KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0."

Transcriptie

1 KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE UITSTROOMPROFIELEN SO BERNARD US S CH O O L D EN HAAG versie: 0.3 juni 2013 Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Aanleiding Beschrijving huidige situatie Positionering van de Bernardusschool Wettelijke voorschriften uitstroomprofielen PRO en ZML VSO Cognitief Lessentabel en schema s Vakkentypering uitstroomprofielen PRO en ZML VSO Cognitief Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 2

3 1. V O O R W O O R D De Bernardusschool te Den Haag heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: Aan het eind van het schooljaar stroomt 50% van de leerlingen uit naar de vso zml cognitieve stroom, 10% naar het praktijkonderwijs en 40% vso zml praktische stroom. In het huidige schooljaar is het percentage van leerlingen die uitstromen naar vso zml cognitieve stroom 60%, praktijkonderwijs 0%, vso zml praktische stroom 40%. Deze notitie beschrijft de toekomstige situatie van de Bernardusschool. Voorafgaand aan de gewenste situatie is er een overgangssituatie. De gewenste situatie is de stip aan de horizon die de Bernardusschool gezet heeft. Net als voor de leerlingen geldt dat de school hier planmatig en opbrengstgericht naar toewerkt. De school gaat komend schooljaar ( ) veel tijd en energie steken in het methodisch aanbieden van lessen die gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van de cluster 3 leerlingen die onderwijs volgen op de school. Door de tijdsinvestering, de energie, de discipline, de deskundigheid en de visie van het team, is de verwachting dat de leerlingen verder tot leren zullen komen. Wanneer deze ontwikkelingen de komende jaren worden doorgezet, zullen de leeropbrengsten van de leerlingen verder stijgen. Kortom: de Bernardusschool stelt voor de leerlingen én voor zichzelf ambitieuze en realistische doelen waar zij gedisciplineerd naar toewerkt! 2. A A N L E I D I N G Scholen voor speciaal onderwijs hebben als taak leerlingen toe te leiden naar een zelfstandig en zinvol volwassen leven. Onder invloed van de Wet kwaliteit (v)so die vanaf 1 augustus 2013 van kracht is, wordt aan het inrichten van toeleidende trajecten in toenemende mate eisen gesteld. Belangrijk aandachtspunt wordt de inhoudelijke programmering van het so, door de invoering van uitstroomprofielen met bijbehorende kerndoelen en het opbrengstgericht werken op basis van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen. De Bernardusschool wil in dit licht alle leerlingen resultaatgericht, planmatig en op maat kunnen toeleiden naar een passende uitstroomplek. De Bernardusschool gaat haar onderwijs inrichten volgens een algemene opbouw op basis van de uitstroomprofielen zoals deze door de Wet kwaliteit (v)so worden voorgeschreven. Kijkend naar haar huidige doelgroepen en uitstroomresultaten zet de school het huidige aanbod voort en biedt derhalve de uitstroomprofielen praktijkonderwijs, vso zml cognitieve stroom en vso zml praktische stroom aan. Deze notitie geeft een beschrijving van het uitstroomprofiel dat gericht is op vso zml cognitieve stroom en praktijkonderwijs op basis waarvan de contouren van de leerlijn voor dit uitstroomprofiel vorm krijgen in een lessentabel. Voor deze uitstroomprofielen worden de leergebieden en transitiedomeinen bepaald. Per onderwijsfase wordt een koppeling gemaakt naar de kerndoelen waarmee de contouren van de leerlijn geschetst worden. Deze koppeling is niet in dit document opgenomen, deze is terug te vinden in de arrangementen. Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 3

4 3. B E S C H R I J V I N G H U I D I G E S I T U A T I E Algemeen De Bernardusschool is een interconfessionele school voor leerlingen die zeer moeilijk tot leren komen (ZMLK). De leerlingen hebben een grote ontwikkelingsachterstand en extra veel begeleiding nodig. De school probeert de schoolse vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen en houdt daarbij een open oog voor het goed opvangen en opvoeden van de leerlingen. De Bernardusschool geeft in haar onderwijs aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen in een veilig, ontspannen en positieve sfeer. De missie Het onderwijs dat op school gegeven wordt, is gericht op het leren om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk deel uit te maken van de samenleving. In het onderwijsproces richt de Bernardusschool zich op de individuele mogelijkheden van de leerling. Het leerproces wordt afgestemd in niveau, tempo en aanbiedingsvorm op de mogelijkheden van de leerling, waardoor hij of zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij worden de doelen ambitieus maar realistisch gesteld waarbij het aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. De organisatie De Bernardusschool heeft een SO locatie en een VSO locatie en verzorgt onderwijs aan in totaal ongeveer 120 leerlingen. De leerlingen van de Bernardusschool hebben vele ontwikkelingsmogelijkheden. Deze leerlingen worden op school opgevangen in een stimulerend en accepterend orthopedagogisch klimaat en zij krijgen alle schoolse vaardigheden aangeboden. Hierdoor helpt de Bernardusschool de leerlingen zich verder te ontwikkelen en maken daarbij gebruik van hun leermogel ijkheden. De Bernardusschool is een onderdeel van Lucas Onderwijs. Dit is een interconfessionele stichting voor Basis -, Voortgezet en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vooral in de sfeer van de school, in het accepterende klimaat en in de positieve instelling naar de leerlingen en hun omgeving, wordt deze identiteit teruggevonden. De school wordt bezocht door leerlingen van meer dan 15 verschillende nationaliteiten. Binnen de Bernardusschool wordt met respect omgegaan met andere geloofs - en levensovertuigingen. 4. P O S I T I O N E R I N G V A N D E B E R N A R D U S S C H O O L De Bernardusschool heeft in Den Haag en omstreken een duidelijke positie als expertisecentrum op het gebied van leerlingen met een verstandelijke beperking. De leerlingen van de Bernardusschool hebben een intelligentie ver beneden het landelijk gemiddelde IQ van 100. In combinatie met specifieke problematiek komen de leerlingen moeizaam tot leren. Om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de populatie, biedt de Bernardusschool twee uitstroomprofielen aan waarbij de uitstroom gericht is op het praktijkonderwijs of op het vso zml. De profielen die de Bernardusschool aanbiedt hebben de volgende kenmerken: - Uitstroomprofiel 1 is voor leerlingen die na het SO door kunnen stromen naar het Praktijkonderwijs. Hun IQ is hoger dan 55 en ze ontwikkelen zich op het gebied van werkhouding, sociale vaardigheden en schoolse vaardigheden. De leerlingen werken toe naar niveau 9/10/11 van de ZML leerlijnen. Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 4

5 - Leerlingen in uitstroomprofiel 2 stromen na het SO door naar de Cognitieve stroom van het VSO ZMLK. Deze stroom is voor leerlingen die het ZML onderwijs zonder al teveel aanpassingen kunnen volgen. Deze leerlingen werken toe naar niveau 7/8 van de ZML leerlijnen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun eigen naam schrijven, eenvoudige zinnen lezen en sommen maken en ze kunnen meestal op de juiste manier verbaal contact maken. - Uitstroomprofiel 3 is bedoeld voor leerlingen voor wie een blijvend bescherming en/of begeleiding nodig blijft. Zij stromen na het SO door naar de Praktische -stroom van het VSO ZMLK. Binnen deze stroom ligt de nadruk op het bereiken van een zo groot mogelijke sociale en praktische zelfredzaamheid. Deze notitie gaat in op de kaders van de uitstroomprofielen vso zml cognitieve stroom en praktijkonderwijs. De kaders voor het uitstroomprofiel vso zml praktische stroom worden niet in deze notitie beschreven. De groepen binnen het SO zijn samengesteld op basis van leeftijd. Er zitten leerlingen met maximaal drie verschillende profielen in een groep. Voor de vakken lezen en rekenen wordt groepsdoorbrekend, in niveaugroepen, gewerkt. Binnen het SO wordt veel thematisch gewerkt. Binnen iedere so groep worden drie niveaus aangeboden voor de vakken Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde. De overige vakken worden op één niveau aangeboden en wordt binnen dit niveau het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Hoewel de Bernardusschool haar onderwijs aanbiedt als vol ledige trajecten, gericht op toeleiding naar vervolgvoorziening/uitstroombestemming, is tussentijdse in- en uitstroom te allen tijde mogelijk. Waar het tussentijdse instroom betreft, worden leerlingen ingeschaald op het voor hen best passende profiel en daarbinnen de best passende onderwijsfase, zodat zij daarmee aansluiten bij het lopende onderwijstraject. In beginsel wordt voor beide uitstroomprofielen uitgegaan van een basisprogramma van 8 leerjaren. In de navolgende paragrafen wordt voor de uitstroomprofielen vso zml cognitieve stroom en praktijkonderwijs in meer detail ingegaan op de wijze waarop het basisprogramma is ingericht. Wel dient hier te worden aangegeven, dat op het basisprogramma uitzonderingen altijd mogelijk zijn, zowel qua verlenging van het programma, als qua versnelling van het programma. Een en ander kan daarbij zijn ingegeven door factoren betreffende de leerling zelf, maar kan ook zijn ingegeven door factoren van externe aard, zoals factoren omtrent verblijfstijd in het onderwijs zoal s vastgesteld binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor de uitstroomprofielen vso zml cognitieve stroom en praktijkonderwijs zijn er verschillende onderwijsarrangementen mogelijk. De Bernardusschool hanteert 3 onderwijsarrangementen: het basis onderwijsarrangement, het verdiept onderwijsarrangement voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en het intensieve onderwijsarrangement. Dit intensieve onderwijsarrangement is voor leerlingen die moeite hebben met de cognitieve vakken en het behalen van het beoogde niveau voor Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde, maar bezitten wel de competenties die nodig zijn voor uitstroom naar vso zml cognitieve stroom. Binnen de drie onderwijsarrangementen wordt aan alle kerndoelen en domeinen gewerkt. Het niveau op de leergebieden Nederlandse taal en communicatie, rekenen en wiskunde en Engels verschilt per onderwijsarrangement. Wanneer de leerling het basis onderwijsarrangement in de route die toeleidt naar vso zml cognitieve stroom of praktijkonderwijs met goed gevolg afrondt, heeft hij of zij aantoonbaar gewerkt aan Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 5

6 alle voorgeschreven kerndoelen en beheerst de leerling zoals beschreven in het uitstroomprofiel het beoogde niveau voor Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde. Voor het basis onderwijsarrangement heeft de school per leerjaar de kerndoelen en leerdoelen geagendeerd. Wanneer een leerling het intensieve arrangement niet aankan, dient in overleg met de leerling en de ouders gekeken worden naar het uitstroomperspectief. Wanneer een leerling door zijn of haar problematiek niet het basis arrangement kan volgen, kan het intensieve arrangement voor de cognitieve vakken ingezet worden. Kortom: 1. Het basis onderwijsarrangement Het basis onderwijsarrangement beschrijft wat aangeboden moet worden om het uitstroomprofiel vso zml cognitief te behalen. Het basis arrangement voldoet aan de eisen die gesteld worden om het verwachte uitstroomprofiel te kunnen behalen. Wanneer het basis arrangement gevolgd wordt, werkt de leerling planmatig aan alle kerndoelen en wordt het niveau E3/M4 voor Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde behaald. Het niveau E3/M4 komt overeen met groep 4 niveau van de basisschool. Om succesvol deel te kunnen nemen aan het onderwijs binnen de cognitieve stroom zal een leerling aan het eind van het SO moeten voldoen aan criteria op het gebied van de cognitie, sociale ontwikkeling en van de redzaamheid / zelfstandigheid. Wat van een leerling concreet (kijkend naar het ontwikkelingsniveau op de leerlijnen) verwacht mag worden wil hij door kunnen stromen naar de cognitieve groep binnen het vso zml is ongeveer 75% van de doelen behaald te hebben op niveau 8 á 9 van de leerlijnen ZML Bernardus (basis zijn de CED leerlijnen) De leidende principes van het basis arrangement zijn de instroomeisen van de vervo lgplek (de uitstroombestemming). Deze instroomeisen van de vervolgplek zijn de uitstroomeisen van dit arrangement. 2. Het verdiept arrangement Het verdiept arrangement geeft invulling aan de kerndoelen die aansluiten bij het praktijkonderwijs voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Voor de overige leergebieden worden de kerndoelen van het so gevolgd. Dit arrangement is daarmee een verdiept arrangement ten opzicht van het basis arrangement binnen het so. Het doel van dit arrangement is dat leerlingen een zo hoog mogelijk niveau behalen op deze leergebieden. De leerlingen die het verdiept arrangement volgen, streven ernaar aan het eind van het so referentieniveau begin groep 5 van de basisschool voor Nederlands en wiskunde te beheersen. Wat van een leerling concreet ( kijkend naar het ontwikkelingsniveau op de leerlijnen) verwacht mag worden wil hij door kunnen stromen naar het praktijkonderwijs is ongeveer 75% van de doelen behaald te hebben op niveau 10 van de leerlijnen ZML Bernardus (basis zij n de CED leerlijnen) Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 6

7 3. Het intensieve arrangement Het intensieve arrangement beschrijft wat er minimaal volgens de Bernardusschool aangeboden en gevolgd moet worden op het gebied van Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde en leidt toe naar vso zml praktische stroom. Binnen dit arrangement wordt aan alle kerndoelen gewerkt, echter op een lager niveau dan bij het basis arrangement. Wanneer een leerling met uitstroomprofiel vso zml cognitieve stroom of praktijkonderwijs op meer gebieden dan Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde differentiatie nodig heeft, dient onderzocht te worden of het verwachte uitstroomperspectief behaald kan worden. Eventueel schakelen naar het uitstroomprofiel dat toeleidt naar vso zml praktische stroom zou dan onderzocht moeten worden. In principe gaan wij ervan uit dat een leerling doorstroomt naar het VSO ZML of Praktij konderwijs. In een enkel geval zal het Puber Activiteiten Centrum geadviseerd worden. Dit wordt altijd in samenspraak met de ouders en/of verzorgers besloten. Verwijzing naar een Puber AC is mogelijk als: een leerling niet kan functioneren in een groep van ongeveer 12 leerlingen een leerling de aandacht niet kan delen / vrijwel continu één op één begeleiding nodig heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en werkhouding / aanpakgedrag van een leerling lager is dan niveau 3 CED leerlijn 5. W E T T E L I J K E V O O R S C H R I F T E N U I T S T R O O M P R O F I E L E N PRA K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) E N Z M L K V S O C O G N I T I E F Op basis van de wettelijke voorschriften 1. kennen de uitstroomprofielen PRO en ZMLK VSO cognitief binnen het SO, en daarmee de route die toeleidt naar het PRO of ZMLK VSO Cognitief binnen de Bernardusschool, een vaste inhoud. Op de eerste plaats dient gewerkt te worden aan de kerndoelen in 5 leergebieden: Nederlandse taal Engelse taal Rekenen en wiskunde Oriëntatie op mens en wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs 1 Zie document Kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen ; uitgave ministerie van OCW Wet Kwaliteit (V)SO januari Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 7

8 De vakken Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde betreffen voornameliijk de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Het vak Nederlandse taal is erop gericht dat leerlingen hun taalvaardigheden effectief gebruiken. Ze moeten zich verstaanbaar en begrijpelijk uitdrukken en verstaan en begrijpen wat anderen meedelen. Het taalonderwijs is dus vooral gericht op praktisch en functioneel taalgebruik. Daarbij staat het bevorderen van redzaamheid en zelfstandigheid centraal. Kerndoelen: 1. De leerlingen leren communiceren met woorden, gebaren, picto s of andere voor hen geëigende middelen 2. De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken 3. De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties 4. De leerlingen leren lezen voor dagelijkse toepassingen 5. De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen 6. De leerlingen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken De Engelse taal wordt verplicht onderdeel in het SO voor uitstroomprofiel praktijkonderwijs en vso zml cognitief Bij het rekenonderwijs ligt het accent op het leren oplossen van alledaagse situaties waarbij rekenen wordt gebruikt. Het rekenonderwijs is erop gericht dat leerlingen rekenvaardigheden verwerven die ze nu en later nodig hebben. Kerndoelen: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen 2. De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties 3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties 4. De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 5. De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen De leergebieden oriëntatie op mens en wereld bestaat uit vier domeinen: mens en wereld, natuur en techniek, ruimte, tijd. Vanuit hun eigen situatie leren leerlingen deel uit maken van de samenleving en deel te nemen. Ze leren belangstelling krijgen voor aspecten in de samenleving en ze leren er gebruik van maken. Bij het vak Kunstzinnige oriëntatie gaat het er vooral om dat leerlingen leren plezier te beleven en zich leren uiten. Het leergebied bestaat uit de volgende domeinen: tekenen en handvaardigheid, muziek, dramatische vorming. Het vak Bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen leren deelnemen aan bewegingsactiviteiten en dit als vrijetijdsbesteding leren waarderen. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen hun motorische vermogen leren ontwikkelen, kunnen omgaan met de eigen motorische (on)mogelijkheden en ook het samen bewegen ontwikkelen. Naast de leergebieden moet binnen het so in alle profielen aan leergebiedoverstijgende aspecten worden gewerkt. Deze omvatten: Zintuiglijke en motorische ontwikkeling Sociale en emotionele ontwikkeling Spelontwikkeling Leren leren Omgaan met media en technologische hulpmiddelen Praktische redzaamheid en ruimtelijke mobiliteit Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 8

9 Op het gebied van sociale vaardigheden komen er tijdens de lessen die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling leergebiedoverstijgende aspecten aan bod die betrekking hebben op functioneren in sociale situaties. Er wordt gewerkt aan sociale aspecten in de breedste zin van het woord. Op het gebied van leren leren staat voornamelijk centraal de werkhouding en het leren gebruiken van uiteenlopende strategieën en vaardigheden voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie en actief werken aan de eigen ontwikkeling. Op het gebied van leren taken uitvoeren leren leerlingen voornamelijk het zo zelfstandig mogelijk en planmatig uitvoeren van taken en hier zo nodig hulp bij te vragen. Zelfredzaamheid is hierin een zeer belangrijk aspect. Voor alle verplichte onderdelen zijn door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kerndoelen benoemd waaraan binnen het onderwijsaanbod gewerkt moet worden. De Bernardusschool gebruikt de vernieuwde leerlijnen van het CED om planmatig en opbrengstgericht invulling te geven aan het onderwijs en de vorderingen te kunnen meten op het gebied van de kerndoelen. Voor alle leerlingen wordt door het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief opgesteld na advies van de commissie van begeleiding en na op overeenstemming gericht overleg met ouders/leerling. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee maal per jaar geëvalueerd met ouders/leerling. Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. De school rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan de ouders en verzorgers. De school registreert alle gegevens en vorderingen in het digitale leerlingvolgsysteem Data Care, LVS De leerlijnen, streefniveaus, methodes en toetsen zijn in beeld. Dat levert de volgende voordelen op: - Uniforme aanpak - Rust vanuit de standaard - Ruimte voor de afwijking - Basis voor PDCA - Onderbouwingen voor OPP - Objectieve informatie richting ouders, leerlingen en uitstroompartners De school informeert de ouders middels de website en de school gids welke uitstroomprofielen (v)so de school aanbiedt per 1 augustus In de schoolgids wordt jaarlijks de onderwijstijd vermeld. So-leerlingen die voor 1 augustus veertien jaar zijn geworden moeten het so-onderwijs hebben verlaten. De leerling wordt na het SO ingeschreven bij een VSO-school of VO-school. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling bepaalt in welk uitstroomprofiel van het VSO de leerling wordt geplaatst. De verblijfsduur in het VSO blijft ongewijzigd. Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013 conceptversie 1 9

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Bernardusschool SO-, uitstroomprofiel ZML Cognitie en PRO Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding Leerroutes op het VSO van de van Voorthuijsenschool vanaf schooljaar 0-0 De meeste leerlingen van de van Voorthuijsenschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Onze leerlingen leren door te doen.

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman Verantwoording herziening leerlijnen VSO Uitstroom dagbesteding en arbeid Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman CED-Groep, juli 2012 Inleiding Veel VSO-scholen werken met de leerlijnen die de CED-Groep

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Auris Dr. M. Polanoschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 01JO OKE 13 SO Onderzoeksnummer : 259059 Datum onderzoek : 17 december 2013 Datum vaststelling : 17 februari 2014

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. A. van Voorthuijsenschool Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 18IS OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 288759 Datum onderzoek : 26 mei 2016 Datum vaststelling : 1 juli 2016 Pagina

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel. Bernardusschool SO 5-13-jarigen

Uitstroomprofiel. Bernardusschool SO 5-13-jarigen en Bernardusschool SO 5-13-jarigen 1 2 3 4 SBO PrO VSO-zmlk c-stroom VSO-zmlk p-stroom SO - 1 en De volgende leerling kan doorstromen naar het SBO: Intelligentiequotiënt van >55 (Het profiel van de leervorderingen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Profiel 1, VSO Belevingsgerichte dagbesteding 1. Algemeen

Profiel 1, VSO Belevingsgerichte dagbesteding 1. Algemeen 1. Algemeen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Leerlingen worden, onder andere, in Profiel 1 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief niveau:

Nadere informatie

Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO)

Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO) Doelenkaart SO Domein Leren-leren Uitstroom Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO) profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase Voorbereidingsfase Schakelfase

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Meester Duisterhoutschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Meester Duisterhoutschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Meester Duisterhoutschool Plaats : Heerenveen BRIN nummer : 19TX OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 274829 Datum onderzoek : 2 april 2014 Datum vaststelling : 30 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3 VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Obadjaschool, cluster 3 Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26NC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287514 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Boslust Plaats : Ommen BRIN nummer : 06RJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284597 Datum onderzoek : 3 september 2015 Datum vaststelling : 14 oktober 2015 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen

Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen Nieuwe ontwikkelingen: Vanuit nieuwe kwaliteitswetgeving op het (V)SO per 1 augustus 2012 en vanuit recente ontwikkelingen

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs 1 sfeer in het (v)so... 3 Opbrengsten cluster 3 (OV2008) In 92% van de onderzochte instellingen zijn de opbrengsten niet vast te stellen op

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Recon College Recon Pro Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20RT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273820 Datum onderzoek : 25 februari 2014 Datum vaststelling : 28 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Voorwoord. Sharon A.M. Dijksma, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorwoord. Sharon A.M. Dijksma, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voorwoord Kan dat wel: kerndoelen voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen? Mijn antwoord is: Ja, vanzelfsprekend! Het onderwijs voor deze leerlingen heeft zich immers sterk geëmancipeerd.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL AFDELING VSO ZMLK Plaats : Middelburg BRIN-nummer : 00OJ Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 17 april 2012 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. De Wingerd

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. De Wingerd PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT De Wingerd Plaats : Groningen BRIN nummer : 14WT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 253815 Datum onderzoek : 17 oktober 2013 Datum vaststelling : 17 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT KERNDOELEN WEC

BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT KERNDOELEN WEC BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT KERNDOELEN WEC De eerste generatie kerndoelen voor zeer moeilijke lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen in het speciaal onderwijs Preambule Het onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO Bernadetteschool School/instelling: SO/VSO Bernadetteschool Plaats: Oss BRIN-nummer: 02SW Onderzoek uitgevoerd op: 12 januari 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie)

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Datum: 1. Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mailadres Niveau Leerjaar/ klas

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie