SAMEN ME VAT A T T I T N I G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN ME VAT A T T I T N I G"

Transcriptie

1 SAMENVATTING

2 186

3 Inleiding Het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) is een hormonaal systeem dat in belangrijke mate betrokken is bij de regulatie van bloeddruk en nierfunctie. Het RAAS is een enzymatische cascade met Angiotensine II als belangrijk eindproduct (zie figuur 1, hoofdstuk 1). In deze cascade wordt het eiwit angiotensinogeen (afkomstig uit de lever) door het enzym renine (afkomstig uit de nieren) omgezet in Angiotensine I, dat tenslotte door Angiotensine-converterend enzym (ACE, in alle organen aanwezig) wordt omgezet naar Angiotensine II. Angiotensine II zorgt ervoor dat bloedvaten samenknijpen, waardoor het zowel de bloeddruk als de bloeddoorstroming van de nieren reguleert. Angiotensine II is ook betrokken bij groei en reparatie van weefsels, maar teveel Angiotensine II zorgt juist voor ontsteking en weefselschade. Een overactief RAAS leidt tot hoge bloeddruk en is betrokken bij het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten. Het RAAS kan geremd worden door geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld ACE remmers. Deze middelen verlagen de bloeddruk, en bij nierpatiënten, ook het eiwitverlies in de urine. Door deze effecten beschermen ze tegen nierschade en het verlies van nierfunctie. Ondanks de bewezen gunstige effecten van ACE remmers is bij veel patiënten het nierfunctie verlies uiteindelijk toch progressief. Ook wereldwijd neemt het aantal patiënten met eind stadium nierfalen nog steeds toe. In dit proefschrift proberen we een verklaring te vinden voor de voortgang van nierschade tijdens behandeling met ACE remmers. Om het werkingsmechanisme van ACE remmers beter te begrijpen, hebben we tevens de regulatie van nieuw ontdekte factoren binnen het RAAS, namelijk ACE2 en de (pro)renin-receptor onderzocht. Deel I - ACE remming: : een tweesnijdend zwaard? Het gunstige effect van ACE remmers op bloeddruk en eiwitverlies vermindert door teveel zout in de voeding. Een zoutarme voeding daarentegen verbetert juist de beschermende werking van ACE remmers. Door ACE remmers te combineren met een laag zout dieet worden voornamelijk bloeddruk en eiwitverlies in de urine sterker verlaagd. Omdat het eiwitverlies wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van voortgang van nierschade is de huidige behandeling erop gericht juist het eiwitverlies zoveel mogelijk terug te dringen. Ondanks de gunstige effecten op bloeddruk en eiwitverlies treedt toch vaak progressieve nierschade op. De oorzaak hiervan zou tweeledig kunnen zijn. De nierziekte zou onvoldoende gevoelig kunnen zijn voor de behandeling (zogenaamde therapieresistentie), of de behandeling zou- ondanks een effect op nieraandoening als zodanig- bijwerkingen kunnen hebben, die zelf ook weer leiden tot nierschade. Dit onderscheid hebben we geprobeerd te maken in hoofdstuk 2. 2 Zowel ratten met een nierziekte als gezonde ratten werden behandeld met ACE remming al dan niet in combinatie met zoutloze voeding. Vervolgens werden de bloeddruk, nierfunctie, het eiwitverlies in de urine en de structurele schade in de verschillende compartimenten van de nier bestudeerd (glomeruli, interstitium en vaten). ACE remming verlaagde inderdaad de bloeddruk en het eiwitverlies en 187

4 verminderde de nierschade. Een zoutloos dieet daarbij leidde tot verdere verlaging van de bloeddruk en bijna volledig verdwijnen van het eiwitverlies in de urine. Maar deze intensieve therapie beschermde niet tegen progressieve nierschade. In gezonde ratten ontstond tijdens deze behandeling zelfs nierschade; nierschade kan dus optreden als bijwerking van de therapie. Voortgang van nierschade tijdens de behandeling met ACE remming zou dus niet alleen een zaak kunnen zijn van onvoldoende intensieve behandeling, maar juist ook van te intensieve behandeling. Opmerkelijk was, dat de progressieve nierschade tijdens deze behandeling niet tot uiting kwam in het eiwitverlies in de urine. Tijdens behandeling van nierziekte is er dus een dissociatie tussen eiwitverlies en nierschade mogelijk. Daardoor is bovengenoemd fenomeen moeilijk te onderzoeken bij de mens, omdat voor het vaststellen van structurele nierschade een nierbiopt nodig is, hetgeen door de klinische situatie niet altijd wordt gerechtvaardigd. Er zijn een aantal verklaringen voor de schadelijke effecten van deze combinatie therapie. De sterke bloeddrukdaling, die hierbij optreedt, zou kunnen leiden tot zuurstofgebrek in de nier en zo nierschade kunnen induceren. Dit zou relevant voor patiënten, aangezien er een trend bestaat tot steeds lagere streefwaarden voor de bloeddruk van nierpatiënten. Tot dusverre is daarvoor geen ondergrens vastgesteld: onze resultaten suggereren dat een dergelijke ondergrens wel degelijk bestaat, en dat lager niet onder alle omstandigheden beter is. Een andere mogelijk mechanisme van nierschade tijdens RAAS blokkade zou de verhoging van de renine spiegels kunnen zijn. Tijdens RAAS blokkade wordt de renine hoeveelheid in het bloed verhoogd door wegvallen van de terugkoppeling uit het geblokkeerde RAAS. Bij een gelijktijdig zoutloos dieet wordt de hoeveelheid renine nog hoger. Tot voor kort werd verondersteld, dat renine zelf geen directe effecten heeft. Recent, is echter ontdekt, dat voor renine en zijn voorloper (pro)renine een receptor bestaat: de (pro)renine-receptor. Via activatie van die (pro)renine-receptor zou een sterk verhoogde renine concentratie kunnen leiden tot nierschade. Dit concept hebben we bestudeerd in deel III van het proefschrift. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de functionele consequenties van de nierschade die geïnduceerd wordt door ACE remmers tijdens een laag zout dieet. Het is bekend, dat nierschade, zelfs als die subtiel is, kan leiden tot een verstoring van de bloeddruk regulatie. De nier wordt door de schade beperkt in het uitscheiden van zout. Dit heeft als gevolg dat de bloeddruk sterker dan normaal wordt beïnvloed door zoutinname. Bij een hoge zoutinname zal de bloeddruk stijgen. We hebben onderzocht of de nierschade die ontstaat na ACE remming in combinatie met een laag zout dieet ook leidt tot een bloeddruk die afhankelijk is van zoutinname. Ratten die voorbehandeld werden met een ACE remmer en een laag zout dieet ontwikkelden vervolgens een hogere bloeddruk onder invloed van een hoge zoutinname. Aangezien dit gepaard ging met het verdwijnen van de structurele nierschade, lijken functionele veranderingen in het vaatbed verantwoordelijk te zijn voor deze bevindingen. 188

5 Deel II - ACE2 een beschermende factor in het RAAS ACE2 is een nieuw ontdekt enzym binnen het RAAS en een tegenhanger van het al langer bekende ACE. Binnen het RAAS wordt ACE gezien als het enzym, dat bijdraagt aan nierschade door de vorming van Angiotensine II. ACE2 zou juist een beschermende werking op de nier kunnen hebben door afbraak van Angiotensine II en vorming van Angiotensine (1-7). De effecten van Angiotensine (1-7) zijn namelijk tegengesteld aan die van Angiotensine II. Farmacologische stimulatie van ACE2 zou daarom gunstig kunnen zijn bij de behandeling van hart-, vaat- en nierziekten, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Het was nog grotendeels onbekend waar ACE2 in het menselijk lichaam voorkomt. Daarom hebben wij in hoofdstuk 5 de expressie van ACE2 in verschillende organen bestudeerd. ACE2 blijkt, naast de nier, vooral voor te komen in bloedvaten, huid, long en darm. Deze lokalisatie aan de lichaamsoppervlakten maakt dat enzym, dat tevens de receptor is voor het SARS coronavirus, een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling en verspreiding van SARS van mens tot mens. Het is bekend dat tijdens nierziekten de hoeveelheid ACE in de nier omhoog gaat, en er wordt verondersteld dat dit bijdraagt tot nierschade. Wat er tijdens nierziekte met ACE2 in de nier gebeurt is echter onbekend. In hoofdstuk 6 hebben we daarom nierbiopten van patiënten met verschillende nierziekten bestudeerd. ACE2 komt hoger tot expressie in bloedvaten van zieke nieren ten opzichte van gezonde nieren. Mogelijk vormt dit een beschermend mechanisme tegen de achteruitgang van de nierfunctie. ACE2 zou namelijk de effecten van een gelijktijdig verhoging van ACE kunnen tegengaan. Op grond van de tegengestelde effecten op Angiotensine II en Angiotensine (1-7) bestaat de hypothese dat er binnen het RAAS een balans is tussen ACE en ACE2. Verstoring daarvan zou kunnen leiden tot hoge bloeddruk en nierschade. De regulatie van ACE2 in condities met verschillende RAAS activiteit is nog niet bekend. In hoofdstuk 7 hebben we daarom de regulatie van ACE2 ten opzichte van ACE onderzocht in condities met verschillende RAAS activiteit. Tijdens behandeling van proefdieren met ACE remmers en verschillende hoeveelheden zout in de voeding bleek dat ACE2 and ACE verschillend gereguleerd werden. ACE remmers moduleerden de ACE activiteit, terwijl de activiteit van ACE2 niet veranderde. Experimenten in de literatuur suggereren, dat opregulatie van ACE2 positieve effecten bewerkstelligt, maar in onze experimenten konden wij modulatie van ACE2 tot dusverre niet aantonen. Deel III - Regulatie van de (pro)renin-recepto receptor in hoog renine condities De (pro)renine-receptor is een recent ontdekte receptor binnen het RAAS. Aan deze receptor kunnen zowel renine als prorenine binden. Na binding van (pro)renine aan deze receptor worden ontstekings- en schade mechanismen geactiveerd. Dit gebeurt onafhankelijk van de werking van Angiotensine II. Tijdens RAAS blokkade met ACE remmers zijn renine spiegels sterk verhoogd. Activatie van de (pro)renine receptor in deze situatie zou een verklaring kunnen zijn voor de progressie van nierschade tijdens ACE remming. Er is nog weinig bekend over de regulatie van 189

6 de (pro)renine-receptor tijdens condities met hoog plasma en nier renine. We hebben de regulatie van de (pro)renine-receptor in twee verschillende diermodellen, die beide gekarakteriseerd werden door de aanwezigheid van hoge concentraties renine, bestudeerd. Het eerste diermodel is het Goldblatt model, uitgevoerd in de rat. In dit model wordt een klem geplaatst om één van de nierslagaders, die de bloeddoorstroming van de nierslagader verlaagt. Hierdoor wordt het RAAS geactiveerd, en stijgt de bloeddruk. De afgeklemde nier is dus blootgesteld aan te lage bloeddoorstroming, terwijl de andere nier juist aan een te hoge bloeddruk wordt blootgesteld. In dit model zagen we dat de expressie van de (pro)renine-receptor hoger werd in de afgeklemde nier. Het tweede hoog renine model bestaat uit gezonde ratten die behandeld werden met ACE remming gecombineerd met een zoutloze voeding. Tijdens deze vorm van RAAS blokkade zijn renine spiegels verhoogd. Via activatie van de (pro)renine-receptor zou dit kunnen leiden tot nierschade. In dit model vonden we een verhoogde expressie van de (pro)renine-receptor in gebieden met ernstige nierschade. Dit suggereert dat de (pro)reninereceptor betrokken zou kunnen zijn bij de progressie van nierschade tijdens ACE remming. Aanvullende farmacologische blokkade van deze receptor zou de beschermende werking van ACE remmers bij nierziekten kunnen verbeteren. Conclusies Dit proefschrift probeert een verklaring te vinden voor de voortgang van nierschade tijdens ACE remming. De huidige richtlijnen voor behandeling van nierziekten richten zich met name op de verlaging van de bloeddruk en het verminderen van eiwitverlies in de urine. De dierexperimentele studies beschreven in dit proefschrift laten echter zien, dat tijdens intensieve behandeling progressie van nierschade kan optreden, ondanks effectieve verlaging van het eiwitverlies in de urine. Deze nierschade hoeft niet perse het gevolg te zijn van de nierziekte zelf. Wij laten zien, dat de behandeling zelf mogelijk negatieve bijeffecten heeft. Of deze bijwerkingen ook bij patiënten aanwezig zijn, moet in de toekomst onderzocht worden. Tevens is het mechanisme ervan is nog onduidelijk, maar mogelijk speelt een te sterke bloeddrukverlaging een rol. Nieuwe ontdekkingen laten zien dat het RAAS steeds complexer is, dan tot voorkort werd verondersteld. Kennis over nieuwe componenten, zoals ACE2 en de (pro)renine-receptor, kunnen mogelijk een verklaring geven voor de tekortkomingen in de werking van ACE remmers. ACE2 komt op vele plaatsen voor in het lichaam, maar werd in de nier niet beïnvloed door ACE remming. Verder vonden we een hoge expressie van de (pro)renine-receptor in gebieden met nierschade tijdens ACE remming. Al met al geeft dit onderzoek nieuwe aanknopingspunten voor verdere optimalisatie van nierbeschermende therapieën. 190

Citation for published version (APA): Lely, A. T. (2007). Towards an integrated approach on RAAS-blockade s.n.

Citation for published version (APA): Lely, A. T. (2007). Towards an integrated approach on RAAS-blockade s.n. University of Groningen Towards an integrated approach on RAAS-blockade Lely, Anna IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

PF Samenvatting:Proefschrift 18-08-2008 13:02 Pagina 225 SAMENVATTING

PF Samenvatting:Proefschrift 18-08-2008 13:02 Pagina 225 SAMENVATTING PF Samenvatting:Proefschrift 18-08-2008 13:02 Pagina 225 SAMENVATTING PF Samenvatting:Proefschrift 18-08-2008 13:02 Pagina 226 Chronisch progressief nierfunctieverlies Chronische nierziekten zijn een toenemend

Nadere informatie

University of Groningen. Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert

University of Groningen. Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert University of Groningen Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING De wisselwerking tussen het renine-angiotensine-aldosteron systeem en de vitamine D-FGF23-klotho as heeft gevolgen voor het ontstaan en de behandeling van chronische nierschade

Nadere informatie

DE CARDIORENALE INTERACTIE

DE CARDIORENALE INTERACTIE SAMENVATTING 143 144 Samenvatting DE CARDIORENALE INTERACTIE Chronisch nierfalen is een wereldwijd gezondheidsprobleem en een voorname oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. De ziekte ontwikkelt zich

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting N EDERLANDSE SAMENVATTING Chapter 8 Nederlandse samenvatting 87 C HAPTER 8 In de prehistorie, toen er nog werd gejaagd met mes en speer, hing het leven af van een snelle reactie op eventuele verwondingen.

Nadere informatie

Risk factors for renal function abnormalities

Risk factors for renal function abnormalities Risk factors for renal function abnormalities Nederlandse samenvatting Dit proefschrift probeert mogelijke risicofactoren voor progressief nierfunctieverlies te identificeren in een niet-diabetische populatie.

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Samenvatting Men schat dat in 2005 ongeveer 40.000 mensen in Nederland een nieraandoening hadden. Hiervan waren ruim 5500 patiënten afhankelijk van dialyse. Voor dialysepatiënten

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING Dutch Summary / Nederlandse Samenvatting Sinds de ontdekking van de ADAM eiwitfamilie, twee decennia geleden, heeft het ADAM onderzoek zich voornamelijk gericht op

Nadere informatie

Samenvatting. Chapter 8

Samenvatting. Chapter 8 Samenvatting Chapter 8 154 Het dopaminerge systeem is betrokken bij de controle over een heel scala aan fysiologische functies, variërend van motorische activiteit tot de productie van hormonen en het

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving Niet-technische samenvatting 2016491-2 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Effecten van ijzer op een hormoon dat betrokken is bij het calcium- en fosfaatmetabolisme (FGF23) bij chronische nierpatiënten.

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING SAMENVATTING Een karakteristieke eigenschap van astma is ontsteking van de luchtwegen. Deze ontsteking wordt gekenmerkt door een toename van ontstekingscellen in het longweefsel. De overgrote meerderheid

Nadere informatie

CHAPTER 9 GENERAL DISCUSSION SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

CHAPTER 9 GENERAL DISCUSSION SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING CHAPTER 9 GENERAL DISCUSSION SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING Chapter 9 HERSENEN ONDER DRUK De invloed van bloeddruk en het angiotensine-converterend enzym op de hersenen Achtergrond De ziekte van Alzheimer

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting.

Nederlandse samenvatting. . 10 Nederlands samenvatting Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat bijna 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte (HVZ). Daarmee is het een van de voornaamste doodsoorzaken in Nederland.

Nadere informatie

Chapter 11. Samenvatting

Chapter 11. Samenvatting Chapter 11 Samenvatting 11. Samenvatting Hoge plasmaspiegels van von Willebrand factor (VWF) en stollingsfactor VIII (FVIII) zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het krijgen van zowel arteriële

Nadere informatie

Diet-sensitive prognostic markers for cardiovascular and renal disease Riphagen, Ineke

Diet-sensitive prognostic markers for cardiovascular and renal disease Riphagen, Ineke Diet-sensitive prognostic markers for cardiovascular and renal disease Riphagen, Ineke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Er zijn verschillende therapieën beschikbaar voor patiënten met nierfalen. Niertransplantatie kan uiteindelijk succesvol blijken, maar voorafgaand is meestal een andere nierfunctie

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting ederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was om de mechanismen te bestuderen die ten grondslag liggen aan verstoringen in de doorbloeding van de haarvaten

Nadere informatie

Chapter 8 -RKDQ &UX\II 182

Chapter 8 -RKDQ &UX\II 182 Chapter 8 182 Samenvatting 183 Chapter 9 Vasculitis betekent letterlijk vaatontsteking. Een vaatontsteking kan in principe overal in het lichaam voorkomen en heeft als gevolg dat het orgaan waarin het

Nadere informatie

Samenvatting 149. Samenvatting

Samenvatting 149. Samenvatting Samenvatting Samenvatting 149 Samenvatting Constitutioneel eczeem is een chronische ontstekingsziekte van de huid gekenmerkt door rode, schilferende en bovenal jeukende huidafwijkingen. Onder de microscoop

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Hematopoiesis Een volwassen mens heeft ongeveer vijf liter bloed waarin zich miljarden cellen bevinden. Deze cellen zijn onder te verdelen op basis van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten

Nadere informatie

Chapter 10 C H A P T E R. Nederlandse Samenvatting

Chapter 10 C H A P T E R. Nederlandse Samenvatting Chapter 10 C H P R ederlandse Samenvatting 10 175 S M V I G Haemostase Hartinfarct en beroerte zijn het gevolg van trombi (bloed stolsels) die belangrijke vaten afsluiten en daardoor weefsel beschadiging

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28694 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28694 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28694 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Penning, Maria Elisabeth (Marlies) Title: Issue Date: 2014-09-10 Pre-eclampsie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

Nederlandse. Samenvatting

Nederlandse. Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het metabole syndroom is tegenwoordig een veel voorkomend ziektebeeld dat getypeerd wordt door een combinatie van verschillende aandoeningen. Voornamelijk in de westerse landen

Nadere informatie

Metabolic aspects of dietary sodium restriction as a therapeutic intervention Krikken, Jan Andele

Metabolic aspects of dietary sodium restriction as a therapeutic intervention Krikken, Jan Andele Metabolic aspects of dietary sodium restriction as a therapeutic intervention Krikken, Jan Andele IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Pathophysiological aspects of lifestyle and the kidney Kwakernaak, Adriaan Johan

Pathophysiological aspects of lifestyle and the kidney Kwakernaak, Adriaan Johan Pathophysiological aspects of lifestyle and the kidney Kwakernaak, Adriaan Johan IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Proteinuria-associated renal injury and the effects of intervention in the reninangiotensin-aldosterone

Proteinuria-associated renal injury and the effects of intervention in the reninangiotensin-aldosterone Proteinuria-associated renal injury and the effects of intervention in the reninangiotensin-aldosterone system Kramer, Andrea Brechtsje IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: O Flynn, Joseph Title: Properdin-dependent activation and control of immune-homeostasis

Nadere informatie

Chapter 8. Samenvatting. Endoplasmatisch reticulum-stress en eiwit aggregatie in de ziekte van Parkinson: de rol van weefsel transglutaminase

Chapter 8. Samenvatting. Endoplasmatisch reticulum-stress en eiwit aggregatie in de ziekte van Parkinson: de rol van weefsel transglutaminase Chapter 8 Samenvatting Endoplasmatisch reticulum-stress en eiwit aggregatie in de ziekte van Parkinson: de rol van weefsel transglutaminase De ziekte van Parkinson (zvp) is een slopende neurodegeneratieve

Nadere informatie

Iedereen ervaart wel eens lichamelijke klachten. Soms is hiervoor een duidelijke oorzaak, zoals een beschadiging of een ontsteking, maar vaak is er ge

Iedereen ervaart wel eens lichamelijke klachten. Soms is hiervoor een duidelijke oorzaak, zoals een beschadiging of een ontsteking, maar vaak is er ge LEKENSAMENVATTING Iedereen ervaart wel eens lichamelijke klachten. Soms is hiervoor een duidelijke oorzaak, zoals een beschadiging of een ontsteking, maar vaak is er geen duidelijke medische verklaring

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. weefselconstructie, bloedvaten, nierfalen

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. weefselconstructie, bloedvaten, nierfalen Niet-technische samenvatting 2015310 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De invloed van nierfalen op weefselconstructie van bloedvaten 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5)

Nadere informatie

Peggy Roestenberg - The role of CTGF in diabetic nephropathy. Chapter 10. Samenvatting in het Nederlands

Peggy Roestenberg - The role of CTGF in diabetic nephropathy. Chapter 10. Samenvatting in het Nederlands Chapter 10 Samenvatting in het Nederlands Chapter 10 Peggy Roestenberg - The role of CTGF in diabetic nephropathy DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus, in de volksmond beter bekend als suikerziekte of diabetes,

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis INTERNE GENEESKUNDE IgA-nefropathie BEHANDELING IgA-nefropathie Door uw arts is IgA-nefropathie bij u vastgesteld of er is een vermoeden dat u deze aandoening heeft. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Het acute hartinfarct Hart- en vaat ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. In Nederland sterven er gemiddeld 107 mensen per dag aan hart- en vaatziekten, waaronder

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Bij de ontwikkeling van metabole ziekten zoals overgewicht, type 2 diabetes en Anorexia Nervosa spelen omgevingsfactoren zoals dieet en fysieke activiteit een belangrijke rol. Er zijn echter grote individuele

Nadere informatie

Algemene Samenvatting

Algemene Samenvatting Algemene Samenvatting e vitamine metaboliet 1,25-dihydroxyvitamine ( ) speelt een sleutelrol bij het handhaven van de calcium homeostase door middel van effecten op de darm, het bot en de nier. e metaboliet

Nadere informatie

Citation for published version (APA): van Asperen, R. M. (2011). The role of the renin-angiotensin system in acute lung injury

Citation for published version (APA): van Asperen, R. M. (2011). The role of the renin-angiotensin system in acute lung injury UvA-DARE (Digital Academic Repository) The role of the renin-angiotensin system in acute lung injury van Asperen, R.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Asperen, R. M. (2011).

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 145 Nederlandse samenvatting De nieren hebben een belangrijke functie in het menselijk lichaam: ze zijn onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock

Chapter 9. Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock Nederlandse samenvatting Op intensive care s worden patiënten behandeld die zonder inzet van intensieve zorg door verpleegkundigen en

Nadere informatie

Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and renal disease Kleij, Franciscus Gerardus Hendricus van der

Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and renal disease Kleij, Franciscus Gerardus Hendricus van der University of Groningen Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and renal disease Kleij, Franciscus Gerardus Hendricus van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting en discussie

Nederlandse samenvatting en discussie 9. Nederlandse samenvatting en discussie Chapter 9 In dit proefschrift is het onderzoek beschreven naar de hartfunctie tijdens sepsis en de invloed van beademing op het hart als de werking van het hart

Nadere informatie

Lithium bij ouderen, wat als de nierfunctie verslechtert?

Lithium bij ouderen, wat als de nierfunctie verslechtert? Lithium bij ouderen, wat als de nierfunctie verslechtert? KenBis Maart 2017 Anna Krikke, psychiater Inleiding Inleiding Lithium, indicaties, bijwerkingen Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithium

Nadere informatie

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Multiple sclerose (MS) is een ingrijpende aandoening van het centraal zenuwstelsel en de meest voorkomende oorzaak van niet-trauma gerelateerde invaliditeit

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De laatste 20 jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de preventie en behandeling van cardiovasculaire ziekten. Deze winst kan in belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting. Nederlandse samenvatting

Samenvatting. Nederlandse samenvatting Page 143 Samenvatting Onder normale omstandigheden inhaleert een volwassen menselijke long zo n 11.000 liter lucht per dag. Naast deze normale lucht worden er ook potentieel toxische stoffen en micro-organismen,

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 185 Substance P and the Neurokinin 1 Receptor: from behavior to bioanalysis Affectieve stoornissen zoals angst en depressie zijn aandoeningen die een grote

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden Samenvatting 188 Samenvatting Samenvatting voor niet-ingewijden Diabetes mellitus type 2 (DM2), oftewel ouderdomssuikerziekte is een steeds vaker voorkomende aandoening. Dit heeft onder andere te maken

Nadere informatie

Chapter 10: Nederlandse samenvatting

Chapter 10: Nederlandse samenvatting Chapter 10: Nederlandse samenvatting 251 252 De a-typische effecten van Olanzapine op gewichtsregulering en de mogelijke tegenwerking van Topiramaat Olanzapine (OLZ) is een 2 e generatie antipsychoticum

Nadere informatie

Lonneke Bevers - Activity of endothelial nitric oxide synthase: substrates, modulators and products SAMENVATTING VATTING SAMEN-

Lonneke Bevers - Activity of endothelial nitric oxide synthase: substrates, modulators and products SAMENVATTING VATTING SAMEN- SAMENVATTING SAMEN- VATTING 167 Inleiding Het menselijk bloedvatenstelsel is een gesloten systeem bestaande uit ongeveer 96000 km vaten. Het bloed dat via de vaten naar de organen stroomt, zorgt voor aan-

Nadere informatie

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen Samenvatting Chronische nierschade (CNS) en de complicaties daarvan, veroorzaken, naast de grote persoonlijke impact, veel druk op gezondheidszorg voorzieningen. Door de vergrijzing en de toename van suikerziekte

Nadere informatie

SAMENVATTING. 140 Samenvatting

SAMENVATTING. 140 Samenvatting Samenvatting 140 Samenvatting SAMENVATTING Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een veelvoorkomende stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door hyperglykemie (verhoogde bloedsuikerspiegels) als

Nadere informatie

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS Allergisch astma Allergisch astma is een veel voorkomende ziekte waarbij mensen benauwd worden wanneer ze de stof inademen waar ze allergisch voor zijn geworden. Daarnaast

Nadere informatie

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting CHAPTER 10 Nederlandse samenvatting Om uit te groeien tot een kwaadaardige tumor met uitzaaiïngen moeten kankercellen een aantal karakteristieken verwerven. Eén daarvan is het vermogen om angiogenese,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 157 N ederlandse samenvatting Nederlandse Samenvatting 158 Nederlandse samenvatting Het aantal gevallen van huidkanker, waaronder melanoom, neemt nog steeds toe in de westerse

Nadere informatie

hoofdstuk één hoofdstuk twee

hoofdstuk één hoofdstuk twee Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar hemolytische foetale bloedarmoede en foetale hydrops. Hemolytische foetale bloedarmoede ontstaat door afbraak van rode bloedcellen. Foetale hydrops betreft het

Nadere informatie

Samenvatting 95 SAMENVATTING

Samenvatting 95 SAMENVATTING Samenvatting Samenvatting 95 SAMENVATTING Tijdens de ontwikkeling en groei van een solide tumor, staan de tumorcellen bloot aan een gebrek aan zuurstof (hypoxie). Dit is het gevolg van de snelle groei

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting hoofdstuk 1 127

Samenvatting Samenvatting hoofdstuk 1 127 125 Samenvatting Het metabool syndroom is een clustering van risicofactoren, zoals overgewicht/obesitas, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk (hypertensie) en metabole insulineresistentie (verminderde

Nadere informatie

hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 Samenvatting Samenvatting De lever heeft een aantal belangrijke functies, waaronder het produceren van gal en het verwerken en afbreken van schadelijke verbindingen. Zij bestaat uit verschillende soorten

Nadere informatie

Chapter 10. Nederlandse samenvatting Summary in Dutch

Chapter 10. Nederlandse samenvatting Summary in Dutch Chapter 10 Nederlandse samenvatting Summary in Dutch Nederlandse samenvatting Summary in Dutch In dit hoofdstuk zal de inhoud van dit proefschrift met als titel Mechanische Beademing en Acute Nierschade

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden. Esther Reefman

Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden. Esther Reefman Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden Esther Reefman SYSTEMISCHE LUPUS ERYTHEMATODES Mensen met een wolfs ( lupus )-gezicht, zo werden patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) al vanaf

Nadere informatie

Doel van deze studie

Doel van deze studie 141 Achtergrond Cholesterol is nodig voor de opbouw en instandhouding van de wand van de cel, het celmembraan, en voor de produktie van hormonen. In het bloed wordt cholesterol vervoerd in kleine bolletjes,

Nadere informatie

Nederlandse Nierdag 2014. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum

Nederlandse Nierdag 2014. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum Het ABC van IgA nefropathie Nederlandse Nierdag 2014 Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum Presentatie - Geschiedenis - Epidemiologie - De patiënt - Het diagnostische proces - De

Nadere informatie

density lipoproteïne (LDL cholesterol) lijkt een belangrijke rol te spelen in de initiatie van Nederlandse samenvatting

density lipoproteïne (LDL cholesterol) lijkt een belangrijke rol te spelen in de initiatie van Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak van dialysepatiënten en dit beperkt hun levensverwachting sterk. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat milde tot matige nierschade

Nadere informatie

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische Nederlandse samenvatting Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische farmacokinetische modellen Algemene inleiding Klinisch onderzoek

Nadere informatie

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie)

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie) COMPLICATIES Lange termijn complicaties Wanneer u al een lange tijd diabetes heeft, kunnen er complicaties optreden. Deze treden zeker niet bij alle mensen met diabetes in dezelfde mate op. Waarom deze

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden Samenvatting voor niet-ingewijden REGULERING VAN MICROVASCULAIRE INSULINE- GEVOELIGHEID DOOR PERIVASCULAIR VET: EEN TRANSLATIONELE BENADERING Rick I. Meijer 225 Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43990 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Hiemstra, Steven Title: High throughput microscopy of mechanism-based reporters

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Krens, Lisanne Title: Refining EGFR-monoclonal antibody treatment in colorectal

Nadere informatie

Nierfunctie: benazepril 186

Nierfunctie: benazepril 186 Nierfunctie: benazepril 186 Deze Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) is ontwikkeld door de KNMP en Health Base, in samenwerking met de Expertgroep MFB. Datum December 2013 Doel Het voorkomen van bijwerkingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In de Westerse wereld vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaken van ziekte en overlijden. Bij het ontstaan van hart- en vaatziekten speelt atherosclerose (slagaderverkalking)

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 138 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een belangrijke functie van de nier is het uitscheiden van afvalstoffen via de urine. Grote hoeveelheden water en kleine stoffen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting SAMENVATTING 189 Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis die een hoge ziektelast veroorzaakt voor zowel de samenleving als het individu. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 166 Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een ziekte waarbij de patiënt een tekort of relatief tekort heeft aan het hormoon insuline. Insuline zorgt ervoor dat suiker

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications Chapter 9 Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications Nederlandse samenvatting Bij orgaan transplantatie patiënten is een goede onderdrukking van de immunologische reactie tegen het

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De rol van proteïne kinase A in de vorming van galkanaaltjes door levercellen Een mens is opgebouwd uit cellen. Iedere cel is omgeven door een membraan die de inhoud van de cel

Nadere informatie

Nierfunctie: perindopril 174

Nierfunctie: perindopril 174 Nierfunctie: perindopril 174 Deze Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) is ontwikkeld door de KNMP en Health Base, in samenwerking met de Expertgroep MFB. Datum December 2013 Doel Het voorkomen van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting EJA van Wanrooij Hart en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de westerse wereld. De onderliggende oorzaak van infarcten en beroertes

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In het menselijk lichaam heeft het maagdarmstelsel de belangrijke taak om het voedsel te verteren en voedingsstoffen tot zich te nemen. Om deze functie uit te voeren bestaat het

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20879 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20879 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20879 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wong, Man Chi Title: Extravascular inflammation in experimental atherosclerosis

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 220 Hartfalen (HF) is niet alleen een syndroom dat wordt gekarakteriseerd door symptomen en een slechte prognose, maar ook door het veelvuldige voorkomen van co-morbiditeiten.

Nadere informatie

157 De ontdekking van de natuurlijke aanwezigheid van antisense oligonucleotiden in eukaryote cellen, die de expressie van specifieke eiwitten kunnen reguleren, heeft in de afgelopen tientallen jaren gezorgd

Nadere informatie

The therapeutic potential of adenoviral gene therapy and angiotensine-(1-7) in proteinuric kidney disease Wouden, Esther Anita van der

The therapeutic potential of adenoviral gene therapy and angiotensine-(1-7) in proteinuric kidney disease Wouden, Esther Anita van der The therapeutic potential of adenoviral gene therapy and angiotensine-(1-7) in proteinuric kidney disease Wouden, Esther Anita van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 9 Nederlandse Samenvatting F.S. de Man 1,2, N. Westerhof 1,2, A. Vonk-Noordegraaf 1 Departments of 1 Pulmonology and 2 Physiology, VU University Medical Center / Institute for Cardiovascular Research,

Nadere informatie

CHAPTER 11 SAMENVATTING

CHAPTER 11 SAMENVATTING CHAPTER 11 SAMENVATTING Chapter 11 Drugsverslaving Drugsverslaving is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat gekarakteriseerd wordt door dwangmatig drugsgebruik en een hoge mate van terugval na afkicken.

Nadere informatie

Chapter IX. Samenvatting

Chapter IX. Samenvatting Chapter IX Samenvatting Chapter 9 Inleiding Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) is een ernstige complicatie bij zwaar gewonde patiënten. MODS gaat gepaard met een hoog sterftecijfer (40 tot 60 %)

Nadere informatie

Physiological functions of biliary lipid secretion SAMENVATTING

Physiological functions of biliary lipid secretion SAMENVATTING Physiological functions of biliary lipid secretion SAMENVATTING De lever neemt een centrale plaats in in de regulering van de cholesterol huishouding. I: De lever speelt een belangrijke rol in de handhaving

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32551 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32551 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32551 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Krol, Charlotte Georgette Title: Pitfalls in the diagnosis and management of skeletal

Nadere informatie

IgA nefropathie. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum

IgA nefropathie. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum IgA nefropathie Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum Presentatie - Geschiedenis - Epidemiologie - Het ziekteproces - De patiënt - Het diagnostische proces - De behandeling - De

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Speksnijder, Niels Title: Determinants of psychosis vulnerability : focus on MEF2

Nadere informatie

Fosfaat. 4/10/2014 Aegida Neradová

Fosfaat. 4/10/2014 Aegida Neradová Fosfaat 4/10/2014 Aegida Neradová Indeling fosfaat fosfaat en het menselijk lichaam nierfunctie(s) chronische nierschade dieet fosfaatbinders Fosfaat Fosfaat EU-verbod op fosfaten in wasmiddelen 14 dec

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting (Dutch Summary)

Chapter 10 Samenvatting (Dutch Summary) Samenvatting (Dutch Summary) Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was erop gericht om de regulatie van de expressie van eiwitten die betrokken zijn bij het metaboliseren en het transport van geneesmiddelen

Nadere informatie

(N.B. Delen van dit verslag zijn overgenomen uit ons verslag van een lezing door dr. van den Wall Bake in 2006)

(N.B. Delen van dit verslag zijn overgenomen uit ons verslag van een lezing door dr. van den Wall Bake in 2006) Nierschade Samenvatting van de lezing door dr. A.G.Lieverse, als specialist interne geneeskunde verbonden aan het Máxima Medisch Centrum, op maandag 22 september 2014 voor de DVN Regio Peel & Kempen. door

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat is astma? Astma is een aandoening die wordt gekenmerkt door vernauwing van de luchtwegen (oftewel bronchoconstrictie) na inademing van verschillende

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

SAMENVATTING Samenvatting Coeliakie is een genetische aandoening waarbij omgevingsfactoren en meerdere genen bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte. De belangrijkste omgevingsfactor welke een rol

Nadere informatie

Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in

Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in Samenvatting Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in de afgelopen decennia enorm toegenomen.

Nadere informatie