Jaarverslag Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden en in april is de nieuwbouw in het centrum van Bodegraven gerealiseerd. In november is de nieuwe bibliotheek in Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen in gebruik genomen. De visie op de toekomst van de bibliotheek werd ook met de portefeuillehouders van de gemeenten en de gemeenteraden besproken. Ondanks teruglopende inkomsten staat de bibliotheek voor een kwalitatief goed, modern en toegankelijke dienstverlening voor de inwoners van ons werkgebied. De bibliotheek dichtbij en meer open! Daarbij zal de bibliotheek steeds meer de verbinding zoeken met samenwerkingspartners en steeds meer als netwerkorganisatie functioneren. De bibliotheek levert een actieve bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van burgers. De preventie en bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van mediawijsheid bij jong en oud zijn onze beleidsspeerpunten. Een heel jaar de Bibliotheek op school in Boskoop is gerealiseerd. Daarnaast heeft de reorganisatie in 2014, waarbij wij ook afscheid van mensen hebben moeten nemen, zijn beslag gekregen. Het bestuur bedankt de vrijwillige medewerkers, medewerkers en het management voor hun grote inzet waardoor 2014 weer een intensief en kansrijk bibliotheekjaar was. B. Zoodsma, voorzitter Organisatie en bedrijfsvoering Eerste aanzet meerjarenbeleidsplan Om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan zijn workshops en werksessies georganiseerd voor het management team en de coördinator marketing, communicatie en kwaliteitszorg. Een van de onderwerpen daarbij was het bepalen van de maatschappelijke meerwaarde (of social return on investment ), om vervolgens gezamenlijk een analyse te kunnen maken van de meerwaarde die de bibliotheek nu en in de toekomst realiseert. De reorganisatie en de vele verhuizingen heeft veel tijd en inzet gevergd. In 2015 zal het bepalen van de beleidsdoelstellingen en speerpunten verder worden uitgewerkt. Dit proces zal in nauwe samenwerking met de gemeenten zijn en aansluiten op de nieuwe beleidsterreinen na de transities in het sociale domein. Bezuinigingen Zowel de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als gemeente Zuidplas hebben meer dan 20% bezuinigd op de subsidie van de bibliotheek. De gemeente Zuidplas ondersteunt de bibliotheek bij veranderingen in de huisvesting door de vestigingen onder te brengen in Multifunctionele accommodaties, waardoor het aantal m2 kan worden teruggebracht en de huisvestingskosten verlaagd. Niet alle verhuizingen kunnen in 2014 plaatsvinden waardoor een deel van de bezuiniging niet in 2014 geëffectueerd kan worden. De bezuinigingen hebben tevens tot een personele reorganisatie geleid. 2

3 Reorganisatie De bezuinigingen en het niet slagen van de fusie met Bibliotheek Nieuwerkerk zijn eind 2013 directe aanleidingen om tot een reorganisatie te besluiten. Aan het reorganisatieplan ligt een wijziging van de organisatiestructuur en het organigram ten grondslag. Doel daarbij was de professionaliteit en kwaliteit van het bibliotheekwerk te waarborgen en zo efficiënt mogelijk te werken. Het reorganisatieplan is in nauw overleg met de ondernemingsraad en de vakbond vastgesteld. Uiteindelijk moest van drie medewerkers afscheid genomen worden, zijn de functies, taken, verantwoordelijkheden en formatieomvang van verschillende medewerkers gewijzigd. In totaal is de organisatie gekrompen van 16,1 Fte naar 13,4 Fte. Per 1 december 2014 is de reorganisatie afgerond. Ondernemingsraad De reorganisatie is in nauw overleg met de ondernemingsraad uitgevoerd. Hiervoor zijn de wettelijke vereisten van instemming en advies gevolgd. In 2015 zal de evaluatie van de reorganisatie met het management team, de ondernemingsraad en het bestuur worden besproken. Na de reorganisatie is de voorzitter afgetreden en is naast een nieuwe secretaris in 2014 ook een nieuwe voorzitter benoemd. Medewerkers: deskundigheidsbevordering Naast deelname aan de reguliere kenniscirkels van ProBiblio op het gebied van alternatieve financieringsvormen, collectie en mediawijsheid heeft de directeur masterclasses cultureel ondernemen gevolgd. Bij deze cursus lag het accent op het ontwikkelen van nieuwe concepten en producten, kennis interactief delen om maatschappelijke effecten te realiseren en nieuwe allianties aan te gaan. Op het gebied van marketing en communicatie heeft de coördinator MCK een vijftiental bijeenkomsten over actuele thema s en nieuwe ontwikkelingen in digitale marketing bijgewoond. Door de combinatie van meerdere branches bijeen in deze Marketingfacts workshops werd de blik verruimd. De webmaster en coördinator MCK hebben in het kader van de overgang naar een nieuwe websitestructuur twee trainingen bijgewoond. Een leesconsulent volgde trainingen rondom de Bibliotheek op School, een leesconsulent nam deel aan een intervisiebijeenkomst en een Kenniscirkel ouderbetrokkenheid. De bibliotheek voldoet aan de wettelijke eisen in het kader van de BHV trainingen. Risico Inventarisatie en Evaluatie In december heeft een Risico inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden bij drie van de zes vestigingen. Het onderzoek is representatief voor alle vestigingen. In 2015 zal een plan van aanpak vastgesteld worden waarin verbetering van de geconstateerde knelpunten wordt opgenomen. Huisvesting en spreidingsbeleid 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken stond van veranderingen in huisvesting en spreidingsbeleid. In alle gemeenten was de bibliotheek intensief betrokken bij nieuwbouw en/of verhuisplannen. Bodegraven-Reeuwijk De nieuwbouw vorderde gestaag. Na ruim een jaar tijdelijk in t Vogelnest en in de vestiging Reeuwijk gehuisvest te zijn geweest verhuisde de bibliotheek terug naar de Julianastraat. Op 5 juli vond de officiële feestelijke opening plaats. Bij Everts is een combinatie van KlantContactCentrum van de gemeente, het Evertshuis, Mozaiek wonen en de Bibliotheek. De Centrale hal verbindt te verschillende functies. Met de nieuwe vestiging worden verruimde openingstijden gehanteerd. De extra leen- en leesuren worden door gastvrouwen en gastheren bemenst. 3

4 Door de bezuinigingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat de vestiging Reeuwijk onder druk. In 2014 werd een handtekeningenactie Mijn bibliotheek moet blijven opgezet. Tegelijkertijd is een plan ontwikkeld om in samenwerking met de Woningbouwvereniging Reeuwijk en zorgverleners De huiskamer van Reeuwijk te realiseren: een huiskamer, bibliotheekvoorziening en een koffiecorner waarin een rol voor mensen met een beperking is bedacht. Hoewel het college van B&W en de raad enthousiast is lijkt realisatie in deze vorm, mede door de nieuwe bezuinigingen in 2015, niet haalbaar. Het contract voor de Bibliobus werd per 1 januari 2015 beëindigd. Gesprekken over de huiskamer van Waarder en het realiseren van de Bibliotheek op School in Driebruggen, als onderdeel van het plan Bibliotheek Nieuwe Stijl, werden mede door de extra bezuinigingen voor 2015 beëindigd. Boskoop Boskoop:In januari is het bibliotheekpand gemoderniseerd, zijn er nieuwe toiletten en een nieuwe keuken geplaatst en is de vloerbedekking vervangen. Per 1 januari 2014 vond de gemeentelijke herindeling plaats. Boskoop maakt nu deel uit van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het kader van de decentralisaties vindt gemeentebreed het project Nieuw en anders plaats. De bibliotheek woont de plenaire bijeenkomsten bij en participeert actief in een werkgroep meedoen. Alle subsidieovereenkomsten worden met ingang van 1 januari 2016 beëindigd, zodat de gemeente vrij is om inhoud en vorm te geven aan de uitvoering van de resultaten van het project. Eind april worden de kaders van het uitvoeringsplan vastgesteld en is de vorm van de nieuwe subsidieaanvraag duidelijk. Daarnaast stelt de gemeente in nauw overleg met de twee bibliotheekorganisaties in de gemeente Alphen een visie op modern bibliotheekwerk op. Deze visie wordt in juni 2015 door de raad vastgesteld. In november zijn de kansen en gevolgen van de verschillende trajecten die naast elkaar uitgevoerd worden voor de organisatie duidelijk. In januari gingen de deuren van de pilot Bibliotheek op School in Brede School Snijdelwijk open en konden de kinderen van beide basisscholen van de collectie en voorziening gebruik gaan maken. Zuidplas Eind 2013 werd een subsidieovereenkomst vastgesteld waarin de visie en de contouren voor het netwerk aan voorzieningen voor de gemeente Zuidplas zijn beschreven. De fusie met Basisbibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel is niet tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zal de Bibliotheek De Groene Venen verantwoordelijk zijn voor het bibliotheekwerk in de gehele gemeente Zuidplas. Er zal een nieuwe vestiging in Nieuwerkerk gerealiseerd worden. Zevenhuizen Begin 2014 verhuisde de vestiging Zevenhuizen naar dorpshuis Swanla. Een mooie combinatie van cultuur, bibliotheek, sport en kinderopvang. De openingstijden werden mede door het vergroten van de inzet van vrijwillige medewerkers verruimd. Moerkapelle In Moerkapelle wordt begin 2015 een servicepunt/de Bibliotheek op School in de De Keijzerschool met een functie voor de kern gerealiseerd. Deze voorziening vervangt de bibliobus. Moordrecht In 2014 heeft de bibliotheek actief geparticipeerd in de projectgroep Brede School Moordrecht. De eerste paal voor de nieuwbouw werd op 10 maart geslagen. De oplevering van het complex wordt voor de zomer van 2015 verwacht. De oppervlakte van de bibliotheekvoorziening in de brede school zal conform de visie op de netwerkorganisatie 100m2 bedragen. Na realisatie van het servicepunt in Swanla is duidelijk dat dit zeer beperkt is en dat dit tot duidelijke keuzes leidt. 4

5 Waddinxveen Op 22 januari koos de raad unaniem voor een bruisend cultureel centrum mét bibliotheek in het nieuwe winkelcentrum. De bouw was al in volle gang. In het traject voorafgaand aan de besluitvorming hebben Stichting Vonk, Stichting Vrijwilligers Werk Waddinxveen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek onderzoek gedaan naar samenwerking en samenwonen in Blok5 (voormalige werktitel). De indeling en inrichting van het pand is dan ook in gezamenlijk overleg tot stand gekomen. Gedurende de uitvoering van het traject werd een uitbater gevonden voor het horecapunt. Hij startte de programmering en nam de beheerderstaken op zich. Daarnaast werd een bestuur gevormd en een beheersstichting opgericht. Na een wedstrijd voor de naam werd Blok5 'Cultuurhuys De Kroon'. De verhuizing vond in november plaats. In een week tijd werden de ca banden naar de nieuwe locatie overgebracht. De officiele opening als onderdeel van drie feestelijke dagen van het hele winkelcentrum vond plaats op 20 november. Kort daarna startte het culturele programma met een uitverkocht cabaret. De bibliotheek verruimde de openingstijden aanzienlijk door de inzet van vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Collectie Routecollecties Nu het budget voor collecties steeds meer onder druk komt te staan worden de routecollecties steeds belangrijker. Bij een routecollectie wordt een bepaald collectieonderdeel centraal aangekocht en met een vaste frequentie en volgens een vooraf vastgesteld schema verspreid over meerdere vestigingen. In 2014 heeft de Bibliotheek de volgende routecollecties samengesteld: -Fictie voor volwassen voor de servicepunten -Non-fictie voor volwassen voor de servicepunten -Grootletter boeken voor alle vestigingen en servicepunten -Engelse boeken voor de vestigingen -Games voor de vestigingen -Dvd s volwassenen voor alle vestigingen en servicepunten -Dvd s jeugd voor alle vestigingen en servicepunten Collectie in werelden In 2014 zijn drie vestigingen verhuisd. Sinds de verhuizingen wordt de collectie op een andere manier gepresenteerd. Uitgangspunt hierbij is de indeling in werelden volgens Retail inrichting. Dit betreft voor volwassenen de werelden Spannend & Actief, Liefde & Leven en Literatuur & Cultuur. In deze werelden zijn fictie en non-fictie bij elkaar geplaatst. In de vestigingen Bodegraven en Waddinxveen en het servicepunt in Zevenhuizen wordt de collectie nu in werelden gepresenteerd. Collectie in de servicepunten Reeuwijk, Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle De collectie voor de jeugd in de servicepunten is een vaste collectie die niet rouleert. Kinderen lezen door een collectie heen waardoor roulatie minder noodzakelijk is. De overige collectie onderdelen rouleren over de servicepunten. 5

6 Engelse romans en spellen zijn niet in de servicepunten aanwezig. In de servicepunten is de verhouding volwassenen - jeugd 1/3 volwassenen en 2/3 jeugd. De verhouding tussen romans en non-fictie is 2/3 romans en 1/3 non-fictie. De verhouding tussen leesboeken en jeugd non-fictie is 2/3 leesboeken en 1/3 non-fictie. Alle servicepunten hebben tezamen één collectie voor volwassenen. De collectie rouleert over de verschillende servicepunten. Naast deze routecollecties is er een kleine collectie tijdschriften en een krant. Ook is er een abonnement op de Toptitels. Deze collectie rouleert niet. E-bookplatform en vakantiebieb De vraag naar e-books neemt nog steeds toe. Bibliotheken willen hun leden daarom de keuze bieden tussen zowel fysieke als digitale boeken. Sinds 21 januari 2014 zijn er via een landelijk e-bookplatform duizenden rechtendragende titels beschikbaar gekomen voor volwassen en jeugdleden van de bibliotheek. 689 leden van de Bibliotheek De Groene Venen maakten een e-bookaccount aan en leenden gezamenlijk in e-books. In alle schoolvakanties was er aanvullend op deze e-bookservice de app De Vakantiebieb. Van deze app maakten 755 leden gebruik. De Bibliotheek op School De Bibliotheek op School (dbos) in de nieuwe brede school in Snijdelwijk is de eerste die de bibliotheek heeft gerealiseerd in haar werkgebied. Deze bibliotheek opende in januari 2014 haar deuren. Door een startsubsidie van de gemeente Boskoop was het mogelijk een goede Bibliotheek op School pilot te realiseren. In het concept de Bibliotheek op School is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van onderwijs en gemeente in het realiseren van een optimale ontwikkeling bij kinderen op het gebied van taal en mediawijsheid. In een veranderende wereld, waarin naast de leescultuur de beeldcultuur veel belangrijker wordt, spelen lezen en mediawijsheid een steeds grotere rol. Kinderen moeten zo optimaal mogelijk toegerust zijn om in de toekomst volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De bibliotheek is de samenwerkingspartner voor het onderwijs om kinderen taal- en mediavaardig te maken. Met de Bibliotheek op School gaan school en bibliotheek een samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid: -die geborgd is in het beleid van school en bibliotheek -waarbij een professionele lees-mediaconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school -waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten -waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een leesen mediaplan en -waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs Uitgangspunt van de Bibliotheek op School is dat ieder kind via de school toegang heeft tot de bibliotheek. Alle kinderen van de school zijn lid van de bibliotheek en lenen en lezen boeken van de bibliotheek. Het leesplezier van kinderen staat voorop. De bibliotheek verwacht in 2015 meer Bibliotheken op Scholen te openen. 6

7 Jeugd: de doorlopende leeslijn Bestrijding van laaggeletterdheid is één van de belangrijkste aandachtspunten van de Bibliotheek De Groene Venen. De bibliotheek heeft daarom een doorgaande leeslijn ontwikkeld. Daarbij werkt zij samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en onderwijs. De bibliotheek wil met haar programma s een bijdrage leveren aan de uitvoering van lokaal VVEbeleid, met name op het gebied van taal(achterstanden). Daarnaast wil zij hiermee het basisonderwijs ondersteunen bij het taalonderwijs. De programma s en producten van de bibliotheek staan voor: -Lezen, leesplezier en het ontwikkelen van een eigen leessmaak -Voorlezen, vertellen en praten over boekverhalen -Luistertechnieken -Het uitbreiden van de woordenschat -Voorlichting aan ouders over boeken -Kennismaken met de bibliotheek en haar media Samenwerkingspartners Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) Het HOP Waddinxveen is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek De Groene Venen vestiging Waddinxveen, Historisch Genootschap Waddinxveen en Streekarchief Midden-Holland. Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor het HOP met als hoogtepunten de bijzonder goed bezocht lezing Waddinxveen in de sixties. De HOP ruimte was in de loop naar de desbetreffende lezingen ingericht met foto s, attributen en overige materialen die betrekking hadden op het onderwerp van de lezing. In 2014 heeft Ria Kroondijk het voorzitterschap van de HOP werkgroep overgedragen aan Anniek van Baal. De werkgroep HOP Waddinxveen zal de activiteiten continueren in het Cultuurhuys De Kroon. Cultuurhuys De Kroon In het Cultuurhuys zijn naast de bibliotheek ook Stichting Vrijwilligerswerk, het CJG en Stichting Vonk gehuisvest. Met Stichting Vrijwilligerswerk is een intensievere samenwerking ontstaan mede omdat de bibliotheek met vrijwillige gastheren en vrouwen werkt tijdens de leen- en leesuren. Bestuursleden van De Kroon, de bibliotheek en Stichting Vonk nemen deel aan een programmaraad, ieder vanuit de eigen expertise. Doel is het creëren van een breed cultureel aanbod voor de theaterzaal, het hart van het bruisend centrum. Bij Everts De al bestaande samenwerking met Theater het Evertshuis in Bodegraven is geïntensiveerd na de opening van bij Everts, waarin naast andere partijen zowel het Evertshuis als de bibliotheek gevestigd zijn. De VoorleesExpress In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werd de VoorleesExpress 7

8 ook in 2014 uitgevoerd door Bureau Bousa. De bibliotheek leverde een bijdrage aan dit project door het beschikbaar stellen van kantoorruimte, abonnementen en materialen. De vrijwilligers kregen een training interactief voorlezen aangeboden, verzorgd door de leesconsulent van de bibliotheek. Voor de gemeente Zuidplas wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door Stichting Woordwijs. In Boskoop is Bibliotheek Rijn en Venen uit Alphen aan den Rijn organisator van dit project. De Bibliotheek is voornemens in januari 2016 ook in gemeente Waddinxveen een start te maken met de VoorleesExpress. De voorbereidingen van dit traject vinden plaats in Door deel te nemen aan verschillende lokale, regionale of provinciale werkgroepen, projecten en bijeenkomsten onder andere in het kader van de decentralisaties en of subsidiebeleid is het netwerk van de bibliotheek uitgebreid. Hieruit zijn onder andere initiatieven ontstaan om met zorgaanbieders te ontdekken wat 'dagbesteding nieuwe stijl' eventueel voor beide partijen kan beteke- Marketing en communicatie Samenwerking Alle marketingacties worden samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard uitgevoerd, op basis van een gezamenlijk marketingplan. De bibliotheek sloot in 2014 aan bij een provinciaal marketingoverleg. Welkomcampagne De deelname aan de Welkomcampagne van ProBiblio is dit jaar voortgezet. Elke nieuwe klant ontvangt een vijftal welkommails met daarin uitgebreide informatie over de bibliotheek en haar diensten. Loyaliteitcampagne De in 2013 gestarte loyaliteitscampagne is in 2014 afgerond en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten in 2015 uit deze campagne alleen de verjaardagsmail te behouden. In de komende beleidsperiode zal een loyaliteitsactie in eigen beheer worden uitgevoerd. WaaS 2.0 De bibliotheek voert de landelijke huisstijl en is aangesloten bij de landelijke websitestructuur WaaS. Dit jaar is de website gemigreerd naar WaaS 2.0. De webmaster en coördinator MCK zijn getraind in het werken met het nieuwe, landelijke CMS. De WaaS ondersteunt de bibliotheek bij het opbouwen en onderhouden van een optimale webpresentatie en is volledig geïntegreerd in de landelijke digitale infrastructuur en de bijbehorende diensten als de Nationale Catalogus (NBC+), e-booksdienstverlening, Mijn Bibliotheek en CRM. Met de doorontwikkeling naar de 2.0 versie zijn de marketingmogelijkheden uitgebreid. Bovendien kan door de nieuwe websitestructuur de samenwerking op het gebied van content en marketing verder worden uitgebouwd. SEA In 2014 heeft ProBiblio als pilot een Search Engine Advertising campagne uitgevoerd. Deze campagne heeft in totaal 102 nieuwe leden opgeleverd. Met ingang van 1 januari 2015 sluit de Bibliotheek Krimpenerwaard aan bij de SEA campagne en wordt het opzetten en onderhouden van de campagne uitgevoerd door de bibliotheek zelf. De marketeers hebben hiertoe een SEA cursus gevolgd. Donateurs Er is dit jaar een start gemaakt met een donateursprogramma. De inkomsten van dit programma zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van extra projecten. Werving vindt plaats via de website, nieuwsbrief en tijdens evenementen. 8

9 Ambities komende beleidsperiode Vanaf 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht. 1 januari is ook de ingangsdatum van de veranderingen in het sociale domein. De gevolgen, kansen en mogelijkheden voor de bibliotheek zullen in kaart worden gebracht en in een nieuw beleidsplan vertaald zijn in de missie, visie, doelgroepen en de speerpunten van beleid. Onderwerpen als leesbevordering, preventie en bestrijding laaggeletterdheid, talentontwikkeling en mediawijsheid zullen hier onderdeel van uitmaken. De wettelijke functies zijn hierbij leidend. De huidige producten en diensten worden getoetst aan het nieuwe beleid en daar waar mogelijk uitgebreid, aangepast of vervangen. De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid van de burgers in het werkgebied. De bibliotheek zal hierbij nauw samenwerken met lokale en regionale samenwerkingspartners. De meerwaarde van de bibliotheek wordt gemeten door middel van een gebruikersonderzoek In 2015 wordt de nieuwe bibliotheekvestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel geopend en verhuist de vestiging Moordrecht naar de nieuwbouw Brede School Moordrecht. In februari wordt in Moerkapelle de Bibliotheek op School met een bibliotheekpunt voor de kern geopend. De toekomst van de bibliotheekvoorziening in Bodegraven-Reeuwijk binnen de krimpende financiële positie wordt in een plan beschreven. De raad van Alphen aan den Rijn stelt de visie op de bibliotheekfunctie vast en zal duidelijk worden wat de gevolgen van Nieuw en Anders voor de bibliotheek zullen zijn. 9

10 Overzicht producten en diensten Aanbod aan instellingen: -Aanbod gericht op vroeg- en voorschoolse educatie (Voorschoolpas) -Aanbod gericht op het primair onderwijs (Schoolpas) -Aanbod gericht op het voortgezet onderwijs (VO pas) -Aanbod gericht op de buitenschoolse opvang Lezingen en exposities rond het Historisch OntmoetingsPunt Lezingen op het gebied van gezondheid (GIP) Gezondheidsmarkt Workshops op het gebied van Mediawijsheid Schrijversbezoeken voor jeugd en volwassenen Laaggeletterdheid: -deelname aan VoorleesExpress Bodegraven-Reeuwijk en VoorleesExpress aan den IJssel -Lees&Schrijf: collectie gericht op laaggeletterden. -Puk en Ko: ondersteuning van leesbevorderingsprogramma Puk en Ko op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven -Boekstart, leesbevordering voor baby s en peuters in samenwerking met gemeenten en consultatiebureau s -Boekstart in de kinderopvang Leesbevorderingsactiviteiten: -Nationale Voorleesdagen (theater en voorleesontbijt) -Kinderjury -Voorleeswedstrijd -Kinderboekenweek -Boekenweek -Auteursbezoeken voor jeugd en volwassenen -Peutertheater -Maand van het Spannende boek -Nederland Leest -Aanbod ter ondersteuning van Leeskringen Exposities plaatselijke kunstenaars Producten en diensten in ontwikkeling: -Taalhuis -VoorleesExpress Waddinxveen -Walk&Talk 10

11 Cijfers Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Zuidplas B'graven Reeuwijk Boskoop W veen Z huizen M'drecht openingstijden 22 uur 14,5 uur 17 uur 25 uur 14 uur 14 uur na verhuizing/herinrichting 44,5 uur 16,5 uur 46,5 uur 21 uur leden % t.o.v. 21% 13% 22% 21,00% 14% 19% inwoners uitleningen * bezoekers reserveringen overzicht leden overzicht uitleningen inclusief verlengingen * Bibliobus Karmac Nieuwerbrug Reeuwijk, Driebruggen, Waarder Moerkapelle leden uitleningen dbos Snijdelwijk uitleningen * inclusief uitleningen dbos 11

Jaarverslag 2015. Voorwoord. Strategie en beleid

Jaarverslag 2015. Voorwoord. Strategie en beleid Jaarverslag 2015 Voorwoord Het jaar 2015 is een mooi en intensief jaar geweest voor de Bibliotheek. De Bibliotheek is een voorziening dicht bij de inwoners van de gemeenten in het werkgebied. Activiteiten

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Servicepunten Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming

Servicepunten Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming Servicepunten 2013-2015 Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming Uitgangspunten servicepunten De collectie is actueel, vraaggericht, voldoende beschikbaar

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 In 2014 zijn we gestart met de verwezenlijking van onze toekomstvisie die begin 2014 werd onderschreven

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 1 IJmond Noord Inhoudsopgave 1. Achtergrond 4 2. Missie en visie 5 3. Bibliotheek IJmond Noord 2018-2022 6 3.1 Rationaliseren klassieke uitleenbibliotheek 6 3.2 Ontwikkelen maatschappelijke

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorwoord Organisatie en bedrijfsvoering Huisvesting en spreidingsbeleid Producten en diensten Marketing/Communicatie 10

Voorwoord Organisatie en bedrijfsvoering Huisvesting en spreidingsbeleid Producten en diensten Marketing/Communicatie 10 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Organisatie en bedrijfsvoering 4 2. Huisvesting en spreidingsbeleid 6 3. Producten en diensten 7 4. Marketing/Communicatie 10 5. De bibliotheek in cijfers

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Toekomst Bibliotheek De Kempen

Toekomst Bibliotheek De Kempen Toekomst Bibliotheek De Kempen Introductie Beleid en organisatieontwikkeling Conceptontwikkeling bibliotheken Public Governance Projectmatig creëren Maatschappelijke meerwaarde Business Modelling Presentatie

Nadere informatie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Aantal respondenten 10 6 10 20 18 2 5 5 10 5 17 6 114 Respons % 100% 100% 83% 80% 82% 100% 56% 28% 40% 100% 77% 40% 67% Samenweking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Beleidsplan Bibliotheek De Groene Venen. Een wereld vol kennis en ontmoeting

Beleidsplan Bibliotheek De Groene Venen. Een wereld vol kennis en ontmoeting Beleidsplan Bibliotheek De Groene Venen 2016-2018 Een wereld vol kennis en ontmoeting Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Samenvatting in één oogopslag 4 2. Achtergrond en uitgangspunten 5 3. Missie, Visie en

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre De ondergetekenden: te weten de schoolbesturen SKPO en Salto, de directies van Basisschool BoschAkker, De Boog, De Driesprong en t Karregat, de gemeente

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte Openbare Bibliotheek Raalte 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 Taalvaardigheid en mediawijsheid zijn onmisbare vaardigheden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld Houten, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Houten in het kort In de Bibliotheken in Houten is het aantal

Nadere informatie

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus.

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus. Basisdienstverlening Waarom, waartoe 1. Bedrijfsvoering 2. Openingstijden 3. Collectie 4. Raadplegen en uitlenen Bibliotheekwet 2015: een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013

Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013 Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013 Bibliotheek Helmond-Peel Helmond, augustus 2013 Lezen en literatuur geven glans aan het leven. Om die reden wil ik dat ieder kind kennismaakt met de waarde

Nadere informatie

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE, 2016 Augustus 2017 2 Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof

Nadere informatie

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 0-4 jaar Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School Jaarrapportage 2013-2014 De Bibliotheek op School Bibliotheek Helmond-Peel Oktober 2014 Inleiding Met de aanpak van de Bibliotheek op School (BoS) is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van het onderwijs

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

Van: Gillian de Koning - Keg Verzonden: woensdag 30 april :18 Aan: Onderwerp: vaststelling subsidie 2013

Van: Gillian de Koning - Keg Verzonden: woensdag 30 april :18 Aan: Onderwerp: vaststelling subsidie 2013 Van: Gillian de Koning - Keg Verzonden: woensdag 3 april 214 16:18 Aan: 'gemeente@alphenaandenrijn.nl' Onderwerp: vaststelling subsidie 213 Geachte heer, mevrouw Hierbij de jaarrekening 213, het tekstueel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Bibliotheek aan den IJssel In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2014. Gelet op de beleidsregel

Nadere informatie

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7 Raadsvergadering 2 oktober 2014 Voorstel B 7 Heinkenszand, 16 september 2014 Onderwerp: voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie