Jaarverslag Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden en in april is de nieuwbouw in het centrum van Bodegraven gerealiseerd. In november is de nieuwe bibliotheek in Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen in gebruik genomen. De visie op de toekomst van de bibliotheek werd ook met de portefeuillehouders van de gemeenten en de gemeenteraden besproken. Ondanks teruglopende inkomsten staat de bibliotheek voor een kwalitatief goed, modern en toegankelijke dienstverlening voor de inwoners van ons werkgebied. De bibliotheek dichtbij en meer open! Daarbij zal de bibliotheek steeds meer de verbinding zoeken met samenwerkingspartners en steeds meer als netwerkorganisatie functioneren. De bibliotheek levert een actieve bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van burgers. De preventie en bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van mediawijsheid bij jong en oud zijn onze beleidsspeerpunten. Een heel jaar de Bibliotheek op school in Boskoop is gerealiseerd. Daarnaast heeft de reorganisatie in 2014, waarbij wij ook afscheid van mensen hebben moeten nemen, zijn beslag gekregen. Het bestuur bedankt de vrijwillige medewerkers, medewerkers en het management voor hun grote inzet waardoor 2014 weer een intensief en kansrijk bibliotheekjaar was. B. Zoodsma, voorzitter Organisatie en bedrijfsvoering Eerste aanzet meerjarenbeleidsplan Om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan zijn workshops en werksessies georganiseerd voor het management team en de coördinator marketing, communicatie en kwaliteitszorg. Een van de onderwerpen daarbij was het bepalen van de maatschappelijke meerwaarde (of social return on investment ), om vervolgens gezamenlijk een analyse te kunnen maken van de meerwaarde die de bibliotheek nu en in de toekomst realiseert. De reorganisatie en de vele verhuizingen heeft veel tijd en inzet gevergd. In 2015 zal het bepalen van de beleidsdoelstellingen en speerpunten verder worden uitgewerkt. Dit proces zal in nauwe samenwerking met de gemeenten zijn en aansluiten op de nieuwe beleidsterreinen na de transities in het sociale domein. Bezuinigingen Zowel de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als gemeente Zuidplas hebben meer dan 20% bezuinigd op de subsidie van de bibliotheek. De gemeente Zuidplas ondersteunt de bibliotheek bij veranderingen in de huisvesting door de vestigingen onder te brengen in Multifunctionele accommodaties, waardoor het aantal m2 kan worden teruggebracht en de huisvestingskosten verlaagd. Niet alle verhuizingen kunnen in 2014 plaatsvinden waardoor een deel van de bezuiniging niet in 2014 geëffectueerd kan worden. De bezuinigingen hebben tevens tot een personele reorganisatie geleid. 2

3 Reorganisatie De bezuinigingen en het niet slagen van de fusie met Bibliotheek Nieuwerkerk zijn eind 2013 directe aanleidingen om tot een reorganisatie te besluiten. Aan het reorganisatieplan ligt een wijziging van de organisatiestructuur en het organigram ten grondslag. Doel daarbij was de professionaliteit en kwaliteit van het bibliotheekwerk te waarborgen en zo efficiënt mogelijk te werken. Het reorganisatieplan is in nauw overleg met de ondernemingsraad en de vakbond vastgesteld. Uiteindelijk moest van drie medewerkers afscheid genomen worden, zijn de functies, taken, verantwoordelijkheden en formatieomvang van verschillende medewerkers gewijzigd. In totaal is de organisatie gekrompen van 16,1 Fte naar 13,4 Fte. Per 1 december 2014 is de reorganisatie afgerond. Ondernemingsraad De reorganisatie is in nauw overleg met de ondernemingsraad uitgevoerd. Hiervoor zijn de wettelijke vereisten van instemming en advies gevolgd. In 2015 zal de evaluatie van de reorganisatie met het management team, de ondernemingsraad en het bestuur worden besproken. Na de reorganisatie is de voorzitter afgetreden en is naast een nieuwe secretaris in 2014 ook een nieuwe voorzitter benoemd. Medewerkers: deskundigheidsbevordering Naast deelname aan de reguliere kenniscirkels van ProBiblio op het gebied van alternatieve financieringsvormen, collectie en mediawijsheid heeft de directeur masterclasses cultureel ondernemen gevolgd. Bij deze cursus lag het accent op het ontwikkelen van nieuwe concepten en producten, kennis interactief delen om maatschappelijke effecten te realiseren en nieuwe allianties aan te gaan. Op het gebied van marketing en communicatie heeft de coördinator MCK een vijftiental bijeenkomsten over actuele thema s en nieuwe ontwikkelingen in digitale marketing bijgewoond. Door de combinatie van meerdere branches bijeen in deze Marketingfacts workshops werd de blik verruimd. De webmaster en coördinator MCK hebben in het kader van de overgang naar een nieuwe websitestructuur twee trainingen bijgewoond. Een leesconsulent volgde trainingen rondom de Bibliotheek op School, een leesconsulent nam deel aan een intervisiebijeenkomst en een Kenniscirkel ouderbetrokkenheid. De bibliotheek voldoet aan de wettelijke eisen in het kader van de BHV trainingen. Risico Inventarisatie en Evaluatie In december heeft een Risico inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden bij drie van de zes vestigingen. Het onderzoek is representatief voor alle vestigingen. In 2015 zal een plan van aanpak vastgesteld worden waarin verbetering van de geconstateerde knelpunten wordt opgenomen. Huisvesting en spreidingsbeleid 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken stond van veranderingen in huisvesting en spreidingsbeleid. In alle gemeenten was de bibliotheek intensief betrokken bij nieuwbouw en/of verhuisplannen. Bodegraven-Reeuwijk De nieuwbouw vorderde gestaag. Na ruim een jaar tijdelijk in t Vogelnest en in de vestiging Reeuwijk gehuisvest te zijn geweest verhuisde de bibliotheek terug naar de Julianastraat. Op 5 juli vond de officiële feestelijke opening plaats. Bij Everts is een combinatie van KlantContactCentrum van de gemeente, het Evertshuis, Mozaiek wonen en de Bibliotheek. De Centrale hal verbindt te verschillende functies. Met de nieuwe vestiging worden verruimde openingstijden gehanteerd. De extra leen- en leesuren worden door gastvrouwen en gastheren bemenst. 3

4 Door de bezuinigingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat de vestiging Reeuwijk onder druk. In 2014 werd een handtekeningenactie Mijn bibliotheek moet blijven opgezet. Tegelijkertijd is een plan ontwikkeld om in samenwerking met de Woningbouwvereniging Reeuwijk en zorgverleners De huiskamer van Reeuwijk te realiseren: een huiskamer, bibliotheekvoorziening en een koffiecorner waarin een rol voor mensen met een beperking is bedacht. Hoewel het college van B&W en de raad enthousiast is lijkt realisatie in deze vorm, mede door de nieuwe bezuinigingen in 2015, niet haalbaar. Het contract voor de Bibliobus werd per 1 januari 2015 beëindigd. Gesprekken over de huiskamer van Waarder en het realiseren van de Bibliotheek op School in Driebruggen, als onderdeel van het plan Bibliotheek Nieuwe Stijl, werden mede door de extra bezuinigingen voor 2015 beëindigd. Boskoop Boskoop:In januari is het bibliotheekpand gemoderniseerd, zijn er nieuwe toiletten en een nieuwe keuken geplaatst en is de vloerbedekking vervangen. Per 1 januari 2014 vond de gemeentelijke herindeling plaats. Boskoop maakt nu deel uit van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het kader van de decentralisaties vindt gemeentebreed het project Nieuw en anders plaats. De bibliotheek woont de plenaire bijeenkomsten bij en participeert actief in een werkgroep meedoen. Alle subsidieovereenkomsten worden met ingang van 1 januari 2016 beëindigd, zodat de gemeente vrij is om inhoud en vorm te geven aan de uitvoering van de resultaten van het project. Eind april worden de kaders van het uitvoeringsplan vastgesteld en is de vorm van de nieuwe subsidieaanvraag duidelijk. Daarnaast stelt de gemeente in nauw overleg met de twee bibliotheekorganisaties in de gemeente Alphen een visie op modern bibliotheekwerk op. Deze visie wordt in juni 2015 door de raad vastgesteld. In november zijn de kansen en gevolgen van de verschillende trajecten die naast elkaar uitgevoerd worden voor de organisatie duidelijk. In januari gingen de deuren van de pilot Bibliotheek op School in Brede School Snijdelwijk open en konden de kinderen van beide basisscholen van de collectie en voorziening gebruik gaan maken. Zuidplas Eind 2013 werd een subsidieovereenkomst vastgesteld waarin de visie en de contouren voor het netwerk aan voorzieningen voor de gemeente Zuidplas zijn beschreven. De fusie met Basisbibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel is niet tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zal de Bibliotheek De Groene Venen verantwoordelijk zijn voor het bibliotheekwerk in de gehele gemeente Zuidplas. Er zal een nieuwe vestiging in Nieuwerkerk gerealiseerd worden. Zevenhuizen Begin 2014 verhuisde de vestiging Zevenhuizen naar dorpshuis Swanla. Een mooie combinatie van cultuur, bibliotheek, sport en kinderopvang. De openingstijden werden mede door het vergroten van de inzet van vrijwillige medewerkers verruimd. Moerkapelle In Moerkapelle wordt begin 2015 een servicepunt/de Bibliotheek op School in de De Keijzerschool met een functie voor de kern gerealiseerd. Deze voorziening vervangt de bibliobus. Moordrecht In 2014 heeft de bibliotheek actief geparticipeerd in de projectgroep Brede School Moordrecht. De eerste paal voor de nieuwbouw werd op 10 maart geslagen. De oplevering van het complex wordt voor de zomer van 2015 verwacht. De oppervlakte van de bibliotheekvoorziening in de brede school zal conform de visie op de netwerkorganisatie 100m2 bedragen. Na realisatie van het servicepunt in Swanla is duidelijk dat dit zeer beperkt is en dat dit tot duidelijke keuzes leidt. 4

5 Waddinxveen Op 22 januari koos de raad unaniem voor een bruisend cultureel centrum mét bibliotheek in het nieuwe winkelcentrum. De bouw was al in volle gang. In het traject voorafgaand aan de besluitvorming hebben Stichting Vonk, Stichting Vrijwilligers Werk Waddinxveen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek onderzoek gedaan naar samenwerking en samenwonen in Blok5 (voormalige werktitel). De indeling en inrichting van het pand is dan ook in gezamenlijk overleg tot stand gekomen. Gedurende de uitvoering van het traject werd een uitbater gevonden voor het horecapunt. Hij startte de programmering en nam de beheerderstaken op zich. Daarnaast werd een bestuur gevormd en een beheersstichting opgericht. Na een wedstrijd voor de naam werd Blok5 'Cultuurhuys De Kroon'. De verhuizing vond in november plaats. In een week tijd werden de ca banden naar de nieuwe locatie overgebracht. De officiele opening als onderdeel van drie feestelijke dagen van het hele winkelcentrum vond plaats op 20 november. Kort daarna startte het culturele programma met een uitverkocht cabaret. De bibliotheek verruimde de openingstijden aanzienlijk door de inzet van vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Collectie Routecollecties Nu het budget voor collecties steeds meer onder druk komt te staan worden de routecollecties steeds belangrijker. Bij een routecollectie wordt een bepaald collectieonderdeel centraal aangekocht en met een vaste frequentie en volgens een vooraf vastgesteld schema verspreid over meerdere vestigingen. In 2014 heeft de Bibliotheek de volgende routecollecties samengesteld: -Fictie voor volwassen voor de servicepunten -Non-fictie voor volwassen voor de servicepunten -Grootletter boeken voor alle vestigingen en servicepunten -Engelse boeken voor de vestigingen -Games voor de vestigingen -Dvd s volwassenen voor alle vestigingen en servicepunten -Dvd s jeugd voor alle vestigingen en servicepunten Collectie in werelden In 2014 zijn drie vestigingen verhuisd. Sinds de verhuizingen wordt de collectie op een andere manier gepresenteerd. Uitgangspunt hierbij is de indeling in werelden volgens Retail inrichting. Dit betreft voor volwassenen de werelden Spannend & Actief, Liefde & Leven en Literatuur & Cultuur. In deze werelden zijn fictie en non-fictie bij elkaar geplaatst. In de vestigingen Bodegraven en Waddinxveen en het servicepunt in Zevenhuizen wordt de collectie nu in werelden gepresenteerd. Collectie in de servicepunten Reeuwijk, Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle De collectie voor de jeugd in de servicepunten is een vaste collectie die niet rouleert. Kinderen lezen door een collectie heen waardoor roulatie minder noodzakelijk is. De overige collectie onderdelen rouleren over de servicepunten. 5

6 Engelse romans en spellen zijn niet in de servicepunten aanwezig. In de servicepunten is de verhouding volwassenen - jeugd 1/3 volwassenen en 2/3 jeugd. De verhouding tussen romans en non-fictie is 2/3 romans en 1/3 non-fictie. De verhouding tussen leesboeken en jeugd non-fictie is 2/3 leesboeken en 1/3 non-fictie. Alle servicepunten hebben tezamen één collectie voor volwassenen. De collectie rouleert over de verschillende servicepunten. Naast deze routecollecties is er een kleine collectie tijdschriften en een krant. Ook is er een abonnement op de Toptitels. Deze collectie rouleert niet. E-bookplatform en vakantiebieb De vraag naar e-books neemt nog steeds toe. Bibliotheken willen hun leden daarom de keuze bieden tussen zowel fysieke als digitale boeken. Sinds 21 januari 2014 zijn er via een landelijk e-bookplatform duizenden rechtendragende titels beschikbaar gekomen voor volwassen en jeugdleden van de bibliotheek. 689 leden van de Bibliotheek De Groene Venen maakten een e-bookaccount aan en leenden gezamenlijk in e-books. In alle schoolvakanties was er aanvullend op deze e-bookservice de app De Vakantiebieb. Van deze app maakten 755 leden gebruik. De Bibliotheek op School De Bibliotheek op School (dbos) in de nieuwe brede school in Snijdelwijk is de eerste die de bibliotheek heeft gerealiseerd in haar werkgebied. Deze bibliotheek opende in januari 2014 haar deuren. Door een startsubsidie van de gemeente Boskoop was het mogelijk een goede Bibliotheek op School pilot te realiseren. In het concept de Bibliotheek op School is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van onderwijs en gemeente in het realiseren van een optimale ontwikkeling bij kinderen op het gebied van taal en mediawijsheid. In een veranderende wereld, waarin naast de leescultuur de beeldcultuur veel belangrijker wordt, spelen lezen en mediawijsheid een steeds grotere rol. Kinderen moeten zo optimaal mogelijk toegerust zijn om in de toekomst volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De bibliotheek is de samenwerkingspartner voor het onderwijs om kinderen taal- en mediavaardig te maken. Met de Bibliotheek op School gaan school en bibliotheek een samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid: -die geborgd is in het beleid van school en bibliotheek -waarbij een professionele lees-mediaconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school -waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten -waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een leesen mediaplan en -waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs Uitgangspunt van de Bibliotheek op School is dat ieder kind via de school toegang heeft tot de bibliotheek. Alle kinderen van de school zijn lid van de bibliotheek en lenen en lezen boeken van de bibliotheek. Het leesplezier van kinderen staat voorop. De bibliotheek verwacht in 2015 meer Bibliotheken op Scholen te openen. 6

7 Jeugd: de doorlopende leeslijn Bestrijding van laaggeletterdheid is één van de belangrijkste aandachtspunten van de Bibliotheek De Groene Venen. De bibliotheek heeft daarom een doorgaande leeslijn ontwikkeld. Daarbij werkt zij samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en onderwijs. De bibliotheek wil met haar programma s een bijdrage leveren aan de uitvoering van lokaal VVEbeleid, met name op het gebied van taal(achterstanden). Daarnaast wil zij hiermee het basisonderwijs ondersteunen bij het taalonderwijs. De programma s en producten van de bibliotheek staan voor: -Lezen, leesplezier en het ontwikkelen van een eigen leessmaak -Voorlezen, vertellen en praten over boekverhalen -Luistertechnieken -Het uitbreiden van de woordenschat -Voorlichting aan ouders over boeken -Kennismaken met de bibliotheek en haar media Samenwerkingspartners Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) Het HOP Waddinxveen is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek De Groene Venen vestiging Waddinxveen, Historisch Genootschap Waddinxveen en Streekarchief Midden-Holland. Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor het HOP met als hoogtepunten de bijzonder goed bezocht lezing Waddinxveen in de sixties. De HOP ruimte was in de loop naar de desbetreffende lezingen ingericht met foto s, attributen en overige materialen die betrekking hadden op het onderwerp van de lezing. In 2014 heeft Ria Kroondijk het voorzitterschap van de HOP werkgroep overgedragen aan Anniek van Baal. De werkgroep HOP Waddinxveen zal de activiteiten continueren in het Cultuurhuys De Kroon. Cultuurhuys De Kroon In het Cultuurhuys zijn naast de bibliotheek ook Stichting Vrijwilligerswerk, het CJG en Stichting Vonk gehuisvest. Met Stichting Vrijwilligerswerk is een intensievere samenwerking ontstaan mede omdat de bibliotheek met vrijwillige gastheren en vrouwen werkt tijdens de leen- en leesuren. Bestuursleden van De Kroon, de bibliotheek en Stichting Vonk nemen deel aan een programmaraad, ieder vanuit de eigen expertise. Doel is het creëren van een breed cultureel aanbod voor de theaterzaal, het hart van het bruisend centrum. Bij Everts De al bestaande samenwerking met Theater het Evertshuis in Bodegraven is geïntensiveerd na de opening van bij Everts, waarin naast andere partijen zowel het Evertshuis als de bibliotheek gevestigd zijn. De VoorleesExpress In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werd de VoorleesExpress 7

8 ook in 2014 uitgevoerd door Bureau Bousa. De bibliotheek leverde een bijdrage aan dit project door het beschikbaar stellen van kantoorruimte, abonnementen en materialen. De vrijwilligers kregen een training interactief voorlezen aangeboden, verzorgd door de leesconsulent van de bibliotheek. Voor de gemeente Zuidplas wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door Stichting Woordwijs. In Boskoop is Bibliotheek Rijn en Venen uit Alphen aan den Rijn organisator van dit project. De Bibliotheek is voornemens in januari 2016 ook in gemeente Waddinxveen een start te maken met de VoorleesExpress. De voorbereidingen van dit traject vinden plaats in Door deel te nemen aan verschillende lokale, regionale of provinciale werkgroepen, projecten en bijeenkomsten onder andere in het kader van de decentralisaties en of subsidiebeleid is het netwerk van de bibliotheek uitgebreid. Hieruit zijn onder andere initiatieven ontstaan om met zorgaanbieders te ontdekken wat 'dagbesteding nieuwe stijl' eventueel voor beide partijen kan beteke- Marketing en communicatie Samenwerking Alle marketingacties worden samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard uitgevoerd, op basis van een gezamenlijk marketingplan. De bibliotheek sloot in 2014 aan bij een provinciaal marketingoverleg. Welkomcampagne De deelname aan de Welkomcampagne van ProBiblio is dit jaar voortgezet. Elke nieuwe klant ontvangt een vijftal welkommails met daarin uitgebreide informatie over de bibliotheek en haar diensten. Loyaliteitcampagne De in 2013 gestarte loyaliteitscampagne is in 2014 afgerond en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten in 2015 uit deze campagne alleen de verjaardagsmail te behouden. In de komende beleidsperiode zal een loyaliteitsactie in eigen beheer worden uitgevoerd. WaaS 2.0 De bibliotheek voert de landelijke huisstijl en is aangesloten bij de landelijke websitestructuur WaaS. Dit jaar is de website gemigreerd naar WaaS 2.0. De webmaster en coördinator MCK zijn getraind in het werken met het nieuwe, landelijke CMS. De WaaS ondersteunt de bibliotheek bij het opbouwen en onderhouden van een optimale webpresentatie en is volledig geïntegreerd in de landelijke digitale infrastructuur en de bijbehorende diensten als de Nationale Catalogus (NBC+), e-booksdienstverlening, Mijn Bibliotheek en CRM. Met de doorontwikkeling naar de 2.0 versie zijn de marketingmogelijkheden uitgebreid. Bovendien kan door de nieuwe websitestructuur de samenwerking op het gebied van content en marketing verder worden uitgebouwd. SEA In 2014 heeft ProBiblio als pilot een Search Engine Advertising campagne uitgevoerd. Deze campagne heeft in totaal 102 nieuwe leden opgeleverd. Met ingang van 1 januari 2015 sluit de Bibliotheek Krimpenerwaard aan bij de SEA campagne en wordt het opzetten en onderhouden van de campagne uitgevoerd door de bibliotheek zelf. De marketeers hebben hiertoe een SEA cursus gevolgd. Donateurs Er is dit jaar een start gemaakt met een donateursprogramma. De inkomsten van dit programma zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van extra projecten. Werving vindt plaats via de website, nieuwsbrief en tijdens evenementen. 8

9 Ambities komende beleidsperiode Vanaf 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht. 1 januari is ook de ingangsdatum van de veranderingen in het sociale domein. De gevolgen, kansen en mogelijkheden voor de bibliotheek zullen in kaart worden gebracht en in een nieuw beleidsplan vertaald zijn in de missie, visie, doelgroepen en de speerpunten van beleid. Onderwerpen als leesbevordering, preventie en bestrijding laaggeletterdheid, talentontwikkeling en mediawijsheid zullen hier onderdeel van uitmaken. De wettelijke functies zijn hierbij leidend. De huidige producten en diensten worden getoetst aan het nieuwe beleid en daar waar mogelijk uitgebreid, aangepast of vervangen. De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid van de burgers in het werkgebied. De bibliotheek zal hierbij nauw samenwerken met lokale en regionale samenwerkingspartners. De meerwaarde van de bibliotheek wordt gemeten door middel van een gebruikersonderzoek In 2015 wordt de nieuwe bibliotheekvestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel geopend en verhuist de vestiging Moordrecht naar de nieuwbouw Brede School Moordrecht. In februari wordt in Moerkapelle de Bibliotheek op School met een bibliotheekpunt voor de kern geopend. De toekomst van de bibliotheekvoorziening in Bodegraven-Reeuwijk binnen de krimpende financiële positie wordt in een plan beschreven. De raad van Alphen aan den Rijn stelt de visie op de bibliotheekfunctie vast en zal duidelijk worden wat de gevolgen van Nieuw en Anders voor de bibliotheek zullen zijn. 9

10 Overzicht producten en diensten Aanbod aan instellingen: -Aanbod gericht op vroeg- en voorschoolse educatie (Voorschoolpas) -Aanbod gericht op het primair onderwijs (Schoolpas) -Aanbod gericht op het voortgezet onderwijs (VO pas) -Aanbod gericht op de buitenschoolse opvang Lezingen en exposities rond het Historisch OntmoetingsPunt Lezingen op het gebied van gezondheid (GIP) Gezondheidsmarkt Workshops op het gebied van Mediawijsheid Schrijversbezoeken voor jeugd en volwassenen Laaggeletterdheid: -deelname aan VoorleesExpress Bodegraven-Reeuwijk en VoorleesExpress aan den IJssel -Lees&Schrijf: collectie gericht op laaggeletterden. -Puk en Ko: ondersteuning van leesbevorderingsprogramma Puk en Ko op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven -Boekstart, leesbevordering voor baby s en peuters in samenwerking met gemeenten en consultatiebureau s -Boekstart in de kinderopvang Leesbevorderingsactiviteiten: -Nationale Voorleesdagen (theater en voorleesontbijt) -Kinderjury -Voorleeswedstrijd -Kinderboekenweek -Boekenweek -Auteursbezoeken voor jeugd en volwassenen -Peutertheater -Maand van het Spannende boek -Nederland Leest -Aanbod ter ondersteuning van Leeskringen Exposities plaatselijke kunstenaars Producten en diensten in ontwikkeling: -Taalhuis -VoorleesExpress Waddinxveen -Walk&Talk 10

11 Cijfers Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Zuidplas B'graven Reeuwijk Boskoop W veen Z huizen M'drecht openingstijden 22 uur 14,5 uur 17 uur 25 uur 14 uur 14 uur na verhuizing/herinrichting 44,5 uur 16,5 uur 46,5 uur 21 uur leden % t.o.v. 21% 13% 22% 21,00% 14% 19% inwoners uitleningen * bezoekers reserveringen overzicht leden overzicht uitleningen inclusief verlengingen * Bibliobus Karmac Nieuwerbrug Reeuwijk, Driebruggen, Waarder Moerkapelle leden uitleningen dbos Snijdelwijk uitleningen * inclusief uitleningen dbos 11

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10 Jaarverslag 2014 Voorwoord 5 Exploitatierekening in één oogopslag 8 Bestuursverslag 10 1 Bedrijfsvoering 11 1.1 Integratie met de Koninklijke Bibliotheek 11 1.2 Cultural governance 12 1.3 Herinrichting

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie