ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS"

Transcriptie

1 ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

2 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam overheidswerkgever Adres overheidswerkgever Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten Koning Albert II-laan Brussel Plaatsen van tewerkstelling: De plaatsen van tewerkstelling zijn opgenomen in bijlage I. Hierbij zijn ook de voorlopige plaatsen opgenomen. De lijst met plaatsen van tewerkstelling kan gewijzigd worden via een beslissing van het MC ANB. De geactualiseerde bijlage zal raadpleegbaar zijn op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. 2

3 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL INLEIDING DEFINITIES 7 4. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS Inleiding en algemene bepalingen Variabele werktijdregeling Vast uurrooster voor groenarbeiders Beurtrolsysteem voor boswachters en natuurinspecteurs Specifieke werktijdregeling voor beleidsadviseurs Specifieke werktijdregeling voor chauffeurs OVERUREN RUSTDAGEN JAARLIJKSE VAKANTIE Opsparen van vakantiedagen Opname van vakantiedagen LOON Algemeen Registratie van wijzigingen Verwijlintresten OPZEGGINGSTERMIJNEN ONTSLAG OM DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN Statutaire personeelsleden Contractuele personeelsleden DEONTOLOGIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WELZIJNSREGLEMENTERING Procedures bij psychosociale risico s op het werk..26 3

4 15.2. Roken EHBO en verbandkist ZIEKTE, ZIEKTECONTROLE EN DEELTIJDSE PRESTATIES Mededeling van afwezigheid bij ziekte Het verloop van de geneeskundige controle Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval ARBEIDSONGEVAL EN BEROEPSZIEKTE Verlof voor arbeidsongeval of beroepsziekte De te volgen procedure Erkenning en toekenning van schadevergoeding Procedure van melding van arbeidsongevallen door werkgever NADERE REGELINGEN MET BETREKKING TOT AANVRAAG VAN VERLOVEN DIENSTVRIJSTELLINGEN EN VEREISTE ATTESTEN MUZIEK JURIDISCHE ONDERSTEUNING VAN PERSONEELSLEDEN STRUCTUREEL TELEWERKEN ADRES INSPECTIEDIENSTEN PLAATSEN WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD BIJLAGEN..38 I. Plaatsen van tewerkstelling..38 II. Contactpersonen bij psychosociale risico s op het werk...42 III. EHBO ers..45 IV. Plaatsen van de verbandkisten.50 V. Aangifte van een ongeval.54 VI. Aangifte van een beroepsziekte 63 VII. Overzicht verplichte attesten in het geval van dienstvrijstellingen.. 66 VIII. Overzicht adressen arbeidsinspectie sociale inspectie INFORMATIEF DEEL..79 I. ANB richtlijn 2008/2 houdende de dienstregelingen van ANB 80 4

5 II. ANB instructie 2009/Y houdende de overuren en prestaties buiten de normale werkuren 95 III. ANB instructie opsparen van vakantiedagen 98 IV. Algemene deontologische code..100 V. Procedures melding arbeidsongeval.113 VI. Overzicht instructies inzake veiligheid..130 VII. Gedetailleerd overzicht van verlofstelsels. 131 VIII. Regeling bij staking openbaar vervoer en extreem slecht weer 139 IX. Regeling brandwacht in uitvoering van punt

6 2. INLEIDING Artikel 1.1. Dit arbeidsreglement is gebaseerd op de geldende wetgeving (VPS, arbeids wetgeving, omzendbrieven, rondzendbrieven, ) alsook op de door het EOC goedgekeurde krachtlijnennota rechten en plichten. Aan dit arbeidsreglement is een informatief gedeelte gehecht dat geen onderdeel is van het arbeidsreglement. Artikel 1.2. Elk personeelslid wordt geacht de inhoud van dit arbeidsreglement te kennen, evenals deel II van het VPS (rechten, plichten, onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten). Artikel 1.3. De leidinggevenden engageren zich om correct te communiceren over dit arbeidsreglement en engageren zich tot een tijdige communicatie bij elke wijziging. Artikel 1.4. Ieder personeelslid moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen. Artikel 1.5. Elke lid van het toezichthoudend personeel draagt op zijn/haar niveau de volle verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van de werktijdregeling en zorgt ervoor dat er een evenwicht bewaard wordt tussen enerzijds de tekorten en anderzijds het aantal crediten overuren. 6

7 3. DEFINITIES 7 - het personeelslid: een personeelslid tewerk gesteld bij het ANB, zowel statutair als contractueel, evenals een andere werknemer die betaald worden met loonbudget van het ANB. - ambtenaar: statutair personeelslid dat toegelaten is tot een proeftijd met het oog op een vaste benoeming of dat in dienstverband statutair benoemd is; - contractueel personeelslid: elk personeelslid dat in dienst genomen is bij arbeidsovereenkomst; - AG: Administrateur Generaal van het ANB: - de leidinggevenden: de Administrateur-Generaal, de Algemeen Directeur, de Afdelingshoofden, de Provinciale Directeurs, de celverantwoordelijken, de regiobeheerders en de teamverantwoordelijken; - het management: de stemgerechtigde leden van de Directieraad; - Directieraad: het beslissingsorgaan van de directie van het Agentschap voor Natuur en Bos (zoals opgericht bij ); - EOC: het entiteitenoverlegcomité van het Agentschap voor Natuur en Bos; - 1 e evaluator: De eerste evaluator is een functionele chef die rechtstreeks leiding geeft aan een personeelslid en de feitelijke evaluatie uitvoert van het personeelslid, dit in overeenstemming met de bepalingen in het Art. IV 3 van het VPS; - toezichthoudend personeel: de leidinggevenden en de 1 ste evaluatoren; - het ANB: het Agentschap voor Natuur en Bos; - centrale personeelsdienst: de cel HRM van de Centrale Diensten; - provinciale personeelsdienst: de cel Administratie en Communicatie van een Provinciale Dienst; - personeelsdiensten: centrale personeelsdienst en de provinciale personeelsdiensten samen; - boswachter: wachter die zich bezig houdt met beheer en toezicht binnen de eigen domeinen, toegewezen aan de cel Beheer van de Provinciale Dienst; - natuurinspecteur: wachter die zich bezig houdt met toezicht en opsporing binnen en

8 buiten de eigen domeinen, toegewezen aan de cel Natuurinspectie van de Provinciale Dienst; - beleidsadviseur: wachter toegewezen aan een cel beleidsuitvoering van de Provinciale Dienst; - arbeidsongeval: het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt wordt, behoudens tegenbewijs geacht door de uitoefening van het ambt te zijn overkomen. Worden eveneens beschouwd als arbeidsongevallen: ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk dat aan de vereisten voldoet om dit karakter te hebben in de zin van art. 8 van de arbeidsongevallenwet van ; het ongeval dat een personeelslid als bedoeld in artikel 1 buiten de uitoefening van zijn dienst is overkomen, maar dat veroorzaakt is door een derde, wegens het door dit personeelslid uitgeoefend ambt. Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt. - beroepsziekten de ziekten die als zodanig zijn aangemerkt ter uitvoering van de artikelen 30 en 30bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten. - Provinciale directeurs: de leidinggevenden op die aan het hoofd van een provinciale dienst staan. - VPS: Vlaams Personeelsstatuut. Deze definities zijn enkel van toepassing voor dit Arbeidsreglement. 8

9 4. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS 4.0. Inleiding en algemene bepalingen Binnen het ANB zijn er 5 systemen van werkroosters: 1. variabele werktijdregeling; 2. vast uurrooster voor (groen)arbeiders; 3. beurtrolsysteem zoals bedoeld in artikel VII, 32 van het VPS voor boswachters en natuurinspecteurs; 4. specifieke werktijdregeling voor beleidsadviseurs reeds in dienst op 1 januari 2008; 5. specifieke werktijdregeling voor chauffeurs. De arbeidsduur is geregeld door de wet van tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38u/week Variabele werktijdregeling Personeelsleden van rang A1 en lager Het personeel van rang A1 en lager, wordt tewerkgesteld met een variabele werktijdregeling. Onder personeel van rang A1 en lager wordt bedoeld; alle personeelsleden andere dan de (groen)arbeiders, boswachters, natuurinspecteurs, beleidsadviseurs die aangenomen zijn voor 1 januari 2008 en chauffeurs. Beleidsadviseurs aangeworven na 1 januari 2008 vallen ook onder deze regeling. Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en servicetijd. 1. De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een verlof, een ziekte, een opdracht, een zending, een dienstvrijstelling enz. 9

10 2. De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening houdend met de goede werking van de dienst. 3. De servicetijd is de tijdsduur waarin de diensten (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moeten zijn. De servicetijd loopt van 8.30 uur tot uur. De AG moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens deze servicetijd operationeel is. Hiertoe wordt onder meer op initiatief van de celverantwoordelijke per cel een serviceregeling afgesproken. Dit houdt in dat er per cel gedurende de servicetijd er minstens 1 persoon aanwezig is die op een voldoende en klantvriendelijke manier een service kan verlenen aan de klanten, méér dan een loutere doorverwijzing of een administratieve regeling. 4. Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes: de morgen: van 7.00 uur tot uur = glijtijd de voormiddag: van tot uur = stamtijd de middag: van uur tot uur = glijtijd de namiddag: van uur tot uur = stamtijd de avond: van uur tot uur = glijtijd 5. De gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9.00 uur; de maximum halve dagprestatie bedraagt 9.00 uur 3.48 uur = 5.12 uur. 6. De tijd vóór 7.00 uur en na uur kan niet als prestatie worden beschouwd, tenzij de extra uren gepresteerd worden in opdracht van het management. Behalve in geval van overmacht, moeten deze extra prestaties tijdig schriftelijk of per mail gevraagd worden aan het betrokken personeelslid. Ze kunnen alleen bij wijze van uitzondering gevraagd worden. 7. Bij de personeelsleden die een halve dag vrij nemen, wordt bij een voltijdse tewerkstelling 3.48 uur in rekening gebracht. Tijdens de andere daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren, nl. van uur tot uur als hij in de namiddag vrij neemt of van uur tot uur als hij in de voormiddag vrij neemt. 8. De personeelsleden die deeltijds werken zijn eveneens aan het systeem van de variabele werktijdregeling onderworpen. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de direct leidinggevende bepaald Prikklok en melden van aan- en afwezigheden De personeelsleden tewerkgesteld in een gebouw waarin de prikklok geïnstalleerd is, moeten persoonlijk met hun prikkaart volgende gegevens registreren: 10

11 - aankomst s morgens en vertrek s avonds; - het begin en einde van de middagpauze behalve in het hierna vermelde situatie van uitzondering - het begin en het einde van een toegestane afwezigheid. Bij diensten die niet voorzien zijn van een terminal van de prikklokcomputer meldt het personeelslid zich spontaan aan bij het secretariaat die een tijdsregistratie maakt van: - aankomst s morgens en vertrek s avonds; - het begin en einde van de middagpauze behalve in het hierna vermelde situatie van uitzondering - het begin en het einde van een toegestane afwezigheid. Uitzondering: De personeelsleden die een middagpauze nemen van 30 minuten of minder en die het gebouw waarin zij werken tijdens de middagpauze niet verlaten, worden vrijgesteld van de verplichting om het begin en einde van de middagpauze te registreren via de prikklok of het andere systeem van tijdsregistratie. De personeelsleden die het gebouw waarin zij werken tijdens de middagpauze niet verlaten en die een middagpauze wensen te nemen van meer dan 30 minuten, dienen wel het begin en einde van de middagpauze te registreren via de prikklok of het andere systeem van tijdsregistratie. Ook de personeelsleden die het gebouw waarin zij werken verlaten tijdens de middagpauze moeten altijd het begin en einde van de middagpauze registreren via de prikklok of het andere systeem van tijdsregistratie. Het begin en einde van de middagpauze valt in dit geval niet noodzakelijkerwijze samen met het tijdstip dat het gebouw wordt verlaten of terug wordt betreden. Indien vóór en/of na het verlaten van het gebouw nog een gedeelte van de middagpauze wordt genomen in het gebouw waarin de personeelsleden werken, dient het uit- of inprikken of het registreren via het andere systeem van tijdsregistratie te gebeuren bij het effectieve begin en einde van de middagpauze. Het systeem registreert automatisch een middagpauze van 30 minuten die niet als dagprestatie aangerekend wordt, ook in het geval de geregistreerde middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt. Voor personeelsleden van diensten die niet voorzien zijn van een terminal van de prikklokcomputer, wordt eveneens een verplichte middagpauze voorzien van 30 minuten, ook in het geval de middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd naar aanleiding van dienstreizen, jaarlijkse vakantie, ziekte, moet gemeld worden aan de het bevoegde personeelslid (lokale beheerder van aanen afwezigheden) met een door de direct leidinggevende ondertekend regularisatieformulier. 11

12 Voor de Centrale Diensten en per Provinciale Dienst wordt een lokale beheerder van aan- en afwezigheden, evenals een plaatsvervangende doublure aangeduid. Een dag vorming wordt beschouwd als werktijd van ofwel 3.48 ofwel Recuperatie en inhalen van werkuren Op het einde van elke maand wordt het aantal gepresteerde uren verrekend door een vergelijking te maken met de referentietijd die, voor een voltijdse tewerkstelling, 7.36 uur x het aantal arbeidsdagen bedraagt. Voor de personeelsleden met deeltijdse prestaties worden de per dag te verrichten gemiddelde prestaties in verhouding verminderd. De te presteren maandelijkse arbeidstijd wordt voor een personeelslid dat geregeld gebruik maakt van het openbaar vervoer, verminderd met 60 minuten voor vertragingen op de weg naar het werk. Dat betekent dat dit personeelslid op het einde van de maand automatisch een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend krijgen. Vertragingen op de weg naar het werk worden alleen nog in de volgende gevallen geregulariseerd: - bij vertragingen van het openbaar vervoer: wanneer de vertragingen afzonderlijk meer dan 30 minuten bedragen; - bij andere vertragingen: wanneer de vertragingen afzonderlijk meer dan 60 minuten bedragen. Op kerstavond wordt eveneens een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Op die dag begint de avondglijtijd bij uitzondering om uur. Op het einde van elke maand heeft het personeelslid meestal een overschot (krediet) of een tekort (debet) aan werkelijk gepresteerde uren. Bij stakingen of zeer slechte weeromstandigheden (bv sneeuw) geldt de regeling zoals vermeld in het informatief deel IX Regeling bij staking openbaar vervoer extreem slecht weer Overschot De maandelijks te veel gepresteerde uren kunnen uitsluitend opgenomen worden tijdens de glijtijd van de volgende maand: tussen 7.00 uur en uur, tussen uur en uur en tussen uur en uur. Mits akkoord van de direct leidinggevende, kan het personeelslid er eveneens voor kiezen, wanneer zijn/haar saldo na de volledig administratieve afhandeling minimaal 3.48 u overschot 12

13 aan gepresteerde uren bedraagt dit tijdens de volgende maanden op te nemen onder de vorm van een halve dag). Deze halve dag kan gecombineerd worden met een halve dag jaarlijks verlof. Cumulatie van 2 halve dagen is tevens mogelijk. Er kunnen maximaal 12 halve dagen ten gevolge van overschot aan gepresteerde uren worden opgenomen per jaar. De direct leidinggevende is ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de dienst hierbij niet in het gedrang komen. In het geval op het einde van een maand het saldo van gepresteerde uren hoger is dan 12 uren, wordt dit op het einde van de maand automatisch terug gebracht tot 12 uren. Wanneer een personeelslid verlof heeft aangevraagd wordt op eenvoudig verzoek van het personeelslid een verlofdag volledig of deels omgezet in een dag (twee halve dagen) of een halve dag voor het overschot aan gepresteerde uren. Als overgangsregeling voor het bestaande overschot aan gepresteerde uren geldt de volgende regeling. Het historisch gegroeid overschot aan credituren wordt in een aparte databank bijgehouden en wordt bij wijze van uitzonderlijke gunst omgezet in verlofdagen en dit berekend volgende de volgende stappen: 1. voor de schijf tot en met 99 uren overschot wordt elke volledig gepresteerde 7:36 u. omgezet in een volledig verlofdag, met een maximum van 13 volledige verlofdagen voor deze schijf; 2. de schijf tussen uren overschot aan gepresteerde uren wordt voor 80 % omgezet in verlofdagen. Het aantal uren overschot wordt vermenigvuldigd met 0,8 tot een gecorrigeerd overschot. Hiervan wordt elke gepresteerde 7:36 u overschot omgezet in een volledige verlofdag, met een maximum van 11 volledige verlofdagen voor deze schijf; 3. de schijf vanaf 205 uren overschot aan gepresteerde uren wordt voor 50 % omgezet in verlofdagen. Hierbij wordt elke volledig gepresteerde 15:12 u. omgezet in een volledige verlofdag. Het resulterend aantal verlofdagen wordt met een maximum van 6 per jaar extra toegekend boven op het aantal reguliere verlofdagen. De ANB-instructie opsparen van vakantiedagen (zie bijlage III informatief gedeelte) blijft van toepassing Tekort De debeturen moeten worden ingehaald binnen de variabele werktijdregeling van 7.00 uur tot uur. De dagprestatie van 9 uur in geval van de 5-dagenweek mag hierbij niet overschreden worden. De middagpauze telt uiteraard niet mee. Op het einde van iedere maand mag het aantal debeturen maximaal 7.36 uur bedragen bij 13

14 voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse prestaties wordt deze grens in verhouding verminderd. Indien het maximum aantal debeturen zonder geldige reden wordt overschreden, wordt eerst een schriftelijke waarschuwing gegeven. Wanneer de volgende maand dit aantal debeturen echter nog steeds het maximum overschrijdt, wordt onverminderd overgegaan tot de toepassing van tuchtstraffen: - in de eerste plaats het jaarlijks vakantieverlof verminderd naar rato van dit tekort; - bij gebrek aan jaarlijks vakantieverlof, wordt het debet boven de maximumgrens als onwettige afwezigheid beschouwd. In dat geval verliest het betrokken personeelslid zijn recht op salaris. In het geval van een betekenisvol gecumuleerd tekort wordt in overleg met het personeelslid een individuele aanpak uitgewerkt waarbij het tekort binnen een redelijke termijn wordt weggewerkt. Hierbij kan de Administrateur-generaal of haar gemachtigde binnen die redelijke termijn het personeelslid verplichten tot een werkregime onder de vorm van een vast uurrooster Misbruik en controle Elke leidinggevende is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten. Het systeem van de variabele werktijdregeling biedt belangrijke voordelen. Om het systeem van werktijdregeling goed te laten functioneren, moet elk personeelslid het loyaal toepassen. Tegenover elk misbruik dient dan ook zeer streng te worden opgetreden, inzonderheid bij herhaling. Het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, komt in non-activiteit te staan zonder salaris, tenzij in geval van overmacht. Daarnaast kan aan de ambtenaar een tuchtstraf of een administratieve maatregel worden opgelegd. Indien het contractuele personeelslid ongewettigd afwezig is, ontvangt het geen salaris onverminderd de toepassing van het arbeidsrecht. Het prikken voor een ander personeelslid en het klaarblijkelijk bewust niet-prikken tijdens de middagpauze, alsook het misbruik maken van de zendingsknop/zendingscode worden als een zware fout beschouwd. Naast een vermelding in het individueel evaluatiedossier door middel van persoonlijke nota s en het toepassen van tuchtstraffen geven ze aanleiding tot het opleggen van een vaste werktijdregeling, zonder enige vorm van recuperatie Personeel van minstens rang A2 14

15 De variabele werktijdregeling van het personeel van minstens rang A2 wordt in onderling overleg met de AG bepaald Vast uurrooster voor (groen)arbeiders De (groen)arbeiders werken in ploeg waarbij een vast dienstrooster wordt voorzien. Er wordt steeds een half uur middagpauze voorzien in het uurrooster. Per loods wordt door de provinciaal directeur, een keuze gemaakt uit de volgende uurroosters. Hierbij zijn op jaarbasis meerdere tijdelijke uurroosters mogelijk. De keuze rond de urroosters gebeurt steeds in overleg tussen de leidinggevende en de arbeidersploeg. a) Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Van 07.30u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.30u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.30u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.30u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.30u Tot 12.00u En van 12.30u Tot u Tot 15.36u 7.36u Tot u Tot u Tot 15.36u 7.36u Totaal 38 uren 15

16 b) Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Van 07.45u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.45u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.45u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.45u Tot 12.00u En van 12.30u Van 07.45u Tot 12.00u En van 12.30u Tot 15.51u 7.36u Tot 15.51u 7.36u Tot u Tot u Tot 15.51u 7.36u Totaal 38 uren c) Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Van 08.00u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.00u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.00u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.00u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.00u Tot 12.00u En van 12.30u Tot 16.06u 7.36u Tot 16.06u 7.36u Tot 16.06u 7.36u Tot 16.06u 7.36u Tot 16.06u 7.36u Totaal 38 uren 16

17 d) Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Van 08.15u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.15u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.15u Tot 12.00u En van 12.30u Van 08.15u Tot 12.00u En van 12.30u Vrijdag Van Tot 12.00u En van 12.30u Tot 16.21u 7.36u Tot 16.21u 7.36u Tot 16.21u 7.36u Tot 16.21u 7.36u Tot 16.21u 7.36u Totaal 38 uren e) Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren Maandag Van 06.00u Tot 10.00u En van 10.30u Dinsdag Van 06.00u Tot 10.00u En van 10.30u Woensdag Van 06.00u Tot 10.00u En van 10.30u Donderdag Van 06.00u Tot 10.00u En van 10.30u Vrijdag Van 06.00u Tot 10.00u En van 10.30u Tot 14.06u 7.36u Tot 14.06u 7.36u Tot 14.06u 7.36u Tot 14.06u 7.36u Tot 14.06u 7.36u Totaal 38 uren In onderling overleg met de directe chef kan voor het afronden van bepaalde beheerswerken afgeweken worden van het einduur indien dit leidt tot een hogere efficiëntie op het niveau van het ANB. Bij vrieskou kunnen andere taken en activiteiten dan de reguliere taken worden aangeboden. Dit wordt geregeld in een instructie. Voor de uitzonderlijke situatie waarbij (groen)arbeiders worden ingeschakeld voor het 17

18 bezetten van brandtorens of uitkijktorens, werd een regeling uitgewerkt met goedkeuring van het EOC, cfr bijlage IX Beurtrolsysteem voor boswachters en natuurinspecteurs De specifieke werktijdregeling van het beurtrolsysteem voor de boswachters en de natuurinspecteurs is geregeld via ANB Richtlijn 2008/2 houdende dienstregelingen ANB en de wijzigingen hieraan (zie informatief deel bijlage I). De hoofdlijnen van deze richtlijn zijn: - het vastleggen van duidelijke regels over de verantwoordelijkheden voor de opstelling van een jaarplanning voor het beurtrolsysteem; - de invoering van het instrument van de werkplanning (jaarplanning, maandplanning en weekplanning); - een aantal richtlijnen betreffende een efficiënte organisatie van toezicht en opsporing; - de organisatorische aspecten van de weekenddiensten toezicht en opsporing (overal van toepassing) en toezicht binnen de eigen domeinen waarbij de boswachters en de natuurinspecteurs maximaal 1 op 4 weekends worden ingeschakeld; - het verder zetten van het bestaande beurtrolsysteem voor de boswachters en de natuurinspecteurs met een spreiding van de te presteren uren over weekdagen, zaterdagen en zondagen en de verplichting om bepaalde weekends volgens een vooraf overlegde planning te werken Specifieke werktijdregeling voor beleidsadviseurs reeds in dienst op 1 januari 2008 Een beleidsadviseur werkt onder een specifieke werktijdregeling waarbij de werkuren (gemiddeld 38 u/week) gedurende de weekdagen worden bepaald in overleg met de direct leidinggevende en dit op basis van een gevalideerde weekplanning. In deze werktijdregeling kunnen slechts overuren gemaakt worden op schriftelijke en expliciete vraag van het bevoegde lid van het management. Hetzelfde systeem van werktijdregeling is van toepassing voor de personeelsleden die door de aard van het werk vaak op het terrein moeten zijn. In het geval een personeelslid kiest voor dit systeem, vervalt voor het personeelslid de regeling rond het saldo zoals bedoeld in punt

19 Voor de lantmeters en de terreininventariseerders kan het instrument van weekplanning vervangen worden door een planning op basis van meetbare outputs. Voor een ploeg die samenwerkt op terrein, moet er evenwel gezamenlijk een systeem van werkrooster gekozen worden Specifieke werktijdregeling voor chauffeur(s) Aan de volgende functie wordt een specifieke werktijdregeling opgelegd: - de chauffeur(s) van de AG. De specifieke werktijdregeling wordt in onderling overleg tussen de AG en de chauffeur bepaald. Voor chauffeursopdrachten starten de uren bij het vertrek van zijn thuisadres. Als de chauffeur andere opdrachten vervult: bvb. een week niet als chauffeur actief zijn, maar als ondersteuning in logistiek dan wordt het woon- werkverkeer niet meegerekend als effectieve prestaties. 19

20 5. OVERUREN De volgende regels inzake overuren zijn conform het VPS van toepassing: 1. Variabele werktijdregeling: zie instructie in informatief deel bijlage II; 2. Vast uurrooster: zie instructie in informatief deel bijlage II; 3. Beurtrolsysteem voor boswachters en natuurinspecteurs: zie informatief deel bijlage I; 4. Specifieke werktijdregeling voor beleidsadviseurs in dienst op 1 januari 2008: zie instructie in informatief deel bijlage II; 5. Specifieke werktijdregeling voor chauffeur(s). Bij chauffeurs worden overuren uitbetaald vanaf het 39 ste uur per week. Iedere maand moeten de namen en overuren van deze personeelsleden worden meegedeeld aan de bevoegde lokale beheerder van aan- en afwezigheden, die dan de maandelijkse overdracht van overuren op de nulstand brengt. 6. Aan een personeelslid van minstens rang A2 kunnen geen overuren worden toegekend. 6. RUSTDAGEN De gewone dagen van inactiviteit zijn: - zaterdagen en zondagen; - de feestdagen en compensatiedagen, zoals geregeld door deel X, titel 2 van het VPS, zoals deze zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd; - de jaarlijkse vakantiedagen, zoals geregeld door deel X, titel 2 van het VPS, zoals deze zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd. Een uitzondering hierop vormt het beurtrolsysteem voor boswachters en natuurinspecteurs zoals geregeld via ANB Richtlijn 2008/2 houdende dienstregelingen ANB en de wijzigingen hieraan (zie informatief deel bijlage I). 20

21 7. JAARLIJKSE VAKANTIE De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2 van het VPS en de bijbehorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd Opsparen van vakantiedagen Het personeelslid kan jaarlijks maximum 11 dagen opsparen, die hij/zij kan aanwenden in het volgende kalenderjaar of in de volgende kalenderjaren en uiterlijk voor de pensionering. Het saldo aan vakantiedagen ten belopen van maximaal 11 vakantiedagen wordt automatisch overgedragen naar het volgende jaar. (zie informatief deel Bijlage III ANB-instructie betreffende het opsparen van vakantiedagen) Opnemen van vakantiedagen Verloven van 5 werkdagen of meer dienen minstens 10 werkdagen voor de aanvang van de verlofperiode aangevraagd te worden aan de bevoegde leidinggevende of in voorkomend geval de 1 ste evaluator teneinde de dienstorganisatie niet in het gedrang te brengen. Zij beslissen hierover binnen een termijn van 7 werkdagen, zoniet wordt het verlof geacht te zijn goedgekeurd. Verloven van 2 werkdagen, maar minder dan 5 werkdagen worden minstens 3 werkdagen voor de verlofdag aangevraagd. De bevoegde leidinggevende of in voorkomend geval de 1 ste evaluator beslist hierover binnen een termijn van 2 werkdagen. Verlof van 1 werkdag wordt minstens 1 werkdag op voorhand aangevraagd. Indien dit wegens onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, neemt het personeelslid eerst contact (mondeling of schriftelijk) op met het toezichthoudend personeel. Een aanvraag van uitzonderlijk lang vakantieverlof (vanaf 6 weken) vindt minstens 8 weken op voorhand plaats (in onderling overleg met de direct leidinggevende, het Afdelingshoofd of de Provinciaal Directeur. 21

22 8. LOON 8.1. Algemeen De wijzen van meting en van controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomt met deel VII van het VPS zoals dit zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is Registratie van wijzigingen Het personeelslid dient alle wijzigingen in verband met hun woon- of verblijfplaats en gezinstoestand (bv. geboorte, overlijden van de echtgenoot, huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding, enz.) zo spoedig mogelijk in te voeren via de selfservicemodule voor werknemers in het personeelssysteem of te melden aan de personeelsdienst als ze geen toegang hebben tot het personeelssysteem. Het personeelslid dient eveneens de personeelsdienst te informeren als bij ben inwonende gezinsleden niet langer als fiscaal ten laste kunnen worden beschouwd. De wijzigingen aan de gezinstoestand en de eventuele gezinslasten kunnen immers invloed hebben op de bedrijfsvoorheffing die van het brutosalaris wordt ingehouden. De gehuwden en de wettelijk samenwonenden moeten eveneens een keuze maken op wiens beroepsinkomen de vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten moet worden toegepast Verwijlinteresten Voor een kostenstaat in verband met een binnenlandse dienstreis (reis-, maaltijd- en hotelvergoeding) is de regeling zoals opgenomen in het VPS, zoals deze zal worden gewijzigd, en de Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007 inzake reis- en dagvergoeding voor binnenlandse reizen zoals deze zal gewijzigd worden, van toepassing. 22

23 9. OPZEGGINGSTERMIJNEN De duur van de opzegtermijnen en/of de nadere regels om de opzegtermijnen te bepalen zijn, vastgesteld: - voor het contractuele personeel: in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals deze zal worden gewijzigd; in de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals deze zal worden gewijzigd; in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, zoals deze zal worden gewijzigd; - voor het statutaire personeel: in deel III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals deze zal worden gewijzigd; - in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, zoals die zal worden gewijzigd. 10. ONTSLAG OM DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, kunnen minstens volgende tekortkomingen van voldoende ernstige aard beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding tot gevolg: - diefstal; - bedreigingen, geweld, ongewenst seksueel gedrag op het werk of pesterijen; - bedrog en fraude; Dat in dit arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen niet als dringende reden worden gekwalificeerd, houdt niet in dat geen ontslag om dringende reden kan worden gegeven om deze tekortkomingen. 11. RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 23 De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel worden geregeld in het VPS, zoals dit zal worden gewijzigd, de deontologische code (zie informatief deel bijlage IV)

24 zoals deze zal worden gewijzigd, en de managementcode ( 1 ), zoals deze zullen worden gewijzigd. Het toezichthoudend personeel volgt de productiviteit en de kwaliteit van het werk op, evenals de naleving van de arbeidsvoorwaarden. Bijgevolg is het bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, beslissingen van de Directieraad, het MC ANB, het EOC ANB, instructies en richtlijnen te doen naleven, orde en tucht in de instellingen te behouden. Elk personeelslid van het toezichthoudend personeel ziet toe dat de continuïteit van de dienst gewaarborgd wordt. Een functioneel leidinggevende is een personeelslid met een coördinerende opdracht voor een project of takenpakket. Vanuit die coördinerende rol kan hij of zij werkafspraken maken en opdrachten geven. De 1ste evaluator behoudt al zijn/haar hiërarchische bevoegdheden, zoals het beslissen over planning, evaluatie en ontwikkeling. De functionele en hiërarchisch leidinggevenden maken met elkaar concrete afspraken over de opvolging van een project of takenpakket en over de hoeveelheid tijd dat een personeelslid kan besteden aan een project of takenpakket. Ze communiceren daarover duidelijk aan de betrokken personeelsleden. De functionele leidinggevende engageert zich om de hiërarchische leidinggevende te informeren over de wijze waarop een personeelslid het project of takenpakket invult. 12. STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN Statutaire personeelsleden De straffen voor het statutaire personeel zijn geregeld door deel VIII van het VPS, zoals dit zal worden gewijzigd. De beroepsmogelijkheden tegen deze straffen zijn geregeld door deel VIII (artikel 13 t.e.m. 16) van het VPS, zoals dit zal worden gewijzigd Contractuele personeelsleden Voor het contractuele personeel bestaat het sanctioneringsysteem uit de volgende sancties: - terechtwijzing; - blaam; - ontslag Zoals beslist door de Vlaamse regering op 1 juli 2005.

25 13. DEONTOLOGIE Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect bij het ANB, naast effectiviteit, doelmatigheid en klantgerichtheid. Integriteit heeft te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan, werken en samenwerken. Aan het werken bij het ANB zijn bepaalde waarden en normen verbonden. Personeelsleden dienen zich naar de letter én de geest van die normen en waarden te gedragen. Dit betekent dat zij zich moeten houden aan de geldende wetten, regels en procedures (rechtmatigheid); dat zij zorgvuldig, zuinig en verantwoord met overheidsmiddelen omgaan (doelmatigheid); dat zij onpartijdig, objectief en rechtvaardig in hun handelingen zijn (neutraliteit); en dat zij staan voor wat ze doen en doen wat ze zeggen (professionele verantwoordelijkheid). Als personeelslid van het ANB dient men ten allen tijde te voldoen aan de algemene deontologische code (zie informatief deel bijlage IV) en de richtlijn 2008/03 (Gebruik van informatica en elektronische communicatiemiddelen). 25

26 14. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals gewijzigd en zoals deze zal gewijzigd worden, is van toepassing. Elk personeelslid dient zich te houden aan alle veiligheidsinstructies en richtlijnen die door het MC ANB of de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn beslist of worden uitgevaardigd. Bijlage VI van het informatief deel bevat een overzicht van de referenties van deze instructies en richtlijnen. Elke direct leidinggevende of 1 ste evaluator brengt de personeelsleden die onder zijn/haar gezag staan op de hoogte van veiligheidsmaatregelen die ze moeten toepassen en controleert de naleving ervan. Voor (groen)arbeiders is een wasgelegenheid voorzien op de werkplaats. Indien deze personeelsleden op terrein in aanraking komen met schadelijke stoffen (bvb. sproeistoffen) krijgen zij steeds de mogelijkheid om zich binnen de werkuren te douchen voor een periode van maximaal 30 minuten. In normale omstandigheden kan er enkel buiten de normale werkuren, aansluitend op de normale werkuren gebruik gemaakt worden van de douches. 15. WELZIJNSREGLEMENTERING Procedures bij psychosociale risico s op het werk De procedures die van toepassing zijn als er feiten gemeld worden, en die betrekking hebben op een van de volgende aspecten, zijn opgenomen in de omzendbrief BZ 2015/1 van 20 maart 2015, zoals die zal worden gewijzigd: a) het onthaal van en de adviesverlenging aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; b) de andere regels volgesn welke die personen een beroep kunnen doen op de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen, aangewezen voor de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur; d) de wedertewerkstelling van de werknemers die verklaard hebben dat ze het voorwerp zijn geweest van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en de begeleiding van die personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling.

27 Contactpersonen: zie bijlage II van het arbeidsreglement Roken Roken aan de hoofdingangen van de gebouwen van de Vlaamse overheid in de Noordwijk, het Arenberggebouw en de Vlaamse Administratieve Centra (VAC s) is niet toegestaan EHBO en verbandkist De EHBO-verantwoordelijken zijn te bereiken op de coördinaten raadpleegbaar in bijlage II. Deze bijlage wordt automatisch aangepast. De verbandkist bevindt zich op alle werkplaatsen Een lijst met de coördinaten van deze verbandkisten is raadpleegbaar is bijlage III. Deze bijlage wordt automatisch aangepast. 16. ZIEKTE, ZIEKTECONTROLE EN DEELTIJDSE PRESTATIES De ziektecontrole en arbitrageprocedure verlopen volgens artikel X 18 van het VPS. De hierna weergegeven regelingen gelden zowel voor de ambtenaren als voor de contractuele personeelsleden, ook voor deze die tewerkgesteld zijn en/of verblijf houden in het buitenland Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte Het personeelslid deelt elke afwezigheid wegens ziekte, persoonlijk of via een tussenpersoon, vóór 10 uur s ochtens mee aan zijn hiërarchische chef via de snelste weg (telefoon, e- mail ), bij voorkeur via telefoon. Het personeelslid deelt ook mee op welk adres hij/zij zich bevindt, indien zijn feitelijke verblijfplaats verschilt van zijn domicilieadres. Personeelsleden die een specifieke werktijdregeling hebben, waarschuwen hun chef zo snel mogelijk en uiterlijk binnen het uur na het normale begin van de activiteiten. Het toezichthoudend personeel verwittigt de relevante personeelsdienst voor 10 uur. Wegens ziekte afwezige personeelsleden die meer dan één dag naar het buitenland wensen te 27

28 gaan om persoonlijke redenen, brengen hun Afdelingshoofd of Provinciale Directeur, of in voorkomend geval de AG, hiervan minstens één week op voorhand op de hoogte. Deze stelt het ziektecontroleorgaan in kennis en kan desgewenst een controle aanvragen. Contractuele personeelsleden die maximaal één maand in dienst zijn hebben nog geen recht verworven op gewaarborgd loon. Om deze reden dienen zij hun mutualiteit in te lichten en de geijkte formulieren in te vullen indien zij ziek worden binnen de eerste maand van hun tewerkstelling. Zij zullen vervolgens een vergoeding van het ziekenfonds ontvangen. Na raadpleging van een arts meldt het personeelslid de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid onmiddellijk aan zijn/haar chef, die de personeelsdienst daarvan op de hoogte brengt. Het personeelslid stuurt het ziektemeldingsformulier dat ter beschikking gesteld is door de werkgever en dat door de behandelende arts ingevuld en ondertekend is binnen 24 uur, onder gesloten enveloppe en voldoende gefrankeerd, rechtstreeks naar het ziektecontroleorgaan. De personeelsleden die verblijven in Nederland en een Nederlandse arts consulteren, vullen het attest zo veel mogelijk zelf in, als de Nederlandse arts weigert om dat te doen. Als het personeelslid één dag ziek is en geen arts raadpleegt, moet het toch het ziektemeldingsformulier opsturen naar het controleorgaan, met de vermelding eendagsziekte. Het personeelslid vult op het formulier zelf zijn naam, personeelsnummer en adres (of eventuele tijdelijke verblijfplaats) in, alsook de datum van de eendagsziekte. Als het personeelslid geen ziektemeldingsformulier opstuurt, is het ongewettigd afwezig. Voor personeelsleden met een specifieke werktijdregeling wordt hier onder één dag ziekte begrepen dat de ziekte niet langer duurt dan één door hen geleverde normale arbeidsprestatie. Het aantal werkdagen ziekteverlof wordt wel pro rata berekend. Iedere afwezigheid wegens ziekte dient dus met het ziektemeldingsformulier te worden gestaafd Verloop ziektecontrole Een lid van het management of de personeelsverantwoordelijke kan het geneeskundig controleorgaan verzoeken om over te gaan tot een controle van een personeelslid. Dit verzoek kan schriftelijk, telefonisch, per fax of per mailbericht gebeuren. Het controleorgaan kan ook in afspraak met de betrokken entiteit op eigen initiatief gerichte controles uitvoeren. De medische controle kan op alle werkdagen, ook op zaterdag, zon- en feestdagenvoor de personeelsleden die normaal op die dagen arbeidsprestaties moeten verrichten, plaatsvinden. 28

29 De controle gebeurt tussen 8 uur en 19 uur. De controles mogen enkel worden uitgevoerd door Nederlandstalige artsen. De controles gebeuren in de woon- of verblijfplaats van het personeelslid. Het controleorgaan dient het controlebezoek niet aan te kondigen. De controlearts dient zich wel te legitimeren. Als het zieke personeelslid afwezig is, laat de controlerende arts een bericht achter waarin dit personeelslid wordt uitgenodigd zich tijdens de vermelde spreekuren aan te melden bij de bevoegde arts. Personeelsleden die hun woon- of verblijfplaats mogen verlaten, kunnen door het controleorgaan schriftelijk worden opgeroepen om zich persoonlijk aan te bieden voor een controleonderzoek. De controlearts oordeelt na medisch onderzoek of de afwezigheid gerechtvaardigd is. De controlearts moet hierbij over de nodige achtergrondinformatie beschikken m.b.t. de medische historiek van het te controleren personeelslid. Oordeelt de controlearts dat de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is, dan deelt hij dit, bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het personeelslid. Het personeelslid kan dan afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof. Oordeelt de controlearts dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan overhandigt hij onmiddellijk, na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen schriftelijk aan het personeelslid. Indien het personeelslid op dat ogenblik kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, wordt dit door de controlearts vermeld op het bovenvermelde document. Als de behandelende arts na overleg akkoord gaat met het oordeel van de controlearts, dan dient het personeelslid de dienst te hervatten op de eerstvolgende werkdag na de in kennisstelling of op de (latere) datum bepaald door de controlearts. Indien de controlearts tijdens het overleg zijn oordeel zou herzien, dient het personeelslid de dienst te hervatten op de nieuw overeengekomen datum, die nadien schriftelijk aan het personeelslid wordt bevestigd door het controleorgaan. Binnen de twee dagen na de overhandiging van de bevindingen door de controlearts, kan de meest belanghebbende partij, mits akkoord van de controlearts en de behandelende arts, een arts als scheidsrechter aanwijzen die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende controlegeneeskunde. 29

30 Zo spoedig mogelijk na zijn aanstelling onderzoekt deze arbitrerende arts het personeelslid. Hij deelt onmiddellijk zijn beslissing aan de betrokkene mee bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. Deze beslissing is bindend. Als de arbitrerende arts de afwezigheid niet medisch gerechtvaardigd acht, dan moet het personeelslid de dienst hervatten de eerstvolgende werkdag of op een door de arbitrerende arts vastgestelde latere datum. Betwistingen over een bepaalde ziekteperiode kunnen alleen worden beslecht via een arbitrageprocedure. Een nieuw attest van de behandelende arts over dezelfde periode en met dezelfde diagnose kan de betwisting niet beslechten en is daarom nietig. De kostprijs van een arbitrage is ten laste van de verliezende partij, hetzij van het personeelslid, hetzij van het controleorgaan, al naargelang het geval. Indien de datum van de arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de arbitrerende arts een datum is die ligt tussen de door de behandelende arts en de controlearts voorgestelde data, worden de kosten evenredig verdeeld tussen beide partijen. Wanneer men één dag ziek is en geen arts heeft geraadpleegd, en de controlearts oordeelt na medisch onderzoek dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan bevindt het personeelslid zich van rechtswege in de administratieve toestand non-activiteit, tenzij het personeelslid nog dezelfde werkdag de dienst hervat of een dag verlof neemt. Het geneeskundig controleorgaan deelt altijd binnen 24 uur na de definitieve beslissing, de direct leidinggevende van het personeelslid en de centrale personeelsdienst schriftelijk (mailbericht) in over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de afwezigheid. Bij afwezigheid van het personeelslid licht het controleorgaan eveneens binnen de 24 uur de direct leidinggevende van het personeelslid en de personeelsdienst schriftelijk (mailbericht) in dat het personeelslid zal opgeroepen worden om zich voor een controle aan te melden. De ambtenaren die zonder gegronde reden weigeren zich aan een controle te onderwerpen, kunnen worden bestraft met een tuchtstraf; de contractuele personeelsleden lopen het risico hun recht op gewaarborgd loon te verliezen. De personeelsleden die de dienst niet tijdig hervatten zonder geldige reden, zijn ongewettigd afwezig. Zij hebben geen recht op salaris gedurende hun ongewettigde afwezigheid. Voor het ziektemeldingsformulier en eventuele vragen of klachten over de ziektecontrole kan het personeelslid terecht bij de bevoegde personeelsdienst Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval 30

31 Statutaire personeelsleden Als de controlearts van oordeel is, na raadpleging van de behandelende arts, dat een zieke ambtenaar geschikt is om zijn ambt met deeltijdse prestaties op te nemen of als een ambtenaar die wegens ziekte afwezig is, vraagt om zijn ambt weer te mogen opnemen met deeltijdse prestaties, legt de ambtenaar aan het geneeskundig controleorgaan een geneeskundig attest van zijn behandelende arts voor. Als de controlerend arts oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat toelaat, brengt het geneeskundig controleorgaan de personeelsdienst waaronder de ambtenaar ressorteert en de ambtenaar zelf daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien de controlearts oordeelt dat de aanvraag tot deeltijdse prestaties wegens ziekte niet gerechtvaardigd is of als een personeelslid niet akkoord kan gaan met het oordeel van de controlearts tot deeltijdse prestaties wegens ziekte, dan overhandigt hij onmiddellijk, na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen schriftelijk aan het personeelslid. Indien het personeelslid op dat ogenblik kenbaar maak dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, wordt dit door de controlearts vermeld op het bovenvermelde document. Het personeelslid kan dan via zijn behandelende arts aandringen op de hoger vermelde arbitrageprocedure. Het geneeskundig controleorgaan staat, met het oog op re-integratie, deeltijdse prestaties toe voor minimum 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden. Nochtans worden voor ten hoogste dezelfde periode, verlengingen toegestaan op voorwaarde dat het geneeskundig controleorgaan bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat wettigt. Dit nieuw medisch onderzoek gebeurt volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven. De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten de ambtenaar toelaten om na een periode van zware of langdurige ziekte opnieuw zijn volledige dagtaak op te nemen. Bedoeling van het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte is dat de ambtenaar die afwezig geweest is wegens ziekte de mogelijkheid te geven om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme en hem opnieuw te integreren in zijn functie. Dit betekent dat een ambtenaar niet onbeperkt gebruik kan maken van deeltijdse prestaties wegens ziekte. Deze regeling belet niet dat de ambtenaar die deeltijds werkt wegens ziekte mag proberen om voltijds te hervatten. Indien hij dan tot de vaststelling komt dat hij dit toch niet aankan, mag hij terug overschakelen op deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de duur van de oorspronkelijk toegestane periode, zonder opnieuw hiertoe een aanvraag te moeten indienen. De ambtenaar dient wel de centrale personeelsdienst hiervan in kennis te stellen Contractuele personeelsleden 31

32 Het contractuele personeelslid dat arbeidsongeschikt is, kan aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit vragen om het werk gedurende zijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te hervatten. Bij deze procedure komt het geneeskundige controleorgaan niet tussen. Voorwaarde is wel dat het contractuele personeelslid door de adviserende geneesheer nog voor minstens 50% arbeidsongeschikt wordt bevonden. In geval van toestemming bepaalt de adviserende geneesheer zelf het deeltijds arbeidsregime waartegen mag gewerkt worden. De werkgever kan de werkhervatting met het door de adviserende arts bepaalde arbeidsregime, al dan niet toestaan. De ziekteverzekeringswet en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. 32

33 17. ARBEIDSONGEVAL EN BEROEPSZIEKTE Verlof voor arbeidsongeval of beroepsziekte Het personeelslid heeft recht op ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte en dit volgens de federale bepalingen ter zake De te volgen procedure door de werknemer Bij een arbeidsongeval of een beroepsziekte volgt het personeelslid dezelfde procedure als bij ziekte. Het personeelslid dit door een geneesheer te laten vaststellen en zo spoedig mogelijk aangifte te doen van het arbeidsongeval of de beroepsziekte bij zijn personeelsdienst. Een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk wordt aangegeven door middel van een in tweevoud opgemaakt formulier "aangifte van een ongeval" (zie bijlage IV) Als het ongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan één dag tot gevolg heeft of kan hebben, moet daarbij een doktersattest (model B zie bijlage IV) worden gevoegd. In geval van een beroepsziekte gebeurt de aangifte door middel van een in tweevoud opgemaakt formulier BZ1 en het geneeskundig getuigschrift (formulier BZ2) (zie bijlage V). Het staat de behandelende arts evenwel vrij zijn getuigschrift op een afzonderlijk blad op te stellen, voor zover dit getuigschrift antwoordt op al de vragen gesteld in de verschillende rubrieken van vermeld formulier BZ2; hij voegt dit dan bij dit formulier. Het geneeskundig getuigschrift dient altijd te worden overgelegd onder gesloten enveloppe; deze enveloppe vermeldt duidelijk: "medisch getuigschrift BZ2 betreffende... (naam van het slachtoffer)". Ingevolge de wet van 19 oktober 1998 is de werkgever waarbij het arbeidsongeval van een contractueel personeelslid wordt aangegeven, verplicht om binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte het ziekenfonds of de Hulpkas van het personeelslid te verwittigen indien er twijfel bestaat over de erkenning van het arbeidsongeval. Toch wordt aan contractuele personeelsleden aangeraden om, in afwachting van de erkenning van het arbeidsongeval of de beroepsziekte, steeds ook zelf aangifte te doen bij hun ziekenfonds. Zij vullen daartoe het "Inlichtingenblad uitkeringen" in dat door het ziekenfonds wordt verstrekt. Tevens wordt zowel aan de contractuele als aan de statutaire personeelsleden aangeraden hun 33

34 dokters- en apothekerskosten aan te bieden bij hun ziekenfonds zolang er geen erkenning heeft plaatsgevonden van het arbeidsongeval of de beroepsziekte. Het slachtoffer heeft er alle belang bij om alle formulieren nauwkeurig en volledig in te vullen of te laten invullen Erkenning van arbeidsongevallen en toekenning van schadevergoeding De AG neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen (inclusief ongevallen op de weg naar en van het werk) en de toekenning van schadevergoeding voor arbeidsongevallenen voor beroepsziekten. Het Fonds voor Beroepsziekten neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van beroepsziekten. MEDEX doet uitspraak over de medische aspecten van arbeidsongevallen en beroepsziekten (in samenwerking met het Fonds voor Beroepsziekten). Voor nadere inlichtingen en de nodige formulieren en attesten kan het personeelslid terecht bij de personeelsdiensten Procedure van melding van arbeidsongevallen door de werkgever De procedure van melding van een arbeidsongeval die door de werkgever moet gevolgd worden, is ter informatieve titel opgenomen in het informatief deel, bijlage V. 18. NADERE REGELINGEN M.B.T. DE AANVRAAG VAN VERLOVEN De aanvraag en de opzeg van verloven dient te gebeuren binnen een redelijke termijn. Het verlof voor deeltijdse prestaties, het verlof voor loopbaanonderbreking (uitgezonderd het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en het palliatief verlof) en het onbetaald verlof worden tenminste één maand vóór aanvang van het verlof aangevraagd aan de celverantwoordelijke, die in geval van een positief advies, het vervolgens voorlegt aan de provinciale directeur of het Afdelingshoofd, die in geval van een positief advies dit ter goedkeuring voorlegt aan de AG, die hiervoor binnen de 15 werkdagen beslist. 34

35 Een personeelslid kan een aangevraagd, respectievelijk begonnen verlofstelsel met uitzondering van het onbetaald verlof enkel opzeggen om echt dwingende redenen en na overleg met de direct leidinggevende, de celverantwoordelijke en zijn personeelsdienst. Onverminderd de hoger vermelde regels, gelden voor de opzegging van verloven, de volgende opzegtermijnen Soort verlof Opzegging Opzeggingstermijn verlof voor deeltijdse prestaties op initiatief van leidinggevende of ambtenaar 1 maand tenzij een kortere termijn met het bevoegd lid van het management wordt overeengekomen loopbaanonderbreking algemeen op initiatief van personeelslid minstens 3 maanden stelsel loopbaanonderbreking Na minimumduur op initiatief (ouderschapsverlof) van het personeelslid 1 maand loopbaanonderbreking (bijstand) bij overlijden patiënt - loopbaanonderbreking (palliatief bij overlijden patiënt verlof) - verlof voor opdracht (kabinet) door minister - verlof voor opdracht (algemeen belang) verlof voor opdracht (terbeschikkingstelling Koning(in) / Prins(es)) verlof voor opdracht (erkende politieke groep) 35 op initiatief personeelslid door functionele minister 1 maand tenzij in overleg met de leidinggevende een kortere termijn wordt overeengekomen door ambtenaar 1 maand tenzij in overleg met het bevoegd lid van het management een kortere termijn wordt overeengekomen door Koning(in) Prins(es) - op initiatief van ambtenaar 1 maand tenzij in overleg met het bevoegd lid van het management een kortere termijn wordt overeengekomen op initiatief van functionele minister op voorwaarde dat er - dienstredenen zijn op initiatief van ambtenaar 1 maand tenzij in overleg met het bevoegd lid van het management een kortere termijn wordt overeengekomen onbetaald verlof (20 werkdagen) Niet opzegbaar - onbetaald verlof ambtenaar (5 op initiatief van de ambtenaar termijn overeen te komen met jaar) het bevoegd lid van het management onbetaald verlof contractueel personeelslid (1 jaar) op initiatief van het contractuele personeelslid - termijn overeen te komen met het bevoegd lid van het management

36 Voor een gedetailleerd overzicht van alle verloven kan u bijlage VII van het informatief deel raadplegen. 19. VEREISTE ATTESTEN VOOR DIENSTVRIJSTELLING De AG beslist over dienstvrijstellingen die van toepassing zijn of kunnen zijn voor elk personeelslid. In bijlage VI is aangegeven welke dienstvrijstellingen automatisch verleend worden en die geen nadere regeling meer vereisen. In principe beslist het bevoegd lid van het management of bepaalde individuele dienstvrijstellingen worden toegekend. Hij/zij beslist tevens of de dienstvrijstelling wordt toegekend voor een dag, voor een halve dag of voor een periode vereist door de omstandigheid. Hij/zij beslist tevens of deze dienstvrijstelling wordt toegestaan mits het inhalen van de afwezigheid of zonder dat de afwezigheid moet ingehaald worden. Bijlage VI bevat een overzicht van de verplichte attesten in geval van dienstvrijstellingen. Deze bijlage wordt automatisch aangepast in het geval van wijziging van de wetgeving. 20 MUZIEK Muziek op de werkvloer is verboden, tenzij met hoofdtelefoon. 21. JURIDISCHE ONDERSTEUNING VOOR PERSONEELSLEDEN Personeelsleden die gerechtelijk vervolgd worden voor daden die deze moeten stellen vanuit hun openbare functie, krijgen van het ANB de nodige rechtsbijstand, zoals bepaald in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/21, zoals deze zal worden gewijzigd. Deze rechtsbijstand bestaat uit: - het verlenen van de nodige informatie en advies; - hulp bij briefwisseling met het oog op het realiseren van een minnelijke regeling; - het ten laste van de werkgever aanduiden van een advocaat die de belangen van het personeelslid zal verdedigen; - de vergoeding van de noodzakelijke kosten. 36

37 22. STRUCTUREEL TELEWERKEN Structureel telewerken gebeurt steeds op vrijwillige basis. Het MC ANB bepaalt de criteria waaronder structureel telewerken wordt toegelaten en dit op basis van de evaluatie van het lopend proefproject. De criteria worden op het EOC besproken. De omzendbrief PEBE/DVO/2006/9 van 18 augustus 2006 met betrekking tot de modaliteiten tot regeling van structureel telewerk, zoals deze zal worden gewijzigd, is van toepassing. 23. ADRES INSPECTIEDIENSTEN De adressen van de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) en de Sociale inspectie gaan als bijlage VIII bij dit arbeidsreglement. 24. PLAATSEN WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD Internet: Intranet: op het Extranet van ANB Verder kan een papieren versie geraadpleegd worden op elke plaats van tewerkstelling. Op aanvraag kan via de direct leidinggevende een papieren versie aangevraagd worden. Op diverse plaatsen in dit arbeidsreglement wordt verwezen naar het VPS (of het Raamstatuut). Een exemplaar daarvan ligt ter inzage bij elke personeelsdienst van het ANB (of is raadpleegbaar op de website van ANB). Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2015, Voor de werkgever, Marleen Evenepoel Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos 37

38 Bijlage I. Plaatsen van tewerkstelling Hoofdkantoren Provinciale Diensten 2018 Antwerpen Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 Provinciale Dienst Antwerpen 9000 Gent Gebr. Van Eyckstraat 4-6 Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen 3500 Hasselt Koningin Astridlaan 50 bus 5 Provinciale Dienst Limburg 8200 Brugge Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 Provinciale Dienst West-Vlaanderen 3000 Leuven Diestsepoort 6 bus 75 Provinciale Dienst Vlaams Brabant 1000 Brussel Graaf-de-Ferrarisgebouw, Centrale Diensten Regiokantoren 3960 Bree Ter Rivierenwal, 9a Regiokantoor Bree 2300 Turnhout Parklaan 49/1 Regiokantoor Turnhout 3221 Holsbeek Hertstraat 24a Regiokantoor Holsbeek 1560 Hoeilaart Duboislaan 1a Domein Groenendaal 1602 Sint-Pieters- Leeuw Konijnestraat 172B Domein Groenenberg 3054 Vaalbeek Prosperdreef 1 Regiokantoor Meerdaal Bezoekerscentra 2380 Ravels Jachtweg 27 Bezoekerscentrum Boshuis Ravels 3940 Hechtel-Eksel p.a. Peerderbaan 31 Bosmuseum Pijnven 1560 Hoeilaart Duboislaan 2 Bosmusem Jan Van Ruusbroeck 1500 Halle Vlasmarktdreef 4 Bosmuseum Hallerbos 2830 Blaasveld- Willebroek 38 Het Broek 1 Onthaalcentrum Het Broek 2910 Essen Wildertse Duintjes 18 Bosmuseum De Wildertse Duintjes 1600 Sint-Pieters- Leeuw J. Depauwstraat 25 Coloma Rozentuin 2900 Schoten Horstebaan 2 Oranjerie Vordenstein 3582 Beringen - Koersel Grauwe Steenstraat 7/2 Vlaams Bezoekerscentrum De Watersnip 8660 De Panne Olmendreef 2 Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal 8600 Woumen (Diksmuide) Kasteel De Blankaart, Iepersesteenweg 5 Vlaams Bezoekerscentrum De Otter 9200 Dendermonde Begijnhoflaan 45 Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII

39 8460 Oudenburg Oude Bruggeweg 239 Vlaams Bezoekerscentrum De Grote Zaagbek 2980 Zoersel Boshuisweg 2 Bezoekerscentrum Zoerselbos 2920 Kalmthout Putsesteenweg 129 Natuureducatief Centrum De Vroente 2390 Diest Omer Vanoudenhovenlaan 48 Bezoekerscentrum Webbekoms Broek Loodsen De Loodsen die met een * zijn aangegeven zijn loodsen die in uitvoering van de loodsennota van het ANB op termijn als standplaats of plaats van tewerkstelling zullen verdwijnen. ANTWERPEN 2920 Kalmthout Putsesteenweg 60 Loods De Buizerd* 2470 Retie Veldenstraat 1 Loods Retie 2350 Vosselaar Breem 5 Loods Vosselaar* 2830 Willebroek Kleine Bergen 7-9 Loods Heindonk* 2930 Brasschaat Ploegsebaan 250 Loods Brasschaat 2328 Hoogstraten Chaamseweg 55 A Loods De Elsakker 2250 Olen Boerenkrijglaan 21 A Loods Teunenberg* 2310 Rijkevorsel Nijverheidsweg 14 Loods De Volharding 2460 Kasterlee Molenstraat 62 Loods De Hoge Rielen 2380 Ravels Arendonksesteenweg 37 Loods Ravels 2900 Schoten Horstebaan 2 Loods Vordenstein 2380 Ravels Arendonksesteenweg 37 Loods Ravels - Noord 2900 Schoten Horstebaan 2 Park Vordenstein - Schoten 39 LIMBURG 3582 Beringen Grauwe Steenstraat 7/2 De Watersnip* 3511 Stevoort Cijnsbroekstraat 5 Loods Stevoort* 3530 Houthalen Helchteren Donderslagweg 24 Werkplaats Tenhaagdoornheide 3690 Zutendaal Asserweg 42A bus 3 Werkplaats Zutendaal* 3950 Bocholt Lozerstraat 1 A Loods Lozerheide - Bocholt 3670 Meeuwen Gruitrode Ophovenstraat Hechtel Eksel Eindhovensebaan z/n Loods Pijnven* Loods Ophovenderheide - Gruitrode 3500 Hasselt Crutzenstraat Loods Crutzenstraat Hasselt* 3630 Maasmechelen Weg naar Zutendaal 312 Loods Heiwijk - Maasmechelen 3790 Sint-Martens- Voeren Rullen z/n Loods Alserbos - Voeren

40 3550 Houthalen- Helchteren Europarklaan 1069 bus 6 Loods Houthalen OOST- VLAANDEREN 9290 Berlare t Schuitje 47 Loods Berlare* 9255 Buggenhout Kasteelstraat 206 Loods Buggenhout* 9920 Aalter Venecolaan 33 Loods Aalter 9402 Meerbeke Vierhoek 2 Loods Ninove* 9630 Zwalm Stationstraat 35 Loods Zwalm* 9070 Heusden Laarnebaan 106 bus 1 Loods Destelbergen 9700 Oudenaarde Westerring 27 Loods Oudenaarde WEST- VLAANDEREN 8750 Wingene Beernemsesteenweg 92 Loods Vagevuurbossen - Beernem 8980 Zonnebeke Kranenburgstraat 4 Loods Groenenburg - Zonnebeke 8680 Koekelare Galgestraat 2 Loods boomkwekerij Koekelare 8930 Lauwe Aalbekesteenweg 60 Loods Preshoekbos 8210 Zedelgem Vloethelmeld 11 Loods Vloetemveld - Zedelgem 8450 Bredene Kapellestraat 34 Loods t Paelsteenveld* 8340 Damme Rijckeveldestraat 10 Domein Ryckevelde Sijsele* 8400 Oostende Oudenburgsesteenweg 31 Loods Oostende* 8660 De Panne Kromfortstraat 27 Loods Koekuithof 8600 Diksmuide Vijfhuizen 4 Loods Woumen (Hoeve Leeman) 8460 Oudenburg Zerkegemstraat 4b Depot Hoge Dijken 8300 Knokke - Heist Graaf L. Lippensdreef 7a Depot Karting 8670 Koksijde Polderstraat 161 Depot Koksijde* 8300 Knokke-Heist Elisabethlaan 321 Depot Dir.-Gen. Willemspark 8970 Poperinge Provenseweg 90 Bis Loods poperinge VLAAMS BRABANT 3054 Vaalbeek Prosperdreef 1 + Loods De Vlakte - Meerdaalwoud 1800 Vilvoorde Beneluxlaan z/n Loods Park 3 Fonteinen 3220 Holsbeek Dutselhoek 47 + Loods Chartreuzenbos Holsbeek* 1500 Halle Dries 3 + Loods Hallerbos 1560 Hoeilaart Duboislaan 14b Loods Groenendaal 1740 Ternat Fossebaan 223 Liedekerke 3221 Nieuwrode Hertstraat 24 A Loods Nieuwrode 1600 Sint-Pieters- Leeuw Vaartkant 10 Loods Vaartkant* 40

41 1600 Sint-Pieters- Leeuw Joseph Depauwstraat 31 Park Coloma Sint-Pieters - Leeuw 1602 Vlezenbeek Konijnestraat 172 b Kasteel Van Groenenberg Standplaatsen van boswachters, natuurinspecteurs en beleidsadviseurs en landmeters. Boswachters, natuurinspecteurs en beleidsadviseur hebben volgens het standplaatsenbesluit de standplaats thuis op het domicilieadres. In dit geval is de standplaats telkens het domicilie-adres. Dit geldt tevens voor de landmeters binnen ANB Overige adressen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Hoofdzetel: Kliniekstraat 25 te 1070 Brussel Andere vestigingen: - INBO-Geraardsbergen, Gaverstraat 4 te 9500 Geraardsbergen - INBO-Groenendaal, Dusboislaan 14 te 1560 Groenendaal - INBO-Linkebeek, Dwersbos 28 te 1630 Linkebeek - INBO-Merelbeke, p/a ILVO, Burgemeester Van Gansberghelaan 115 te 9820 Merelbeke 41

42 BIJLAGE II CONTACTPERSONEN BIJ PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Telefonisch meldpunt - voor onthaal en doorverwijzing De vertrouwenspersonen in de entiteit - Informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn - Formele klachtenprocedure: voor indienen formele klacht en onmiddellijk doorgeven van formele klacht aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn De centrale vertrouwenspersonen - voor verzoek tot informele psychosociale interventie SPREEKBUIS, een luisterend oor bij werkconflicten bereikbaar iedere werkdag van 9u00 tot 17u00 Dirk Raes Boswachter Marita Rombouts Administratief medewerker coördinaten: bereikbaar iedere werkdag van 9u00 tot 17u00 42

43 De preventieadviseurs psychosociaal welzijn interne preventiedienst - voor verzoek tot informele of formele psychosociale interventie - informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn - formele klachtenprocedure: voor neerleggen en in ontvangst nemen van een formele klacht, voor meewerken aan het onpartijdig onderzoek Undine Korthout Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijngebouw 30 bus Brussel Annemie Lagrain Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijngebouw 30 bus Brussel Sofie Nuyts Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijngebouw 30 bus Brussel bereikbaar iedere werkdag van 9u00 tot 17u00 43

44 De preventieadviseurs psychosociaal welzijn externe preventiedienst - enkel na doorverwijzing door de interne preventieadviseur psychosociaal welzijn - het onpartijdig onderzoek in het kader van de formele klachtenprocedure wordt door de interne preventieadviseur psychosociaal welzijn van de GDPB doorgegeven aan de preventieadviseur psychosociale aspecten van IDEWE Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) Arbeidsinspectie - na intern verzoek tot informele en formele psychosociale interventie Els Coussement Preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE Departement psycho-sociale aspecten Esplanase Brussel bereikbaar iedere werkdag van 8u30 tot 16u30 adressen: zie bijlage VIII Arbeidsauditeur en correctionele rechtbank adressen op te vragen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten 44

45 BIJLAGE III EHBO-verantwoordelijken VESTIGING EHBO er Contactgegevens Centrale diensten Alex Van Mol lokaal 04 P 02 Kimmy Franssaert lokaal 04 P 45 Sandra Nijs lokaal 04 G 09 Patricia Joillet lokaal 04 P 45 Gilke Roothooft lokaal 04 P 24 Provinciale Dienst West-Vlaanderen Hoofdkantoor Koning Albert I-laan 1/2 bus Kathleen Van Camp lokaal 1.18 Jeroen Bot lokaal - Loods Lauwe Patrick Vlaeminck Loods Wingene Steffen Schuermans lokaal lokaal - Loods Koekelare Benoit Henckaerts lokaal - Loods Poperinge Rodney White Lokaal Loods Zonnebeke Bart Verschaeve Lokaal Loods Woumen Steve Verhaeghe lokaal Loods Zedelgem Ogier Vanhove lokaal

46 Loods Knokke-Heist Andy Mestdach lokaal Loods Bredene Eric Rosseel lokaal Loods Oostende Jeremy Demey Lokaal Loods Koksijde Marc De Roeck lokaal Loods De Panne Peter Thompson Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal Lokaal Gudrun Jooren lokaal Vlaams Bezoekerscentrum De Otter Hans Godderis lokaal Provinciale Dienst Antwerpen Hoofdkantoor Anna Bijns Jeroen geukens Hans De Schryver Ivan De Smet Xavier Hamers Regiokantoor Turnhout Evie Van den Schoor

47 Loods De Buizerd Loods Brasschaat Loods Volharding Loods Vordenstein Loods Heindonk Willebroek Loods Teunenberg Loods Retie Loods Ravels Loods Hoge Rielen Loods De Elsakker Loods Vosselaar Jef De Winter Steven Slootmaekers Tom Mannaerts Wouter D'Hamers Geert Hens Chris Heylen Roel Schuermans Matthias Janssens Willy Aerts Kris Wuyts Jan Goetschalckx Jonas Vertessen Bart Meulemans lokaal - Loods Heindonk Jan Van Immerseel Loods Vosselaar Pieters Geert lokaal - _ lokaal - Hens Geert Peter Schoenmaekers Lokaal lokaal - Loods Vordenstein Rudy Vleugels lokaal - Dirk Van Himbeeck lokaal - 47

48 Provinciale Dienst Oost Vlaanderen Hoofdkantoor Gebr. Van Eyckstraat Dominiek Barbier- Madou lokaal 321 Loods Ninove Jan De Rijck Loods Buggenhout Nico De Leenheer Loods Destelbergen Martin Hulstaert Loods Aalter Didier De Baets Loods Berlare Willy Jansegers Loods Zwalm Koen Cousaert Loods Oudenaarde Koen Cousaert Provinciale Afdeling Vlaams Brabant Hoofdkantoor Diestesepoort 6 bus 75 Leuven (16 e verdieping) Rubbens Julka Loods Groenendaal Steve Decat 0478 Loods Hallerbos Willt Uylenbroeck lokaal 615 lokaal loods Park Coloma Sint Pieters Leeuw Franky Beeckman Loods Nieuwrode Kasteel Van Groenenberg Loods De Vlakte Ingrid Willems Guillaume Tielemans Constant Feytens Jos Rummens lokaal - lokaal lokaal Provinciale Dienst Limburg Loods Stevoort Steven Beutels (Erik Degraen) lokaal - 48

49 Loods Ophovenderheide Hoofdkantoor Hasselt Regio Midden-west Limburg Dominique Paumen (Eddy Hubrechts) (Mathieu Schouteden) Jan Rutten (Eddy Hubrechts) (Mathieu Schouteden) Eddy Huybrechts Monique Lambrichts en Erik Pauwels Danny Ruysen en Rudy Van Uytsel lokaal

50 BIJLAGE IV Plaatsen van de verbandkisten De door de ARAB vereiste verbandkist bevindt zich op de volgende plaats: VESTIGING Verantwoordelijke Coördinaten Centrale diensten Rosita De Smedt lokaal 04 G 47 Alex Van Mol lokaal 04 P 02 Provinciale Dienst West-Vlaanderen Hoofdkantoor Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 Annick Bacquaert lokaal 1.12 Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal Jooren Gudrun aan balie Vlaams Bezoekerscentrum De Otter Geert Dufoer 058/ Loods Bredene t Paelsteenveld Luc Vandecandelaere lokaal lokaal - Loods Hoeve Leeman Mathieu Foré lokaal - Loods Knokke - Kartinggebouw Koen Maréchal Loods Koekelare Herman Van den Bosch lokaal lokaal - Loods Koekuithof Johan Lamaire lokaal - Loods Koksijde Guy Vileyn lokaal - Loods Lauwe Jan Allegaert Loods Oostende Hans Vansteenbrugge lokaal lokaal - Loods Poperinge Pierre Hubau lokaal - Loods Wingene - Vagevuurbos Frans Van Nevel lokaal - 50

51 Loods Zedelgem - Vloetemveld Luc De Cat lokaal - Loods Zonnebeke - Groenenburg Erik Malfait lokaal - Provinciale Dienst Antwerpen Hoofdkantoor Anna Bijns Hans De Schryver Loods Vordenstein Wouter Huygens Loods Heindonk Johan Foqué Loods Teunenberg Bart Vanberghen Loods Ravels Paul Meulemans Loods Hoge Rielen Werner Bosman Loods Vosselaar Luc Van Assche Loods Retie Eddy Feyen Loods De Elsakker Bart Hoeymans Loods Kalmthout Bert Goyens Loods Kwekerij Dirk Leyssens Loods De Volharding + viskwekerij Werner Van Hove Provinciale Afdeling Oost Vlaanderen Loods Buggenhout Gustaaf Van Gucht Loods Berlare Kurt Vanpoecke Loods Aalter Marc Spanhove Loods Ninove Mieke D Hondt Loods Zwalm Jeap-Pierre Nicaise Loods Destelbergen Martin Hulstaert Loods Oudenaarde Jean-Pierre Nicaise

52 Provinciale Afdeling Vlaams Brabant Hoofdkantoor Diestsepoort 6 bus 75 Leuven (16 e verdieping) Regio Groene Gordel Julka Rubbens Guillaume Tielemans lokaal lokaal - Loods park Coloma Joseph Meeus bureau Regio Hageland Jo Van Gils Suzanne Collaer 1 ste verdieping lokaal - Regio Meerdaal Kathleen Vleminckx lboshuis Regiokantoor Groenendaal Maurine Callens lokaal - Loods Hallerbos Willy Uylenbroeck lokaal - Centrale Loods Zoniënwoud Louis Van De Leest lokaal - De Vlakte Provinciale Afdeling Limburg Hoofdkantoor Koningin Astridlaan Erik Pauwels lokaal EHBO VAC 1 e verdieping (in secretariaat) Kantoor Bree Raf Verschueren lokaal - VBC Watersnip Myriam Nulens lokaal - Loods Lozerheide Tim Lauwers lokaal - Loods Ophovenerheide Eddy Huybrechts lokaal - Loods Heiwijk Stijn Claessen lokaal - Loods Voeren Danny Zeevaert lokaal - Loods Hechtel - Eksel Jean Schepers Daniel Franken Loods Stevoort Alfons Hamers Loods THD Heide Pieter Briers lokaal - 52

53 Loods Watersnip Luc Achten lokaal - Loods Houthalen Jos Gorissen lokaal - 53

54 BIJLAGE V AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Dit model is ook downloadbaar op 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 BIJLAGE VI AANGIFTE VAN BEROEPSZIEKTE (MODEL B) Dit model is ook downloadbaar op: 63

64 64

65 65

66 BIJLAGE VII OVERZICHT VERPLICHTE ATTESTEN IN HET GEVAL VAN DIENSTVRIJSTELLINGEN Een reeks dienstvrijstellingen (aangegeven met X in de tweede kolom) is automatisch: ze worden altijd verleend en er is geen nieuwe regeling of stap voor nodig, behoudens attest of procedure van goedkeuring. Dienstvrijstellingen uit het raamstatuut Automatis che dienstvrijs telling; wordt steeds toegekend en geen algemene regeling meer nodig Vereist attest en/of te volgen procedure - vakbondsactiviteiten X attest voorleggen (of voor buitendiensten het attest faxen of een kopie opsturen)) deelname aan de werkzaamheden van een onderhandelings- of een overlegcomité X persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht ondertekend door de vakbondssecretaris 66

67 uitoefening van de in de wet opgesomde prerogatieven: stappen bij de overheden in het gemeenschappelijk belang van de personeelsleden of in het bijzonder belang van een personeelslid persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht een verantwoordelijke leider of van de voorzitter van het comité bijstandverlening aan een personeelslid dat zijn daden bij de administratieve overheid moet rechtvaardigen uithangen van berichten tijdens de diensturen innen van vakbondsbijdragen tijdens de uren (enkel voor de representatieve vakorganisaties) aanwezigheid bij de (vergelijkende) selecties en bij de selecties die voor de personeelsleden worden georganiseerd (enkel voor de representatieve vakorganisaties) deelname aan de vergaderingen die de representatieve vakorganisaties in de lokalen beleggen, na indiening van een voorafgaand verzoek bij de bevoegde overheid geen - vrijwilliger brandweerkorps of korps burgerlijke bescherming X gehandtekend attest van de korpscommandant - actieve vrijwilliger Rode Kruis X gehandtekend attest Rode Kruis - voorzitter/bijzitter/ (adjunct- )secretaris stembureau of stemopnemingsbureau X Attest van de voorzitter van het stemof stemopnemingsbureau ondertekend door de voorzitter (voor de voorzitter zelf medeondertekend door de secretaris) 67

68 onbezoldigd topsporter/ internationaal jurylid - voor de topsporter: verklaring op erewoord dat de voorbereiding van en de deelname aan de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, onbezoldigd is; verklaring van de federatie of het BOIC waaruit blijkt dat hij/zij geselecteerd of gepreselecteerd is; het voorbereidings- en deelnemingsschema. - afstaan beenmerg X medisch attest - afstaan organen of weefsels X medisch attest - onbezoldigde begeleiding/bijstand van gehandicapten/zieken tijdens vakantiereizen en verblijven in binnen- en buitenland - voor het internationaal jurylid: verklaring op erewoord dat de deelname aan de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, onbezoldigd is; verklaring van de bevoegde instantie dat hij/zij geselecteerd is als internationaal jurylid. - medisch attest m.b.t. de arbeidsongeschiktheid van de gehandicapte/zieke - attest van deelname aan reis/verblijf afgegeven door de organiserende vereniging. - prenataal onderzoek x medisch attest met vermelding prenataal onderzoek - borstvoeding op het werk geen - afstaan bloed, plasma, bloedplaatjes: dienstvrijstelling voor de benodigde tijd om bloed, plasma of bloedplaatjes af te staan en voor een maximale verplaatsingstijd van 2 uur X ofwel een door de dokter van de bloedtransfusiedienst ondertekend bewijsstuk; ofwel bloedgevers- of plasmageverskaart. Dienstvrijstellingen specifiek voor het Agentschap voor Natuur en Bos Vereist attest 68

69 preventieve medische onderzoeken georganiseerd door de Vlaamse overheid of door de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel preventief kankeronderzoek door een dokter of centrum naar keuze (max. 1 dag per jaar) getuige of als gezworene (recht), voor andere oproepingen kan het bevoegd lid van het management dienstvrijstelling verlenen oproeping voor burgerlijke en militaire invaliditeitscommissies en door de administratieve gezondheidsdienst commissies vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel - en evaluatiedossier en het dossier Raad van Beroep medisch attest X medisch attest met vermelding preventief kankeronderzoek. oproepingsbrief attest attest attest attest X attest (voor de duur van de raadpleging) LNE of het Agentschap voor Natuur en Bos verzonden aangetekende zendingen voor de duurtijd nodig voor het afhalen van de zending verzoek van de post tot afhalen van aangetekende zending + enveloppe afgehaalde zending slachtoffer van een arbeidsongeval X attest behandelend geneesheer of paramedicus 69

70 Gezondheidsredenen die het vertrek van de zieke noodzakelijk maken Dienstvrijstelling voor de rest van de dag op de eerste werkdag van het jaar voor personeelsleden die s morgens aanwezig waren voor de gebruikelijke nieuwjaarswensen X Mondelinge melding aan en goedkeuring door de direct leidinggevende X Deelname aan de officiële sportdag/cultuurdag voor de Vlaamse ambtenaren Dienstvrijstelling tijdens de middagpauze van tot voor deelname aan het festival Boterhammen in de Stad/Park. Deze afwezigheid moet niet ingehaald worden. X deelnemersattest geen 1u30 in de voormiddag van de eerste schooldag na de grote vakantie voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de basisschool om hun (klein)kinderen naar school te brengen. Deze afwezigheid moet niet ingehaald worden. Getuigenis of hulpverlening bij ongevallen op de weg naar het werk X geen Uitleg: voor mensen met vast uurrooster: +1,5u attest van de politie of een verklaring op eer 70

71 BIJLAGE VIII OVERZICHT ADRESSEN ARBEIDSINSPECTIE SOCIALE INSPECTIE Arbeidsinspectie Toezicht op de Sociale Wetten DIRECTIE AALST R.A.C. De Pupillen Graanmarkt Aalst Tel.: Fax: Ambtsgebied: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm DIRECTIE ANTWERPEN Theater Building Italiëlei 124 bus Antwerpen Antwerpen 1 Tel.: Fax: Antwerpen 2 Tel.: Fax: Antwerpen 3 Tel.: Fax:

72 Ambtsgebied : Antwerpen, Berendrecht, Lillo, Zandvliet, Berchem, Edegem, Ekeren, Kapellen, Kontich en Stabroek, Borgerhout, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Merksem, Schoten en Wuustwezel, Boechout, Borsbeek, Deurne, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel Aartselaar, Boom, Hemiksem, Hoboken, Hove, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Wilrijk en Zwijndrecht DIRECTIE BRUGGE Breidelstraat Brugge Brugge - Oost Tel.: Fax: Brugge - West Tel.: Fax: Ambtsgebied: Alveringem, Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg en Veurne DIRECTIE BRUSSEL Ernest Blerotstraat Brussel Tel.: (Permanentie N en F) Fax: Ambtsgebied: het administratief arrondissement Brussel. DIRECTIE GENT Savaanstraat 11/ Gent Gent - West Tel.: Fax: Ambtsgebied: Aalter, De Pinte, Deinze, Eeklo, Gavere, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zomergem en Zulte Gent - Oost 72

73 Tel.: Fax: E-mai : Attaché-directiehoofd : Arlette Boeckx Ambtsgebied : Assenede, Destelbergen, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren en Zelzate DIRECTIE HALLE-VILVOORDE d'aubreméstraat Vilvoorde Halle-Vilvoorde 1 Tel.: Fax: Halle-Vilvoorde 2 Tel.: Fax: Ambtsgebied: Hoeilaart, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kampenhout, Zaventem, Luchthaven, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zemst en Overijse Halle, Herne, Bever, Galmaarden, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Dilbeek, Asse, Ternat, Opwijk, Lennik, Gooik, Roosdaal, Liedekerke, Wemmel, Merchtem, Affligem, Londerzeel en Meise Openingsuren: Maandag en vrijdag van 9u tot 12u Woensdag van 9u tot 17u, zonder onderbreking Buiten deze uren: op afspraak DIRECTIE HASSELT TT14 Sint-Jozefsstraat Hasselt Tel.: Fax: Ambtsgebied: Beringen, Bocholt, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Neerpelt, Nieuwerkerken, Overpelt, Peer, Sint-Truiden, Tessenderlo en Zonhoven. DIRECTIE KORTRIJK IJzerkaai Kortrijk 73

74 Tel.: Fax: Ambtsgebied: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere- Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem DIRECTIE LEUVEN Federaal administratief centrum Philipssite 3A - bus Leuven Tel.: Fax: Ambtsgebied : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw DIRECTIE MECHELEN Louizastraat Mechelen Tel.: Fax: Ambtsgebied: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. DIRECTIE ROESELARE Kleine Bassinstraat Roeselare Tel.: Fax: Ambtsgebied: Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Langemark- Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Vleteren, Wielsbeke, Wingene en Zonnebeke DIRECTIE SINT-NIKLAAS Kazernestraat 16 - blok C 9100 Sint-Niklaas Tel.: Fax:

75 Ambtsgebied: Berlare, Beveren-Waas, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Lebbeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wichelen en Zele DIRECTIE TONGEREN E. Jaminéstraat Tongeren Tel.: of Fax: Ambtsgebied: Alken, As, Bilzen, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Riemst, Tongeren, Voeren, Wellen en Zutendaal DIRECTIE TURNHOUT Warandestraat Turnhout Tel.: Fax: Ambtsgebied: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulsthout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo DIRECTIE VERVOER MECHELEN Louizastraat 1A 2800 Mechelen Tel.: Fax: VERSIE WEBSITE 75

76 Toezicht op het Welzijn op het Werk DIRECTIE ANTWERPEN Theater Building Italiëlei 124 bus Antwerpen Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Antwerpen DIRECTIE BRUSSEL Ernest Blerotstraat Brussel Tel.: Fax: Ambtsgebied: het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest DIRECTIE LIMBURG - VLAAMS-BRABANT Koning Albertstraat 16B 3290 Diest Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Limburg en Vlaams-Brabant DIRECTIE OOST-VLAANDEREN Ketelvest 26/ Gent Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Oost-Vlaanderen DIRECTIE WEST-VLAANDEREN Breidelstraat Brugge Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie West-Vlaanderen VERSIE WEBSITE: 76

77 SOCIALE INSPECTIE DIRECTIE GENERAAL SOCIALE INSPECTIE Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ of 02/ Fax: 02/ of 02/ REGIO BRUSSEL HOOFDSTAD Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ of 02/ REGIO ANTWERPEN Antwerp Italiëlei 124 bus 63 (15e verdieping) 2000 Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Mechelen Louizastraat 1A 2800 Mechelen Tel.: 015/ Fax: 015/ Turnhout Warandestraat Turnhout Tel.: 014/ REGIO BRUSSEL VLAAMS-BRABANT Brussel Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ of 02/ Leuven Philipssite 3a bus Leuven Tel.: 016/ REGIO LIMBURG St-Jozefstraat 10 bus 8.1 en

78 3500 Hasselt Tel. : 011/ Fax : 011/ REGIO OOST - VLAANDEREN Ketelvest 26 / GENT Tel. : 09/ Fax: 09/ REGIO WEST - VLAANDEREN Brugge Oude Gentweg 75c 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ Kortrijk Ijzerkaai Kortrijk Tel.: 056/ VERSIE 17 FEBRUARI 2011 WEBSITE: 78

79 Aanvullend informatief deel aan het Arbeidsreglement van ANB 79

80 INFORMATIEF DEEL BIJLAGE I ANB RICHTLIJN 2008/2 HOUDENDE DE DIENSTREGELINGEN ANB RICHTLIJN 2008/2 Dienstregelingen ANB Datum 19/12/2008 Revisie 2.0 Goedkeuring MC ANB Distributie alle personeelsleden ANB Aantal pagina s: 15 Dienstregelingen ANB Dienstregelingen inzake: a ) het beurtrolsysteem b) toezicht en opsporing door de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos met politionele bevoegdheid, volledig, deels of tijdelijk aangesteld in uitvoering van of bedoeld in: 1) artikel 24 van de jachtwet van 28 februari 1882; 2) artikel 10 van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954; 3) artikel 47 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 4) artikel 108 van het bosdecreet van 13 juni 1990; 5) artikels 11 en 121 van het Boswetboek van 19 december 1854; 6) artikel 60 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; c) prestaties - voor zaterdagen, zon- en feestdagen; - voor nachtwerk; - voor andere onregelmatige prestaties; d) occasionele inschakeling van personeelsleden bij bepaalde noodzakelijke activiteiten. 80

81 Leeswijzer 1. Inleiding Krachtlijnen uit de nota rechten en plichten Dienstregeling voor weekenddienst, nachtwerk en andere onregelmatige prestaties tijdens de weekdagen binnen het beurtrolsysteem Definities Voor wie van toepassing Geldigheidstermijn van de richtlijn Algemene richtlijnen inzake een efficiënte organisatie van toezicht en opsporing Het instrument van de werkplanning Algemene uitgangspunten in verband met het beurtrolsysteem Regelingen toezicht en opsporing en toezicht binnen de eigen domeinen Regeling toezicht en opsporing Organisatorische aspecten Regeling toezicht binnen de eigen domeinen Weekenddienst Organisatorische aspecten Soorten prestaties in het beurtrolsysteem en hun verloning Specifieke uitgangspunten inzake de occasionele inschakeling van boswachters (andere dan boswachter met handhavingstaken) bij de georganiseerde acties (toezicht buiten de eigen domeinen en opsporing) Aard van de prestaties Verloning Occasionele inschakeling van andere personeelsleden dan boswachters en natuurinspecteurs Telefonische bereikbaarheid en dispatching Aard van de prestaties Verloning Inwerkingtreding 92 81

82 1. Inleiding Deze nieuwe richtlijn (ANB Richtlijn 2008/2) vervangt a) de bestaande Dienstorder LI AMINAL/B&G-N/97/1 betreffende de dienstregeling voor de personeelsleden van de afdeling Bos & Groen en Natuur met politionele bevoegdheid in de zin van art. 4 1 van het bosdecreet van 13 juni 1990 en in toepassing van de wet op het natuurbehoud, de wet op de riviervisserij en de jachtwetgeving: - voor zaterdagen, zon- en feestdagen - voor nachtwerk - voor andere onregelmatige prestaties b) de bestaande dienstnota 2005/04 betreffende de dienstregeling voor de personeelsleden van de afdelingen Natuur en Bos & Groen met politionele bevoegdheid, in de zin van artikel 4 1 van het bosdecreet van 13 juni 1990, meer specifiek m.b.t. de weekendregeling. 2. Krachtlijnen uit de nota rechten en plichten Het is evident dat deze richtlijn (en de aanpassing van de oude dienstorder) vertrekt van de krachtlijnen die betrekking hebben op de dienstregelingen buiten de normale werkuren en in het weekend uit de nota krachtlijnen rechten en plichten zoals goedgekeurd op het EOC van 12 november Behoud beurtrolsysteem voor boswachters en natuurinspecteurs De oude dienstorder valt, in afwijking van de regeling voorzien in artikels VII van het VPS, onder de toepassing van Art. VII van het VPS : De continudiensten of diensten met een beurtrolsysteem (in het VPS vroeger ook wisselende diensten genoemd) waar vóór 1 januari 1994 een andere regeling van toepassing was, behouden die regeling. De boswachters en de natuurinspecteurs blijven onder het beurtrolsysteem en dus niet onder de normale regeling van de 38uren week of onder de regeling van de continudiensten vallen. Dit houdt in dat de beleidsadviseurs onder de normale regeling van de 38uren week vallen. 82

83 3. Dienstregeling voor weekenddienst, nachtwerk en andere onregelmatige prestaties tijdens de weekdagen binnen het beurtrolsysteem 3.1. Definities Werknamen boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur Voor de toepassing van deze richtlijn worden er enkele voorlopige werknamen gehanteerd. - Boswachter : wachter die zich bezig houdt met beheer en toezicht binnen de eigen domeinen, toegewezen aan de cel Beheer van de Provinciale Dienst. - Boswachter met handhavingstaken : een boswachter die tijdelijk en deeltijds (< 50 %) ingeschakeld wordt in toezicht buiten de eigen domeinen en in opsporing en aangeduid is door het Directieraad van ANB; - Natuurinspecteur : wachter die zich bezig houdt met toezicht en opsporing binnen en buiten de eigen domeinen, toegewezen aan de cel Handhaving van de Provinciale Dienst. Hieronder valt ook de natuurinspecteur met tijdelijke en deeltijdse (< 50 %) beheertaken; - Beleidsadviseur : wachter toegewezen aan een cel beleidsuitvoering van de Provinciale Dienst. Hieronder valt ook de beleidsadviseur met tijdelijke en deeltijdse (< 20 %) beheertaken. Eigen domeinen: Dit zijn de domeinen waarvoor ANB beheersverantwoordelijkheid draagt: de domeinen in eigendom, de domeinen waarvoor beheerovereenkomsten bestaan (o.a. militaire domeinen) en de domeinen waarvoor een wettelijke opdracht bestaat via het Bosdecreet (gemeentebossen en andere openbare bossen). Overuren. Conform Art. VII 28. 1, tweede lid van het VPS wordt onder overuren verstaan: de opgelegde (verplichte extra) prestaties boven op de uren die voor het personeelslid vastgesteld zijn in de toepasselijke arbeidstijdregeling. Dit systeem van overuren is van toepassing voor elk personeelslid van het Agentschap met uitzondering van de boswachters, de boswachters met handhavingstaken en de natuurinspecteurs. Specifieke overuren. Dit zijn overuren die onder bepaalde voorwaarden gemaakt kunnen worden door personeelsleden die onder het beurtrolsysteem vallen (dus enkel de boswachters, de boswachters met handhavingstaken en de natuurinspecteurs) Specifieke overuren kunnen noodzakelijk zijn in geval van de volgende activiteiten die aanzien worden als opgelegde (verplichte) extra prestaties: ( 2 ); storm- of brandgevaar; afgrendelen van opengestelde wegen; het coördineren van de opruimingwerken van gevaarlijke bomen tijdens of na storm; bestrijden van bos- of heidebranden; massale vissterfte; zoekacties vermiste personen; het ophalen van uitgebroken dieren; het ophalen van krengen in het kader van de vogelgriep; 3 effectieve prestaties in het kader van het roofvogelmeldpunt; als overgangsregeling in afwachting van een regeling van extra toelages inzake bepaalde handhavingsacties en interventies: effectieve prestaties inzake handhaving buiten de werkuren bepaald in de werkplanning, door een personeelslid dat uitzonderlijk wordt opgeroepen door de dispatcher of de bevoegde celverantwoordelijke handhaving en mits 2 Deze opsomming is niet limitatief. Aanvullingen op deze lijst worden goedgekeurd door het EOC van ANB. 3 Voorlopig blijft dit toegevoegd aan de lijst (cfr. Beslissing EOC) maar er wordt verder onderzocht of dit een 83 kerntaak is van het ANB.

84 goedkeuring door de bevoegde celverantwoordelijke handhaving en dit enkel voor een verantwoorde en onderbouwde actie inzake een prioritaire overtreding. De vergoeding voor deze specifieke overuren volgt de regeling van de normale overuren zoals bedoeld in artikel VII, 28, 1, eerste lid van het VPS. De minimumvoorwaarden van artikel VII 28, 1, tweede lid van het VPS zijn van toepassing.( 4 ) Nachtwerk: Dit zijn effectieve prestaties tussen uur en uur, evenals tussen uur en uur, op voorwaarde dat deze prestaties eindigen op of na uur en beginnen op of vóór uur. Beurtrolsysteem: dit is een systeem dat zijn oorsprong vindt in het Vlaams Personeelsstatuut en van toepassing was op bos- en natuurwachters en van toepassing blijft op de boswachters en de natuurinspecteurs. Het voornaamste element van dit systeem is dat de 38-uren week van toepassing is, met dien verstande dat de te presteren uren worden gespreid over weekdagen, zaterdagen en zondagen volgens een vooraf besproken werkplanning. VPS: Vlaams Personeelsstatuut Toezicht ( 5 ): elke activiteit gericht op controle zonder dat er een vermoeden van een strafbaar feit is. Toezicht heeft primair tot doel om delicten ( 6 ) te voorkomen. Toezicht is dus preventief van aard. Opsporing ( Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. ) elke activiteit gericht op het ophelderen van een delict. Essentieel is het vermoeden van een strafbaar feit. Opsporing is dus repressief van aard. Weekenddienst: dienstactiviteiten op zaterdagen, zondagen en feestdagen, in principe gericht op toezicht en/of opsporing. 4 Tekst VPS Art. VII Een personeelslid dat op vraag van de lijnmanager of zijn gemachtigde overuren verricht, krijgt compenserende inhaalrust, gelijk aan het aantal overuren, of overloon zoals in artikel VII 31 bepaald. De lijnmanager beslist in welke mate het personeelslid hierin de keuzevrijheid heeft. Als de inhaalrust niet binnen de vier maanden na de overuren genomen is, wordt ambtshalve overloon betaald. Onder overuren wordt verstaan, de opgelegde prestaties boven op de uren die voor het personeelslid vastgesteld zijn in de toepasselijke arbeidstijdregeling. Voor een personeelslid op wie de normale arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat prestaties boven 38 uur per week en/of 7.36 uur per dag. 5 Hoewel het onderscheid tussen toezicht en opsporing niet altijd even duidelijk is, wordt voor onderhavige richtlijn het uitgangspunt van het milieuhandhavingsdecreet gevolgd dat toezicht ook het op heterdaad vaststellen van een strafbaar feit kan omvatten. Eventuele latere onderzoeksdaden n.a.v. datzelfde strafbaar 84 feit worden als opsporingsdaden beschouwd. 6 Delict: een overtreding op de regelgeving.

85 3.2. Voor wie van toepassing? Deze richtlijn is van toepassing a) voor wat de punten 3.1. tot en met 3.5, 4, 5 en 6 betreft: voor de boswachters, boswachters met handhavingstaken, en natuurinspecteurs ( 7 ) b) wat punt 7 betreft: voor alle personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos die niet onder het beurtrolsysteem vallen. Dus: alle personeelsleden andere dan de boswachters, boswachters met handhavingstaken en natuurinspecteurs. c) voor wat punt 8 betreft: voor bepaalde personeelsleden, voor zover ze geen vervangende toelage ( 8 ) ontvangen zoals bedoeld in artikel VII, 57 of een dienstwoning ter beschikking hebben gekregen zoals bedoeld in artikel VII, 56 2 van het VPS Geldigheidstermijn van de richtlijn Onderhavige richtlijn blijft geldig tot ze wordt opgeheven of vervangen. Er vindt een halfjaarlijkse tot jaarlijkse evaluatie plaats. De eerste evaluatie vindt plaats in juli 2009 en de richtlijn zal desgevallend aangepast worden. 7 De facto de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos, aangesteld in uitvoering van: 1) artikel 24 van de jachtwet van 28 februari 1882; 2) artikel 10 van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954; 3) artikel 47 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 4) artikel 108 van het bosdecreet van 13 juni 1990; 5) artikels 11 en 121 van het Boswetboek van 19 december 1854; 6) artikel 60 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en tevens bevoegd voor: 7) artikel 67 van het veldwetboek van 7 oktober 1886; 8) artikel 55 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen; 9) artikel 7 van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979; 85 8 Woonstdervingstoelage

86 3.4. Algemene richtlijnen inzake een efficiënte organisatie van toezicht en opsporing 1. Elke handeling of actie vindt steeds plaats op een kostenbewuste en dus ook tijdsbewuste wijze. Dit betekent dat ook de weekendprestaties functioneel en efficiënt dienen te zijn en een daadwerkelijke meerwaarde voor de organisatie/maatschappij dienen te betekenen. 2. Aansturing De aansturing van de boswachter en boswachter met handhavingstaken voor de beheertaken gebeurt door de regiobeheerder. De aansturing van de toezichts- en/of opsporingstaken (onder meer in functie van de afstemming met de jaar- en maandplanning) van de boswachter en boswachter met handhavingstaken gebeurt door de celverantwoordelijke beheer in overleg met de celverantwoordelijke handhaving. De celverantwoordelijke beheer overlegt hierover met de betrokken regiobeheerders. Wie waar en wanneer ingeschakeld wordt, wordt vooraf aan de chefs van de betrokkenen gemeld. Voor alle duidelijkheid: een boswachter met handhavingstaken verzorgt taken voor het percentage dat hij is aangeduid, in verband met toezicht buiten de eigen domeinen en opsporing. 3. In het geval een boswachter een delict vaststelt (zowel binnen als buiten de eigen domeinen) en er een aanvankelijk PV wordt opgesteld, werkt de boswachter het PV administratief af. Eventuele navolgende onderzoeksdaden die worden vastgesteld in een navolgend PV (bv. verhoor, eventuele opsporing.) die met datzelfde delict verband houden, worden verder verwerkt door de cel handhaving of de boswachter met handhavingstaken. Wanneer een boswachter toevallig (bv. tijdens de verplaatsing tussen eigen domeinen), een prioritaire overtreding ( 9 ) vaststelt die zich buiten de eigen domeinen situeert, en hij/zij een heterdaadbetrapping doet, kan hij/zij optreden en verwittigt hij/zij nadien de celverantwoordelijke handhaving (of zijn/haar plaatsvervanger) van de betreffende provinciale dienst. Als hij niet optreedt verwittigt de wachter de dispatcher. 4. Acties die betrekking hebben op de eigen domeinen die worden opgezet op initiatief van de cel handhaving, worden vooraf gemeld aan de regiobeheerder. Hierbij wordt het initiatiefrecht van de cel handhaving gerespecteerd. 5. De cel beleidsuitvoering en de cel handhaving maken binnen de provinciale dienst afspraken rond de gegevensuitwisseling inzake machtigingen, vergunningen en de opvolging hiervan. 9 Conform handhavingsplan ANB 86

87 3.5. Het instrument van de werkplanning 6. Het instrument van de werkplanning in kader van toezicht en opsporing is er op gericht de jaar-, maand-, week- en weekendplanningen op een kostenbewuste en tijdsbewuste wijze op te stellen en uit te voeren. De werkplanning houdt rekening met de 38 urenweek. De werkplanning wordt op een evenwichtige en billijke wijze opgesteld en uitgevoerd. 7. De celverantwoordelijke handhaving maakt in samenspraak met de celverantwoordelijke beheer, een jaar- en maandplanning op voor wat betreft toezicht en opsporing waarbij het handhavingsplan in de werkplanning wordt omgezet.. De celverantwoordelijke handhaving bepaalt in samenspraak met de celverantwoordelijke beheer de aard van de acties, het wenselijke tijdstip van de acties en het aantal wachters dat deelneemt aan de acties. Een maandplanning kan soepeler inspelen op bvb. activiteiten die niet ruim op voorhand aangekondigd worden. De lijst van bvb. viswedstrijden, mountain-biketochten kunnen aandachtspunten zijn voor die maandplanning. 8. De jaarplanning wordt opgesteld aan de hand van het bijgevoegd sjabloon (bijlage 1). Voorbeeld: Aard van de acties 9. De wachters vullen, na overleg met hun chef, hun week- en weekendplanning zelf in volgens het bijgevoegd sjabloon (bijlage 2) rekening houdend met de jaar en maandplanning, het tijdstip, de weersomstandigheden, speciale activiteiten,.. Voor de weekenddienst van de regeling toezicht en opsporing zal de natuurinspecteur in overleg met de celverantwoordelijke handhaving de uren over de dag heen bepalen. 10. De weekplanning, op te maken volgens het bijgevoegd sjabloon (bijlage 2) doet tevens dienst als rapportagesysteem. 87

88 3.6. Algemene uitgangspunten in verband met het beurtrolsysteem 11. Het beurtrolsysteem is van toepassing op de boswachters en de natuurinspecteurs, met dien verstande dat de te presteren uren worden gespreid over weekdagen, zaterdagen en zondagen en bepaalde weekends gewerkt moet worden. Behoudens de specifieke overuren die kunnen gepresteerd worden voor een aantal specifiek beschreven opdrachten, behoren de uren die in het weekend worden gepresteerd tot de 38-uren weekprestatie. 12. De beurtrol voor weekenddiensten wordt voor een heel jaar opgesteld en moet niet gelijkmatig over het jaar verspreid zijn en wordt opgesteld in overleg met de wachters. Aanpassingen kunnen zich voordoen maar moeten zoveel mogelijk beperkt blijven (wegvallen van personeelsleden, nieuwe aanwervingen). Omruilingen tussen collega s zijn steeds, in overleg met de chefs (celverantwoordelijke beheer en/of celverantwoordelijke handhaving), mogelijk. Er wordt voor gezorgd dat de celverantwoordelijke handhaving en de dispatcher steeds op de hoogte worden gebracht van elke wijziging van de planning van de natuurinspecteurs en de boswachter met handhavingstaken Per provinciale dienst kan de celverantwoordelijke handhaving terugvallen op minstens 1 ploeg van 2 wachters met handhavingstaken per week (m.i.v. weekend), rekening houdende met punt 17 ( 10 ) en dit kaderend binnen de afgesproken weekplanning. 14. Tijdens de weekenddienst zullen de natuurinspecteurs, de boswachters met tijdelijke handhavingstaken en boswachters per weekenddag minstens 4 uren of het aantal uren opgenomen in de werkplanning effectief op het terrein presteren. Het aantal uren dat meer gepresteerd wordt dan de voorziene 38u/week (met inbegrip van zaterdag en zondag), wordt gecompenseerd in de loop van de volgende 6 weken, tijdens de weekdagen in halve of volle dagen, en dit rekening houdende met de behoeften van de dienst en met de werkplanning en na akkoord van de chef. Deze compensatieuren worden ook meegedeeld aan de celverantwoordelijke handhaving. 15. Het nodige dient gedaan om de bereikbaarheid van de personeelsleden tijdens de weekends voor zowel de regeling toezicht en opsporing al de regeling toezicht binnen eigen domeinen te optimaliseren door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen, zodat wie niet van dienst is maximaal gespaard blijft van oproepen Dit is enkel mogelijk op basis van voldoende VTE voor toezicht en opsporing.

89 4. Regelingen toezicht en opsporing en toezicht binnen de eigen domeinen 4.1. Regeling toezicht en opsporing Organisatorische aspecten 16. Er wordt een weekenddienst toezicht en opsporing uitgewerkt. De weekenddienst toezicht en opsporing vindt in regel plaats buiten de eigen domeinen, maar kan ook betrekking hebben op de eigen domeinen. 17. In het beurtrolsysteem wordt de frequentie van inschakeling van de natuurinspecteurs en de boswachters met tijdelijke handhavingstaken voor prestaties inzake toezicht en opsporing bepaald in functie van het handhavingsplan. Als basisregel wordt maximum 1 op 4 weekends gewerkt. De celverantwoordelijke handhaving beslist of er minder weekends worden gewerkt. Meer weekends dan 1 op 4 kunnen op vrijwillige basis. In regel worden de boswachters met tijdelijke handhavingstaken tijdens de weekends hoofdzakelijk ingeschakeld in het toezicht en opsporing buiten de eigen domeinen. 18.Wanneer in de provinciale dienst er geen voldoende natuurinspecteurs zijn worden in een overgangssituatie één of meerdere boswachters met handhavingstaken ingeschakeld in de weekenddienst toezicht en opsporing. 19. De weekenddienst toezicht en opsporing gebeurt in regel in ploegen van 2 personen. Dit is echter niet noodzakelijk in alle gevallen. Voor handhaving mag op niet systematische basis afgeweken worden van deze regel en mag er dus alleen opgetreden worden, rekening houdende met de veiligheidsaspecten ( 11 ). s avonds of s nachts kan de politie ingeschakeld worden Regeling toezicht binnen de eigen domeinen Weekenddienst Organisatorische aspecten 20. Er wordt een regeling uitgewerkt waarbij boswachters in het weekend kunnen ingeschakeld worden voor prestaties inzake toezicht binnen de eigen domeinen. 21. De regeling toezicht eigen domeinen door boswachters beoogt dat het toezicht gedurende de weekends op een selectieve en gerichte manier wordt georganiseerd. Selectief en gericht houdt in 11 Om de veiligheid te verhogen zullen de mogelijkheden van een samenwerkingsakkoord rond de inschakeling in de coördinatie met/in het 101 systeem en de mogelijkheid van bijstand via het ASTRIDsysteem onderzocht 89 worden. Dit laat toe dat via een eenvoudige aanmelding andere diensten weten dat een wachter op terrein is, en daardoor op elk moment op eenvoudige manier bijstand kan vragen van andere diensten.

90 dat toezicht tijdens het weekend in de eigen domeinen niet het hele jaar door en op elke plaats even intensief dient plaats te vinden. Toezicht voor de eigen domeinen focust op de volgende situaties waar het toezicht een betekenisvolle méérwaarde realiseert: a. een belangrijk onderdeel van het toezicht tijdens het weekend is het begeleiden/sturen van de recreatie. Recreatie in bos, natuur en parken komt geconcentreerd tijdens bepaalde periodes in het jaar voor. Verder is de intensiteit van recreatie ook afhankelijk van de ligging en inrichting van een domein. Het is dan ook logisch dat bij het organiseren van weekenddienst uitgegaan wordt van deze specifieke terreinsituatie. Toezicht bij recreatie beoogt het vlot verloop ervan, waarbij de meerderheid van de recreanten verwachten dat opgetreden wordt tegen recreanten die storend gedrag vertonen: loslopende honden, zich niet houden aan de toegangsregels voor wandelaars, fietsers, ruiters,..., toegang op plaatsen waar dit verboden is. De aanwezigheid van een persoon met politionele bevoegdheid en als dusdanig herkenbaar, zorgt bij een aantal recreanten ook voor een veiligheidsgevoel. Dit betekent dat vooral de zichtbare aanwezigheid op het terrein van belang is. Toezicht te voet of per fiets lijkt dan ook het meest aangewezen te zijn. b. Gerichte toezichtsactiviteiten tijdens het weekend zoals controle bij manifestaties (vb. mountainbikeorganisaties, oriëntatielopen,...), controle bij bosexploitatie, controle van terreinen waar vaak onregelmatigheden vastgesteld worden/zijn (bvb. Antwerpen Linkeroever), controle op de jacht,... c. Behandelen van klachten en meldingen in verband met de eigen domeinen. 22. In het beurtrolsysteem voor de weekenddienst binnen de regeling toezicht binnen de eigen domeinen wordt de frequentie van inschakeling van de boswachters bepaald in functie van het gerichte en geplande toezicht binnen de eigen domeinen De boswachters volgen ook de max. 1 op 4 regel voor de weekends en verzorgen voornamelijk het toezicht in de eigen domeinen. In regel geldt dat 80 % van de totale uren die de boswachters per provinciale dienst tijdens de weekenddagen effectief op terrein presteren, besteed worden aan toezicht. 23. In het kader van de functionaliteit wordt door de celverantwoordelijke beheer in overleg met de regiobeheerders (of in voorkomend geval zijn/haar plaatsvervanger) nagegaan of de aanwezigheid op het terrein in het kader van toezicht kan gecombineerd worden met andere taken. De boswachter kan tijdens het toezicht eigen domeinen worden ingezet voor technische taken zoals metingen in kader van monitoring, controle vee. Het moet om taken handelen die onderbroken kunnen worden om op elk tijdstip het toezicht te kunnen hernemen. 90

91 5. Soorten prestaties in het beurtrolsysteem en hun verloning 24. Naast de uren gepresteerd volgens de regeling toezicht en opsporing en de regeling toezicht binnen de eigen domeinen kunnen zowel op weekdagen als tijdens het weekend specifieke overuren of nachturen gepresteerd worden (zie art.vii 28, 1 en artikel VII, 30 en 31 van het VPS) ( 12 ) 25. Specifieke overuren: Er worden geen overuren gemaakt in het beurtrolsysteem regeling toezicht en opsporing en de regeling toezicht binnen de eigen domeinen behoudens specifieke overuren die wel kunnen gemaakt worden. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn moet dit aangetoond worden aan de hand van de geleverde prestaties en kan dus enkel handelen over uren die op weekbasis bovenop de 38 uren zijn gepresteerd. Dit gebeurt door een verklaring op erewoord of een verklaring van de directe chef of een andere hiërarchische meerdere. Prestaties van minder dan een half uur worden niet in rekening gebracht. Voor specifieke overuren bepaalt de betrokken wachter in overleg met zijn of haar chef of geopteerd wordt voor compenserende uren gelijk aan het aantal overuren, die in halve of volle dagen kunnen opgenomen worden, of voor een toelage onder de vorm van overloon zoals bepaald in artikel VII, 31 van het VPS. 26. Nachtprestaties. De nachtprestaties gebeuren volgens de afgesproken werkplanning, in uitvoering van het handhavingsplan en worden met minstens 2 personen uitgevoerd. Deze zullen bij voorkeur worden gecompenseerd de dag zelf of de dag volgend op de nachtprestatie. Zij worden vergoed met een toeslag van 3 euro ( 13 ) per uur (aan 100%). Er wordt in de werkplanning rekening gehouden met een noodzakelijke rust na het leveren van nachtprestaties. 27. Prestaties tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op wettelijke en decretale feestdagen. Indien volgens het beurtrolsysteem gewerkt wordt in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar of op wettelijke en decretale feestdagen, zullen de gepresteerde uren gecompenseerd worden volgens artikel X, 11, 2 tweede lid van het VPS: Het personeelslid dat verplicht is om op één van de in 1 vermelde dagen of in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar te werken ten gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in evenredige mate vervangende verlofdagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse verlofdagen kunnen worden genomen. 28. De prestaties op zaterdag en zondag zowel in het kader van de regeling toezicht en opsporing, de regeling toezicht binnen eigen domeinen als bij de occasionele inschakeling van boswachters worden vergoed conform het VPS, in het bijzonder artikel VII 31 van het VPS, wat neerkomt op een toeslag van 1 euro/uur (100%) voor zaterdagprestaties en van 1/1850 van het salaris verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage hoger ambt, de examentoelage en de bevorderingspremie per uur voor zondagprestaties.( 14 ) 12 VPS Art. VII Een personeelslid dat op vraag van de lijnmanager of zijn gemachtigde overuren verricht, krijgt compenserende inhaalrust, gelijk aan het aantal overuren, of overloon zoals in artikel VII 31 bepaald. De lijnmanager beslist in welke mate het personeelslid hierin de keuzevrijheid heeft. Als de inhaalrust niet binnen de vier maanden na de overuren genomen is, wordt ambtshalve overloon betaald. Onder overuren wordt verstaan, de opgelegde prestaties boven op de uren die voor het personeelslid vastgesteld zijn in de toepasselijke arbeidstijdregeling. Voor een personeelslid op wie de normale arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat prestaties boven 38 uur per week en/of 7.36 uur per dag. Art. VII Een personeelslid dat op vraag van de lijnmanager prestaties verricht s nachts, op zaterdag of op zondag, krijgt een toelage per verricht uur zoals bepaald in artikel VII 31. De lijnmanager kan beslissen dat in de plaats van de toelage voor zondagwerk compenserende inhaalrust, gelijk aan het aantal zondagsuren, toegekend wordt. Als die inhaalrust niet binnen de 4 maanden opgenomen wordt, wordt de toelage ambtshalve betaald 13 Volgens VPS 2 euro, maar volgens de rondzendbrief van 18 juli 2006 (kenmerk: PEBE/DVO/2006/8) van de Vlaamse minister voor Bestuurszaken is dit 3 euro en mag deze vergoeding toegepast in afwachting van de wijziging van het VPS terzake. 14 In de bestaande dienstorder was dit zo bepaald. Dit betekent dat van de opties die mogelijk zijn volgens Art. VII van het VPS, er systematisch gekozen wordt voor een toelage en niet voor compenserende 91 inhaalrust. Dit is logisch omdat het principe van compenserende inhaalrust niet van toepassing is voor personeelsleden in beurtrolsysteem.

92 Dit houdt in dat alle bestaande regelingen die hiervan afwijken worden stopgezet. Prestaties op een wettelijke, decretale of reglementaire feestdag tussen 0 uur en 24 uur worden als zondagprestaties beschouwd ( 15 ) 6. Specifieke uitgangspunten inzake de occasionele inschakeling van boswachters (andere dan boswachter met handhavingstaken) bij de georganiseerde acties (toezicht buiten de eigen domeinen en opsporing) 6.1. Aard van de prestaties 29. Een boswachter kan slechts occasioneel ingeschakeld worden buiten de eigen domeinen, onder algemene aansturing van de cel handhaving (van de provinciale dienst), en dit voor de volgende georganiseerde acties controle van de jacht in de meest gevoelige periode (georganiseerde actie); controle op roofvogelvergiftiging in risicogebieden (georganiseerde actie); illegale vogelvangst (georganiseerde actie); controle van georganiseerde recreatieve organisaties, bv mountainbiketochten (georganiseerde actie); controle op wildcrossers, quads enz... ( georganiseerde actie); controle op naleving van de visserijwetgeving in de Zeeschelde, de dokken van Antwerpen en Linkeroever met bijzonder aandacht voor het vissen met vergunning op de Beneden- Zeeschelde (fuikvisserij) (georganiseerde actie); controle op nachtvisserij (georganiseerde actie); dreggen naar fuiken (georganiseerde actie); verwijderen van illegale kruisnetinstallaties (alleen in WVL en OVL) (georganiseerde actie). Van de boswachters wordt een algemene ondersteuning verwacht. Het is evident dat het ANB er over zal waken dat de boswachter die in voorkomend geval meewerkt aan gecoördineerde acties, interventies en/of gerichte opsporingen (in uitvoering van handhavingsplan) - in samenwerking met cel handhaving - niet onnodig in gevaar wordt gebracht. 30. In het geval dat bij deze georganiseerde acties nachtprestaties worden uitgeoefend, worden deze bij voorkeur worden gecompenseerd de dag zelf of de dag volgend op de nachtprestatie Verloning 31. Vermits de inschakeling in georganiseerde acties zijn opgenomen in de werkplanning, wordt hiervoor geen extra verloning voorzien bovenop deze voorzien in het VPS (zie onder meer punten 26 en 28) Noot: dit heeft wel een budgettaire impact omdat de bestaande dienstorder niet overal correct wordt toegepast.

93 7. Occasionele inschakeling van andere personeelsleden dan boswachters en natuurinspecteurs Wanneer, onverminderd de toepassing van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), in uitzonderlijk geval andere personeelsleden dan boswachter en natuurinspecteur worden ingeschakeld in een noodzakelijke activiteit, dan zijn de regels van het VPS voor de overuren van toepassing. Het betreft dus ook overuren die te maken hebben met de volgende noodzakelijke activiteiten, storm- of brandgevaar; afgrendelen van opengestelde wegen; opruimen van gevaarlijke bomen bij storm; bestrijden van bos- of heidebranden massale vissterfte zoekacties vermiste personen; het ophalen van uitgebroken dieren; het ophalen van krengen in het kader van de vogelgriep ( 16 ); effectieve prestaties in het kader van het roofvogelmeldpunt. 8. Telefonische bereikbaarheid en dispatching 8.1. Aard van de prestaties Er wordt voor alle week- en weekenddagen een systeem van telefonische bereikbaarheid inzake handhaving en dit 24 uur/op 24 uur in overleg uitgewerkt. Deze telefonische bereikbaarheid wordt aanzien als een dispatching. De dispatcher dient zich elke dag, tussen 6 en 22 uur, telefonisch bereikbaar te houden. Tussen 22u en 6u wordt de lokale politie gecontacteerd of wordt verwezen naar de 101 dispatching. Hij/zij heeft volgende taken: a) registeren van de oproepen en contactnames volgens een sjabloon; b) oordelen of het nodig is voor een onmiddellijke interventie door ANB; c) oordelen of het nodig is een andere dienst in te schakelen; d) oordelen en melden dat een interventie ook binnen 1 of 2 dagen kan plaats vinden tijdens de normale kantooruren; e) eerste lijnsinformatie verschaffen; f) rapporteren aan de bevoegde chef. Gedurende het aanvangsjaar (tot eind 2009) worden de celverantwoordelijken handhaving aangeduid als dispatcher. De telefonische bereikbaarheid wordt via een beurtrol (interprovinciaal) geregeld. Op basis van verzamelde statistieken zal bekeken worden hoe deze dispatching vanaf 2010 kan georganiseerd worden Verloning Het personeelslid van ANB dat telefonisch bereikbaar is, ontvangt een permanentietoelage volgens artikel VII, 42 van het VPS. ( 17 ) 16 Voorlopig blijft dit toegevoegd aan de lijst (cfr. Beslissing EOC) maar er wordt verder onderzocht of dit een kerntaak is van het ANB Art. VII Aan de personeelsleden die door de lijnmanager worden aangewezen om zich buiten de diensturen voor interventies thuis beschikbaar te houden, wordt een permanentietoelage toegekend.

94 9. Inwerkingtreding Deze richtlijn gaat in vanaf de dag volgend op de definitieve goedkeuring door het MC ANB, na goedkeuring op het EntiteitenOverlegComité van ANB. Marleen Evenepoel Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos 94

95 INFORMATIEF DEEL BIJLAGE II INSTRUCTIE Agentschap voor Natuur en Bos Overuren en prestaties buiten normale werkuren Datum 06/10/09 Revisie 1.0 Nummer I.PER.103 Goedkeuring MC ANB Distributie Alle medewerkers ANB Aantal pagina s: 3 Overuren en prestaties buiten de normale werkuren Voor wie is deze instructie van toepassing? Deze instructie is van toepassing voor: a) de personeelsleden van rang A1 en lager, die werkzaam zijn in de werkroosters van de variabele werktijdregeling; b) de (groen)arbeiders die werkzaam zijn in het vast uurrooster; c) de beleidsadviseurs die werkzaam zijn in de specifieke werktijdregeling van de beleidsadviseurs, in dienst op 1 januari Deze instructie is niet van toepassing voor: a) de boswachters en natuurinspecteurs die werkzaam zijn in het beurtrolsysteem; b) de chauffeur(s) die werkzaam zijn in de specifieke werktijdregeling voor chauffeurs. Onder het management wordt verstaan: de stemgerechtigde leden van het Directieraad van het ANB (MC ANB) en het hoofd van de Staf van de Administrateur-generaal. Wat zijn overuren? Onder overuren wordt verstaan, de opgelegde prestaties boven op de uren die voor het personeelslid vastgesteld zijn in de toepasselijke arbeidstijdregeling. Voor een personeelslid op wie de normale arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat prestaties boven 38 uur per week en/of 7.36 uur per dag. 95

96 Overuren op een weekdag, andere dan een rustdag Bij teveel gepresteerde uren wordt er onderscheid gemaakt tussen deze die gepresteerd worden binnen de stam- en glijtijden, en deze daar buiten. a) credituren gepresteerd binnen de stam- en glijtijden De maandelijks tussen 7.30 en uur teveel gepresteerde uren, kunnen uitsluitend worden opgenomen tijdens de glijtijd van de volgende maand. b) overuren gepresteerd buiten de stam- en glijtijden Het personeelslid dat op vraag van het bevoegd lid van het management op een weekdag andere dan een rustdag, overuren verricht buiten de stam- en glijtijden, krijgt compenserende inhaalrust, gelijk aan het aantal overuren. Prestaties op een zaterdag Het personeelslid dat op vraag van het bevoegd lid van het management op een zaterdag prestaties verricht krijgt compenserende inhaalrust, gelijk aan het aantal overuren. Prestaties die door een personeelslid verricht worden op een zaterdag tussen uur en uur worden daarnaast vergoed aan 1 EUR per uur (aan 100%). Deze toelage is niet van toepassing voor personeelsleden van rang A1 met een diensthoofdentoelage Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Prestaties op een zondag Het personeelslid dat op vraag van een bevoegd lid van het management op een zondag tussen uur en uur prestaties verricht krijgt compenserende inhaalrust, berekend volgens de volgende principes: a) er wordt een compenserende inhaalrust toegekend gelijk aan het aantal gepresteerde uren; b) voor zover die gepresteerde uren op zondag ook overuren zijn (nadat 38 uren of 7,36 uur per dag gewerkt werden in de week voorafgaand aan de zondagsprestaties) zal er ook voor die uren een bijkomende compenserende inhaalrust worden toegekend, gelijk aan het aantal gepresteerde uren. Dus, als de uren op zondag ook overuren zijn wordt er een compensatie (compenserende inhaalrust) met een factor 2 toegekend, behalve voor niveau A1: de personeelsleden van rang A1 krijgen een enkele compenserende inhaalrust (volgens punt b hierboven) voor zover die gepresteerde uren op zondag ook overuren zijn 6. Nachtprestaties Het personeelslid dat op vraag van het bevoegd lid van het management nachtprestaties verricht, krijgt een toelage voor nachtprestaties. ook. De toelage voor nachtprestaties bedraagt 3 EURO (aan 100 %) per gepresteerd uur. 96

97 Personeelsleden van rang A1 krijgen ook deze toelage voor nachtprestaties, met uitzondering van de personeelsleden van de rang A1 met diensthoofdentoelage of projectleidertoelage. Wat zijn nachtprestaties? Prestaties tussen uur en uur, evenals tussen uur en uur, op voorwaarde dat deze prestaties eindigen op of na uur en beginnen op of vóór uur Cumulatie De toelages voor de nachtprestaties en prestaties op zaterdag of zondag, zijn cumuleerbaar met de compenserende inhaalrust. Opgebruiken van compenserende inhaalrust Aan het personeelslid kan door het bevoegd lid van het management een gunst worden gegeven om de compenserende inhaalrust deels of volledig in volle dagen op te nemen. Deze volle dagen moeten binnen de maand opgenomen worden. Het saldo van de compenserende inhaalrust blijft 3 maanden overdraagbaar. Wanneer men geen overuren meer presteert, kan het saldo overuren worden toegevoegd aan het saldo credituren op de prikklok, op vraag van het personeelslid. Een toevoeging van de saldo overuren kan niet leiden tot het overschrijden van het maximum van 12u credituren. Dit toegevoegd saldo overuren kan niet leiden tot opname van meer dan 12 halve dagen (cfr regeling recuperatie en inhalen van werkuren). Als het saldo niet binnen de 4 maanden opgenomen kan worden, wordt voor de niveaus B, C en D de toelage van het overloon ambtshalve betaald. Het overloon wordt berekend conform het VPS: per uur: 1/1850 van het jaarsalaris, verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage hoger ambt, de examentoelage en de bevorderingspremie. Omdat de omzetting naar verlof een gunst is, wordt het totaal aantal uren compenserende inhaalrust voor een zon- of feestdag per dag beperkt tot 18, ongeacht het aantal gepresteerde uren. Dit betekent dus ook dat iemand die 9 uren werkt en iemand die 10 uren werkt hetzelfde aantal verlofdagen krijgt, met name 2. De regeling is ook ingegeven dat meer dan 9 uren achter elkaar werken niet volgens de arbeidswetgeving is toegelaten en dat er rustpauze(s) moeten zijn. Een voorbeeld: iemand presteert 4,5 uren op zondag en die prestaties zijn tegelijk ook overuren. Het personeelslid krijgt dan 9 uren compenserende inhaalrust. 7,36 uren daarvan kunnen opgenomen worden via een dag "verlof", de overige 1 uur 24 minuten zijn dan een saldo dat kan overgedragen worden gedurende drie maanden. Randvoorwaarden voor de toepassing van de punten 3 tot en met 7 Deze regeling geldt enkel onder de voorwaarde dat de celverantwoordelijke van het personeelslid minstens 3 werkdagen op voorhand de regeling schriftelijk of per aanvraagt bij het bevoegd lid van het management en dit ook schriftelijk of per wordt toegestaan. 97

98 INFORMATIEF DEEL BIJLAGE III INSTRUCTIE Agentschap voor Natuur en Bos Opsparen en overdracht vakantiedagen Datum 06/10/09 Revisie 0.1 Nummer I.PER.104 Goedkeuring MC ANB Distributie Alle medewerkers ANB Aantal pagina s: 2 Opsparen en overdracht van vakantiedagen Meer soepelheid Sedert 2006 heeft elk personeelslid meer mogelijkheden om de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen wanneer het hem of haar past. Concreet: - We mogen nu tot 11 vakantiedagen per jaar overdragen naar het volgende jaar. Vroeger waren dat er maximum 5. - De overgedragen vakantiedagen per jaar mogen we optellen bij wat we nog hadden van het jaar voordien. Op die manier kunnen we verlof sparen, en opnemen wanneer het ons past. Opmerking: meer dan 11 vakantiedagen per jaar overdragen kan niet. Voorbeeld Een collega wil in 2010 zijn huis isoleren en zonnecellen plaatsen. Hij wil daarom vanaf maandag 18 augustus 2010 (na het bouwverlof) tot 1 november 2010 vakantie nemen, een totaal van 45 werkdagen. Zijn tegoed aan vakantiedagen is het volgende: 98

99 2008: 7 vakantiedagen gespaard 2009: 10 vakantiedagen gespaard 2010: 2 vakantiedagen opgenomen, dus nog 33 vakantiedagen over. De collega heeft in totaal = 50 vakantiedagen die hij kan opnemen. Hij kan dus 45 dagen nemen voor zijn verbouwing. Het spreekt voor zich dat dit best vroeg genoeg aangevraagd wordt, anders kan het problematisch worden voor de collega s. Als hij in november terug komt, heeft hij nog 5 dagen over. Hij kan daarvan nog enkele dagen opnemen of ervoor kiezen die dagen als spaartegoed te houden. Extra verlof vanaf de leeftijd van 55 jaar Vanaf 2008 krijgen collega s die ouder zijn dan 55 jaar bijkomende vakantiedagen, bovenop de 35 dagen verlof die iedereen krijgt. Dit is een gevolg van de afspraken rond leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hoe ouder men wordt, hoe meer bijkomende vakantiedagen. Hieronder het overzicht: Leeftijd vanaf 55 jaar vanaf 57 jaar vanaf 59 jaar vanaf 60 jaar vanaf 61 jaar Aantal bijkomende dagen vakantie 1 werkdag 2 werkdagen 3 werkdagen 4 werkdagen 5 werkdagen 99

100 INFORMATIEF DEEL BIJLAGE IV ALGEMENE DEONTOLOGISCHE CODE 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 INFORMATIEF DEEL BIJLAGE V PROCEDURE MELDING VAN ARBEIDSONGEVALLEN Praktisch ANB Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 is natuurlijk het verzorgen van de gewonde, contacteer ook de hulpdiensten indien nodig. Verwittig de leidinggevende. De leidinggevende (of wie het best geïnformeerd is) vult het formulier onmiddelijke aangifte van ongeval in en stuurt het meteen naar Doe de aangifte van het ongeval zo snel mogelijk. De aangifte bestaat uit volgende formulieren (terug te vinden op extranet onder personeel): Model A aangifte van het arbeidsongeval Best via je contactpersoon arbeidsgeneeskunde Model B Doktersattest Model C Aanvullende inlichtingen Getuigenverklaring (indien van toepassing) Subrogatieverklaring: als er een derde betrokken was die eventueel verantwoordelijk kan gesteld worden Stuur deze formulieren naar MOD LNE Team Financieel & Welzijnsbeheer Griet Vanderbiest Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De basisinformatie die aan de MOD binnen de 48 uur via het specifiek adres moet gemeld worden 113

114 Naam betrokken personeelslid: Personeelsnummer: bij een arbeidsongeval van een personeelslid! Soort ongeval vb. tijdens diensturen - op weg naar/van het werk Datum, tijdstip en werkrooster op het moment van het ongeval Plaats ongeval Waar is dit arbeidsongeval gebeurd? Gedetailleerde omschrijving ongeval Letsel Welk letsel heeft dit AO veroorzaakt? Zo goed mogelijk omschrijven! Afwezigheden Zal het PL afwezig zijn door het AO? Is belangrijk want o.a. hierdoor wordt bepaald of het een ernstig AO is of niet! 114

115 NIET VERGETEN DE PAPIEREN AANGIFTE OP TE STUREN NAAR: Team Financieel & Welzijnsbeheer T.a.v. Griet Vanderbiest Koning Albert II-laan 20 bus BRUSSEL 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

Dienstorder MVG/AZF/2005/3

Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz saevlaanderen.

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 1 Inhoud 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 6 Artikel 1.... 6 Artikel 2.... 6 2.1. Personeelsleden van rang A1 en lager, met uitzondering van de

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 2 29 juni 2011 Bijlagen 23 november 2011 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Vlaamse regering Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambteqatenzaken Martelaarsplein 7 1000 Brussel Tel.: 02-553 23 11 - Fax:

Nadere informatie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie AIJgDiSi$gjGLEMENT Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):... Naam + adres overheidswerkgever: Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten:

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Versie juni 2012 Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE Arbeidsreglement Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel. : 02 790

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Directie Antwerpen 1 Theater Building Italiëlei 124 bus 56 2000 Antwerpen Naam + adres

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/50018185/WE arbeidsreglement

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van..

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. ARBEIDSREGLEMENT Departement Werk en Sociale Economie Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsreglement versie 1 m.i.v 1 juli 2007

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ARBEIDSREGLEMENT Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Inhoudsopgave ARBEIDSREGLEMENT... 5 1. IDENTIFICATIE... 5 2. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 5 Artikel 1. verwijzing naar de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN 1 RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN Nr. van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 35/00011283/E (goedkeuring op..) Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie Ruimtelijke

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES.

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES. ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES www.dbrc.be Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/50041796/WE Naam + adres overheidswerkgever: Dienst van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0.

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0. /// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Informatie Vlaanderen Versie /// 1.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Documenthistoriek: Versie Opmerking Datum inwerkingtreding 1.0

Nadere informatie

Model_arbeidsreglement_

Model_arbeidsreglement_ 2 Inhoud 1. Richtlijnen voor de opmaak van het arbeidsreglement 1.1 Algemene richtlijnen 1.2 Schematisch overzicht syndicale procedure 1.3 Indeling van de overeenkomstig de arbeidsreglementenwet verplichte

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten:

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever: Publiekrechtelijk

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Vademecum Arbeidsreglement Deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Inhoudstafel Vademecum 1 Arbeidsreglement Deel arbeidstijd

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 INHOUDSTABEL HOOFDSTUK 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING... 5 1.1. Arbeidsduur...

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00010672/WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité VSA-WSE van. 1 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie: XXX Naam en adres

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed Arbeidsreglement agentschap Onroerend Erfgoed 1. MODEL VAN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00016136/E Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 6 1 oktober 2015 Bijlagen 1 oktober 2015 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):. Naam + adres overheidswerkgever: IWT, Koning Albert

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit?

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Dag van de Payroll & HR professional 2016 1 Karen Van den Bergh en Sofie Debie Situering huidige spelregels arbeidsduur dateren uit 1971 gaandeweg

Nadere informatie

BIJZONDERE INSTRUCTIES

BIJZONDERE INSTRUCTIES Sociale Statistieken Eenheid «Enquête naar de Arbeidskrachten» Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module werkorganisatie en arbeidstijdregelingen Tweede kwartaal

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen p.1 van 60 ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00009820/WE. Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN ARBEIDSREGLEMENT 1 januari 2016 Arbeidsreglement Sport Vlaanderen 2016 1 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 3 A. Werktijdregeling met een standaard dienstrooster... 4 B. Werktijdregeling

Nadere informatie

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Het reglement werd geregistreerd bij de Algemene Directie Toezicht op de

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade)

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) ARBEIDSREGLEMENT voor de personeelsleden van het VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT I. INLEIDING De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna genoemd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Wat doen als je ziek bent en niet kan gaan werken? Hoe gebeuren controlebezoeken? Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je

Nadere informatie

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): - 1. ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Gelet op het overleg in het entiteitsoverlegcomité van het agentschap Inspectie RWO van 12 februari 2013.

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016 Instelling Group S Onderwerp Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur Datum 8 december 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA maart 2016

JURIDISCHE ACTUA maart 2016 JURIDISCHE ACTUA maart 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Loon RSZ : forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 ste kwartaal 2016 RSZ : cumul maaltijdcheques

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

Nota rond meeruren/overuren

Nota rond meeruren/overuren Nota rond meeruren/overuren (versie November 2011) 1. Doelstelling Deze nota heeft tot doel om de algemene regelgeving rond meeruren en overuren voor de beleidsondersteunende diensten te bundelen en steunt

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN

ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN / 29.06.2016 RICHTLIJNEN VOOR DE OPMAAK VAN HET ARBEIDSREGLEMENT 1 Algemene richtlijnen 2 Schematisch overzicht vakbondsprocedure 3 Indeling van de overeenkomstig de Arbeidsreglementenwet

Nadere informatie