INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide"

Transcriptie

1 INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

2 2 INHOUD 1. INLEIDING CONCLUSIES BEANTWOORDING INSPRAAKREACTIES THEMA GELUID ALGEMEEN... 6 Geluidsbelasting... 6 De geluidsberekeningen... 7 Geluidsoverlast en handhaving THEMA GELUID CUMULATIE THEMA GELUID NULMETING... 9 Methode van nulmeting... 9 Meetwaarden Keuze locaties meetpunten nulmeting Overige inspraakreacties THEMA SLAGSCHADUW THEMA ECOLOGIE THEMA LANDSCHAP THEMA GEZONDHEID THEMA NUT EN NOODZAAK Locatiekeuze Lage Weide Alternatieve technieken THEMA EXTERNE VEILIGHEID THEMA FINANCIEEL THEMA MKBA Nut, noodzaak en financiële haalbaarheid windmolenplan Werkgelegenheid, bestedingen, emissiereductie en voorzieningszekerheid Inputgegevens MKBA en financiële aannames Alternatieven in MKBA en schaalniveau Waarde onroerend goed en hinder omwonenden THEMA OVERIG... 47

3 3 1. Inleiding De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide onderzoeken. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of een windmolenpark op Lage Weide realiseerbaar is en moet als het antwoord op die vraag "ja" kan zijn - leiden tot het voorstel voor een voorkeursvariant, die wordt vastgelegd in een ontwerpstructuurvisie. De gemeenteraad wordt vervolgens in september 2013 een besluit gevraagd óf, waar en onder welke voorwaarden windenergie op Lage Weide kan. De aanpak van het onderzoek staat beschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA. De notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER gaat over de wijze waarop milieu- en landschappelijke effecten worden onderzocht. In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) worden alle huidige en toekomstige maatschappelijke effecten tegen elkaar afgewogen. De effecten worden - waar mogelijk - in geld uitgedrukt. Belanghebbenden konden van 1 november tot 12 december 2012 inspreken op de aanpak van de twee onderzoeken die de gemeente laat doen. In totaal hebben wij 404 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben wij in hoofdstuk 3 gebundeld per thema, samengevat en van commentaar voorzien. Wanneer de inspraakreactie aanleiding geeft tot aanpassing van de aanpak, is dit aangegeven in de conclusie per onderwerp. De conclusies hebben wij gebundeld in hoofdstuk 2. Elke inspraakreactie heeft een nummer gekregen. Als bijlage 1 bij de Nota van Inspraak zijn de inspraakreacties van (belangen)organisaties integraal opgenomen. In bijlage 2 staan alle geanonimiseerde zienswijzen met inspraaknummer.

4 4 2. Conclusies Veel van de insprekers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening over een eventueel windmolenpark kenbaar te maken. Daarnaast stelden zij vragen over de wijze van onderzoek en verzoeken om aandacht aan specifieke aspecten te besteden. In reactie op deze vragen geeft de gemeente vaak een korte toelichting over de methode van onderzoek en de wijze van besluitvorming. Een aantal inspraakreacties heeft geleid tot aanvullingen op de Notitie voor reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie voor de MKBA. Deze aanvullingen staan onderstaand per thema samengevat. Geluid Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt aanvullend op de notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER ook de (toekomstige) opwaardering van de N230 meegenomen bij het onderzoek naar de cumulatieve effecten. Mede op basis van advies van de GG&GD wordt in de MER onderzoek opgenomen naar laagfrequent geluid. Dit wordt getoetst aan de Deense norm voor laag frequent geluid. Er worden geluidsmetingen gedaan om het al aanwezige laagfrequente geluid vast te stellen. Slagschaduw De inspraakreacties over het onderwerp slagschaduw resulteren niet in aanpassingen van de notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER. Ecologie De inspraakreacties over het onderwerp ecologie resulteren niet in aanpassingen van de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER. Landschap De inspraakreacties resulteren niet in een wijziging van dit onderdeel in de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER aangezien dit zeer beknopt is. In paragraaf wordt verwezen naar het beoordelingskader opgesteld door ROM3D als leidraad voor het onderzoek. In reactie op de verschillende zienswijzen hebben wij beschreven hoe we het onderzoek uitvoeren. Specifieke punten zijn: De zichtbaarheid vanuit het Groene Hart wordt onderzocht in de MER en met name de invloed die de verschillende opstellingen hebben op de beleving van de openheid van het landschap en de skyline van de stad Utrecht. Ook wordt Slot Zuilen meegenomen in de visualisaties. Dit is nagenoeg hetzelfde standpunt als Oud Zuilen. De gemeente neemt erfgoed expliciet als aandachtspunt op in de beoordeling van de alternatieven. Naast Oud Zuilen besteden wij aandacht aan de invloed op Elinkwijk en de Lessepsbuurt, die beschermd stadsgezicht zijn. Bij de foto s zal de locatie van foto, afstand tot windturbine en hoogte van windturbine worden vermeld. Gezondheid De inspraakreacties resulteren in de volgende wijzigingen van dit onderdeel in de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER. De MER gaat aanvullend in op eventuele gezondheidseffecten voor werknemers van Lage Weide. Over de noodzaak van een evaluatie voor structurele gezondheidseffecten wint de gemeente advies in. Nut en noodzaak De inspraakreacties over het onderwerp nut en noodzaak resulteren niet in aanpassingen van de startnotities.

5 5 Externe veiligheid Inspraakreacties geven aanleiding om Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER op een aantal punten aan te vullen. Naast geprojecteerde risicobronnen nemen wij de geprojecteerde (beperkt) kwetsbare bestemmingen op in het veiligheidsonderzoek. De risico's van eventuele ijsafzetting op de wieken zijn bekend. De MER en de structuurvisie besteden daar aandacht aan en beschrijven hoe benodigde maatregelen worden geborgd. Financieel Inspraakreacties geven geen aanleiding aan de startnotitie voor de MKBA aan te passen. MKBA In de reactie van de gemeente is een verdere duiding gegeven van de startnotitie voor de MKBA. De volgende aspecten wordt aanvullend op de startnotitie meegenomen: Op dit moment worden windmetingen uitgevoerd op de locatie Lage Weide. Als deze metingen aanleiding geven tot aanpassingen van de aannames in de MKBA over de opbrengsten (inschatting van vollasturen) zal dit gebeuren. De CO2-reductie wordt in de MKBA (net als in MER) berekend op basis van de gemiddelde elektriciteitsmix in Nederland. De MKBA vergelijkt het windmolenpark met de situatie dat er geen windmolens komen en de situatie dat een vergelijkbare hoeveelheid elektriciteit met zonnepanelen wordt opgewekt. De MKBA geeft een doorkijk naar effecten op nationaal niveau, waarin SDE subsidies netto geen baten zijn maar een overdracht. Dat biedt voor de gemeentelijke besluitvorming inzicht in de vraag hoe effecten op nationaal schaalniveau uitpakken. De mogelijke waardedaling van bedrijven, kantoren, monumenten, winkels en sociale huurwoningen (los van het woongenot van de huurders) worden mede kwalitatief gewaardeerd. Voor de beoordeling van waardedaling van onroerend goed maken wij gebruik van zowel buitenlandse onderzoeken en Nederlands onderzoek naar verschillen in waardering van omgevingskwaliteit tussen huurders en kopers. Daarnaast doen wij kwalitatief onderzoek onder makelaars. Overig De gemeente licht naar aanleiding van de inspraakreacties in dit onderdeel het proces en de keuzes daarin toe. De inspraakreacties geven geen aanleiding aan de startnotitie voor de MKBA aan te passen.

6 6 3. Beantwoording inspraakreacties 3.1 Thema geluid algemeen Geluidsbelasting Insprekers: Industrievereniging g Lage Weide, Buren van Lage Weide, Natuur en Milieu federatie Utrecht, 1, 2, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 46, 55, 62, 65, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 82, 83, 86, 90, 92, 93, 95, 101, 103, 104, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 131, 1, 132, 134, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 183, 184, 194, 197, 201, 204, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 234, 235, 238, 240,, 243, 245, 247, 249, 253, 254, 255, 258, 260, 266, 267, 268, 272, 274, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 286, 291, 292, 299, 303, 304, 307, 314, 320, 325, 327, 328, 331, 333, 334, 335, 342, 346, 347, 349, 353, 358, 368, 376, 379, 385, 386, 387, 389, 390, 394, 403 Een inspreker vraagt of windturbines lawaai maken. Veel insprekers maken zich zorgen over geluidsoverlast, een aantal insprekers met name over nachtrust. Een inspreker vraagt wat de concrete hinder die aan de in het gebied verblijvende personen zal worden toegebracht in de vorm van geluid. Een inspreker vindt dat er maximaal één windturbine geplaatst mag worden vanwege geluidsoverlast en het effect daarvan op de (nacht)rust van kinderen. Sommige insprekers zijn van mening dat de windturbines niet geplaatst mogen worden vanwege de geluidsoverlast. Een inspreker vraagt wat er bedoeld wordt met voldoende afstand tot woonbebouwing. Inspreker geeft aan dat laagfrequent geluid ver reikt en in huizen doordringt. Geluidsisolatie helpt niet. Inspreker is van mening dat het plan ondoordacht is aangezien er een geluidswal voor Leidsche Rijn is geplaatst terwijl er vervolgens nieuwe geluidsbronnen worden gecreëerd. Inspreker geeft aan dat RIVM meldt dat windenergiegeluid al vanaf 29 db ernstige hinder veroorzaakt en vraagt of de geluidsnorm hierop dient te worden aangepast. Inspreker vraagt waarom de gemeente de 47 Lden norm volgt. De norm laat geen handhaving toe, want is een gemiddelde. Waarom stelt de gemeente geen aanvullende scherpere eisen aan de maximale geluidsproductie? Inspreker vraagt wat het effect van het seizoen is op het geluid (wel/geen bladeren). Een andere inspreker vraagt wat de draagwijdte van geluid over water is en of de 500 meter grens dan voldoende is. Windturbines maken geluid. Het geluid zal in de omgeving soms hoorbaar zijn. Of dit als "lawaai" (=ongewenst geluid) moet worden beschouwd, is deels persoonsafhankelijk. Met dosis-effectrelaties zal een statistische uitspraak worden gedaan over het aantal mensen dat het geluid als hinderlijk ervaart. In de MER wordt de geluidbelasting op omliggende woningen onderzocht en gerapporteerd. In het onderzoek wordt apart gekeken naar het nachtelijk geluid en er wordt onderzocht welk effect dit kan hebben op de slaapverstoring. De afstand tussen de windmolens en woonbebouwing moet groot genoeg zijn om te voldoen aan de geluidsnormen en eventuele aanvullende voorwaarden. Het klopt dat laagfrequent geluid verder reikt en minder wordt geïsoleerd dan hogere frequenties. Daarom besteedt de MER apart aandacht aan dit aspect. Het RIVM schrijft dit inderdaad in haar rapport Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. Maar ze geeft daarna direct aan dat "wel mag verwacht worden dat bij lagere niveaus dan 40 db alleen ernstige hinder optreedt onder zeer ongunstige omstandigheden, zoals (schijnbaar) windstille zomeravonden of bij bepaalde windrichtingen". Dit is precies het doel van de nulmeting om te

7 7 achterhalen onder welke omstandigheden het omgevingsgeluid zo laag is dat het geluid van windturbines moet worden beperkt. De 47 db Lden norm is een landelijke norm en vormt daarom het eerste toetsingskader. Aanvullend kunnen er voorschriften worden opgelegd die afhankelijk zijn van het achtergrondniveau. Dat is dan geen jaargemiddeld. De gemeente zal als dat nodig is wel degelijk scherpere eisen stellen. Uit de nulmeting moet blijken of aanvullende eisen noodzakelijk zijn om (extra) hinder te voorkomen. Wanneer er bladeren aan de bomen zitten kan het achtergrondgeluid door bladgeruis op sommige locaties inderdaad wat hoger liggen. Daarom wordt de nulmeting ook in de herfst- en winterperiode uitgevoerd zodat het laagste achtergrondniveau kan worden bepaald. De draagwijdte van geluid kan afhangen van de bodemgesteldheid. Bij een akoestisch zachte bodem (bijvoorbeeld gras) treedt er enige demping op. Bij een "harde bodem" (wegdekverharding of water) is deze demping minder en is er meer reflectie. Het geluid draagt dan verder. De bodemgesteldheid wordt in de berekeningen meegenomen. De geluidsberekeningen Insprekers: Dorpscommissie Oud-Zuilen, 5, 6, 17, 21, 27, 30, 33, 34, 38, 44, 61, 90, 100, 107, 303, 304, 343, 377, 403 Verschillende insprekers hebben vragen of opmerkingen bij de geluidsberekeningen. Sommige insprekers verzoeken tot het berekenen van de piekbelasting en dus niet alleen het jaargemiddelde. Een inspreker geeft aan dat er uitgegaan moet worden van verschillende windrichtingen en niet alleen van de gemiddelde windrichting. Insprekers vragen welk geluidsmodel gebruikt wordt voor de berekeningen, welke uitgangspunten worden gebruikt voor de geluidsproductie van de windturbines, of de windturbines afzonderlijk als puntbron worden meegenomen, en of alle varianten op geluidsbelasting worden onderzocht. Insprekers zijn van mening dat ook gekeken moet worden naar het aantal gehinderden, de resonantie tussen de woningen, het effect van geluid en infrageluid. Daarnaast vinden insprekers dat er, naast de geluidssterkte, ook met het geluidstype rekening gehouden moet worden. Een aantal insprekers verzoekt dat de nacht in het geluidsonderzoek wordt gedefinieerd als de periode van 21:00 tot 8:00 uur. Inspreker geeft aan dat er tijdens een informatieavond is gesproken over 4 stille nachtelijke uren. Inspreker geeft aan dat de contouren van de nacht moeten worden uitgebreid en bewaakt vanwege een aanbevolen nachtrust van 8 uur. Inspreker is van mening dat laagfrequent geluid meegenomen moet worden in de metingen. Een andere inspreker geeft aan dat laagfrequent geluid over een periode van 1 jaar en cumulatief met andere bronnen onderzocht dient te worden. Een aantal insprekers verzoekt de gemeente om professor Berkhout om zijn mening te vragen over de gehanteerde meetmethoden. Het jaargemiddelde wordt berekend om te toetsen of een windmolenpark aan de wettelijk eisen kan voldoen. Daarnaast zal ook de piekbelasting worden berekend en vergeleken met de resultaten van de nulmeting. Daaruit zal volgen of er situaties zijn waarbij aanvullende eisen (terug regelen of zelfs stilstand) moeten worden opgelegd. De berekeningen gaan uit van verschillende windrichtingen om een vergelijk te kunnen maken met het achtergrondniveau bij de woningen. De berekeningen vinden plaats aan de hand van de voorgeschreven rekenmethode Reken en meetvoorschrift windturbines (bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Bij de berekeningen gaan we uit van de geluidsemissies die fabrikanten opgeven. Deze

8 8 worden gegarandeerd door de fabrikanten. Daarbij wordt een veiligheidsmarge gehanteerd. In de MER wordt voor een groot aantal varianten de geluidsbelasting onderzocht. Met reflecties wordt in de berekeningen rekening gehouden. Resonanties, het meetrillen van gebouwen en constructies, doen zich in de regel niet voor bij breedbandig geluid zoals van windturbines. De MER maakt het effect van het totale breedbandige geluid en het laagfrequente deel van het geluid inzichtelijk voor verschillende locaties. Aan de hand van de berekeningen kan een uitspraak worden gedaan over het aantal gehinderden. Windturbinegeluid wordt over het algemeen als hinderlijker ervaren dan bijvoorbeeld het geluid van wegverkeer. De normering houdt hier rekening mee. Vanwege het bijzondere geluidstype wordt daarom onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn om de hinder te beperken. De nacht wordt, conform wettelijke regels voor geluidonderzoek en normering, gedefinieerd als de periode tussen uur en 7.00 uur. Er worden aparte metingen gedaan aan het laagfrequent geluid. Een periode van enkele maanden is voldoende representatief om een beeld te krijgen van het laagfrequent geluid in de omgeving. De metingen en de berekeningen worden uitgevoerd door externe adviesbureaus. De geluidsdeskundigen van de gemeente en de GG&GD hebben supervisie. De gemeente ziet geen reden om andere of meer deskundigen in te schakelen. Geluidsoverlast en handhaving Insprekers: Industrievereniging Lage Weide, Buren van Lage Weide, 43, 45, 53, 351, 376, 378 Insprekers verzoeken om geen extra geluidbelasting toe te laten op en rond Lage Weide. Andere insprekers vragen wat er gebeurt als de windturbines meer geluid maken dan verwacht en welk percentage van gehinderden de gemeente acceptabel vindt. Inspreker is van mening dat de geluidsbelasting van windturbines op de gevels van zelfstandige en niet zelfstandige kantoren niet meer dan 50 db(a) mag bedragen. Inspreker is van mening dat ook na plaatsing de geluidseffecten onderzocht moeten worden wat resulteert in maatregelen indien de norm overschreden wordt. Zo wordt er door een aantal insprekers gevraagd of bepleit dat er een meldpunt komt om na een melding van overlast ervoor te zorgen dat de windturbines direct stil worden gezet. Insprekers vragen wat er verstaan wordt onder mitigerende maatregelen en hoe de gemeente voorkomt dat er hinder plaatsvindt vanwege laagfrequent geluid? In de MER wordt onderzocht in welke mate de windturbines bijdragen aan een hoorbare toename van het geluid in de omgeving van Lage Weide. Als de windturbines meer geluid maken dan toegestaan, dienen deze te worden terug geregeld (langzamer draaien) of zelfs tijdelijk stil te worden gezet. De onderzoeken moeten voor verschillende varianten uitwijzen welke hinder te verwachten is. Het is aan de gemeenteraad om af te wegen wat acceptabel is. Voor kantoren gelden geen wettelijk normen. Wel besteedt het gezondheidsadvies aandacht aan eventuele effecten voor werknemers. Indien hier aanleiding voor is, voeren wij in het kader van de handhaving een geluidsmeting uit, waarna we zo nodig aanvullende maatregelen opleggen. De effecten van beperkende (mitigerende) maatregelen worden in de MER onderzocht en maken deel uit van de eventuele vergunningverlening voor de windturbines. Geluidoverlast kan worden gemeld bij de reeds bestaande mogelijkheden. De klacht wordt onderzocht en als de opgelegde normen worden overschreden leggen wij aanvullende maatregelen op: één of meerdere windturbines moeten met lager toerental draaien of in bepaalde gevoelige perioden stil worden gezet.

9 9 In de MER zal onderzoek worden uitgevoerd naar laagfrequent geluid. Daarom worden er geluidsmetingen gedaan om het al aanwezige laagfrequente geluid vast te stellen. Bij de afweging voor het aantal en de locaties van de windturbines is hinder door laagfrequent geluid een belangrijk aspect. 3.2 Thema geluid cumulatie Insprekers: Industrievereniging Lage Weide, 5, 6, 17, 21, 27, 30, 33, 34, 44, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 75, 79, 110, 113, 120, 351, 377 Een aantal insprekers hebben vragen of bezwaren bij het windproject aangezien deze tot geluidsoverlast kan leiden bovenop al bestaande geluidsbelasting. Insprekers geven aan dat de onderzoeken ook de cumulatie met andere geluidsbronnen (totaal van alle geluidsbronnen) moeten berekenen. Zo geeft een aantal insprekers aan dat het onderzoek ten onrechte geen rekening houdt met cumulatieve effecten van toekomstige ontwikkelingen zoals de geplande biomassacentrale. Een andere inspreker is van mening dat voor de wijk Opbuuren. Buiten de cumulatieve geluidseffecten van de voorgenomen opwaardering van de N230 ook meegenomen moet worden. Een inspreker vraagt of het klopt dat wanneer gegevens missen er geen berekening wordt uitgevoerd betreffende cumulatie. Inspreker is van mening dat voorkomen moet worden dat klachten van omwonenden betreffende totale geluidsbelasting van industrie en turbines gecompenseerd worden in de milieuruimte die bedrijven nu nog hebben. In het MER-onderzoek wordt de cumulatie van het plan met industrie- weg- en railverkeersgeluid berekend. In de berekeningen wordt rekening gehouden met de totale geluidsbelasting van de industrie op Lage Weide. Deze dient gezamenlijk binnen een grenswaarde van 55 db(a) te blijven. Deze grenswaarde heeft de Provincie Utrecht vastgesteld. Die eis geldt ook bij de beoordeling van de biomassacentrale. De opwaardering van de N230 zal in het onderzoek worden meegenomen. De berekeningen van de cumulatie van geluid worden uitgevoerd met de gegevens van industrie-, (vaar)weg- en railverkeersgeluid. De windturbines worden apart getoetst, maar de MER beoordeelt de cumulatie van het geluid van windturbines en industrie samen. 3.3 Thema geluid nulmeting Methode van nulmeting Insprekers: Stichting Milieugroep Zuilen, Wijkcommissie Boomstede, 14, 26, 44, 61,, 138, 293, 358, 376, 377, 394 Ook over de nulmeting zijn verschillende inspraakreacties binnengekomen. Insprekers hebben vernomen dat de nulmeting al is begonnen en vragen zich af waarom de inspraakprocedure niet wordt afgewacht. Een aantal insprekers vraagt wat de bedoeling is van de nulmeting. Anderen zijn bezorgd over meer geluidsoverlast. De gemeente geeft aan dat het huidige niveau (L95-norm) niet overschreden wordt terwijl volgens de inspreker dit niet kan: 2 gelijke geluidsbronnen verdubbelen de intensiteit (ca. 3 db hoger). Een inspreker geeft aan dat windturbinegeluid zich slecht laat maskeren door omgevingsgeluid en dat het doel van de nulmeting daarom onduidelijk is.

10 10 Meerdere insprekers hebben vragen en opmerkingen bij de duur van de nulmeting. Zo wordt door insprekers aangegeven dat met de duur van de nulmeting (3 maanden) onvoldoende rekening wordt gehouden met weersseizoen en tijd specifieke overlast en pleit voor een periode van 1 jaar. Inspreker vraagt of temperatuur effect heeft op geluid (hoe ver het draagt) en of in de nulmeting hiervoor gecorrigeerd wordt. Volgens insprekers moeten weersomstandigheden als neerslag en temperatuurverschillen meegenomen worden vanwege de invloed op de geluidwaarden evenals het toenemende gebruik van gemotoriseerd vervoer in de winter. Inspreker pleit ervoor om de geluidsmetingen een permanent karakter te geven zodat ook over een langere periode beoordeeld kan worden hoe het geluidsniveau zich ontwikkelt. Een inspreker vraagt zich af hoe het toepassen van stiller asfalt op de Amsterdamsestraatweg wordt meegenomen in de nulmeting. Insprekers vragen of de resultaten van de nulmeting getoetst worden aan wettelijke normen. Een aantal insprekers geeft aan dat er onterecht geen voorwaarden zijn opgesteld waaraan de uitkomsten getoetst worden. Een inspreker geeft aan dat de nulmeting een beeld geeft van het huidige geluidsniveau terwijl deze in de toekomst waarschijnlijk afneemt. Andere insprekers geven aan dat de nulmeting een aantal plannen onterecht niet meeneemt: verkeerstromen als gevolg van Leidsche Rijn Centrum, verhoging snelheid A2 waaronder Leidsche Rijntunnel, meer bedrijfsvloeroppervlakte Lage Weide. Volgens insprekers dient er expliciet onderzoek gedaan te worden naar de herkomst en richting van de diverse geluidsbronnen en het afzonderlijke en cumulatieve effect. De onderzoeksgegevens dienen kenbaar gemaakt te worden. Inspreker geeft aan dat er in de notitie Reikwijdte en Detailniveau niks staat over het geluidsniveau in huis en dat dit niet getoetst wordt aan wettelijke normen. Een inspreker maakt zich zorgen om de methode van de nulmeting aangezien de gebruikte gegevens en aannames nauwelijks te controleren zijn. Inspreker geeft aan dat in het kader van de snelwegverbreding is aangegeven dat een adequate geluidmeting niet mogelijk is, rekening houdend met seizoenen en lokaal klimaat; waarom kan het nu wel? De bedoeling van de nulmeting is het bepalen van het achtergrondniveau per windrichting en windsnelheid. Deze waarden worden gebruikt om eventuele aanvullende voorwaarden aan de geluidsemissie van eventuele windmolens te stellen om daarmee hinder te beheersen. We gebruiken de metingen om aanvullende geluidsvoorwaarden te stellen. Hierbij verwacht de gemeente dat met name het geluid in de nachtperiode richtinggevend zal zijn. Bij toevoeging van een constante geluidsbron zal het achtergrondniveau inderdaad toenemen, maar er treedt niet per definitie een verdubbeling op. Het is waar dat windturbinegeluid nog steeds waarneembaar is bij een constant ruisvormig achtergrondniveau vanwege het typische karakter als gevolg van de draaiing van de wieken. Het geluid van een ventilator wordt beter gemaskeerd. Toch zal er altijd een relatie zijn tussen waarneembaarheid en het omgevingsgeluid. Bij een zeker omgevingsgeluidsniveau is een windmolen niet meer waarneembaar. Het is daarom toch van belang het achtergrondniveau te kennen. Een periode van enkele maanden is volgens door ons geraadpleegde akoestisch adviseurs voldoende representatief om een beeld te krijgen van het geluid in de omgeving. In deze periode doen zich 70 tot 80 procent van de weersomstandigheden voor. Dit geeft voldoende inzicht voor de besluitvorming over de structuurvisie. Door te meten in de periode dat er geen bladeren aan de bomen zitten, verkrijgen wij het laagste achtergrondniveau en stellen daarmee de belangen van de omwonenden voorop. De metingen vinden continu plaats dus onder alle weersomstandigheden. Het doel is om per windrichting en windsnelheid het laagste achtergrondniveau te bepalen. Deze zullen zich niet bij regen voordoen. De verschillen tussen zomer en winterperiode zijn vrij klein. De temperatuur van lucht is van invloed op de geluidssnelheid en niet direct op de overdracht van het geluid. De temperatuursverdeling in de verschillende luchtlagen (op verschillende hoogtes) is wel van

11 11 invloed. Bij een zogeheten inversie kan een snelweg op veel grotere afstand worden gehoord dan normaal. Daarnaast speelt harde wind op grote hoogte met windstil aan de grond een rol: 'de warme zomeravond'. Met deze effecten wordt rekening gehouden. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over het toepassen van stil asfalt op de Amsterdamsestraatweg. Een nieuwe asfaltlaag is circa 1 db stiller dan de huidige. Dit is vooral van invloed op het achtergrondniveau in de dag- en avondperiode. In de nacht wordt het achtergrondniveau meestal door verder weg gelegen geluidsbronnen veroorzaakt en heeft de wegdekverharding op de Amsterdamsestraatweg minder invloed. Het doel van de nulmeting is het vastleggen van het achtergrondniveau om te kijken of, waar en wanneer het geluid van de windmolens boven dit niveau uitkomt (en hoorbaar is). Een geluidmeting registreert alle geluiden. Voor veel geluidsbronnen zijn geen wettelijke normen waaraan in een actuele situatie kan worden getoetst. Het is bovendien moeilijk om een geluidbron te isoleren van de andere geluiden die altijd en overal hoorbaar zijn. Het doel van de meting is het vastleggen van het achtergrondniveau. In eerste instantie is dit bedoeld om de effecten van het plan goed te kunnen beschrijven. Daarnaast wordt het gebruikt om vast te stellen of er aanleiding is om aanvullende randvoorwaarden te stellen. Er hoeven daarom geen voorwaarden vooraf te worden gesteld waaraan de uitkomsten worden getoetst. De nulmeting geeft per definitie een beeld van de huidige situatie. Significante wijzigingen in de toekomst zullen voor zover bekend - in de MER worden meegenomen. Er zijn helaas geen veranderingen voorzien die een significante (meer dan 2 db) daling veroorzaken van het achtergrondniveau in de bepalende perioden (met name de avond- en nachtperiode). De nulmeting geeft alleen de waarden van het achtergrondniveau weer. Met deze geluidsmetingen kan de herkomst en richting van het geluid niet worden bepaald. In het rekenonderzoek kan dit wel worden gedaan. In het kader van de MER zal onderzoek worden gedaan naar de relevante geluidsbronnen in de omgeving en het cumulatieve effect. De metingen van het middenfrequent geluid zijn op de internetsite van de gemeente te volgen. Er gelden bij windmolens geen wettelijke normen voor het geluid in huis. In het kader van de beoordeling van laagfrequent geluid zal juist wel naar het geluid binnenshuis worden gekeken. Bij afwezigheid van nationale normen zal aangesloten worden bij de Deense systematiek. Meetwaarden Insprekers: Wijkcommissie Boomstede,, 44, 248, 309 Een inspreker vraagt hoe het kan dat de meting in Elinkwijk boven de 60 db uitkomt. Een aantal insprekers vragen of er afspraken te maken zijn dat het geluidsniveau van de windmolens nooit over het huidige minimale gemeten geluidsniveau mag komen. Een niveau van boven de 60 db(a) kan voorkomen wanneer er bijvoorbeeld een luidruchtige scooter of auto langs rijdt. Het niveau dat gemeten wordt is de zogenaamde momentane waarde (zoals die werkelijk voorkomt). Het achtergrondniveau (de L95) wordt berekend uit alle gemeten waardes over het etmaal en betreft de 5% stilste periode. Het berekende achtergrondniveau speelt een rol in de op te stellen aanvullende voorwaarden. Het is aan de raad om aan te geven welk niveau maximaal toelaatbaar is. De stilste periode doet zich naar verwachting voor in de nacht. Er kan niet van te voren worden gegarandeerd dat dit minimale niveau nooit wordt overschreden. Keuze locaties meetpunten m nulmeting Insprekers: 11, 43, 44, 53, 70, 77, 228, 293, 304, 309, 376

12 12 Insprekers geven aan dat geluidsterkte per woning kan verschillen en verzoeken tot het uitbreiden van de meetpunten: (1) Oud Zuilen 2) Amsterdamsestraatweg 3) Sluysoord 4) Zandweg-Oostwaard 5) Friezenbuurt 6) Bloemstede 7) Fazantenkamp 8) Duivenkamp 9) Reigerskamp, 10) Pauwenkamp 11) Kamelenspoor 12) Zebraspoor 13) Zwanenkamp 14) Valkenkamp.) Een inspreker verzoekt om Oud-Zuilen ook te beoordelen in de nulmeting geluid. Een andere inspreker vraagt op welke locaties in Oud-Zuilen de nulmeting plaatsvindt. Insprekers geven aan dat het gebied van de nulmeting te klein is of stellen andere meetpunten voor. Zo geeft een inspreker aan dat het gebied tot aan de 35 db grens het onderzoeksgebied zou moeten zijn. Inspreker is van mening dat ook voor Opbuuren Buiten een nulmeting geluid uitgevoerd moet worden. Inspreker vraagt waarom zij (Zonnebaan 24) niet in aanmerking komen voor een geluidsmeting aangezien zij dicht bij de windturbinelocatie aan de Savannaweg wonen. Inspreker vraagt waarom er geen meting plaatsvindt op de Amsterdamsestraatweg 739. Een inspreker verzoekt om ook bij het nieuwe Anthonius ziekenhuis een nulmeting te verrichten. Voor het ziekenhuis gelden dezelfde normen als voor woningen en er vinden niet 24 uur per dag werkzaamheden plaats. Inspreker vraagt of er met één meetpunt in Terwijde een representatief beeld voor heel Terwijde kan worden gecreëerd. Een inspreker mist in de nulmeting de wijk Elinkwijk. Insprekers geven aan dat uit onderzoek blijkt dat windmolens op een afstand van 6 km overlast kunnen veroorzaken en vraagt of de meetlocaties van de nulmeting uitgebreid kunnen naar een straal van 6 km rond Lage Weide. Een inspreker is van mening dat de geluidsmetingen (incl. infrageluid) ook op grotere afstand van het geplande windpark behoren te worden uitgevoerd. De nulmeting van het geluid vindt plaats op acht locaties rondom het terrein, voornamelijk bij de grote woonwijken rondom Lage Weide. Natuurlijk is iedere locatie uniek en kan een eigen karakteristiek achtergrondniveau hebben. Het is evenwel niet doelmatig om dit onderzoek op meer locaties uit te voeren dan nu wordt gedaan. Een meetprogramma zoals we nu uitvoeren heeft op deze schaal nog niet eerder plaatsgevonden. De nulmeting van het geluid vindt niet plaats in Oud-Zuilen, maar bij acht dichter bij Lage Weide gelegen woningen. De berekeningen worden wel voor Oud-Zuilen uitgevoerd. De metingen worden voornamelijk uitgevoerd op de locaties die maatgevend zijn voor de normering. Op de meeste meetlocaties wordt het achtergrondniveau bepaald door geluidsbronnen die op wat grotere afstand liggen. Locaties wat verder in de wijk zullen daarom niet een significant ander achtergrondniveau hebben. Bij de Amsterdamsestraatweg wordt het achtergrondniveau tevens bepaald door een nabijgelegen bron, de Amsterdamsestraatweg zelf. Daarom worden in Zuilen ook enkele metingen uitgevoerd op een wat grotere afstand waar het achtergrondniveau significant lager is. De berekeningen zullen voor een groter aantal locaties worden uitgevoerd en bovendien zullen er contourberekeningen plaatsvinden voor een zeer ruim gebied rondom Lage Weide. In hele rustige landelijke omgevingen kunnen windmolens tot op grote afstand worden gehoord. Rondom Lage Weide zijn echter vele andere geluidsbronnen aanwezig waardoor de overlast van windmolens mede wordt bepaald. Overige inspraakreacties Insprekers: 358, 377 Een inspreker geeft aan dat er niet over condities, tijdstippen en nadere voorwaarden wordt geschreven betreffende de nulmeting terwijl dit wel zou moeten. Een andere inspreker geeft aan dat de informatie over verschillende geluidsbronnen niet compleet is.

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk Samenvatting en conclusies In de maand december zijn gedurende vijftien dagen in het begin van de nacht metingen verricht naar het geluidsbelasting van de woonboerderij aan de Walingsweg 20 Wieringerwaard

Nadere informatie

Windenergie en geluid:

Windenergie en geluid: Windenergie en geluid: Hinderbeleving en communicatie GTL-congres 4 november 2015 Steven Velthuijsen Achtergrond Windenergie Windenergie en geluid Windenergie en geluidsbeleving Hoofdthema s: 1) Geluidsnorm

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving Notitie Datum: 27 februari 2017 Project: Windpark Koningspleij Uw kenmerk: - Locatie: Arnhem Ons kenmerk: V068465aa.00001.md Betreft: Beoordeling laagfrquent geluid Versie: 01_001 In opdracht van Outsmart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit boekje is te vinden: Rekening houden met de omgeving Geluid Slagschaduw Veiligheid Uitzicht Ecologie Geldstromen (opbrengsten en kosten) Professionele

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens

Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens Plan van aanpak geluidsmetingen rondom Lage Weide in het kader van mogelijke plaatsing windmolens Opdrachtgever: College van B&W, vetegenwoordigd door wethouder M. de Rijk Gedelegeerd ambtelijk opdarchtgever:

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Aanleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Verruimde geluidsregels veroorzaken onaanvaardbaar veel hinder

Verruimde geluidsregels veroorzaken onaanvaardbaar veel hinder Verruimde geluidsregels veroorzaken onaanvaardbaar veel hinder J.H. Fred Jansen www.nkpw.nl Minister Cramer Er moet lokaal draagvlak komen voor wind- op- land, zonder dat geen windturbines maakte drie

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis. Alex Ouwens

Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis. Alex Ouwens Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis Alex Ouwens Gebiedsatelier windpark Spuisluis Slagschaduw Geluid Planschade Flora en Fauna Wat is Slagschaduw? Slagschaduw 0 en zes uur grens

Nadere informatie

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond Bijlage 1 Concept-Circulaire geluidhinder veroorzaakt door windturbines; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer (versie 1 september 2009) Inleiding In deze

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen [De persoonsgegevens zijn weggelaten in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens] Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord In deze nota worden de ingediende

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Reactie zienswijzen reclame MC Donald s

Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Best d.d. 8 januari 2013 Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Gemeente Best Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Gemeente Best Rapportnummer:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN Datum Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft Slagschaduw rekenmethodieken Versie Concept 2 Inleiding Slagschaduw is een veelbesproken onderwerp in de ontwikkeling van

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Windmolenpark Hattemerbroek

Windmolenpark Hattemerbroek Windmolenpark Hattemerbroek Milieueffectrapport Mark Groen September 2014 Milieueffectrapport (MER) Brengt milieugevolgen van een besluit in beeld (bestemmingsplan voor windmolens) Overheid neemt milieugevolgen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Bijlage 10 Geluid en waardevermindering, Dr. F. Jansen, NKPW, september 2008 nationaal kritisch platform windenergie

Bijlage 10 Geluid en waardevermindering, Dr. F. Jansen, NKPW, september 2008 nationaal kritisch platform windenergie nationaal kritisch platform windenergie Aan de Gemeenteraad van Buren. Windenergie in Buren levert een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van de energie- en klimaatproblemen, maar heeft ernstige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

mer windenergie Leeswijzer

mer windenergie Leeswijzer mer windenergie Maart 2017 Hier kunt u online alle documenten vinden: www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie 2 Zuid-Holland gaat voor schone energie De provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best.

Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best. Beantwoording technische vragen van dhr. Lathouwers (SP) over het bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best. In het algemeen eerst het volgende. De antwoorden zijn,

Nadere informatie

Rapportage publieksbijeenkomsten

Rapportage publieksbijeenkomsten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Rapportage publieksbijeenkomsten Datum 25-04-17 Versie 0.1 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas - Vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond op 5 februari 2014 - Overige vragen in de periode hierna 1. In Barendrecht staan ook windmolens gepland,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

Daarom zal ik mij beperken tot de grote denkfout: de Kleefse Waard. Koningspleij-Noord

Daarom zal ik mij beperken tot de grote denkfout: de Kleefse Waard. Koningspleij-Noord De leden van de commissie zijn nog eens specifiek gewezen op uw zienswijze (voor zover u deze eerder heeft ingediend) en de reactie daarop van GS. Ik raad u dan ook aan om niet uw zienswijze te gaan herhalen,

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: Rapportnummer: 2012/067

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: Rapportnummer: 2012/067 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: Rapportnummer: 2012/067 2 Klacht Verzoeker klaagt er mede namens andere bewoners van zijn wijk over, dat

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

Windmolen Slikkerdijk 3

Windmolen Slikkerdijk 3 Windmolen Slikkerdijk 3 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder Standpunten Wenselijke maatregelen 24 januari 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Naar aanleiding van het in

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Overleg en inspraak. 1 Waterschap Hunze en Aa's

Overleg en inspraak. 1 Waterschap Hunze en Aa's Overleg en inspraak Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen heeft vanaf 12 december 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden ingezetenen

Nadere informatie

MEMO. IJsvorming op windturbines

MEMO. IJsvorming op windturbines MEMO Prepared: Ms.Sc. Valentijn van Gastel 15.04.2013 Reviewed: Filename 20130516_MEM_LW_Aanvullende vragen QRA_v3 Pages 7 Version Author Date Remarks/Change 1.0 VGa 15.04.2013 Eerste opzet 2.0 BSc 16.04.2013

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

Windmolen Grote Sloot 158

Windmolen Grote Sloot 158 Windmolen Grote Sloot 158 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder 17 maart 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Het in gebruik nemen van een nieuwe windturbine vier jaar geleden

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. ruimtelijke aspecten

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. ruimtelijke aspecten Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith ruimtelijke aspecten INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport Gemeente Utrecht 25 april 2013 Definitief rapport 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31

Nadere informatie

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding

Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs. Geluidsonderzoek Geluidswal Woerden. Geluidsonderzoek geluidswal. 1. Inleiding Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht Telefoon 030-286 47 99 Fax 030-286 48 14 www.utrecht.nl Aan Onderwerp Gemeente Woerden, Wethouder M. Schreurs Geluidsonderzoek geluidswal Woerden Datum 24 januari

Nadere informatie