Keynesiaanse modellen hebben betrekking op de korte termijn, klassieke modellen op de lange termijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keynesiaanse modellen hebben betrekking op de korte termijn, klassieke modellen op de lange termijn."

Transcriptie

1 Samenvatting door E woorden 27 april keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie Hoofdstuk 8: Een model van een economie 8.1 Verschillende modellen Macro-economische modellen kunnen in twee soorten worden verdeeld: - Klassieke: Dit soort modellen legt veel nadruk op evenwicht en de rol die prijzen daarbij spelen. - Keynesiaanse: In deze modellen komen geen prijzen voor en evenwicht is er vaak ver te zoeken. Keynesiaanse modellen hebben betrekking op de korte termijn, klassieke modellen op de lange termijn. Klassieke standpunt De klassieken laten de productie afhangen van de aanwezige productiefactoren, ze bekijken de wereld vanuit de aanbodzijde; de vraag past zich wel bij het aanbod aan. Productiefactoren à productiecapaciteit à productie à inkomen à vraag Volgens de wet van Say past de vraag zich bij het aanbod aan. Keynesiaanse standpunt Effectieve vraag à productie à inkomen à effectieve vraag EV = C + I à definitievergelijking W = EV à evenwichtsvoorwaarde Pagina 1 van 15

2 Y = W à identiteit Dus: Y = C + I Volgens de theorie van Keynes is het toeval dat de effectieve vraag op korte termijn zorgt voor volledige benutting van de productiecapaciteit, omdat prijsveranderingen er niet voor zorgen dat de productiemogelijkheden volledig worden benut. 8.2 Consumeren, sparen en investeren Consumeren In de macro-economie gaan we ervan uit dat op korte termijn de consumptieve vraag afhankelijk is van het nationaal inkomen. Andere factoren worden uitgeschakeld à ceteris paribus De ceteris-paribusvoorwaarde is de veronderstelling dat de invloed van niet in beschouwing genomen verschijnselen onveranderd blijft. Consumptievergelijking: C = cy + C o à gedragsvergelijking C = particuliere consumptie c = marginale consumptie (tussen 0 en 1) Y = nationaal inkomen C o = autonome consumptie (altijd groter dan 0) Autonome consumptie is onafhankelijk van het nationaal inkomen, het moet bij elke hoogte van Y bevredigd worden. Geïnduceerde consumptie à wordt bepaald door. Voorbeeld: ¾Y. Elke stijging van het inkomen met 1, is een toename van de consumptie met 0,75. In een consumptievergelijking is de geïnduceerde consumptie afhankelijk van de hoogte van het nationaal inkomen. Marginale consumptiequote is c = ΔC / ΔY (Δ à verandering) Gemiddelde consumptiequote = C / Y Sparen Pagina 2 van 15

3 Als de marginale consumptiequote ¾ is, dan zal driekwart worden geconsumeerd, dit betekent dat ¼ wordt gespaard. S = Y C De marginale spaarquote (s) is: ΔS / ΔY Investeren De bedrijfsinvesteringen zijn van veel dingen afhankelijk. Afzetverwachtingen zijn belangrijk, maar ook de rentestand speelt een rol. (Keynes was van mening dat investeringen eigenlijk niet te voorspellen waren, omdat de verwachtingen die ondernemers van de toekomst hebben bepalend zijn en die verwachtingen kunnen nu eenmaal onmogelijk in een model worden ondergebracht.) We nemen aan dat de investeringen autonoom zijn. à op korte termijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. I = I o Autonome variabelen zijn onafhankelijk van de andere variabelen in het model. 8.3 Een eenvoudig Keynesiaans model Met eenvoudig wordt bedoeld: zonder collectieve sector en zonder relaties met het buitenland De (consumptieve) vraag van de gezinnen: C = cy + C o De (investerings)vraag van de bedrijven: I = I o De totale effectieve vraag: EV = C + I De evenwichtsvoorwaarde W = EV De identiteit: Y W Behalve dat het model verschillende soorten vergelijkingen bevat, zijn er ook verschillende soorten variabelen. - Exogene variabelen zijn van buiten het model gegeven, ze worden niet door het model verklaard. Ze kunnen door middel van statistisch onderzoek worden vastgesteld. In dit model zijn c, C o en I o exogeen. - Endogene variabelen zijn variabelen die door het model worden verklaard. In dit model zijn dat C, Y, I, EV en W. Pagina 3 van 15

4 Voorbeeld Van een gesloten economie zonder overheid is het volgende gegeven: - Van elke inkomenstoename wordt 75% geconsumeerd. - De autonome consumptie bedraagt 50 miljard. - De investeringen zijn autonoom en bedragen 100 miljard. Het model ziet er als volgt uit: C = 0,75Y + 50 I = 100 EV = C + I W = EV Y = W Oftewel: Y = C + I Y = C + I Y = 0,75Y ,25Y = 150 Ȳ = 0,25 x 150 = 600 Ȳ = evenwichtsinkomen, oftewel er is sprake van inkomensevenwicht. Bij het inkomensevenwicht zijn de wensen van gezinnen en bedrijven gerealiseerd. Het evenwichtsinkomen is het feitelijk totstandgekomen nationaal inkomen. 8.4 De productiegrenzen Y* = productiecapaciteit (tijdens kapitaalschaarste Y* = K x k) K = kapitaalgoederenvoorraad k = kapitaalproductiviteit De feitelijke productie kan als volgt worden bepaald: evenwichtsinkomen = 1 / (1 c) * (C o + I o ) Pagina 4 van 15

5 Een voorbeeld met kapitaalschaarste Van een gesloten economie zonder collectieve sector is gegeven: - De beroepsbevolking is 11 miljoen arbeidsjaren. - De gemiddelde arbeidsproductiviteit is De kapitaalgoederenvoorraad heeft een waarde van miljard. - De gemiddelde kapitaalproductiviteit is 0,25. - De marginale consumptiequote is 0,75. - De autonome consumptie bedraagt 30 miljard. - De investeringen zijn autonoom en bedragen 70 miljard. Productiecapaciteit 11 miljoen x = 440 miljard = maximale productie volgens arbeid miljard x 0,25 = 410 miljard = maximale productie volgens kapitaal. Kapitaal is de schaarste factor, dus de capaciteit is 410 miljard. De feitelijke productie kan als volgt worden bepaald: Dit betekent dat de productiefactoren arbeid en kapitaal niet volledig worden benut. Werkgelegenheid A V * = 410 miljard / = 10,25 miljoen arbeidsjaren. A V = 400 miljard / = 10 miljoen arbeidsjaren. Conclusie: Er bestaat dus werkloosheid. De beroepsbevolking bestaat uit 11 miljoen arbeidsjaren, terwijl er slechts werk is voor 10 miljoen. U C = 10,25 miljoen 10 miljoen = 0,25 miljoen arbeidsjaren. U S = 11 miljoen 10,25 miljoen = 0,75 miljoen arbeidsjaren. Bestedingsevenwicht is de situatie waarin de effectieve vraag gelijk is aan de productiecapaciteit. 1 arbeidsjaar = 1 fulltime baan. In het voorbeeld vormen de eerste vier gegevens het aanbodblok van het model. Die gaan over productiecapaciteit. De laatste drie gegevens vormen het vraagblok van het model. Die gaan over de effectieve vraag. A V * = maximale werkgelegenheid A V * = productiecapaciteit / gemiddelde arbeidsproductiviteit Pagina 5 van 15

6 A V = vraag naar arbeid A V = evenwichtsinkomen / gemiddelde arbeidsproductiviteit Werkloosheid: - Conjuncturele werkloosheid à werkloosheid ten gevolge van een gebrek aan effectieve vraag. U C = A V * - A V - Structurele werkloosheid à werkloosheid die ontstaat door een gebrek aan kapitaalgoederen. U S = A A A V * Een voorbeeld met arbeidsschaarste C = 0,75Y + 30 miljard I = 70 miljard Y = C + I Het evenwichtsinkomen is 400 miljard (zie vorige voorbeeld). Het aanbodblok ziet er als volgt uit: - De gemiddelde kapitaalproductiviteit is 0,25. - De kapitaalgoederenvoorraad is miljard waard. - De beroepsbevolking telt 9 miljoen arbeidsjaren. - De gemiddelde arbeidsproductiviteit is Productiecapaciteit: 9 miljoen x = 450 miljard = maximale productie volgens arbeid miljard x 0,25 = 500 miljard = maximale productie volgens kapitaal. De productiefactor arbeid is hier de knelpuntsfactor. Werkgelegenheid: A V = 400 miljard / = 8 miljoen arbeidsjaren. U C = 9 miljoen 8 miljoen = 1 miljoen arbeidsjaren. U S = er niet, want de kapitaalgoederenvoorraad wordt niet volledig benut. Pagina 6 van 15

7 Totale werkloosheid is natuurlijk: U = U C + U S Wanneer de productiefactor arbeid volledig benut wordt, zoals in het voorbeeld, heet dat een gespannen arbeidsmarkt. 8.5 De multiplier Wat er gebeurt met het evenwichtsinkomen als de autonome consumptie en/of autonome investeringen veranderen: à herleidevormvergelijking van het evenwichtsinkomen. Maar als de consumptie niet verandert dan krijgen we: De factor noemen we de multiplier (= vermenigvuldiger). De multiplier is het getal waarmee we de verandering in de autonome bestedingen moeten vermenigvuldigen met om de verandering van het evenwichtsinkomen te krijgen. Een multiplier van 5 hier, betekent dat een toename van de autonome consumptie of een toename van de autonome investeringen van 1 leidt tot een toename van het evenwichtsinkomen van Voorbeeld Een eenvoudig Keynesiaans model luidt als volgt: C = 0,8Y + 50 I = 200 Y = C + I Het evenwichtsinkomen is De multiplier is. Pagina 7 van 15

8 5. Neem aan dat de investeringen toenemen met 25, dit zorgt voor een evenwichtsinkomen toename van 5 x 25 = 125. Het nieuwe evenwichtsinkomen wordt dus = Hetzelfde geldt als er een toename van de autonome consumptie is. 8.6 De collectieve sector in een keynesiaans model Nieuwe vergelijkingen: De overheidsbestedingen (O). De overheidsbestedingen zijn niet direct van het nationaal inkomen afhankelijk en worden door het kabinet en het parlement vastgelegd. We veronderstellen dat de overheidsbestedingen autonoom zijn. O = O O. (institutionele vergelijking, beschrijving van het gedrag van de overheid dat berust op de instituties (wetten) van de samenleving). De belastingsinkomsten (B). Het is het verschil tussen de afdrachten en van de gezinnen aan de collectieve sector aan de ene kant en de geldstroom van de collectieve sector naar de gezinnen aan de andere kant. De belastingen zijn positief afhankelijk van het nationaal inkomen. Hoe hoger het inkomen is, des te meer belasting er betaald moet worden. B = by. (b = de marginale belastingsquote). Het besteedbaar inkomen duiden we aan met Y b. Y b = Y B à definitievergelijking. Consumptievergelijking verandert: C = cy b + C o of C = c(y B) + C o Het keynesiaanse model van een gesloten economie met een collectieve sector kan er als volgt uitzien: C = cy b + C o (0 < c < 1; C o > 0) Y b = Y B B = by (0 < b < 1) I = I o (I o > 0) O = O o (O o > 0) EV = C + I + O Y = EV W = Y Pagina 8 van 15

9 Voorbeeld Van een gesloten economie met collectieve sector is het volgende model gegeven: C = 3/4 Y b + 5 Y b = Y B B = 1/3Y I = 25 O = 75 Y = 3/4(Y-B) Y = 3/4(Y-1/3Y) Y = 3/4Y ¾ x 1/3Y Y = 1/2Y /2Y = 105 Ȳ = 2 x 105 = 210 miljard euro De multiplier Y = c(y B) + C o + I o + O o Y = c(y by) + C o + I o + O o Y = cy cby + C o + I o + O o Y cy + cby = C o + I o + O o Y(1 c + cb) = C o + I o + O o Ȳ = Pagina 9 van 15

10 Voorbeeld Een model van een gesloten economie met een collectieve sector ziet er als volgt uit: C = 0,85Y b + 10 Y b = Y B B = 0,2Y I = 15 O = 45 In dit model is de multiplier van alle autonome bestedingen dezelfde, namelijk: Het evenwichtsinkomen kunnen we als volgt vinden: Ȳ = 3,125 x ( ) = 218, miljard = productiecapaciteit Er is dan een onderbesteding van ,75 = 21,25 miljard. Hoe kan dit opgelost worden? ΔY = multiplier x ΔO o Dus: 21,25 = 3,125 x ΔO o ΔO o = 21,25 / 3,125 = 6,8 miljard. Conclusie: Als de overheid haar bestedingen verhoogt met 6,8 miljard, neemt het nationaal inkomen toe met 21,25 miljard. Inverdieneffect Als de overhead haar uitgaven verhoogt, verslechtert haar begrotingssaldo (B O). In dit voorbeeld verslechtert het saldo echter met minder dan 6,8 miljard. Het nationaal inkomen neemt immers ook toe en daardoor stijgen de belastingsinkomsten. ΔB = 0,20 x 21,25 = 4,25 miljard. Pagina 10 van 15

11 Het saldo van de overheid verslechtert per saldo met 6,80-4,25 = 2,55 miljard. De extra uitgaven worden gedeeltelijk terugverdiend door hogere belastingsopbrengsten. à inverdieneffect. Enkele varianten van het behandelde model Autonome belastingontvangsten B = by + B o (0 < b < 1; B o > 0) B o = autonome belastingsontvangsteer Voorbeeld Gegeven is het volgende model van een gesloten economie: C = c(y B) + C o B = by + B o I = I o O = O o Y = c(y by B o ) + C o + I o + O o Y = cy cby cb o + C o + I o + O o Y cy + cby = -cb o + C o + I o + O o Y(1 c + cb) = -cb o + C o + I o + O o Ȳ = Multiplier van de autonome overheidsbestedingen: Multiplier van de autonome belastingen: Een getallenvoorbeeld: C = 3/4(Y-B) + 20 B = 1/4Y + 10 I = 27,5 O = 30 De multiplier van de autonome overheidsbestedingen: De multiplier van de autonome belastingen is: Pagina 11 van 15

12 Geïnduceerde overheidsbestedingen Als de overheidsbestedingen niet autonoom zijn, afhankelijk van het nationaal inkomen. à geïnduceerde (bepaald door) overheidsbestedingen. O = oo + O o De sociale verzekeringen In het symbool B zitten de sociale verzekeringen al verwerkt, maar ze kunnen natuurlijk ook apart worden vermeld. Sociale uitkeringen = Su. Sociale premies = Sp. C = c(y B Sp + Su) + C o B = by Sp = Sp o Su = Su o I = I o O = O o 8.7 Het buitenland in een keynesiaans model De uitvoervergelijking E = E o De invoervergelijking M = my + M o Evenwichtsvoorwaarde EV = C + I + O + E M Model Pagina 12 van 15

13 C = cy b + C o (0 < c < 1; C o > 0) Y b = Y B B = by + B o (0 < b < 1; B o > 0) I = I o (I o > 0) O = O o (O o > 0) E = E o (E o > 0) M = my + M o (0 < m < 1; M o > 0) EV = C + I + O + E M W = EV Y = W Y = cy cby cb o + C o + I o + O o +E o my - M o Y cy + cby + my = -cb o + I o + O o +E o - M o Ȳ = (-cb o + I o + O o +E o - M o ) Pagina 13 van 15

14 Voorbeeld Gegeven is het volgende model van een open economie met een collectieve sector (bedragen in miljarden euro s). Om het eenvoudig te houden zijn de autonome belastingontvangsten en de autonome importen weggelaten. C = 2/3(Y-B) + 20 B = 1/3Y I = 30 O = 40 E = 70 M = 1/3Y + E M We kunnen het model oplossen door het uitwerken van de evenwichtsvoorwaarde: Y = 2/3(Y-1/3Y) /3Y Y 2/3Y + 2/3 x 1/3Y + 1/3Y = 160 8/9Y = 160 Y e = 9/8 x 160 = 180 De multipliers De multipliers laten steeds weer zien op welke wijze het nationaal inkomen (Y) reageert op een verandering van één van de autonome variabelen. De multipliers kun je het gemakkelijkst lezen aan de herleidevormvergelijking van het nationaal inkomen: Ȳ = (-cb o + I o + O o +E o - M o ) De multiplier van de autonome consumptie, de autonome investeringen, de autonome overheidsbestedingen en de autonome export Pagina 14 van 15

15 De grootte van de multiplier is:. De multiplier van de autonome belastingen De grootte van de multiplier is:. De multiplier van de autonome import De grootte van de multiplier (altijd negatief) is:. Pagina 15 van 15

Aantekeningen VWO-6 Economie Lesbrief Economische Modellen

Aantekeningen VWO-6 Economie Lesbrief Economische Modellen Aantekeningen VWO-6 Economie Lesbrief Economische Modellen Hoofdstuk 1 + 2 Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bedoeld om de werkelijkheid te verklaren Bedoeld om voorspellingen

Nadere informatie

Economie Samenvatting H11

Economie Samenvatting H11 Paragraaf 1 Inkomens- en productiebegrippen Economie Samenvatting H11 Toegevoegde waarde = de waarde die tijdens het productieproces met behulp van productiefactoren aan gebruikte grond- en hulpstoffen

Nadere informatie

Economie. Boekje Conjunctuur Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Conjunctuur Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Conjunctuur Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 wat moet weten 5 Begrippen 6 & 7 Links 7 Test je

Nadere informatie

Modellen. Hoofdstuk 3

Modellen. Hoofdstuk 3 Modellen Hoofdstuk 3 Keynes in model Vereenvoudigde weergave van de economische werkelijkheid met geaggregeerde grootheden. Economische modellen worden gebruikt voor voorspellingen en daarop wordt overheidsbeleid

Nadere informatie

Economische Modellen. Hoofdstuk 1: Conjunctuur en Structuur. Hoofdstuk 2: Klassieken en Keynes. Samenvatting door Job 3058 woorden 27 juli 2017

Economische Modellen. Hoofdstuk 1: Conjunctuur en Structuur. Hoofdstuk 2: Klassieken en Keynes. Samenvatting door Job 3058 woorden 27 juli 2017 Samenvatting door Job 3058 woorden 27 juli 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economische Modellen Hoofdstuk 1: Conjunctuur en Structuur EV= C+I+O+E-M Bezettingsgraad = Productie/Productiecapaciteit

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3 boek 2

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3 boek 2 Samenvatting Economie Hoofdstuk 1, 2 en 3 boek 2 Samenvatting door een scholier 2565 woorden 29 januari 2005 7,3 45 keer beoordeeld Vak Methode Economie Kern van de economie Hoofdstuk 1 1.1 Macro-economie

Nadere informatie

Module 4. aanvulling theorie pag. 2. opgaven uit werkboek.. pag. 12 *** oefenopgaven. pag. 13 ***

Module 4. aanvulling theorie pag. 2. opgaven uit werkboek.. pag. 12 *** oefenopgaven. pag. 13 *** Module 4 aanvulling theorie pag. 2 opgaven uit werkboek.. pag. 2 *** oefenopgaven. pag. 3 *** Aanvulling theorie European economies Vroom, sputter, sputter, bang Nov 2th 2004 Is the European recovery over

Nadere informatie

Keuzeonderwerp. Keynesiaans model. Gesloten /open economie zonder/met overheid met arbeidsmarkt. fransetman.nl

Keuzeonderwerp. Keynesiaans model. Gesloten /open economie zonder/met overheid met arbeidsmarkt. fransetman.nl Keuzeonderwerp Keynesiaans model Gesloten /open economie zonder/met overheid met arbeidsmarkt Vraag op de goederenmarkt Alleen gezinnen en bedrijven kopen op de goederenmarkt. C = 0,6 Y Aa = 4 mln mensen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 21: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 21: OEFENINGEN 1 In een gesloten economie zonder overheid, en waar de ondernemingen niet afschrijven noch winst reserveren, geldt : BNP = Y = consumptie + investeringen, BNP = Y = consumptie

Nadere informatie

Productie is het voortbrengen van goederen en diensten met als doel het verwerven van een inkomen door de verkoop van deze producten.

Productie is het voortbrengen van goederen en diensten met als doel het verwerven van een inkomen door de verkoop van deze producten. Lesbrief Modellen Productie is het voortbrengen van goederen en diensten met als doel het verwerven van een inkomen door de verkoop van deze producten. Productie = Toegevoegde Waarde = Omzet geldswaarde

Nadere informatie

Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en het nationaal inkomen bestaat.

Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en het nationaal inkomen bestaat. Bestedingsevenwicht - 1 van 15 MACRO-ECONOMISCH BESTEDINGSEVENWICHT Welke factoren bepalen de grootte van het nationaal inkomen? Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De gesloten economie zonder overheid

Hoofdstuk 3 De gesloten economie zonder overheid Samenvatting door Een scholier 2055 woorden 2 november 2003 5.7 113 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting Economie Modellen H3 t/m 7 Hoofdstuk 3 De gesloten economie zonder overheid Y inkomensevenwicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21: DE VRAAGZIJDE DE REELE SFEER

HOOFDSTUK 21: DE VRAAGZIJDE DE REELE SFEER 1 HOOFDSTUK 21: DE VRGZIJDE DE REELE SFEER Uitgangspunt: J. M. Keynes Bestaan van werkloosheid en niet benutte productiecapaciteit productie kan stijgen zonder dat de prijzen van de productiefactoren stijgen

Nadere informatie

Samenvatting Economie Modellen

Samenvatting Economie Modellen Samenvatting Economie Modellen Samenvatting door een scholier 4545 woorden 31 mei 2011 2,8 8 keer beoordeeld Vak Economie Modellen HOOFDSTUK 1 CRISIS 1.2 Wat is een crisis Crisis: keerpunt of beslissend

Nadere informatie

Samenvatting Economie Modellen

Samenvatting Economie Modellen Samenvatting Economie Modellen Samenvatting door een scholier 1766 woorden 21 februari 2006 6,5 70 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO MODELLEN Hoofdstuk1 Crisis= een periode waarin de groei van

Nadere informatie

UIT theorie ASAD

UIT theorie ASAD Uitleg theorie AS-AD model. Het AS-AD model is een theoretisch model over de werking van de economie. Het model is een samenvoeging van de theorie van Keynes met de oude klassieke modellen. In verschijningsvorm

Nadere informatie

1.6 Die aankopen kan je niet meten, een onderzoeker kan niet vaststellen wat consumenten bij andere consumenten kopen.

1.6 Die aankopen kan je niet meten, een onderzoeker kan niet vaststellen wat consumenten bij andere consumenten kopen. Hoofdstuk 1 Conjunctuur en structuur 1.1 Het tekortschieten van de effectieve vraag ten opzichte van de productiecapaciteit. Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland besteden minder dan de productiecapaciteit

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Modellen

Samenvatting Economie Lesbrief Modellen Samenvatting Economie Lesbrief Modellen Samenvatting door A. 1723 woorden 2 juni 2011 6 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H1 Crisis: Keerpunt of beslissend stadium. Economische Crisis: Een periode

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Modellen

Samenvatting Economie Lesbrief Modellen Samenvatting Economie Lesbrief Modellen Samenvatting door een scholier 1385 woorden 6 mei 2006 6,2 13 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H. 1, Crisis. Conjunctuurtheorie = theorie over crisis met

Nadere informatie

Uitleg theorie AS-AD model. MEV Wat betekent AS-AD. Aggregated demand: de macro-economische vraag.

Uitleg theorie AS-AD model. MEV Wat betekent AS-AD. Aggregated demand: de macro-economische vraag. Uitleg theorie AS-AD model. Het AS-AD model is een theoretisch model over de werking van de economie. Het model is daarmee een macro-economisch model. Het model maakt sterk gebruik van het marktmodel uit

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2471 woorden 20 juni keer beoordeeld

Samenvatting door een scholier 2471 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2471 woorden 20 juni 2009 6 2 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie, Hoofdstuk 6 6.1 Een eenvoudige kringloop Micro-economie: De productie bekeken door 1

Nadere informatie

Er zijn in de economie verschillende soorten bewegingen. Hierbij onderscheiden we:

Er zijn in de economie verschillende soorten bewegingen. Hierbij onderscheiden we: Samenvatting door E. 1871 woorden 27 april 2013 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie Hoofdstuk 7: Productie in beweging: groei en conjunctuur 7.1 Soorten bewegingen Er zijn in de economie

Nadere informatie

indexcijfers geven de verhouding weer tussen de omvang van een grootheid in een bepaalde periode en de op 100 gestelde omvang

indexcijfers geven de verhouding weer tussen de omvang van een grootheid in een bepaalde periode en de op 100 gestelde omvang Samenvatting door een scholier 1001 woorden 1 oktober 2003 3,9 15 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting Module 4 Economie 1: Hoofdstuk 1: productiegroei => toeneming van het binnenlands product reële

Nadere informatie

Inleiding tot de economie Test december 2008 H17 tem H25 VERBETERING 1

Inleiding tot de economie Test december 2008 H17 tem H25 VERBETERING 1 Inleiding tot de economie Test december 2008 H17 tem H25 VERBETERING 1 Vraag 1 Bin. Munt/Buit. munt Hoeveelheid buitenlandse munt Beschouw bovenstaande grafiek met op de Y-as de hoeveelheid binnenlandse

Nadere informatie

Samenvatting Economie Toetsweek 2

Samenvatting Economie Toetsweek 2 Samenvatting Economie Toetsweek 2 Samenvatting door E. 1301 woorden 3 december 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Economie VERKOOPWAARDE 2000 INKOOPWAARDE: (INTERMEDIAIR VERBRUIK) GRONDSTOFFEN 1100 DIENSTEN

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 7

Samenvatting Economie Hoofdstuk 7 Samenvatting Economie Hoofdstuk 7 Samenvatting door een scholier 1742 woorden 1 juni 2005 6,9 12 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Hoofdstuk 7 Paragraaf 1 Trendbeweging Trend: algemene richting

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur Economische wetenschappen 1 en recht Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven

Nadere informatie

Productie=toegevoegde waarde= omzet-geldswaarde ingekochte grond en hulpstoffen

Productie=toegevoegde waarde= omzet-geldswaarde ingekochte grond en hulpstoffen Samenvatting door een scholier 2167 woorden 14 december 2012 0 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1crisis 1.2 wat is een crisis Crisis in economische zin: Een periode waarin de groei van de productie

Nadere informatie

Een kennismaking met de modellen van Keynes

Een kennismaking met de modellen van Keynes Een kennismaking met de modellen van Keynes Deze lesbrief gaat over de modellen van Keynes. Voor de duidelijkheid; Keynes is niet de directeur van een glamoureus modellenbureau en de modellen zijn niet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Modellen Hoofdstuk 1 tm 6

Samenvatting Economie Modellen Hoofdstuk 1 tm 6 Samenvatting Economie Modellen Hoofdstuk 1 tm 6 Samenvatting door een scholier 2204 woorden 14 december 2012 6,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 1crisis 1.2 wat is een crisis Crisis

Nadere informatie

4. Welke uitspraak is fout? In het Solow-groeimodel leidt technologische achteruitgang tot:

4. Welke uitspraak is fout? In het Solow-groeimodel leidt technologische achteruitgang tot: Proefexamen Inleiding tot de Algemene Economie Prof. dr. Jan Bouckaert Prof. dr. André Van Poeck 12-15 december 2014 1. Stel dat het bruto nationaal inkomen 200 miljard euro bedraagt. Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod 6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod Opgave 1 a Noem vier factoren die bij een gegeven prijsniveau tot een verandering van de Effectieve Vraag kunnen leiden. b Met welke (macro-economische) instrumenten

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7: Nationale boekhouding & Groei en conjunctuur

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7: Nationale boekhouding & Groei en conjunctuur Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7: Nationale boekhouding & Groei en conjunctuur Samenvatting door een scholier 2122 woorden 8 januari 2003 6,6 66 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Toetsperiode

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I Opgave 1 Achter de schermen van de groei In de tabellen 1 en 2 staat een zevental gegevens over de economische ontwikkeling van Nederland in de laatste drie decennia van de vorige eeuw. tabel 1 1 beroepsbevolking

Nadere informatie

MACRO-VRAAG EN MACRO-AANBOD

MACRO-VRAAG EN MACRO-AANBOD pdf18 MACRO-VRAAG EN MACRO-AANBOD De macro-vraaglijn of geaggregeerde vraaglijn geeft het verband weer tussen het algemeen prijspeil en de gevraagde hoeveelheid binnenlands product. De macro-vraaglijn

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 VAK : ECONOMIE 1 DATUM : DINSDAG 16 JUNI 2015 TIJD : 07.45-10.15 UUR Aantal opgaven bij dit vak : 3 Aantal pagina s : 5; Calculator

Nadere informatie

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product Bruto binnenlands product Binnenlands = nationaal Productie bedrijven Individuele goederen Omzet Inkoop van grond- en hulpstoffen - Bruto toegevoegde waarde Afschrijvingen- Netto toegevoegde waarde = Beloningen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR CORRECTIEMODEL UNIFORM EXAMEN HAVO 2015-2016 VAK : ECONOMIE -1 DATUM : TIJD : 07.45.15 uur Aantal opgaven : 3 Aantal pagina s : 5 Opmerking: bij vragen die

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie II

Eindexamen vwo economie II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat de particuliere

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 Samenvatting door een scholier 2139 woorden 16 oktober 2005 7,4 25 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Paragraaf 1 Micro-economie: als we de productie door 1

Nadere informatie

Opdracht 1 Macro-economie [30p]

Opdracht 1 Macro-economie [30p] Opdracht 1 Macro-economie [30p] De effectieve vraag van land Angeloziё bestaat uit de voorgenomen consumptie van de gezinnen en de voorgenomen investeringen van de bedrijven. In dit land was het Bruto

Nadere informatie

Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen

Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen CPB Notitie Datum : 28 september 2009 Aan : Tweede Kamer Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen 1 Inleiding Tijdens de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door K. 811 woorden 21 oktober keer beoordeeld. Economie in context

5,3. Samenvatting door K. 811 woorden 21 oktober keer beoordeeld. Economie in context Samenvatting door K. 811 woorden 21 oktober 2013 5,3 9 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie in context De volledige word (.docx) versie zit bijgevoegd als bestand! Productie: Grondstoffen Hulpstoffen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 Inhoud 1 Inleiding 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 modellen 12 2 Markt of overheid 1 de vraag 14 Prijzen en gevraagde hoeveelheid 14 D De vraagfunctie 14 D Verschuiving

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2002-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2002-I 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie 2014-I

Eindexamen vwo economie 2014-I Opgave 1 1 maximumscore 2 De kredietcrisis in de VS leidt ertoe dat Nederlandse banken verlies lijden op hun beleggingen in de VS en daardoor minder makkelijk krediet verstrekken aan bedrijven. Hierdoor

Nadere informatie

Arbeid = arbeiders = mensen

Arbeid = arbeiders = mensen Vraag van en aanbod naar arbeid Arbeid = arbeiders = mensen De vraag naar mensen = werkenden Het aanbod van mensen = beroepsbevolking Participatiegraad Beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking * 100%

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vervoer

Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting door S. 1607 woorden 25 april 2017 5,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 2 : Met de taxi of met de fiets Afzet onderneming Markt Afzet= ------------------------------------

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hst. 4 Het Buitenland

Samenvatting Economie Hst. 4 Het Buitenland Samenvatting Economie Hst. 4 Het Buitenland Samenvatting door een scholier 1280 woorden 21 juli 2009 8 1 keer beoordeeld Vak Economie ECONOMIE Hst. 4 HET BUITENLAND Je moet iets weten over de verschillende

Nadere informatie

5, Waarom productie? 1.2 Wat is productie? 1.3 Productie en welvaart. Samenvatting door een scholier woorden 11 april 2011

5, Waarom productie? 1.2 Wat is productie? 1.3 Productie en welvaart. Samenvatting door een scholier woorden 11 april 2011 Samenvatting door een scholier 17710 woorden 11 april 2011 5,2 25 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent 1 Productie (hoofdstuk 1 t/m 8) 1 Productie en productiefactoren 1.1 Waarom productie? Behoeften:

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2 Samenvatting Economie Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 1990 woorden 6 december 2010 3,6 2 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans 2.1 produceren Produceren: het maken van goederen en het

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

5,8. Praktische-opdracht door een scholier 1585 woorden 12 december keer beoordeeld

5,8. Praktische-opdracht door een scholier 1585 woorden 12 december keer beoordeeld Praktische-opdracht door een scholier 1585 woorden 12 december 2007 5,8 10 keer beoordeeld Vak Economie Conjunctuur Deze praktische opdracht gaat over conjunctuur. Ik beantwoord een aantal vragen in mijn

Nadere informatie

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving 1. Schaarste heeft in de economie een andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. We spreken in de economie van schaarste als: a. De behoeften beperkt en

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Praktische-opdracht door een scholier 2097 woorden 16 maart keer beoordeeld. Inleiding

Praktische-opdracht door een scholier 2097 woorden 16 maart keer beoordeeld. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 2097 woorden 16 maart 2004 5 27 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding De huidige economie gebruikt veel modellen om de toekomst te voorspellen m.b.t. economie. In

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1377 woorden 29 maart 2010 7 6 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans Economie samenvatting Hoofdstuk 4 Beroepsbevolking

Nadere informatie

: Macro-economie voor Bedrijfseconomie

: Macro-economie voor Bedrijfseconomie TENTAMEN inclusief antwoorden Vaknaam : Macro-economie voor Bedrijfseconomie Vakcode : 330091 Datum tentamen : donderdag 16 mei 2013 Duur tentamen : 3 uur Docent : Dr. B.J.A.M. van Groezen ANR : 649627

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Achter de horizon. SAFFIER II en de Middellangetermijnverkenning. Debby Lanser. 12 februari Centraal Planbureau

Achter de horizon. SAFFIER II en de Middellangetermijnverkenning. Debby Lanser. 12 februari Centraal Planbureau SAFFIER II en de Middellangetermijnverkenning 2017-2021 Debby Lanser 12 februari 2016 Inhoud Wat doen wij? Saffier II Het model MLT Trefzekerheid Beleidsanalyse Wat doen wij? Macro analyse: Gaat om het

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7 Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 en 7 Samenvatting door een scholier 1504 woorden 12 april 2005 4,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent 6.1 Het nationaal inkomen: bestaat uit de som van de

Nadere informatie

Groep Wegingsfactor Prijsverandering Partieel prijsindexcijfer Woning 40% +10% 110 Voeding 30% -10% 90 Kleding 20% +20% 120 Diversen 10% +15% 115

Groep Wegingsfactor Prijsverandering Partieel prijsindexcijfer Woning 40% +10% 110 Voeding 30% -10% 90 Kleding 20% +20% 120 Diversen 10% +15% 115 Samenvatting door M. 1480 woorden 6 januari 2014 7,2 17 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Tijd is geld De ECB leent geld uit aan de banken. Ze rekenen daar reporente voor. Banken

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 salaris: 122.000 175 = 86.437

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Economische wetenschappen 1 en recht Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 19 99 Tijdvak 1 Inzenden scores Uiterlijk 3 juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten

Nadere informatie

H2: Economisch denken

H2: Economisch denken H2: Economisch denken 1 : Produceren Produceren: Het voortbrengen van goederen en diensten met behulp van de productiefactoren door bedrijven en de overheid. Alleen bedrijven en de overheid kunnen produceren

Nadere informatie

SAFFIER II. 1 model voor Nederland. 2 hoedanigheden kwartalen en jaren. 3 toepassingen CEP/MEV, mlt en lang(er)

SAFFIER II. 1 model voor Nederland. 2 hoedanigheden kwartalen en jaren. 3 toepassingen CEP/MEV, mlt en lang(er) SAFFIER II 1 model voor Nederland 2 hoedanigheden kwartalen en jaren 3 toepassingen CEP/MEV, mlt en lang(er) Inhoud model in vogelvlucht historie + structuur toelichting per blok toepassing korte termijn

Nadere informatie

Regionale prognoses 2015. Culemborg

Regionale prognoses 2015. Culemborg Regionale prognoses 2015 Culemborg Hogere en breder gedragen groei Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2015 met 1,7 procent. Daarbij dragen consumenten dit jaar voor het eerst sinds 2008

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 Voordat de export wegviel was er evenwicht op de

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5: Verdienen en Uitgeven

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5: Verdienen en Uitgeven Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5: Verdienen en Uitgeven Samenvatting door D. 1403 woorden 18 januari 2014 7 3 keer beoordeeld Vak Economie Conjunctuurbeweging/Conjunctuur: Het patroon van het stijgen

Nadere informatie

Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3

Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3 Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3 Samenvatting door H. 1812 woorden 16 juni 2013 6 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie samenvatting Werk hoofdstuk 1, 2 en 3 Hoofdstuk 1. Werken

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo 2010 - I

Eindexamen economie vwo 2010 - I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 Samenvatting door S. 946 woorden 2 april 2017 8,1 1 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 De vraag naar producten Kernbegrippen 1) Individuele vraaglijn 2) Betalingsbereidheid

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 De werkgelegenheid verandert met

Nadere informatie

Proefexamen Inleiding tot de Algemene Economie. Prof. Dr. Jan Bouckaert december 2015

Proefexamen Inleiding tot de Algemene Economie. Prof. Dr. Jan Bouckaert december 2015 Proefexamen Inleiding tot de Algemene Economie Prof. Dr. Jan Bouckaert 11-14 december 2015 1. Wat wordt niet meegerekend in het netto nationaal inkomen (nni) van België? A. Lonen van Belgische grensarbeiders

Nadere informatie

Indexcijfer productie= indexcijfer werkgelegenheid x indexcijfer arbeidsproductiviteit 100

Indexcijfer productie= indexcijfer werkgelegenheid x indexcijfer arbeidsproductiviteit 100 Samenvatting door een scholier 1391 woorden 3 juni 2005 7 34 keer beoordeeld Vak Economie Economie de arbeidsmarkt hoofdstuk 4 en 5 Hoofdstuk 4 4.1 Werkgelegenheid in Nederland Alleen een opdracht 4.2

Nadere informatie

Samenvatting Economie Inkomen Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Economie Inkomen Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Economie Inkomen Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 1203 woorden 17 januari 2005 6,1 90 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting economie lesbrief: inkomen. Hoofdstuk 1: de

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 Open vragen OEFENING 1 1) Op de markten van individuele goederen en diensten (inbegrepen de diensten van arbeid en kapitaal) wordt de vraag naar individuele goederen

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 import: 250 + 29 + 139 + 415 460

Nadere informatie

Antwoorden stencils OPGAVE 1 11.313 pond. (36,41%) 1,48 miljard als het BNP in procenten harder is gestegen dan het bedrag in ponden in procenten

Antwoorden stencils OPGAVE 1 11.313 pond. (36,41%) 1,48 miljard als het BNP in procenten harder is gestegen dan het bedrag in ponden in procenten Antwoorden stencils OPGAVE 1 1. Nominaal Inkomen 1996 = 25,34 miljard pond x 1,536 = 38,92224 miljard pond Bevolkingsomvang 1996 = 3.340.000 x 1,03 = 3.440.200 Nominaal Inkomen per hoofd = 38,92224 miljard

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-I 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Regionale prognoses 2016. Meppel

Regionale prognoses 2016. Meppel Regionale prognoses 2016 Meppel Hogere en breder gedragen groei Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2016 met 2,7 procent. Hoewel de uitvoer nog steeds de grootste groeibijdrage levert, heeft

Nadere informatie

Instituut voor de Lerarenopleiding Ontwerp : Contextbenadering van economische modellen.

Instituut voor de Lerarenopleiding Ontwerp : Contextbenadering van economische modellen. Voorblad Ontwerp Naam: Remco van Dijk, Msc Vakgebied: Economie Titel: Contextbenadering van economische modellen Onderwerp: Contextbenadering van economische modellen Opleiding: Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6 Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6 Samenvatting door Sanne 1542 woorden 11 april 2017 7,5 11 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Hoofdstuk 5 - Werkt dat zo? Paragraaf 5.1 - Aan de slag! Als je

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: VWO EXAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Macro-economie examenvragen

Macro-economie examenvragen Macro-economie examenvragen Deel II 1. Indien de reële productie en het arbeidsaandeel constant blijven, dan kan het aantal tewerkgestelde personen van het ene jaar op het andere slechts toenemen indien.

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo I

Eindexamen economie 1-2 vwo I Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 nivellering 38,2 : 9,6 = 3,98 : 1 2 maximumscore

Nadere informatie