Wat betekent dat voor uw pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betekent dat voor uw pensioen?"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en in de cao. Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen E T In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijd werken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden mei 2014 arbeids ongeschikt...en nu? Arbeidsongeschiktheid en pensioen Wat betekent dat voor uw pensioen?

2 Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Heeft u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud Inleiding 5 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 5 Wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? 5 Invaliditeitspensioen 7 Geneeskundig onderzoek 7 Opzet of grove roekeloosheid 8 Berekening invaliditeitspensioen 9 Invaliditeitsgrondslag bij verminderde productie 10 WIA-uitkering 10 Rekenvoorbeeld 11 Aanpassing invaliditeitsgrondslag na ingang invaliditeitspensioen 12 Nieuw inkomen uit arbeid of onderneming 14 Rekenvoorbeeld 15 aanvullend invaliditeitspensioen bij verminderde productie 17 Maximering Invaliditeitspensioen 18 Arbeidsongeschiktheid en pensioen Invaliditeitspensioen ontvangen 19 Loonheffing 19 Aangifte inkomstenbelasting 19 Indexatie van het invaliditeitspensioen 20 Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering 20 Woonachtig in het buitenland 21 Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds 22 Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 23 pensioenwoordenboek 24 Heeft u nog vragen? 26

3 Inleiding Is mijn arbeidsongeschiktheids - uitkering wel toereikend? In deze brochure leest u wat de financiële gevolgen zijn van uw arbeidsongeschiktheid, wat een invaliditeitspensioen inhoudt en vanaf wanneer u daar recht op hebt Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. In uw pensioenregeling zijn voorzieningen getroffen voor het geval u door ziekte en arbeidsongeschiktheid uw functie als vlieger niet meer kunt uitvoeren. In deze brochure vindt u algemene informatie over uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid en de regels die bij arbeidsongeschiktheid gelden. Ook wordt ingegaan op uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Achter in deze brochure vindt u een uitleg van de gebruikte begrippen en afkortingen. Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u voor tenminste één jaar vliegmedisch arbeidsongeschikt bent verklaard voor de uitoefening van uw functie als vlieger. Het bestuur van het pensioenfonds beslist óf u arbeidsongeschikt bent en vanaf welke dag u recht heeft op een invaliditeitspensioen. Hierover leest u meer op pagina 7. Wat is precies vliegmedische arbeidsongeschiktheid? Wat zijn de effecten voor uw persoonlijke situatie? Als u wilt weten wat arbeidsongeschiktheid voor uw persoonlijke situatie betekent, bekijkt u dan de Pensioenplanner via de website van het pensioenfonds: Gaat u invaliditeitspensioen ontvangen? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij het pensioenfonds. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw specifieke vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer Mailen kan ook: 5

4 Invaliditeitspensioen Ik ben toch zeker niet invalide? WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Tijdens uw eerste twee ziektejaren is KLM verplicht uw loon door te betalen. Het invaliditeitspensioen gaat in principe in op de dag waarop de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte door KLM is geëindigd. Ook wel eerste WIA-dag genoemd. Op dat moment bent u nog steeds vliegmedisch arbeidsongeschikt. U ontvangt het invaliditeitspensioen zolang u naar het oordeel van het bestuur van het pensioenfonds vliegmedisch arbeidsongeschikt blijft. Het invaliditeitspensioen wordt uiterlijk uitgekeerd tot de pensioenrichtdatum (uw 56 e verjaardag) óf tot de uitgestelde pensioendatum die vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid voor u werd vastgesteld. In geval van overlijden tijdens arbeidsongeschiktheid wordt het invaliditeitspensioen uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden. Je weet wel dat je er rekening mee moet houden. Maar ik had toch nooit gedacht dat het zo ver zou komen... Geneeskundig onderzoek Het pensioenfonds vraagt u bij aanvang en tijdens uw arbeidsongeschiktheid mee te werken aan een geneeskundig onderzoek. Het pensioenfonds wijst hiervoor een onafhankelijke medische keuringsinstantie in Nederland aan. Het onderzoek vindt in Nederland plaats. U bent verplicht om aan ieder keuringsverzoek van het pensioenfonds mee te werken, binnen de door het pensioenfonds gestelde termijn. Werkt u niet mee, dan kan dit betekenen dat uw recht op invaliditeitspensioen wordt opgeschort of vervalt. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen voor rekening van het pensioenfonds. 7

5 Op uw verzoek verstrekt het pensioenfonds een vergoeding voor de reiskosten die u heeft gemaakt om het geneeskundig onderzoek bij te wonen. Ongeacht de gekozen wijze van vervoer, verstrekt het pensioenfonds uitsluitend een kilometervergoeding van 0,55 voor het reizen binnen Nederland naar de keuringslocatie en terug. Eventuele verblijfskosten die u in het kader van het onderzoek maakt (bijvoorbeeld de kosten van hotelovernachtingen) worden niet vergoed. Opzet of grove roekeloosheid Er bestaat géén recht op invaliditeitspensioen als uw arbeidsongeschiktheid is ontstaan door opzet of grove roekeloosheid. In dat geval wordt uw pensioen opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid ook niet voortgezet. Berekening invaliditeitspensioen Het pensioenfonds gaat voor de berekening van uw invaliditeitspensioen uit van twee zaken: 1 Uw invaliditeitsgrondslag op de eerste WIA-dag: dat is twaalf maal uw vaste maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld. 2 Het drempelbedrag dat in het pensioenreglement is opgenomen. In 2014 is het drempelbedrag ,-. Afhankelijk van de hoogte van uw invaliditeitsgrondslag komt een percentage tot uitkering. Invaliditeitsgrondslag Uw invaliditeitspensioen tot en met ,- 80% van uw invaliditeitsgrondslag ,- tot ,- 80% van ,- + 70% van het restant bedrag tussen ,- en , ,- en hoger 80% van ,- + 70% van het bedrag tussen ,- en ,- + 51,5% van het restantbedrag boven de ,-. 8 9

6 Als u in deeltijd gaat werken wordt automatisch een aanvullend invaliditeitspensioen verzekerd Invaliditeitsgrondslag bij verminderde productie Bent u in deeltijd werkzaam, dan wordt uw invaliditeitsgrondslag vermenigvuldigd met het op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen geldende tewerkstellings percentage (80%, 66 2/3% dan wel 50%). In geval van verminderde productie is er een aanvullende verzekering van invaliditeitspensioen op u van toepassing. Tenzij u ervoor kiest /heeft gekozen hiervan af te zien. Hierover leest u meer op pagina 17. WIA-uitkering Bent u twee jaar ziek, dan eindigt de verplichting voor KLM om uw loon door te betalen. Mogelijk heeft u dan recht op een uitkering van de overheid op grond van de WIA. In uitzonderingsgevallen kan het UWV besluiten om de verplichting tot loondoorbetaling na afloop van de eerste twee ziektejaren te verlengen. Het recht op WIA-uitkering gaat dan in nadat de verlengde loondoorbetaling eindigt. Rekenvoorbeeld Kees werkt 100%. Zijn inkomen op jaarbasis is ,-. Het pensioenfonds heeft vastgesteld dat Kees vliegmedisch arbeidsongeschikt is. Na twee jaar ziekte is zijn loondoorbetaling geëindigd. Zijn invaliditeitsgrondslag is ,-. Kees ontvangt een WIA-uitkering van ,- bruto per jaar. Bij ingang van het invaliditeitspensioen bedraagt het pensioen van Kees: rekenmethode 80% van ,- + 70% van ,- + 51,5% van ,- som , , ,- totaal ,- bruto per jaar Hierop moet de WIA-uitkering van UWV van ,- nog in mindering worden gebracht. Kees ontvangt van het pensioenfonds daarom een bruto uitkering ,- -/ ,- = ,- per jaar De WIA kent twee verschillende uitkeringen: de uitkering wegens duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (IVA); en de uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA). De beoordeling van het recht op WIA-uitkering en de uitbetaling daarvan worden verzorgd door het UWV. Het pensioenfonds brengt het bedrag van de WIA-uitkering op uw invaliditeitspensioen in mindering. Stel dat UWV de WIA-uitkering van Kees heeft vastgesteld op ,-. In dat geval is het invaliditeits pensioen van Kees nog steeds ,- en bedraagt de jaarlijkse uitkering door het pensioenfonds ,- ( ,- -/ ,-)

7 U bent verplicht om mee te werken aan het verkrijgen en in stand houden van de WIA-uitkering. Als de WIA-uitkering door uw eigen toedoen vervalt, dan wordt het bedrag van de niet ontvangen WIA-uitkering op uw invaliditeitspensioen in mindering gebracht. Bij verlaging of beëindiging van de WIA-uitkering door reïntegratie in een andere functie dan de functie van vlieger, past het pensioenfonds ook een vermindering op het invaliditeitspensioen toe. Het invaliditeitspensioen stijgt nog vier jaar zoals uw salaris dat gedaan zou hebben op basis van uw leeftijd en diensttijd Aanpassing invaliditeitsgrondslag na ingang invaliditeitspensioen Als u op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen het einde van uw salaris schaal nog niet hebt bereikt, dan wordt de berekening van het invaliditeits pensioen gedurende maximaal vier jaar herzien. Dit betekent dat het pensioenfonds uw invaliditeitsgrondslag gedurende maximaal vier jaar aanpast met de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Deze aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat u deze salarisverhogingen zou hebben gehad. Geweldig eigenlijk dat mijn invaliditeitspensioen zich nog ontwikkelt volgens het patroon van mijn salaris. Dat is dan weer een meevaller. 12

8 Nieuw inkomen uit arbeid of onderneming Ik ga zeker nog wat ondernemen, maar wat betekent dat financieel? Er verandert iets als u nieuw inkomen verwerft na uw eerste ziektedag Het kan zijn dat u, naast het invaliditeitspensioen van het pensioenfonds, inkomen uit arbeid of onderneming heeft. In dat geval wordt het bedrag van het invaliditeitspensioen verminderd met 40% van dat gedeelte van het totale inkomen dat uitgaat boven het oude inkomen zoals dat op de eerste ziektedag gold en nadien is aangepast aan het loonindexcijfer. Onder het totale inkomen wordt verstaan: de som van uw invaliditeitspensioen (inclusief de WIA-uitkering) en uw arbeidsinkomen in een bepaald jaar. Het gaat hierbij om nieuw arbeidsinkomen dat u na uw eerste ziektedag elders (niet als KLM-vlieger) heeft verworven. Uw oude inkomen is uw - aan het loonindexcijfer aangepaste - inkomen op jaarbasis op uw eerste ziektedag. Het pensioenfonds zal jaarlijks aan u vragen om uw eventuele inkomen uit arbeid of onderneming over het voorafgaande jaar op te geven. Van het pensioenfonds ontvangt u dan bericht óf en op welke wijze een verrekening moet plaatsvinden. Rekenvoorbeeld Karel is op 1 november 2010 ziek geworden. Op de eerste ziektedag had hij (naast zijn KLM-inkomen) geen ander arbeidsinkomen. Vanaf 1 november 2012 heeft Karel recht op invaliditeitspensioen. In 2013 is Karel gelukkig binnen een andere werkkring weer aan het werk gekomen. In 2013 bedraagt zijn invaliditeitspensioen (na aftrek WIA-uitkering) ,- Zijn WIA-uitkering is ,- Daarnaast ontvangt hij als nieuw arbeidsinkomen ,- Zijn totale inkomen in 2013 is dus ,- Het oude inkomen van Karel op de eerste ziektedag bedroeg ,- (inclusief aanpassingen aan het loonindexcijfer) Verschil tussen het totale inkomen 2013 en het oude inkomen is ,- Hiervan wordt 40% door het pensioenfonds verrekend, oftewel 4.000,

9 aanvullend invaliditeitspensioen bij verminderde productie Ben ik nog goed verzekerd als ik minder werk? Als u minder gaat werken bent u automatisch aanvullend verzekerd Vanaf de dag dat u in deeltijd bent gaan werken of uw tewerkstellingspercentage verder hebt verlaagd, bent u automatisch (en tegen betaling van een aanvullende premie), verzekerd van een aanvullend invaliditeitspensioen. Tenzij u er voor gekozen heeft om van deze verzekering af te zien. Met de aanvullende verzekering wordt het bedrag aan invaliditeitspensioen verhoogd tot maximaal het bedrag aan invaliditeits pensioen dat u zou hebben gekregen vóór de vermindering van de productie. Rekenvoorbeeld Anne-marie werkt 100% Het bruto maandsalaris bedraagt ,- Het verzekerde invaliditeitspensioen bedraagt bruto per jaar (afgerond) ,- Zij gaat 80% werken. Na deze wijziging bedraagt Het verzekerde invaliditeitspensioen bruto per jaar (afgerond) ,- Zonder die aanvullende verzekering zou ik er financieel wel heel erg op achteruit gegaan zijn. Het aanvullend verzekerde invaliditeitspensioen bedraagt bruto per jaar ,- Het bedrag van het aanvullend verzekerde invaliditeitspensioen (in het voorbeeld ,-) wordt jaarlijks op 1 januari aangepast, met dien verstande dat individuele loonsverhogingen over een beperkte tijd en in beperkte mate worden meegenomen. Meer informatie hierover leest u in de brochure Deeltijd werken. Voor het recht op (uitbetaling van) het aanvullend verzekerde invaliditeits pen sioen gelden dezelfde voorwaarden als voor het reguliere invaliditeitspensioen (zie bladzijde 7). Het aanvullende invaliditeitspensioen gaat bijvoorbeeld gelijktijdig met het invaliditeits pensioen in en wordt ook op dezelfde wijze geïndexeerd. 17

10 Invaliditeitspensioen ontvangen Wordt het invaliditeits - pensioen geïndexeerd? Maximering Invaliditeitspensioen Het totaal aan u uit te keren invaliditeitspensioen (het reguliere invaliditeitspensioen inclusief het invaliditeitspensioen uit de aanvullende verzekering) is gemaximeerd. Het totale invaliditeitspensioen kan niet meer bedragen dan het jaarinkomen dat u als vlieger verdiende op basis van uw laatste tewerkstellingspercentage voordat u arbeidsongeschikt bent geworden. Het invaliditeitspensioen wordt maandelijks aan het einde van de maand uitgekeerd. Op de website van het pensioenfonds vindt u een actuele lijst met betaaldata. U bereikt de website via Omstreeks de eerste pensioenbetaling ontvangt u een pensioenafrekening waarop de samenstelling van het pensioen en het netto uit te keren bedrag vermeld staan. De pensioen afrekening ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening. In het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave over het voorafgaande jaar. Loonheffing Op uw invaliditeitspensioen wordt loonheffing ingehouden. Deze bestaat uit twee onderdelen: loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Bij het bepalen van de in te houden loonheffing kan rekening worden gehouden met de heffingskorting(en) als u dit op de loonbelastingverklaring aangeeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting Mogelijk ontvangt u naast het invaliditeitspensioen een WIA-uitkering van UWV. Wanneer u meerdere bronnen van heeft, bent u verplicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Door gescheiden betalingen is de kans groot dat er in totaal te weinig loonheffing wordt ingehouden. Deze wordt in dat geval nagevorderd door middel van een aanslag inkomstenbelasting. Ter voorkoming van een eenmalige naheffing is het mogelijk om al in het lopende jaar een Verzoek of wijziging Voorlopige aanslag bij de Belastingdienst in te dienen

11 Indexatie van het invaliditeitspensioen Het pensioenfonds streeft ernaar om het ingegane invaliditeitspensioen (met inbegrip van het ingegane invaliditeitspensioen uit de aanvullende verzekering) te verhogen met maximaal de procentuele verhoging van het loonindexcijfer. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks óf en in hoeverre het pensioen kan worden verhoogd. Het besluit hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhoging in de toekomst. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering Aan uw zorgverzekeraar betaalt u een vaste, nominale premie voor uw zorgverzekering. Daarnaast is er een wettelijk verplichte afdracht aan de Belastingdienst voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) die inkomensafhankelijk is. Over uw invaliditeitspensioen bedraagt de Zvw-bijdrage 5,4% (niveau 2014). Het pensioenfonds houdt de Zvw-bijdrage in op uw invaliditeitspensioen en draagt deze af aan de Belastingdienst. Ontvangt u van UWV een WAO- of WIA-uitkering, dan bent u hierover geen Zvw-bijdrage verschuldigd maar betaalt het UWV een zogenoemde werkgeversheffing Zvw aan de Belastingdienst. Deze werkgeversheffing bedraagt 7,5% (niveau 2014) en wordt niet met uw WAO- of WIA-uitkering verrekend. Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw verschuldigd bent bedraagt ,- (Maximumbijdrageinkomen niveau 2014). Ontvangt u verschillende inkomens waarover u de bijdrage Zvw betaalt, dan kan het zijn dat u in één jaar te veel Zvw-bijdrage betaalt. De Belastingdienst zorgt dan in het daarop volgende jaar voor teruggaaf. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk dat u een voorschot van de Belastingdienst ontvangt op deze teruggaaf in het jaar waarin teveel bijdrage Zvw wordt ingehouden. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst Woonachtig in het buitenland Betaling van het invaliditeitspensioen op een buitenlandse rekening brengt extra kosten met zich mee. De bank brengt deze kosten op de pensioenbetaling in mindering. Dit geldt niet als het pensioen in euro s op een bankrekening binnen de Europese Unie (en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wordt overgemaakt, dan zijn de kosten van de eurobetaling gelijk aan de kosten van een binnenlandse betaling. Voor u betekent dit dat op deze betaling geen kosten in rekening worden gebracht door de bank van het pensioenfonds. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening. Nederlandse belastingen U bent in Nederland belastingplichtig over het pensioen, ook als u in het buitenland woont. U kunt de belastingdienst verzoeken het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting en premies volksverzekeringen te verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. Kijk voor meer informatie op

12 Zorgverzekering Bij vertrek uit Nederland eindigt uw zorgverzekering. Als u zich vestigt in een EU-land of een ander verdragsland, dan heeft u op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland, behalve als u een inkomen uit arbeid heeft uit het land waar u zich vestigt. U bent hiervoor een zorgbijdrage verschuldigd aan Zorginstituut Nederland (voorheen College van Zorgverzekeringen). Registratie bij Zorginstituut Nederland is verplicht. Op uw invaliditeitspensioen wordt premie ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Als u zich vestigt in een nietverdragsland dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u woont. Meer informatie over uw zorgverzekering en wonen in het buitenland vindt u op de site Attestatie de vita Het pensioenfonds vraagt gerechtigden op een invaliditeitspensioen die in het buitenland wonen om jaarlijks een bewijs van in leven zijn toe te sturen, de zogenaamde attestatie de vita. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een notaris of een Nederlandse ambassade. Op die manier beoordeelt het pensioenfonds of het invaliditeits pensioen nog altijd terecht wordt uitgekeerd. Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zijn mogelijk van invloed op uw pensioen. Daarom moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven. Als u binnen Nederland verhuist of bent gescheiden, hoeft u deze wijzigingen niet door te geven omdat wij deze automatisch ontvangen van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Woont u in het buitenland, dan moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven omdat deze niet bij de GBA bekend zijn. Uw pensioenopbouw gaat gewoon verder tijdens uw invaliditeitspensioen en wordt jaarlijks geïndexeerd Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid En hoe bouw ik nu verder aan mijn echte pensioen? Zolang u recht heeft op een invaliditeitspensioen van het pensioenfonds, worden de opbouw van het ouderdomspensioen en de dekking van het nabestaanden pensioen voortgezet. De kosten hiervan komen voor rekening van het pensioenfonds. U betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid dus geen deelnemersbijdrage. Het pensioenfonds berekent de voortgezette pensioenopbouw tijdens uw arbeidsongeschiktheid op basis van uw tewerkstellingspercentage en uw pensioengrondslag bij ingang van uw invaliditeitspensioen. Deze pensioengrondslag wordt jaarlijks aangepast met het loonindexcijfer. Als u op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen het einde van uw salarisschaal nog niet hebt bereikt, dan wordt de berekening van uw pensioenopbouw gedurende maximaal vier jaar herzien. Dit betekent dat het pensioenfonds uw pensioengrondslag gedurende maximaal vier jaar aanpast met de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Hiervoor geldt dezelfde methodiek die u vindt op pagina 11. Eindigt uw invaliditeitspensioen, dan eindigt ook de kosteloze voortzetting van de pensioenopbouw

13 pensioenwoordenboek Aanvullend invaliditeitspensioen De aanvullende verzekering die het desgewenst mogelijk maakt om bij vermindering van de productie het invaliditeitspensioen op een hoger niveau te brengen. cao De Collectieve Arbeidsovereenkomsten die KLM met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is overeengekomen voor KLM-vliegers op vleugelvliegtuigen. Eerste WIA-dag De eerste dag waarop recht bestaat op een WIA-uitkering en/of invaliditeitspensioen. Invaliditeitsgrondslag Twaalf maal uw vaste maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld op de eerste WIA-dag. Eigenlijk fantastisch dat alle voorzieningen voor later doorlopen, terwijl de kosten daarvan zijn bevroren zolang ik niet kan werken. Invaliditeitspensioen IVA Loonindexcijfer Pensioendatum Het pensioen dat u ontvangt als u vliegmedisch arbeidsongeschikt bent en de wettelijke loondoor betaling is geëindigd. Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (onderdeel van de WIA). Het indexcijfer van de cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd voor de sector Particulier Bedrijf. De dag waarop het ouderdomspensioen geheel ingaat (dit is de dag waarop de leeftijd van 56 jaar wordt bereikt of uw uitgestelde pensioendatum). 25

14 Pensioenfonds Pensioengrondslag Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Het salaris verminderd met de franchise waarover u pensioen opbouwt. De franchise is dat deel van het salaris waarover uw geen pensioen opbouwt omdat u AOW van de overheid krijgt. Meer informatie De uitvoering van uw pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is in handen van Blue Sky Group. Als u vragen heeft over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen, dan kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken. Tewerkstellingspercentage UWV Uitgestelde pensioendatum Het percentage dat aangeeft hoeveel u voor KLM werkzaam bent ten opzichte van de maximaal mogelijke arbeidsduur. Bij een tewerkstelling van minder dan 100% is er sprake van verminderde productie. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder andere belast met de WIA. De datum waarop uw ouderdomspensioen wegens doorwerken na uw 56 e verjaardag volledig ingaat. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden op onze website Hier kunt u ook het volledige pensioen reglement inzien. Telefoonnummer: Website: U kunt ook de pensioenplanner raadplegen en zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op uw persoonlijke pensioensituatie. De pensioenplanner is bereikbaar via Vast maandsalaris Het vaste maandsalaris van de deelnemer, uitgaande van de bij cao afgesproken arbeidsduur bij niet-vermin derde productie, verhoogd met de door KLM aan het pensioenfonds opgegeven toeslagen. De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering behoren niet tot het vaste maandsalaris. WGA WIA Regeling werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA). Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie