NR 22 november Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld"

Transcriptie

1 NR 22 november 2013

2 Inhoud Column Het is echt begonnen 2 Column 4 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet 5 Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten 6 Transportleidingen dieper de grond in 7 Sloopwerkzaamheden gestart 8 Omgevingsprojecten hoogwatergeul 10 Verlegging kabels en leidingen 11 Inloopbijeenkomsten goed bezocht 12 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 14 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier 15 Informatie over voortgang project hoogwatergeul Eindelijk is het dan zover. De aannemer, Combinatie IJsselweide, is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul. Afgelopen zomer maakten wij, de medewerkers van het projectbureau, al kennis met het projectteam van de aannemer. En ook u heeft tijdens informatiebijeenkomsten in oktober in Wapenveld en Veessen de gelegenheid gehad in contact te komen met medewerkers van Combinatie IJsselweide. U bent daar geïnformeerd over hoe de aannemer de hoogwatergeul gaat realiseren, en hoe hij hierover gaat communiceren met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatergeul zijn veelomvattend. Zo moeten de ingediende ontwerpen van onder meer de bruggen en de inlaat op detailniveau worden uitgewerkt; de aanvragen voor uitvoeringsvergunningen en voor vergunningswijzigingen worden voorbereid en aanvullende bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Ook gaat de Combinatie na welke beschermende maatregelen moeten worden genomen in verband met de flora en fauna. Archeologisch onderzoek maakt ook deel uit van het voortraject. Kortom, er moet nog veel werk worden verzet voordat begonnen kan worden met het eigenlijke werk! De komende maanden zullen dan ook op veel percelen in het gebied onderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om handboringen naar de bodemgesteldheid, sonderingen en archeologisch onderzoek. Soms zijn meerdere onderzoeken op een perceel nodig, op verschillende momenten. De aannemer zal met de perceeleigenaren contact opnemen om toestemming te vragen voor het betreden van de grond in verband met deze onderzoeken. In de zomer van 2014 begint het eigenlijke werk. Dan wordt de transportroute door het gebied aangelegd en de laad- en loswal in Marle ter hoogte van de Breeweg. Als u geïnteresseerd bent in de planning van de werkzaamheden, kijk dan op de site van de aannemer: De sloopwerkzaamheden in het gebied zijn inmiddels al flink gevorderd. Het lijkt misschien dat de daadwerkelijke sloop wat langzaam verloopt, maar de sloopaannemer, de firma Boverhoff uit Heerde, moet eerst allerlei onderzoeken laten uitvoeren voordat hij met het slopen kan beginnen. Daarnaast moet hij ook voldoen aan de voorschriften die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het verleggen van de kabels en leidingen in het gebied. Op diverse locaties zijn kabel- en leidingbedrijven ermee bezig. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden en verzorgen ook zelf de communicatie hierover met het gebied. Ook is een start gemaakt met het verplaatsen van de hoogspanningsmasten. TenneT heeft de eerste hoogspanningsmasten inmiddels op hun nieuwe metalen sokkels gehesen. Inmiddels zijn ook alle besluiten aangaande de aanleg van de hoogwatergeul onherroepelijk geworden en in werking getreden. De Raad van State heeft namelijk op 18 september 2013 de beroepen die waren ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en enkele vergunningen afgewezen. Wanneer u als bewoner of bedrijf schade denkt te ondervinden als gevolg van het project, zoals zichtschade en omrijschade, dan kunt u een verzoek tot tegemoetkoming in deze schade indienen bij het Rijk. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op pag.14 van dit informatiebulletin. De komende periode zal de Combinatie IJsselweide steeds meer op de voorgrond treden. Niettemin kunt u bij ons op het projectkantoor altijd terecht voor uw vragen, suggesties en het uiten van uw zorgen. Samenspraak en samenwerking blijven belangrijk! Adriaan Smeenk, manager projectbureau Veessen-Wapenveld Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aannemer via en met het projectbureau, telefoon (0578) Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2 3

3 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet Energiemaatschappij TenneT verplaatst de komende maanden zeventien hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul. De masten worden elk op een vier meter hoge metalen sokkel geplaatst zodat ze waterproof zijn als de geul in de toekomst volstroomt met IJsselwater. Aangezien elke mast zo n 35 tot 40 meter hoog is, is de verplaatsing ervan indrukwekkend om te zien! Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten Als gevolg van het verplaatsen van de hoogspanningsmasten in het gebied van de hoogwatergeul, wordt in de periode tot en met april 2014 tijdelijk een aantal wegen afgesloten. Eerste masten verplaatst Na de aanleg van de bouwplaatsen is TenneT begonnen met de heiwerkzaamheden. Alle palen voor het fundament waarop de hoogspanningsmasten komen te staan (20 meter lang en 2,5 meter dik) zijn inmiddels de grond ingetrild. Woensdag 30 oktober jl. zijn de eerste twee hoogspanningsmasten met een vijftig meter hoge kraan op de vier meter hoge sokkels geplaatst. De kraan tilt de masten in zijn geheel op, vervoert ze over enkele tientallen meters om ze vervolgens op de sokkels zetten. Eind februari 2014 moeten alle zeventien hoogspanningsmasten verplaatst zijn. Tot die tijd vindt geen transport van elektriciteit plaats over de verbinding die via deze masten loopt. Oostelijke en westelijke lijn Door het gebied van de hoogwatergeul lopen twee lijnen met hoogspanningsmasten. Uit de oostelijke lijn worden negen masten verplaatst en uit de westelijke lijn acht. Er wordt gestart met de negen masten uit de oostelijke lijn; die moeten eind november op hun nieuwe plek staan. De westelijke lijn met acht masten moet eind februari 2014 gereed zijn. Op alle zeventien bouwplaatsen komt een grote tent te staan zodat de werkzaamheden droog uitgevoerd kunnen worden. Wegafsluitingen TenneT doet er alles aan om de overlast tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas zullen tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk toch moeten worden afgesloten. Het gaat om de Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld en de Kerkdijk in Veessen. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. De verplaatsingswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Reddyn, in opdracht van TenneT. De aannemer probeert de overlast voor omwonenden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Maar helaas is het nodig om tijdens de verplaatsing van de hoogspanningsmasten bepaalde wegen tijdelijk af te sluiten. Er worden omleidingsroutes voor ingesteld. Hieronder vindt u een overzicht welke wegen wanneer worden afgesloten: Meer informatie? Voor vragen kunt u bellen met Reddyn, projectleider Martijn Hondijk, tel De Revelingsweg en de Breeweg in Wapenveld worden afgesloten op: dinsdag 21 januari 2014 De omleidingsroute loopt via de Bruggenhoek, de Steeg, Meenseweg, Evergunnedijk, Plakkenweg, Kerkweg, Oude IJssel en de Nijoeverseweg. De Kerkdijk in Veessen wordt afgesloten op: vrijdag 14 februari 2014 maandag 17 februari 2014 De omleidingsroute loopt voor gemotoriseerd verkeer via de Kanaaldijk, Plakkenweg, Kerkweg, Veesser Enkweg, Hogeweg, Kerkstraat en de IJsseldijk. Voor fietsverkeer loopt de omleidingsroute via de Kavelweg, Assendorperstraat, Rottenbroekweg, de Stege, Kerkstraat en de IJsseldijk. Deze data zijn onder voorbehoud. Weersomstandigheden of stagnatie van de werkzaamheden kunnen hier verandering in brengen. 4 5

4 Transportleidingen dieper de grond in Sloopwerkzaamheden gestart Om de hoogwatergeul te realiseren moeten - op grond van de Beleidsregels Waterkeringen - twee transportleidingen dieper de grond in worden gegraven. Het gaat om leidingen vanaf en naar de rioolwaterzuivering Heerde. Volgens de Beleidsregels Waterkeringen moeten leidingen ter hoogte van kruisingen met toekomstige dijken, minimaal tien meter onder het laagste maaiveld worden gegraven. De leidingdelen tussen de Kavelweg en De Stege moeten op grond hiervan over een lengte van meter dieper de grond in. Het betreft de persleiding die afvalwater uit woningen en bedrijven in Veessen naar de rioolwaterzuivering Heerde transporteert. En de leiding die vanuit deze rioolzuivering gezuiverd afvalwater naar de IJssel afvoert. De boorwerkzaamheden zijn onlangs gestart en zullen niet tot verkeersoverlast leiden. Eind december 2013 zullen ze zijn afgerond. In januari 2014 zal het Waterschap de leidingdelen die niet meer gebruikt worden, uit de grond verwijderen. Als voorbereiding op de aanleg van de hoogwatergeul worden diverse woningen en bedrijfspanden in het gebied gesloopt. De sloopaannemer, firma Boverhoff uit Heerde, heeft inmiddels een aantal panden gesloopt en is begonnen met de sloop van andere panden. Ook is gestart met asbestsaneringen. Veel onderzoek vereist Voordat gestart kan worden met het daadwerkelijke slopen, is veel onderzoek nodig. Er moet bijvoorbeeld een bodem-, asbest- en een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze onderzoeken - die veel tijd kosten - maken deel uit van de opdracht aan de aannemer en vormen feitelijk het grootste deel ervan. De consequenties ervan moeten door de aannemer in de uitvoering van het werk worden meegenomen. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de voorwaarden van de ontheffing Flora- en Faunawet. Dit houdt in dat eerst bepaalde maatregelen moeten worden genomen voordat de aannemer met de sloop mag beginnen. Voorbeelden hiervan zijn het ophangen van nestkasten voor uilen en het plaatsen van mussenvides. De aannemer doet er alles aan om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2014 zijn afgerond. Voor vragen over de sloopwerkzaamheden kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de firma Boverhoff, de heer J. Bomhof, adres: 6 7

5 Omgevingsprojecten hoogwatergeul In de omgeving van het gebied van de Hoogwatergeul worden meerdere projecten uitgevoerd. Deze projecten houden geen direct verband met de aanleg van de Hoogwatergeul maar de werkzaamheden zijn natuurlijk wel van belang voor het gebied. Ze worden soms ook in combinatie met elkaar uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: Het project IJssel Uiterwaarden Olst Het project IJssel Uiterwaarden Olst is een project van de Rijksoverheid in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Olst-Wijhe. Het omvat de herinrichting en natuurontwikkeling van de Welsummer- en Fortmonderwaarden. De werkzaamheden bestaan uit het snoeien van vegetatie die de doorstroming van het water belemmert en het aanleggen van nevengeulen. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op > projecten > overijssel > IJsseluiterwaarden Olst. Programma Stroomlijn Stroomlijn is een programma van de Rijksoverheid om de begroeiing in de uiterwaarden te beteugelen en de doorstroming van het water te verbeteren. In de Duurse Waarden maar ook in de Welsummerwaarden zijn diverse begroeiingen verwijderd die in de stroombanen van de IJssel stonden. Medio volgend jaar zullen bij Veessen en Vorchten diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden. Kijk voor meer informatie op: bescherming_tegen_het_water/ Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn Water (KWR)heeft als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Het water moet in 2015 van goede chemische en ecologische kwaliteit zijn. Deze eis geldt ook voor de IJssel. Daarom moet er langs de IJssel een aantal projecten worden uitgevoerd. Een ervan vindt plaats in de uiterwaarden bij Vorchten en Marle. De oevers worden aangepast door stenen te verwijderen. Ook worden de nevengeulen aangesloten op de IJssel. De planning van de werkzaamheden wordt eind dit jaar opgesteld. Het Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Meer weten? Kijk op Apeldoorns Kanaal Al heel lang bestaat de wens om het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken en de verontreiniging van de bodem aan te pakken. Inmiddels loopt de planprocedure voor het opknappen van het zogenaamde vijfde pand. Dit is het deel tussen de Hezenbergersluis bij Hattem en de Bonenburgersluis bij Heerde. De opknapwerkzaamheden zullen bestaan uit het baggeren van het kanaal en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de westzijde van het kanaal. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in mei Ook voor deze werkzaamheden is het Waterschap vallei en Veluwe verantwoordelijk. 8 9

6 Verlegging kabels en leidingen Inloopbijeenkomsten goed bezocht In het gebied van de hoogwatergeul moeten veel kabels en leidingen worden verlegd. De verleggingswerkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen. De eerste fase aan de Plakkenweg is inmiddels afgerond en de tweede fase nadert momenteel zijn einde. Voorjaar 2014 wordt gestart met de derde fase. Tot nu toe hebben de werkzaamheden het verkeer niet of nauwelijks gehinderd. Het is de verwachting dat dit ook zal gelden voor het vervolg van de werkzaamheden. De tweede fase Op dit moment worden de kabels en leidingen van Vitens (water) en Liander (stroomvoorziening) aan de Kerkdijk bij Veessen verplaatst. In het noorden, langs de Nijoeverseweg en de Breeweg, is de persriolering van de gemeente Heerde verlegd. Ter hoogte van de Ziebroekseweg zijn enkele leidingen van KPN/UPC verlegd. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe is begonnen met verleggingswerkzaamheden: de effluentleiding (leiding met gezuiverd rioolwater) die loopt van de waterzuivering in Heerde naar de IJssel bij Veessen wordt momenteel - tussen De Stege en de Kavelweg - verlegd. De derde fase In het voorjaar van 2014 wordt begonnen met de derde fase van de werkzaamheden. Dan worden aan de zuidkant van de Werverweg en Werverdijk de leidingen verlegd van Liander, KPN en de gemeente Heerde. Ook wordt dan, tussen de Grote Wetering en de Terwoldse Wetering, de gasleiding van de Gasunie verlegd. De nutsbedrijven zijn zelf opdrachtgever voor de verleggingswerkzaamheden. Ze verzorgen ook de communicatie hierover met het gebied. Voor specifieke informatie over de werkzaamheden dient u dan ook contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het projectbureau. De inloopbijeenkomsten van aannemer de Combinatie IJsselweide in Veessen en Wapenveld, eind oktober, zijn goed bezocht. Vele inwoners en andere betrokkenen kwamen naar de bijeenkomsten. Zij konden er onder meer kaart materiaal bekijken en kregen antwoord op hun vragen. Op beide bijeenkomsten gaf de projectmanager van Combinatie IJsselweide, Gerrit Jan van den Bosch, een korte toelichting op de methodiek van werken. Hij vertelde hoe het vervoer van materiaal en materieel over de IJssel gaat plaatsvinden, over het spuiten van zand voor de dijken en over de aanvoer van klei (niet over de weg maar over de speciaal daarvoor aan te leggen transportroute). Medewerkers van het waterschap waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden

7 Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen- Wapenveld ondergebracht in gemaal Veluwe In het gemaal Veluwe aan de Werverdijk 4 in Wapenveld is - de komende vijf jaar - het nieuwe Informatiecentrum hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gevestigd. Het centrum is bedoeld om belangstellenden in en buiten de streek goed te informeren over veranderingen in het gebied. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en bezoeken van (inter)nationale delegaties. De inrichting van het informatiecentrum is mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat (Programmadirectie Ruimte voor de Rivier). Rondleidingen In het informatiecentrum krijgt u specifieke informatie over de hoogwatergeul en algemene informatie over het project Ruimte voor de Rivier. Ook wordt u geïnformeerd over de Kaderrichtlijn Water en het programma Stroomlijn. Op basis van deze programma s worden namelijk ook maatregelen langs de IJssel uitgevoerd. Tijdens de aanleg van de geul worden er rondleidingen gegeven voor groepen belangstellenden. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij de coördinator, mevrouw Vicky Tol van het Waterschap Vallei en Veluwe, tel , OPEN DAG Op zaterdag 30 november a.s. wordt van uur tot uur een OPEN DAG in het nieuwe informatiecentrum georganiseerd. U bent er van harte welkom! Er wordt continu een film gedraaid over de hoogwatergeul en er is een permanente tentoonstelling met foto s met als thema Ode aan de Streek. Er zijn rondleidingen en mensen van het projectkantoor Hoogwatergeul en van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden

8 Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier De hoogwatergeul is onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma - dat uit meer dan dertig maatregelen bestaat - werken regio en rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Omdat burgers, bedrijven en organisaties op diverse manieren schade kunnen lijden als gevolg van de realisatie van deze maatregelen, is hiervoor een speciaal schadeloket ingericht. Schadeloket - Procedure Nu het Rijksinpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn, kunt u uw verzoek om schadevergoeding indienen bij het landelijk schadeloket van Ruimte voor de Rivier. Via dit loket zijn speciale schadeformulieren verkrijgbaar. Het schadeloket behandelt vervolgens uw schadeverzoek. Het heeft een onafhankelijke commissie benoemd die een advies zal geven over het door u ingediende verzoek. Daarna zal de minister van Infrastructuur & Milieu een besluit erover nemen. Voorbeelden van schadeverzoeken Onderstaand een tweetal voorbeelden van schadeverzoeken die door het schadeloket worden behandeld: Planschade Vlakbij een woning wordt een dijk aangelegd waar voorheen geen dijk mogelijk was. Door de aanleg van de dijk ontstaat verlies van uitzicht en privacy. Hierdoor kan de waarde van een woning dalen. Nadeelcompensatie Tijdens werkzaamheden kan een weg tijdelijk worden afgesloten waardoor een bedrijf minder goed bereikbaar is. Klanten blijven weg en een ondernemer kan daardoor inkomensschade lijden. Contact Wilt u meer weten over het indienen van een verzoek om schadevergoeding? Of wilt u meteen een schadeformulier downloaden? Kijk dan op loket/schadeloket. U kunt ook telefonisch of per post contact opnemen met het schadeloket via: Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Postbus MC Utrecht tel Benieuwd naar de voortgang van het project hoogwatergeul? Kijk dan op de website van de aannemer: De Combinatie IJsselweide gaat vanaf nu tot de zomer van 2017 het project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld realiseren. Het is een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie speelt Witteveen+Bos een ondersteunende rol. Via de site van IJsselweide kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Naast actuele informatie over de uitvoering van het project, vindt u op de site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en een globale uitvoeringsplanning

9 Planning hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Planning vanaf juli juli 2013 Aannemer bekend Augustus 2013 Werkzaamheden hoogspanningsmasten TenneT t/m najaar 2014 Najaar 2013 Infocentrum in gemaal Veluwe gereed Najaar 2013 Werkzaamheden kabels en leidingen nutsvoorzieningen (water, gas, drukriool, stroomvoorziening, t/m voorjaar 2014 RTV en internet) Eind 2013 Voorbereidende werkzaamheden aannemer; o.a. ontwerpwerkzaamheden, maatregelen fauna, bouw tijdelijke huisvesting aannemer Vanaf april 2014 Verleggen leiding Gasunie Juli 2014 Aanleg laad- en loswal en aanleg bouwwegen Werkzaamheden o.a. dijken, bruggen, inlaten en gemalen 2016 Geul gereed voor gebruik 2017 Afrondende werkzaamheden (o.a. opruimen van alle tijdelijke voorzieningen en infrastructuur) Contact Met uw reacties kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het projectkantoor: Veesserenkweg LK Veessen T (0578) E Colofon Dit is een uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde en Ruimte voor de Rivier. Het waterschap is realisator van het project Veessen-Wapenveld.

Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische

Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische NR 1 APRIL 2014 Nieuwe fietsroute Wapenveld: Fietstocht langs prachtige cultuurhistorische plekjes Meer bekendheid geven aan het project hoogwatergeul Informatiecentrum hoogwatergeul nodigt u uit Voorbereidende

Nadere informatie

NR 20 januari 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

NR 20 januari 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld NR 20 januari 2013 Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Inhoud 2013 Het jaar waarin het echt gaat beginnen Rijksinpassingsplan 3 Rijksinpassingsplan 4 Animatiefilm hoogwatergeul Gebiedsontwikkeling vordert

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken Informatiebrochure regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken in het kader van de realisatie van de PKB Ruimte voor de Rivier Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verzoek om schadevergoeding 3.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010 Veessen-Wapenveld Informatieavond grondverwerving 30 november 2010 Onderwerpen Stand van zaken Project Veessen-Wapenveld in relatie tot grondverwerving Grondverwerving en inzet ruilgrond Aanpak grondverwerving

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 9 september 2009 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met schade

Zorgvuldig omgaan met schade Zorgvuldig omgaan met schade Dijkverbetering Hagestein Opheusden sterke dijken schoon water Het kán gebeuren... Dijkverbeteringsprojecten zijn ingrijpend. Daarom kan de omgeving schade ondervinden van

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten langs de Eem Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten Doel informatiebijeenkomst Bewoners informeren over de 19.30 uur presentaties Uitvoering natuurinrichting plenair Mogelijkheid om vragen te stellen

Nadere informatie

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer 45339 Documentnummer: 45118 autorisatie naam paraaf datum

Nadere informatie

Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454

Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454 Besprekingsverslag Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 februari 2009 255454 Plaats bespreking Veessen Aanwezig O. de Kuijer en J. Bouman (beide projectteam), R. Raaijmakers, H. Veenenbos, F. Visser

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN D151873397 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is dhr. W. van de Lest. Onderwerp

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Doel bijeenkomst 11 april 2013

Doel bijeenkomst 11 april 2013 Doel bijeenkomst 11 april 2013 Informatie over de aanleg van transportleidingen voor stadsverwarming vanaf ARN naar het Waalfront en de Waalsprong Uitvoeringsperiode oktober 2013 september 2014 Overlast

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

Ecologen gaan zorgvuldig om met beschermde planten en dieren

Ecologen gaan zorgvuldig om met beschermde planten en dieren NR 4 APRIL 2015 Landmeter Marien van Rodijnen: Zo n groot project maak je niet dagelijks mee! Betrokken ondernemer Lowie Marskamp: Ik ben er trots op dat ik mag meewerken aan de geul Ecologen gaan zorgvuldig

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 10 december 2009 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied

Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Archeologisch onderzoek in het gebied van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Al in de Bronstijd leefden er mensen in het gebied Om de dorpen en steden langs de IJssel te

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar.

Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar. Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009 Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar. Vrijdag 26 juni (21:00 uur) tot maandag 24 augustus (06:00 uur) De landelijke Tunnelwet stelt veiligheidseisen aan de

Nadere informatie

Huidige situatie. Heeft niet langer de voorkeur. Meer ruimte voor de rivier

Huidige situatie. Heeft niet langer de voorkeur. Meer ruimte voor de rivier Ruimte voor de Rivier Leonie de Jong Procesmanager vastgoed RvR Joost van der Poel Secretaris schadeloket RvR Seminar VVOR, Schadevergoedingsregeling in de Waterwet Inhoud ~ Programma Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 050-Dijkverbetering ZuidelijkeRandmeren_000x000.indd 5-09-5 0:56 NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Traject Westdijk-Eemdijk noord Nieuws Project WEN Voor meer informatie

Nadere informatie

De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen.

De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen. De koffie, thee en fris staan gereed; Wilt u s.v.p. de presentielijst invullen. Uitvoeringsplan reconstructie Grijzegrubben Presentatie aan bewoners Vrijdag 25 mei 2012 Voorstelronde aanwezigen Funs Pluijmaekers:

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Liander werkt aan uw energie

Liander werkt aan uw energie Liander werkt aan uw energie Spaarndam-West in uitvoering Vervangen hoofdleidingen en huisaansluitingen gas en elektra Projectmanager Cock Baltissen vs 4.0 sep 2014 Programma Welkom Doel bewonersavond

Nadere informatie

hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 Het is geen overtocht, maar een minicruise!

hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 Het is geen overtocht, maar een minicruise! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Flod: the happy way of living & coffee! Het is geen overtocht, maar een minicruise! Hoogwatergeul

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Fiches deelprojecten. Bijlage 3 bij het Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld 074935425:A. Blad: 1/82

Fiches deelprojecten. Bijlage 3 bij het Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld 074935425:A. Blad: 1/82 Fiches deelprojecten Bijlage 3 bij het Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld 074935425:A 1/82 BIJLAGE 3 bij het Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld Inhoudsopgave F1 Fietsverbinding Broekstraat-De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Versie 1 Opdrachtgever Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB Goor T 0547 26 35 15 F 0547 26 33 15 E info@eelerwoude.nl

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Notitie Samenhang RvRmaatregelen rond Zwolle en Kampen 20 mei 2010 Samenvatting In deze notitie wordt de relatie en samenhang tussen de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Verruiming Julianakanaal

Verruiming Julianakanaal Verruiming Julianakanaal Toelichting voor de bewoners van de gemeente Stein De Vries & van de Wiel Kust- & Oeverwerken Fred Doodeman (omgevingsmanager) 30 oktober 2013 Inhoud Voorstellen De Vries & van

Nadere informatie

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135 Graag informeren wij u over de start van de saneringswerkzaamheden bij de dakrand van uw flat aan de Stanleylaan 17 t/m 135. Medewerkers van Mitros hebben u begin deze week gebeld om u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding BEDRIJF Aanvraag om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3 COLOFON Opdrachtgever Project : Waterschap Rivierenland : Rivierverruiming Munnikenland Contractnummer : 110264 Status : Definitief Datum : 05-07-2013 Opsteller : D J Timmer Versie Omschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Nieuwsbrief Nummer 9 November 2013 Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Inhoud Nieuwe Zuid-Willemsvaart gaat Máximakanaal heten Fietsers profiteren van opwaardering kanaal Weinig overlast door goede

Nadere informatie

Project: Nieuw Hydepark

Project: Nieuw Hydepark 6 Project: Nieuw Hydepark 4e Voortgangsrapportage juni t/m augustus 2014 Kleine Synode 19 september 2014 OZ 14-14 11 september 2014 Bestuur Dienstenorganisatie 6 Pagina 3 van 6 Inhoud Inleiding 4 Projectkaders

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail Robert Bos info@poortvanbunnik.nl

Nadere informatie

15 juni 2015. Start bouw nieuwe entrees Vredenburgplein en Stationsplein Oost

15 juni 2015. Start bouw nieuwe entrees Vredenburgplein en Stationsplein Oost 15 juni 2015 Start bouw nieuwe entrees Vredenburgplein en Stationsplein Oost Binnenkort starten we met de bouw van de nieuwe entrees van Hoog Catharijne aan zowel het Vredenburgplein (het Entreegebouw)

Nadere informatie

Met dit van de. Beleidsrege. voor de Rivier. Dit formulier dient. vragen. formulier te. Vergeet u niet het. U kunt. Ruimte.

Met dit van de. Beleidsrege. voor de Rivier. Dit formulier dient. vragen. formulier te. Vergeet u niet het. U kunt. Ruimte. Onderwerp Aanvraag om schadevergoeding - particulieren Programmabureau Ruimte Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht Postbus 24103 3502 MC Utrecht T 088-7972900 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon mr. Joost

Nadere informatie

Nummer 29 november 2014

Nummer 29 november 2014 Nummer 29 november 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer de behandeling van het eenrichtingsverkeer in de gemeenteraad.

Nadere informatie

hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 Het is geen overtocht, maar een minicruise!

hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 Het is geen overtocht, maar een minicruise! Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 2016-2017 hoogwater IJssel naar een lager peil gebied naar een hoger plan! Flod: the happy way of living & coffee! Het is geen overtocht, maar een minicruise! Hoogwatergeul

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Waterveiligheid Kampereilanden

Waterveiligheid Kampereilanden Waterveiligheid Kampereilanden Op de Kampereilanden werken wij samen aan de waterveiligheid. Waterschap Groot Salland legt, met een bijdrage van de provincie Overijssel, een robuuste dijk aan langs het

Nadere informatie

Informatiebrochure. IJssel. gebied. Veessen-Wapenveld. naar een lager peil, naar een hoger plan

Informatiebrochure. IJssel. gebied. Veessen-Wapenveld. naar een lager peil, naar een hoger plan Informatiebrochure Veessen-Wapenveld Prachtig bedrijf middenin de uiterwaarden van de IJssel Pag. 6 IJssel naar een lager peil, gebied naar een hoger plan Genoeg mogelijkheden voor vissers in deze prachtige

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 OPDRACHTGEVER: De Jong Beheer BV Dok 11 3371 EX Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon: de heer P. de Jong ADVIESBUREAU:

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

BIJLAGE 18 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN

BIJLAGE 18 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN BIJLAGE 18 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP3 VW TM NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN PROVINCIE GELDERLAND SNIP-CODE:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Laakkades moeten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat

Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat Overig Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 juli

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

Schade bij Kustwerk Katwijk

Schade bij Kustwerk Katwijk Schade bij Kustwerk Katwijk In het najaar van 2013 willen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk starten met Kustwerk Katwijk: de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage. De projectorganisatie

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

Eigenaar/beheerder traject percentage sluizen/bruggen/dammen

Eigenaar/beheerder traject percentage sluizen/bruggen/dammen Stichting Apeldoorns Kanaal Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal Stand van zaken Datum: 1 juli 2014 Overzicht kanaaltrajecten en kunstwerken Vaarwegbeheerders: Rijkswaterstaat (monding IJssel in Hattem tot

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel HOV2 Nuenen Inhoud/ programma 16:30 17:15 uur plenaire presentatie: Voorstellen Rasenberg Uitvoering: fasering, bereikbaarheid en doorlooptijden Hoe hinder voorkomen Communicatie 17:15 18:00 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 13 september 2010 Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 15 maart 2016 Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neerijnen Activiteit : Duurzaambeheer- Stroomlijn Crobsche Waard

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen

Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen Reconstructie Oude Akerstraat Bemelen Maandag 14 september 2015 is BLM Wegenbouw gestart met de reconstructie van de Oude Akerstraat in Bemelen. Het project wordt opgeleverd voor 31 december 2015. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits OV SAAL Special

Nieuwsflits OV SAAL Special Special, juli 2013 Nieuwsflits OV SAAL Special In deze Nieuwsflits Special laten wij u zien hoe de aanleg van het zogenoemde palenmatras in zijn werk gaat. Dit palenmatras wordt aangelegd om de slappe

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015 Noorderwarmte Project informatie April 2015 Inhoud Overzicht tracé project Noorderwarmte Feiten en cijfers Werkzaamheden TT Vasumweg Vanaf Meteorenweg tot aan Hardwareweg Vanaf Toetsenbordweg tot aan Hardwareweg

Nadere informatie

Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer KIS

Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer KIS Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer KIS (CDVM) Informatie bijeenkomst januari 2014 Kees Scheer / Marco van Leeuwen Onderwerpen presentatie Onderwerpen presentatie 1. Wat is er al gedaan?? 2.

Nadere informatie