Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd."

Transcriptie

1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend enkele specifieke omschrijvingen. Artikel 3 Salaris bij deeltijd Een volledige betrekking bestaat uit 36 uur per week. Een onvolledige betrekking is een gedeelte van een volledige betrekking uitgedrukt in een deeltijdfactor van deze 36 uur. Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 6 Inpassing in de aanloop- en functieschaal Afhankelijk of een medewerker voldoet aan de functie-eisen wordt hij ingeschaald in de aanloop- of functieschaal. Afspraken worden hierover gemaakt met de medewerker. Onder functie-eisen worden in ieder geval verstaan opleidings- en ervaringseisen. Ook hoort hierbij dat de medewerker beschikt over de bekwaamheden om de functie uit te oefenen. Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullende eisen gelden. Lid 2 Uitgangspunt is dat een medewerker bij voldoende functioneren in twee jaren de voor hem geldende functieschaal bereikt. Afwijkende afspraken voor een kortere of langere periode zijn toegestaan. In de situatie dat een medewerker niet voldoet aan de functie-eisen wordt hij geplaatst in een aanloopschaal. Wanneer een medewerker na afloop van de afgesproken periode niet voldoet aan de functie-eisen kan de periode worden verlengd. Verlenging is maximaal tweemaal toegestaan, waarbij de totale duur in een aanloopschaal een periode van 36 maanden niet overschrijdt. Deze regel sluit aan bij artikel 2:4 CAR-UWO. Lid 3 De salarisschaal bestaat uit een reeks van oplopende bedragen met een minimum en een maximum. Aan de bedragen die de reeks vormen is een nummer gekoppeld; van periodieknummer 0 (minimum) tot en met periodieknummer 11 (maximum). Bij de inpassing in de salarisschaal spelen mee: opleiding, ervaring, bekwaamheden van de medewerker, interne verhoudingen en afspraken met de medewerker. Dit kan betekenen een hogere salarisinpassing dan het minimum van de geldende salarisschaal. Lid 4 Wanneer uit een beoordeling blijkt dat de medewerker voldoet aan de gestelde eisen van de hogere salarisschaal, kan hij worden bevorderd naar de hogere schaal (eerste aanloopschaal of functieschaal). Daarvan is sprake als de medewerker aantoonbaar beschikt over voldoende opleiding en ervaring en/of de medewerker blijkt heeft gegeven de functie op volledige en op voldoende wijze te kunnen vervullen van 11

2 Artikel 7 Bezoldigingsregeling 2013 Periodieke salarisverhoging (normale periodiek) en vervroegen periodiekdatum Medewerkers dienen jaarlijks beoordeeld te worden om voor een periodieke salarisverhoging in aanmerking te komen volgens de Regeling Gesprekkencyclus. In een beoordeling wordt aangegeven wat de financiële gevolgen zijn voor de medewerker. Lid 1 Zolang een medewerker het maximum van zijn functieschaal niet heeft bereikt, ontvangt de medewerker jaarlijks een periodiek voor zover hij een voldoende of uitstekende beoordeling heeft. Indien de beoordeling de score behoeft verbetering vermeldt kan het afdelingshoofd beslissen toch een periodiek toe te kennen. Afhankelijk van de situatie kan hij ook geen periodiek toe te kennen. Voorbeeld 1 Normale periodiek Verhoging van periodiek 2 naar 3: het salaris wijzigt van 1.856,- naar 2.096,- per maand. periodiek schaal Lid 2 De periodiekdatum is altijd gelijk aan de eerste dag van de maand. Dit kan zijn de maand vanaf indiensttreding dan wel de nieuwe datum als gevolg van het vervroegen van de periodiekdatum. Lid 3 Indien een afdelingshoofd daar reden toe ziet, kan hij vervroegd een of meer periodiek(en) toekennen. Vervroegd wil zeggen: vóór de formele periodiekmaand. Redenen voor het geven van een vervroegde periodiek kunnen zijn dat de medewerker beter presteert in vergelijking met zijn collega s, die hoger zijn ingeschaald. Vervroegd betekent dat de reguliere periodiekmaand naar voren wordt gehaald in tijd, bijvoorbeeld april in plaats van oktober. Er zijn verschillende mogelijkheden: a. eenmalig periodiek wordt vervroegd onder handhaving van de oorspronkelijke periodiekmaand. Voorbeeld Periodiek wordt vervroegd naar 1 april in plaats van 1 oktober onder handhaving van de 1 alle bedragen uit de voorbeelden zijn gebaseerd op het salarisniveau 1 april van 11

3 oorspronkelijke periodiekmaand oktober. Dit betekent dat de volgende periodiek pas oktober het jaar daarop wordt genoten. b. structureel 1. de periodiekmaand wordt structureel de maand waarin de vervroegde periodiek wordt toegekend. Voorbeeld: april wordt in het vervolg de periodiekmaand. 2. de periodiek wordt vervroegd naar 1 januari en nadien telkens na een jaar. Deze keuze sluit aan bij de gesprekkencyclus, waarin de beoordeling aan het eind van het jaar plaatsvindt. Artikel 8 Geen periodieke verhoging Een voorwaarde voor het onthouden van de periodieke verhoging is dat uit de beoordeling ondubbelzinnig blijkt dat de medewerker onvoldoende functioneert of als het functioneren verbetering behoeft. Het besluit wordt ten uitvoer gebracht, nadat het beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden en het gemotiveerde besluit aan de medewerker bekend is gemaakt. Artikel 9 Extra periodieke salarisverhoging Een of meer (maximaal twee) extra periodieke salarisverhogingen kan (kunnen) toegekend bij een uitstekende beoordeling. Dit kan, maar is geen recht. Ook mogelijk is een combinatie van extra periodiek met de vervroegde periodiek uit artikel 6, lid 3 van deze regeling. Voorbeeld 2 Extra periodiek Het salaris wijzigt alleen op van periodiek 2 naar 4: salaris wijzigt van 2.016,- naar 2.177,- per maand. periodiek schaal 7 periodiekmaand beoordeling normale periodiek periodiekmaand + extra periodiek Voorbeeld 3 Extra vervroegde periodiek onder handhaving periodiekmaand Het salaris wijzigt op twee verschillende momenten. Eerst de vervroegde periodiek op (naar 3, 2.096) en enkele maanden, , later de normale periodiek (naar 4, 2.177). periodiek schaal 7 periodiekmaand beoordeling extra vervroegde periodiek eerstvolgende normale periodiek Artikel 10 Geen verlaging salarisschaal De hoofdregel is dat er geen verlaging van salarisschaal is. De uitzonderingen zijn beperkt van 11

4 De situatie kan zich voordoen dat een medewerker van 55 jaar of ouder in het kader van seniorenbeleid een stapje terug wil doen. Een andere situatie is de langdurige zieke medewerker die in het kader van re-integratie een betrekking aanvaardt met een lagere functieschaal. Ook ingeval van een disciplinaire straf kan een medewerker in een lagere salarisschaal worden geplaatst. Met het overleg met de gemeentesecretaris is beoogd organisatiebreed op dezelfde wijze met dit soort vraagstukken om te gaan. Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal Van bevordering is sprake bij wijziging naar een functie met een hogere salarisschaal en van een aanloopschaal naar een functieschaal. Goed functioneren is een voorwaarde om te worden bevorderd. Lid 1 Dit lid garandeert een bepaald minimum bedrag aan salarisverhoging. Voorbeeld 4 Bevordering zonder normale periodiek Medewerker A is ingeschaald in schaal 7, periodiek 8 ( 2.498,-), hij wordt bevorderd naar schaal 8. Het maximum van de schaal is nog niet bereikt, de eerstvolgende normale periodiek wordt later in het jaar genoten. Fictief wordt de stap gemaakt naar schaal 7, periodiek 9 ( 2.578,-); het verschil is 80,-. Bij de overstap naar schaal 8 gaat de medewerker er minimaal 60,- op vooruit (75% van 80,-). Op het huidige salaris 2.498,- moet 60,- bij worden geteld: dit is 2.558,- (ondergrens). Inpassen van dit bedrag 2.558,- in schaal 8 naar boven op het dichtstbijzijnde schaalbedrag: 2.573,- (schaalbedrag 8, periodiek 5). periodiek schaal 7 schaal ondergrens van 11

5 Lid 1a en lid 2 Samenloop bevordering en normale periodiek Eerst wordt de overgang naar de volgende schaal vastgesteld (bevordering), daarna de normale periodiek. Voorbeeld 5 Bevordering onder gelijktijdige toekenning normale periodiek Medewerker B is ingeschaald in schaal 7, periodiek 8 ( 2.498,-), hij wordt bevorderd naar schaal 8. Het maximum van de schaal is nog niet bereikt, de eerstvolgende normale periodiek wordt gelijktijdig genoten. Fictief wordt de stap gemaakt naar schaal 7, periodiek 9 ( 2.528,-); het verschil is 80,-. Bij de overstap naar schaal 8 gaat de medewerker er minimaal 60,- op vooruit (75% van 80,-). Op het huidige salaris 2.498,- moet 60,- bij worden geteld: dit is 2.558,- (ondergrens). Inpassen van dit bedrag 2.558,- in schaal 8 naar boven op het dichtstbijzijnde schaalbedrag: 2.573,- (schaalbedrag 8, periodiek 5). Daarna wordt de normale periodiek toegekend: 2.662,- (schaal 8, periodiek 6) periodiek schaal 7 schaal ondergrens Lid 1b Bevordering bij maximum oude salarisschaal De bevordering vanuit het maximum van de oude schaal wijkt af van de vorige inschalingen, omdat er geen normale periodiek in de oude schaal meer kan worden toegekend. Voorbeeld 6 Bevordering vanuit maximum oude salarisschaal Medewerker C is ingeschaald in schaal 7, periodiek 11 ( 2.739,-), hij wordt bevorderd naar schaal 8. Fictief wordt een stap terug gedaan van periodiek 11 ( 2.739) naar periodiek 10 ( 2.659) van schaal 7; het verschil is 80,-. Bij de overstap naar schaal 8 gaat de medewerker er minimaal 60,- op vooruit (75% van 80,-) van 11

6 Op het huidige salaris 2.739,- moet 60,- bij worden geteld: dit is 2.799,- (ondergrens). Inpassen van dit bedrag 2.799,- in schaal 8 naar boven op het dichtstbijzijnde schaalbedrag: 2838,- (schaalbedrag 8, periodiek 8). De eerstvolgende normale periodiek wordt het jaar daarna toegekend. periodiek schaal 7 schaal ondergrens Lid 2 Andere periodiekdatum Na inschaling in de hogere salarisschaal wordt de eerste periodieke verhoging genoten per 1 januari van het volgende jaar. De werkgever kan anders beslissen. Lid 3 Bevorderingsdatum De wijziging van de bevorderingsdatum betekent dat in het vervolg deze datum geldt als periodiekdatum. Dit is een andere rechtsgrond dan het structureel vervroegen van de periodiekdatum, als bedoeld in artikel 7, lid 3. De gevolgen zijn echter wel hetzelfde namelijk dat een eventuele periodiek in de toekomst eerder wordt genoten. Artikel 12 Inpassing bij (her)waardering functie in hogere schaal Inpassing bij (her)waardering is niet gelijk aan de inpassing bij een bevordering, zoals genoemd in artikel 11. Immers de belangrijkste grondslag voor bevordering ontbreekt, namelijk het functioneren van de medewerker. Bij herwaardering is sprake van aanpassing van de waarderingsverhoudingen in het functiegebouw. Voor sommige medewerkers kan herwaardering leiden tot een andere, hogere salarisschaal. Dit artikel geldt alleen voor inschaling bij (her)waardering van ongewijzigde functies in een hogere schaal. Een ongewijzigde functie is een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is (tenminste 65%) is aan de oorspronkelijke functie. Bij de inschaling wordt een eventuele toelage in het nieuwe salaris ingepast, zodat de toelage komt te vervallen en als het ware opgaat in het nieuwe salaris. Onder toelage wordt verstaan: de toelagen genoemd in de Bezoldigingsregeling, alsmede de persoonlijke (of functionerings)toelage en de waarderingstoelage, genoemd in de CAR- UWO. Hierna zijn enkele voorbeelden van inpassing opgenomen van 11

7 Voorbeeld 7 Inpassing salaris bij (her)waardering ongewijzigde functie Oude functiewaardering schaal 6, periodiek Nieuwe functiewaardering schaal 7, periodiek periodiek fuwa oud schaal 6 fuwa nieuw schaal Voorbeeld 8 Inpassing salaris en toelage bij (her)waardering ongewijzigde functie Oude functiewaardering schaal 6, periodiek Arbeidsmarkttoelage 200 totaal oude situatie (ondergrens) Nieuwe functiewaardering schaal 7, periodiek De arbeidsmarkttoelage is hiermee vervallen. periodiek fuwa oud fuwa nieuw schaal 6 schaal ondergrens (oud salaris + toelage (toelage) Lid 2 Van toepassing op reorganisatie Dit artikel geldt ook ingeval van een reorganisatie, omdat bij een reorganisatie de toekenning van de hogere functieschaal geen relatie heeft met het functioneren van de medewerker van 11

8 Lid 3 Normale inpassingregels ingeval van (her)waardering bij passende, geschikte of nieuwe functie Wanneer sprake is van een passende, geschikte of nieuwe functie als bedoeld in het Sociaal Beleidskader gelden de normale inpassingregels en niet de regels als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel. De inschaling bij een passende, geschikte of nieuwe functie is namelijk mede afhankelijk van ervaring, opleiding en functioneren van de medewerker. Indien een medewerker niet voldoet aan de functie-eisen van de nieuwe functieschaal, kan hij worden ingeschaald in een aanloopschaal. Artikel 14 Extra verlof Als blijk van waardering voor een geleverde bijzondere prestatie kan het toekennen van extra verlof motiverend werken. Dit is een vorm van belonen die passend kan zijn voor medewerkers die te maken met de combinatie van zorg, studie en werk. Artikel 15 Functioneringsgratificatie en schouderklop Voorbeelden van een schouderklop zijn: geldbedrag, bos bloemen, dinerbon, boekenbon, theaterbon etc. De functioneringsgratificatie en de schouderklop komen ten laste van het afdelingsbudget. Daarbij wordt rekening gehouden met wat fiscaal is toegestaan. Artikel 16 Persoonlijke of functioneringstoelage De namen persoonlijke toelage of functioneringstoelage worden in de praktijk door elkaar gebruikt. Voor een functioneringstoelage is in zijn algemeenheid vereist een aantoonbaar uitstekend functioneren (score D volgens de Regeling Gesprekkencyclus) gedurende minimaal twee aansluitende jaren eventueel in combinatie met andere bijzondere omstandigheden. De duur van de toelage wordt van te voren vastgesteld en kan gelden voor een aantal maanden tot een aantal jaren. De mogelijkheid is aanwezig te kiezen voor een groeiende toelage, nadat voldoen is aan de minimumvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Bijvoorbeeld na 2 jaar uitstekend functioneren bedraagt de functioneringstoelage 1 periodiek boven het maximum van de functieschaal. Bij voortdurend uitstekend functioneert kan gekozen worden de toelage ieder jaar te laten groeien met een periodiek tot de bovengrens van het maximum van de volgende schaal. Dit is een keuze en is afhankelijk van de afweging die de werkgever maakt. Met het overleg met de gemeentesecretaris is beoogd organisatiebreed op dezelfde wijze met dit soort vraagstukken om te gaan. Lid 5 Bij toekenning van een hogere schaal, door bevordering dan wel door (her)waardering, wordt de functioneringstoelage geïncorporeerd in het nieuwe salaris behorende bij de hogere van 11

9 schaal. Daarmee komt de functioneringstoelage te vervallen voor zover deze het maximum van de nieuwe schaal niet te boven gaat. Hiermee is aangesloten bij de artikelen 11 en 12, die onverkort van toepassing zijn. Artikel 17 Arbeidsmarkttoelage en bindingspremie Als de arbeidsmarkt dit noodzakelijk maakt kan aan een medewerker een arbeidsmarkttoelage of een bindingspremie worden toegekend. Redenen hiervoor kunnen zijn: er is geen geschikte kandidaat te vinden die voor het geboden salaris interesse heeft voor de functie; het behouden van een medewerker voor de organisatie in verband met zijn kwaliteiten. De toelage of bindingspremie wordt tijdelijk toegekend voor de duur van drie jaar. Als de arbeidsmarktsituatie dit noodzakelijk maakt, kan de toekenning worden verlengd. De leidinggevende bespreekt dit in het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Wanneer sprake is van onvoldoende functioneren kan de arbeidsmarkttoelage worden ingetrokken. Dit geldt ook wanneer de omstandigheden waarvoor de toelage is toegekend niet meer aanwezig zijn. Met het overleg met de gemeentesecretaris is beoogd organisatiebreed op dezelfde wijze met dit soort vraagstukken om te gaan. Hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen De in dit hoofdstuk genoemde toelagen behoren bij het begrip bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR-UWO. Dit betekent dat deze toelagen worden gerekend tot het pensioengevend inkomen. Artikel 21 Overwerkvergoeding De hoofdregel volgens artikel 3:2:1 van de CAR-UWO is dat overwerkvergoeding bestaat uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk en uit het bedrag dat voor die uren wordt berekend volgens voornoemd artikel. Uitzondering is om geen verlof toe te kennen en het overwerk in het geheel uit te betalen. Lid 2 Dit lid geeft de grenzen aan voor de verschillende schalen waarvoor overwerkvergoeding wordt verstrekt. Leden 3 en 4 Het werken op een bedrijfssluitingsdag wordt aangemerkt als overwerk. Dit geldt voor een deel van organisatie. Voorbeelden zijn: de reiniging, het zwembad, de gladheidbestrijding etc van 11

10 Artikel 22 Toelage onregelmatige dienst Lid 1 De toelage wordt maandelijks uitbetaald en telt mee als pensioengevend inkomen. Lid 4 Dit lid geeft het maximum aan waarover de toelage onregelmatige dienst wordt berekend. Artikel 24 Afbouwtoelage De toelage onregelmatige dienst en de beschikbaarheidstoelage zijn toelagen die veelal een langere periode worden genoten. Bij een blijvende teruggang van de toelage wordt onder bepaalde grenzen de afbouwtoelage toegekend. Lid 5 Aanvullende regels gelden voor de medewerker van 60 jaar of ouder in de vorm van een blijvende afbouwtoelage. Dit is mogelijk als de medewerker bij aanvang van de afbouwtoelage deze leeftijd heeft én gedurende ten minste vijf jaren zonder wezenlijke onderbreking de toelage als bedoeld in artikel 22 of 23 heeft genoten. Wanneer de medewerker een tijdelijke toelage ontvangt bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd wordt de tijdelijke afbouwtoelage omgezet in een vaste toelage. Daarbij wordt het dan geldende percentage tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gehandhaafd op het niveau van de tijdelijke afbouwtoelage. Artikel 25 Gratificatie schadevrij rijden Als stimulans om veilig te rijden, ontvangt de medewerker, die als chauffeur werkzaam is, jaarlijks na afloop van een jaar een premie wanneer hij dat jaar schadevrij heeft gereden. Artikel 26 Onderhoudsvergoeding kleding In de buitendienst hebben medewerkers te maken met extra slijtage aan hun kleding door hun werkzaamheden. Deze door hun afdelingshoofd aangewezen medewerkers komen in aanmerking voor de onderhoudsvergoeding kleding. De hoogte van het bedrag is bevroren. Artikel 27 Vergoeding bedrijfshulpverlening Lid 1 Deze vergoeding is bedoeld voor de inzet als bedrijfshulpverlener. Een aparte regeling vermeldt de eisen waaraan een bedrijfshulpverlener moet voldoen en regels ook de aanwijzing als bedrijfshulpverlener. Lid 2 Aanwezigheid is een vereiste om op te treden als bedrijfshulpverlener. Daarom staakt bij langdurige afwezigheid van drie maanden of langer (bijvoorbeeld ingeval van ziekte) de toelage van 11

11 Hoofdstuk V Overige bepalingen Bezoldigingsregeling 2013 Artikel 28 Gemeentearts De gemeentearts wordt betaald volgens de gemeentelijke salarissen. Artikel 30 Overgangs- en slotbepalingen De voorwaarden waaraan een structurele toelage op grond van vorige Bezoldigingsverordeningen is toegekend, wijkt af van deze Bezoldigingsregeling. Daarom worden deze toelagen gegarandeerd met inachtneming van de generieke salariswijzigingen uit de Cao. Bij toekenning van een hogere schaal, door bevordering dan wel door (her)waardering, wordt de toelage geïncorporeerd in het nieuwe salaris behorende bij de hogere schaal. Daarmee komt de functioneringstoelage te vervallen voor zover het maximum van de nieuwe, hogere schaal dit niet mogelijk maakt. Dit is een gangbare bepaling, die voorkomt dat bij toekenning van een hogere schaal onnodig een toelage blijft voorbestaan die was gekoppeld aan de vroegere, lagere schaal van 11

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie)

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) 1 REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) Inleiding Deze notitie geeft u als leidinggevende alle informatie over de toepassing van de regeling beloningsdifferentiatie. Heeft u toch nog

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:1 Functies en functiewaardering 3:1 en lokaal Bezoldiging (NB: in dit artikel wordt vooral verwezen naar de lokaal vast te stellen bezoldigingsverordening).

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Toelageregeling Universiteit Twente 2015

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Kenmerk: CvB UIT-1310 Datum: 28 september 2015 Auteur: Hooftman/Miessen Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bewust belonen. Inleiding

Beloningsbeleid Bewust belonen. Inleiding Beloningsbeleid Bewust belonen Inleiding De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft met de reorganisatie 2009 een nieuwe weg ingeslagen. Daarin past een nieuw beloningsbeleid en in de invoering van een nieuwe

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING

UITVOERINGSREGELING BELONINGSBELEID UW SAMENWERKING Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van UW Samenwerking gelet op: artikel 125 van de Ambtenarenwet; artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op hoofdstuk

Nadere informatie

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen;

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-009 Datum : 24 februari 2017 Burgemeester en

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

RIS113255a_18-FEB-2004

RIS113255a_18-FEB-2004 RIS113255a_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2003.901 I ALGEMEEN Uit het door Leeuwendaal advies bv opgestelde ARapport inzake Vergelijking van het Ambtenarenreglement >s-gravenhage (ARG) met

Nadere informatie

Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen

Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen Voorbeeld standaardbrieven Youforce -> self service -> wijzigingen Inhoudsopgave 1. Tijdelijke urenwijziging... 2 2. Wijzigen uren en beloning... 3 3. Wijziging functie... 4 4. Overplaatsing... 5 5. Toelage

Nadere informatie

Checklist Uniformering bezoldigingsregeling

Checklist Uniformering bezoldigingsregeling Checklist Uniformering bezoldigingsregeling Dat is handig! Stappenplan Stap 1 Stap 3 Stap 5 Eigen regelingen inventariseren - Welke regelingen zijn er binnen uw Berekenen toelage of afkoop overgangsrecht

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Hoofdstuk 3 Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Hoofdstuk 3 Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Pagina 1 4-12-2015 Inhoudsopgave: Paragraaf 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 3.1 functies en functiewaardering...3 Toelichting artikel 3.1...3

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN De toelichting aan het begin van het hoofdstuk luidt als volgt:

HOOFDSTUK 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN De toelichting aan het begin van het hoofdstuk luidt als volgt: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 798 5 januari 2016 Gewijzigd hoofdstuk 3 van de CAR-UWO (cao) Bijlage CAR teksten A. Aan artikel 1:1 worden de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06

ECWGO/U Lbr. 16/014 CvA/Loga 16/06 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR ons kenmerk ECWGO/U201600450

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

2. REIKWIJDTE BELONINGSBELEID GEMEENTE TILBURG

2. REIKWIJDTE BELONINGSBELEID GEMEENTE TILBURG Bijlage 3. Beloningsbeleid Auteur : Sandra Neyari, tactisch adviseur P&O (afdeling PO&I) Ingangsdatum : 1 januari 2016 Versie : versie 1 d.d. 30 november 2015 Evalueren per : Eind 2018 1. INLEIDING In

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Mandaatregister personeel

Mandaatregister personeel 1 Werving en selectie a Werven - openstellen vacature - plaatsen vacature - plaatsen externe zoekopdracht - uitnodigen/afwijzen (open) sollicitanten art. 2:1 t/m 2:6 CAR- UWO Onderdelen: - kosten advertentie

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 0 december 0 Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Nr. 84 2 februari 2017 Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600159 Het dagelijks

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord De werkgever van Brandweer Brabant-Noord - gelet op het voorstel van de Regionaal Commandant d.d. 17 december 2015 - gelet

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden... 1. Beloningsbeleid... 13. Bewust belonen... 13. Uitvoeringsregeling Flexibel belonen... 22. Beloningsregeling...

Arbeidsvoorwaarden... 1. Beloningsbeleid... 13. Bewust belonen... 13. Uitvoeringsregeling Flexibel belonen... 22. Beloningsregeling... Versie: 04-01-2016 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden... 1 Beloningsbeleid... 13 Bewust belonen... 13 Uitvoeringsregeling Flexibel belonen... 22 Beloningsregeling... 25 Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Salaris en vergoedingsregelingen

Salaris en vergoedingsregelingen Hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingsregelingen Algemene bepalingen voor hoofdstuk 1 T 1. a. salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag per kalendermaand dat deel uitmaakt van een salarisschaal of dat

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 LOGA C c.11ege voor ArbeidszakenIVN G FNV Ove rtletd rhtid Brief aan de leden T.a.v. het cotlege en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie