Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming Annex 9e wijziging van de begroting 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: - de jaarrekening 2014 vast te stellen - het jaarverslag 2014 voor kennisgeving aan te nemen - het rekeningresultaat 2014 ad toe te voegen aan de algemene reserve - de algemene reserve grondbedrijf en de algemene reserve met ingang van 1 januari 2015 samen te voegen tot één algemene reserve - in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2014 (totaal ) - de 9e wijziging van de begroting 2015 vast te stellen, waarin het vorenstaande is verwerkt Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 aan. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 2014 en de jaarrekening Door middel van jaarverslag en jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in het afgelopen jaar. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO accountants. Het rapport met daarin de bevindingen van de accountant zal afzonderlijk aan de raad worden aangeboden. Het jaarverslag begint met een korte financiële inleiding. Vervolgens wordt in de programmaverantwoording ingegaan op de realisatie van de programma s Verder bevat het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen, waaronder de paragraaf weerstandsvermogen; de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de paragraaf grondbeleid. 1

2 Voor de indeling van de programmaverantwoording 2014 wordt de indeling van de toekomstvisie 2004 naar 7 programma s nog gevolgd: - Voorzieningen - Wonen - Kwetsbare Groepen - Veiligheid en openbare ruimte - Economie - Groene ruimte - Externe oriëntatie. De indeling naar de nieuwe toekomstvisie van 2013 wordt met ingang van de begroting 2015 gehanteerd. De jaarrekening bevat met name financiële informatie, zoals de balans en de toelichting hierop. Verder worden per programma de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. De jaarrekening 2014 sluit met een voordelig resultaat van Dit resultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de opheffing van diverse bestemmingsreserves ( 10,6 miljoen) en lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitvoering van diverse projecten ( 2,8 miljoen). Ook mag hierbij niet onvermeld blijven, dat dit resultaat mede mogelijk was door een aantal bezuinigingen die in 2014 zijn doorgevoerd. In het jaarverslag wordt in een afzonderlijke paragraaf ingegaan op deze bezuinigingen is ook een jaar waarin concrete voorstellen zijn gedaan om de planning en control te verbeteren. De eerste effecten hiervan zijn ook in deze jaarrekening zichtbaar (o.a. opheffen bestemmingsreserves en de bijstelling van de raming voor plankosten grondexploitatie naar een reëel niveau). Wij stellen u voor om het voordelig resultaat ad toe te voegen aan de algemene reserve. Verder stellen wij uw raad voor, om de bedragen die in 2014 niet zijn besteed, weer beschikbaar te stellen om de uitvoering van de onderliggende projecten door te kunnen laten gaan. In dit raadsvoorstel gaan wij achtereenvolgens in op de stand van zaken accountantscontrole; het rekeningresultaat 2014 (verklaring op hoofdlijnen en doorwerking naar 2015); het voorstel resultaatbestemming 2014 en tenslotte gaan wij in op de ontwikkeling van de algemene reserves Accountantscontrole De jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountant. Voor wat betreft het getrouw beeld wordt door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Voor wat betreft het aspect rechtmatigheid, geeft hij een verklaring met beperking. De accountant heeft een aantal fouten geconstateerd, dat vooral de naleving van de Europese aanbestedingsregels betreft. Het rapport met de bevindingen van de accountant wordt u afzonderlijk toegestuurd, inclusief de reactie van ons college op deze bevindingen. 2

3 Rekeningresultaat 2014 Op grond van het BBV wordt de uitkomst van de rekening verbijzonderd naar een saldo van baten en lasten en het begrotings- c.q. rekeningresultaat. Het verschil tussen het saldo van de baten en lasten en het begrotings- c.q. rekeningresultaat, is de verrekening met de reserves. Onderstaand is een overzicht opgenomen, waarin zowel het begrote als het gerealiseerde saldo van baten en lasten als het begrotings- c.q. rekeningresultaat worden weergegeven. Begroting 2014 na wijziging Rekening 2014 Bedragen x Verschil Saldo van baten en lasten van de Voordeel programma s Af: verrekening met reserves Voordeel Resultaat voordeel Het rekeningresultaat 2014 is 15 miljoen voordelig. Het begrote resultaat was 11,5 miljoen, zodat de realisatie zo n 3,5 miljoen gunstiger is dan verwacht. In het vervolg van dit raadsvoorstel gaan wij op hoofdlijnen in op de oorzaken van dit verschil. Wij merken bij dit overzicht overigens wel op dat bij de hier genoemde resultaten sprake is van een vertekend beeld, in die zin dat hierin zowel in het begrote resultaat, als het rekeningresultaat een bedrag van 10,6 miljoen is meegeteld, dat beschikbaar is gekomen als gevolg van het raadsbesluit om een aantal bestemmingreserves op te heffen. Wordt dit bedrag buiten bovenstaande opstelling gehouden, dan is het gecorrigeerde beeld: Begroting 2014 na wijziging Rekening 2014 Bedragen x Verschil Saldo van baten en lasten van de Voordeel programma s Af: verrekening met reserves Voordeel Gecorrigeerd resultaat voordeel Evenwel blijft de conclusie dat het rekeningresultaat (voor en na verrekening met reserves) gunstiger is dan begroot. Een groot deel van de afwijking tussen het begrote- en werkelijke resultaat wordt verklaard door lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitvoering van projecten. De vraag is of en in hoeverre dit soort afwijkingen in een eerder stadium hadden kunnen worden gesignaleerd, zodat begroting en werkelijkheid elkaar dichter benaderen. De 2 e bestuursrapportage in het najaar is hiervoor het juiste moment in de planning- en controlcyclus. Bij de 2 e bestuursrapportage 2014 hebben wij ook een eerste inschatting gemaakt van de voortgang van bepaalde projecten en is een voorstel gedaan om de (te verwachten) restant-budgetten over te hevelen naar In totaal ging het toen om een bedrag van rond 1,9 miljoen. Wij constateren nu dat deze inschatting te behoudend is geweest. Wij willen in 2015 de voortgang van de projectmatige uitgaven beter monitoren, zodat voorstellen tot budgetoverheveling voor zoveel mogelijk - beperkt kunnen worden tot de 2 e bestuursrapportage

4 Deze uitwerking past binnen de afspraken die we hebben gemaakt in het kader van de verbetering van de planning en control, waarbij we ook hebben afgesproken dat 2014/2015 nog moet worden gezien als een overgangsjaar. De begrotingsdoctrine In 2014 is in het kader van de verbetering van de planning en control, een pakket aan maatregelen voorbereid, dat moet leiden tot een beter meer transparant besluitvormingsproces. Een van deze maatregelen betreft het opheffen van bestemmingsreserves. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze jaarrekening. Het opheffen van de bestemmingsreserves brengt met zich dat de bestemming die op deze reserves rust, als incidentele uitgaven in 2015 en volgende jaren in het financieel perspectief zijn verwerkt. Deze uitgaven drukken het begrotingsresultaat 2015 e.v.. Een andere maatregel betreft de invoering van een nieuw instrument, de zogenaamde netto schuldquote. Met dit instrument wordt een gezonde financieringspositie nagestreefd, door een grens te stellen aan het bedrag dat de gemeente aan langlopende geldleningen mag aantrekken. Voor deze raadsperiode is de norm gesteld op 130% van de begrote inkomsten. Deze norm wordt gehanteerd met ingang van de begroting De algemene reserve zal voldoende moeten blijven voor dekking van het benodigde weerstandsvermogen. Daarbij stellen we voor om de algemene reserve en de algemene reserve grondbedrijf tot één algemene reserve samen te voegen. Met één algemene reserve zullen we beter in staat zijn om de gehele financiële positie en alle risico s gezamenlijk te overzien. Uiteraard blijven we bijzondere aandacht besteden aan de risico s grondexploitatie en de hiervoor benodigde buffer. Dit doen we jaarlijks via de nota grondexploitatie De doorgevoerde maatregelen zullen leiden tot een meer transparante besluitvorming. Het leidt er ook toe dat er scherper wordt begroot en de lucht (voor zover nog aanwezig) nu uit de ramingen is gehaald. Voorwaarde om de beoogde doelen te kunnen realiseren is een strakke begrotingsdiscipline. Deze is vertaald in een aantal spelregels, onder de noemer begrotingsdoctrine Verloop begrotingssaldo 2014 In de vergadering van 12 november 2013 heeft de raad de begroting 2014, inclusief de 1 e begrotingswijziging 2014, vastgesteld. De begroting 2014 was structureel sluitend en ook voor de komende jaren werd een positieve ontwikkeling voorzien. Incidenteel werd een tekort voorzien voor Dit als gevolg van met name de incidenteel hogere uitgaven voor de uitvoering van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en de bijdragen aan de bestuursdienst voor frictiekosten (nieuw). De positieve begrotingsuitkomsten waren mede mogelijk door een nieuw pakket aan bezuinigingen voor , waartoe de raad in de zomer van 2013 heeft besloten. In een afzonderlijke paragraaf in het jaarverslag staan wij kort stil bij de stand van zaken van uitvoering van dit bezuinigingsprogramma Tegen de Stroom in is het eerste jaar van dit bezuinigingsprogramma en tevens het laatste jaar van het eerdere bezuinigingsprogramma De Toekomst Tegemoet. Bij de begroting 2015 hebben wij mogen concluderen dat dit oude bezuinigingspakket van in totaal zo n 7,5 miljoen nagenoeg geheel gerealiseerd is. Het nog openstaande restant is in de begroting 2015 als nadeel genomen, waarmee het bezuinigingsprogramma De Toekomst tegemoet is afgesloten. 4

5 Het begrotingssaldo 2014 is na bedoelde raadsvergadering op de gebruikelijke momenten in de planning en control-cyclus bijgesteld. Verder is besloten om in 2014 een aantal bestemmingsreserves op te heffen. De saldi van deze reserves vallen vrij in het rekeningresultaat. Het verloop van het begrotingssaldo in 2014 is in onderstaand overzicht opgenomen, waarbij wordt opgemerkt dat hier het resultaat na verrekening reserves wordt bedoeld. Bedragen x Structureel Incidenteel Totaal Begroting Uitkomst septembercirculaire c.a Uitkomst 1e bestuursrapportage Uitkomst 2 e bestuursrapportage Resultaatbestemming Opheffen bestemmingsreserves Boekverlies HOE woning -48 Provinciale subsidie jeugd 194 Totaal begrotingssaldo 2014 na wijziging Toelichting op rekeningresultaat 2014 De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van Begroot was een voordelig resultaat van (na laatste begrotingswijziging 2014). Per saldo een verschil van Dit verschil is te onderscheiden naar een - verschil in het saldo van baten en lasten van de programma s verschil verrekening met reserves Verschil saldo baten en lasten ad Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard door lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitvoering van projecten. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van Via dit raadsvoorstel zullen wij u voorstellen om dit bedrag in 2015 weer beschikbaar te stellen (zie hierna resultaatbestemming 2014). Het resterende verschil ad heeft diverse oorzaken. Hierna wordt dit verschil op hoofdlijnen toegelicht (verschillen groter dan ). Voor de nadere toelichting verwijzen wij hier naar de jaarrekening Structureel Incidenteel Voordeel Nadeel Voordeel nadeel Onderwijshuisvesting Energielasten zwembaden/sporthallen Sporthallen Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering/verwerking Afvalstoffenheffing Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Arbeidsvoorziening

6 Bijzondere bijstand Voorziening gehandicapten Betaald parkeren Vechtpark Provinciale subsidie bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg Voorziening pensioenen wethouders Leges reisdocumenten Rente Gemeentefondsuitkering Dividenduitkeringen Stelposten Minder dekking voor bijdrage BOH Overige Totaal Toelichting Onderwijshuisvesting In de begroting is rekening gehouden met het programma onderwijshuisvesting 2014, maar ook met nog niet afgewikkelde onderdelen van programma s van voorgaande jaren. Eind 2014 is een gedegen opschoning van de budgetten uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een incidentele vrijval van middelen vanwege werkzaamheden die niet of in elk geval goedkoper zijn uitgevoerd. Energielasten De afgelopen jaren is gebleken dat in de jaarrekeningen voor energieverbruik aanzienlijke afwijkingen aanwezig waren ten opzichte van de begroting. Ook in de jaarrekening 2014 is een aantal afwijkingen geconstateerd. Inzicht in de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 is eind 2014 pas helder geworden. Dit is de reden waarom niet eerder een signaal is afgegeven. In 2014 hebben organisatorische wijzigingen plaatsgevonden waarbij het beheer van energieverbruik centraal in de organisatie is belegd. Focus in 2014 heeft gelegen op het inzicht in verbruik en eenduidige administratie en facturatie. Ook zijn in vrijwel alle gebouwen slimme meters geplaatst en is gestart met de voorbereiding voor de aanschaf van een energiemonitoringssysteem. Energieleveranciers hebben de mogelijkheid om vijf jaar na dato facturen en eindafrekeningen te sturen en dit komt regelmatig voor. Om niet meer afhankelijk te zijn van de snelheid van afrekening door energieleveranciers, zal in 2015 gewerkt worden naar de situatie dat in het boekjaar wordt betaald wat werkelijk is aan energie is genoten. In augustus 2015 is het inzicht in werkelijk verbruik en werkelijke facturatie op objectniveau in beeld, daarna zal geprobeerd worden de voorschotnota s zo snel mogelijk aan te passen. Hiervoor is de gemeente afhankelijk van de energieleveranciers. Daarmee wordt de financiële impact van eindafrekeningen en de daarmee samenhangende afhankelijkheid van energieleveranciers tot een minimum beperkt. Grote afwijkingen door de afrekening van energielasten zijn onder andere ontstaan bij de zwembaden ( nadeel ) en de sporthallen ( ). 6

7 Sporthallen De gemeente heeft in 2012 een bewaar aangetekend tegen de aanslag omzetbelasting m.b.t. sport en onderwijs. Deze procedure loopt nog steeds. Totdat er een uitspraak is, wordt deze btw als last geboekt, terwijl deze niet is begroot. Totaal gaat het hier om een incidenteel nadeel van Voor de baten uit gebruiksvergoeding heeft in 2014 (bij de 9e wijziging) een positieve bijstelling van de verwachte opbrengst bij een aantal accommodaties (o.a. De kamp en De Meet) plaatsgevonden, met name gebaseerd op de realisatie in De praktijk wijst nu uit dat die hogere verwachtingen niet uitgekomen zijn, met name doordat in de realisatie 2013 een aantal incidentele afrekeningen uit 2012 waren opgenomen en deze opbrengst dus incidenteel hoger was. Openbare gezondheidszorg Op de uitvoering van de projecten Gezonde Slagkracht, Vitaal langs de Vecht en De goede dingen op de goed plek is, vooral door lagere uitgaven, een incidenteel voordeel ontstaan. Afvalverwijdering/verwerking Met name als gevolg van lagere inzamelingskosten huisvuil; ontvangen bijdrage voor preventie en aanpak zwerfvuil en extra opbrengst inzameling kunststofverpakkingen is een voordeel ontstaan. Afvalstoffenheffing In de raming is uitgegaan van gemiddeld 10 aanbiedingen per aansluiting gebaseerd op het feitelijk aantal aanbiedingen van Het effect van de invoering van fase 1 omgekeerd inzamelen (o.a. vermindering van het gemiddeld aantal aanbiedingen van circa 8 per aansluiting) is in 2014 nog niet ingecalculeerd. Bij de nacalculatie, eindafrekening 2014, zal het effect worden rechtgetrokken. Dit zal worden meegenomen in de 1 e bestuursrapportage 2015 Bouwvergunningen Dit nadeel wordt vooral verklaard door het oninbaar zijn van een aantal vorderingen uit voorgaande jaren (totaal ) en verder is een bezwaarschrift ongegrond verklaard ( ). Met de 2 e berap 2014 werd nog een toename van het aantal bouwaanvragen verwacht en is de raming voor de opbrengst bouwleges verhoogd met De toename is lager uitgevallen dan verwacht, waardoor de verwachte meeropbrengst deels kon worden gerealiseerd ( ). Bouwgrondexploitatie Ten opzichte van het begrote saldo is sprake van een nadeel van In afgelopen jaren was het gebruikelijk, dat dit resultaat werd verrekend met de algemene reserve grondbedrijf. Gelijk met deze jaarstukken stellen wij u voor om deze reserve op te heffen en samen te voegen tot één algemene reserve. Reden, om nu geen voorstel tot verrekening met de ARG te doen. Arbeidsvoorziening Dit incidentele voordeel is met name een gevolg van het samen met Larcom strakker sturen op de lasten WSW, mede in het licht van de dalende budget en invoering van de participatiewet per 1 januari Verder is de rijksbijdrage hoger uitgevallen en zijn incidentele baten over voorgaande jaren ontvangen. Bijzondere bijstand De uitgaven voor de koopkrachtregeling ( ) en voor kwijtscheldingen ( ) zijn hoger uitgevallen. Daarbij wordt nog wel opgemerkt dat de gemeente (via de gemeentefondsuitkering) een compensatie voor de uitvoering van de koopkrachtregeling heeft ontvangen. 7

8 Voorziening gehandicapten In 2014 is minder uitgegeven voor woonvoorzieningen. Deze lasten zijn als gevolg van het grillige karakter, alsmede de soms hoge individuele bijdragen, moeilijk te ramen. Verder zijn incidentele opbrengsten gerealiseerd door verkoop van voorzieningen aan derden. Betaald parkeren Dit nadeel betreft deels hogere kosten voor onderhoud installaties en parkeerdienstverlening. Deels wordt het verklaard uit lagere baten. Vechtpark Bij de 2 e bestuursrapportage 2014 zijn de nog beschikbare middelen ad overgebracht naar de begroting Echter in 2014 zijn alsnog kosten gemaakt voor aanleg Molengoot, ruimte voor de Vecht en Centrum Uiterwaard c.q. is nog ,00 uitgegeven. Daar staat tegenover dat meer Provinciale bijdrage is ontvangen dan was geraamd. Per saldo is nu sprake van een nadeel in de jaarrekening 2014 van De naar 2015 overgehevelde bedragen zullen wij bij de 1 e bestuursrapportage 2015 corrigeren. Dit is dan een voordeel in Provinciale subsidie bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg In 2006 heeft de Gemeente Hardenberg een subsidieaanvraag ingediend voor de herstructurering en uitvoering van het bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg. Voorwaarde voor toekenning van deze subsidie was dat de gemeente ook eigen middelen beschikbaar stelde. De subsidie is onlangs vastgesteld en afgerekend door de provincie. Als gevolg van deze provinciale vaststelling valt een bedrag van vrij van de gemeentelijke bijdrage. Voorziening pensioenen wethouders Ieder jaar worden de berekeningen voor (toekomstige) wethouders pensioenen geactualiseerd. Uit deze herberekening is gebleken dat het bedrag wat in de voorziening zit te hoog is. Dit heeft te maken met een aantal punten die buiten onze invloedssfeer liggen. Concreet betekent dit er uit deze voorziening een bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene dienst, ad Leges reisdocumenten In 2014 zijn ruim reisdocumenten afgegeven, dat zijn er minder dan begroot. Dit is een trend die we al 3 jaar zien, waarop de begroting in het verleden incidenteel is bijgesteld. Een mogelijke oorzaak is dat men minder op vakantie gaat vanwege de economische crisis. Bovendien is voor veel jeugdigen in 2013 gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor gratis ID-kaarten waardoor men voorzien is van een identiteitsbewijs. Ten opzichte van de begrote legesinkomsten resulteert dit in ongeveer -/ structureel tekort (baten) dit jaar op reisdocumenten, met daarbij meer legesafdracht aan het Rijk (lasten). Per saldo een nadeel van Rente Dit voordeel is ontstaan als gevolg van lagere rentekosten. Algemene uitkering gemeentefonds Na verwerking van de uitkomsten van de decembercirculaire 2014 en op basis van de huidige inzichten ten aanzien van de uitgangspunten voor de berekening van deze rijksbijdrage wordt meer ontvangen dan is geraamd in de begroting Dit is inclusief het bedrag voor de compensatie van uitgaven koopkrachtregeling. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de raming voor 2014 nog gebaseerd was op de informatie uit de zogenaamde septembercirculaire De raming voor 2015 is gebaseerd op deze septembercirculaire en zal in 2015 worden geactualiseerd op basis van de meicirculaire

9 Dividenduitkeringen Dit voordelig verschil is vooral te verklaren uit hoger dividend RENDO ( ) en LOC ( ). Stelposten De restantraming is een nog nader toe te delen bezuin9iging op programma s als uitvloeisel van het bezuinigingsprogramma de Toekomst tegemoet. Minder dekking voor bijdrage aan de bestuursdienst BOH Aan de BOH is een gemeentelijke bijdrage betaald van rond 35,6 miljoen. Deze bijdrage is conform de begroting In de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag en in de jaarrekening wordt nader ingegaan op deze bijdrage. De gemeentelijke bijdrage wordt voor het grootste deel gedekt ten laste van de algemene dekkingsmiddelen (waaronder de gemeentefondsuitkering). Voor een deel wordt de bijdrage aan de bestuursdienst doorberekend naar zogenaamde kostendekkende activiteiten. De doorberekening naar deze activiteiten gebeurt op basis van de opgave van de bestuursdienst over de ureninzet. Een ureninzet die afwijkt van de begroting leidt er toe dat er minder of meer wordt doorberekend aan deze activiteiten. Verder betekent het dat er als gevolg hiervan ook minder of meer dekking voor deze kosten is. Ten opzichte van de begrote inzet is minder doorberekend aan de kostendekkende activiteiten c.q. zijn de volgende verschillen ontstaan: Begroot Werkelijk Verschil - grondexploitatie betaald parkeren riolering afval investeringen Verrekening met reserves Een deel van de hiervoor genoemde verschillen is verrekend met de reserves. In totaal is per saldo meer aan de reserves onttrokken dan begroot. Concreet betreft het dan de verrekening met - de reserve afvalstoffenheffing ; - de reserve onderhoud riolering ; - de reserve onderhoud gebouwen ; - overige Doorwerking uitkomsten rekening 2014 Het rekeningresultaat van wordt overeenkomstig het financiële beleid van de gemeente toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna wordt in een afzonderlijke paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve. De verschillen die hebben geleid tot dit resultaat zijn in de regel als incidentele afwijkingen aan te merken. Een aantal tegenvallers heeft een structurele oorzaak en de effecten hiervan worden meegenomen in de 1 e bestuursrapportage Zoals gebruikelijk wordt de financiële positie van de gemeente in het voorjaar via deze bestuursrapportage geactualiseerd. Resultaatbestemming

10 Zoals eerdere vermeld in dit raadsvoorstel is een deel van het rekeningresultaat te verklaren uit lagere uitgaven, die het gevolg zijn van een vertraging in de uitvoering van vooral projecten. Wij stellen u voor om de betreffende voordelen/bedragen in 2015 weer beschikbaar te stellen. Het betreft: Bedragen x P21030 Afkoopsom brug Bergentheim 400 P21200 Aanpassing Lage Gaardenstraat 30 P42100 Onderwijshuisvesting 372 P53090 Bouw van nieuwe zwembad in Hardenberg 250 P53090 Kosten combinatiefunctionaris 165 P63000 MFC Dedemsvaart 770 P63010 Aanpassing en ontwikkeling van het dorpshuis De Krim 70 P71400 Uitvoering Vitaliteitsmonitor 30 P83000 Werkzaamheden stationsomgeving Hardenberg 127 P91310 Werkzaamheden aan voormalig gemeentehuis.huis Avereest 32 P32000 Invulling "Black Spots" bedrijventerrein 262 P31030 Visienota Landbouw en landschapsontwikkelingsplan 100 P31030 Economische uitvoeringsagenda (onderdeel Agro) 25 P31030 Leader 83 P82290 Restant startersfonds Toelichting Afkoopsom brug Bergentheim De overname van de brug Bergentheim is een onderdeel van de zogenaamde packagedeal met de provincie Overijssel. Genoemde is het bedrag dat de gemeente aan de provincie zal gaan betalen als afkoop van de kosten van de burg Bergentheim. In verband met ontwikkelingen rondom de N340 zijn nog niet alle afspraken vastgelegd in de packagedeal en is de afkoopsom nog niet uitbetaald.. Aanpassing Lage Gaardenstraat: Voor de Lage Gaardenstraat is een BDU subsidie aangevraagd. Er loopt verder nog een subsidieaanvraag in het kader van de ketenmobiliteit. De voorbereiding wordt gestart na de definitieve toekenning van de subsidie(s). Onderwijshuisvesting/gymnastiekonderwijs In de begroting 2014 zijn bedragen opgenomen voor de uitvoering van het programma onderwijshuisvesting Ten dele is de onderliggende besluitvorming (pas) in november 2014 afgerond, waardoor de uitvoering in 2014 niet (geheel) mogelijk was. Bouw van nieuwe zwembad in Hardenberg In juni 2014 startte de bouw van het nieuwe zwembad in Hardenberg. De bouwtijd is 1 jaar en de accommodatie zal dus in juni 2015 worden opgeleverd. De betaling van de bouwsom vindt plaats in fasen en dat maakt het nodig om genoemd bedrag over te hevelen naar

11 Kosten combinatiefunctionaris De structurele uitgaven voor combinatiefuncties zijn hoger dan het structurele subsidiebedrag dat wij van het rijk ontvangen. In 2014 hebben wij een deel van de kosten combifunctionarissen kunnen dekken uit incidentele provinciale subsidies. Mede hierdoor is er op de bijdrage, die wij van het rijk ontvangen geld overgebleven. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2015 weer beschikbaar te stellen, zodat we ook in 2015 verder kunnen. Daarbij merken wij op dat een voorstel in voorbereiding is over de inzet van de combifunctionarissen de komende jaren ( en de dekking van de kosten). MFC Dedemsvaart. Het Multifunctioneel Centrum Dedemsvaart is niet in 2014 verkocht, maar zal in 2015 worden verkocht aan de woningbouwvereniging De Veste. Bij deze verkoop wordt een boekverlies geleden. Via de 1 e bestuursrapportage 2015 zal de financiële afwikkeling worden verwerkt. Aanpassing en ontwikkeling van het dorpshuis De Krim In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen van uitgetrokken als bijdrage voor de verbouwing van het dorpshuis De Krim c.a.. In 2014 is onderzoek gedaan naar de exploitatiemogelijkheden en het draagvlak voor het toekomstige gebouw. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar 2015 bekend. Dan zal ook het definitieve besluit ten aanzien van de toekenning van deze bijdrage kunnen worden genomen. Uitvoering Vitaliteitsmonitor in het kader van Vitaal Vechtdal Voor de uitvoering van deze monitor is beschikbaar. In samenspraak met TNO en Achmea is afgesproken om de uitvoering in 2015 ter hand te nemen. Werkzaamheden stationsomgeving Hardenberg De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond, waardoor in 2014 een bedrag van niet besteed is. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2015 weer beschikbaar te stellen voor de afrondende werkzaamheden. Werkzaamheden aan voormalig gemeentehuis Avereest: In het kader van de verkoop van dit pand zullen nog diverse werkzaamheden moeten plaatsvinden, waaronder het schoonmaken van de vijver en het oplossen van waterschade. Invulling "Black Spots" bedrijventerrein Het betreft hier een meerjarig project ten behoeve van het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen. Voor dit project is in totaal beschikbaar (inclusief een bijdrage van de provincie van ). Visienota Landbouw en landschapsontwikkelingsplan Deze plannen hebben een meerjarig uitvoeringsprogramma. Het betreft de Groene Diensten in de volgende deelgebieden: - omgeving Vechtdal, gebied kavelruil Rheeze - omgeving Vechtdal, gebied Gramsbergen Oost - omgeving Reestdal en omgeving Collendoorn. Verder wordt hierbij nog opgemerkt dat het hier genoemde bedrag het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt. De provincie draagt 75% van de kosten bij. Acties uit Visienota landbouw; een sector van economische betekenis Deze acties maken deel van een meerjarig uitvoeringsprogramma, onderdeel Agro. De prestaties zullen in 2015 plaatsvinden. Reden om nu voor te stellen om het bedrag dat in 2014 niet is besteed, weer beschikbaar te stellen in

12 Leader Een aantal projecten is nog in uitvoering. Voorgesteld wordt om de in 2014 niet bestede bedragen weer beschikbaar te stellen voor de afronding van deze projecten in Restant startersfonds Van het beschikbare budget voor afkoopsommen startersfonds (het niet revolverende deel) is in 2014 rond niet besteed. Met de 2 e bestuursrapportage 2014 is overgeheveld naar Voorgesteld wordt nu om het resterende budget ( ) ook naar 2015 over te hevelen. De algemene reserve (op niveau) De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2014 nog In 2014 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Bedragen x Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf Totaal algemene reserve Stand per 1 januari 2014 (inclusief rekeningresultaat 2013) Toevoegingen Onttrekkingen Bij deze stand wordt opgemerkt dat het rekeningresultaat 2014 ( ad ) nog aan de algemene reserve wordt toegevoegd. In totaal zal de algemene reserve na deze toevoeging bedragen. Opgemerkt wordt hierbij dat op dit bedrag al een claim ligt. Een claim die enerzijds voortvloeit uit het voorstel dat bij deze jaarrekening wordt gedaan om (weer) beschikbaar te stellen om bepaalde projecten in 2015 uit te kunnen voeren. Verder ligt een claim op deze reserve(s), die voortvloeit uit het financieel perspectief. Onderstaand wordt de verwachte ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2015 e.v. jaren weergegeven. Bedragen x Structureel saldo Incidenteel saldo Begrotingsaldo Dit financieel perspectief is gebaseerd op de begroting 2015 (na 1 e wijziging). Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat in dit perspectief, de doorwerking van de uitkomsten van de rekening 2014 nog niet is verwerkt. Bij de 1 e bestuursrapportage 2015 wordt dit perspectief geactualiseerd. 12

13 Uitgaande van bovengenoemde stand van de algemene reserve van 27,0 miljoen en rekening houdende met genoemde resultaatbestemming ( 2,8 miljoen) en het begrote saldo 2015 ( 8,3 miljoen), dan is de algemene reserve in 2015 nog 15,9 miljoen groot. Daarmee voldoet deze reserve nog aan de norm van 14 miljoen, die voor deze reserve is vastgesteld als benodigd weerstandsvermogen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris, Burgemeester, J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders 13

14 Raadsbesluit Zaakkenmerk: Documentkenmerk: Onderwerp: jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014 Annex 9e wijziging van de begroting De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 21 april 2015; Besluit: - de jaarrekening 2014 vast te stellen - het jaarverslag 2014 voor kennisgeving aan te nemen - het rekeningresultaat 2014 ad toe te voegen aan de algemene reserve - de algemene reserve grondbedrijf en de algemene reserve met ingang van 1 januari 2015 samen te voegen tot één algemene reserve - in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2014 (totaal ) - de 9e wijziging van de begroting 2015 vast te stellen, waarin het vorenstaande is verwerkt Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 9 juni 2015 De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, F.G.S. Droste P.H. Snijders 14

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 *ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-31410/DV.15-495, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 11 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening gemeente Vlagtwedde 2014

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr.

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. MliVJUUT I V V V Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. : college van B&W : 26-04-2016 : A. Mekker : L. van Ledden-Vredenbregt

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie