irri x-(8 T3IM 2013 Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "irri x-(8 T3IM 2013 Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 15 maart 2013"

Transcriptie

1 x-(8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim tin. jeponeard d.d T3IM 2013 irri informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk begeleidende brief bij verzending FLO/ J201G D0260 Startgids elektrisch vervoer _rj r 13/024 datum 15 maart 2013 Samenvatting In deze brief vindt u een korte uiteenzetting van de mogelijkheden die er zijn voor uw gemeente op het gebied van elektrisch vervoer. Als bijlage treft u de 'Startgids elektrisch rijden voor gemeenten' (ontwikkeld door APPM) aan waarin de basisstappen en do's en don'ts voor elektrisch rijden staan beschreven.

2 Aan de leden Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) bijlage! 1 V betreft begeleidende brief bij verzending Startgids elektrisch vervoer Geacht college en gemeenteraad, mmerk FLO/U Lbr. 13/024 datum 15 maart 2013 Taskforce Formule E-team is in 2012 door de rijksoverheid, lokale overheden, autobrancheverenigingen, energieleveranciers en netbeheerders opgericht om gemeenten op weg te helpen met de uitrol van elektrisch vervoer. De Taskforce heeft de ambitie om in elektrische voertuigen in Nederland op de weg te krijgen. Voor gemeenten zijn luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit belangrijke onderwerpen. Hierom is het van groot belang dat alle gemeenten in Nederland goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en ontwikkelingen rond elektrisch vervoer. Deze innovatieve wijze van vervoer biedt immers kansen op het gebied van klimaat, economie en een betere luchtkwaliteit in uw gemeente. Omdat niet alle gemeenten even bekend zijn met de laatste ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van elektrisch vervoer bieden wij gezamenlijk de bijgesloten 'Startgids elektrisch rijden voor gemeenten' (ontwikkeld door APPM) aan alle gemeenten aan. De Startgids elektrisch vervoer biedt de diverse beleidsafdelingen binnen uw gemeente (milieu, economie, verkeer & vervoer) informatie die de moeite waard is om onder de aandacht te brengen. Hierin vindt u antwoorden op veel basisvragen rondom het faciliteren, mogelijk maken en uitbreiden van elektrisch vervoer in uw gemeente., Hulp bij de uitrol van elektrisch vervoer in uw gemeente Stichting E-laad heeft deze zomer aangekondigd te stoppen met het in behandeling nemen van aanvragen voor publieke oplaadpunten voor elektrische auto's. De laadpunten waarvoor de aanvraag reeds in behandeling is genomen zullen nog geplaatst worden. Naast E-laad zullen ook andere dienstverleners zich bezig gaan houden met de uitrol en het onderhoud van laadinfrastructuur. Voorbeelden zijn onder andere The New Motion, Greenflux, installatiebedrijf Cofely en energiebedrijven NUON, Essent en netwerkbedrijven als Liandon, etcetera. Deze dienstverleners kunnen worden gecontracteerd door individuele of samenwerkende gemeenten (zoals nu in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gebeurt), de autodealer, de e-rijder (inwoners van uw gemeente) of zijn of haar werkgever. Het is uitermate belangrijk dat de uitrol van Onderwerp begeleidende brief bij verzending Startgids elektrisch vervoer 02

3 laadinfrastructuur op publiek terrein gecontinueerd wordt. Het Ministerie van EZ en de Taskforce Formule E-team zullen hier de komende maanden samen met betrokken marktpartijen, waaronder ook netwerkbedrijven aan werken. Gekeken wordt onder andere naar mogelijkheden voor koster m anc 'e financiering odeller >or de laadinfrastructuur. Wanneer u specifieke vragen over dit onderwerp heeft of elektrisch rijden in uw gemeente verder wilt helpen, kunt u de kennis en begeleiding van het Taskforce Formule E-team inschakelen. Aangesloten adviseurs kunnen uw ambtenaren kosteloos op weg helpen om een passend model of een werkwijze op maat te ontwikkelen. Meer informatie over elektrisch vervoer Naast de bijgevoegde startgids met alle do's en don'ts op het gebied van elektrisch rijden, vindt u meer informatie op de website van het Formule E-team htip://www.nederlandelektrisch.nl/thema/formule-e-team/task-forcey. Momenteel werkt Agentschap NL aan een update met een nieuw stappenplan voor de uitrol van elektrisch rijden. In samenwerking met het CROW wordt bovendien gewerkt aan een CROWrichtlijn welke medio 2013 zal verschijnen. Het doel van deze richtlijn is gemeenten te helpen de vergunningverlening zo praktisch en zo efficiënt mogelijk in te richten. Op deze manier worden e-rijders in iedere gemeente op dezelfde wijze geholpen. Beleidsmedewerkers binnen uw gemeente kunnen van de ontwikkelingen op de hoogte blijven via het ROMnetwerk van de VNG (aanmelden verloopt via De besloten discussiegroep 'elektrisch rijden' biedt tevens de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het delen van kennis en praktische documenten rondom dit thema. Wij realiseren ons dat deze brief en bijgesloten startgids veel informatie bevat. Wilt u zelf eens een elektrische proefrit maken, ga dan naar het HNR EV Centre in Rotterdam. Dit centrum is mede met overheidssteun opgezet om bedrijven en burgers te informeren en elektrisch rijden te laten ervaren. Het centrum heeft geen commerciële doeleinden (geen verkoopdoelstellingen). Wij wensen u mede namens Taskforce Formule E-team en Agentschap NL succes met de uitrol van elektrisch vervoer in uw gemeente. Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten drs. C.J.G.M. de Vet Waarnemend voorzitter directieraad Deze ledenbrief staat ook op onder brieven Onderwerp begeleidende brief bij verzending Startgids elektrisch vervoer 03

4

5 Ontvangen d-d, Zaaknummer 1 5MAART 2013 enchtnummer AfdfiiinQ Gedeponeerd d.d, 2-3~7 3 m 1 Brief aan de leden ycv p ^L K.Q-C T.a.v. het college en de raad /?Q/V > Vereniging van Nederlc ïdse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) betreft Implementatie Raamovereenkomst VerDakkinaen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U Lbr. 13/025 bijlage(n) datun 15 maart 2013 É Samenvatting Eind december 2012 heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen ondertekend. In deze ledenbrief informeren we u over de verdere uitwerking en implementatie van de onderdelen uit dit akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente. Daarnaast hopen we u op deze wijze te betrekken bij het verpakkingen-dossier en mogelijkheden te bieden om gericht een bijdrage te leveren aan gezamenlijke inzet

6 VNG Aan de leden Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum lel. (070) uw kenmerk betreft ons kenr Implementatie FLO/U maart 2013 Raamovereenkomst _b> ṙ 13/025 Verpakkingen Geacht college en gemeenteraad, Eind december 2012 heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen ondertekend. In deze ledenbrief informeren we u over de verdere uitwerking en implementatie van de onderdelen uit dit akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente. Daarnaast hopen we u op deze wijze te betrekken bij het verpakkingen-dossier en mogelijkheden te bieden om gericht een bijdrage te leveren aan gezamenlijke inzet. Transitieagenda gemeenten Vanaf 2015 is de gemeente naast inzameling ook verantwoordelijk voorde sortering van kunststofafval. Indien een gemeente hiervoor kiest, mag zij ook de vermarkting op zich nemen. Om deze grotere regierol meer duiding te geven en gemeenten praktische handvatten aan te reiken, heeft het Afvalfonds een subsidie beschikbaar gesteld aan de VNG om hier onderzoek naar te laten doen. Bureau Drift, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal in samenwerking met de VNG en gemeenten praktische invullingen voor deze regierol schetsen. Tijdens het VNG Jaarcongres in juni zal een eerste presentatie worden gegeven tijdens de middagsessie 'Innovatief inzamelen'. Na de zomer wordt de opdracht afgerond door middel van regionale bijeenkomsten over de transitieagenda. Kostenonderzoek vergoedingen Om de vergoedingen voor kunststof voor de jaren 2015 en daarna te bepalen wordt een kostenonderzoek uitgevoerd. In deze systemen wordt gekeken naar de prestaties en inzamelmethoden in andere Europese landen. De studie moet vergelijkbaar zijn met de Nederlandse marktsituatie en rekening houden met de kosten die gemaakt worden door de verschillende gemeenten. Deze studie vormt de basis voor de minimumvergoeding tot en met Daarnaast wordt een bonus-malus systeem onderzocht. In de begeleidingscommissie zullen

7 Thijs de la Court (wethouder Lochem) en Martijn Vroom (wethouder Noordwijk) plaatsnemen namens de VNG. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken e Raarm ïkomst is afgesproken dat vóór 1 januari 2013 een onafhankelijk en deskundig Kennisinstituut moet zijn opgeric t. Uil /an het Kenr isinstituut zijn: het 1 jgbre en van de milieudruk van verpakkingen/product combinatie, het beperken v< iet grondstoffengebruik en het economisch sluiten van ketens: afval is grondstof. Deze uitgangspunten worden geconcretiseerd via de verduurzamingsagenda waarin de technisch hoogst haalbare duurzaamheiddoelstellingen onafhankelijk worden vastgesteld. Met de verduurzamingsagenda kunnen belangrijke stappen worden gezet in de richting van een grondstoffenkringloop en een circulaire economie. Oprichting en inrichting Na ondertekening van de Raamovereenkomst en het addendum door de VNG is op 24 december 2012 het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken statutair opgericht. Voor de inrichting en verdere invulling van het instituut en haar taken is het bestuur van het instituut primair aan zet. Het bestuur bestaat uit 2 vertegenwoordigers per partij. Namens de VNG zijn dit Isabelle Diks (wethouder Leeuwarden) en Olaf Prinsen (wethouder Apeldoorn). Beiden zijn lid van de VNGcommissie Milieu en Mobiliteit. Het verpakkende bedrijfsleven zal vertegenwoordigd worden door Philip den Ouden (FNLI) en Jan Driessens (Quopa & OZO-Concepts). De vertegenwoordigers van de Rijksoverheid zijn Koen de Snoo (directeur duurzaamheid lenm) en Roel Bol (programmadirecteur Biobased Economy, EZ). Op 2 april 2013 vindt de eerste bestuursvergadering plaats. Nu alle bestuursleden bekend zijn, kan spoedig over worden gegaan tot de gezamenlijke werving van een onafhankelijk directeur en voorzitter. Andere belangrijke aandachtspunten voor deze eerste vergadering zijn de verduurzamingsagenda en het betrekken van gemeenten bij het instituut. Pilot drankenkartons Onderdeel van de verduurzamingsagenda is de afspraak dat vóc 314 een pilot is uitgevoerd naar het inzamelen en hergebruik van drankenkartons. De pilot zal plaatsvinden in de periode van mei tot en met oktober Het Kennisinstituut heeft een team van wetenschappers, verbonden aan de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Aken (DL), aangetrokken om het onderzoek te begeleiden. De onderzoeksresultaten leiden uiteindelijk tot besluitvorming over de vraag of, en zo ja hoe, de drankenkartons het beste kunnen worden ingezameld. Het bestuur van het Kennisinstituut zal hierover een advies uitbrengen aan de staatssecretaris. Separaat ontvangt u een ledenbrief met daarin een nadere uitleg, voorwaarden voor deelname en het onderzoekskader voor deze pilo Monitoring In de Raamovereenkomst en het addendum zijn afspraken gemaakt over de monitoring en hoe onafhankelijkheid en transparantie van de cijfers kan worden verbeterd. Een werkgroep onder onderwerp Implementatie Raamovereenkomst Verpapakkingen datum <datum> 02/04

8 leiding van het Ministerie van lenm stelt hiervoor een protocol op welke in regelgeving zal worden verankerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet vervolgens toe op de naleving. In de werkgroep monitc ig nemen n; lens de VNG tvree deskundigen van de N ID pla its. Voi het protocol definitief wordt vastgesteld, zal het bestuur van het Kennisinstituut om advies worden gevraagd. ROMnetwerk: gemeenten delen kennis Om goed de belangen van de gemeenten te kunnen behartigen bij het Kenninsitituut, maar ook aan de andere gespreksta els, is input vanuit de gemeentelijke praktijk van essentieel belang voor onze bestuurders. Om c it beter mogelijk te maken, zet 5 het F itwerk in. He ROMr erk is ebsite met een forumfunctie, was scuss I kan worden, vragen kunnen worden gesteld en beantwoord en doei menten worden gi tst. H t ROI werk is slechts toegankelijk voor gemeenteambtenaren, -bestuurders, raadsleden en VNGmedewerkers. Uiteraard is het nu van belang zoveel mogelijk betrokken ambtenaren (of sstuurde zich aan te laten melden voor deze discussiegroep op het ROMneb erk. [ in via https://www.romnetwerk.nl/portal/ waar gezocht kan worden naar de groep 'Afval'. Voor de verduurzamingsagenda van het Kennisinstituut zijn onze bestuurders in het bijzonder geïnteresseerd in de ervaring van gemeenten met de inzameling van blik, bijvoorbeeld via de pmd-zak. Uitkering 20 miljoen zwerfafval In de Raamovereenkomst is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen ontvangen voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Deze vergoeding wordt verdeeld onder gemeenten op basis van een vast bedrag, aangevuld met een uitkering per inwoner van de gemeente, ledere gemeente is vrij om dit geld naar eigen inzicht in te zetten om het lokale zwerfafvalbeleid een impuls te geven. In WasteTool, het registratiesysteem voor de verschillende stromen ingezameld verpakkingsafval, dient uw gemeente te registreren hoe deze zwerfafvalbijdrage is ingezet. Deze verantwoordingsverplichting is gericht op het delen en vergroten van kennis op het gebied van de aanpak van zwerfafval. Vanaf 2013 wordt dit bedrag aan gemeenten uitgekeerd door Nedvang als uitvoeringsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven. Momenteel worden de laatste details van deze afspraak uitgewerkt, zodat de uitkering van de vergoedingen zo snel mogelijk plaats kan vinden. Deelnemersovereenkomst Nedvang Op korte termijn zullen accountmanagers van Nedvang contact opnemen met uw beleidsadviseur op het gebied van afval om de model-deelnemersovereenkomst toe te lichten. In deze overeenkomst komen individuele afspraken tussen Nedvang en uw gemeente terug naar aanleiding van de Raamovereenkomst Verpakkingen De modelovereenkomst is reeds afgestemd met Nedvang, de NVRD en de VNG en is de basis voor de samenwerking in de uitvoering van de Raamovereenkomst. onderwerp Implementatie Raamovereenkomst Verpapakkingen datum <datum> 03/04

9 Gratis extra inzamelbak In overleg en alleen met uw instemming plaatst het bedrijfsleven bij iedere supermarkt een inzamelbak voor kunststof. Het staat iedere gemeente vrij te kiezen om wel of niet een inzamelbak te laten plaatsen. Hiervoor heeft u onlangs een aanbod ontvangen van Nedvang. Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten drs. C.J.G.M.We Vet, waarnemend voorzitter directieraac Deze ledenbrief staat ook op onder brieven, onderwerp Implementatie Raamovereenkomst Verpapakkingen datum <datum> 04/04

10

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Plan van aanpak effectiviteit re-integratie uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 bijlage(n)

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f - JAGT_P_U201300696.docx - 20130606_ledenbri... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130606_ledenbrief_inf.. o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f 6 JUNI 2013 U,< v ~. ^. Vereniging van 1 Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Cools, Luuk 17-12-2014

Cools, Luuk 17-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: woensdag 17 december 2014 11:10 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/091 -Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) AH 233 2013Z16375 van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) 1 In hoeverre klopt de raming van 20.000 elektrische auto s in Nederland aan het eind van 2013, zoals gesteld in het

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8222 betreft Aanbod economische crisis uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 bijlage(n) 1 datum 23 februari

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie