WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 52896 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GRONDWETTELIJK HOF Uittreksel uit arrest nr. 90/2014 van 12 juni 2014 [2014/203977] Rolnummer : 5637 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 4 o, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (in zoverre het een paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen), ingesteld door Christiane Devos en anderen. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 mei 2013, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 2, 4 o, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (in zoverre het een paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, derde editie, door Christiane Devos, Theo Michaux, Paul Bouwens en de cvba «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij», bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat bij de balie te Turnhout. II. In rechte Ten aanzien van de bestreden bepalingen B.1.1. De bestreden bepalingen maken deel uit van hoofdstuk 2 («Verhoging van de leeftijd van het onmiddellijk of uitgesteld pensioen») van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. Een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar werd reeds ingevoerd bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 85 tot 92). De thans bestreden bepalingen beogen de uitwerking daarvan te verduidelijken en te verfijnen. B.1.2. Vóór de voormelde wet van 28 december 2011 konden de statutaire ambtenaren op pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar en «op voorwaarde dat zij ten minste vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen» (artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen). Het betrof in wezen een vervroegd pensioen, dat afweek van de wettelijke pensioenleeftijd die voor de statutaire ambtenaren, zoals voor de werknemers en de zelfstandigen, in beginsel op 65 jaar was vastgesteld (artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen). De wet van 28 december 2011 heeft dat vervroegd pensioen voor de statutaire ambtenaren veralgemeend (artikel 88), maar heeft tegelijkertijd voorzien, niet alleen in een verhoging van de leeftijd waarop dat pensioen kan ingaan, maar ook in een verhoging van het aantal dienstjaren dat moet zijn bereikt en dat in beginsel 40 jaar bedraagt (artikel 85). B.1.3. Het pensioen van de statutaire ambtenaren wordt berekend overeenkomstig de volgende formule : tantième x referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. De referentiewedde is in beginsel de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren. Het tantième vormt de noemer van de zogenaamde loopbaanbreuk, met als teller het aantal dienstjaren. Hoe kleiner die noemer is, hoe gunstiger de loopbaanbreuk en hoe hoger het pensioenbedrag (of hoe sneller het maximumpensioen wordt bereikt). Het rustpensioen wordt in beginsel berekend «op de grondslag van, voor elk jaar dienst, 1/60 van de referentiewedde» (artikel 8, 1, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen). Een aantal categorieën van ambtenaren geniet evenwel, bij wijze van uitzondering, een tantième van 1/50 (artikel 8, 3, 3 o, van dezelfde wet). Artikel 2, 4 o, van de wet van 13 december 2012 voorziet in bijzondere voorwaarden inzake het vereiste aantal dienstjaren voor de ambtenaren die een gunstiger tantième dan 1/60 genieten. Het voegt meer bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen de volgende twee paragrafen in : «3/1. Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende dienstjaren bedoeld in 1, eerste lid, 1 o, en derde lid, 2en 3, tweede tot vierde lid, wordt bereikt, wordt de duur van de in het tweede lid bedoelde diensten verstrekt in een ambt waaraan de wet, voor de pensioenberekening, een gunstiger tantième dan 1/60e verbindt, vermenigvuldigd met de in het vijfde lid vastgestelde coëfficiënt die overeenstemt met het aan die diensten verbonden tantième, de ingangsdatum van het pensioen en het minimumaantal vereiste dienstjaren. De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de werkelijk gepresteerde pensioenaanspraakverlenende diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en de situaties vermeld in de lijst bedoeld bij artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, die aanneembaar zijn voor de opening van het recht op pensioen, evenals de in 1, tweede lid, 2 o, bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman. Ook indien, voor de berekening van het pensioen, het voordeliger tantième niet behouden blijft tijdens de situaties opgesomd in de hierboven bedoelde lijst, moet de in het vijfde lid bedoelde coëfficiënt toegepast worden op deze periode op basis van het tantième dat aan deze periode zou verbonden geweest zijn indien de betrokkene werkelijke diensten was blijven presteren in de functie die hij vóór die situatie uitoefende. Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in het tweede lid bedoelde diensten gepresteerd bij de NMBS-Holding. Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen waarvan het pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE De coëfficiënt of coëfficiënten bedoeld in het eerste lid worden als volgt vastgesteld : Jaar waarin het pensioen ingaat Tantième 1/55 Tantième 1/50 en andere gunstigere tantièmes Minimumaantal vereiste dienstjaren Minimumaantal vereiste dienstjaren 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar ,0910-1, ,1999-1, ,0910 1,0909 1, ,1999 1,2000 1, ,0909 1,0908 1, ,2000 1,2001 1, ,0908 1,0910 1, ,2001 1,1999 1, ,0644 1,0649 1, ,1706 1,1714 1, ,0390 1,0401 1, ,1429 1,1443 1, ,0390 1,0401 1, ,1164 1,1181 1, ,0390 1,0401 1, ,0908 1,0933 1, ,0390 1,0401 1, ,0667 1,0697 1,0722 Vanaf ,0390 1,0401 1,0500-1,0436 1,0467 1,0500 Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende periode, desgevallend onderverdeeld in afzonderlijke perioden naargelang het aan de diensten verbonden tantième, wordt geteld van de begin- tot en met de einddatum. De dagen die deel uitmaken van een onvolledige kalendermaand worden in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot het aantal dagen dat werkelijk begrepen is in die volledige kalendermaand. Het resultaat van deze telling wordt, voor elke afzonderlijke periode, uitgedrukt in maanden met vier decimalen waarbij naar boven wordt afgerond indien de vijfde decimaal gelijk of groter is dan vijf. Dezelfde afronding wordt toegepast op het product dat wordt verkregen nadat de som van deze, per tantième samengetelde, afzonderlijke perioden werd vermenigvuldigd met de coëfficiënt bedoeld in het vijfde lid. De som van deze producten wordt uitgedrukt in maanden met vier decimalen. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen om de coëfficiënt 1,1200 vastgesteld in de laatste kolom van de tabel in het vijfde lid, voor de in die kolom bedoelde gevallen, te behouden voor de jaren na /2. De toepassing van 1, tweede lid, 1 o, kan niet meebrengen dat voor een bepaald kalenderjaar meer dan 12 maanden in aanmerking genomen worden voor de opening van het recht op het pensioen». B.1.4. De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van het voormelde artikel 2, 4 o, in zoverre het een paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. Ten aanzien van het belang B.2.1. De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de vernietiging van de bestreden bepalingen. B.2.2. De eerste, de tweede en de derde verzoekende partij zijn vastbenoemde personeelsleden van de vierde verzoekende partij. Zij kunnen door de bestreden bepalingen ongunstig in hun situatie worden geraakt, vermits zij pas respectievelijk twee maanden, twee jaar en één jaar later met pensioen zouden kunnen gaan. Wat de vierde verzoekende partij, de cvba «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij», betreft, zou ingevolge de bestreden bepalingen een aantal van haar personeelsleden pas op latere leeftijd met vervroegd pensioen kunnen gaan, wat voor haar tot hogere personeelskosten zou leiden. B.2.3. Wanneer wetsbepalingen de situatie van een categorie van personen regelen, kunnen degenen die ten aanzien van die categorie van het voordeel van die bepalingen verstoken blijven, daarin een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om de bepalingen aan te vechten. Opdat de verzoekende partijen van het vereiste belang doen blijken, is overigens niet vereist dat een eventuele vernietiging hun een onmiddellijk voordeel zou opleveren. De omstandigheid dat de verzoekende partijen, als gevolg van de vernietiging van de bestreden bepalingen, opnieuw een kans zouden krijgen dat hun situatie in gunstigere zin wordt geregeld, volstaat om hun belang bij het bestrijden van die bepalingen te verantwoorden. B.2.4. Aangezien het belang van de verzoekende partijen afhankelijk is van de draagwijdte van de bestreden bepalingen, valt het onderzoek ervan samen met dat van de grond van de zaak. Ten aanzien van het eerste middel B.3. Het eerste middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de bestreden bepalingen een discriminatie zouden invoeren tussen ambtenaren naargelang het preferentiële tantième dat zij genieten van wettelijke dan wel van reglementaire aard is. Voor het verschil in behandeling tussen de categorie van ambtenaren voor wie de wet, wat de pensioenberekening betreft, in een gunstiger tantième dan 1/60 voorziet, en de categorie van ambtenaren voor wie niet de wet, maar het eigen personeelsstatuut in een gunstiger tantième dan 1/60 voorziet, zou geen redelijke verantwoording bestaan. B.4. De bestreden bepalingen maken deel uit van een structurele hervorming van de pensioenen van het overheidspersoneel, die erop gericht is om op lange termijn de budgettaire kosten van de vergrijzing te beheersen. De hervorming strekt in de eerste plaats ertoe de mensen langer te doen werken. B.5. Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. Aangezien die pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of het tekort in de sociale zekerheid zulks vereisen. Bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt de wetgever derhalve over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de betrokken regeling het voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg. B.6. Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde categorieën van personen beoogt en andere categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt op categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient het Hof te onderzoeken of de bestreden bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie van de ene of de andere van die categorieën van personen. Van discriminatie zou derhalve slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van de pensioenregels een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen.

3 52898 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE B.7.1. De leeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar voorheen met pensioen kon gaan, wordt vanaf 2013 op geleidelijke wijze verhoogd, meer bepaald jaarlijks met 6 maanden, om vanaf 2016 op 62 jaar te blijven. Ook het vereiste aantal dienstjaren wordt slechts geleidelijk verhoogd : het bedraagt 38 jaar vanaf 2013, 39 jaar vanaf 2014 en 40 jaar vanaf De ambtenaren die een gunstiger tantième dan 1/60 genieten - vanwege de zwaarte van hun beroep of ter compensatie van een laattijdige indiensttreding (Parl. St., Kamer, , DOC /004, p. 8) - kunnen op kortere tijd het maximumpensioen bereiken. Om die reden heeft de wetgever het coherent geacht dat die categorie van ambtenaren ook op kortere tijd het vereiste aantal dienstjaren verwerft : «Het basisidee dat artikel 2, 4 o ondersteunt, vertrekt van de vaststelling dat in de op het tantième van 1/60 gebaseerde pensioenstelsels, een volledig pensioen (relatief maximum - 3/4 van de referentiewedde) wordt bekomen na 45 dienstjaren. Daarentegen, wanneer het stelsel bijvoorbeeld een tantième van 1/55 (met name het geval van de onderwijzers) of 1/50 (onder andere de diensten als brandweerman) voorziet, wordt het maximumpensioen bereikt met 41 jaar en 3 maanden dienst of met 37 jaar en 6 maanden dienst. Daar de personen die genieten van een gunstiger tantième dan 1/60ste dus vlugger het maximumpensioen kunnen bereiken, leek het logisch en billijk dat hen, wat betreft de leeftijd van de vervroegde oppensioenstelling, een versoepeling van de voorwaarden van de minimumduur van de loopbaan kan worden toegekend» (Parl. St., Kamer, , DOC /001, pp. 9-10). B.7.2. Artikel 46, 3/1 en 3/2, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, zoals ingevoegd bij het gedeeltelijk bestreden artikel 2, 4 o, van de wet van 13 december 2012, voorziet bijgevolg in een bijzondere overgangsregeling, die erop neerkomt dat de pensioenaanspraakverlenende dienstjaren met een bepaalde coëfficiënt worden vermenigvuldigd, volgens de in het vijfde lid van paragraaf 3/1 opgenomen tabel : «De voorwaarden inzake de minimumduur van de diensten worden met andere woorden niet verminderd of verlaagd maar het is het aantal door de ambtenaar gepresteerde dienstjaren dat wordt verhoogd, wat hem in staat stelt om, ten opzichte van het basisstelsel van 1/60, vlugger deze minimumduur te bereiken» (ibid., p. 10). Voor de ambtenaren met een tantième van 1/50 komt de toepassing van de voormelde vermenigvuldigingscoëfficiënt er samengevat op neer dat de duur van de loopbaan in jaar, 8 maanden en 1 dag moet bedragen, waarna zij geleidelijk toeneemt om in jaar, 3 maanden en 30 dagen te bedragen en vanaf jaar, 3 maanden en 30 dagen. B.8.1. Het doel dat de wetgever met de bestreden bepalingen beoogt, wordt in de parlementaire voorbereiding als volgt toegelicht : «Tenslotte dient opgemerkt te worden dat, onder voorbehoud van één uitzondering, de vermenigvuldigingscoëfficiënten enkel van toepassing zijn voor zover het gaat om preferentiële tantièmes die vastgesteld werden bij een wet (in de formele zin van het woord). De door een gemeentelijk reglement vastgestelde tantièmes zijn dus uitgesloten van dit mechanisme. Aldus wordt vermeden dat lokale besturen de minimale pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden (in administratieve of technische functies) zouden kunnen verlagen door hen preferentiële tantièmes toe te kennen. Voor de lokale besturen wordt de toepassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt dus beperkt tot de diensten die verstrekt werden bij de politie of de brandweer zoals bedoeld in artikel 156 van de Nieuwe gemeentewet (gecoördineerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift Nieuwe gemeentewet )» (Parl. St., Kamer, , DOC /001, p. 14). Het nieuwe artikel 46, 3/1, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 sluit dus reglementaire preferentiële tantièmes van zijn toepassingsgebied uit en heeft enkel betrekking op de wettelijke preferentiële tantièmes. De wetgever beoogt aldus te vermijden dat lokale besturen de minimale pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden zouden kunnen verlagen door hun preferentiële tantièmes toe te kennen. B.8.2. In het geval van reglementair toegekende preferentiële tantièmes wordt, in tegenstelling tot de wettelijk toegekende preferentiële tantièmes, een voordeel toegekend zonder dat daaraan een beraadslaging door een democratisch verkozen wetgevende vergadering is voorafgegaan. Het is precies ingevolge zulk een beraadslaging dat de doelstellingen die de wetgever bij het voeren van een pensioenbeleid in aanmerking wenst te nemen, daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Mede gelet op de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt, is de bestreden maatregel die beoogt het risico te vermijden dat lokale besturen de minimale pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden zouden kunnen verlagen door hun preferentiële reglementaire tantièmes toe te kennen, niet zonder redelijke verantwoording. B.8.3. Zelfs in de hypothese dat de verzoekende partijen onder het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen zouden vallen, heeft de bijzondere overgangsregeling, zoals in B.7 omschreven, tot gevolg dat de eerste drie verzoekende partijen, die vastbenoemde personeelsleden van de vierde verzoekende partij zijn en een reglementair tantième van 1/50 genieten, te allen tijde aan een soepeler vereiste van dienstjaren zijn onderworpen dan de ambtenaren met het normale tantième van 1/60. De grief van die verzoekende partijen dat de betrokken regeling voor hen ongunstiger zou uitvallen dan voor de ambtenaren met het normale tantième, steunt derhalve op een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen. B.8.4. Het eerste middel is niet gegrond. Ten aanzien van het tweede en het derde middel B.9.1. Het tweede en het derde middel zijn afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van behoorlijke wetgeving en met het vertrouwensbeginsel, doordat de bestreden maatregel de verzoekende partijen in een nadeliger positie zou brengen dan de overheden en de ambtenaren «waarvan voor de pensioenberekening de pensioennoemer lager dan 60 bij wet is bepaald», doordat aan het aannemen van de bestreden bepalingen geen zorgvuldige voorbereiding zou zijn voorafgegaan en doordat de wetgever geen rekening zou hebben gehouden met de belangen van de ambtenaren van de lokale besturen. B.9.2. De Ministerraad is van oordeel dat het tweede en het derde middel wegens obscuri libelli niet ontvankelijk zouden zijn en dat die middelen hoe dan ook onontvankelijk zouden zijn vermits de verzoekende partijen niet zouden aangeven ten aanzien van welke categorieën van personen de bestreden maatregel een discriminatie zou invoeren en evenmin concreet zouden uiteenzetten op welke wijze de aangehaalde beginselen zouden zijn geschonden.

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE B.9.3. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof moeten de middelen van het verzoekschrift aangeven welke regels waarvan de naleving door het Hof wordt gewaarborgd, zouden zijn geschonden, alsook welke bepalingen die regels zouden schenden, en uiteenzetten hoe die regels door die bepalingen zouden zijn geschonden. In zoverre het tweede en het derde middel een schending aanvoeren van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de in die middelen aangevoerde beginselen, zijn zij niet ontvankelijk, vermits de verzoekende partijen niet aangeven op welke wijze die beginselen door de bestreden maatregel zouden zijn geschonden. B.9.4. Het tweede en het derde middel zijn niet ontvankelijk. Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep. Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 juni De griffier, De voorzitter, F. Meersschaut A. Alen COUR CONSTITUTIONNELLE Extrait de l arrêt n 90/2014 du 12 juin 2014 [2014/203977] Numéro du rôle : 5637 En cause : le recours en annulation de l article 2, 4 o, de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public (en ce qu il insère un paragraphe 3/1, alinéa 1 er, dans l article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions), introduit par Christiane Devos et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2013 et parvenue au greffe le 16 mai 2013, un recours en annulation de l article 2, 4 o, de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public (en ce que cet article insère un paragraphe 3/1, alinéa 1 er, dans l article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions), publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2012, troisième édition, a été introduit par Christiane Devos, Theo Michaux, Paul Bouwens et la SCRL «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij», assistés et représentés par Me L. Vermeulen, avocat au barreau de Turnhout. II. En droit Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées font partie du chapitre II («Augmentation de l âge de la pension immédiate ou différée») de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public. La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses avait déjà instauré un relèvement de l âge de la pension de 60 à 62 ans (articles 85 à 92). Les dispositions présentement attaquées visent à en préciser et à en affiner les effets. B.1.2. Avant la loi précitée du 28 décembre 2011, les fonctionnaires statutaires pouvaient prendre leur retraite à partir de l âge de 60 ans et «àla condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l ouverture du droit à la pension» (article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions). Il s agissait en réalité d une retraite anticipée, qui dérogeait à l âge légal de la retraite s élevant en principe pour les fonctionnaires statutaires, comme pour les travailleurs salariés et les indépendants, à 65 ans (article 1 er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques). La loi du 28 décembre 2011 a généralisé cette retraite anticipée pour les fonctionnaires statutaires (article 88), mais elle a simultanément prévu non seulement un relèvement de l âge auquel cette retraite peut prendre cours mais également une augmentation du nombre d années de service qui doivent être accomplies et qui s élève en principe à 40 ans (article 85). B.1.3. La pension des fonctionnaires statutaires est calculée conformément à la formule suivante : tantième x traitement de référence x nombre d années de service admissibles. Le traitement de référence est en principe le traitement moyen des dix dernières années de carrière. Le tantième constitue le dénominateur de la fraction de carrière, avec comme numérateur le nombre d années de service. Plus ce dénominateur est petit, plus la fraction de carrière est avantageuse et plus le montant de la pension est élevé (ou plus la pension maximale est atteinte rapidement). La pension de retraite est en principe liquidée «à raison, pour chaque année de service, de 1/60e du traitement de référence» (article 8, 1 er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques). Un certain nombre de catégories de fonctionnaires bénéficie toutefois, par voie d exception, d un tantième de 1/50 (article 8, 3, 3 o,delamême loi). L article 2, 4 o, de la loi du 13 décembre 2012 prévoit des conditions particulières en ce qui concerne le nombre d années de service requis pour les fonctionnaires qui bénéficient d un tantième plus favorable que 1/60. Il ajoute plus précisément à l article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions les deux paragraphes suivants : «3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d années de services admissibles pour l ouverture du droit à la pension prévu au 1 er, alinéas 1 er,1 o,et3,au 2etau 3, alinéas 2 à 4, est atteint, la durée des services visés à l alinéa2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d années de services exigé.

5 52900 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Les services visés à l alinéa 1 er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, admissibles pour l ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au 1 er, alinéa 2,2 o.même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n est pas maintenu pendant les situations énumérées dans la liste précitée, le coefficient viséàl alinéa 5 doit être appliquéàcette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu il exerçait avant cette situation. L alinéa 1 er est également applicable aux services visés à l alinéa 2prestés à la SNCB-Holding. L alinéa 1 er n est pas applicable aux services prestés auprès d organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d intérêt public et de leurs ayants droit. Le ou les coefficients visés à l alinéa 1 er sont fixés comme suit : Année de prise de la pension Tantième 1/55 Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables Nombre minimal d années de services exigé Nombre minimal d années de services exigé 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans ,0910-1, ,1999-1, ,0910 1,0909 1, ,1999 1,2000 1, ,0909 1,0908 1, ,2000 1,2001 1, ,0908 1,0910 1, ,2001 1,1999 1, ,0644 1,0649 1, ,1706 1,1714 1, ,0390 1,0401 1, ,1429 1,1443 1, ,0390 1,0401 1, ,1164 1,1181 1, ,0390 1,0401 1, ,0908 1,0933 1, ,0390 1,0401 1, ,0667 1,0697 1,0722 A partir de ,0390 1,0401 1,0500-1,0436 1,0467 1,0500 Chaque période ininterrompue admissible pour l ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d un mois calendrier incomplet sont pris en compte à concurrence de la fraction qu ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet. Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne. 3/2. L application du 1 er, alinéa 2,1 o, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l ouverture du droit à la pension». B.1.4. Les parties requérantes poursuivent l annulation de l article 2, 4 o,précité, dans la mesure où il insère un paragraphe 3/1, alinéa 1 er, dans l article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions. Quant à l intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l intérêt des parties requérantes à l annulation des dispositions attaquées. B.2.2. Les première, deuxième et troisième parties requérantes sont des membres du personnel nommés à titre définitif de la quatrième partie requérante. Elles peuvent être affectées défavorablement dans leur situation par les dispositions attaquées, étant donné qu elles ne pourraient partir à la retraite que, respectivement, deux mois, deux ans et un an plus tard. Quant à la quatrième partie requérante, la SCRL «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij», l application des dispositions attaquées aurait pour effet qu un certain nombre des membres de son personnel ne pourrait partir à la retraite anticipée qu à un âge plus avancé, ce qui l exposerait à des coûts de personnel plus élevés. B.2.3. Lorsque des dispositions législatives règlent la situation d une catégorie de personnes, les personnes qui, par rapport à cette catégorie, demeurent privées du bénéfice de ces dispositions peuvent avoir un intérêt suffisamment direct à les attaquer. Pour que les parties requérantes justifient de l intérêt requis, il n est en outre pas nécessaire qu une éventuelle annulation leur procure un avantage direct. La circonstance que les parties requérantes obtiennent à nouveau une chance que leur situation soit réglée plus favorablement, à la suite de l annulation des dispositions attaquées, suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions. B.2.4. Etant donné que l intérêt des parties requérantes dépend de la portée des dispositions attaquées, l examen de celui-ci coïncide avec l examen du fond de l affaire. Quant au premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées créeraient une discrimination entre les fonctionnaires selon que le tantième préférentiel dont ils bénéficient est de nature réglementaire ou législative. Il n y aurait aucune justification raisonnable à la différence de traitement qui existe entre la catégorie des fonctionnaires pour lesquels la loi prévoit, pour le calcul de la pension, un tantième plus favorable que 1/60 et la catégorie des fonctionnaires pour lesquels ce n est pas la loi mais bien le propre statut du personnel qui prévoit un tantième plus favorable que 1/60. B.4. Les dispositions attaquées font partie d une réforme structurelle des retraites du personnel de la fonction publique, visant à maîtriser à long terme les coûts budgétaires du vieillissement démographique. La réforme vise en premier lieu à maintenir les citoyens plus longtemps au travail. B.5. Il appartient au législateur d apprécier dans quelle mesure il est opportun d adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie. Etant donné que ces pensions sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui repose sur l Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l exigent. Pour établir sa politique en matière de pension, le législateur dispose par conséquent d un large pouvoir d appréciation. Il en va d autant plus ainsi quand le régime concerné a fait l objet d une concertation sociale.

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE B.6. Toutefois, si un régime légal de pension vise certaines catégories de personnes et d autres non ou si un même régime est applicable à des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées sont proportionnées au but poursuivi et si elles n ont pas d effets disproportionnés à l égard de l une ou de l autre de ces catégories de personnes. Par conséquent, il ne saurait être question de discrimination que si la différence de traitement qui résulte de l application des règles en matière de pension entraînait une restriction disproportionnée des droits des personnes concernées à cet égard. B.7.1. L âge de 60 ans auquel un fonctionnaire pouvait auparavant partir à la retraite est relevé progressivement à partir de 2013, plus précisément de 6 mois chaque année, pour atteindre l âge de 62 ans à partir de Le nombre d années de service requis n augmente lui aussi que progressivement : il s élève, en principe, à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de Les fonctionnaires qui bénéficient d un tantième plus favorable que 1/60 - en raison de la pénibilité de leur métier ou à titre de compensation d une entrée en service tardive (Doc. parl., Chambre, , DOC /004, p. 8) - peuvent atteindre plus rapidement la pension maximale. Pour cette raison, le législateur a estimé qu il était cohérent que cette catégorie de fonctionnaires obtienne plus rapidement aussi le nombre d années de service requis : «L idée de base qui sous-tend l article 2, 4 o part du constat que dans les régimes de pensions basés sur le tantième 1/60, une pension complète (maximum relatif - 3/4 de la rémunération de référence) est obtenue après 45ans de services. Par contre, lorsque le régime prévoit, par exemple, un tantième de 1/55 (cas des enseignants) ou 1/50 (entre autres, services comme pompier), le maximum de pension est atteint avec 41 ans 3 mois ou 37 ans 6 mois de services. Les personnes qui bénéficient d un tantième plus favorable que le 1/60 pouvant donc arriver plus rapidement à la pension maximale, il a semblé logique et équitable qu elles puissent, en matière d âge de mise à la retraite anticipée, se voir accorder un assouplissement des conditions de durée minimale de carrière» (Doc. parl., Chambre, , DOC /001, pp. 9-10). B.7.2. L article 46, 3/1 et 3/2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l article 2, 4 o, partiellement attaqué, de la loi du 13 décembre 2012, prévoit par conséquent un régime transitoire particulier, qui équivaut à ce que les années de service ouvrant le droit à la pension soient multipliées par un coefficient déterminé, selon le tableau figurant dans le cinquième alinéa du paragraphe 3/1 : «Autrement dit, les conditions de durée minimale de services ne sont pas en tant que telles diminuées ou abaissées mais c est le nombre d années de services rendus par l agent qui est augmenté, ce qui lui permet, par rapport au régime de base à 1/60, d atteindre plus rapidement cette durée minimale» (ibid., p. 10). Pour les fonctionnaires bénéficiant d un tantième de 1/50, l application du coefficient multiplicateur précité signifie, en résumé, que la durée de la carrière s élèverait à 31 ans, 8 mois et 1 jour en 2013, ensuite de quoi elle augmentera progressivement pour s élever à 33 ans, 3 mois et 30 jours en 2016 et à 38 ans, 3 mois et 30 jours à partir de B.8.1. L objectif poursuivi par le législateur avec les dispositions attaquées est exposé de la manière suivante dans les travaux préparatoires : «Signalons pour terminer que, sous réserve d une exception, les coefficients multiplicateurs ne sont d application que pour autant qu il s agisse de tantièmes préférentiels fixés par une loi (dans le sens formel du mot). Sont donc notamment exclus de ce mécanisme les tantièmes fixés par un règlement communal de pensions. Ainsi on évite que les pouvoirs locaux puissent abaisser l âge minimal légal de la retraite pour les membres de leur personnel en attribuant un tantième préférentiel. Pour les pouvoirs locaux, l application du coefficient multiplicateur est donc limité aux services prestés auprès de la police ou du service d incendie visés à l article 156 de la Nouvelle loi communale (coordonnée par l arrêté royal du 24 juin 1988 portant coordination de la loi communale sous l intitulé Nouvelle loi communale )» (Doc. parl., Chambre, , DOC /001, p. 14). Le nouvel article 46, 3/1, alinéa1 er, de la loi du 15 mai 1984 exclut donc les tantièmes préférentiels réglementaires de son champ d application et ne porte que sur les tantièmes préférentiels légaux. Le législateur vise ainsi àéviter que des autorités locales puissent abaisser l âge minimal de la retraite des membres de leur personnel en leur attribuant des tantièmes préférentiels. B.8.2. Dans le cas de tantièmes préférentiels accordés par voie réglementaire, contrairement aux tantièmes préférentiels prévus par la loi, un avantage est octroyé sans avoir été précédé de débats menés au sein d une assemblée législative démocratiquement élue. C est précisément à la suite de tels débats que les objectifs que le législateur veut intégrer dans sa politique relative aux retraites peuvent effectivement être réalisés. Eu égard notamment au pouvoir d appréciation étendu dont dispose le législateur lors de l élaboration de sa politique relative aux retraites, la mesure attaquée qui tend àéviter le risque que des autorités locales puissent abaisser l âge minimal de la retraite des membres de leur personnel en leur octroyant des tantièmes préférentiels réglementaires, n est pas sans justification raisonnable. B.8.3. Même dans l hypothèse où les parties requérantes relèveraient du champ d application des dispositions attaquées, le régime transitoire particulier décrit en B.7 a pour effet que les trois premières parties requérantes, qui sont des membres du personnel nommés à titre définitif de la quatrième partie requérante et qui bénéficient d un tantième réglementaire de 1/50, ont été, de tout temps, soumises à une condition plus souple en matière d années de service que les fonctionnaires soumis au tantième normal de 1/60. Le grief de ces parties requérantes selon lequel le régime en cause leur réserverait un sort moins favorable qu aux fonctionnaires soumis au tantième normal repose dès lors sur une lecture erronée des dispositions attaquées. B.8.4. Le premier moyen n est pas fondé. Quant aux deuxième et troisième moyens B.9.1. Les deuxième et troisième moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de bonne législation et avec le principe de la confiance légitime, en ce que la mesure attaquée placerait les parties requérantes dans une position plus défavorable que les autorités et les fonctionnaires «dont le dénominateur de pension inférieur à 60, pour le calcul de la pension, a été fixé par la loi», parce que l adoption des dispositions attaquées n a pas été précédée d une préparation consciencieuse et parce que le législateur n aurait tenu aucun compte des intérêts des fonctionnaires et des administrations locales. B.9.2. Le Conseil des ministres considère que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas recevables, pour cause d obscuri libelli, et que ces moyens seraient en tout état de cause irrecevables, étant donné que les parties requérantes n indiqueraient pas quelles sont les catégories de personnes par rapport auxquelles la mesure attaquée instaurerait une discrimination et n exposeraient pas davantage concrètement en quoi les principes cités seraient violés.

7 52902 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE B.9.3. Pour satisfaire aux exigences de l article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Dans la mesure où ils dénoncent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les principes cités dans ces moyens, les deuxième et troisième moyens sont irrecevables, étant donné que les parties requérantes n indiquent pas en quoi ces principes auraient été violés par la mesure attaquée. B.9.4. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas recevables. Par ces motifs, la Cour rejette le recours. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 juin Le greffier, Le président, F. Meersschaut A. Alen VERFASSUNGSGERICHTSHOF Auszug aus dem Entscheid Nr. 90/2014 vom 12. Juni 2014 [2014/203977] Geschäftsverzeichnisnummer 5637 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 zur Festlegung verschiedener Abänderungsbestimmungen in Bezug auf die Pensionen des öffentlichen Sektors (insofern er einen Paragraphen 3/1 Absatz 1 in Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen einfügt), erhoben von Christiane Devos und anderen. Der Verfassungsgerichtshof, zusammengesetzt aus den Präsidenten A. Alen und J. Spreutels, und den Richtern J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten A. Alen, erlässt nach Beratung folgenden Entscheid: I. Gegenstand der Klage und Verfahren Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 15. Mai 2013 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 16. Mai 2013 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 zur Festlegung verschiedener Abänderungsbestimmungen in Bezug auf die Pensionen des öffentlichen Sektors (insofern er einen Paragraphen 3/1 Absatz 1 in Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen einfügt), veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 21. Dezember 2012, dritte Ausgabe: Christiane Devos, Theo Michaux, Paul Bouwens und die «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij» Gen.mbH, unterstützt und vertreten durch RA L. Vermeulen, in Turnhout zugelassen. II. Rechtliche Würdigung In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen B.1.1. Die angefochtenen Bestimmungen sind Bestandteil von Kapitel 2 («Erhöhung des Alters für sofort einsetzende oder aufgeschobene Pensionen») des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 zur Festlegung verschiedener Abänderungsbestimmungen in Bezug auf die Pensionen des öffentlichen Sektors. Eine Erhöhung des Pensionsalters von 60 auf 62 Jahre wurde bereits durch das Gesetz vom 28. Dezember 2011 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Artikel 85 bis 92) eingeführt. Die nunmehr angefochtenen Bestimmungen bezwecken, deren Auswirkungen zu verdeutlichen und zu verfeinern. B.1.2. Vor dem vorerwähnten Gesetz vom 28. Dezember 2011 konnten die statutarischen Beamten ab dem Alter von 60 Jahren und «sofern sie mindestens fünf Dienstjahre vorweisen, die für die Begründung des Pensionsanspruchs zulässig sind» die Pension antreten (Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen). Es handelte sich im Wesentlichen um eine Vorruhestandspension, die vom gesetzlichen Pensionsalter abwich, das für die statutarischen Beamten - so wie für die Arbeitnehmer und die Selbständigen - grundsätzlich 65 Jahre betrug (Artikel 1 des allgemeinen Gesetzes vom 21. Juli 1844 über die Zivil- und Kirchenpensionen). Mit dem Gesetz vom 28. Dezember 2011 wurde die Vorruhestandspension für die statutarischen Beamten verallgemeinert (Artikel 88), jedoch gleichzeitig nicht nur eine Erhöhung des Alters, an dem diese Pension einsetzen kann, sondern auch eine Erhöhung der Anzahl Dienstjahre, die erreicht sein muss und grundsätzlich 40 Jahre beträgt, vorgesehen (Artikel 85). B.1.3. Die Pension der statutarischen Beamten wird nach folgender Formel berechnet: Verhältnissatz x Referenzgehalt x Anzahl zulässiger Dienstjahre. Das Referenzgehalt ist im Prinzip das durchschnittliche Gehalt der letzten zehn Laufbahnjahre. Der Verhältnissatz bildet den Nenner des so genannten Laufbahnbruchs, mit der Anzahl Dienstjahre als Zähler. Je kleiner dieser Nenner ist, desto günstiger ist der Laufbahnbruch und desto höher ist der Pensionsbetrag (oder desto schneller ist die Höchstpension erreicht). Die Ruhestandspension wird grundsätzlich «auf der Grundlage des Referenzgehalts berechnet, das pro Dienstjahr zu einem Sechzigstel berücksichtigt wird» (Artikel 8 1 des allgemeinen Gesetzes vom 21. Juli 1844 über die Zivil- und Kirchenpensionen). Gewisse Kategorien von Beamten gelangen jedoch aufgrund einer Ausnahmeregelung in den Vorteil eines Verhältnissatzes von einem Fünfzigstel (Artikel 8 3 Nr. 3 desselben Gesetzes).

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 sieht Sonderbedingungen in Bezug auf die erforderliche Anzahl Dienstjahre für die Beamten vor, die einen günstigeren Verhältnissatz als ein Sechzigstel genießen. Damit werden insbesondere in Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen die folgenden zwei Paragraphen eingefügt: «3/1. Um zu bestimmen, ob die in 1 Absatz 1 Nr. 1 und 3, 2 und 3 Absatz 2 bis 4 vorgesehene Mindestanzahl Dienstjahre, die für die Begründung des Pensionsanspruchs zulässig sind, erreicht ist, wird die Dauer der in Absatz 2 erwähnten Dienste, die in einem Amt geleistet wurden, an das für die Berechnung der Pension per Gesetz ein vorteilhafterer Verhältnissatz als ein Sechzigstel gekoppelt ist, mit dem in Absatz 5 festgelegten Faktor multipliziert, der dem an diese Dienste gekoppelten Verhältnissatz, dem Jahr, in dem die Pension einsetzt, und der erforderlichen Mindestanzahl Dienstjahre entspricht. Bei den in Absatz 1 erwähnten Diensten handelt es sich um effektiv geleistete Dienste, Urlaubsarten mit Lohnfortzahlung und die Fälle, die in der in Artikel 88 Absatz 5 des Gesetzes vom 28. Dezember 2011 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen erwähnten Liste aufgezählt sind, - sofern sie für die Begründung des Pensionsanspruchs zulässig sind - sowie um die in 1 Absatz 2 Nr. 2 erwähnten Laufbahnjahre als freiwillige Feuerwehrleute. Selbst wenn der vorteilhaftere Verhältnissatz in den in der vorerwähnten Liste aufgezählten Fällen für die Berechnung der Pension nicht beibehalten wird, muss der in Absatz 5 erwähnte Faktor auf diesen Zeitraum angewandt werden, und zwar auf der Grundlage des Verhältnissatzes, der an diesen Zeitraum gekoppelt gewesen wäre, wenn der Betreffende in dem Amt, das er vor diesem Fall ausübte, weiterhin effektive Dienste geleistet hätte. Absatz 1 findet ebenfalls Anwendung auf die in Absatz 2 erwähnten Dienste, wenn sie bei der NGBE-Holding geleistet wurden. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Dienste, die bei Einrichtungen geleistet wurden, deren Pensionsregelung durch das Gesetz vom 28. April 1958 über die Pension der Personalmitglieder bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses und ihrer Berechtigten geregelt wird. Der in Absatz 1 erwähnte Faktor wird wie folgt festgelegt: Jahr, in dem die Pension einsetzt Verhältnissatz 1/55 Verhältnissatz 1/50 und andere vorteilhaftere Verhältnissätze Erforderliche Mindestanzahl Dienstjahre Erforderliche Mindestanzahl Dienstjahre 38 Jahre 39 Jahre 40 Jahre 41 Jahre 42 Jahre 38 Jahre 39 Jahre 40 Jahre 41 Jahre 42 Jahre ,0910-1, ,1999-1, ,0910 1,0909 1, ,1999 1,2000 1, ,0909 1,0908 1, ,2000 1,2001 1, ,0908 1,0910 1, ,2001 1,1999 1, ,0644 1,0649 1, ,1706 1,1714 1, ,0390 1,0401 1, ,1429 1,1443 1, ,0390 1,0401 1, ,1164 1,1181 1, ,0390 1,0401 1, ,0908 1,0933 1, ,0390 1,0401 1, ,0667 1,0697 1,0722 ab ,0390 1,0401 1,0500-1,0436 1,0467 1,0500 Jeder ununterbrochene Zeitraum, der für die Begründung des Pensionsanspruchs zulässig ist und gegebenenfalls je nach Verhältnissatz, der an die Dienste gekoppelt ist, in separate Zeiträume unterteilt ist, wird vom Anfangs- bis zum Enddatum berücksichtigt. Die Tage, die Teil eines unvollständigen Kalendermonats sind, werden in Höhe des Bruchs berücksichtigt, dem sie im Verhältnis zu der Anzahl Tage, die dieser Kalendermonat tatsächlich insgesamt hat, entsprechen. Das Ergebnis dieser Rechnung wird für jeden separaten Zeitraum in Monaten mit vier Dezimalstellen ausgedrückt, wobei aufgerundet wird, wenn die fünfte Dezimalstelle mindestens fünf beträgt. Nachdem die Summe dieser separaten Zeiträume, die pro Verhältnissatz zusammengerechnet werden, mit dem in Absatz 5 erwähnten Faktor multipliziert worden ist, wird das daraus resultierende Produkt auf dieselbe Weise aufgerundet. Die Summe dieser Produkte wird in Monaten mit vier Dezimalstellen ausgedrückt. Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass beschließen, den Faktor 1,1200, der in der letzten Spalte der Tabelle in Absatz 5 festgelegt ist, in den in dieser Spalte erwähnten Fällen auch für die Jahre nach 2019 beizubehalten. 3/2. Die Anwendung von 1 Absatz 2 Nr. 1 darf nicht zur Folge haben, dass für ein bestimmtes Kalenderjahr mehr als zwölf Monate für die Begründung des Pensionsanspruchs berücksichtigt werden». B.1.4. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung des vorerwähnten Artikels 2 Nr. 4, insofern er einen Paragraphen 3/1 Absatz 1 in Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen einfügt. In Bezug auf das Interesse B.2.1. Der Ministerrat stellt das Interesse der klagenden Parteien an der Nichtigerklärung der angefochtenen Bestimmungen in Abrede. B.2.2. Die erste, die zweite und die dritte klagende Partei sind endgültig ernannte Personalmitglieder der vierten klagenden Partei. Sie können durch die angefochtenen Bestimmungen nachteilig in ihrer Situation betroffen sein, weil sie erst zwei Monate beziehungsweise zwei Jahre und ein Jahr später in Pension gehen könnten. Die vierte klagende Partei ihrerseits, die «Provinciale Brabantse Energiemaatschappij» Gen.mbH, würde infolge der angefochtenen Bestimmungen eine Reihe ihrer Personalmitglieder erst in einem höheren Alter in die Vorruhestandspension gehen lassen können, was für sie zu höheren Personalkosten führen würde. B.2.3. Wenn Gesetzesbestimmungen die Situation einer Kategorie von Personen regeln, können diejenigen, die im Gegensatz zu dieser Kategorie nicht in den Genuss dieser Bestimmungen gelangen, ein ausreichend direktes Interesse daran haben, die Bestimmungen anzufechten. Damit die klagenden Parteien das erforderliche Interesse aufweisen, ist es übrigens nicht erforderlich, dass eine etwaige Nichtigerklärung ihnen einen unmittelbaren Vorteil bietet. Der Umstand, dass die klagenden Parteien infolge der Nichtigerklärung der angefochtenen Bestimmungen erneut eine Möglichkeit erhalten würden, dass ihre Lage vorteilhafter geregelt würde, reicht aus, um ihr Interesse an der Anfechtung dieser Bestimmungen zu rechtfertigen. B.2.4. Da das Interesse der klagenden Parteien von der Tragweite der angefochtenen Bestimmungen abhängt, deckt sich seine Prüfung mit derjenigen der Sache selbst.

9 52904 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE In Bezug auf den ersten Klagegrund B.3. Der erste Klagegrund ist abgeleitet aus einem Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem die angefochtenen Bestimmungen eine Diskriminierung zwischen Beamten einführten, je nachdem, ob der Vorzugsverhältnissatz, in dessen Genuss sie gelangten, auf einer Gesetzes- oder einer Verordnungsregelung beruhe. Für den Behandlungsunterschied zwischen der Kategorie von Beamten, für die im Gesetz bezüglich der Pensionsberechnung ein günstigerer Verhältnissatz als ein Sechzigstel vorgesehen sei, und der Kategorie von Beamten, für die nicht im Gesetz, sondern im eigenen Personalstatut ein günstigerer Verhältnissatz als ein Sechzigstel vorgesehen sei, bestehe keine vernünftige Rechtfertigung. B.4. Die angefochtenen Bestimmungen sind Bestandteil einer strukturellen Reform der Pensionen des Personals der öffentlichen Dienste, die darauf ausgerichtet ist, langfristig die Haushaltskosten der Alterung der Gesellschaft zu meistern. Die Reform zielt an erster Stelle darauf ab, die Bürger länger arbeiten zu lassen. B.5. Es obliegt dem Gesetzgeber zu urteilen, inwiefern es sachdienlich ist, Maßnahmen im Hinblick auf Einsparungen in Bezug auf die Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen zu ergreifen. Da diese Pensionen mit öffentlichen Geldern finanziert werden, muss die Belastung des Staates geändert werden können, wenn die Sanierung der öffentlichen Finanzen oder Defizite in der sozialen Sicherheit dies erfordern. Bei der Festlegung seiner Politik in Sachen Pensionen verfügt der Gesetzgeber also über einen weiten Ermessensspielraum. Dies gilt umso mehr, wenn die betreffende Regelung bereits Gegenstand sozialer Konzertierung war. B.6. Wenn jedoch bestimmte Kategorien von Personen von einer gesetzlichen Pensionsregelung betroffen sind, und andere Kategorien nicht, oder wenn ein und dieselbe Regelung auf Kategorien von Personen anwendbar gemacht wird, die sich in wesentlich unterschiedlichen Situationen befinden, muss der Gerichtshof prüfen, ob die angefochtenen Bestimmungen im Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen und ob sie keine unverhältnismäßigen Folgen für die Situation der einen oder anderen dieser Kategorien von Personen haben. Demzufolge könnte nur eine Diskriminierung vorliegen, wenn der Behandlungsunterschied, der sich aus der Anwendung der Pensionsregeln ergibt, zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Rechte der betroffenen Personen führen würde. B.7.1. Das Alter von 60 Jahren, mit dem ein Beamter vorher die Pension erhalten konnte, wird ab 2013 schrittweise erhöht, nämlich jährlich um 6 Monate, und soll ab 2016 bei 62 Jahren bleiben. Auch die vorgeschriebene Anzahl an Dienstjahren wird nur schrittweise erhöht; sie beträgt 38 Jahre ab 2013, 39 Jahre ab 2014 und 40 Jahre ab Die Beamten, die einen günstigeren Verhältnissatz als ein Sechzigstel genießen - wegen der Schwere ihres Berufs oder als Ausgleich für einen späteren Dienstantritt (Parl. Dok., Kammer, , DOC /004, S. 8) - können innerhalb kürzerer Zeit die Höchstpension erreichen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber es als kohärent erachtet, dass diese Kategorie von Beamten auch in kürzerer Zeit die vorgeschriebene Anzahl Dienstjahre erwirbt: «Der Grundgedanke, auf dem Artikel 2 Nr. 4 beruht, geht von der Feststellung aus, dass in den auf dem Verhältnissatz von einem Sechzigstel beruhenden Pensionssystemen eine vollständige Pension (relatives Maximum - drei Viertel des Referenzgehalts) nach 45 Dienstjahren erreicht wird. Wenn hingegen das System beispielsweise einen Verhältnissatz von einem Fünfundfünfzigstel (beispielsweise der Fall der Lehrkräfte) oder einem Fünfzigstel (unter anderem die Dienste als Feuerwehrmann) vorsieht, wird die Höchstpension mit 41 Jahren und 3 Monaten Dienst oder mit 37 Jahren und 6 Monaten Dienst erreicht. Da die Personen, die einen günstigeren Verhältnissatz als ein Sechzigstel genießen, also schneller die Höchstpension erreichen können, erwies es sich als logisch und gerecht, hinsichtlich des Alters für die vorzeitige Pensionierung flexiblere Bedingungen für die Mindestdauer der Laufbahn zu gewähren» (Parl. Dok., Kammer, , DOC /001, SS. 9-10). B.7.2. Artikel 46 3/1 und 3/2 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen, eingefügt durch den teilweise angefochtenen Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012, sieht beispielsweise eine besondere Übergangsregelung vor, die darauf hinausläuft, dass die für die Begründung des Pensionsanspruchs zulässigen Dienstjahre um einen bestimmten Faktor multipliziert werden, gemäß der Tabelle in Absatz 5 von Paragraph 3/1: «Die Bedingungen bezüglich der Mindestdauer der Dienste werden mit anderen Worten nicht verringert oder herabgesetzt, sondern die Anzahl der vom Beamten geleisteten Dienstjahre wird erhöht, so dass er die Möglichkeit erhält, in Bezug auf das Grundsystem von einem Sechzigstel schneller diese Mindestdauer zu erreichen» (ebenda, S. 10). Für die Beamten mit einem Verhältnissatz von einem Fünfzigstel läuft die Anwendung des vorerwähnten Multiplikationsfaktors zusammenfassend darauf hinaus, dass die Dauer der Laufbahn im Jahr Jahre, 8 Monate und 1 Tag betragen muss, und dass sie anschließend schrittweise ansteigt, um im Jahr Jahre, 3 Monate und 30 Tage zu betragen und ab Jahre, 3 Monate und 30 Tage. B.8.1. Das Ziel, das der Gesetzgeber mit den angefochtenen Bestimmungen anstrebt, wurde während der Vorarbeiten wie folgt erläutert: «Schließlich ist anzumerken, dass vorbehaltlich einer einzigen Ausnahme die Multiplikationskoeffizienten nur anwendbar sind, wenn es sich um Vorzugsverhältnissätze handelt, die durch ein Gesetz (im formellen Sinne des Wortes) festgelegt wurden. Die durch eine Gemeindeverordnung festgelegten Verhältnissätze sind also von diesem Mechanismus ausgeschlossen. Somit wird vermieden, dass Lokalbehörden das Mindestalter für die Pensionsberechtigung ihrer Personalmitglieder (in administrativen oder technischen Funktionen) herabsetzen könnten, indem sie ihnen Vorzugsverhältnissätze gewähren würden. Für die Lokalbehörden wird die Anwendung des Multiplikationskoeffizienten also auf die Dienste begrenzt, die bei der Polizei oder der Feuerwehr geleistet wurden im Sinne von Artikel 156 des Neuen Gemeindegesetzes (koordiniert durch königlichen Erlass vom 24. Juni 1988 zur Kodifikation des Gemeindegesetzes unter der Überschrift Neues Gemeindegesetz )» (Parl. Dok., Kammer, , DOC /001, S. 14). Der neue Artikel 46 3/1 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Mai 1984 schließt also die verordnungsgemäßen Vorzugsverhältnissätze von seinem Anwendungsbereich aus und bezieht sich nur auf die gesetzlichen Vorzugsverhältnissätze. Der Gesetzgeber möchte hierdurch vermeiden, dass Lokalbehörden das Mindestalter der Pensionsberechtigung ihrer Personalmitglieder herabsetzen könnten, indem sie ihnen Vorzugsverhältnissätze gewähren. B.8.2. Im Fall von verordnungsgemäßen Vorzugsverhältnissätzen wird im Gegensatz zu den gesetzlichen Vorzugsverhältnissätzen ein Vorteil gewährt, ohne dass dieser Entscheidung eine Beratung durch eine demokratisch gewählte gesetzgebende Versammlung vorangegangen ist. Gerade infolge einer solchen Beratung können die Ziele, die der Gesetzgeber bei der Durchführung einer Pensionspolitik berücksichtigen möchte, tatsächlich verwirklicht werden. Auch angesichts des breiten Ermessensspielraums, über den der Gesetzgeber bei der Festlegung der Pensionspolitik verfügt, entbehrt die angefochtene Maßnahme, die bezweckt, die Gefahr zu vermeiden, dass Lokalbehörden das Mindestalter der Pensionsberechtigung ihrer Personalmitglieder herabsetzen könnten, indem sie ihnen Vorzugsverhältnissätze gewähren würden, nicht einer vernünftigen Rechtfertigung. B.8.3. Selbst in der Annahme, dass die klagenden Parteien in den Anwendungsbereich der angefochtenen Bestimmungen fallen würden, hat die in B.7 beschriebene besondere Übergangsregelung zur Folge, dass die ersten drei klagenden Parteien, die endgültig ernannte Personalmitglieder der vierten klagenden Partei sind und einen durch Verordnung festgelegten Verhältnissatz von einem Fünfzigstel genießen, jederzeit einem flexibleren Erfordernis hinsichtlich der Dienstjahre unterliegen als die Beamten mit dem normalen Verhältnissatz von einem Sechzigstel. Der Beschwerdegrund dieser klagenden Parteien, dass die betreffende Regelung für sie ungünstiger sei als für die Beamten mit dem normalen Verhältnissatz, beruht daher auf einer falschen Auslegung der angefochtenen Bestimmungen.

10 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE B.8.4. Der erste Klagegrund ist unbegründet. In Bezug auf den zweiten und den dritten Klagegrund B.9.1. Der zweite und der dritte Klagegrund sind abgeleitet aus einem Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Gesetzgebung und dem Grundsatz des rechtmäßigen Vertrauens, indem die angefochtene Maßnahme die klagenden Parteien in eine nachteiligere Situation versetze als die Behörden und Beamten, «deren Pensionsnenner für die Pensionsberechnung durch Gesetz auf weniger als 60 festgelegt wurde», indem der Annahme der angefochtenen Bestimmungen keine sorgfältige Vorbereitung vorangegangen sei und indem der Gesetzgeber die Interessen der Beamten der Lokalbehörden nicht berücksichtigt habe. B.9.2. Der Ministerrat ist der Auffassung, dass der zweite und der dritte Klagegrund wegen obscuri libelli nicht zulässig seien und dass die Klagegründe in jedem Fall deswegen unzulässig seien, weil die klagenden Parteien nicht anführten, in Bezug auf welche Kategorien von Personen die angefochtene Maßnahme eine Diskriminierung einführe, und ebenfalls nicht deutlich darlegten, auf welke Weise gegen die angeführten Grundsätze verstoßen werde. B.9.3. Um den Erfordernissen nach Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof zu entsprechen, müssen die in der Klageschrift vorgebrachten Klagegründe angeben, welche Vorschriften, deren Einhaltung der Gerichtshof gewährleistet, verletzt wären und welche Bestimmungen gegen diese Vorschriften verstoßen würden, und darlegen, in welcher Hinsicht diese Vorschriften durch die fraglichen Bestimmungen verletzt würden. Insofern im zweiten und im dritten Klagegrund ein Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit den in diesen Klagegründen angeführten Grundsätzen angeführt wird, sind sie nicht zulässig, weil die klagenden Parteien nicht anführen, auf welche Weise durch die angefochtene Maßnahme gegen diese Grundsätze verstoßen würde. B.9.4. Der zweite und der dritte Klagegrund sind unzulässig. Aus diesen Gründen: Der Gerichtshof weist die Klage zurück. Erlassen in niederländischer, französischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 12. Juni Der Kanzler, Der Präsident, F. Meersschaut A. Alen * GRONDWETTELIJK HOF Uittreksel uit arrest nr. 93/2014 van 19 juni 2014 [2014/204140] Rolnummer : 5668 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, ingesteld door de Vlaamse Regering. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, is beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, vierde editie) ingesteld door de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Van Vlierden en Mr. F. Smet, advocaten bij de balie te Antwerpen. II. In rechte Ten aanzien van de bestreden bepalingen B.1. De Vlaamse Regering vordert de vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (hierna : wet van 13 december 2012), die luiden : «Art. 5. Artikel 90, 5 o, van [het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992] wordt vervangen als volgt : 5 o inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid : a) hetzij uit de onderverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen; b) hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen; c) hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele telefonie.». «Art. 7. In de inleidende zin van artikel 100, eerste lid, 2 o, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden of de concessie van het recht om apparatuur bestemd voor de verspreiding van de mobiele telefonie te plaatsen, ingevoegd tussen de woorden of andere reclamedragers te plaatsen en de woorden, naar het verschil tussen de volgende twee grootheden :.». «Art. 39. [...] De artikelen 5 en 7 zijn van toepassing op de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2012». B.2. Als gevolg van die wetswijzigingen bepalen de artikelen 90, 5 o, en 100, eerste lid, 2 o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) : «Art. 90. Diverse inkomsten zijn : [...]

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 255. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 318 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 255. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 318 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN 21036 MONITEUR BELGE 04.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN COUR D ARBITRAGE Extrait de l arrêt n 61/2005 du 23 mars 2005 Numéro du rôle : 2905 En cause : la question préjudicielle

Nadere informatie

DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 MARDI 17 AOUT 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 MARDI 17 AOUT 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014)

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) Rolnummers 5669 en 5670 Arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI DOC 53 3280/007 DOC 53 3280/007 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 février 2014 PROJET DE LOI portant insertion du Livre X Contrats d agence commerciale,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 348. Het Belgisch Staatsblad van 30 september 2003 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 345, 346 en 347.

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 348. Het Belgisch Staatsblad van 30 september 2003 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 345, 346 en 347. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 30.05.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 30.05.2014 MONITEUR BELGE 42019 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2014/11249] 2 APRIL 2014. Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie