Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan"

Transcriptie

1 Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution only is. Dit betekent dat ik op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico een keuze maak om te beleggen via Perlasplan, zijnde een beleggingsfonds. Als mijn kennis over de risico s en verplichtingen te kortschieten, dan zorg ik zelf voor aanvullende informatie. Ik maak bewust geen gebruik van een financieel adviseur. Ja Nee Indien u hier nee heeft ingevuld, dan is het helaas niet mogelijk dat u rechtstreeks een Perlasplan bij ons af sluit. Wij adviseren u in dat geval eerst financieel advies in te winnen bij een financieel adviseur. Toelichting document Perlasplan is een execution only product. Dat betekent dat wij uitsluitend het product aanbieden zonder advies. Voor hulp en advies bij het aanvragen wendt u zich het beste tot een financieel adviseur. Inventarisatie van uw risicoprofiel en geschiktheidstoets: aan de hand van uw antwoorden inventariseren wij welk beleggersprofiel het meest geschikt voor u is. U bepaalt echter zelf in welk profiel u wilt beleggen. Door bovenstaande verklaring met Ja te beantwoorden verklaart u aan ons dat u over voldoende kennis beschikt om de aanvraag zonder tussenkomst van een financieel adviseur bij ons in te dienen. Aanvraagformulier: wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen en samen met een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs (inclusief uw handtekening) aan ons retourneren De essentiële beleggersinformatie: wij zijn verplicht u voor het afsluiten van Perlasplan te attenderen op de voorwaarden zoals vermeld in de essentiële beleggersinformatie per profiel (EBI). Omdat wij niet weten in welk subfonds u wenst te beleggen, hebben wij zowel de essentiële beleggersinformatie van het Perlas Borgplan, het Perlas Kernplan als het Perlas Dynamischplan toegevoegd. Waardeoverdracht polis of ontslagvergoeding (ex) werkgever: De opzegbrief met instructies over het overboeken voor uw verzekeraar of, in geval van een ontslagvergoeding het verzoek tot het overmaken van de ontslagvergoeding door uw (ex)werkgever, ontvangt u per mail van ons nadat wij de aanvraag in goede orde van u hebben ontvangen. De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw oude polis, wanneer dit geschiedt zonder tussenkomst van een financieel adviseur, bedragen 199,-.

2 Pagina I 2 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Deel I: Inventarisatie van uw risicoprofiel 1. Uw financiële gegevens 1.1 Uw belangrijkste bron van inkomen komt uit? A. Vaste dienstbetrekking B. Zelfstandige onderneming C. Anders 1.2 In welke mate is uw gemiddelde inkomen toereikend voor uw levensonderhoud? A. Onvoldoende B. Precies voldoende C. Ruim voldoende 1.3 Hoeveel procent van uw vermogen wilt u voor dit doel beleggen? A. Meer dan 75% B % C. Minder dan 25% 2. Uw beleggingskennis en -ervaring 2.1 Uw kennis over beleggen laat zich het best omschrijven als: A. Geen of weinig kennis B. Basiskennis opgedaan door opleiding en/of (voormalig) beroep C. Veel kennis door eigen ervaring, opleiding en/of (voormalig) beroep 2.2 Uw ervaring met beleggen over de afgelopen vijf jaar laat zich het best omschrijven als: A. Geen ervaring, Ik doe zelden of nooit een transactie van enige omvang B. Weinig ervaring. Ik doe af en toe een transactie C. Veel ervaring. Ik doe regelmatig transacties in verschillende beleggingsinstrumenten 2.3. Wat is uw hoogst genoten opleiding die u heeft voltooid? A. VMBO B. HAVO/VWO/MBO C. HBO/WO

3 Pagina I 3 I aanvraagformulier Perlasplan Direct 3. Uw risicobereidheid 3.1. Welke uitspraak past het beste bij u? A. Ik voel mij niet lekker bij negatieve rendementen in enig jaar B. Ik ben bereid beperkt risico te lopen. De rendementen hoeven niet spectaculair te zijn C. Ik ben een lange termijn belegger; ik begrijp dat markten tijdelijk tegen kunnen zitten 3.2 In hoeverre bent u bereid risico te lopen op uw belegging voor dit specifieke doel? A. Ik wil risico's zoveel mogelijk beperken ook al vergroot dit de kans op een lagere eindwaarde B. Ik accepteer enig risico om een betere kans te hebben op een hogere eindwaarde C. Ik wil een goede kans op een hoog rendement en realiseer me dat ik dan meer risico loop 3.3 Hoe belangrijk is het voor u dat u de genoemde doelstelling realiseert? A. Belangrijk voor het behoud van de levensstandaard B. Enigszins belangrijk maar niet noodzakelijk voor het behoud van de levensstandaard C. Gewenst maar niet noodzakelijk. De levensstandaard komt niet in gevaar Plaats Datum Handtekening Deelnemer 1 Handtekening Deelnemer 2

4 Pagina I 4 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Deel II : Aanvraagformulier Perlasplan Direct Persoonlijke gegevens Deelnemer 1 Deelnemer 2* Geboortedatum m/v Geboortedatum m/v BSN BSN Nationaliteit Nationaliteit * slechts 1 deelnemer mogelijk bij banksparen oudedag en banksparen gouden handdruk Individueel of gezamenlijk verder te noemen Deelnemer Adres Postcode en Woonplaats Telefoonnummer vast Telefoonnummer mobiel adres Wil deelnemen in het Perlasplan met als doel Vrije vermogensopbouw (box 3) Beleggingsrecht oude dag (box 1) Beleggingsrecht eigen woning (box 1) Beleggingsrecht gouden handdruk (box 1) (alleen overboeking bestaande SEW/BEW) *De administratieve kosten voor het overboeken van uw oude polis bedragen zonder tussenkomst van een financieel adviseur Indien het een overboeking uit uw oude polis betreft dient uw huidige verzekeraar de poliswaarde rechtstreeks aan Perlas over te boeken. Indien het een gouden handdruk betreft dient uw werkgever de overeengekomen ontslagvergoeding rechtstreeks aan Perlas over te boeken. Indien de eerste inleg uit eigen middelen komt, volgt instructie per na ontvangst van uw aanvraag.

5 Pagina I 5 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Beleggersprofiel en inleg Aanvrager zal als volgt inleggen tegen participaties in Perlas Borgplan Perlas Kernplan Perlas Dynamischplan Bedrag eerste inleg * Bedrag maandelijkse inleg Begindatum Einddatum Life cycle optie Deelnemer geeft hierbij opdracht aan de beheerder van Perlasplan om 7 jaar voor de aangegeven einddatum of op specifiek aangeven van u en/of uw Financieel Adviseur namens u te switchen naar het defensieve Perlas Borgplan ja nee Een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle deelnemers dient te worden bijgevoegd. In geval van oversluiten lopende verzekeringspolis verzoeken wij u tevens een kopie van de huidige polis met een recente opgave van de contante waarde bij te voegen. Voor een vlotte afwikkeling van uw verzoek tot overboeking oude polis adviseren wij u gebruik te maken van de opzegbrief die Perlasplan ter beschikking stelt. Deze opzegbrief ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De administratieve kosten voor het overboeken van uw oude polis bedragen, zonder tussenkomst van een financieel adviseur, 199,-. In geval er sprake is van een gouden handdruk en leeftijd is 52 jaar of ouder verzoeken wij u een werkgeversverklaring RVU of een kopie beschikking bij te voegen waarin de belastingdienst verklaart dat art 32aa van de Wet LB 1964 in casu geen toepassing vindt.

6 Pagina I 6 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Machtiging Tegenrekening en naam Bank Tenaamstelling van de Tegenrekening Door ondertekening machtigt Deelnemer de beheerder van Perlasplan om voornoemd bedrag maandelijkse inleg, met de aangegeven periodiciteit, tot nader order, van voornoemde tegenrekening te incasseren. Verklaring en ondertekening Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund. Deelnemer verklaart hierbij: 1. het prospectus, inclusief de daarin opgenomen voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie van het Perlas Global Active Investment Fund, waaronder voornoemde Perlasplannen, te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan; 2. akkoord te gaan dat het aantal participaties dat zal worden verkregen, geschiedt tegen de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding in het Perlas Global Active Investment Fund; 3. Perlas toestemming te geven om, met inachtneming van hetgeen in het prospectus en indien van toepassing het Reglement Perlas Banksparen de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van deelname in het Perlas Global Active Investment Fund en indien van toepassing het Reglement Perlas Banksparen overeenkomstig deze regels te verwerken en eventueel aan derden ter beschikking te stellen; 4. de risico s die verbonden zijn aan het participeren in het Perlas Global Active Investment Fund te begrijpen en te aanvaarden; 5. niet te zijn geadviseerd door Perlas met betrekking tot deelname in het Perlas Global Active Investment Fund, de eventuele verdeling tussen subfondsen en/of fiscale behandeling van Perlas Banksparen; en 6. indien Deelnemer deel wenst te nemen aan Perlas Banksparen: a. de Deelnemer een natuurlijk persoon is van ten minste de leeftijd van 18 jaar die onderworpen is aan de inkomstenbelasting in Nederland en de belegging in het Perlas Global Active Fund op de einddatum zal aanwenden overeenkomstig de relevante fiscale wetgeving; b. indien het banksparen voor de oudedag of banksparen met een gouden handdruk betreft de Deelnemer bij aanvang maximaal 62 respectievelijk 64 jaar oud is; c. kennis te hebben genomen van de relevante fiscale wetgeving en het Reglement Perlas Banksparen, dit te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan; d. de (periodieke) stortingen en duur van deelname aan Perlas Banksparen in overeenstemming is met de relevante fiscale wetgeving en het Reglement Perlas Banksparen; en e. de risico s verbonden aan de fiscale behandeling van Perlas Banksparen, eventuele wijzigingen in de fiscale behandeling en de risico s die daarmee verband houden, te begrijpen en te aanvaarden. Plaats Datum Handtekening Deelnemer 1 Handtekening Deelnemer 2* * slechts 1 Deelnemer mogelijk bij beleggingsrecht oude dag en beleggingsrecht gouden handdruk

7 Pagina I 7 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld met de gevraagde documenten in origineel ondertekend retour te zenden aan: PerlasPlan Postbus AB Amsterdam Nederland. T F E W Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt belegd. De beheerder van de fondsen is de beleggingsinstelling Ostrica BV. Ostrica BV is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor informatie over de beleggingsinstelling verwijzen wij u naar Perlas is een complex product. Lees vooraf de Essentiële Beleggersinformatie die als bijlage in dit document is toegevoegd alsmede het prospectus welke beschikbaar is via

8 Pagina I 8 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Essentiële Beleggersinformatie Perlas Borgplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS BORGPLAN (ISIN: NL ) Dit (sub)fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Borgplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggershorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. Het Perlas Borgplan belegt voornamelijk in investment grade obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en (vastrentende) alternatieve beleggingen. Het Perlas Borgplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 50 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld één (1) procent meer rendement te behalen dan de ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Fund index. Het winstdeel van het (sub)fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen, zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het (sub)fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het (sub)fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 3 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het (sub)fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het (sub)fonds belegt in Ostrica financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals obligaties van de uitgevende instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op een visie op de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen is kosteloos. Uitstapvergoeding: geen Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,15% Dit is exclusief transactiekosten. De totale kosten zijn gemaximeerd op 1,30% per jaar. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

9 Pagina I 9 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen. Het Perlas Borgplan is opgericht in Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder Orangefield. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 december 2011.

10 Pagina I 10 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Essentiële Beleggersinformatie Perlas Kernplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS KERNPLAN (ISIN: NL ) Dit fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Kernplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoog rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te beperken. Het Perlas Kernplan belegt voornamelijk in investment grade obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het Perlas Kernplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 50 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Vanwege de wens de risico s te beperken is de allocatie meer gericht op de obligaties dan op de andere vermogenscategorieën. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld twee (2) procent meer rendement te behalen dan de voor het (sub)fonds geldende benchmark. Deze benchmark bestaat voor 30% uit de ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Fund index, voor 5% uit Eonia, voor 35% uit de Vanguard Global Stock Index Fund en voor 30% uit de HFRX Global Hedge Fund EUR Index. Het winstdeel van het (sub)fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het (sub)fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 4 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het fonds. Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het fonds belegt in financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals obligaties van de uitgevende instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op anticipatie van de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen is kosteloos. Uitstapvergoeding: geen Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,15 % Dit is exclusief transactiekosten. De totale kosten zijn gemaximeerd op 1,30% per jaar. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

11 Pagina I 11 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen. Het Perlas Kernplan is opgericht in Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder Orangefield. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 december 2011.

12 Pagina I 12 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Essentiële Beleggersinformatie Perlas Dynamischplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS DYNAMISCHPLAN (ISIN: NL ) Dit fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Dynamischplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggershorizon van 10 tot 15 jaar die een hoog rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. Hiertoe is de allocatie meer gericht op aandelen dan op andere vermogenscategorieën. Het Perlas Dynamischplan belegt derhalve voornamelijk in aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het Perlas Dynamischplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 120 tot 150 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector en land. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld vier (4) procent meer rendement te behalen dan de voor het (sub)fonds geldende benchmark. De benchmark bestaat voor 75% uit de Vanguard Global Stock Index Fund, voor 20% uit de HFRX Global Hedge Fund EUR en voor 5% uit Eonia. Het winstdeel van het fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 6 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het (sub)fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het fonds belegt in financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals de aan die uitgevende instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op anticipatie van de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen is kosteloos. Uitstapvergoeding: geen Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,15% Dit is exclusief transactiekosten. De totale kosten zijn gemaximeerd op 1,30% per jaar. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

13 Pagina I 13 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten Het fonds beschikt nog niet over voldoende gegevens over in het verleden behaalde resultaten om u een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Het Perlas Dynamischplan is opgericht in Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder Orangefield. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 december 2011.

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Expiratie

Aanvraagformulier Expiratie Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING 01 JANUARI 2015 Inhoudsopgave Dit is het door Meesman Index Investments opgestelde Reglement Meesman Beleggingsrekening. Dit Reglement is bedoeld om (potentiële) beleggers

Nadere informatie

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan)

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 STRUCTUUR... 4 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014 PERLASPLAN...

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG Alpha-fondsen [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Whisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger.

Whisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger. Klantprofiel Scotch Whisky International (SWI) is ingeschreven in het register van de AFM als beheerder van beleggingsobjecten. Aan deze vergunning zijn veel verplichtingen verbonden waaronder de zorgplicht

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering.

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Omdat u een relatie van ons kantoor bent nemen wij de kosten voor zowel de controle als het hersteladvies voor onze rekening.

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie