wordt verstaan het maximale aantal uren per jaar dat de deelnemer met de werkgever als arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst kan overeenkomen; Betaaluren: onder betaaluren wordt verstaan het op voorhand aantal overeengekomen uren per jaar waarvoor de deelnemer wordt beloond, met in achtneming van zijn keuze met betrekking tot (tijdelijke) aanpassing arbeidsduur; Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 2

3 Variabele beloning: onder variabele beloning wordt verstaan de uitgekeerde - Garantieprovisie; - Vereveningstoeslag; - Garantiebonus; - Vaste toelage inspecteurs; - Voorschot bonus inspecteurs; - Afrekening bonus inspecteurs. Partner: als partner wordt beschouwd: 1. de persoon met wie de (gewezen) deelnemer voor de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap heeft; 2. de man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer onmiddellijk voor diens overlijden een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd mits aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: a b c d e f de partner is niet een bloed- of aanverwant van de (gewezen) deelnemer in de rechte linie of in de tweede graad zijlinie; de (gewezen) deelnemer en de partner zijn beiden ongehuwd of ongeregistreerd de (gewezen) deelnemer en de partner voeren uitsluitend met elkaar en eventueel met hun kinderen een gemeenschappelijke huishouding; de (gewezen) deelnemer en de partner hebben een samenlevingsovereenkomst in de vorm van een notariële akte, waarin tenminste zijn opgenomen: - de volledige namen en de geboortedata van de (gewezen) deelnemer en de partner; - een regeling met betrekking tot de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding; de gemeenschappelijke huishouding is begonnen vóór de pensioendatum en heeft, na het notarieel verlijden van de samenlevingsovereenkomst, tenminste zes volle maanden geduurd; de (gewezen) deelnemer en de partner hebben zich uitsluitend wegens de tussen hen bestaande affectieve relatie tegenover elkaar verbonden elkaar het nodige te verschaffen; Nabestaande: - indien de (gewezen) deelnemer getrouwd is: de weduwe/ de weduwnaar; - indien de (gewezen) deelnemer voor de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap is aangegaan: de partner; - indien de (gewezen) deelnemer een gezamenlijke huishouding met een partner voert: de partner; - indien de (gewezen) deelnemer getrouwd is geweest of een geregistreerd partnerschap, dan wel een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd: de gewezen echtgenoot of de gewezen partner; Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 3

4 Arbeidsongeschiktheid: ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, die geacht wordt aanwezig te zijn indien en zolang er recht bestaat op een uitkering krachtens de WIA dan wel de WAO alsmede gedurende de wachttijd voorafgaand aan de uitkering, een en ander als vastgesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UVW), en die is aangevangen tijdens het deelnemersschap; AOW: Algemene ouderdomswet; Aow-datum; Datum waarop het recht op een uitkering op grond van de AOW ingaat; WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten; WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; WW: Wet op de werkloosheidsuitkering; Anw: Algemene nabestaandenwet; UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst van de Delta Lloyd Groep. Artikel 2. Deelnemerschap 1. Alle werknemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zullen als deelnemers in de pensioenregeling worden opgenomen. 2. Opname in de pensioenregeling vindt plaats op de eerste dag van de maand waarin de werknemer aan de gestelde voorwaarden voldoet, doch niet eerder dan per de datum van indiensttreding. 3. Werknemers, die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement al aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden per die datum in de pensioenregeling opgenomen. 4. Elke deelnemer ontvangt op aanvraag een exemplaar van dit reglement en van eventueel daarin aangebrachte wijzigingen. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 4

5 5. In ieder geval eenmaal per jaar ontvangt de deelnemer een Uniform pensioenoverzicht. 6. Het pensioenfonds verstrekt een opgave als bedoeld in lid 5 van dit artikel éénmalig. Op verzoek verstrekt het pensioenfonds nogmaals een opgave en kan daarvoor een kostenvergoeding vragen. 7. Jaarlijks verstrekt het pensioenfonds ten behoeve van de deelnemer éénmalig de aan het betreffende jaar, dan wel, indien de opgave na afloop van het jaar wordt verstrekt, aan het voorafgaande jaar, toe te rekenen waarde-aangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. 8. Op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer verstrekt het pensioenfonds binnen drie maanden een opgave van de opgebouwde aanspraken. Het pensioenfonds kan hiervoor een kostenvergoeding vragen. 9. Het deelnemerschap eindigt: a b c Artikel 3. door het ingaan van het volledige ouderdomspensioen; door het overlijden van de deelnemer; door beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever voor de pensioendatum, anders dan door het overlijden van de deelnemer. Pensioenaanspraken 1. Aan de deelnemers worden pensioenaanspraken toegekend onder de voorwaarden in dit reglement omschreven. Deze pensioenaanspraken omvatten: a b c d e ouderdomspensioen voor alle deelnemers; partnerpensioen voor alle deelnemers; wezenpensioen voor alle deelnemers; arbeidsongeschiktheidspensioen voor deelnemers met een pensioengevend inkomen dat meer bedraagt dan het maximum loon op jaarbasis waarop de uitkering uit hoofde van de WIA of WAO wordt gebaseerd; Anwhiaatpensioen, tenzij de deelnemer daarvan afstand heeft gedaan, met instemming van zijn partner, indien hij die heeft. 2. De aanspraak op ouderdomspensioen kan niet zonder instemming van de echtgenoot of partner met een geregistreerd partnerschap worden verminderd op grond van een afspraak tussen het pensioenfonds en de (gewezen) deelnemer tenzij de (gewezen) deelnemer en de hier bedoelde partner de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. 3. De aanspraak op partnerpensioen kan niet zonder instemming van de echtgenoot of partner worden verminderd op grond van een afspraak tussen het pensioenfonds en de (gewezen) deelnemer anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 4. Elk beding dat in strijd is met het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel is nietig. Artikel 3A. Persoonsgegevens Het pensioenfonds verzamelt gegevens van (gewezen) deelnemers uitsluitend voor de uitvoering van hun pensioenovereenkomst, waarop dit pensioenreglement is gebaseerd. Artikel 4. Verzekeringen en aanspraken 1. Ter waarborging van de aanspraken, die voor de deelnemers uit dit reglement voortvloeien, worden door het pensioenfonds bij de verzekeraar op het leven van de deelnemers pensioenverzekeringen gesloten. Van de verzekeringen is het pensioenfonds bevoordeelde. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 5

6 De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 2. De verzekeringen van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op het leven van de deelnemers zullen tegen betaling van periodieke stortingen gesloten worden. Zolang het deelnemerschap voortduurt, wordt telkens wanneer een aanspraak ontstaat of verhoogd wordt en vervolgens ieder jaar op 1 januari een deel ingekocht van het op de richtpensioendatum te bereiken pensioen. Het in te kopen deel bestaat uit een pensioendeel ter grootte van 1/n-gedeelte van het aan de nog toekomstige jaren toe te rekenen gedeelte van het pensioen, waarbij n het aantal nog toekomstige jaren tot de richtpensioendatum is, berekend op de datum waarop de aanspraak ontstaat of verhoogd wordt, in dagen nauwkeurig. Indien de aanspraak ontstaat of wordt verhoogd op een andere datum dan 1 januari, wordt het in te kopen pensioen vastgesteld naar evenredigheid van de tijd verstreken sedert de ingangs- of wijzigingsdatum tot aan de eerstvolgende 1 januari. Verzekeringen van aanpassing van opgebouwde en ingegane pensioenen worden tegen betaling van éénmalige koopsommen gesloten. Voor zover het partnerpensioen en wezenpensioen niet overeenkomstig het bovenstaande is ingekocht, wordt dit van jaar tot jaar verzekerd op risicobasis. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt van jaar tot jaar verzekerd op risicobasis. Het Anwhiaatpensioen wordt van jaar tot jaar verzekerd op risicobasis. 3. Een deelnemer heeft eerst aanspraak op partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en Anwhiaatpensioen en er bestaat een verzekerd recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwhiaatpensioen en wezenpensioen, of op een verhoging daarvan, indien en voorzover de verzekeraar het risico van de verzekering of de verhoging daarvan heeft aanvaard. Indien en voorzover de verzekeraar het risico van de verzekering of de verhoging daarvan niet heeft aanvaard bestaat geen aanspraak op partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en Anwhiaatpensioen of op een verhoging daarvan jegens het pensioenfonds en geen recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwhiaatpensioen en wezenpensioen of op een verhoging daarvan. 4. Aanvaarding geschiedt op grond van het bepaalde in de als bijlage 3 aan de overeenkomst van collectieve verzekeringen gehechte Regeling risico-acceptatie. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 6

7 5. Er bestaat geen aanspraak op partnerpensioen, wezenpensioen, en Anwhiaatpensioen bij overlijden in het eerste jaar van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding indien het overlijden, gezien de gezondheidstoestand van de deelnemer, redelijkerwijs te verwachten was ten tijde van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het aangaan van de gezamenlijke huishouding; of het eerste jaar van de verzekering, indien het overlijden, gezien de gezondheidstoestand van de deelnemer, redelijkerwijs te verwachten was ten tijde van opname in het pensioenfonds. Dit jaar wordt verminderd met de periode dat de deelnemer direct voorafgaand aan opname in het pensioenfonds al was verzekerd voor dezelfde pensioenen van vergelijkbare hoogte. Onder direct voorafgaand wordt ook verstaan een onderbreking van dekking van dezelfde pensioenen met maximaal vier weken. Toetsing of sprake is van een te verwachten overlijden bij aanvang van het deelnemerschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding vindt op verzoek van de verzekeraar plaats door de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. 6. Indien de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap geheel arbeidsongeschikt is, bestaat er geen recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwhiaatpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. 7. Indien de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, bestaat geen aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen. 8. Indien de deelnemer bij aanvang van het deelnemerschap gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bestaat slechts recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwhiaatpensioen, wezenpensioen voor het gedeelte waarvoor de werknemer niet arbeidsongeschikt is. 9. Indien uit een eerdere pensioenovereenkomst nog recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor een toename van de arbeidsongeschiktheid bestaat bij een vorige pensioenuitvoerder, heeft de deelnemer uit hoofde van een toename van arbeidsongeschiktheid geen recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anwhiaatpensioen, wezenpensioen, voorzover voor de toename van de arbeidsongeschiktheid recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid bestaat bij een vorige pensioenuitvoerder. 10. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is niet meer van toepassing met ingang van de datum waarop de deelnemer zijn werkzaamheden vier weken aaneengesloten volledig heeft hervat. 11. Indien de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bestaat slechts aanspraak op verhogingen van pensioen en, met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel, dekking van het recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, voorzover de verhoging - betrekking heeft op het pensioen waarvoor geen vrijstelling van premiebetaling is verleend of het arbeidsongeschiktheidspensioen dat niet is ingegaan en - het gevolg is van een loonstijging van maximaal 15%. 12. Er bestaat geen recht op vrijstelling van premiebetaling in verband met arbeidsongeschiktheid of recht op arbeidsongeschiktheidspensioen voor de deelnemer die in het eerste half jaar van het deelnemerschap recht verkrijgt op (gedeeltelijke) loondoorbetaling krachtens het Burgerlijk Wetboek op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de Ziektewet en vervolgens aansluitend arbeidsongeschikt wordt in de zin van de WIA dan wel de WAO en indien de ziekte kennelijk te verwachten was gelet op de gezondheidstoestand van de deelnemer bij aanvang van de verzekering. Dit half jaar wordt verminderd met de periode dat de werknemer direct voorafgaand aan het aangaan van de verzekering al was verzekerd voor hetzelfde risico van vergelijkbare hoogte. Onder direct voorafgaand wordt verstaan een onderbreking van verzekering van het risico van maximaal vier weken. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 7

8 Hierbij gaat het pensioenfonds uit van de WIA-beoordeling van het UWV. Indien het UWV deze beoordeling niet uitvoert, wordt dit onderzoek door het pensioenfonds uitgevoerd. 13. Geen aanspraak op partnerpensioen en wezenpensioen of verhoging daarvan of recht op vrijstelling van premiebetaling bestaat ter zake van overlijden en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een oorzaak die is uitgesloten bij een voor bij de verzekeraar gesloten verzekering ter dekking van pensioenaanspraken. 14. Voor de bepalingen in dit artikel geldt dat een deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is indien de deelnemer - volledig (80% of meer) of gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA dan wel - (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is in de zin van, dan wel recht heeft op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de WAO, de WAZ of de Wajong, dan wel - recht heeft op (gedeeltelijke) loondoorbetaling krachtens het Burgerlijk Wetboek of op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de Ziektewet. Artikel 4a Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten 1. Het pensioenfonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt; b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het korte termijn herstelplan. 2. Het pensioenfonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 3. De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. Artikel 5. Grondslag voor de berekening van de pensioenen 1. Bij de berekening van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen wordt uitgegaan van - de dienstjaren van de deelnemer; - de pensioengrondslag van de deelnemer. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 8

9 Dienstjaren 2. De voor de pensioenberekening in aanmerking te nemen dienstjaren zijn de jaren in dienst van de werkgever doorgebracht tussen de datum waarop de deelnemer wordt opgenomen in het pensioenfonds en de richtpensioendatum, met uitzondering van perioden van onbetaald verlof, niet zijnde ouderschaps- of palliatief verlof. Perioden van onbetaald verlof, niet zijnde ouderschaps- en palliatief verlof, worden voor de pensioenberekening alleen als dienstjaren in aanmerking genomen, indien de werknemer een bijdrage voldoet ter vervanging van de volledige premie voor het pensioen over deze perioden. Het aantal dienstjaren wordt bepaald in jaren en volle maanden; een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd. Over het deel van de pensioengrondslag dat betrekking heeft op de variabele beloning die in het voorafgaande jaar is uitgekeerd worden volledige dienstjaren in aanmerking genomen. Pensioengrondslag 3. De pensioengrondslag is een bedrag gelijk aan het pensioengevend inkomen van de deelnemer, verminderd met een franchise. De vaststelling van de pensioengrondslag vindt voor het eerst plaats per de datum van aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks per 1 januari. 4. Bij de berekening van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen en de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt ten hoogste een pensioengrondslag in aanmerking genomen van ,00. Bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ten hoogste een grondslag in aanmerking genomen ter grootte van ,00. Pensioengevend inkomen 5. Voor de bepaling van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het uurloon maal het aantal normuren per jaar, vermeerderd met de daarbij horende vakantietoeslag de jaarlijkse uitkering en toeslagen die tot het pensioengevend inkomen horen volgens de CAO of de arbeidsovereenkomst die geldt tussen de werkgever en de werknemer 6. Indien het aantal betaaluren meer bedraagt dan het aantal normuren wordt bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid van het aantal betaaluren uitgegaan. Indien het aantal betaaluren minder bedraagt dan het aantal normuren is artikel 10 van toepassing. Voor perioden van onbetaald verlof, met uitzondering van ouderschaps-, en palliatiefverlof, wordt het aantal betaaluren op 0 gesteld, tenzij de deelnemer er voor kiest een bijdrage voor de premie (het werkgevers en het deelnemersdeel) tijdens de periode van onbetaald verlof aan de werkgever te betalen op een door de werkgever aan te geven wijze. 7. Voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het uurloon maal het aantal betaaluren per jaar dat tussen de werkgever en de deelnemer is overeengekomen, vermeerderd met de daarbij horende vakantietoeslag, de jaarlijkse uitkering en toeslagen die tot het pensioengevend inkomen horen volgens de CAO of de arbeidsovereenkomst die geldt tussen de werkgever en de werknemer. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 9

10 8. Het pensioengevend inkomen wordt voor het eerst vastgesteld per de datum van aanvang van het deelnemerschap op basis van de uiterlijk twee maanden na de datum van aanvang van het deelnemerschap bij het pensioenfonds bekende gegevens en vervolgens per 1 januari op basis van de uiterlijk op 15 maart van het betreffende jaar bij het pensioenfonds bekende gegevens. 9. Voor een deelnemer die buitengewoon-, zwangerschaps-, bevallings, palliatief-, of ouderschapsverlof opneemt, wordt uitgegaan van het pensioengevend inkomen dat voor de deelnemer gegolden zou hebben indien dat verlof niet was opgenomen. 10. Voor een deelnemer die onbetaald verlof opneemt met uitzondering van ouderschaps- en palliatief verlof en het werkgevers- en deelnemersdeel van de bijdrage voldoet ter vervanging van de premie voor de pensioenen over deze perioden, wordt uitgegaan van het pensioengevend inkomen dat voorafgaand aan het verlof is vastgesteld. 11. In afwijking van lid 5 wordt voor een deelnemer van 57 jaar of ouder die conform het bepaalde in de geldende cao een lichtere functie aanvaardt in het kader van loopbaanombuiging, uitgegaan van het pensioengevend inkomen dat laatstelijk voorafgaand aan het betrekken van de lichtere functie gold, vermeerderd met de loonrondes op grond van de cao na aanvaarding van de lichtere functie, tenzij het pensioengevend inkomen uit hoofde van de lichtere functie meer bedraagt. 12. Voor een deelnemer op wie een regeling inzake variabele beloning buitendienst van toepassing is, wordt tot het pensioengevend inkomen ook gerekend het bedrag van de variabele beloning dat in het voorafgaande kalenderjaar aan de deelnemer is uitgekeerd. In aanvulling op het voorgaande wordt voor de deelnemer waarvoor het deelnemerschap wordt beëindigd door: a. het ingaan van het volledige ouderdomspensioen, b. beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever voor de pensioendatum, anders dan door het overlijden van de deelnemer, over de som van de in het jaar van beëindiging van het deelnemerschap uitgekeerde variabele beloning per de datum van uitdiensttreding, ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen toegekend en verzekerd op basis van artikel 6, 8 en 9 van dit pensioenreglement. De eindafrekening van deze variabele beloning moet binnen zes maanden na het einde van het deelnemerschap bij het pensioenfonds bekend zijn. Franchise 13. De franchise voor de bepaling van de pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen en de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op een bedrag ter grootte van ,00. Dit bedrag geldt op 1 januari 2013 en wordt daarna jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het percentage waarmee de lonen op grond van de cao wijzigen. Het bedrag van de franchise zal nooit minder bedragen dan het bedrag van ,00 dat na 2013 telkens met hetzelfde percentage is verhoogd als de uitkering voor een gehuwde op grond van de AOW. 14. De franchise wordt normaal afgerond op een veelvoud van 1,00. Artikel 6. Ouderdomspensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de richtpensioendatum van de deelnemer of gewezen deelnemer en wordt aan de deelnemer of gewezen deelnemer uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op diens overlijden. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 10

11 2. Het jaarlijkse ouderdomspensioen bedraagt bij onafgebroken dienstverband tot de richtpensioendatum per dienstjaar 2,15% van de pensioengrondslag. 3. Wijzigingen van de pensioengrondslag worden uitsluitend in aanmerking genomen over de dienstjaren vanaf de datum van wijziging. Artikel 7. Arbeidsongeschiktheidspensioen 1. Met inachtneming van het hierna volgende gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen in op de dag, waarop de deelnemer onafgebroken gedurende een periode van 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschikt is, dan wel na het later gelegen moment waarop de (verlengde) loondoorbetalingsverplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek eindigt, mits aan de deelnemer op het moment van het verstrijken van bovenbedoelde periode een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA of WAO is toegekend, horend bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tenminste 35%. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot uiterlijk de eerste dag waarop de deelnemer geen recht meer heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA of WAO, horend bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tenminste 35%, doch tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin hij de 67-jarige leeftijd bereikt, dan wel tot de eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum van de deelnemer, zo deze dag eerder valt. Indien de datum van ingang van de AOW-uitkering voor de richtpensioendatum van de deelnemer ligt, wordt voor deze periode uitgegaan van het arbeidsongeschiktheidspercentage op de laatste dag voor de datum van ingang van de uitkering van de AOW. 2. Het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 75% van de per 1 januari voorafgaande aan de ingangsdatum van de gehele of gedeeltelijke uitkering ingevolge de WIA vastgestelde grondslag. Bij het vaststellen van deze grondslag wordt rekening gehouden met artikel 4, lid 13 van dit reglement. Deze grondslag is het verschil tussen: a. het pensioengevend inkomen van de deelnemer en b. het maximum jaarloon, waarover de uitkeringen ingevolge de WIA dan wel de WAO worden berekend, dat geldt op 1 januari van het betreffende jaar, afgerond op een veelvoud van 1,00. Indien in de wijze waarop in of krachtens de WIA of WAO het begrip "jaarloon" wordt gehanteerd wijziging wordt aangebracht, is het bestuur bevoegd deze wijziging van toepassing te verklaren bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen als in dit lid bedoeld. 3. Het verzekerde pensioen wordt - al naar gelang de grootte van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat hoort bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering die op grond van de WIA dan wel de WAO is toegekend - uitgekeerd tot de hieronder volgende percentages. Bij een bij de uitkering horend arbeidsongeschiktheidspercentage van: bedraagt de jaarlijkse uitkering: % van het verzekerde pensioen ,5% van het verzekerde pensioen % van het verzekerde pensioen % van het verzekerde pensioen % van het verzekerde pensioen % van het verzekerde pensioen. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 11

12 4. Indien het arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan het percentage horend bij de uitkering op grond van de WIA of WAO, dan bepaalt het pensioenfonds naar gelang van de grootte van het arbeidsongeschiktheidspercentage de jaarlijkse uitkering, volgens de percentages van het vorige lid. 5. Het bestaan van arbeidsongeschiktheid en de mate daarvan worden vastgesteld aan de hand van en overeenkomstig een overlegde beslissing van het UWV. 6. Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de deelnemer, is het bestuur bevoegd het arbeidsongeschiktheidspensioen niet of slechts ten dele toe te kennen. 7. Indien na de ingang van het arbeidsongeschiktheidspensioen het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, zal het pensioen met inachtneming van het in lid 3 bepaalde worden herzien per de datum waarop blijkens de beschikking van het UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt. 8. Voor de deelnemers die a. op als deelnemer in het pensioenfonds zijn opgenomen en b. op recht hadden op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de WAO en op basis hiervan recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen zijn de bepalingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen uit het pensioenreglement van het pensioenfonds van kracht zoals dat tot luidde. In afwijking hiervan geldt het volgende. Met ingang van de datum waarop een deelnemer als in de alinea hierboven genoemd gedurende een periode van vier weken aaneengesloten zijn werkzaamheden volledig heeft hervat, is met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen het huidige pensioenreglement van toepassing. Artikel 8. Partnerpensioen 1. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of de gewezen deelnemer overlijdt en wordt aan de nabestaande uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op diens overlijden. 2. Het jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 60% van het volgens artikel 6 van dit pensioenreglement berekende ouderdomspensioen. In geval van overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum bedraagt het partnerpensioen 60% van het ouderdomspensioen, dat de deelnemer verkregen zou hebben als de deelnemer tot de richtpensioendatum in dienst van de werkgever had kunnen blijven, en voor de deelnemer de pensioengrondslag had gegolden op grond waarvan het ouderdomspensioen laatstelijk berekend was. 3. Het volgens lid 2 berekende partnerpensioen wordt verminderd met het pensioen waarop een voorgaande echtgenoot of partner van de deelnemer ingevolge het bepaalde in artikel 20 van dit pensioenreglement aanspraak heeft verkregen. 4. Voor het verkrijgen van de uitkering van partnerpensioen voor een partner als omschreven in artikel 1, definitie van Partner, onder 2, dient het pensioenfonds in het bezit te zijn van: a. een uittreksel uit het bevolkingsregister en indien de werkgever of het pensioenfonds dat verlangtuit de registers van de burgerlijke stand, waaruit blijkt dat aan de in artikel 1 bij de definitie van Partner onder 2, sub a t/m f omschreven voorwaarden is voldaan; b. een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of een gewaarmerkt uittreksel hiervan waarin tenminste zijn opgenomen - de volledige namen en de geboortedata van de (gewezen) deelnemer en de partner; - een regeling met betrekking tot de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 12

13 5. De gewezen deelnemer verkrijgt geen aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de echtgenoot of partner met wie de gewezen deelnemer huwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een gezamenlijke huishouding gaat voeren op of na de richtpensioendatum dan wel de eerder gelegen pensioendatum. Artikel 9. Wezenpensioen 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of de gewezen deelnemer overlijdt en wordt aan elk van de kinderen van de deelnemer of de gewezen deelnemer uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op de 18de verjaardag van het kind, dan wel tot de eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum van het kind, zo deze dag eerder valt. 2. Het wezenpensioen zal voorts worden uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand, waarin een kind invalide of studerend is in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet, doch niet eerder dan met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer of de gewezen deelnemer overlijdt noch ook eerder dan met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 18de verjaardag van het kind. De uitkering wordt voortgezet tot de eerste dag van de maand volgend op de 27ste verjaardag van het kind, dan wel tot de eerste dag van de maand volgend op de datum, waarop het kind voordien overlijdt of ophoudt invalide te zijn of te studeren. 3. Onder kinderen wordt verstaan: - kinderen die tot de (gewezen) deelnemer in familierechtelijke betrekking staan als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek; - pleegkinderen en kinderen die tot de echtgenoot of partner van de deelnemer in familierechtelijke betrekking staan als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Pleegkinderen en kinderen die tot de echtgenoot of partner van de deelnemer in familierechtelijke betrekking staan dienen door de (gewezen) deelnemer te worden opgevoed en geheel of nagenoeg geheel door de deelnemer te worden onderhouden. Kinderen dienen voor de richtpensioendatum, dan wel tot de eerder gelegen pensioendatum aan deze voorwaarden te voldoen. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 13

14 4. Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 14% van de wezenpensioengrondslag. De wezenpensioengrondslag is gelijk aan het ouderdomspensioen dat de deelnemer verkregen zou hebben, als de deelnemer tot de richtpensioendatum in dienst van de werkgever zou zijn gebleven en voor de deelnemer de pensioengrondslag had gegolden op grond waarvan het ouderdomspensioen laatstelijk berekend was. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt zonder een pensioengerechtigde weduwe, weduwnaar of partner na te laten of indien de pensioengerechtigde weduwe, weduwnaar of partner overlijdt. Indien het huwelijk van een gewezen deelnemer na de beëindiging van het deelnemerschap is ontbonden door echtscheiding of na scheiding van tafel en bed, dan wel indien het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding is beëindigd en de gewezen echtgenoot of partner aanspraak heeft op partnerpensioen, is het overlijden van de gewezen echtgenoot of partner bepalend voor het ingaan van de verdubbeling. Artikel 9a. Anwhiaatpensioen 1 Het Anwhiaatpensioen is gelijk aan het bedrag van de uitkering ingevolge de Anw voor een nabestaande zonder kinderen, dat geldt op de eerste januari in het jaar van overlijden van de deelnemer. 2 Het Anwhiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt en wordt aan de weduwe, weduwnaar of partner uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin de weduwe, weduwnaar of partner 67 jaar wordt, doch uiterlijk tot een van de volgende dagen, indien die eerder valt: de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de weduwe, weduwnaar of partner overlijdt, de eerste dag van de maand waarin de weduwe, weduwnaar of partner de AOW-leeftijd bereikt. 3 Voor het verkrijgen van de aanspraak op Anwhiaatpensioen voor een partner als omschreven in artikel 1, definitie van Partner, onder 2, gelden dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 8, lid 4 van dit pensioenreglement. Artikel 10. Deeltijd dienstverband 1. Indien tussen de deelnemer en de werkgever is overeengekomen dat het aantal betaaluren minder bedraagt dan het aantal normuren, is er sprake van deeltijddienstverband en wordt voor de berekening van het ouderdomspensioen, en het daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen gehandeld als aangegeven in dit artikel. 2. Bij het van toepassing worden van het deeltijd dienstverband en bij iedere wijziging in het aantal betaaluren wordt voor de betrokken deelnemer een deeltijdfactor vastgesteld. 3. De deeltijdfactor is gelijk aan het aantal betaaluren per jaar gedeeld door het aantal normuren en bedraagt maximaal 1. Overuren beïnvloeden de deeltijdfactor niet. 4. Voor de berekening van het ouderdomspensioen, en het daarvan afgeleide partnerpensioen en wezenpensioen wordt de deeltijdfactor toegepast op het percentage van artikel 6, lid 2 van dit pensioenreglement. Artikel 11. Vervroeging van de pensioendatum 1. De (gewezen) deelnemer kan het ouderdomspensioen binnen de flexperiode op een vroeger tijdstip dan de richtpensioendatum laten ingaan, onder de voorwaarde dat hij of zij vanaf dat tijdstip geen arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 14

15 De overheid stelt de voorwaarde dat de (gewezen) deelnemer vanaf het tijdstip van vervroeging geen inkomsten ontvangt uit arbeid of andere inkomensgenererende activiteiten, indien het pensioen ingaat voor een bepaalde leeftijd. Indien de (gewezen) deelnemer het ouderdomspensioen binnen de flexperiode op een vroeger tijdstip laat ingaan dan die leeftijd, geldt deze door de overheid gestelde voorwaarde 2. Gebruikmaking van de mogelijkheid van vervroeging is onherroepelijk en kan slechts éénmalig gedaan worden. 3. Voor de deelnemer wordt per de vervroegde pensioendatum conform artikel 18 van dit pensioenreglement een tijdsevenredig ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen en wezenpensioen vastgesteld. 4. De (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer voor wie conform artikel 25 van dit pensioenreglement in verband met arbeidsongeschiktheid vrijstelling van premiebetaling is verleend en die het ouderdomspensioen wenst te vervroegen, kan slechts het ouderdomspensioen binnen de flexperiode op een vroeger tijdstip dan de richtpensioendatum laten ingaan, indien hij geen uitkering uit hoofde van de WIA of WAO meer ontvangt en voldoet aan de voorwaarde als genoemd in lid 1, de eerste volzin, dan wel, indien van toepassing, de tweede volzin, van dit artikel. Voor deze (gewezen) deelnemer wordt per de vervroegde pensioendatum een premievrij ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen en wezenpensioen vastgesteld. In het in dit artikel genoemde geval dient in de leden 3 en 7 in plaats van het woord tijdsevenredig gelezen te worden premievrij. 5. Het partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de richtpensioendatum is per de vervroegde pensioendatum gelijk aan het partnerpensioen en wezenpensioen dat conform lid 3 van dit artikel is vastgesteld. 6. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid van vervroeging vervallen de aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen en Anwhiaatpensioen. 7. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid van vervroeging stopt de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. 8. Indien van de mogelijkheid van vervroeging van de pensioendatum gebruik wordt gemaakt, wordt het bereikte tijdsevenredige ouderdomspensioen aan de hand van de in de hierna volgende tabel vermelde factoren voor ouderdomspensioen herrekend naar een direct op de vervroegde pensioendatum ingaand ouderdomspensioen. De periode van vervroeging dient in volle maanden te worden vastgesteld en bedraagt tenminste zes maanden. Bij een vervroeging naar de eerste van de maand waarin recht ontstaat op een AOW-uitkering geldt de termijn van tenminste zes maanden niet. Ook een vervroeging naar de eerste van de maand waarin recht ontstaat op een AOW-uitkering dient in volle maanden te worden vastgesteld. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 15

16 Vervroegde pensioenleeftijd Vervroegingsfactor 57 0, , , , , , , , , , ,000 Een vervroegingsfactor van 0,856 wil zeggen dat voor iedere 1.000,00 ouderdomspensioen op de richtpensioendatum 856,00 ouderdomspensioen op de pensioendatum verkregen kan worden. Komt de vervroegde pensioendatum niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan wordt herrekend naar de bij die leeftijd horende factor. 9. De (gewezen) deelnemer die van de in lid 1 genoemde mogelijkheid van vervroeging gebruik wil maken, dient dit schriftelijk uiterlijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum bij het pensioenfonds te melden met daarbij de schriftelijke bevestiging van zijn werkgever of de werkgever als omschreven in artikel 1 van dit pensioenreglement dat de arbeidsovereenkomst uiterlijk op de gewenste pensioendatum eindigt. De (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer voor wie conform artikel 25 van dit pensioenreglement in verband met arbeidsongeschiktheid vrijstelling van premiebetaling is verleend en die het ouderdomspensioen wenst te vervroegen, dient dit schriftelijk uiterlijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum bij het pensioenfonds te melden met daarbij de schriftelijke bevestiging van de uitkeringsinstantie en/of zijn werkgever of de werkgever als omschreven in artikel 1 van dit pensioenreglement dat de uitkering en/of arbeidsovereenkomst uiterlijk op de gewenste pensioendatum eindigt. Indien de overheid aan de vervroeging voorwaarden stelt, verschaft de (gewezen) deelnemer of de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer die het ouderdomspensioen op een vroeger tijdstip wil laten ingaan, het pensioenfonds voorafgaand aan de gewenste pensioendatum een door hem ondertekende schriftelijke verklaring die door het pensioenfonds is opgesteld. 10. De in dit artikel genoemde tabel geldt tot 1 januari De tabel is van toepassing op de deelnemers die in de periode tot deze datum met pensioen gaan dan wel uit dienst treden en vervolgens in de periode tot deze datum met pensioen gaan. 11. Na 31 december 2015 geldt voor de (gewezen) deelnemers die daarna met pensioen gaan en van de in lid 1 genoemde mogelijkheid van vervroeging gebruik willen maken de door het pensioenfonds vast te stellen tabel. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 16

17 12. Het pensioenfonds heeft het recht de in lid 8 vermelde tabel te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling; - de verzekeraar de tabel herziet; - de actuarieel adviseur van het pensioenfonds daartoe adviseert. Artikel 12. Uitstel van de pensioendatum 1. De deelnemer kan het ouderdomspensioen binnen de flexperiode op een later tijdstip dan de richtpensioendatum laten ingaan, mits tot dat tijdstip de arbeidsovereenkomst met de werkgever in stand blijft. 2. Gebruikmaking van de mogelijkheid van uitstel is onherroepelijk en kan slechts éénmalig gedaan worden. 3. Indien van de mogelijkheid van uitstel van de pensioendatum gebruik gemaakt wordt, zal dit uitsluitend leiden tot herrekening van de tot de richtpensioendatum opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen. Over de diensttijd na de richtpensioendatum vindt geen verdere pensioenopbouw plaats. 4. Het partnerpensioen en wezenpensioen is gelijk aan het partnerpensioen en wezenpensioen dat voor de deelnemer op de richtpensioendatum aanwezig is. 5. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid van uitstel vervallen de aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen en Anwhiaatpensioen op de richtpensioendatum. 6. Het op de richtpensioendatum aanwezige ouderdomspensioen wordt aan de hand van de hierna volgende tabel herrekend naar een op de uitgestelde pensioendatum ingaand ouderdomspensioen. De periode van uitstel dient in volle maanden te worden vastgesteld en bedraagt tenminste zes maanden. Uitgestelde pensioenleeftijd uitstelfactor 67 1, , , ,259 Een uitstelfactor van 1,159 wil zeggen dat voor iedere 1.000,00 ouderdomspensioen op de richtpensioendatum 1.159,00 ouderdomspensioen op de pensioendatum verkregen kan worden. Komt de uitgestelde pensioendatum niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan wordt herrekend naar de bij die leeftijd horende factor. 7. Indien het ouderdomspensioen vermeerderd met de uitkering uit hoofde van de AOW, gebaseerd op een verzekering van 50 jaren voor die wet, bij uitstel na de 67-jarige leeftijd van de deelnemer 100% van het pensioengevend inkomen bedraagt, gaat de uitkering van het ouderdomspensioen direct in. Indien een deelnemer in deeltijd heeft gewerkt en artikel 10 van toepassing is geweest, bepaalt het pensioenfonds het pensioengevend inkomen aan de hand van het inkomen dat hoort bij het aantal normuren en een over het totale aantal jaren dat de deelnemer heeft deelgenomen in het pensioenfonds bepaalde gewogen deeltijdfactor. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 17

18 8. Indien de arbeidsovereenkomst met de werkgever na de richtpensioendatum maar vóór het bereiken van de pensioendatum wordt beëindigd, wordt het ouderdomspensioen herrekend naar een op de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst direct ingaand ouderdomspensioen. 9. De deelnemer die van de in lid 1 genoemde mogelijkheid van uitstel gebruik wil maken, dient dit uiterlijk zes maanden vóór de richtpensioendatum bij het pensioenfonds te melden, onder vermelding van de overeengekomen pensioendatum met daarbij de schriftelijke bevestiging van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst op de gewenste pensioendatum eindigt. 10. De in dit artikel genoemde tabel geldt tot 1 januari De tabel is van toepassing op de deelnemers voor wie de richtpensioendatum voor deze datum ligt en in deze periode hun pensioen wensen uit te stellen 11. Na 31 december 2015 geldt voor de deelnemers die daarna met pensioen gaan en van de in lid 1 genoemde mogelijkheid van uitstel gebruik willen maken de door het pensioenfonds vast te stellen tabel. 12. Het pensioenfonds heeft het recht de in lid 6 vermelde tabel te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling; - de verzekeraar de tabel herziet; - de actuarieel adviseur van het pensioenfonds daartoe adviseert. Artikel 13. Deeltijdpensionering 1. De deelnemer kan zijn ouderdomspensioen gedeeltelijk tot uitkering laten komen indien dit samenhangt met een vermindering van de arbeidsduur. De deelnemer heeft hierbij de keuze of hij zijn ouderdomspensioen a. vanaf de deeltijdpensioendatum tot de richtpensioendatum, dan wel b. vanaf de richtpensioendatum tot de pensioendatum gedeeltelijk tot uitkering laat komen. De voorwaarden die staan vermeld in artikel 11, lid 1 en lid 9, zijn ook van toepassing voor gedeeltelijke vervroeging. 2. De deelnemer kan éénmaal per jaar het aantal uren waarmee hij met deeltijd pensioen gaat verhogen, onder de in dit artikel genoemde voorwaarden. 3. De deelnemer dient minimaal zes maanden voorafgaande aan - de deeltijdpensioendatum indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub a, schriftelijk met de werkgever gedeeltelijke aanpassing van het aantal betaaluren te zijn overeengekomen, dan wel - de richtpensioendatum indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub b schriftelijk met de werkgever gedeeltelijke voortzetting van zijn arbeidsovereenkomst na de richtpensioendatum te zijn overeengekomen, dan wel - de datum waarop hij het aantal uren dat hij met deeltijdpensioen gaat wenst te verhogen, schriftelijk met de werkgever gedeeltelijke verlaging van het aantal betaaluren te zijn overeengekomen. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 18

19 Daarbij dient de deelnemer aan te geven - wat de gewenste deeltijdpensioendatum, de gewenste pensioendatum, of de gewenste datum van verhoging van deeltijdpensionering is en - voor welk percentage de deelnemer deeltijdpensionering wenst of verhoging wenst van het aantal uren waarmee hij met deeltijd pensioen is. Het percentage is gemaximeerd op de procentuele vermindering van het aantal betaaluren. De deelnemer dient dit tevens schriftelijk, uiterlijk zes maanden voor de deeltijdpensioendatum respectievelijk de richtpensioendatum dan wel de datum van de verhoging van de deeltijdpensionering bij het pensioenfonds te melden. De periode van deeltijdpensionering dient in volle maanden te worden vastgesteld, bedraagt minimaal 6 maanden en eindigt op - de richtpensioendatum indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub a, dan wel - de pensioendatum indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub b. 4. Indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub a wordt per de deeltijdpensioendatum conform het bepaalde in artikel 18 van dit pensioenreglement het tijdsevenredige ouderdomspensioen vastgesteld. Voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat voor de richtpensioendatum ingaat, wordt de herrekening naar een direct op de deeltijdpensioendatum ingaand ouderdomspensioen bepaald conform artikel 11 van dit pensioenreglement. Indien de deelnemer heeft gekozen voor de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub b wordt op de richtpensioendatum conform het bepaalde in artikel 18 van dit pensioenreglement het tijdsevenredige ouderdomspensioen vastgesteld en voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat niet op de richtpensioendatum ingaat wordt de herrekening naar een op de uitgestelde pensioendatum ingaand ouderdomspensioen bepaald conform artikel 12 van dit pensioenreglement. 5. Tijdens de periode van deeltijdpensionering tot de richtpensioendatum vindt de pensioenopbouw plaats conform het pensioenreglement als deelnemer met een deeltijd dienstverband. Tijdens de periode van deeltijdpensionering vanaf de richtpensioendatum vindt geen pensioenopbouw meer plaats. 6. Na gebruikmaking van de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub a gaat het ouderdomspensioen volledig in op de richtpensioendatum. Na gebruikmaking van de mogelijkheid zoals genoemd in lid 1 sub b gaat het ouderdomspensioen volledig in op de pensioendatum. 7. De deelnemer voor wie het bepaalde in artikel 25 van dit pensioenreglement van toepassing is, kan voor het gedeelte van de aanspraken waarvoor vrijstelling van premiebetaling is verleend, geen gebruik maken van de mogelijkheid van lid 1. Artikel 14. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen 1. De (gewezen) deelnemer kan (een deel van) zijn aanspraak op partnerpensioen op de pensioendatum uitruilen voor een aanspraak op hoger ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer heeft hierbij de keuze om 100%, 75%, 50% of 25% van de bovengenoemde aanspraak op partnerpensioen uit te ruilen. Het bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel 20 van dit pensioenreglement kan niet worden uitgeruild. 2. Indien de (gewezen) deelnemer besluit (een deel van) zijn aanspraak op partnerpensioen uit te ruilen, vervalt (dit deel van) zijn aanspraak op partnerpensioen op de pensioendatum. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 19

20 3. Uitruil van (een deel van) de aanspraak op partnerpensioen heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. 4. De (gewezen) deelnemer die (een deel van) zijn aanspraak op partnerpensioen wenst uit te ruilen voor een aanspraak op hoger ouderdomspensioen dient ervoor te zorgen dat het verzoek hiertoe vanaf een half jaar vóór, doch uiterlijk op de pensioendatum door het pensioenfonds is ontvangen. 5. De keuze voor uitruil is onherroepelijk en kan slechts éénmalig gedaan worden. De echtgenoot of partner van de (gewezen) deelnemer dient het verzoek tot uitruil van de (gewezen) deelnemer mede te ondertekenen. 6. De aanspraak op partnerpensioen kan op de pensioendatum aan de hand van de hierna volgende tabel geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een verhoging van de aanspraak op ouderdomspensioen. De bij de diverse pensioenleeftijden horende ruilvoeten zijn: Ruilvoet Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Ruilvoet 57 9,7% 64 13,4% 58 10,1% 65 14,1% 59 10,6% 66 14,8% 60 11,1% 67 15,6% 61 11,7% 68 16,4% 62 12,2% 69 17,2% 63 12,8% 70 18,2% Een ruilvoet van 11,7% wil zeggen dat voor iedere 1.000,00 partnerpensioen 117,00 ouderdomspensioen kan worden verkregen. Komt de leeftijd op de pensioendatum niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan wordt herrekend naar de bij die leeftijd horende factor. 7. De tabel geldt tot 1 januari De tabel is van toepassing op de deelnemers die in de periode tot deze datum met pensioen gaan dan wel uit dienst treden en vervolgens in de periode tot deze datum met pensioen gaan. 8. Na 31 december 2015 geldt voor de (gewezen) deelnemers die daarna met pensioen gaan en wensen uit te ruilen de door het pensioenfonds vast te stellen tabel Het pensioenfonds heeft het recht de in lid 6 vermelde tabel te wijzigen indien: a. de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen; b. de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling; c. de verzekeraar de tabel herziet; d. de actuarieel adviseur van het pensioenfonds daartoe adviseert. 10. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen op de pensioendatum vindt plaats nadat een eventuele omzetting van de aanspraken naar een andere pensioendatum dan de richtpensioendatum heeft plaatsgevonden. Artikel 15. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen 1. De (gewezen) deelnemer kan een deel van zijn aanspraak op ouderdomspensioen op de pensioendatum uitruilen voor een aanspraak op (hoger) partnerpensioen. Pensioenreglement 2006 (gewijzigd op 1 januari 2014) 20

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is je pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 3 In laag 1 lees je wat je wel en niet krijgt in je pensioenregeling. In laag 2 vind je meer informatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2015

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2015 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 september 2015) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Deelnemerschap 6 Artikel 3. Pensioenaanspraken 6 Artikel 3A. Persoonsgegevens 7 Artikel 4. Verzekeringen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd Pensioenreglement 2017

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd Pensioenreglement 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Deelnemerschap 5 Artikel 3. Pensioenaanspraken 5 Artikel 4. Persoonsgegevens 5 Artikel 5. Verwerving en voorwaarden van aanspraken 5 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd. Pensioenreglement (vastgesteld 29 maart 2017)

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd. Pensioenreglement (vastgesteld 29 maart 2017) Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd Pensioenreglement 2017 (vastgesteld 29 maart 2017) Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Deelnemerschap 5 Artikel 3. Pensioenaanspraken 5 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Amsterdam, 11 mei 2016 A.M. van der Hall Voorzitter R.N. Nibbering

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL Tel. 0115-474446 Versie 2015.01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V.

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. EN VOORHEEN DOOR STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND (IN LIQUIDATIE)

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 2015.06.24. Correspondentieadres:

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 2015.06.24. Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1a II Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 Versie 2015.06.24 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres:

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1a II Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 Versie 1 januari 2014 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement 1c. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Ingangsdatum 1 januari 2017 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2016

Reglement 1c. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Ingangsdatum 1 januari 2017 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2016 Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c Ingangsdatum 1 januari 2017 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOOR AEGON LEVENSVERZEKERING N.V.

STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOOR AEGON LEVENSVERZEKERING N.V. STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND 2002 1 PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOOR AEGON LEVENSVERZEKERING N.V. EN VOORHEEN DOOR STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND (IN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND

STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 1 VERSIE 2011 Inclusief nota van wijziging NRG.09.01+ aanpassing definitie werkgever ivm overheveling werknemers naar Ricoh Europe SCM BV.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Stichting Pensioenfonds Pensura 1 Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Voor werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren en die deelnemer waren aan de pensioenregeling van Pensura

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003

Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Stichting Pensioenfonds Pensura 1 Stichting Pensioenfonds Pensura PENSIOENREGLEMENT 2003 Voor werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren en die deelnemer waren aan de pensioenregeling van Pensura

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenreglement. Tauw. 55+ regeling

Pensioenreglement. Tauw. 55+ regeling regeling ARTIKEL INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Deelnemerschap 3 Privacybescherming en geheimhouding 4 Pensioenaanspraken 5 Aanvaarding van risico s 6 Geen of lagere uitkering van partner-, en

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 7 december 2015

Pensioenreglement. Per 7 december 2015 Pensioenreglement Per 7 december 2015 Laatstelijk gewijzigd door het bestuur op 7 december 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT

PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2002 1 Versie 2011 Inclusief nota s van wijziging NRG.09.02, NRG.09.03 en NRG.11.01 + aanpassing definitie werkgever ivm overheveling werknemers

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN GDF SUEZ E&P NEDERLAND B.V. EN NOORDGASTRANSPORT B.V.

PENSIOENREGLEMENT VAN GDF SUEZ E&P NEDERLAND B.V. EN NOORDGASTRANSPORT B.V. PENSIOENREGLEMENT VAN GDF SUEZ E&P NEDERLAND B.V. EN NOORDGASTRANSPORT B.V. Voor akkoord Zoetermeer,. (Datum) GDF SUEZ E&P Nederland B.V. (Handtekening werkgever) Voor akkoord 's-gravenhage, Noordgastransport

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bladnummer 2 van 38

INHOUDSOPGAVE. Bladnummer 2 van 38 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2006 voor deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari 1949 én toetreders vanaf 1 januari 2006 Bladnummer

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015 Pensioenreglement Per 1 januari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2 De verplichtstelling van het fonds 9 Artikel 1.3 De aanspreekvorm

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie