Instantie. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Hoofdvordering tot echtscheiding op grond van feiten. Tegeneis tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting in de oude echtscheidingsprocedure. Materieelrechtelijke implicaties Datum 19 maart 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Hof van beroep te Gent 11 Kamer Terechtzitting van 19 maart 2009 Echtscheiding 2008/AR/384 In de zaak van: D. L. J., wonende te appellante, hebbende als raadsman mr. DE KEUKELAERE Pierre, advocaat te 8000 BRUGGE, Zonnekemeers 19 tegen : D. G., wonende te, geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. VAN DER PERRE Joseph, advocaat te 8460 OUDENBURG, Westkerksestraat 9 velt het hof het volgend arrest:

3 De appellante heeft bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 12 februari 2008 hoger beroep ingesteld tegen het op 31 december 2007 uitgesproken vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, waarbij: de vordering tot echtscheiding van de geïntimeerde, op grond van de artikelen 229 (oud) en 231 (oud) B.W, toelaatbaar en gegrond werd verklaard en de echtscheiding werd uitgesproken tussen partijen in het nadeel van de appellante; werd gezegd dat de tegeneis van de appellante, op grond van de artikelen (nieuw) en (nieuw) B.W. zonder voorwerp is; de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of van de gebeurlijke onverdeeldheid die tussen partijen zal bestaan hebben, werd bevolen en hiertoe ambtshalve notaris Van Caillie, met standplaats te Brugge werd aangesteld, en waarbij notaris Baudry, met standplaats te Brugge werd aangewezen met de opdracht overeenkomstig artikel 1209, lid 3 Ger.W.; werd bevolen dat er, behoudens andersluidende overeenkomst van partijen of in zoverre wettelijk mogelijk vraag tot overname door één van hen, door de boedelnotaris zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van de eventuele onroerende goederen die van de huwgemeenschap en/of van de gebeurlijke onverdeeldheid afhangen, en die niet gevoeglijk in natura kunnen verdeeld worden; de door de appellante gevorderde persoonlijke onderhoudsvordering na echtscheiding ontvankelijk werd verklaard, doch als ongegrond werd afgewezen; elke partij tot de eigen vereffende of reeds gedragen gerechtskosten werd veroordeeld en de rechtsplegingsvergoedingen tussen de partijen werden gecompenseerd, waarbij tevens werd bepaald dat deze kosten te vermeerderen zijn met de verdere kosten van uitvoering van het vonnis en eisbaar zullen zijn nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; werd gezegd dat inzake echtscheiding de rechtbank het eindvonnis bij toepassing van artikel 1399, lid 1 Ger.W. niet uitvoerbaar bij voorraad kan verklaren. In haar beroepsakte en daaropvolgende beroepsconclusies vorderde de appellante dat het hof haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond zou verklaren, het bestreden vonnis zou tenietdoen in de mate dat zij er tegen opkomt, en opnieuw wijzende, haar tegeneis ontvankelijk en gegrond zou verklaren en de echtscheiding tussen partijen zou uitspreken, en de geïntimeerde zou veroordelen tot betaling van een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding van 1.025,00 EUR gedurende 30 jaar na de overschrijving van de echtscheiding. Tevens vroeg zij dat het hof de vordering van de geïntimeerde als ongegrond zou afwijzen en de geïntimeerde zou veroordelen tot de kosten van het geding in de beide instanties, zoals aan haar zijde nader begroot. De geïntimeerde vroeg in zijn syntheseconclusies dat het hof het hoger beroep ongegrond zou verklaren, het bestreden vonnis zou bevestigen en de appellante zou veroordelen tot de kosten van het geding in de beide instanties, zoals nader begroot aan zijn zijde.

4 Op de openbare terechtzitting van 19 februari 2009 werden de partijen gehoord in hun middelen en besluiten, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. BEOORDELING 1. Het hoger beroep van de appellante is tijdig ingesteld en regelmatig naar de vorm. Bij gebrek aan tegenspraak en een ambtshalve op te werpen exceptie is het hoger beroep ontvankelijk te verklaren. Voor zover de geïntimeerde verzoekt dat de appellante zou worden veroordeeld tot betaling van de kosten van eerste aanleg, is zulks minstens impliciet als een incidenteel hoger beroep te aanzien tegen het bestreden vonnis. Dit incidenteel hoger beroep is eveneens regelmatig geformuleerd en ontvankelijk te verklaren. 2. Feitelijke en procedurele voorgaanden De partijen zijn gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge op 28 februari 1978, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Gerin, met standplaats te Brugge, op 20 februari 1978 en zoals gewijzigd middels akte van notaris D'Hoore, met standplaats te Beernem, op 5 oktober Uit het huwelijk werd één zoon, thans meerderjarig, geboren. De geïntimeerde liet de appellante op 20 oktober 2006 dagvaarden in echtscheiding op grond van de artikelen 229 (oud) en 231 (oud) B.W.. In conclusies stelde de appellante een tegeneis tot echtscheiding op grond van de artikelen (nieuw) en (nieuw) B.W. en vorderde zij tevens een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding van 1.025,00 EUR per maand op grond van artikel 301 (nieuw) B.W.. 3. Materieelrechterlijke implicaties van de inleiding door de appellante van een tegeneis tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting in een oude door de geïntimeerde gestarte echtscheidingsprocedure op grond van feiten 3.1. Wat betreft de impact van de wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht (B.S. 7 juni 2007) op onderhavige procedure dient gesteld dat in alle procedures tot echtscheiding op grond van fout en tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding ingeleid vóór 1 september 2007 de oude echtscheidingsgronden overspel (oud artikel 229 B.W.), gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen (oud artikel 231 B.W.) en feitelijke scheiding van minstens twee jaar (oud artikel 232 B.W.) van toepassing blijven. Deze

5 echtscheidingsprocedures worden dus nog volledig afgehandeld volgens de oude echtscheidingswetgeving (zie artikel 42, 2, 1ste lid W. 27 april 2007). Deze overgangsbepaling geldt naar het oordeel van het hof niet enkel voor de procedures in eerste aanleg, doch ook voor de procedures in hoger beroep en dit ongeacht het ogenblik waarop het hoger beroep wordt aangetekend, hetzij vóór, hetzij nà 1 september De tekst van de wet laat geen beperking tot de procedures in eerste aanleg toe en maakt geen onderscheid tussen hogere beroepen aangetekend vóór of nà 1 september Eén en ander heeft in onderhavige procedure tot gevolg dat de aan het hof ter beoordeling staande echtscheidingsvordering van de geïntimeerde wordt berecht op de oude echtscheidingsgronden, terwijl eveneens de oude procedureregels van het gerechtelijk wetboek op deze vordering toepasselijk blijven. Wat dit laatste betreft wijst het hof er op dat krachtens artikel 21 van de wet van 27 april 2007 het opschrift van afdeling I, boek IV, hoofdstuk XI, van het vierde deel van het gerechtelijk wetboek werd vervangen als volgt: "De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting". De bepalingen van voormelde afdeling kunnen dan ook geen toepassing vinden op de echtscheidingsprocedure die overeenkomstig de overgangsregeling voorzien in artikel 45, 2, 1ste lid van de wet van 27 april 2007 onder de oude echtscheidingswetgeving dient afgehandeld te worden (cf. Cass. 11 september 2008) Een tegenvordering tot echtscheiding is als een van de hoofdvordering tot echtscheiding zelfstandige vordering te beschouwen. Een gehuwde wiens echtgenoot vóór 1 september 2007 een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten had ingeleid, heeft het recht sinds 1 september 2007 om de echtscheiding te vorderen en te bekomen op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Niets verzet er zich tegen dat in een procedure tot echtscheiding op grond van fout die werd ingeleid vóór 1 september 2007, door de verweerder na die datum een tegeneis tot echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk overeenkomstig artikel (nieuw) of (nieuw) B.W. wordt ingeleid. Evenzeer verzet er zich niets tegen dat de rechtbank of het hof tegelijkertijd op vordering van de ene echtgenoot de echtscheiding op grond van fout uitspreekt, en op vordering van de andere echtgenoot de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Ter zake bestaat geen rechtsgrond om een onderscheid te maken tussen gehuwden wier echtgenoot vóór 1 september 2007 een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten had ingeleid en de gehuwden wier echtgenoot dit niet had gedaan. Door het uitspreken van de echtscheiding op grond van fout wordt de vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting nog niet zonder voorwerp. Immers is het huwelijk pas ontbonden na betekening en in kracht van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis of arrest.

6 3.3. Het bovenstaande brengt met zich dat zowel uitspraak dient te worden gedaan over de hoofdvordering tot echtscheiding van de geïntimeerde (oude wet) als over de tegenvordering van de appellante (nieuwe wet) De beide procedures, respectievelijk gevoerd volgens de oude en de nieuwe wetgeving hebben elk een onderscheiden oorzaak en genereren elk onderscheiden gevolgen. Ter zake is er geen rechtsgrond om voorrang te geven aan de hoofdvordering zoals gevraagd door de geïntimeerde dan wel aan de tegenvordering zoals bepleit door de appellante. 4. De hoofdvordering tot echtscheiding op grond van de artikelen 229 (oud) en 231 (oud) B.W. van de geïntimeerde De geïntimeerde legt een proces verbaal van vaststelling overspel van de appellante d.d. 30 september 2006 voor. De appellante ontkent zulks niet, maar houdt voor zich getroost' te hebben met een gehuwde man gelet op de relatie van de geïntimeerde met E. B.. Als uitgangspunt voor de bewijslevering geldt dat het overspel, in tegenstelling tot de andere echtscheidingsgronden, vermoed wordt beledigend te zijn. Het is daarbij aan de overspelige echtgenote die haar getrouwheidsplicht niet is nagekomen om te bewijzen dat het overspel niet als beledigend kon worden ervaren of dat haar gedrag onder meer het eergevoel, de waardigheid, de eigenheid of de gevoelens van haar partner niet krenkte. De appellante faalt ter zake in concreto in deze bewijslast. Uit niets blijkt dat de geïntimeerde het overspel van zijn echtgenote, op een ogenblik dat partijen nog samenwoonden en vooraleer de geïntimeerde overging tot dagvaarding in echtscheiding, zou hebben uitgelokt, aangemoedigd, geduld of zelfs ermede zou hebben ingestemd. De appellante moest weten dat de door haar gestelde handelingen uit vrije wil werden gesteld en dat de gevolgen voor de geïntimeerde kwetsend waren. De loutere omstandigheid dat de geïntimeerde zelf toen een relatie zou gehad hebben met E. B. betekent geenszins dat de geïntimeerde vóór de vaststelling overspel van de appellante de huwelijksband reeds verbroken had. Hoe dan ook bestaat inzake echtscheiding geen compensatie van schuld of grieven en ook in hoofde van de appellante blijft de verplichting tot huwelijkstrouw bestaan, zolang het huwelijk niet definitief ontbonden is. Het bestreden vonnis kan dan ook worden bevestigd voor zover het de hoofdvordering gegrond verklaarde.

7 5. De tegenvordering tot echtscheiding op grond van de artikelen (nieuw) en (nieuw) B.W. van de appellante Zoals hoger reeds gesteld is het hof van oordeel dat deze vordering niet zonder voorwerp is geworden door de gegrondheid van de hoofdvordering. De appellante heeft op 19 februari 2009 in raadkamer bevestigd uit de echt te willen scheiden alsmede dat er geen mogelijkheid tot verzoening bestaat. Uit de informatie uit het bevolkingsregister blijkt dat de geïntimeerde sedert 12 april 2007 niet meer samenwoont met de appellante (stuk 17 appellante). De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan dan ook worden uitgesproken wegens feitelijke scheiding van meer dan een jaar (artikel (nieuw) B.W.). 6. De vordering van de appellante tot het bekomen van een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding De appellante, die thans 63 jaar oud is, heeft geen inkomen zodat zij als behoeftig kan worden betiteld. Overeenkomstig artikel 301 2, lid 2 (nieuw) B.W. kan haar het verzoek om een uitkering geweigerd worden indien de geïntimeerde bewijst dat zij een zware fout heeft begaan die de voortzetting van het samenleven onmogelijk heeft gemaakt. De vaststelling overspel van de appellante vond niet alleen plaats vóór het ogenblik dat de geïntimeerde, om welke reden ook, is gaan samenwonen met een oudere dame, maar tevens vooraleer de geïntimeerde tot dagvaarding in echtscheiding is overgegaan en toen de partijen nog samenwoonden. De vaststelling overspel werd daarenboven voorafgegaan door een hele resem van telefoontjes in de periode juli 2005 tot en met november 2006 uitgaande van de appellante naar de man waarmee ze in overspel werd betrapt. Hieruit dient besloten dat de appellante reeds geruime tijd vóór de vaststelling overspel, zonder kennis van haar echtgenoot, reeds contacten onderhield met de persoon met wie zij zoals vastgesteld overspel heeft gepleegd. Deze opeenvolgende tekortkomingen in hoofde van de appellante hebben de voortzetting van de samenleving onmogelijk gemaakt. Ter zake kan dan ook geen dienstig getuigenverhoor meer worden bevolen, te meer de te bewijzen feiten niet voldoende werden bepaald en onvoldoende nauwkeurig in tijd en ruimte werden omschreven. Het overspel van de appellante en de eraan voorafgaande telefoontjes die een langdurige verhouding tussen haar en een andere man aantonen, dienen als een zware fout te worden aangemerkt die elk recht van de appellante op een onderhoudsuitkering na echtscheiding uitsluit.

8 7. De beslissing van de eerste rechter om elke partij tot de eigen kosten te veroordelen en de rechtsplegingsvergoedingen te compenseren, kan worden bijgetreden, nu toch elke echtscheidingsvordering gegrond dient te worden verklaard. Gelet op de gedeeltelijke gegrondheid van het hoger beroep komt het billijk voor dat de partijen elk de helft van de kosten van deze instantie dragen en dat de rechtsplegingsvergoedingen worden gecompenseerd. OP DIE GRONDEN, HET HOF, Recht doende op tegenspraak, Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en ten dele gegrond. Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond. Doet het bestreden vonnis teniet in zoverre de tegenvordering tot echtscheiding van de appellante zonder voorwerp werd verklaard en opnieuw wijzende, Verklaart de tegenvordering tot echtscheiding van de appellante ontvankelijk en gegrond. Spreekt op tegenvordering de echtscheiding uit op grond van artikel (nieuw) B.W. tussen: G. G. D., geboren te op, en J. M. D. L., geboren te op, die beiden met elkaar in het huwelijk zijn getreden op 28 februari 1978 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge. Bevestigt het bestreden vonnis voor het overige, dus ook waar het op hoofdvordering van de geïntimeerde de echtscheiding heeft uitgesproken op grond van de art. 229 (oud) en 231 (oud) B.W. tussen: G. G. D., geboren te op,

9 en J. M. D. L., geboren te op, die beiden met elkaar in het huwelijk zijn getreden op 28 februari 1978 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge. Verwijst beide partijen elk in de helft van de kosten van het hoger beroep, begroot op 186,00 EUR rolrecht, en compenseert de wederzijds gevorderde rechtsplegingsvergoedingen. Aldus gewezen door de ELFDE KAMER, van het Hof van beroep te Gent, zetelend in burgerlijke zaken, samengesteld uit: Alexander Deene, raadsheer wn. voorzitter, Nadia De Turck, raadsheer, Kristin Vandenberghe, raadsheer, en uitgesproken door de raadsheer wn. voorzitter van de kamer in openbare terechtzitting van 19 maart 2009, bijgestaan door Kurt Goossens, griffier.

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding. Bewijs van weerlegging van het schuldvermoeden. Chatgesprekken van minderjarige met andere ouder. Onrechtmatig

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke verdeling. Oude procedure, of niewe procedure in werking getreden op 1 april 2012. Artikel 9, wet van 13 augustus 2011 Datum 26 maart 2013 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijkscontract. Terugname onroerend goed. Zaak terug naar boedelnotaris Datum 9 november 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Ouderlijk gezag. Ouderlijk genotsrecht Datum 22 februari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/ JURIDAT Nummer : Rep. : 2010/ Zitting van : 10 maart 2010 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANT- WERPEN, 3e KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen : In zake

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Wet van 27 april 2007. Overgangsbepalingen. Art. 42 2, 1 lid. Toepasselijke wet. Ingeleid voor 01 september 2007. Procedure hangend in hoger beroep.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Gerechtelijke verdeling woonstvergoeding. Gerechtelijke verdeling woonstvergoeding. Intresten. Geen boedelbeschrijving Datum 22 april 2003 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Heling. Bewijslast. Bewijsmiddelen. Vermoedens als bewijsmiddel. Artikelen 792, 1353 en 1448 BW Datum 28 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding door onderlinge toestemming. Onderhoudsbijdrage voor kinderen uit eerste huwelijk van de vrouw Datum 28 mei 2009 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Ontbinding huwelijksstelsel. Vereffening en verdeling Datum 20 november 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding op grond van feiten. Grove belediging (art.231 B.W). Bewijs. Recht op eerbiediging van het privé-leven (art. 8 E.V.R.M) Datum 13 februari 2003 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Schuldvergelijking na faillissement tussen rekening-courant. Vordering van de vennoot met volstortingsverplichting voor het nog niet volstorte

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Overdracht van niet volstorte aandelen van een B.V.B.A. Is de vennootschap aan derden vanaf de inschrijving in het aandelenregister tegenstelbaar? (art.250 Vennootschapswet)

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Kosten gemaakt voor het behoud van de zaak. Bevoorrecht karakter. Onroerendmaking door bestemming Datum 12 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 13/2011 van 27 januari 2011 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 13/2011 van 27 januari 2011 A R R E S T Rolnummer 4916 Arrest nr. 13/2011 van 27 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 42, 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Gronden. Overspel. Beledigend karakter. Beoordeling door de feitenrechter Datum 14 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Art. 289 W. Venn. Actio mandati Datum 31 januari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Brussel Onderwerp I. Artikel 1278, lid 2 Ger. W. Oorspronkelijk verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift. Terugwerkende kracht van de echtscheiding. Goederen. Peildatum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Faillissement. Beroep. Termijn na betekening. Geldige betekening Datum 15 november 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Voorschot op aankoopprijs. Kwaliteitsrekening. Ontbinding koop. Geen schuld in boedel van het faillissement Datum 4 januari 2010 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Blokkering bankrekening door bank op eigen initiatief. Aansprakelijkheid bankier Datum 4 februari

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Schending persoonlijkheidsrecht. Fotomodel heeft akkoord tot gebruik foto in "een" vakantiegids. De foto wordt gebruikt om reclame te maken voor de vakantiegids

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Voorlopige maatregelen. Levensonderhoud. Maatregelen genomen door de vrederechter. Voorzitter van de rechtbank zetelend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ],

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ], Text of the decision Hof van beroep te Gent 12 de BIS Kamer Terechtzitting van 28-06-2006 Nr. 2003/A.R./168 in de zaak van: VOF VERBURG CHAMPIGNONS, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Gevolgen t.a.v. de echtgenoten. Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. Verschillende nationaliteiten. Verblijfplaats

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Art. 333 W. Venn. Belang Datum 28 juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

Rolnummers 4381, 4425 en 4454. Arrest nr.137/2008 van 21 oktober 2008 A R R E S T

Rolnummers 4381, 4425 en 4454. Arrest nr.137/2008 van 21 oktober 2008 A R R E S T Rolnummers 4381, 4425 en 4454 Arrest nr.137/2008 van 21 oktober 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 26 van de wet

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Kosteloze borgstelling voor de schulden van een gefailleerde rechtspersoon. Afsluiting van de faling vóór de inwerkingtreding Wet 20.07.2005 die

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Art. 1405, 3 BW. Schenking door ouders aan een van hun kinderen: eigen goed van het begiftigde. Uitzonderingen Datum 29 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2013 Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer 200.113.026 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep - Brussel Onderwerp Echtscheiding. Artikel 1219 Ger.W. Nieuwe zwarigheid; Nieuw argument; onderscheid tussen beiden. Oud stelsel van de gemeenschap van aanwinsten. Pensioenverzekering.

Nadere informatie