NR 22 november Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld"

Transcriptie

1 NR 22 november 2013

2 Inhoud Column Het is echt begonnen 2 Column 4 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet 5 Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten 6 Transportleidingen dieper de grond in 7 Sloopwerkzaamheden gestart 8 Omgevingsprojecten hoogwatergeul 10 Verlegging kabels en leidingen 11 Inloopbijeenkomsten goed bezocht 12 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 14 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier 15 Informatie over voortgang project hoogwatergeul Eindelijk is het dan zover. De aannemer, Combinatie IJsselweide, is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul. Afgelopen zomer maakten wij, de medewerkers van het projectbureau, al kennis met het projectteam van de aannemer. En ook u heeft tijdens informatiebijeenkomsten in oktober in Wapenveld en Veessen de gelegenheid gehad in contact te komen met medewerkers van Combinatie IJsselweide. U bent daar geïnformeerd over hoe de aannemer de hoogwatergeul gaat realiseren, en hoe hij hierover gaat communiceren met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul zijn veelomvattend. Zo moeten de ingediende ontwerpen van onder meer de bruggen en de inlaat op detailniveau worden uitgewerkt; de aanvragen voor uitvoeringsvergunningen en voor vergunningswijzigingen worden voorbereid en aanvullende bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Ook gaat de Combinatie na welke beschermende maatregelen moeten worden genomen in verband met de flora en fauna. Archeologisch onderzoek maakt ook deel uit van het voortraject. Kortom, er moet nog veel werk worden verzet voordat begonnen kan worden met het eigenlijke werk! De komende maanden zullen dan ook op veel percelen in het gebied onderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om handboringen naar de bodemgesteldheid, sonderingen en archeologisch onderzoek. Soms zijn meerdere onderzoeken op een perceel nodig, op verschillende momenten. De aannemer zal met de perceeleigenaren contact opnemen om toestemming te vragen voor het betreden van de grond in verband met deze onderzoeken. In de zomer van 2014 begint het eigenlijke werk. Dan wordt de transportroute door het gebied aangelegd en de laad- en loswal in Marle ter hoogte van de Breeweg. Als u geïnteresseerd bent in de planning van de werkzaamheden, kijk dan op de site van de aannemer: De sloopwerkzaamheden in het gebied zijn inmiddels al flink gevorderd. Het lijkt misschien dat de daadwerkelijke sloop wat langzaam verloopt, maar de sloopaannemer, de firma Boverhoff uit Heerde, moet eerst allerlei onderzoeken laten uitvoeren voordat hij met het slopen kan beginnen. Daarnaast moet hij ook voldoen aan de voorschriften die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het verleggen van de kabels en leidingen in het gebied. Op diverse locaties zijn kabel- en leidingbedrijven ermee bezig. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden en verzorgen ook zelf de communicatie hierover met het gebied. Ook is een start gemaakt met het verplaatsen van de hoogspanningsmasten. TenneT heeft de eerste hoogspanningsmasten inmiddels op hun nieuwe metalen sokkels gehesen. Inmiddels zijn ook alle besluiten aangaande de aanleg van de hoogwatergeul onherroepelijk geworden en in werking getreden. De Raad van State heeft namelijk op 18 september 2013 de beroepen die waren ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en enkele vergunningen afgewezen. Wanneer u als bewoner of bedrijf schade denkt te ondervinden als gevolg van het project, zoals zichtschade en omrijschade, dan kunt u een verzoek tot tegemoetkoming in deze schade indienen bij het Rijk. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op pag.14 van dit informatiebulletin. De komende periode zal de Combinatie IJsselweide steeds meer op de voorgrond treden. Niettemin kunt u bij ons op het projectkantoor altijd terecht voor uw vragen, suggesties en het uiten van uw zorgen. Samenspraak en samenwerking blijven belangrijk! Adriaan Smeenk, manager projectbureau Veessen-Wapenveld Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aannemer via en met het projectbureau, telefoon (0578) Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2 3

3 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet Energiemaatschappij TenneT verplaatst de komende maanden zeventien hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul. De masten worden elk op een vier meter hoge metalen sokkel geplaatst zodat ze waterproof zijn als de geul in de toekomst volstroomt met IJsselwater. Aangezien elke mast zo n 35 tot 40 meter hoog is, is de verplaatsing ervan indrukwekkend om te zien! Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten Als gevolg van het verplaatsen van de hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul, wordt in de periode tot en met april 2014 tijdelijk een aantal wegen afgesloten. Eerste masten verplaatst Na de aanleg van de bouwplaatsen is TenneT begonnen met de heiwerkzaamheden. Alle palen voor het fundament waarop de hoogspanningsmasten komen te staan (20 meter lang en 2,5 meter dik) zijn inmiddels de grond ingetrild. Woensdag 30 oktober jl. zijn de eerste twee hoogspanningsmasten met een vijftig meter hoge kraan op de vier meter hoge sokkels geplaatst. De kraan tilt de masten in zijn geheel op, vervoert ze over enkele tientallen meters om ze vervolgens op de sokkels zetten. Eind februari 2014 moeten alle zeventien hoogspanningsmasten verplaatst zijn. Tot die tijd vindt geen transport van elektriciteit plaats over de verbinding die via deze masten loopt. Oostelijke en westelijke lijn Door het gebied van de hoogwatergeul lopen twee lijnen met hoogspanningsmasten. Uit de oostelijke lijn worden negen masten verplaatst en uit de westelijke lijn acht. Er wordt gestart met de negen masten uit de oostelijke lijn; die moeten eind november op hun nieuwe plek staan. De westelijke lijn met acht masten moet eind februari 2014 gereed zijn. Op alle zeventien bouwplaatsen komt een grote tent te staan zodat de werkzaamheden droog uitgevoerd kunnen worden. Wegafsluitingen TenneT doet er alles aan om de overlast tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas zullen tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk toch moeten worden afgesloten. Het gaat om de Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld en de Kerkdijk in Veessen. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. De verplaatsingswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Reddyn, in opdracht van TenneT. De aannemer probeert de overlast voor omwonenden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Maar helaas is het nodig om tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk af te sluiten. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. Hieronder vindt u een overzicht welke wegen wanneer worden afgesloten: Meer informatie? Voor vragen kunt u bellen met Reddyn, projectleider Martijn Hondijk, tel De Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld worden afgesloten op: dinsdag 21 januari 2014 De omleidingsroute loopt via de Bruggenhoek, de Steeg, Meenseweg, Evergunnedijk, Plakkenweg, Kerkweg, Oude IJssel en de Nijoeverseweg. De Kerkdijk in Veessen wordt afgesloten op: vrijdag 14 februari 2014 maandag 17 februari 2014 De omleidingsroute loopt voor gemotoriseerd verkeer via de Kanaaldijk, Plakkenweg, Kerkweg, Veesser Enkweg, Hogeweg, Kerkstraat en de IJsseldijk. Voor fietsverkeer loopt de omleidingsroute via de Kavelweg, Assendorperstraat, Rottenbroekweg, de Stege, Kerkstraat en de IJsseldijk. Deze data zijn onder voorbehoud. Weersomstandigheden of stagnatie van de werkzaamheden kunnen hier verandering in brengen. 4 5

4 Transportleidingen dieper de grond in Sloopwerkzaamheden gestart Om de hoogwatergeul te realiseren moeten - op grond van de Beleidsregels Waterkeringen - twee transportleidingen dieper de grond in worden gegraven. Het gaat om leidingen vanaf en naar de rioolwaterzuivering Heerde. Volgens de Beleidsregels Waterkeringen moeten leidingen ter hoogte van kruisingen met toekomstige dijken, minimaal tien meter onder het laagste maaiveld worden gegraven. De leidingdelen tussen de Kavelweg en De Stege moeten op grond hiervan over een lengte van meter dieper de grond in. Het betreft de persleiding die afvalwater uit woningen en bedrijven in Veessen naar de rioolwaterzuivering Heerde transporteert. En de leiding die vanuit deze rioolzuivering gezuiverd afvalwater naar de IJssel afvoert. De boorwerkzaamheden zijn onlangs gestart en zullen niet tot verkeersoverlast leiden. Eind december 2013 zullen ze zijn afgerond. In januari 2014 zal het Waterschap de leidingdelen die niet meer gebruikt worden, uit de grond verwijderen. Als voorbereiding op de aanleg van de hoogwatergeul worden diverse woningen en bedrijfspanden in het gebied gesloopt. De sloopaannemer, firma Boverhoff uit Heerde, heeft inmiddels een aantal panden gesloopt en is begonnen met de sloop van andere panden. Ook is gestart met asbestsaneringen. Veel onderzoek vereist Voordat gestart kan worden met het daadwerkelijke slopen, is veel onderzoek nodig. Er moet bijvoorbeeld een bodem-, asbest- en een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze onderzoeken - die veel tijd kosten - maken deel uit van de opdracht aan de aannemer en vormen feitelijk het grootste deel ervan. De consequenties ervan moeten door de aannemer in de uitvoering van het werk worden meegenomen. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de voorwaarden van de ontheffing Flora- en Faunawet. Dit houdt in dat eerst bepaalde maatregelen moeten worden genomen voordat de aannemer met de sloop mag beginnen. Voorbeelden hiervan zijn het ophangen van nestkasten voor uilen en het plaatsen van mussenvides. De aannemer doet er alles aan om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2014 zijn afgerond. Voor vragen over de sloopwerkzaamheden kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de firma Boverhoff, de heer J. Bomhof, adres: 6 7

5 Omgevingsprojecten hoogwatergeul In de omgeving van het gebied van de Hoogwatergeul worden meerdere projecten uitgevoerd. Deze projecten houden geen direct verband met de aanleg van de Hoogwatergeul maar de werkzaamheden zijn natuurlijk wel van belang voor het gebied. Ze worden soms ook in combinatie met elkaar uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: Het project IJssel Uiterwaarden Olst Het project IJssel Uiterwaarden Olst is een project van de Rijksoverheid in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Olst-Wijhe. Het omvat de herinrichting en natuurontwikkeling van de Welsummer- en Fortmonderwaarden. De werkzaamheden bestaan uit het snoeien van vegetatie die de doorstroming van het water belemmert en het aanleggen van nevengeulen. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op > projecten > overijssel > IJsseluiterwaarden Olst. Programma Stroomlijn Stroomlijn is een programma van de Rijksoverheid om de begroeiing in de uiterwaarden te beteugelen en de doorstroming van het water te verbeteren. In de Duurse Waarden maar ook in de Welsummerwaarden zijn diverse begroeiingen verwijderd die in de stroombanen van de IJssel stonden. Medio volgend jaar zullen bij Veessen en Vorchten diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden. Kijk voor meer informatie op: bescherming_tegen_het_water/ Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn Water (KWR)heeft als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Het water moet in 2015 van goede chemische en ecologische kwaliteit zijn. Deze eis geldt ook voor de IJssel. Daarom moet er langs de IJssel een aantal projecten worden uitgevoerd. Een ervan vindt plaats in de uiterwaarden bij Vorchten en Marle. De oevers worden aangepast door stenen te verwijderen. Ook worden de nevengeulen aangesloten op de IJssel. De planning van de werkzaamheden wordt eind dit jaar opgesteld. Het Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Meer weten? Kijk op Apeldoorns Kanaal Al heel lang bestaat de wens om het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken en de verontreiniging van de bodem aan te pakken. Inmiddels loopt de planprocedure voor het opknappen van het zogenaamde vijfde pand. Dit is het deel tussen de Hezenbergersluis bij Hattem en de Bonenburgersluis bij Heerde. De opknapwerkzaamheden zullen bestaan uit het baggeren van het kanaal en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de westzijde van het kanaal. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in mei Ook voor deze werkzaamheden is het Waterschap vallei en Veluwe verantwoordelijk. 8 9

6 Verlegging kabels en leidingen Inloopbijeenkomsten goed bezocht In het gebied van de hoogwatergeul moeten veel kabels en leidingen worden verlegd. De verleggingswerkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen. De eerste fase aan de Plakkenweg is inmiddels afgerond en de tweede fase nadert momenteel zijn einde. Voorjaar 2014 wordt gestart met de derde fase. Tot nu toe hebben de werkzaamheden het verkeer niet of nauwelijks gehinderd. Het is de verwachting dat dit ook zal gelden voor het vervolg van de werkzaamheden. De tweede fase Op dit moment worden de kabels en leidingen van Vitens (water) en Liander (stroomvoorziening) aan de Kerkdijk bij Veessen verplaatst. In het noorden, langs de Nijoeverseweg en de Breeweg, is de persriolering van de gemeente Heerde verlegd. Ter hoogte van de Ziebroekseweg zijn enkele leidingen van KPN/UPC verlegd. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is begonnen met verleggingswerkzaamheden: de effluentleiding (leiding met gezuiverd rioolwater) die loopt van de waterzuivering in Heerde naar de IJssel bij Veessen wordt momenteel - tussen De Stege en de Kavelweg - verlegd. De derde fase In het voorjaar van 2014 wordt begonnen met de derde fase van de werkzaamheden. Dan worden aan de zuidkant van de Werverweg en Werverdijk de leidingen verlegd van Liander, KPN en de gemeente Heerde. Ook wordt dan, tussen de Grote Wetering en de Terwoldse Wetering, de gasleiding van de Gasunie verlegd. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden. Ze verzorgen ook de communicatie hierover met het gebied. Voor specifieke informatie over de werkzaamheden dient u dan ook contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het projectbureau. De inloopbijeenkomsten van aannemer de Combinatie IJsselweide in Veessen en Wapenveld, eind oktober, zijn goed bezocht. Vele inwoners en andere betrokkenen kwamen naar de bijeenkomsten. Zij konden er onder meer kaart materiaal bekijken en kregen antwoord op hun vragen. Op beide bijeenkomsten gaf de projectmanager van Combinatie IJsselweide, Gerrit Jan van den Bosch, een korte toelichting op de methodiek van werken. Hij vertelde hoe het vervoer van materiaal en materieel over de IJssel gaat plaatsvinden, over het spuiten van zand voor de dijken en over de aanvoer van klei (niet over de weg maar over de speciaal daarvoor aan te leggen transportroute). Medewerkers van het waterschap waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden

7 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen- Wapenveld ondergebracht in gemaal Veluwe In het gemaal Veluwe aan de Werverdijk 4 in Wapenveld is - de komende vijf jaar - het nieuwe Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gevestigd. Het centrum is bedoeld om belangstellenden in en buiten de streek goed te informeren over veranderingen in het gebied. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en bezoeken van (inter)nationale delegaties. De inrichting van het informatiecentrum is mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat (Programmadirectie Ruimte voor de Rivier). Rondleidingen In het informatiecentrum krijgt u specifieke informatie over de hoogwatergeul en algemene informatie over het project Ruimte voor de Rivier. Ook wordt u geïnformeerd over de Kaderrichtlijn Water en het programma Stroomlijn. Op basis van deze programma s worden namelijk ook maatregelen langs de IJssel uitgevoerd. Tijdens de aanleg van de geul worden er rondleidingen gegeven voor groepen belangstellenden. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij de coördinator, mevrouw Vicky Tol van het Waterschap Vallei en Veluwe, tel , OPEN DAG Op zaterdag 30 november a.s. wordt van uur tot uur een OPEN DAG in het nieuwe informatiecentrum georganiseerd. U bent er van harte welkom! Er wordt continu een film gedraaid over de hoogwatergeul en er is een permanente tentoonstelling met foto s met als thema Ode aan de Streek. Er zijn rondleidingen en mensen van het projectkantoor Hoogwatergeul en van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden

8 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier De hoogwatergeul is onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma - dat uit meer dan dertig maatregelen bestaat - werken regio en rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Omdat burgers, bedrijven en organisaties op diverse manieren schade kunnen lijden als gevolg van de realisatie van deze maatregelen, is hiervoor een speciaal schadeloket ingericht. Schadeloket - Procedure Nu het Rijksinpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn, kunt u uw verzoek om schadevergoeding indienen bij het landelijk schadeloket van Ruimte voor de Rivier. Via dit loket zijn speciale schadeformulieren verkrijgbaar. Het schadeloket behandelt vervolgens uw schadeverzoek. Het heeft een onafhankelijke commissie benoemd die een advies zal geven over het door u ingediende verzoek. Daarna zal de minister van Infrastructuur & Milieu een besluit erover nemen. Voorbeelden van schadeverzoeken Onderstaand een tweetal voorbeelden van schadeverzoeken die door het schadeloket worden behandeld: Planschade Vlakbij een woning wordt een dijk aangelegd waar voorheen geen dijk mogelijk was. Door de aanleg van de dijk ontstaat verlies van uitzicht en privacy. Hierdoor kan de waarde van een woning dalen. Nadeelcompensatie Tijdens werkzaamheden kan een weg tijdelijk worden afgesloten waardoor een bedrijf minder goed bereikbaar is. Klanten blijven weg en een ondernemer kan daardoor inkomensschade lijden. Contact Wilt u meer weten over het indienen van een verzoek om schadevergoeding? Of wilt u meteen een schadeformulier downloaden? Kijk dan op loket/schadeloket. U kunt ook telefonisch of per post contact opnemen met het schadeloket via: Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Postbus MC Utrecht tel Benieuwd naar de voortgang van het project hoogwatergeul? Kijk dan op de website van de aannemer: De Combinatie IJsselweide gaat vanaf nu tot de zomer van 2017 het project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld realiseren. Het is een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie speelt Witteveen+Bos een ondersteunende rol. Via de site van IJsselweide kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Naast actuele informatie over de uitvoering van het project, vindt u op de site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en een globale uitvoeringsplanning

9 Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Planning vanaf juli juli 2013 Aannemer bekend Augustus 2013 Werkzaamheden hoogspanningsmasten TenneT t/m najaar 2014 Najaar 2013 Infocentrum in gemaal Veluwe gereed Najaar 2013 Werkzaamheden kabels en leidingen nutsvoorzieningen (water, gas, drukriool, stroomvoorziening, t/m voorjaar 2014 RTV en internet) Eind 2013 Voorbereidende werkzaamheden aannemer; o.a. ontwerpwerkzaamheden, maatregelen fauna, bouw tijdelijke huisvesting aannemer Vanaf april 2014 Verleggen leiding Gasunie Juli 2014 Aanleg laad- en loswal en aanleg bouwwegen Werkzaamheden o.a. dijken, bruggen, inlaten en gemalen 2016 Geul gereed voor gebruik 2017 Afrondende werkzaamheden (o.a. opruimen van alle tijdelijke voorzieningen en infrastructuur) Contact Met uw reacties kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het projectkantoor: Veesserenkweg LK Veessen T (0578) E Colofon Dit is een uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde en Ruimte voor de Rivier. Het waterschap is realisator van het project Veessen-Wapenveld.

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize.

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize. Infokrant Peize Herinrichting www.herinrichtingpeize.nl de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr

Colofon. Redactie: afdeling Communicatie, afdeling Wijkgericht Samenwerken Fotogr 1 Wijkjaarplan Niet-woonwijk april 2006 Gemete Nieuwegein 2 Colofon Dit wijkjaarplan is e uitgave van de afdeling Wijkgericht Samwerk van de Gemete Nieuwegein. Aan deze uitgave kunn ge recht word ontled.

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL Alle mensen wat een werk Aan het Project Wijkertunnel is ruim drie jaar gebouwd. Dat is niet niks. Ruim duizend mensen zijn betrokken geweest bij dit staaltje weg- en waterbouw.

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Voorwoord Voor u ligt de RVR-gids Kabels en Buisleidingen, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie