Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van"

Transcriptie

1 ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde partij. Voor het aangaan van een huurovereenkomst met een door Future Wonen aangedragen kandidaat worden deze Algemene Voorwaarden uitgereikt aan verhuurder en huurder. Beide partijen hebben sturen deze voorwaarden geparafeerd retour aan Future Wonen ten einde kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Hierna verstrekt Future Wonen een huurcontract welke door partijen getekend kunnen worden. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. WONING AANBIEDEN VIA FUTURE WONEN Verhuurders die hun woning willen aanbieden via de site van Future Wonen kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen met Future Wonen. Aan het aanbieden van een woning op Future Wonen zijn geen kosten verbonden. Verhuurder verstrekt, voor dat de woning op de site van Future Wonen gepubliceerd zal worden, de volgende documenten aan Future Wonen: o Recent document waaruit blijkt hoeveel de maandelijkse bruto hypotheekkosten bedragen. o Recent(e) document(en) waaruit blijkt wat de maandelijkse termijnen zijn van de kosten voor gas, water en licht. o Representatieve foto s van de woning ten behoeve van publicatie op de website o Een ingevuld formulier omschrijving woning, zoals deze te downloaden is vanaf de website van Future Wonen. Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van redenen, niet op de site te publiceren indien verhuurder bovenstaande documenten niet, niet volledig of niet correct aanlevert. Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van redenen, niet op de site te publiceren indien er aanwijzingen bestaan dat verhuurder of woning niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden opgestelde criteria. 2. REAGEREN OP EEN WONING VIA FUTURE WONEN Aan het bekijken van en het reageren op woningen welke worden aangeboden via de site van Future Wonen zijn geen kosten verbonden. Bij interesse in een woning neemt de mogelijke huurder contact op met Future Wonen. Future Wonen biedt de mogelijke huurder aan bij de verhuurder en neemt contact op met huurder en verhuurder voor het maken van een afspraak voor bezichtiging van de woning. Bij meerdere reacties worden deze in volgorde van binnenkomst aangeboden aan de verhuurder. De verhuurder maakt de beslissing of en in welke volgorde reacties worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Future Wonen heeft geen invloed op deze keuze van de verhuurder. Correspondentie over deze keuze is niet mogelijk. 3. DE WONING Op alle woningen die via de site van Future Wonen te huur worden aangeboden is het volgende van toepassing: o De woning staat te koop of wordt voor ondertekening van het huurcontract te koop aangeboden. o De woning wordt te huur aangeboden voor het werkelijke bruto-hypotheek bedrag welke de verhuurder per maand aan de hypotheekverstrekker

2 verschuldigd is en het werkelijke maandbedrag dat de verhuurder betaalt aan de leverancier(s) van gas, water en licht (GWL). Deze twee bedragen samen wordt het maandbedrag genoemd. o Het bedrag dat aan de huurder wordt gerekend voor GWL zijn de maandbedragen zoals de leveranciers deze, op het moment van de ingang van de huurovereenkomst, aan de verhuurder berekenen. Eventuele jaarlijkse bijbetaling of teruggave komt ten laste van de verhuurder en zal niet achteraf aan de huurder worden doorbelast of teruggeven. o Het maandbedrag wordt vastgesteld rond de opstelling van het huurcontract en zal gedurende de huurperiode niet onderhevig zijn aan veranderingen als fluctuerende hypotheekrente, verhoging van de termijnbedragen door energieleveranciers, verhoging van het hypotheekbedrag, etc. Het maandbedrag is ongewijzigd geldig tot de ontbinding van het huurcontract. o De woning wordt te huur aangeboden gedurende de duur dat de woning te koop wordt aangeboden. o Voor de huurder geldt een opzegtermijn van één maand. o Voor de verhuurder geldt, bij verkoop van de woning of het uit de verkoop halen van de woning om deze zelf weer te betrekken, een opzegtermijn van drie maanden. o In iedere woning is een werkende televisieverbinding aanwezig. o De woning wordt gestoffeerd aangeboden o Indien de woning (optioneel)gemeubileerd wordt aangeboden, wordt dit expliciet op de website van Future Wonen vermeld. Indien de woning gemeubileerd verhuurd wordt, worden hiervoor geen meerkosten aan de huurder doorberekend. o Voor iedere woning geldt dat de huurder voor ingaan van het huurcontract één maandbedrag aan borg voldoet. Na einde van de huurovereenkomst wordt deze, indien de woning in goede staat, op tijd en zonder betalingsachterstand wordt opgeleverd, geretourneerd door de eigenaar. 4. TARIEVEN VAN FUTURE WONEN Indien de verhuurder een huurovereenkomst aangaat met een door Future Wonen aangebrachte kandidaat, brengt Future Wonen de verhuurder éénmalig 85,- inclusief BTW in rekening voor het leveren van een huurcontract. Indien de verhuurder een huurovereenkomst aangaat met een door Future Wonen aangebrachte kandidaat, brengt Future Wonen de huurder maandelijks een bedrag in rekening ter grootte van 8,5% van het maandbedrag dat door de verhuurder aan de huurder in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is inclusief BTW. 5. (VER)HUREN VIA FUTURE WONEN Indien de verhuurder en de door Future Wonen voorgestelde huurder, na kennismaking en bezichtiging, besluiten om met elkaar een overeenkomst aan te gaan, geven beide partijen dit aan Future Wonen door: a. Verhuurder stuurt na mondeling akkoord met de huurder aan Future Wonen Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart Het ingevulde formulier verhuren via Future Wonen zoals dit te downloaden is via de website van Future Wonen Geparafeerde voorwaarden ten einde aan te geven kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden b. Huurder stuurt na mondeling akkoord met de verhuurder aan Future Wonen Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart Het ingevulde formulier huren via Future Wonen Het ingevulde formulier Automatische incasso huurder zoals dit te downloaden is via de website van Future Wonen Geparafeerde voorwaarden ten einde aan te geven kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden c. Verhuurder stort de éénmalige bijdrage ten behoeve van het huurcontract à 85,- inclusief BTW op de rekening van Future Wonen, onder vermelding van het adres waarop het huurcontract betrekking heeft. 2

3 Future Wonen stuurt aan de verhuurder een huurovereenkomst in drievoud, binnen 72 uur na ontvangst van het éénmalige tarief van 85,- op de rekening van Future Wonen en de onder a. en b. genoemde documenten van huurder en verhuurder. Huurder en verhuurder maken een afspraak tot ondertekening van het contract. Na ondertekening stuurt de verhuurder één exemplaar, ondertekend door beide partijen, aan Future Wonen terug. Indien huurder en/of verhuurder (gedeeltelijk) in gebreken blijven tot het verstrekken van de onder a. en b. genoemde documenten en/of het overmaken van het bedrag zoals genoemd onder c, levert Future Wonen geen huurcontract. Huurder en verhuurder worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en eventueel overgemaakte bedragen worden binnen twee weken teruggestort. Future Wonen houdt zich het recht voor om, indien de verhuurder in gebreken bleef tot het verstrekken van de onder a. en c. genoemde documenten/bedragen, de woning van de website van Future Wonen te verwijderen Future Wonen houdt zich het recht voor om, indien de huurder in gebreken bleef tot het verstrekken van de onder b genoemde documenten, de huurder in de toekomst niet meer voor te dragen aan verhuurders 6. DE HUUROVEREENKOMST EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN Ondanks de diensten welke ten aanzien van de bemiddeling, de huurovereenkomst en de incassoprocedure worden verricht, is Future Wonen geen hoofdpartij' in de overeenkomst maar levert zij slechts ondersteunende diensten. Woningeigenaar en huurder zijn elk zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen volgend uit de huurovereenkomst. 7. VERPLICHTINGEN VERHUURDER Verhuurder is verantwoordelijk voor de selectie van een huurder uit de kandidaten die Future Wonen aanlevert. Verhuurder verzorgt de ondertekening van de huurovereenkomst en het verstrekken van een getekend exemplaar van de overeenkomst aan Future Wonen. Verhuurder geeft aan Future Wonen aan, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand of slecht huurderschap. Verhuurder verzorgt voldoende technisch beheer gedurende de huurperiode en controleert de woning bij het einde van de huur. Verhuurder staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Verhuurder is er voor verantwoordelijk bevoegd te zijn tot het aangaan van verplichtingen ten aanzien van enige overeenkomst in het kader van de verhuurbemiddeling door Future Wonen. Indien partners alleen gezamenlijk bevoegd zijn te beschikken over de woning dienen beide te ondertekenen en zijn beiden, zowel individueel als gezamenlijk, partij in de zin van deze overeenkomst. De ondertekenende(n) verhuurder(s) garandeer(t)(en) bevoegd te zijn tot het sluiten van deze overeenkomst. Indien verhuurder eventueel voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing en worden deze uitdrukkelijk niet door Future Wonen geaccepteerd. 8. VERPLICHTINGEN HUURDER In de huurovereenkomst staat zeer nadrukkelijk aangegeven dat de woning verhuurd wordt omdat deze te koop staat. Het betreft hier huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard van korte duur is. Verhuurder weet dat hij slechts aanspraak kan maken op de verplichtingen voortvloeiend uit het huurcontract omdat en zolang de woning te koop staat. Huurder zal ook niets doen om verkoop te verhinderen, te vertragen of in de weg te staan en zal zich in dat kader houden aan de verplichtingen zoals in deze huurovereenkomst zijn opgenomen. De betalingsverplichting van de huurder aan Future Wonen eindigt gelijktijdig met de betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. 3

4 9. WERKZAAMHEDEN VAN FUTURE WONEN NA ONDERTEKENING VAN DE HUUROVEREENKOMST Future Wonen bericht de verhuurder, desgewenst, over de momenten van bezichtiging. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden. Verhuurder geeft aan Future Wonen aan, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand. Future Wonen stuurt de huurder een herinnering en start daarna, bij in gebreke blijven van de huurder, een incassoprocedure zoals deze omschreven staat in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. De kosten voor deze incassoprocedure zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder, of indien gewenst de verkopende makelaar, geeft aan Future Wonen aan, wanneer er sprake is slecht huismeesterschap zoals dat in het huurcontract omschreven is. Future Wonen spreekt de huurder hier op aan en start daarna, bij in gebreke blijven van de huurder, maatregelen en/of een procedure op zoals deze omschreven staat in de huurovereenkomst. De kosten voor deze maatregelen en/of procedure zijn voor rekening van de huurder. Beëindiging automatische incasso huurder met betrekking tot de courtage aan Future Wonen bij beëindiging huur. Opstarten gerechtelijke procedure bij het weigeren van ontruiming woning, zoals deze omschreven staat in de huurovereenkomst. Kosten voor deze procedure zijn voor rekening van de huurder. 10. HUURBETALING Huurder dient de huur te betalen voor 25 e van de maand, voorafgaand aan de maand waarop de huur betrekking heeft. Indien incasso van de huur niet is gelukt, informeert de verhuurder Future Wonen hierover. Future Wonen informeert de huurder middels onder meer mails over het niet slagen van de incasso. Huurder wordt daarbij geattendeerd dat hij ingebreke blijft ten aanzien van de huurovereenkomst en hem wordt verzocht binnen 5 dagen het openstaande bedrag over te maken. Als de huurincasso voor de 1 e van de maand niet is gelukt, is huurder in gebreke. Een incassotraject wordt opgestart, waarbij uiteindelijk een deurwaarder wordt ingesteld. Huurder wordt in gebreke gesteld en ontvangt aanmaningen. Zo snel als mogelijk wordt, bij aanhoudende wanbetaling, een gerechtelijke procedure opgestart. Afhankelijk van het gerecht waar de woning ligt kan al na 1 maand sprake zijn van een gerechtelijke procedure. Indien een partij in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze, ondanks aanmaning van de andere partij nalatig blijft, dan komen alle in redelijkheid door de andere partij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten voor rekening van de partij die in verzuim is. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal over het huurbedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de huur ex artikel 6:119 BW. 11. AANSPRAKELIJKHEID Iedere vorm van aansprakelijkheid als gevolg van haar dienstverlening wordt door Future Wonen uitgesloten. Future Wonen is alleen dan aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Future Wonen. Future Wonen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen van derden, waaronder een eventuele huurder. Future Wonen is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat Future Wonen is uitgegaan van door de verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Future Wonen is niet verantwoordelijk voor de juistheid van mededelingen, zowel mondeling als schriftelijk gedaan met betrekking tot de verhuur van een woning, voor zover zij deze mededelingen doet op basis van de door verhuurder verstrekte informatie en uitgaat van toestemming van de verhuurder. Als achteraf mocht blijken dat de mededeling niet op de juiste informatie is gebaseerd, of geen toestemming is verkregen, dan wordt geen verhuurovereenkomst gesloten. Er 4

5 kunnen geen rechten worden ontleend aan enige mededeling van Future Wonen. Aansprakelijkheid in deze wordt uitgesloten. Correcte verhuur is alleen dan mogelijk wanneer toestemming is verkregen van Bank en vergunning is verstrekt door de Gemeente. Future Wonen vrijwaart zich voor de consequenties indien woningeigenaar en huurder besluiten te verhuren voor de toestemming en/of vergunning ontvangen zijn. Verhuurder vrijwaart Future Wonen van aanspraken door derden. Indien verhuurder(s) onbevoegd is/zijn tot het verstrekken van de opdracht is zij in gebreke. De ondertekenende partij is volledig verantwoordelijk voor alle consequenties hiervan en zij vrijwaart Future Wonen nadrukkelijk van elke aansprakelijkheid als gevolg van het op dit punt in gebreke blijven. Alle aanbiedingen van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, welke worden gedaan door Future Wonen zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Een eventuele huurovereenkomst wordt opgesteld tussen de huurder en de verhuurder. Future Wonen is hierin geen primaire partij en maar slechts toeleverancier van diensten. Future Wonen kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van één van beide partijen. De huurder noch de verhuurder kunnen Future Wonen aansprakelijk houden voor de hoogte van de huurprijs en/of de bijkomende kosten voor leveringen en diensten. Niet direct noch indirect. De verhuurder blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs en de bijkomende kosten voor levering en diensten. Future Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie die op onze website, links naar andere websites of andere algemene informatie staat of zal staan. Indien Future Wonen ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is. De overeenkomst wordt ontbonden op het moment dat Future Wonen surseance van betaling aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard. 12. OVERMACHT EN INGEBREKE BLIJVEN Indien een der partijen niet voldoet aan haar verplichtingen zoals vermeld in de onderling gesloten overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden, blijft zij in gebreke. Indien een der partijen constateert dat de andere partij niet aan zijn verplichtingen voldoet, dient deze schriftelijk ingebreke te worden gesteld door de benadeelde partij. Indien een ingebreke stelling gegrond is, zal de partij die in gebreke is in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden alsnog - voor haar rekening te verrichten, tenzij de andere partij schriftelijk kenbaar maakt daar geen gebruik van te willen maken. In dat geval dienen partijen nader overleg te voeren over een passende oplossing, rekening houdend met de aard van het ingebreke blijven. Afgezien van de gemaakt legeskosten, incassokosten en eventuele schade aan de woning en tarieven over de reeds gerealiseerde huurtermijnen zullen geen kosten over en weer worden verrekend, tenzij in deze overeenkomst specifieke bepalingen zijn opgenomen zullen. Indien er sprake is van overmacht zijn de kosten van ingebreke blijven niet voor rekening van degene die in gebreke blijft. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan een omstandigheid die, naar redelijkheid mag worden verwacht, een der partijen niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor deze partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Bij geschillen ten gevolge van de bemiddelingsovereenkomsten, huurovereenkomsten of overige overeenkomsten of rechtshandelingen zullen partijen deze op lossen in goed onderling overleg. 5

6 Indien het oplossen van een geschil in goed onderling overleg niet is gelukt, zal deze worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, rechtshandelingen en geschillen van partijen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Future Wonen en verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 14. OVERIGEN Wijzigingen in de bemiddelingsovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle tarieven en bedragen welke worden genoemd op de website, de algemene voorwaarden en de huurovereenkomsten van Future Wonen in Euro's en inclusief 19% BTW. 6

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01

MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01 MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01 Artikel 1. Definities 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een beginnende hoofdletter geschreven en hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tjellens

Algemene voorwaarden Tjellens Algemene voorwaarden Tjellens 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Tjellens: Tjellens Oost B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende aldaar aan de Jan Tinbergenstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A2SP B.V. 1

Algemene Leveringsvoorwaarden A2SP B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A2SP gevestigd en kantoorhoudende te (3542 AW) Utrecht aan de Savannahweg 69. A ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie