NR 22 november Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld"

Transcriptie

1 NR 22 november 2013

2 Inhoud Column Het is echt begonnen 2 Column 4 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet 5 Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten 6 Transportleidingen dieper de grond in 7 Sloopwerkzaamheden gestart 8 Omgevingsprojecten hoogwatergeul 10 Verlegging kabels en leidingen 11 Inloopbijeenkomsten goed bezocht 12 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 14 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier 15 Informatie over voortgang project hoogwatergeul Eindelijk is het dan zover. De aannemer, Combinatie IJsselweide, is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul. Afgelopen zomer maakten wij, de medewerkers van het projectbureau, al kennis met het projectteam van de aannemer. En ook u heeft tijdens informatiebijeenkomsten in oktober in Wapenveld en Veessen de gelegenheid gehad in contact te komen met medewerkers van Combinatie IJsselweide. U bent daar geïnformeerd over hoe de aannemer de hoogwatergeul gaat realiseren, en hoe hij hierover gaat communiceren met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul zijn veelomvattend. Zo moeten de ingediende ontwerpen van onder meer de bruggen en de inlaat op detailniveau worden uitgewerkt; de aanvragen voor uitvoeringsvergunningen en voor vergunningswijzigingen worden voorbereid en aanvullende bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Ook gaat de Combinatie na welke beschermende maatregelen moeten worden genomen in verband met de flora en fauna. Archeologisch onderzoek maakt ook deel uit van het voortraject. Kortom, er moet nog veel werk worden verzet voordat begonnen kan worden met het eigenlijke werk! De komende maanden zullen dan ook op veel percelen in het gebied onderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om handboringen naar de bodemgesteldheid, sonderingen en archeologisch onderzoek. Soms zijn meerdere onderzoeken op een perceel nodig, op verschillende momenten. De aannemer zal met de perceeleigenaren contact opnemen om toestemming te vragen voor het betreden van de grond in verband met deze onderzoeken. In de zomer van 2014 begint het eigenlijke werk. Dan wordt de transportroute door het gebied aangelegd en de laad- en loswal in Marle ter hoogte van de Breeweg. Als u geïnteresseerd bent in de planning van de werkzaamheden, kijk dan op de site van de aannemer: De sloopwerkzaamheden in het gebied zijn inmiddels al flink gevorderd. Het lijkt misschien dat de daadwerkelijke sloop wat langzaam verloopt, maar de sloopaannemer, de firma Boverhoff uit Heerde, moet eerst allerlei onderzoeken laten uitvoeren voordat hij met het slopen kan beginnen. Daarnaast moet hij ook voldoen aan de voorschriften die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het verleggen van de kabels en leidingen in het gebied. Op diverse locaties zijn kabel- en leidingbedrijven ermee bezig. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden en verzorgen ook zelf de communicatie hierover met het gebied. Ook is een start gemaakt met het verplaatsen van de hoogspanningsmasten. TenneT heeft de eerste hoogspanningsmasten inmiddels op hun nieuwe metalen sokkels gehesen. Inmiddels zijn ook alle besluiten aangaande de aanleg van de hoogwatergeul onherroepelijk geworden en in werking getreden. De Raad van State heeft namelijk op 18 september 2013 de beroepen die waren ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en enkele vergunningen afgewezen. Wanneer u als bewoner of bedrijf schade denkt te ondervinden als gevolg van het project, zoals zichtschade en omrijschade, dan kunt u een verzoek tot tegemoetkoming in deze schade indienen bij het Rijk. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op pag.14 van dit informatiebulletin. De komende periode zal de Combinatie IJsselweide steeds meer op de voorgrond treden. Niettemin kunt u bij ons op het projectkantoor altijd terecht voor uw vragen, suggesties en het uiten van uw zorgen. Samenspraak en samenwerking blijven belangrijk! Adriaan Smeenk, manager projectbureau Veessen-Wapenveld Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aannemer via en met het projectbureau, telefoon (0578) Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2 3

3 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet Energiemaatschappij TenneT verplaatst de komende maanden zeventien hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul. De masten worden elk op een vier meter hoge metalen sokkel geplaatst zodat ze waterproof zijn als de geul in de toekomst volstroomt met IJsselwater. Aangezien elke mast zo n 35 tot 40 meter hoog is, is de verplaatsing ervan indrukwekkend om te zien! Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten Als gevolg van het verplaatsen van de hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul, wordt in de periode tot en met april 2014 tijdelijk een aantal wegen afgesloten. Eerste masten verplaatst Na de aanleg van de bouwplaatsen is TenneT begonnen met de heiwerkzaamheden. Alle palen voor het fundament waarop de hoogspanningsmasten komen te staan (20 meter lang en 2,5 meter dik) zijn inmiddels de grond ingetrild. Woensdag 30 oktober jl. zijn de eerste twee hoogspanningsmasten met een vijftig meter hoge kraan op de vier meter hoge sokkels geplaatst. De kraan tilt de masten in zijn geheel op, vervoert ze over enkele tientallen meters om ze vervolgens op de sokkels zetten. Eind februari 2014 moeten alle zeventien hoogspanningsmasten verplaatst zijn. Tot die tijd vindt geen transport van elektriciteit plaats over de verbinding die via deze masten loopt. Oostelijke en westelijke lijn Door het gebied van de hoogwatergeul lopen twee lijnen met hoogspanningsmasten. Uit de oostelijke lijn worden negen masten verplaatst en uit de westelijke lijn acht. Er wordt gestart met de negen masten uit de oostelijke lijn; die moeten eind november op hun nieuwe plek staan. De westelijke lijn met acht masten moet eind februari 2014 gereed zijn. Op alle zeventien bouwplaatsen komt een grote tent te staan zodat de werkzaamheden droog uitgevoerd kunnen worden. Wegafsluitingen TenneT doet er alles aan om de overlast tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas zullen tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk toch moeten worden afgesloten. Het gaat om de Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld en de Kerkdijk in Veessen. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. De verplaatsingswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Reddyn, in opdracht van TenneT. De aannemer probeert de overlast voor omwonenden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Maar helaas is het nodig om tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk af te sluiten. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. Hieronder vindt u een overzicht welke wegen wanneer worden afgesloten: Meer informatie? Voor vragen kunt u bellen met Reddyn, projectleider Martijn Hondijk, tel De Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld worden afgesloten op: dinsdag 21 januari 2014 De omleidingsroute loopt via de Bruggenhoek, de Steeg, Meenseweg, Evergunnedijk, Plakkenweg, Kerkweg, Oude IJssel en de Nijoeverseweg. De Kerkdijk in Veessen wordt afgesloten op: vrijdag 14 februari 2014 maandag 17 februari 2014 De omleidingsroute loopt voor gemotoriseerd verkeer via de Kanaaldijk, Plakkenweg, Kerkweg, Veesser Enkweg, Hogeweg, Kerkstraat en de IJsseldijk. Voor fietsverkeer loopt de omleidingsroute via de Kavelweg, Assendorperstraat, Rottenbroekweg, de Stege, Kerkstraat en de IJsseldijk. Deze data zijn onder voorbehoud. Weersomstandigheden of stagnatie van de werkzaamheden kunnen hier verandering in brengen. 4 5

4 Transportleidingen dieper de grond in Sloopwerkzaamheden gestart Om de hoogwatergeul te realiseren moeten - op grond van de Beleidsregels Waterkeringen - twee transportleidingen dieper de grond in worden gegraven. Het gaat om leidingen vanaf en naar de rioolwaterzuivering Heerde. Volgens de Beleidsregels Waterkeringen moeten leidingen ter hoogte van kruisingen met toekomstige dijken, minimaal tien meter onder het laagste maaiveld worden gegraven. De leidingdelen tussen de Kavelweg en De Stege moeten op grond hiervan over een lengte van meter dieper de grond in. Het betreft de persleiding die afvalwater uit woningen en bedrijven in Veessen naar de rioolwaterzuivering Heerde transporteert. En de leiding die vanuit deze rioolzuivering gezuiverd afvalwater naar de IJssel afvoert. De boorwerkzaamheden zijn onlangs gestart en zullen niet tot verkeersoverlast leiden. Eind december 2013 zullen ze zijn afgerond. In januari 2014 zal het Waterschap de leidingdelen die niet meer gebruikt worden, uit de grond verwijderen. Als voorbereiding op de aanleg van de hoogwatergeul worden diverse woningen en bedrijfspanden in het gebied gesloopt. De sloopaannemer, firma Boverhoff uit Heerde, heeft inmiddels een aantal panden gesloopt en is begonnen met de sloop van andere panden. Ook is gestart met asbestsaneringen. Veel onderzoek vereist Voordat gestart kan worden met het daadwerkelijke slopen, is veel onderzoek nodig. Er moet bijvoorbeeld een bodem-, asbest- en een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze onderzoeken - die veel tijd kosten - maken deel uit van de opdracht aan de aannemer en vormen feitelijk het grootste deel ervan. De consequenties ervan moeten door de aannemer in de uitvoering van het werk worden meegenomen. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de voorwaarden van de ontheffing Flora- en Faunawet. Dit houdt in dat eerst bepaalde maatregelen moeten worden genomen voordat de aannemer met de sloop mag beginnen. Voorbeelden hiervan zijn het ophangen van nestkasten voor uilen en het plaatsen van mussenvides. De aannemer doet er alles aan om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2014 zijn afgerond. Voor vragen over de sloopwerkzaamheden kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de firma Boverhoff, de heer J. Bomhof, adres: 6 7

5 Omgevingsprojecten hoogwatergeul In de omgeving van het gebied van de Hoogwatergeul worden meerdere projecten uitgevoerd. Deze projecten houden geen direct verband met de aanleg van de Hoogwatergeul maar de werkzaamheden zijn natuurlijk wel van belang voor het gebied. Ze worden soms ook in combinatie met elkaar uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: Het project IJssel Uiterwaarden Olst Het project IJssel Uiterwaarden Olst is een project van de Rijksoverheid in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Olst-Wijhe. Het omvat de herinrichting en natuurontwikkeling van de Welsummer- en Fortmonderwaarden. De werkzaamheden bestaan uit het snoeien van vegetatie die de doorstroming van het water belemmert en het aanleggen van nevengeulen. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op > projecten > overijssel > IJsseluiterwaarden Olst. Programma Stroomlijn Stroomlijn is een programma van de Rijksoverheid om de begroeiing in de uiterwaarden te beteugelen en de doorstroming van het water te verbeteren. In de Duurse Waarden maar ook in de Welsummerwaarden zijn diverse begroeiingen verwijderd die in de stroombanen van de IJssel stonden. Medio volgend jaar zullen bij Veessen en Vorchten diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden. Kijk voor meer informatie op: bescherming_tegen_het_water/ Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn Water (KWR)heeft als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Het water moet in 2015 van goede chemische en ecologische kwaliteit zijn. Deze eis geldt ook voor de IJssel. Daarom moet er langs de IJssel een aantal projecten worden uitgevoerd. Een ervan vindt plaats in de uiterwaarden bij Vorchten en Marle. De oevers worden aangepast door stenen te verwijderen. Ook worden de nevengeulen aangesloten op de IJssel. De planning van de werkzaamheden wordt eind dit jaar opgesteld. Het Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Meer weten? Kijk op Apeldoorns Kanaal Al heel lang bestaat de wens om het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken en de verontreiniging van de bodem aan te pakken. Inmiddels loopt de planprocedure voor het opknappen van het zogenaamde vijfde pand. Dit is het deel tussen de Hezenbergersluis bij Hattem en de Bonenburgersluis bij Heerde. De opknapwerkzaamheden zullen bestaan uit het baggeren van het kanaal en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de westzijde van het kanaal. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in mei Ook voor deze werkzaamheden is het Waterschap vallei en Veluwe verantwoordelijk. 8 9

6 Verlegging kabels en leidingen Inloopbijeenkomsten goed bezocht In het gebied van de hoogwatergeul moeten veel kabels en leidingen worden verlegd. De verleggingswerkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen. De eerste fase aan de Plakkenweg is inmiddels afgerond en de tweede fase nadert momenteel zijn einde. Voorjaar 2014 wordt gestart met de derde fase. Tot nu toe hebben de werkzaamheden het verkeer niet of nauwelijks gehinderd. Het is de verwachting dat dit ook zal gelden voor het vervolg van de werkzaamheden. De tweede fase Op dit moment worden de kabels en leidingen van Vitens (water) en Liander (stroomvoorziening) aan de Kerkdijk bij Veessen verplaatst. In het noorden, langs de Nijoeverseweg en de Breeweg, is de persriolering van de gemeente Heerde verlegd. Ter hoogte van de Ziebroekseweg zijn enkele leidingen van KPN/UPC verlegd. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is begonnen met verleggingswerkzaamheden: de effluentleiding (leiding met gezuiverd rioolwater) die loopt van de waterzuivering in Heerde naar de IJssel bij Veessen wordt momenteel - tussen De Stege en de Kavelweg - verlegd. De derde fase In het voorjaar van 2014 wordt begonnen met de derde fase van de werkzaamheden. Dan worden aan de zuidkant van de Werverweg en Werverdijk de leidingen verlegd van Liander, KPN en de gemeente Heerde. Ook wordt dan, tussen de Grote Wetering en de Terwoldse Wetering, de gasleiding van de Gasunie verlegd. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden. Ze verzorgen ook de communicatie hierover met het gebied. Voor specifieke informatie over de werkzaamheden dient u dan ook contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het projectbureau. De inloopbijeenkomsten van aannemer de Combinatie IJsselweide in Veessen en Wapenveld, eind oktober, zijn goed bezocht. Vele inwoners en andere betrokkenen kwamen naar de bijeenkomsten. Zij konden er onder meer kaart materiaal bekijken en kregen antwoord op hun vragen. Op beide bijeenkomsten gaf de projectmanager van Combinatie IJsselweide, Gerrit Jan van den Bosch, een korte toelichting op de methodiek van werken. Hij vertelde hoe het vervoer van materiaal en materieel over de IJssel gaat plaatsvinden, over het spuiten van zand voor de dijken en over de aanvoer van klei (niet over de weg maar over de speciaal daarvoor aan te leggen transportroute). Medewerkers van het waterschap waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden

7 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen- Wapenveld ondergebracht in gemaal Veluwe In het gemaal Veluwe aan de Werverdijk 4 in Wapenveld is - de komende vijf jaar - het nieuwe Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gevestigd. Het centrum is bedoeld om belangstellenden in en buiten de streek goed te informeren over veranderingen in het gebied. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en bezoeken van (inter)nationale delegaties. De inrichting van het informatiecentrum is mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat (Programmadirectie Ruimte voor de Rivier). Rondleidingen In het informatiecentrum krijgt u specifieke informatie over de hoogwatergeul en algemene informatie over het project Ruimte voor de Rivier. Ook wordt u geïnformeerd over de Kaderrichtlijn Water en het programma Stroomlijn. Op basis van deze programma s worden namelijk ook maatregelen langs de IJssel uitgevoerd. Tijdens de aanleg van de geul worden er rondleidingen gegeven voor groepen belangstellenden. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij de coördinator, mevrouw Vicky Tol van het Waterschap Vallei en Veluwe, tel , OPEN DAG Op zaterdag 30 november a.s. wordt van uur tot uur een OPEN DAG in het nieuwe informatiecentrum georganiseerd. U bent er van harte welkom! Er wordt continu een film gedraaid over de hoogwatergeul en er is een permanente tentoonstelling met foto s met als thema Ode aan de Streek. Er zijn rondleidingen en mensen van het projectkantoor Hoogwatergeul en van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden

8 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier De hoogwatergeul is onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma - dat uit meer dan dertig maatregelen bestaat - werken regio en rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Omdat burgers, bedrijven en organisaties op diverse manieren schade kunnen lijden als gevolg van de realisatie van deze maatregelen, is hiervoor een speciaal schadeloket ingericht. Schadeloket - Procedure Nu het Rijksinpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn, kunt u uw verzoek om schadevergoeding indienen bij het landelijk schadeloket van Ruimte voor de Rivier. Via dit loket zijn speciale schadeformulieren verkrijgbaar. Het schadeloket behandelt vervolgens uw schadeverzoek. Het heeft een onafhankelijke commissie benoemd die een advies zal geven over het door u ingediende verzoek. Daarna zal de minister van Infrastructuur & Milieu een besluit erover nemen. Voorbeelden van schadeverzoeken Onderstaand een tweetal voorbeelden van schadeverzoeken die door het schadeloket worden behandeld: Planschade Vlakbij een woning wordt een dijk aangelegd waar voorheen geen dijk mogelijk was. Door de aanleg van de dijk ontstaat verlies van uitzicht en privacy. Hierdoor kan de waarde van een woning dalen. Nadeelcompensatie Tijdens werkzaamheden kan een weg tijdelijk worden afgesloten waardoor een bedrijf minder goed bereikbaar is. Klanten blijven weg en een ondernemer kan daardoor inkomensschade lijden. Contact Wilt u meer weten over het indienen van een verzoek om schadevergoeding? Of wilt u meteen een schadeformulier downloaden? Kijk dan op loket/schadeloket. U kunt ook telefonisch of per post contact opnemen met het schadeloket via: Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Postbus MC Utrecht tel Benieuwd naar de voortgang van het project hoogwatergeul? Kijk dan op de website van de aannemer: De Combinatie IJsselweide gaat vanaf nu tot de zomer van 2017 het project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld realiseren. Het is een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie speelt Witteveen+Bos een ondersteunende rol. Via de site van IJsselweide kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Naast actuele informatie over de uitvoering van het project, vindt u op de site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en een globale uitvoeringsplanning

9 Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Planning vanaf juli juli 2013 Aannemer bekend Augustus 2013 Werkzaamheden hoogspanningsmasten TenneT t/m najaar 2014 Najaar 2013 Infocentrum in gemaal Veluwe gereed Najaar 2013 Werkzaamheden kabels en leidingen nutsvoorzieningen (water, gas, drukriool, stroomvoorziening, t/m voorjaar 2014 RTV en internet) Eind 2013 Voorbereidende werkzaamheden aannemer; o.a. ontwerpwerkzaamheden, maatregelen fauna, bouw tijdelijke huisvesting aannemer Vanaf april 2014 Verleggen leiding Gasunie Juli 2014 Aanleg laad- en loswal en aanleg bouwwegen Werkzaamheden o.a. dijken, bruggen, inlaten en gemalen 2016 Geul gereed voor gebruik 2017 Afrondende werkzaamheden (o.a. opruimen van alle tijdelijke voorzieningen en infrastructuur) Contact Met uw reacties kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het projectkantoor: Veesserenkweg LK Veessen T (0578) E Colofon Dit is een uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde en Ruimte voor de Rivier. Het waterschap is realisator van het project Veessen-Wapenveld.

Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische

Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische NR 1 APRIL 2014 Nieuwe fietsroute Wapenveld: Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische plekjes Meer bekendheid geven aan het project hoogwatergeul Informatiecentrum hoogwatergeul nodigt u uit Voorbereidende

Nadere informatie

NR 20 januari 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

NR 20 januari 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld NR 20 januari 2013 Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Inhoud 2013 Het jaar waarin het echt gaat beginnen Rijksinpassingsplan 3 Rijksinpassingsplan 4 Animatiefilm hoogwatergeul Gebiedsontwikkeling vordert

Nadere informatie

Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg

Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw,

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw, AFZENDER Postbus 20, 6663 ZG Lent Combinatie Dura Vermeer Ploegam Aan de bewoners van dit adres 1/6 ONDERWERP Voorbereidende werkzaamheden Ruimte voor de Waal Geachte heer/mevrouw, POSTADRES Postbus 20

Nadere informatie

Veessen-Wapenveld. Veiligheid en Bereikbaarheid. 9 december 2010

Veessen-Wapenveld. Veiligheid en Bereikbaarheid. 9 december 2010 Veessen-Wapenveld Veiligheid en Bereikbaarheid 9 december 2010 Onderwerpen Veiligheid en Bereikbaarheid - ná aanleg van de geul (Ronald Löhr) - tijdens de aanleg: uitvoeringsplan (Jan Bouman) 2009: voorkeursvariant

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Rij- en werkstroken bij dijken en kunstwerken Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken Informatiebrochure regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken in het kader van de realisatie van de PKB Ruimte voor de Rivier Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verzoek om schadevergoeding 3.

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier Ruimte voor de Rivier Huub Hector Projectmanager Juni 2014 Ruimte voor de rivier Doelstelling Ruimte voor de Rivier: Doelstelling & ontwerp Met wie doen we dat? Uitvoering 2 Programma Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Nieuwsbrief KRW IJssel

Nieuwsbrief KRW IJssel December 2016 Nieuwsbrief KRW IJssel Waterschap Vallei en Veluwe voert in opdracht van Rijkswaterstaat maatregelen uit langs de IJssel om in 2016 te voldoen aan de ecologische doelstellingen uit de Europese

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

De ingrijpende renovatie is afgerond

De ingrijpende renovatie is afgerond september 2012 PAGINA 1 In dit nummer De ingrijpende renovatie is afgerond. Start sloopwerk in oktober. Start inrichting openbare ruimte. Overlast voor bewoners. Leggen en verleggen kabels en leidingen.

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 1 Maart 2010 Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Beste bewoner, Alstublieft. We bieden u de eerste nieuwsbrief aan over rivierverruiming in de uiterwaarden van de Neder-Rijn.

Nadere informatie

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010 Veessen-Wapenveld Informatieavond grondverwerving 30 november 2010 Onderwerpen Stand van zaken Project Veessen-Wapenveld in relatie tot grondverwerving Grondverwerving en inzet ruilgrond Aanpak grondverwerving

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 9 september 2009 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw,

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste gebruiker/ bewoner van dit pand, Voor u ligt de derde maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

TOEZICHTPLAN. Hoogwatergeul Veessen Wapenveld (eindconcept)

TOEZICHTPLAN. Hoogwatergeul Veessen Wapenveld (eindconcept) TOEZICHTPLAN Hoogwatergeul Veessen Wapenveld (eindconcept) 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 2 Doelstelling van het toezichtplan... 8 3 Projectafbakening... 9 4 Handhavingsstrategie...

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met schade

Zorgvuldig omgaan met schade Zorgvuldig omgaan met schade Dijkverbetering Hagestein Opheusden sterke dijken schoon water Het kán gebeuren... Dijkverbeteringsprojecten zijn ingrijpend. Daarom kan de omgeving schade ondervinden van

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten langs de Eem Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten Doel informatiebijeenkomst Bewoners informeren over de 19.30 uur presentaties Uitvoering natuurinrichting plenair Mogelijkheid om vragen te stellen

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de vijfde informatiebrief over de werkzaamheden op industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt gewerkt in opdracht van Stedin, Evides, Prorail en de

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden:

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden: Vragen en antwoorden baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waarom is het nodig om te baggeren? Baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is nodig om een goede aan- en afvoer van water te kunnen

Nadere informatie

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer 45339 Documentnummer: 45118 autorisatie naam paraaf datum

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 883310 behandeld door de heer P. Jacobs doorkiesnummer 077-3596791 besluitdatum 18 januari 2016 onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 4 december

Nadere informatie

Leidraad Bewonersavond Cortenoever

Leidraad Bewonersavond Cortenoever Leidraad Bewonersavond Cortenoever 24 november 2014 20:00 22:00 u Bronckhorst Hoeve, Brummen Met deze aanvullende informatie voor de bewonersavond in Voorsterklei beschrijven wij welke werkzaamheden we

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de vierde informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt gewerkt in opdracht van Stedin, Evides, Prorail en

Nadere informatie

Omgeving bodemsanering Olasfa

Omgeving bodemsanering Olasfa Omgeving bodemsanering Olasfa Communicatieplan 2016 NM R. Knippels februari 2016 Colofon Uitgave Zaak 3165559 Datum februari 2016 Auteur R. Knippels Project/kenmerk Bodemsanering Olasfa fase 2 (2016/0064912)

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 3 Maart 2008 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de tweede maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht

Nadere informatie

Doel bijeenkomst 11 april 2013

Doel bijeenkomst 11 april 2013 Doel bijeenkomst 11 april 2013 Informatie over de aanleg van transportleidingen voor stadsverwarming vanaf ARN naar het Waalfront en de Waalsprong Uitvoeringsperiode oktober 2013 september 2014 Overlast

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 4

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 4 00-Dijkverbetering ZuidelijkeRandmeren_000x000.indd NIEUWS PROJECT WEN Nummer Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Traject Westdijk-Eemdijk noord Nieuws Project WEN Voor meer informatie kunt u terecht

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN D151873397 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is dhr. W. van de Lest. Onderwerp

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

RWSZ Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied 5) tranche 4.

RWSZ Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied 5) tranche 4. Contactpersoon C. Veldman medewerker advisering christel.veldman@rws.nl Ons kenmerk RWSZ2017-00003697 Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT STROOMLIJN Op 19 december 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen/rooien van houtgewas activiteit aanleggen werken/werkzaamheden

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 11 24-03-2015 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 OVERZICHT WEGVAK 3 & 4 4 OVERZICHT WEGVAK 7 & 8 5 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

Werkplan t.b.v. aanleg riool in Kadeweg

Werkplan t.b.v. aanleg riool in Kadeweg Opdrachtgever Project esteknummer Herinrichting N27 / Raadhuisplein in Mook 2779.04_v0 DEFINITIEF inclusief nota van inlichtingen d.d. 09--206 Versie 0 d.d. 2-2-206 Pagina uit 3 Projectgegevens Projectnaam

Nadere informatie

Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454

Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454 Besprekingsverslag Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454 Plaats bespreking Veessen Aanwezig O. de Kuijer en J. Bouman (beide projectteam), R. Raaijmakers, H. Veenenbos, F. Visser

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Liander werkt aan uw energie

Liander werkt aan uw energie Liander werkt aan uw energie Spaarndam-West in uitvoering Vervangen hoofdleidingen en huisaansluitingen gas en elektra Projectmanager Cock Baltissen vs 4.0 sep 2014 Programma Welkom Doel bewonersavond

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de eerste maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht van

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 911615 behandeld door de heer PMA Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596791 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier)

tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) Besluit van tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2014, nr. IenM/BSK-2014/256486,

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief Lekkanaal/3 e kolk Beatrixsluis Juli 2016

Nieuwsbrief Lekkanaal/3 e kolk Beatrixsluis Juli 2016 Nieuwsbrief Lekkanaal/3 e kolk Beatrixsluis Juli 2016 In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de voorbereidingen en de uiteindelijke aanleg van de 3 e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep

Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Eindverslag Verbeteren stationsomgeving Wezep Maart 2016 Projectleider: M. Maathuis Ambtelijk opdrachtgever: J. Kaat Projectnummer: B.2073 Startdatum 6 maart 2014 Einddatum maart 2016 Verseon nummer 242414

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar.

Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar. Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar. Vrijdag 26 juni (21:00 uur) tot maandag 24 augustus (06:00 uur) De landelijke Tunnelwet stelt veiligheidseisen aan de

Nadere informatie

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Maakt de overheid plannen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn? Of voor de aanpassing van een bestaande spoorlijn? Dan gebeurt dat zo zorgvuldig mogelijk.

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Gezien voor akkoord: Datum: 30 augustus 2017

Gezien voor akkoord: Datum: 30 augustus 2017 > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Rijkswaterstaat K. van Andel Postbus 24103 3502LA UTRECHT ONTWERP-BESLUIT Gezien voor akkoord: : 30 augustus 2017 Betreft Beslissing op uw aanvraag afwijzing

Nadere informatie

Reconstructie rotonde Tiendenplein

Reconstructie rotonde Tiendenplein Nieuwsbrief september 2017 Reconstructie rotonde Tiendenplein Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van de rotonde Tiendenplein. De gemeente is druk met de

Nadere informatie

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 050-Dijkverbetering ZuidelijkeRandmeren_000x000.indd 5-09-5 0:56 NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Traject Westdijk-Eemdijk noord Nieuws Project WEN Voor meer informatie

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 10 december 2009 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Ecologen gaan zorgvuldig om met beschermde planten en dieren

Ecologen gaan zorgvuldig om met beschermde planten en dieren NR 4 APRIL 2015 Landmeter Marien van Rodijnen: Zo n groot project maak je niet dagelijks mee! Betrokken ondernemer Lowie Marskamp: Ik ben er trots op dat ik mag meewerken aan de geul Ecologen gaan zorgvuldig

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135 Graag informeren wij u over de start van de saneringswerkzaamheden bij de dakrand van uw flat aan de Stanleylaan 17 t/m 135. Medewerkers van Mitros hebben u begin deze week gebeld om u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen.

De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen. De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen. Uitvoeringsplan reconstructie Grijzegrubben Presentatie aan bewoners Vrijdag 25 mei 2012 Voorstelronde aanwezigen Funs Pluijmaekers:

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Huidige situatie. Heeft niet langer de voorkeur. Meer ruimte voor de rivier

Huidige situatie. Heeft niet langer de voorkeur. Meer ruimte voor de rivier Ruimte voor de Rivier Leonie de Jong Procesmanager vastgoed RvR Joost van der Poel Secretaris schadeloket RvR Seminar VVOR, Schadevergoedingsregeling in de Waterwet Inhoud ~ Programma Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 Nieuwsbrief augustus 2014 Reeuwijkse Plassen schoner en mooier Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt tot 2015 verschillende maatregelen die samen zorgen voor de verbetering van de waterkwaliteit en

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Notitie Samenhang RvRmaatregelen rond Zwolle en Kampen 20 mei 2010 Samenvatting In deze notitie wordt de relatie en samenhang tussen de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Versie 1 Opdrachtgever Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB Goor T 0547 26 35 15 F 0547 26 33 15 E info@eelerwoude.nl

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen

Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen Q&A Zuid Schalkwijkerweg 58 Stedenbouwkundig ontwerp / woningen 1. Hoeveel woningen komen er? Tussen 30 en 38 woningen 2. Is het mogelijke minder maar meer luxueuze woningen te bouwen (gelijke opbrengsten,

Nadere informatie

Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017

Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017 Haarlemmerstraat op de schop Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017 Impressies Haarlemmerstraat na afronden werkzaamheden Achtergrond

Nadere informatie

Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum

Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum 27-6-2017 1 Programma Welkom Eisse Luitjens Aanleiding opgave Eemskanaalkade toelichting op het project

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie