Informatiebrochure voor dierenasielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor dierenasielen"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor dierenasielen Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor dierenasielen. 1

2 Informatiebrochure voor dierenasielen 2

3 I. Inleiding Van start gaan met een dierenasiel vergt rijp beraad. De beheerder en de verantwoordelijke van het asiel moeten immers het welzijn van de dieren die er verblijven waarborgen. Het is noodzakelijk dat men over vaardigheden beschikt zowel voor het verzorgen van de dieren als op het vlak van beheer. Deze fiche is bestemd voor zij die een asiel willen openen, om hen te helpen hun zaak goed te leiden. II. Definities Onder dierenasiel verstaat men: «Al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren, met uitzondering van de inrichtingen die door de bevoegde overheid erkend zijn voor opvang van uitsluitend dieren die tot de inheemse fauna behoren» III. Haalbaarheid Vooraleer een dierenasiel te beginnen moet men: - kennis nemen van alle bepalingen in bovenvermeld koninklijk besluit - het aantal dieren bepalen dat kan worden gehouden afhankelijk van: ο ο ο de beschikbare lokalen de normen inzake het dierenwelzijn de milieunormen - informeren bij het gemeentebestuur en de Regio waar de zaak zal gevestigd zijn naar de voorwaarden op het vlak van stedenbouwkunde, milieu en brandveiligheid Eens die fase bereikt zal een dierenarts (misschien wel de toekomstige contractdierenarts) waardevolle adviezen kunnen geven. Van bij de start van het project is het belangrijk dat men informeert bij het gemeentebestuur naar de maatregelen die reeds werden genomen in toepassing van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Volgens dit artikel is de gemeente immers verantwoordelijk voor de zwervende, verloren of achtergelaten dieren en moet ze die toevertrouwen aan een persoon of aan een asiel. 3

4 De gemeentebesturen en de asielen zijn de belangrijkste actoren die moeten samenwerken in de strijd tegen zwerfdieren en de overpopulatie ervan, zie: IV. Verantwoordelijkheid 1) Beheerder van het asiel De persoon die het initiatief neemt voor het project is de «zaakvoerder van de inrichting». Hij levert de infrastructuur en beheert de inrichting. Hij dient de erkenningsaanvraag in en ondertekent die en stelt een contract op met een erkend dierenarts die hem bijstaat en toezicht houdt op de inrichting. De beheerder moet instaan voor de goede werking van de inrichting. 2) Verantwoordelijke van het asiel Dit is de persoon die instaat voor het rechtstreeks toezicht en de verzorging van de dieren en ook voor de contacten met de adoptanten. De verantwoordelijke houdt alle nuttige inlichtingen in verband met de ter adoptie aangeboden dieren ter beschikking van de kandidaat-adoptanten. Beheerder en verantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn. 3) Contractdierenarts De contractdierenarts is de erkende dierenarts die een contract opstelt met de beheerder. Hij moet regelmatig het welzijn, de gezondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de dieren controleren en ook de nodige vaccinaties uitvoeren. Het is de beheerder die hem betaalt voor zijn prestaties. De minimumfrequenties voor de controlebezoeken zijn vastgelegd al naargelang het gaat om een asiel dat onderdak biedt aan honden of katten (een bezoek per maand) of enkel aan andere soorten (een bezoek per trimester). Wanneer de verantwoordelijke of de beheerder van het asiel niet genoeg een beroep doen op de contractdierenarts, brengt deze laatste de Dienst Dierenwelzijn hiervan op de hoogte. V. De erkenningsprocedure Voor elk asiel moet een erkenningsaanvraag worden ingediend. 1) Kosten: De procedure voor het aanvragen van een erkenning is gratis voor de asielen. 2) Het dossier betreffende de erkenningsaanvraag omvat 4

5 - Het formulier voor het aanvragen van de erkenning (bijlage I van het KB) volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager - Een kopie van het contract met een erkende dierenarts (bijlage V van het KB) - Een schematisch plan van de inrichting met nauwkeurige vermelding van de functie en de afmetingen van de verschillende lokalen 3) Indienen van de aanvraag Het volledige dossier wordt rechtstreeks bezorgd aan de Dienst Dierenwelzijn op onderstaand adres: OPGELET: Het aanvraagdossier mag maar ingediend worden op het ogenblik dat de infrastructuur aanwezig is en de inrichting in gebruik genomen kan worden. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dierenwelzijn Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus Gent E mail: De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Zonder erkenning mag het asiel niet van start gaan. Wanneer het advies gunstig is, wordt de erkenning uitgereikt. Op basis van de conclusies van de controle, kunnen aan de erkenning echter beperkingen met betrekking tot de soorten en het aantal dieren verbonden worden. Het afgeleverde erkenningscertificaat moet op een zichtbare manier worden aangeplakt in de inrichting. In geval van een ongunstig advies wordt de erkenning geweigerd. In alle gevallen wordt de eindbeslissing genomen door de Minister binnen een termijn van 4 maanden na de ontvangst van de volledige aanvraag. 5

6 4) Wijzigingen met betrekking tot de erkenning De stopzetting van de activiteit moet binnen de maand worden gemeld aan de Dienst Dierenwelzijn. Wanneer de activiteit wordt verder gezet met een andere beheerder (overname), moet deze wijziging binnen de twee maanden via een aangetekend schrijven worden gemeld aan de Dienst. Wanneer deze termijn overschreden is, moet een nieuwe erkenningsaanvraag worden ingediend. Wanneer de inrichting wordt uitgebreid met nieuwe lokalen of wanneer de activiteit wordt uitgebreid met nieuwe diersoorten, moet een nieuwe erkenning worden aangevraagd. 5) Hernieuwing van de erkenning De erkenning wordt toegekend voor een periode van maximum 10 jaar. Binnen de zes maanden voor het verstrijken van de erkenning, moet het asiel aan de dienst melden dat men de activiteit wil verder zetten. Wanneer het asiel nog steeds voldoet aan de vastgelegde voorwaarden, zal een nieuwe erkenning worden uitgereikt vóór de uiterste geldigheidsdatum van de vorige erkenning waarbij geen nieuwe aanvraag moet worden ingediend 6) Intrekking van de erkenning De minister kan op elk moment de erkenning van het asiel intrekken wanneer dit niet meer voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Er wordt dan een informatieprocedure opgestart waarbij de betrokkene beschikt over een termijn van twee weken om toelichting te verstrekken aan de Dienst Dierenwelzijn. VI. Meerdere inrichtingen op hetzelfde adres Wanneer meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde plek gevestigd zijn, moeten aparte erkenningsaanvragen worden ingediend en er mag geen enkel rechtstreeks contact zijn tussen de dieren van dezelfde soort die gehuisvest zijn in de verschillende inrichtingen (voorbeeld: geen enkel contact tussen de katten van een asiel en de katten van een pension gevestigd op hetzelfde adres). VII. Uitrusting en infrastructuur 1) Constructie - De constructie is solide en maakt elke ontsnapping van de dieren onmogelijk 6

7 - De dierenverblijven mogen niet monotoon zijn en moeten aangepast zijn aan de noden en het gedrag van de soort (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en verfraaiing) - De opslag van het diervoeder gebeurt in de beste hygiënische omstandigheden met koelsystemen voor het bewaren van bederfelijke voedingswaren (vers vlees, vis, ) - De afvalopslag (strooisel en uitwerpselen, kadavers, vuilnis, ) gebeurt in een lokaal dat afgescheiden is van de dieren en het diervoeder. Het verwijderen gebeurt op passende wijze - Wanneer de inrichting niet op hetzelfde adres gevestigd is als de verantwoordelijke of een personeelslid en er geen permanent toezicht is, moet een brandalarmsysteem worden geïnstalleerd dat de omgeving verwittigt. Bovendien moet het telefoonnummer van de persoon die in geval van nood gecontacteerd kan worden op leesbare wijze worden aangebracht aan de ingang van de inrichting. 2) De hokken De minimumnormen voor het houden van honden en katten zijn vastgelegd in bijlage II van het KB. De minimumnormen voor het houden van andere dieren zijn vastgelegd in bijlage IV van het KB. In de hokken moet er voldoende natuurlijke lichtinval of gepaste kunstmatige verlichting zijn voor de ontwikkeling van een normaal dag- en nachtritme, zelfs op de sluitingsdagen van de inrichting. Kenmerken van de verblijven voor honden en katten: - De lokalen moeten voldoende verlucht worden en er moet voldoende natuurlijke lichtinval zijn voor de ontwikkeling van een normaal dag- en nachtritme. - De hokken moeten zodanig opgesteld worden dat het dier naar buiten kan kijken. Minstens 1/4de van de oppervlakte van één wand moet open of doorzichtig zijn op ooghoogte. - De vloer is goed gedraineerd en gemakkelijk schoon te maken, het strooisel wordt geregeld ververst. Na gunstig advies van de Dienst, kan een bijkomende ruimte bedekt met gras, grind of een ander adequaat materiaal toegelaten worden. - Buiten beschikken de dieren over een plek die hen beschut tegen koude, zon, tocht, neerslag en bodemvochtigheid. - Voor katten moeten voorwerpen aanwezig waarop ze kunnen 7

8 klimmen en voorwerpen waaraan ze hun nagels kunnen scherpen, evenals rustplaatsen op meerdere niveaus en een kattenbak met proper strooisel. 3) Inrichtingen met meer dan 50 volwassen honden of katten Inrichtingen met meer dan 50 volwassen honden of katten moeten over 2 extra lokalen voor specifieke doeleinden beschikken: 1. Een verzorgingslokaal waarvan de muren en de vloer afwasbaar en makkelijk te ontsmetten zijn en dat uitgerust is met een aftappunt voor stromend water, een onderzoekstafel, ontsmettingsproducten, voldoende verlichting om ingrepen te kunnen uitvoeren, een stopcontact en een isoleerkooi; 2. Een afzonderingslokaal waarvan de muren en de vloer afwasbaar en makkelijk te ontsmetten zijn. Aangezien deze lokalen voor tijdelijk gebruik bestemd zijn, zijn de normen daar niet vereist. VIII. Verzorging van de dieren 1) Voldoende en bekwaam personeel - Voor de verzorging van de dieren en voor het beheer van de inrichting, wordt bekwaam en voldoende personeel geëist - De dieren worden minstens twee maal per dag gecontroleerd 2) Voeding en verzorging - De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften en beschikken permanent over drinkbaar water - Zieke dieren worden afgezonderd - Nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd - De lokalen worden regelmatig gereinigd en ontsmet - Regelmatig worden maatregelen getroffen om parasieten en ongewenste dieren te bestrijden - De vacht van de dieren wordt onderhouden en de nagels worden indien nodig geknipt - De nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de dieren te vermijden en om dieren die niet met mekaar kunnen opschieten van elkaar te scheiden. 8

9 Bijzondere verzorging van honden en katten: - Het voeder wordt verstrekt in schone recipiënten en op een dusdanige manier dat alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig kunnen eten. - Volwassen honden moeten beschikken over voorwerpen om aan te knagen. - Vanaf de leeftijd van 3 weken moeten jonge dieren toegang hebben tot niet vloeibaar voeder, maar het volledige spenen van de dieren gebeurt niet voor de leeftijd van 7 weken tenzij op advies van de contractdierenarts die dit vermeldt in het register van zijn bezoeken 3) Opvolging door een contractdierenarts De contractdierenarts controleert het welzijn en de gezondheidstoestand van de dieren. De minimumfrequentie van de verplichte controlebezoeken is als volgt vastgelegd: 1. voor asielen waar honden en katten verblijven: een bezoek per maand 2. voor asielen waar geen honden of katten verblijven: een bezoek per trimester Bij elk van deze verplichte bezoeken, maakt de contractdierenarts een verslag op waarin hij de datum van zijn bezoek, zijn waarnemingen en opmerkingen en zijn eventuele aanbevelingen noteert. Dit verslag wordt bezorgd aan de verantwoordelijke van de inrichting die dit bijhoudt onder de vorm van een register en ter beschikking stelt van de controlerende overheid. De contractdierenarts kan een model van een register van de bezoeken vinden op de website rubriek «Mededelingen aan de dierenartsen». - Wanneer de dieren niet in goede gezondheid lijken of gedragsstoornissen vertonen, moet een beroep worden gedaan op de contractdierenarts om deze problemen te verhelpen. - In geval van (een) gezondheids- of welzijnsproble(e)m(en), kan de Inspectiedienst een hogere frequentie van de bezoeken van de contractdierenarts opleggen en maatregelen treffen zoals de opschorting van de activiteit. IX. Algemene werkingsvoorwaarden van het asiel De belangrijkste activiteit van een asiel is de opvang en het plaatsen van verloren of achtergelaten dieren. 9

10 Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen ( reptielen, roofdieren, primaten, fretten, ) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten. In geval van twijfel, neemt u best contact op met de Dienst Dierenwelzijn. 1) Identificatie Bij aankomst van een dier, controleert de verantwoordelijke van het asiel of het een identificatieteken draagt. Wanneer het gaat om een verloren of zwervend dier, neemt hij onverwijld de nodige stappen voor het terugvinden van de eigenaar. Wanneer het gaat om een dier dat spontaan werd afgestaan, verzekert hij zich er van dat de verantwoordelijke van het geïdentificeerde dier zelf instemt om dit aan het asiel af te staan. In geen geval mag het asiel een hond die niet geïdentificeerd is volgens de geldende wettelijke bepalingen en de specifieke procedure voor asielen (zie nota van de BVIRH November 2011) niet teruggeven aan zijn verantwoordelijke of laten adopteren. 2) Register De verantwoordelijke van het asiel houdt een overzichtsregister of een register per diersoort bij (bijlage VII van het KB) waarin hij binnen de 48 u, de gegevens in verband met de aankomst en het vertrek van de dieren noteert. In geval van euthanasie, zal deze worden uitgevoerd door de contractdierenarts die dit vermeldt in het register. Individueel dossier voor honden In het kader van de preventie van hondenbeten, is gebleken dat betere informatie over de antecedenten en het gedrag van de hond noodzakelijk is. Daartoe moet de verantwoordelijke van het asiel voor de honden, naast het register, ook een individueel dossier bijhouden dat bestaat uit drie documenten: - een afstandverklaring conform het model in bijlage VIII A in te vullen voor de honden die door hun verantwoordelijke worden afgestaan. Dit document bevat gegevens over de voorgeschiedenis met betrekking tot gezondheid, gedrag en omgeving van de hond die wordt afgestaan aan het asiel. - Een beoordelingsfiche conform het model in bijlage VIII B dat waarnemingen bevat in verband met het gedrag van de hond tijdens het verblijf in het asiel; - een adoptiecontract conform het model in bijlage VIII C dat de rubrieken omvat die minimaal vermeld moeten worden. 10

11 Met uitzondering van de identiteit van de vorige eigenaars worden de gegevens die voorkomen op de afstandverklaring van een hond en de beoordelingsfiche van het gedrag in het asiel meegedeeld aan de personen die het dier willen adopteren. De verantwoordelijke bekijkt samen met de kandidaat adoptant zijn antwoorden op de vragen die in elk geval gesteld moeten worden vóór de verwerving van een hond en die is opgenomen in bijlage IX en geeft hem raad bij de keuze van een hond. Het paspoort of het vaccinatieboekje wordt aan de nieuwe verantwoordelijke van het dier meegegeven. X. Controles Net zoals alle richtingen zijn de asielen onderworpen aan controles om na te gaan of de vereisten inzake het dierenwelzijn worden nageleefd. Deze controles gebeuren systematisch bij het onderzoeken van elke erkenningsaanvraag en worden vervolgens herhaald volgens een algemene planning of naar aanleiding van klachten. De controles hebben zowel betrekking op de administratieve als op de praktische aspecten (voldoende en bekwaam personeel, contract met een dierenarts, bijhouden van de registers en, voor de honden, van de individuele dossiers, identificatie en registratie van de honden, normen voor het houden van dieren ). XI. Maatregelen en sancties De maatregelen en sancties zijn deze die bepaald zijn in de wet of haar uitvoeringsbesluiten. Ze kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals: - een verhoogde frequentie van de bezoeken van de contractdierenarts indien een gezondheids- of welzijnsprobleem wordt vastgesteld. - de opschorting van de activiteit van het asiel om dezelfde redenen. - de verwittiging. - het proces-verbaal met betaling van een administratieve boete of een rechtsvervolging. - de inbeslagname van de dieren. - de intrekking van de erkenning. - het tijdelijke of definitieve verbod om een nieuwe erkenning aan te vragen. - het verbod om een beheersfunctie of een toezichthoudende functie uit te oefenen in een inrichting voor dieren. 11

12 Dierenwelzijn Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus Brussel E mail: Versie maart

Informatiebrochure voor dierenasielen

Informatiebrochure voor dierenasielen Informatiebrochure voor dierenasielen Dierenwelzijn Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel E mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be Het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Dierenwelzijn Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel E mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be Het koninklijk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Een pension voor honden en katten starten? Hoe er aan beginnen?

Een pension voor honden en katten starten? Hoe er aan beginnen? Een pension voor honden en katten starten? Hoe er aan beginnen? Als u een pension voor honden of katten wenst te starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U dient een erkenning aan te vragen.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Dierenwelzijn Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel E mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be Het koninklijk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor dierenhandelszaken. Dierenwelzijn. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel

Informatiebrochure voor dierenhandelszaken. Dierenwelzijn. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel Informatiebrochure voor dierenhandelszaken Dierenwelzijn DIERENHANDELSZAAK Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 Brussel E mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be Het

Nadere informatie

Informatiebrochure voor dierenhandelszaken

Informatiebrochure voor dierenhandelszaken Informatiebrochure voor dierenhandelszaken DIERENHANDELSZAAK Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten

Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Informatiebrochure voor kwekers van honden of katten Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden

Nadere informatie

Hondenhokken erkenning als fokker, e.d.

Hondenhokken erkenning als fokker, e.d. Hondenhokken erkenning als fokker, e.d. Al enkele keren werd ik gecontacteerd met de vraag naar de ideale afmetingen van een hondenhok. De buitenren zo ruim mogelijk zou ik zeggen, de binnenren en/of slaaphok

Nadere informatie

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN (PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN 2 (Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving Karlien De Paepe

Nadere informatie

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden FILIP, Koning der Belgen,

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Dienst Dierenwelzijn 8/12/2016. TT Chow

Dierenwelzijn. Dienst Dierenwelzijn 8/12/2016. TT Chow Dierenwelzijn TT Chow Dienst Dierenwelzijn Sinds 1 juli 2014 regionale bevoegdheid Vroeger FOD Dierenwelzijn Nu: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid Structuur Inspectiedienst

Nadere informatie

Charter: Dierenasiel Gent Stop het dierenleed!

Charter: Dierenasiel Gent Stop het dierenleed! Charter: Dierenasiel Gent Stop het dierenleed! Stop Dierenmishandeling INFO@STOPDIERENMISHANDELING.BE Inleiding: Het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen

Nadere informatie

Verklaring van afstand van een hond in te vullen door de verantwoordelijke van het dier (pagina 1/2)

Verklaring van afstand van een hond in te vullen door de verantwoordelijke van het dier (pagina 1/2) Bijlage VIII A bij het Koninklijk besluit van 27/04/2007 Verklaring van afstand van een hond in te vullen door de verantwoordelijke van het dier (pagina 1/2) Deze pagina bevat gegevens die zullen meegedeeld

Nadere informatie

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v C : conform NC

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 C : conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2012

Gearchiveerd op 02/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v C : conform

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v11

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v11 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 22 Houden van varkens - Dierenwelzijn [22] v11 C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 376 Houden van varkens - Dierenwelzijn [376] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren gewijzigd bij : (1) KB van 14 september 2007 (2) KB van 18 maart 2009 (3) KB van 15 november 2010 Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v3

DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 22 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [22] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nadere informatie

27 APRIL Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

27 APRIL Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Kit voor goede praktijken voor de asielen

Kit voor goede praktijken voor de asielen Kit voor goede praktijken voor de asielen In het kader van het Meerjarenplan Katten (stap 1) Sterilisatie van katten Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Middelen... 4 1.1. Hoe de kosten van de sterilisatie

Nadere informatie

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/05/2014

Gearchiveerd op 05/05/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren -

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000

30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000 30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 7 JUNI 2000 Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormenvoor het houden van vogels in dierentuinen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS hondenkwekerij/ kattenkwekerij/ dierenasiel/ dierenpension/ handelszaak voor dieren (1)

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS hondenkwekerij/ kattenkwekerij/ dierenasiel/ dierenpension/ handelszaak voor dieren (1) BIJLAGE I BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN.02.9 AANVRAAG TOT ERKENNING ALS hondenkwekerij/ kattenkwekerij/ dierenasiel/ dierenpension/ handelszaak voor dieren () Ontvangen ten gemeentehuize op : door inspecteur-dierenarts

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en het koninklijk besluit van 21 november 1996 tot vaststelling van de

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999

Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999 Nadere regelgeving Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) REGELING UITVOERING HONDEN- EN KATTENBESLUIT 1999 Tekst zoals deze geldt op 7 februari 2009 Verwijderd uit ons regelingenbestand De Minister

Nadere informatie

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits.

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits. esluit Na corr. ctie CODE Opmerking/ commentaar Interpretatiehulp voor de auditor checklist_codiplanplus_160101_n.xlsx Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 3301 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - INFRASTRUCTUUR,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/084 ADVIES NR 11/12 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SODEXO

Nadere informatie

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5.

Gewijzigd bij: (1) wet van 22 december 2009 (B.S. 29.12.2009) (2) wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S. 10.5. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 29/12/2009) Gewijzigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v4 C : conform

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Proefdieradoptie aan de Faculteit Diergeneeskunde. Prof. dr. Christel Moons April 2015

Proefdieradoptie aan de Faculteit Diergeneeskunde. Prof. dr. Christel Moons April 2015 Proefdieradoptie aan de Faculteit Diergeneeskunde Prof. dr. Christel Moons April 2015 Wettelijk kader Implicaties Adoptieprocedure van de Faculteit Diergeneeskunde Adoptieprotocol Vragenlijst betreffende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/095 ADVIES NR 11/13 VAN 9 AUGUSTUS 2011 MET BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties Dierenwelzijn Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

09-03-2011 VERSIE INTERNETCONSULTATIE

09-03-2011 VERSIE INTERNETCONSULTATIE 09-03-2011 VERSIE INTERNETCONSULTATIE WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, Concept KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. HOOFDSTUK I. - Definities.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. HOOFDSTUK I. - Definities. Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen gewijzigd bij : (1) KB van 31 augustus 2007 HOOFDSTUK I. - Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt

Nadere informatie

Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest

Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglementair kader 2.1. Het slachten 2.1.1. Het ritueel slachten van dieren 2.1.2. Verdoving 2.1.3. Machtiging

Nadere informatie

Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft.

Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft. Interpretatie van Verordening 504/2008 wat betreft de identificatie van paardachtigen Conclusies in overleg met de Vlaamse en Waalse regionale overheiden voor wat de zoötechnische aspecten betreft. 1/

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 12 / 94 van 2 mei 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD van 15 november 1997 MINISTERIE VAN DE WAALSE REGERING 16 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra

Nadere informatie

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN (nieuwe wetgeving per 22 augustus 2014, die het honden en kattenbesluit van 1999 vervangt). Let op: dit is een persoonlijke opsomming en bewoording van het besluit, beperkt tot

Nadere informatie

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op:

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op: MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

Verplichte sterilisatie en identificatie bij katten. Evaluatie door de praktijkdierenarts Cathy Tourlouse, DAP Iscavets, Overijse

Verplichte sterilisatie en identificatie bij katten. Evaluatie door de praktijkdierenarts Cathy Tourlouse, DAP Iscavets, Overijse Verplichte sterilisatie en identificatie bij katten Evaluatie door de praktijkdierenarts Cathy Tourlouse, DAP Iscavets, Overijse Meerjarenplan KB 3 augustus 2012 Maatregelen asielen Maatregelen fokkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie