Wat betekent dat voor uw pensioen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betekent dat voor uw pensioen?"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en in de cao. Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen E T In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden mei 2014 arbeids ongeschikt...en nu? Arbeidsongeschiktheid en pensioen Wat betekent dat voor uw pensioen?

2 Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Heeft u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud Inleiding 5 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 5 Wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? 5 Invaliditeitspensioen 7 Geneeskundig onderzoek 7 Opzet of grove roekeloosheid 8 Berekening invaliditeitspensioen 9 Invaliditeitsgrondslag bij verminderde productie 10 WIA-uitkering 10 Rekenvoorbeeld 11 Aanpassing invaliditeitsgrondslag na ingang invaliditeitspensioen 12 Nieuw inkomen uit arbeid of onderneming 14 Rekenvoorbeeld 15 aanvullend invaliditeitspensioen bij verminderde productie 17 Maximering Invaliditeitspensioen 18 Arbeidsongeschiktheid en pensioen Invaliditeitspensioen ontvangen 19 Loonheffing 19 Aangifte inkomstenbelasting 19 Indexatie van het invaliditeitspensioen 20 Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering 20 Woonachtig in het buitenland 21 Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds 22 Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 23 pensioenwoordenboek 24 Heeft u nog vragen? 26

3 Inleiding Is mijn arbeidsongeschiktheids - uitkering wel toereikend? In deze brochure leest u wat de financiële gevolgen zijn van uw arbeidsongeschiktheid, wat een invaliditeitspensioen inhoudt en vanaf wanneer u daar recht op hebt Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. In uw pensioenregeling zijn voorzieningen getroffen voor het geval u door ziekte en arbeidsongeschiktheid uw functie als vlieger niet meer kunt uitvoeren. In deze brochure vindt u algemene informatie over uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid en de regels die bij arbeidsongeschiktheid gelden. Ook wordt ingegaan op uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Achter in deze brochure vindt u een uitleg van de gebruikte begrippen en afkortingen. Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u voor tenminste één jaar vliegmedisch arbeidsongeschikt bent verklaard voor de uitoefening van uw functie als vlieger. Het bestuur van het pensioenfonds beslist óf u arbeidsongeschikt bent en vanaf welke dag u recht heeft op een invaliditeitspensioen. Hierover leest u meer op pagina 7. Wat is precies vliegmedische arbeidsongeschiktheid? Wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? Als u wilt weten wat arbeidsongeschiktheid voor uw persoonlijke situatie betekent, bekijkt u dan de Pensioenplanner via de website van het pensioenfonds: Gaat u invaliditeitspensioen ontvangen? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij het pensioenfonds. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw specifieke vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer Mailen kan ook: 5

4 Invaliditeitspensioen Ik ben toch zeker niet invalide? WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Tijdens uw eerste twee ziektejaren is KLM verplicht uw loon door te betalen. Het invaliditeitspensioen gaat in principe in op de dag waarop de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte door KLM is geëindigd. Ook wel eerste WIA-dag genoemd. Op dat moment bent u nog steeds vliegmedisch arbeidsongeschikt. U ontvangt het invaliditeitspensioen zolang u naar het oordeel van het bestuur van het pensioenfonds vliegmedisch arbeidsongeschikt blijft. Het invaliditeitspensioen wordt uiterlijk uitgekeerd tot de pensioenrichtdatum (uw 56 e verjaardag) óf tot de uitgestelde pensioendatum die vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid voor u werd vastgesteld. In geval van overlijden tijdens arbeidsongeschiktheid wordt het invaliditeitspensioen uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden. Je weet wel dat je er rekening mee moet houden. Maar ik had toch nooit gedacht dat het zo ver zou komen... Geneeskundig onderzoek Het pensioenfonds vraagt u bij aanvang en tijdens uw arbeidsongeschiktheid mee te werken aan een geneeskundig onderzoek. Het pensioenfonds wijst hiervoor een onafhankelijke medische keuringsinstantie in Nederland aan. Het onderzoek vindt in Nederland plaats. U bent verplicht om aan ieder keuringsverzoek van het pensioenfonds mee te werken, binnen de door het pensioenfonds gestelde termijn. Werkt u niet mee, dan kan dit betekenen dat uw recht op invaliditeitspensioen wordt opgeschort of vervalt. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen voor rekening van het pensioenfonds. 7

5 Op uw verzoek verstrekt het pensioenfonds een vergoeding voor de reiskosten die u heeft gemaakt om het geneeskundig onderzoek bij te wonen. Ongeacht de gekozen wijze van vervoer, verstrekt het pensioenfonds uitsluitend een kilometervergoeding van 0,55 voor het reizen binnen Nederland naar de keuringslocatie en terug. Eventuele verblijfskosten die u in het kader van het onderzoek maakt (bijvoorbeeld de kosten van hotelovernachtingen) worden niet vergoed. Opzet of grove roekeloosheid Er bestaat géén recht op invaliditeitspensioen als uw arbeidsongeschiktheid is ontstaan door opzet of grove roekeloosheid. In dat geval wordt uw pensioen opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid ook niet voortgezet. Berekening invaliditeitspensioen Het pensioenfonds gaat voor de berekening van uw invaliditeitspensioen uit van twee zaken: 1 Uw invaliditeitsgrondslag op de eerste WIA-dag: dat is twaalf maal uw vaste maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld. 2 Het drempelbedrag dat in het pensioenreglement is opgenomen. In 2014 is het drempelbedrag ,-. Afhankelijk van de hoogte van uw invaliditeitsgrondslag komt een percentage tot uitkering. Invaliditeitsgrondslag Uw invaliditeitspensioen tot en met ,- 80% van uw invaliditeitsgrondslag ,- tot ,- 80% van ,- + 70% van het restant bedrag tussen ,- en , ,- en hoger 80% van ,- + 70% van het bedrag tussen ,- en ,- + 51,5% van het restantbedrag boven de ,-. 8 9

6 Als u in deeltijd gaat werken wordt automatisch een aanvullend invaliditeitspensioen verzekerd Invaliditeitsgrondslag bij verminderde productie Bent u in deeltijd werkzaam, dan wordt uw invaliditeitsgrondslag vermenigvuldigd met het op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen geldende tewerkstellings percentage (80%, 66 2/3% dan wel 50%). In geval van verminderde productie is er een aanvullende verzekering van invaliditeitspensioen op u van toepassing. Tenzij u ervoor kiest /heeft gekozen hiervan af te zien. Hierover leest u meer op pagina 17. WIA-uitkering Bent u twee jaar ziek, dan eindigt de verplichting voor KLM om uw loon door te betalen. Mogelijk heeft u dan recht op een uitkering van de overheid op grond van de WIA. In uitzonderingsgevallen kan het UWV besluiten om de verplichting tot loondoorbetaling na afloop van de eerste twee ziektejaren te verlengen. Het recht op WIA-uitkering gaat dan in nadat de verlengde loondoorbetaling eindigt. Rekenvoorbeeld Kees werkt 100%. Zijn inkomen op jaarbasis is ,-. Het pensioenfonds heeft vastgesteld dat Kees vliegmedisch arbeidsongeschikt is. Na twee jaar ziekte is zijn loondoorbetaling geëindigd. Zijn invaliditeitsgrondslag is ,-. Kees ontvangt een WIA-uitkering van ,- bruto per jaar. Bij ingang van het invaliditeitspensioen bedraagt het pensioen van Kees: rekenmethode 80% van ,- + 70% van ,- + 51,5% van ,- som , , ,- totaal ,- bruto per jaar Hierop moet de WIA-uitkering van UWV van ,- nog in mindering worden gebracht. Kees ontvangt van het pensioenfonds daarom een bruto uitkering ,- -/ ,- = ,- per jaar De WIA kent twee verschillende uitkeringen: de uitkering wegens duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (IVA); en de uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA). De beoordeling van het recht op WIA-uitkering en de uitbetaling daarvan worden verzorgd door het UWV. Het pensioenfonds brengt het bedrag van de WIA-uitkering op uw invaliditeitspensioen in mindering. Stel dat UWV de WIA-uitkering van Kees heeft vastgesteld op ,-. In dat geval is het invaliditeits pensioen van Kees nog steeds ,- en bedraagt de jaarlijkse uitkering door het pensioenfonds ,- ( ,- -/ ,-)

7 U bent verplicht om mee te werken aan het verkrijgen en in stand houden van de WIA-uitkering. Als de WIA-uitkering door uw eigen toedoen vervalt, dan wordt het bedrag van de niet ontvangen WIA-uitkering op uw invaliditeitspensioen in mindering gebracht. Bij verlaging of beëindiging van de WIA-uitkering door reïntegratie in een andere functie dan de functie van vlieger, past het pensioenfonds ook een vermindering op het invaliditeitspensioen toe. Het invaliditeitspensioen stijgt nog vier jaar zoals uw salaris dat gedaan zou hebben op basis van uw leeftijd en diensttijd Aanpassing invaliditeitsgrondslag na ingang invaliditeitspensioen Als u op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen het einde van uw salaris schaal nog niet hebt bereikt, dan wordt de berekening van het invaliditeits pensioen gedurende maximaal vier jaar herzien. Dit betekent dat het pensioenfonds uw invaliditeitsgrondslag gedurende maximaal vier jaar aanpast met de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Deze aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat u deze salarisverhogingen zou hebben gehad. Geweldig eigenlijk dat mijn invaliditeitspensioen zich nog ontwikkelt volgens het patroon van mijn salaris. Dat is dan weer een meevaller. 12

8 Nieuw inkomen uit arbeid of onderneming Ik ga zeker nog wat ondernemen, maar wat betekent dat financieel? Er verandert iets als u nieuw inkomen verwerft na uw eerste ziektedag Het kan zijn dat u, naast het invaliditeitspensioen van het pensioenfonds, inkomen uit arbeid of onderneming heeft. In dat geval wordt het bedrag van het invaliditeitspensioen verminderd met 40% van dat gedeelte van het totale inkomen dat uitgaat boven het oude inkomen zoals dat op de eerste ziektedag gold en nadien is aangepast aan het loonindexcijfer. Onder het totale inkomen wordt verstaan: de som van uw invaliditeitspensioen (inclusief de WIA-uitkering) en uw arbeidsinkomen in een bepaald jaar. Het gaat hierbij om nieuw arbeidsinkomen dat u na uw eerste ziektedag elders (niet als KLM-vlieger) heeft verworven. Uw oude inkomen is uw - aan het loonindexcijfer aangepaste - inkomen op jaarbasis op uw eerste ziektedag. Het pensioenfonds zal jaarlijks aan u vragen om uw eventuele inkomen uit arbeid of onderneming over het voorafgaande jaar op te geven. Van het pensioenfonds ontvangt u dan bericht óf en op welke wijze een verrekening moet plaatsvinden. Rekenvoorbeeld Karel is op 1 november 2010 ziek geworden. Op de eerste ziektedag had hij (naast zijn KLM-inkomen) geen ander arbeidsinkomen. Vanaf 1 november 2012 heeft Karel recht op invaliditeitspensioen. In 2013 is Karel gelukkig binnen een andere werkkring weer aan het werk gekomen. In 2013 bedraagt zijn invaliditeitspensioen (na aftrek WIA-uitkering) ,- Zijn WIA-uitkering is ,- Daarnaast ontvangt hij als nieuw arbeidsinkomen ,- Zijn totale inkomen in 2013 is dus ,- Het oude inkomen van Karel op de eerste ziektedag bedroeg ,- (inclusief aanpassingen aan het loonindexcijfer) Verschil tussen het totale inkomen 2013 en het oude inkomen is ,- Hiervan wordt 40% door het pensioenfonds verrekend, oftewel 4.000,

9 aanvullend invaliditeitspensioen bij verminderde productie Ben ik nog goed verzekerd als ik minder werk? Als u minder gaat werken bent u automatisch aanvullend verzekerd Vanaf de dag dat u in deeltijd bent gaan werken of uw tewerkstellingspercentage verder hebt verlaagd, bent u automatisch (en tegen betaling van een aanvullende premie), verzekerd van een aanvullend invaliditeitspensioen. Tenzij u er voor gekozen heeft om van deze verzekering af te zien. Met de aanvullende verzekering wordt het bedrag aan invaliditeitspensioen verhoogd tot maximaal het bedrag aan invaliditeits pensioen dat u zou hebben gekregen vóór de vermindering van de productie. Rekenvoorbeeld Anne-marie werkt 100% Het bruto maandsalaris bedraagt ,- Het verzekerde invaliditeitspensioen bedraagt bruto per jaar (afgerond) ,- Zij gaat 80% werken. Na deze wijziging bedraagt Het verzekerde invaliditeitspensioen bruto per jaar (afgerond) ,- Zonder die aanvullende verzekering zou ik er financieel wel heel erg op achteruit gegaan zijn. Het aanvullend verzekerde invaliditeitspensioen bedraagt bruto per jaar ,- Het bedrag van het aanvullend verzekerde invaliditeitspensioen (in het voorbeeld ,-) wordt jaarlijks op 1 januari aangepast, met dien verstande dat individuele loonsverhogingen over een beperkte tijd en in beperkte mate worden meegenomen. Meer informatie hierover leest u in de brochure Deeltijd werken. Voor het recht op (uitbetaling van) het aanvullend verzekerde invaliditeits pen sioen gelden dezelfde voorwaarden als voor het reguliere invaliditeitspensioen (zie bladzijde 7). Het aanvullende invaliditeitspensioen gaat bijvoorbeeld gelijktijdig met het invaliditeits pensioen in en wordt ook op dezelfde wijze geïndexeerd. 17

10 Invaliditeitspensioen ontvangen Wordt het invaliditeits - pensioen geïndexeerd? Maximering Invaliditeitspensioen Het totaal aan u uit te keren invaliditeitspensioen (het reguliere invaliditeitspensioen inclusief het invaliditeitspensioen uit de aanvullende verzekering) is gemaximeerd. Het totale invaliditeitspensioen kan niet meer bedragen dan het jaarinkomen dat u als vlieger verdiende op basis van uw laatste tewerkstellingspercentage voordat u arbeidsongeschikt bent geworden. Het invaliditeitspensioen wordt maandelijks aan het einde van de maand uitgekeerd. Op de website van het pensioenfonds vindt u een actuele lijst met betaaldata. U bereikt de website via Omstreeks de eerste pensioenbetaling ontvangt u een pensioenafrekening waarop de samenstelling van het pensioen en het netto uit te keren bedrag vermeld staan. De pensioen afrekening ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening. In het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave over het voorafgaande jaar. Loonheffing Op uw invaliditeitspensioen wordt loonheffing ingehouden. Deze bestaat uit twee onderdelen: loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Bij het bepalen van de in te houden loonheffing kan rekening worden gehouden met de heffingskorting(en) als u dit op de loonbelastingverklaring aangeeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting Mogelijk ontvangt u naast het invaliditeitspensioen een WIA-uitkering van UWV. Wanneer u meerdere bronnen van heeft, bent u verplicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Door gescheiden betalingen is de kans groot dat er in totaal te weinig loonheffing wordt ingehouden. Deze wordt in dat geval nagevorderd door middel van een aanslag inkomstenbelasting. Ter voorkoming van een eenmalige naheffing is het mogelijk om al in het lopende jaar een Verzoek of wijziging Voorlopige aanslag bij de Belastingdienst in te dienen

11 Indexatie van het invaliditeitspensioen Het pensioenfonds streeft ernaar om het ingegane invaliditeitspensioen (met inbegrip van het ingegane invaliditeitspensioen uit de aanvullende verzekering) te verhogen met maximaal de procentuele verhoging van het loonindexcijfer. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks óf en in hoeverre het pensioen kan worden verhoogd. Het besluit hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhoging in de toekomst. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering Aan uw zorgverzekeraar betaalt u een vaste, nominale premie voor uw zorgverzekering. Daarnaast is er een wettelijk verplichte afdracht aan de Belastingdienst voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) die inkomensafhankelijk is. Over uw invaliditeitspensioen bedraagt de Zvw-bijdrage 5,4% (niveau 2014). Het pensioenfonds houdt de Zvw-bijdrage in op uw invaliditeitspensioen en draagt deze af aan de Belastingdienst. Ontvangt u van UWV een WAO- of WIA-uitkering, dan bent u hierover geen Zvw-bijdrage verschuldigd maar betaalt het UWV een zogenoemde werkgeversheffing Zvw aan de Belastingdienst. Deze werkgeversheffing bedraagt 7,5% (niveau 2014) en wordt niet met uw WAO- of WIA-uitkering verrekend. Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw verschuldigd bent bedraagt ,- (Maximumbijdrageinkomen niveau 2014). Ontvangt u verschillende inkomens waarover u de bijdrage Zvw betaalt, dan kan het zijn dat u in één jaar te veel Zvw-bijdrage betaalt. De Belastingdienst zorgt dan in het daarop volgende jaar voor teruggaaf. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk dat u een voorschot van de Belastingdienst ontvangt op deze teruggaaf in het jaar waarin teveel bijdrage Zvw wordt ingehouden. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst Woonachtig in het buitenland Betaling van het invaliditeitspensioen op een buitenlandse rekening brengt extra kosten met zich mee. De bank brengt deze kosten op de pensioenbetaling in mindering. Dit geldt niet als het pensioen in euro s op een bankrekening binnen de Europese Unie (en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wordt overgemaakt, dan zijn de kosten van de eurobetaling gelijk aan de kosten van een binnenlandse betaling. Voor u betekent dit dat op deze betaling geen kosten in rekening worden gebracht door de bank van het pensioenfonds. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening. Nederlandse belastingen U bent in Nederland belastingplichtig over het pensioen, ook als u in het buitenland woont. U kunt de belastingdienst verzoeken het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting en premies volksverzekeringen te verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. Kijk voor meer informatie op

12 Zorgverzekering Bij vertrek uit Nederland eindigt uw zorgverzekering. Als u zich vestigt in een EU-land of een ander verdragsland, dan heeft u op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland, behalve als u een inkomen uit arbeid heeft uit het land waar u zich vestigt. U bent hiervoor een zorgbijdrage verschuldigd aan Zorginstituut Nederland (voorheen College van Zorgverzekeringen). Registratie bij Zorginstituut Nederland is verplicht. Op uw invaliditeitspensioen wordt premie ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Als u zich vestigt in een nietverdragsland dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u woont. Meer informatie over uw zorgverzekering en wonen in het buitenland vindt u op de site Attestatie de vita Het pensioenfonds vraagt gerechtigden op een invaliditeitspensioen die in het buitenland wonen om jaarlijks een bewijs van in leven zijn toe te sturen, de zogenaamde attestatie de vita. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een notaris of een Nederlandse ambassade. Op die manier beoordeelt het pensioenfonds of het invaliditeits pensioen nog altijd terecht wordt uitgekeerd. Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zijn mogelijk van invloed op uw pensioen. Daarom moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven. Als u binnen Nederland verhuist of bent gescheiden, hoeft u deze wijzigingen niet door te geven omdat wij deze automatisch ontvangen van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Woont u in het buitenland, dan moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven omdat deze niet bij de GBA bekend zijn. Uw pensioenopbouw gaat gewoon verder tijdens uw invaliditeitspensioen en wordt jaarlijks geïndexeerd Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid En hoe bouw ik nu verder aan mijn echte pensioen? Zolang u recht heeft op een invaliditeitspensioen van het pensioenfonds, worden de opbouw van het ouderdomspensioen en de dekking van het nabestaanden pensioen voortgezet. De kosten hiervan komen voor rekening van het pensioenfonds. U betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid dus geen deelnemersbijdrage. Het pensioenfonds berekent de voortgezette pensioenopbouw tijdens uw arbeidsongeschiktheid op basis van uw tewerkstellingspercentage en uw pensioengrondslag bij ingang van uw invaliditeitspensioen. Deze pensioengrondslag wordt jaarlijks aangepast met het loonindexcijfer. Als u op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen het einde van uw salarisschaal nog niet hebt bereikt, dan wordt de berekening van uw pensioenopbouw gedurende maximaal vier jaar herzien. Dit betekent dat het pensioenfonds uw pensioengrondslag gedurende maximaal vier jaar aanpast met de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Hiervoor geldt dezelfde methodiek die u vindt op pagina 11. Eindigt uw invaliditeitspensioen, dan eindigt ook de kosteloze voortzetting van de pensioenopbouw

13 pensioenwoordenboek Aanvullend invaliditeitspensioen De aanvullende verzekering die het desgewenst mogelijk maakt om bij vermindering van de productie het invaliditeitspensioen op een hoger niveau te brengen. cao De Collectieve Arbeidsovereenkomsten die KLM met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is overeengekomen voor KLM-vliegers op vleugelvliegtuigen. Eerste WIA-dag De eerste dag waarop recht bestaat op een WIA-uitkering en/of invaliditeitspensioen. Invaliditeitsgrondslag Twaalf maal uw vaste maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld op de eerste WIA-dag. Eigenlijk fantastisch dat alle voorzieningen voor later doorlopen, terwijl de kosten daarvan zijn bevroren zolang ik niet kan werken. Invaliditeitspensioen IVA Loonindexcijfer Pensioendatum Het pensioen dat u ontvangt als u vliegmedisch arbeidsongeschikt bent en de wettelijke loondoor betaling is geëindigd. Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (onderdeel van de WIA). Het indexcijfer van de cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd voor de sector Particulier Bedrijf. De dag waarop het ouderdomspensioen geheel ingaat (dit is de dag waarop de leeftijd van 56 jaar wordt bereikt of uw uitgestelde pensioendatum). 25

14 Pensioenfonds Pensioengrondslag Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Het salaris verminderd met de franchise waarover u pensioen opbouwt. De franchise is dat deel van het salaris waarover uw geen pensioen opbouwt omdat u AOW van de overheid krijgt. Meer informatie De uitvoering van uw pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is in handen van Blue Sky Group. Als u vragen heeft over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen, dan kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken. Tewerkstellingspercentage UWV Uitgestelde pensioendatum Het percentage dat aangeeft hoeveel u voor KLM werkzaam bent ten opzichte van de maximaal mogelijke arbeidsduur. Bij een tewerkstelling van minder dan 100% is er sprake van verminderde productie. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder andere belast met de WIA. De datum waarop uw ouderdomspensioen wegens doorwerken na uw 56 e verjaardag volledig ingaat. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden op onze website Hier kunt u ook het volledige pensioen reglement inzien. Telefoonnummer: Website: U kunt ook de pensioenplanner raadplegen en zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op uw persoonlijke pensioensituatie. De pensioenplanner is bereikbaar via Vast maandsalaris Het vaste maandsalaris van de deelnemer, uitgaande van de bij cao afgesproken arbeidsduur bij niet-vermin derde productie, verhoogd met de door KLM aan het pensioenfonds opgegeven toeslagen. De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering behoren niet tot het vaste maandsalaris. WGA WIA Regeling werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA). Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design

ARBEIDS ONGESCHIKT...EN NU?

ARBEIDS ONGESCHIKT...EN NU? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

GENOEG VLIEGUREN. Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen

GENOEG VLIEGUREN. Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Gaat u deeltijd werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Gaat u deeltijd werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deeltijdwerken Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met

Nadere informatie

ALLE TIJD VOOR DE WERELD

ALLE TIJD VOOR DE WERELD Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld voor uw nabestaanden

Uw pensioen goed geregeld voor uw nabestaanden Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT WAT NU?

ARBEIDS- ONGESCHIKT WAT NU? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit

NON- ACTIVITEIT Non-activiteit Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

EVEN HELEMÁÁL WEG. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

N NIEUWE BESTEM - MING? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld?

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld? PENSIOEN Vooruit blijven kijken Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. Hier vindt u informatie over

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

GOED GEREGELD VOOR UW NABE- STAANDEN. Regel het nú goed voor later. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

ER EVEN TUSSEN UIT. Gaat u met non-activiteit of met verlof? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor KLM-medewerkers in een grondfunctie. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

WIA Aanvullingsverzekeringen. Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid WIA Aanvullingsverzekeringen Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Brochure WIA Aanvullingsverzekerigen Uitgave september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 5 belangrijke vragen

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 Bijlage Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 1. Begrippen Arbeidsongeschiktheid In deze voorwaarden is iemand arbeidsongeschikt als deze persoon voor tenminste 35% arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen

ARBEIDSONGESCHIKT. Uw inkomen en uw pensioen ARBEIDSONGESCHIKT Uw inkomen en uw pensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. Via de wet WIA is een inkomen verzekerd. Ook krijgt u mogelijk

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Met pensioen. Keuze 1: Pensioendatum. Keuze 3: Wijzigen van verhouding in ouderdomsen partnerpensioen. Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen

Met pensioen. Keuze 1: Pensioendatum. Keuze 3: Wijzigen van verhouding in ouderdomsen partnerpensioen. Keuze 2: Inkopen overbruggingspensioen Keuzes maken Met pensioen gaan is een grote verandering in uw leven. Al is het alleen maar omdat uw inkomen wijzigt. Het Progress Pensioen biedt u een aantal keuzes waardoor u uw pensioen kunt afstemmen

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie