Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem"

Transcriptie

1 Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Uitgangspunten en context Projectinformatie Landelijke ontwikkelingen en beleidskader Landelijk klimaatbeleid Energieprijsontwikkelingen Plaatselijk beleidskader Fasering en kenmerken van de woningblokken Ambitieniveaus Inventarisatie energieconcepten Gebouwgebonden energiereductie Variant: PV-panelen Variant: Individuele warmtepomp Variant: Collectieve warmtepomp Utiliteitsbouw Energiegebruik Gebruikersgebonden energiereductie Gebiedsgebonden energiereductie Financiële analyse Investeringskosten Investeringskosten gebouwgebonden maatregelen Investeringskosten gebruikersgebonden maatregelen Investeringskosten gebiedsgebonden maatregelen Exploitatiekosten gebouwgebonden maatregelen Rentabiliteit Waardevermeerdering koopwoningen Benadering meerkosten huurwoningen Oprichten eigen energiebedrijf of outsourcing Proces aandachtspunten...26 Bijlage 1: Overzicht maatregelen referenties en varianten...29 Bijlage 2: Technische parameters...31 Bijlage 3: Uitsplitsing investeringskosten

3 Bijlage 4: Financiële parameters

4 Samenvatting De gemeente Haarlem is samen met de betrokken woningbouwcorporaties voornemens om het gebied Slachthuisbuurt-Zuid de komende jaren te herontwikkelen, waarbij het de bedoeling is de bestaande voorraad te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Middels een subsidie wil de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) publiek-private consortia uitdagen om een grote stap in energiereductie in bestaand gebouwd gebied te realiseren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie hebben woningbouwcorporaties Ymere en Elan Wonen, in overleg de gemeente Haarlem, besloten om twee gebouwblokken (circa 200 woningen) in de Slachthuisbuurt-Zuid op te geven als mogelijke experimentlocatie. De minimale eis hierbij is om voor het totale gebiedsoppervlakte een energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie van minimaal 45% te behalen ten opzichte van de oude situatie. Bovendien geldt dat voor nieuwbouw een maximale EPC van 0,4 dient te worden behaald. Om inzichtelijk te maken welke energieconcepten (gebouwgebonden, gebruikersgebonden en gebiedsgebonden) passen binnen deze eisen en wat hiervan de technische en financiële consequenties zijn, is deze haalbaarheidstudie uitgevoerd. Op basis van deze rapportage kunnen de woningbouwcorporaties een onderbouwd besluit nemen om al dan niet subsidie aan te vragen ter realisatie van het project. Gebouwgebonden energiereductie Om aan de maximale EPC-eis van 0,4 te voldoen, zijn een drietal varianten opgesteld: 1) Variant PV-panelen: Deze variant gaat uit van individuele HR-ketels per woning. De bouwkundige schil is hierbij geoptimaliseerd tot passiefhuis bouwen niveau. Om tot een EPC van 0,4 te komen wordt PV-panelen toegepast. Afhankelijk van het type woning zijn 11 tot 15m 2 benodigd. 2) Variant individuele warmtepomp: Deze variant gaat uit van een individuele elektrische warmtepomp per woning. De warmtebron hierbij is een collectief WKO-systeem. Ook voor deze variant is de bouwkundige schil geoptimaliseerd tot passiefhuis bouwen niveau. Aanvullende dienen, afhankelijk van het type woning, 2 tot 3 m 2 aan PV-panelen te worden toegepast. 3) Variant collectieve warmtepomp: In deze variant wordt, naast een optimalisatie van de bouwkundige schil tot passiefhuis bouwen niveau, een collectieve gasabsorptiewarmtepomp toegepast in de appartementencomplexen. In de eengezinswoningen worden individuele elektrische warmtepompen toegepast. Voor zowel de appartementen als de eengezinswoningen wordt een collectief WKO-systeem als warmtebron gebruikt. Om tot een EPC van 0,4 te komen wordt aanvullend een energydak toegepast. Bovenstaande varianten zijn vergeleken met het pakket aan maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp voor het gebouwblok Ritzen (EPC van 0,8) respectievelijk een huidig gangbaar pakket aan maatregelen voor het gebouwblok Elan Wonen (EPC van 0,6). In onderstaande tabel staan de meerinvesteringen weergegeven van de verschillende varianten. De weergegeven bandbreedte heeft betrekking op de verschillen tussen appartementen enerzijds en eengezinswoningen anderzijds. De weergegeven totale meerinvestering is inclusief de meerinvestering in utiliteitsbouw. Variant PV-panelen Variant ind. WP Variant col. WP Ritzen Per woning Totaal Elan Wonen Per woning Totaal

5 Uit de financiële analyse is gebleken dat de variant met PV-panelen en de variant met collectieve warmtepomp, significant lagere investeringskosten met zich meebrengt dan de variant met individuele warmtepompen. De varianten met warmtepompen hebben de laagste jaarlijkse exploitatiekosten (energieen onderhoudskosten). Gebruikersgebonden energiereductie Naast de gebouwgebonden energiereductie, dient ook het gebruikersgebonden energiegebruik gereduceerd te worden. Om hiertoe te komen zullen de volgende maatregelen worden toegepast: - Gebruikersbeïnvloeding; - Energiezuinig verlichting; - Standby killers; - A++ label koelkasten. Om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk toe te passen, zullen de bewoners/huurders moet worden gestimuleerd en geïnformeerd. Om de energiereductie d.m.v. gebruikersbeïnvloeding te realiseren zal een voorlichtingscampagne deel uitmaken van de maatregelen. Om de overige gebruikersgebonden maatregelen te realiseren, zal per woning een subsidiebedrag worden gereserveerd van 500 ter compensatie van de (hogere) investeringskosten. Naast de meerinvestering in gebouwgebonden energiemaatregelen, dient er daarom voor het gebouwblok Ritzen en voor het gebouwblok Elan Wonen te worden gereserveerd ter stimulering van de gebruikersgebonden energiereductie. Gebiedsgebonden energiereductie Om het gebiedsgebonden energiegebruik te reduceren, zal de openbare verlichting worden vervangen door LED-verlichting met bovendien dimbare uitvoeringen via stand-alone dynadimmer. Het totale op te stellen vermogen kan hiermee worden gereduceerd met als gevolg een energiereductie van circa 60%. De kosten van deze investering (circa ) zijn voor rekening van de gemeente. Rentabiliteit Voor het bepalen van de rentabiliteit van de verschillende varianten is een netto contante waarde berekening uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de resultaten hiervan weergegeven. Referentie Ritzen Referentie Elan Wonen Variant PVpanelen Variant ind. WP Variant col. WP NCW (30 jaar) NCW t.o.v. referentie Ritzen NCW t.o.v. referentie Elan Wonen Zonder subsidie, blijken alle varianten een onrendabele top te hebben ten opzichte van de referentiesituatie. Echter indien gebruik gemaakt zou worden van de subsidie ter realisatie van het project, dan komt de netto contante waarde van de verschillende varianten er anders uit te zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal in dat geval zowel de variant PV-panelen, als de variant met collectieve warmtepomp rendabel worden. 5

6 Opgemerkt dient te worden, dat bij de varianten geen rekening gehouden is met de waardevermeerdering van de woningen als gevolg van een duurzame casco. Er is een trend waarneembaar dat meerinvesteringen in duurzame woningbouw zich in steeds grotere mate vertalen in hogere vastgoedwaarde ( ). Hierdoor kunnen de meerkosten grotendeels worden opgenomen in de VON prijs. Bij de varianten met een warmtepomp wordt bovendien gratis koeling geleverd. Voor de koopwoningen betekent dit dat de woning een hogere vastgoedwaarde vertegenwoordigt van Bij huurwoningen kunnen deze varianten rendabel worden gemaakt door toepassing van het niet-meer-dan-anders principe en/of een extra bijdrage bij de huurders in rekening te brengen voor de geleverde koeling. Hiervoor dient dan wel een eigen energiebedrijf te worden opgericht of de warmtevoorziening wordt geoutsourced aan een externe partij (bv. energiebedrijf). 6

7 1 Inleiding De gemeente Haarlem is, samen met de betrokken woningbouwcorporaties, voornemens om het gebied Slachthuisbuurt-Zuid de komende jaren te herontwikkelen; hierbij is het de bedoeling de bestaande voorraad te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De circa 600 galerijwoningen uit 1957 bevinden zich in slechte staat en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de herstructurering van het gebied wil de gemeente de woonkwaliteit en de energiezuinigheid van het gebied dan ook drastisch verbeteren. Om een grote stap in energiereductie op gebouw- en wijkniveau te realiseren, is door de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) het experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden uitgezet. Middels een financiële ondersteuning wil men publiekprivate consortia uitdagen om deze grote stap in energiereductie in bestaand gebouwd gebied ook daadwerkelijk te realiseren. Om in aanmerking te komen voor deze financiële ondersteuning hebben woningbouwcorporaties Ymere en Elan Wonen, in overleg de gemeente Haarlem, besloten om drie gebouwblokken (circa 300 woningen) in de Slachthuisbuurt-Zuid op te geven als mogelijke experimentlocatie. De minimale ambitie is om voor het totale gebiedsoppervlakte een energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie van minimaal 45% te behalen ten opzichte van de oude situatie. Bovendien geldt dat voor nieuwbouw een maximale EPC van 0,4 dient te worden behaald. Doel van deze haalbaarheidstudie is, om inzichtelijk te maken welke energieconcepten kunnen worden toegepast op zowel gebouw- als gebiedsniveau om de gestelde ambitie ook daadwerkelijk te realiseren, en wat hiervan de technische en financiële consequenties zijn. Voor de uitvoering van deze haalbaarheidstudie is door de SEV reeds een subsidie verstrekt. Op basis van deze rapportage kunnen de woningbouwcorporaties een onderbouwd besluit nemen t.a.v. de gestelde ambitie, en zodoende om al dan niet subsidie aan te vragen ter realisatie van het project. 7

8 2 Uitgangspunten en context 2.1 Projectinformatie De volgende documenten zijn als bron gebruikt voor de haalbaarheidstudie: - Handleiding Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden; - Visie Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem, augustus 2007; - Openbare Verlichting Slachthuisbuurt-Zuid, gemeente Haarlem, 13 december 2010; - Ontwerpen gebouwblok Kuhne, Architektenburo Kuhne & Co, 28 mei 2010; - Ontwerpen gebouwblok Ritzen, Ritzen Architecten, 15 september 2010; - Bouwfysisch advies gebouwblok Ritzen, Wolf en Dikken adviseurs, 10 september 2010; - Bouwfysisch advies gebouwblok Kuhne, Wolf en Dikken adviseurs, 17 september 2010; - Massastudie gebouwblok Elan Wonen. 2.2 Landelijke ontwikkelingen en beleidskader Landelijk klimaatbeleid De gebouwde omgeving is met ruim 30% een van de grootste landelijke energiegebruikers en daarmee een belangrijke veroorzaker van de CO 2 -uitstoot in Nederland. De Nederlandse overheid zet in op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO 2 ) van 20% in 2020 (t.o.v. 1990). Daarnaast wil het kabinet dat de inzet van duurzame energie van 3% oploopt naar 20% in Hiertoe zijn met de verschillende branches (Aedes, Woonbond, NEPROM, NVB en Bouwend Nederland) sectorakkoorden ( Energiebesparing woningcorporatiesector en Lente-akkoord ) afgesproken. In het Lente-akkoord is, onder andere, afgesproken dat voor nieuwbouwwoningen uitgegaan wordt van een EPC van 0,6 in 2011 en 0,4 in 2015 en gestreefd wordt naar energieneutrale woningen in 2020 (zie figuur 2.1). VROM zal overgaan tot wettelijk aanscherping van de genoemde waarden als de convenanten niet naar tevredenheid worden ingevuld. Ook de Europese wetgeving dwingt energiezuinig bouwen af. Recent (mei 2010) is afgesproken dat nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal gebouwd dient te worden. 8

9 Figuur 2.1 Verloop EPC woningbouw in de tijd sinds invoering in Energieprijsontwikkelingen Energieprijzen stijgen harder dan de kosten voor levensonderhoud (zie figuur 2.2). De betaalbaarheid van de woonlasten hangt sterk samen met de energielasten. Figuur 2.2 Tariefontwikkeling energieprijzen (Bron: CBS) Om de betaalbaarheid van de woonlasten voor de bewoners van de geplande nieuwbouw te borgen, is het dus zaak om de (gebouwgebonden) energiebehoefte zoveel mogelijk te beperken. Het verloop van de energieprijs is lastig te voorspellen. Het krachtenveld is hierbij divers en complex. De prijs is o.a. afhankelijk van geopolitieke, technische- en economische ontwikkelingen, de toekomstige energievraag en de gas- en oliereserves (zie volgende paragraaf). Een manier om met deze onzekerheid om te gaan, is te kijken naar het verleden. 9

10 Hierbij spelen de relatieve energieprijsstijgingen ten opzicht van de verschillende energiedragers een belangrijke rol. De onderstaande grafiek (figuur 2.3) geeft de prijsstijgingen van gas- en elektriciteit weer over de afgelopen 10 jaar in Nederland. Te zien is, dat in de afgelopen 10 jaar de gasprijs harder is gestegen dan de elektriciteitsprijs. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Figuur 2.3 Energiekostenstijging t.o.v Plaatselijk beleidskader In 2007 is de raadsmotie Haarlem Klimaatneutraal vastgesteld. Hierin staat vermeld dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale stad wil zijn. Om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren, sloot de gemeente in 2009 een convenant af met verschillende partners die een substantiële bijdrage willen leveren. Zowel woningcorporatie Ymere, als Elan Wonen zijn hierin partner. Door het stellen van hoge duurzaamheidambities aan nieuwbouw en renovatieprojecten, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen. Het project Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid is een gebiedsgerichte vertaling van de doelstellingen zoals vermeld in het convenant Haarlem Klimaatneutraal

11 2.4 Fasering en kenmerken van de woningblokken Woningbouwcorporatie Ymere heeft aangegeven dat het ontwerp van het gebouwblok Kuhne in een dusdanig vergevorderd stadium zit, dat aanpassingen hierin niet haalbaar worden geacht. Daarom is besloten de verdere studie te richten op de gebouwblokken Ritzen en Elan Wonen. In tabel 2.1 staat een overzicht van het aantal en type woningen die worden gerealiseerd in deze gebouwblokken. In de gebouwblokken zullen zowel huur- als koopappartementen en eengezinswoningen worden gerealiseerd. Bovendien zal een gedeelte worden gebruikt voor bedrijfsonroerend goed (BOG) in de vorm van winkels en mogelijk kantoorruimten. Tabel 2.1 Overzicht woningtypes Gebouwblok Type Aantal BVO (m 2 ) GBO (m 2 ) Totaal oppervlak (m 2 ) Eengezinswoning Ritzen Appartement 88 BOG (winkels) Elan Wonen Eengezinswoning Appartement 66 BOG (winkels) Totaal De sloop-nieuwbouw van de Slachthuisbuurt-Zuid zal gefaseerd worden uitgevoerd. Deze studie heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van de twee gebouwblokken zoals aangegeven in onderstaand figuur. Uitgaande van de kleinst mogelijke rechthoek die getrokken kan worden rondom de buitenste rand van de binnen het gebied liggende aan te pakken gebouwen, bedraagt het gebiedsoppervlak ongeveer m 2. Dit komt neer op een gebouwdichtheid van 1,5 m 2 per m 2 gebiedsoppervlak. Figuur 2.4 Fasering Slachthuisbuurt-Zuid De start van de bouw van zowel het gebouwblok Ritzen als het gebouwblok Elan Wonen staat eind 2012 gepland. 11

12 3 Ambitieniveaus Om aan de eisen van de subsidie ter realisatie van het project te voldoen, dient een energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie van minimaal 45% te worden behaald ten opzichte van de oude situatie. Voor de nieuwbouw geldt dat voor het referentiegebruik, en hiermee de uistoot in de referentiesituatie, dient te worden uitgegaan van forfaitaire waardes zoals opgegeven door de SEV (bouwjaar ). Deze forfaitaire waardes hebben betrekking op zowel het gebouwgebonden energiegebruik als het gebruikersgebonden energiegebruik. Voor het gebiedsgebonden energiegebruik geldt de forfaitaire waarde voor de CO 2 -uitstoot van 0,5 kg CO 2 /m 2 /jaar. In onderstaande tabel staat weergegeven wat de totale CO 2 - uitstoot is van het projectgebied in de referentiesituatie. CO 2 -uitstoot Type Forfaitaire waarde [kg CO 2 /m 2 ] Gebouw- en gebruikersgebonden energiegebruik Referentiesituatie [kg CO 2 ] Appartement Eengezinswoning Winkel Gebiedsgebonden energiegebruik - 0, Totaal De totale CO 2 -uitstoot voor het gehele projectgebied bedraagt voor de referentiesituatie dus ongeveer kg CO 2. Om te voldoen aan de minimale energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie van 45% dient er dus indicatief kg CO 2 bespaart te worden. Voor nieuwbouw geldt tevens dat een maximale EPC van 0,4 moet worden behaald. Voor het gebouwblok Ritzen is reeds voor 1 januari 2011 een bouwaanvraag ingediend. Hierdoor gold voor de woningen nog een EPC-eis van 0,8. Om aan de eisen van de subsidie ter realisatie van het project te voldoen, dient voor nieuwbouwwoningen een maximale EPC van 0,4 te worden behaald. Voor het gebouwblok Ritzen zal daarom worden geïnventariseerd op welke wijze deze EPC-eis kan worden behaald. Voor het gebouwblok van Elan Wonen is nog geen bouwaanvraag ingediend. Derhalve dient voor dit gebouwblok een EPC-eis van 0,6 te worden behaald. Ook voor het gebouwblok van Elan Wonen zal geïnventariseerd worden hoe aan de maximale EPC-eis van 0,4 kan worden voldaan. 12

13 4 Inventarisatie energieconcepten Om in aanmerking te komen voor de subsidie ter realisatie van het project, dient voor de totale gebiedsoppervlakte dus een energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie van minimaal 45% te worden behaald ten opzichte van de referentiesituatie. Deze energiegerelateerde CO 2 -emissiereductie heeft betrekking op: 1) Het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie, etc.); 2) Het gebruikersgebonden energiegebruik (gebruikersapparatuur); 3) Het gebiedsgebonden energiegebruik (openbare verlichting); Per type energiegebruik wordt in dit hoofdstuk geïnventariseerd welke besparingsmogelijkheden er zijn. 4.1 Gebouwgebonden energiereductie Bij het samenstellen van perspectiefvolle energieconcepten voor de verschillende gebouwblokken wordt het vierstappenmodel gehanteerd (zie onderstaand figuur). Kern van dit model, dat vergelijkbaar is met het trias-energetica model, is dat eerst gekeken wordt of de energievraag zo ver mogelijk gereduceerd kan worden, alvorens na te denken over de duurzame invulling van de (resterende) energievraag. Bij een volledig klimaatneutraal gebouw (EPC=0) zal daarom stap 4 overbodig worden. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Beperking energievraag (bijv. goede isolatie, HR++ glas, daglichttoetreding) Warmteterugwinning (bijv. warmterugwinning uit ventilatielucht) Duurzame energie (bijv. warmtepomp, energieopslag, zonne-paneel) Efficient fossiel (bijv. HR-ketel) Op basis van bovenstaand model zijn voor de verschillende gebouwblokken (appartementen, eengezinswoningen en utiliteitsbouw) een samenhangend pakket aan bouwkundige en installatietechnische maatregelen opgesteld waarmee voldaan kan worden aan de eisen voor de subsidie ter realisatie van het project. 13

14 Als referentie voor het gebouwblok Ritzen is uitgegaan van het pakket aan maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp, en waarmee voldaan wordt aan de EPC-eis van 0,8. Voor het gebouwblok van Elan Wonen is als referentie uitgegaan van een huidig gangbaar pakket aan maatregelen, waarmee voldaan wordt aan de EPC-eis van 0,6. Voor beide referenties wordt uitgegaan van individuele HR-ketels. Voor het gebouwblok van Elan Wonen betekent dit dat, ten opzichte van het gebouwblok Ritzen, extra cascomaatregelen moeten worden getroffen om de EPC-eis van 0,6 te realiseren. Voor de eengezinswoningen van Elan Wonen dient bovendien een zonneboiler te worden toegepast om, met individuele HR-ketels, te voldoen aan deze EPCeis. Als referentie voor de utiliteitsbouw is uitgegaan van het pakket aan maatregelen zoals opgenomen in het ontwerp van gebouwblok Ritzen. Uiteindelijk zijn, naast de referentie, drie varianten opgesteld waarmee een EPC van 0,4 kan worden behaald en dus aan de eisen van de subsidie wordt voldaan. De referenties en varianten staan samengevat weergegeven in tabel 4.1. Tabel 4.1 Overzicht referenties en varianten Referentie Maatregelen Individuele HR-ketel Variant PVpanelen Duurzaam casco, individuele HRketel, PV-panelen Variant Individuele warmtepomp Duurzaam casco, individuele warmtepomp, PVpanelen Variant Collectieve warmtepomp Duurzaam casco, collectieve warmtepomp, energydak Resultaten Ritzen EPC [-] 0,8 0,4 0,4 0,4 CO 2 -uitstoot [kg CO 2 /m 2 ] Elan Wonen EPC [-] 0,6 0,4 0,4 0,4 CO 2 -uitstoot [kg CO 2 /m 2 ] Utiliteitsbouw CO 2 -uitstoot [kg CO 2 /m 2 ] De varianten worden nader beschreven in onderstaande paragrafen. Een uitgebreid overzicht van de toegepaste maatregelen van de referenties en varianten staan in bijlage Variant: PV-panelen Dit is in feite de referentievariant, maar dan met verbeterde isolatie en aangevuld met PV-panelen om te komen tot een EPC van 0,4. De isolatiemaatregelen bij deze variant zit op het niveau van passiefhuis bouwen. Dit betekent dat zowel het dak als de vloer en de gevel zeer goed zijn geïsoleerd (Rc-waarde > 6,5 m 2 *K/W), er HR+++ beglazing met goed geïsoleerde kozijnen wordt toegepast en er sprake is van een zeer hoge luchtdichtheid. Door deze optimalisatie van de bouwkundige schil zullen warmteverliezen worden beperkt tot een minimum en volstaat een verwarmingsinstallaties met een kleiner vermogen (3-4 kw per woning). Bijkomend voordeel door de toepassing van HR+++ beglazing is een hoger comfort (minder koudestraling) en een betere geluidswering wat i.r.t. de drukke Schipholweg een voordeel is. Om een EPC van 0,4 te realiseren, dienen naast het optimaliseren van de bouwkundige schil PV-panelen te worden toegepast. Randvoorwaarde voor deze variant is wel dat er voldoende ruimte moet zijn op het dak voor de plaatsing van PV-panelen. 14

15 Uitgaande van het appartementencomplex Ritzen, is het totale dakoppervlak circa m 2 (incl. dak verkeersruimten). Hiervan ligt het dak op de 3 de verdieping (+/- 385 m 2 ) grotendeels in de schaduw, waardoor deze niet in zijn totaliteit benut kan worden voor de plaatsing van PV-panelen. Een vuistregel is dat het instralingverlies, als gevolg van belemmeringen (schaduw), maximaal 10% mag zijn. Dit betekent dat de belemmeringhoek niet meer dan 24 o mag bedragen. Voor het dak op de 3 de verdieping betekent dit dat ongeveer 155 m 2 geschikt is voor de plaatsing van PV-panelen. De daken op de 4 de en 6 de verdieping hebben geen belemmeringen, waardoor in principe het volledige dakoppervlak geschikt is voor de plaatsing van PV-panelen. Echter, door onderlinge schaduwwerking en andere obstakels (liftschachten, glazenwasserinstallaties, etc.) is, in het meest gunstige geval, slechts 60% van dit dakoppervlak geschikt voor de plaatsing van PV-panelen. Dit komt neer op een bruikbaar oppervlak van m 2 voor het plaatsen van PV-panelen. Per appartement dienen circa 11 m 2 PV-panelen te worden geplaatst om een EPC van 0,4 te realiseren. Dit betekent dat in totaal ongeveer 800 m 2 PV-panelen moeten worden geplaatst voor het appartementencomplex. Er is dus voldoende dakoppervlak beschikbaar om te voldoen aan deze EPC. De daken van de eengezinswoningen zijn zuid-georiënteerd en worden slechts in beperkte mate beschaduwd door het appartementencomplex (belemmeringshoek is +/- 10 o ). Het dakoppervlak per woning bedraagt circa 32 m 2. Om een EPC van 0,4 te realiseren zijn per eengezinswoning 15 m 2 PV-panelen benodigd. Ervan uitgaande dat 60% van het dakoppervlak (18 m 2 ) kan worden benut voor de plaatsing van PV-panelen, is het realiseren van een EPC van 0,4 met deze variant dus een haalbare kaart Variant: Individuele warmtepomp Ook in deze variant wordt de bouwkundige schil geoptimaliseerd tot passiefhuis bouwen niveau. De individuele HR-(combi)ketels worden vervangen door individuele elektrische (combi)warmtepompen. Deze warmtepomp verzorgt de ruimteverwarming en bereiding van warmtapwater middels het laden van een buffer/boiler. De grootte van de boiler kan variëren van 90 tot circa 200 liter en heeft een CW klasse tot 6. De afmeting van de combiwarmtepomp is 60x60cm (dxb) en afhankelijk van de uitvoering tot twee meter hoog. De warmtebron is hierbij een collectief energieopslagsysteem. De energieopslag bestaat uit een koude en warme bron, die afhankelijk van de opbouw 20 tot 100 meter diep is. De bronnen kunnen op maaiveldniveau in plantsoenen of straat worden weggewerkt. Voor de twee gebouwblokken samen zou één grondwatersysteem met twee bronnen (brondebiet van circa 35 m 3 /h) volstaan. Voor toepassing van een energieopslagsysteem in de bodem is een vergunning in het kader van de Grondwaterwet vereist. Als er geen sprake is van hinder van andere partijen, een drinkwatergebied of grondwatervervuiling wordt deze vergunning veelal verleend. Bij verstrekking van de vergunning dient een jaarlijkse rapportage te worden opgemaakt voor de provincie met daarin de verpompte grondwaterhoeveelheden en opgeslagen/onttrokken energie. Om te voorkomen dat er onbalans in de bodem ontstaat, dient de energiebalans over een jaar gezien netto nul te zijn. Gezien de verwachte grotere verwarmingsvraag zal er extra warmte moeten worden geladen om de energiebalans in de bodem te waarborgen. Dit betekent dat er voor deze varianten waarschijnlijk aanvullende maatregelen (asfaltcollectoren, energydak, etc.) moeten worden getroffen. Een andere mogelijkheid is om het overschot aan koude te gebruiken voor koeling van gebouwen in de buurt. In de berekeningen is hier echter geen rekening mee gehouden. 15

16 Naast het toepassen van een individuele warmtepomp is, afhankelijk van het type woning, nog 2 tot 3 m 2 PV-panelen nodig om een EPC van 0,4 te realiseren. Groot voordeel van deze variant is dat tevens gratis koeling wordt geleverd. Bij met name de appartementencomplexen en de commerciële ruimten zal hierdoor het gebruik van energie-inefficiënte airco s worden voorkomen. Daarnaast heeft de aanwezigheid van koeling een waardeverhogend effect. Bovendien zal het plaatsen van een rookgasafvoer per appartement niet noodzakelijk zijn en vervallen de jaarlijkse vastrechtkosten voor de huurder/bewoner. Nadeel van deze variant is, dat er sprake is van een collectieve installatie die een collectieve beheervorm vraagt Variant: Collectieve warmtepomp In deze variant wordt, naast het optimaliseren van de bouwkundige schil tot passiefhuis bouwen niveau, de individuele HR-combiketel in het appartementencomplex vervangen door een collectieve gasabsorptiewarmtepomp. Deze collectieve gasabsorptiewarmtepomp verzorgt de ruimteverwarming en verwarmt het warmtapwater voor. Door middel van aanvullende HR-ketels wordt het warmtapwater verder verwarmt tot een legionella-veilige temperatuur van 60 o C. Middels een circulatienet wordt het warmtapwater gedistribueerd naar de verschillende appartementen. De aanvullende ketels dienen tevens om de piekvraag op te vangen, zodat het opgesteld vermogen aan warmtepompen kan worden beperkt. Ook bij deze variant wordt een collectief energieopslagsysteem gebruikt als warmtebron. Voor deze variant dient wel een centrale technische ruimte te worden gecreëerd van ongeveer 25m 2, bij voorkeur op maaiveldniveau. Het voordeel van een gasabsorptiewarmtepomp ten opzichte van een elektrische warmtepomp is dat de grootte van het WKO-systeem theoretisch gezien met ongeveer 40% kan worden verminderd. Met een elektrische warmtepomp (rendement van 400%), is 1 eenheid elektriciteit en 3 eenheden duurzame warmte uit de bron nodig om 4 eenheden warmte te produceren. Bij een gasabsorptiewarmtepomp (rendement van 170%) is 2,3 eenheden aardgas en 1,7 eenheden duurzame warmte uit de bron nodig om 4 eenheden warmte te produceren. Ten opzichte van een elektrische warmtepomp is bij een absorptiewarmtepomp dus ongeveer 40% minder duurzame warmte uit de bron nodig voor het produceren van 4 eenheden warmte. Met name wanneer de koudevraag beperkt is, kan dit aanzienlijk schelen in de brongrootte en hiermee in de investeringskosten. Naast het toepassen van een collectieve gaswarmtepomp wordt een energydak toegepast. Een energydak is een manier om duurzame energie te winnen via het dakoppervlak. Door middel van warmtewisselaars in het dakoppervlak onder de dakbedekking, wordt energie gewonnen uit zonnewarmte. Deze energie kan vervolgens gebruikt worden voor de voorverwarming van warmtapwater, maar ook om de bronnen van het energieopslagsysteem te laden (koude in de winter en warmte in de zomer) en de bodem in balans te houden. Doordat de warmtewisselaars in de dakbedekking zijn verwerkt, blijft het dakoppervlak vrij van extra installaties, wat de esthetische waarde verhoogt. Door het toepassen van een zogenaamd energydak (+/- 2 m 2 per appartement) kan een EPC van 0,4 worden gerealiseerd. Voor de eengezinswoningen wordt wel een individuele elektrische warmtepomp toegepast. Door de relatief hoge distributieverliezen, is het voor deze woningen, vanuit energetisch oogpunt, niet aan te bevelen deze aan te sluiten op de collectieve warmtepomp van het appartementencomplex. Als warmtebron zal wel gebruik worden gemaakt van het collectieve energieopslagsysteem. Naast de 16

17 individuele warmtepomp dient nog circa 2 m 2 energydak te worden toegepast om een EPC van 0,4 te behalen. Het grote voordeel van deze variant is dat er gratis koeling wordt geleverd. Bij met name de appartementencomplexen en de commerciële ruimten zal hierdoor het gebruik van energie-inefficiënte airco s worden voorkomen. Naast comfortverhoging heeft dit tevens een waardeverhogend effect. Daar komt bij dat door het wegvallen van de technische ruimte per appartement, netto meer gebruiksoppervlak overblijft. Bovendien hoeft niet per appartement een rookgasafvoer te worden geplaatst en vervalt de jaarlijkse vastrechtkosten voor de huurder/bewoner. Nadeel van deze variant is, dat er sprake is van een collectieve installatie die een collectieve beheervorm vraagt Utiliteitsbouw Om aan de eisen voor de utiliteitsbouw te voldoen, worden ook hier extra maatregelen getroffen om het energiegebruik te beperken. Aangezien de commerciële ruimten bij beide gebouwblokken zich onder het appartementencomplex bevinden, zal ook hiervoor de bouwkundige schil worden geoptimaliseerd volgens de principes van passiefhuis bouwen. Tevens zal hetzelfde verwarmingsysteem worden toegepast als gedefinieerd in de verschillende varianten. Ten opzichte van de referentie kan bovendien de verlichting worden geoptimaliseerd; en door toepassing van warmteterugwinning op het gebalanceerd ventilatiesysteem kan het energiegebruik verder worden teruggebracht. Doordat de utiliteitsbouw casco zal worden opgeleverd zullen deze maatregelen niet worden meegenomen in de financiële analyse Energiegebruik Voor de referenties en de varianten is in beeld gebracht wat het daadwerkelijke energiegebruik is van de woningen en de commerciële ruimten voor warmteopwekking (tabel 4.2). Dit is dus exclusief het energiegebruik voor verlichting, ventilatie, huishoudelijke gebruik, etc., aangezien deze voor de referenties gelijk is als voor de varianten. Voor de commerciële ruimten zal het energiegebruik voor verlichting en ventilatie, door het toepassen van energiebesparende maatregelen, wel afnemen. Dit is echter niet meegenomen in de energieanalyse aangezien de commerciële ruimten casco zullen worden opgeleverd. De opgewekte elektriciteit van de PV-panelen in de variant PV-panelen is ook niet meegenomen in de energieanalyse, aangezien dit geen effect heeft op het energiegebruik m.b.t. de warmteopwekking. Het weergegeven energiegebruik dient als vertrekpunt voor het berekenen van de verschillen in exploitatiekosten. In bijlage 2 worden de gehanteerde aannames weergegeven. 17

18 Tabel 4.2 Overzicht energiegebruik Referentie Ritzen Referentie Elan Wonen Variant PVpanelen Variant Ind. WP Variant Col. WP Appartement m 3 aardgas kwh elek CO 2 -uitstoot Eengezinswoning m 3 aardgas kwh elek CO 2 -uitstoot Utiliteit m 3 aardgas kwh elek CO 2 -uitstoot Het lagere energiegebruik van de eengezinswoning in de referentie van Elan Wonen ten opzichte van de variant PV-panelen valt te verklaren door de zonneboiler die wordt toegepast in de referentie. Bij de varianten met warmtepompen wordt gratis koeling geleverd (met alleen wat pompenergie). Als in de referenties en de variant PV-panelen, de woningen worden gekoeld met een aparte koelunit, dan kost dit extra elektriciteit. Door de koelunit zal per woning het elektriciteitsgebruik 250 tot kwh per jaar toenemen. Deze stijging is afhankelijk van de grootte van de woning en de comfortwensen. 4.2 Gebruikersgebonden energiereductie Naast de gebouwgebonden energiereductie, dient ook het gebruikersgebonden energiegebruik drastisch te worden gereduceerd. Om het gebruikersgebonden energieverbruik te reduceren zullen de volgende maatregelen worden genomen: Maatregel Besparingspercentage 1 Gebruikersbeïnvloeding Reductie van 10% op totaal verbruik Energiezuinig verlichting Reductie van 75% op 6 kwh/m 2 Standby killers Reductie van 5% op totaal verbruik A++ label koelkast Reductie van 8% op totaal verbruik Uitgaande van een gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik van kwh, kan met bovenstaande maatregelen ongeveer 980 tot 1133 kwh worden bespaard, afhankelijk van het woningtype. Om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk toe te passen, zullen de bewoners/huurders moet worden gestimuleerd en geïnformeerd. Om de energiereductie d.m.v. gebruikersbeïnvloeding te realiseren zal een voorlichtingscampagne deel uitmaken van de maatregelen. Om de overige gebruikersgebonden maatregelen te realiseren, zal per woning een subsidiebedrag van ongeveer 500 worden gereserveerd ter compensatie van de (hogere) investeringskosten. 1 Gebaseerd op Voorbeeldenboek Kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden, SEV

19 4.3 Gebiedsgebonden energiereductie Om ook het gebiedsgebonden energiegebruik te reduceren zal de openbare verlichting in het projectgebied worden vervangen door LED-verlichting. Door de gemeente Haarlem is een inventarisatie gemaakt van de openbare verlichting in de Slachthuisbuurt-Zuid. Uit de inventarisatie is gebleken dat er voor de gehele Slachthuisbuurt-Zuid momenteel een vermogen van Watt staat opgesteld. Door de oude verlichting te vervangen door LED-verlichting en bovendien dimbare uitvoeringen via standalone dynadimmer toe te passen kan 40% worden bespaart. Met het toevoegen van een dynadimmer in het armatuur is een bezuiniging in licht tijdens de nachtelijke uren mogelijk. Door de individuele instelling per armatuur is tevens een extra besparing mogelijk door het ontwerp te optimaliseren. De ideale mastafstanden en de ideale lampvermogens zijn niet altijd realiseerbaar respectievelijk te kopen, maar met een opmaat instelling van de dynadimmer is dit wel te benaderen (een extra besparing van ongeveer 5%). Hierbij moet gedacht worden aan kleinere mastafstanden door inritten, zijstraten, boomvakken, etc. Het totale op te stellen vermogen kan hiermee worden gereduceerd tot Watt. Dit is overeenkomstig met een energiereductie van circa 60%. De kosten bedragen circa /mast. In het projectgebied staan circa 20 lichtmasten opgesteld. De kosten voor deze investering zijn voor rekening van de gemeente. 19

20 5 Financiële analyse In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties in beeld gebracht voor de ontwikkelaar/woningcorporaties (realisatie) en de gebruiker (exploitatie). 5.1 Investeringskosten Investeringskosten gebouwgebonden maatregelen In onderstaande tabellen wordt de samenvatting gegeven van de indicatieve investeringskosten en de meerkosten van de gebouwgebonden maatregelen van de referenties en de varianten. De weergegeven bandbreedte heeft betrekking op de verschillen tussen appartementen enerzijds en eengezinswoningen anderzijds. De kosten verbonden met de optimalisatie van de verlichting in de utiliteitsbouw is niet meegenomen, aangezien deze casco zullen worden opgeleverd. Voor een uitsplitsing en totstandkoming van de getallen wordt verwezen naar bijlage 3. Prijzen zijn prijspeil maart 2011, maar exclusief BTW. Tabel 5.1 (Meer)investering referentie Ritzen en varianten Referentie Ritzen Variant PV-panelen Variant Ind. WP Variant Col. WP Woningen Investeringskosten Meerinvestering Utiliteit Investeringskosten 5 /m 2 25 /m 2 70 /m 2 60 /m 2 Meerinvestering - 20 /m 2 65 /m 2 55 /m 2 Tabel 5.2 (Meer)investering referentie Elan Wonen en varianten Referentie Elan Wonen Variant PV-panelen Variant Ind. WP Variant Col. WP Woningen Investeringskosten Meerinvestering Utiliteit Investeringskosten 20 /m 2 25 /m 2 70 /m 2 60 /m 2 Meerinvestering - 5 /m 2 50 /m 2 40 /m 2 De referenties en de variant PV-panelen zijn niet voorzien van koeling. De varianten met warmtepompen zijn automatisch voorzien van koeling middels de bronnen van het energieopslagsysteem. Wil men voor de referenties en de variant PV-panelen ook uitgaan van koeling, dan bedragen de extra investeringskosten tot per woning, afhankelijk van grootte en uitvoering. 20

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties WjE-6914 Iburg j Utrecht, 24 november 2007 Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties Opdrachtgever Gemeente Almelo Postbus 5100 7600

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 B3 B2 B1 D K6 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling energievisie... 3 1.2 Ambities gemeente Arnhem... 3 1.3 Opbouw rapport... 4 2 Projectomschrijving...

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie