BIJDRAGEREGELING. De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 23 januari 2007;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJDRAGEREGELING. De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 23 januari 2007;"

Transcriptie

1 BIJDRAGEREGELING De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 23 januari 2007; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2007, nummer B gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de eerste wijziging behorende bij de "Bijdrageregeling deelname welzijnsactiviteiten gemeente Heusden 2002". Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Deelnemer / aanvrager: de meerderjarige persoon die in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Heusden staat ingeschreven en die deelneemt aan tenminste één welzijnsactiviteit; b. partner: degene die met de aanvrager is gehuwd, als partner geregistreerd staat of anderszins een gezamenlijke huishouding voert, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand; c. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind jonger dan 18 jaar voor wie de aanvrager of zijn partner aanspraak op kinderbijslag maakt; d. welzijnsactiviteiten: niet éénmalige activiteiten of voorzieningen zoals deze zijn genoemd in artikel 5 van deze regeling waaraan inwoners van de gemeente Heusden deelnemen in het kader van de vrijetijdsbesteding ten behoeve van hun persoonlijk welbevinden; e. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden. Artikel 2 Aanvraag bijdrage 1. Het bestuursorgaan beslist op aanvragen om een bijdrage op grond van deze regeling. 2. De aanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. Gedurende de maand januari kunnen nog aanvragen worden ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten gemaakt in het voorafgaande kalenderjaar. 3. De aanvrager kan een bijdrage aanvragen ten behoeve van zichzelf, zijn partner en zijn kinderen. 4. De beslissing op een aanvraag wordt bekendgemaakt binnen acht weken na indiening van de aanvraag. Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

2 Artikel 3 Grondslag bijdrage 1. De bijdrage wordt verleend met inachtneming van de financiële draagkracht van de aanvrager en de eventuele partner, voor zover de inkomensontwikkeling en de draagkracht binnen een tijdsbestek van 6 maanden geen aanmerkelijke verbetering zal ondergaan. De financiële draagkracht wordt op de maximaal te verlenen bijdrage als bedoeld in lid 3 van dit artikel in mindering gebracht. 2. De draagkracht wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van de "Verordening Bijzondere bijstand gemeente Heusden 2001", waarbij met name toepassing wordt gegeven aan artikel 6, aanhef en 1 e lid van dit hoofdstuk. Bij deze vaststelling wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten. 3. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage als bedoeld in artikel 5, lid 1 a t/m i gelden de volgende maximale bedragen: - alleenstaande 100,00 - gezin van twee personen 200,00 - gezin van drie personen 300,00 - voor elke persoon meer 100,00. Artikel 4 Vaststelling en uitbetaling Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen dient aanvrager bewijsstukken te overleggen met betrekking tot: - het inkomen; - de betaling van de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten. Betaling van de bijdrage vindt plaats zo spoedig mogelijk na de vaststelling. Als bij de eerste aanvraag nog niet het maximale bedrag als bedoeld in artikel 3, 3 e lid is betaald, kan aanvrager op declaratiebasis in aanmerking komen voor het resterend gedeelte van de bijdrage. Artikel 5 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen 1. Bijdragen kunnen worden toegekend voor onder andere: a. de kosten van contributie van een sport- of culturele vereniging of stichting dan wel van een particulier instituut waarbij aan een sport- of culturele activiteit kan worden deelgenomen; b. de kosten van contributie van verenigingen voor amateurkunstbeoefening; c. de kosten van een seizoensabonnement of meerbadenkaart ten behoeve van zwembadbezoek; d. de cursuskosten bij deelname aan lessen van een Muziekschool; e. de kosten van deelname aan een cursus bij een educatieve instelling zoals een Educatief Centrum, een Creativiteitscentrum, een Volksuniversiteit e.d.; f. de kosten van een abonnement van een Openbare Bibliotheek; g. de kosten van een museumjaarkaart, cultureel jongerenpaspoort; h. de kosten van een jaarabonnement van recreatieparken; i. de kosten van een abonnement op een tijdschrift. 2. De kosten van deelname aan de activiteiten van een peuterspeelzaal tot een maximum van 20,00 per kind per maand tot een maximum van 210,00 op jaarbasis. 3. Geen bijdrage wordt verleend in de kosten van kleding, schoeisel, materiaal, sportartikelen, reis- en verblijfkosten, vergunningen en / of licenties verband houdende met een onder lid 1 genoemde activiteit. Voorts wordt geen vergoeding verleend ten behoeve van deelname aan activiteiten waarvoor andere subsidiemogelijkheden aanwezig zijn. Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

3 Artikel 6 Hardheidsclausule 1. Indien strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van het bestuursorgaan tot een niet gerechtvaardigde hardheid leidt, is het bestuursorgaan bevoegd om in afwijking van het bepaalde in de overige artikelen tot het verlenen van een bijdrage over te gaan. 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het bestuursorgaan. Artikel 7 Evaluatie Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad verslag gedaan over de uitvoering van deze regeling. Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: eerste wijziging van de Bijdrageregeling deelname welzijnsactiviteiten gemeente Heusden 2002". 2. De regeling treedt in werking op 1 januari Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 januari De raad voornoemd, de secretaris, de voorzitter, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

4 TOELICHTING op de eerste wijziging behorende bij de "Bijdrageregeling deelname welzijnsactiviteiten gemeente Heusden 2002". Algemeen. De regeling zoals deze nu is vastgesteld wijkt niet substantieel af van de regeling zoals deze in de voorgaande jaren van toepassing was. Met de invoering van de euro per 1 jan is tegelijkertijd ook het maximaal te vergoeden bedrag verhoogd. De kosten worden geheel vergoed met een maximum van 100,00 (f 220,37) per kalenderjaar per persoon. Artikelsgewijze toelichting Bij de betreffende artikelen is eerst de tekst (kleine letter) uit de regeling opgenomen. Daarna is nadere informatie vermeld m.b.t. bepalingen uit de regeling. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Deelnemer / aanvrager: de meerderjarige persoon die in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Heusden staat ingeschreven en die deelneemt aan tenminste één welzijnsactiviteit; b. partner: degene die met de aanvrager is gehuwd, als partner geregistreerd staat of anderszins een gezamenlijke huishouding voert, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand; c. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind jonger dan 18 jaar voor wie de aanvrager of zijn partner aanspraak op kinderbijslag maakt; d. welzijnsactiviteiten: niet éénmalige activiteiten of voorzieningen zoals deze zijn genoemd in artikel 5 van deze regeling waaraan inwoners van de gemeente Heusden deelnemen in het kader van de vrijetijdsbesteding ten behoeve van hun persoonlijk welbevinden; e. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden. In dit artikel zijn de gebruikte begrippen nader omschreven. Artikel 2 Aanvraag bijdrage 1. Het bestuursorgaan beslist op aanvragen om een bijdrage op grond van deze regeling. 2. De aanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. Gedurende de maand januari kunnen nog aanvragen worden ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten gemaakt in het voorafgaande kalenderjaar. 3. De aanvrager kan een bijdrage aanvragen ten behoeve van zichzelf, zijn partner en zijn kinderen. 4. De beslissing op een aanvraag wordt bekendgemaakt binnen acht weken na indiening van de aanvraag. In dit artikel is een aantal procedureregels gegeven voor het behandelen van een aanvraag. Ten aanzien van de uitvoering van de regeling dient rekening te worden gehouden met de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het gaat in dat verband over zaken als afhandeling van de aanvraag (aanvraag bijv. niet compleet), de procedure met betrekking tot bezwaar en beroep. Door middel van in het tekstverwerkingssysteem opgenomen brieven worden cliënten hierover geïnformeerd. Het team Frontoffice beoordeelt de aanvragen en is belast met de (financiële) afwikkeling. Deze Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

5 afwikkeling houdt in de wijze waarop de aanvragen worden verwerkt. Bij een aanvrage waarbij een toekenning volgt van 65,00 kan in de loop van het jaar een vervolgaanvraag worden gedaan van (maximaal) 35,00. Ter vereenvoudiging zal deze werkwijze worden aangepast. Daarbij wordt op een eerste verzoek een beslissing genomen tot toekenning van het maximale bedrag waarvoor de aanvrager in aanmerking komt (alleenstaande, gezin). Als een bedrag van 65,00 wordt toegekend / betaald kan vervolgens op declaratiebasis voor het resterende bedrag de bijdrage worden verkregen. Er hoeft dan dus geen nieuwe aanvraag (-procedure) te worden opgestart (zie hiervoor ook artikel 4 + toelichting). Om bekendheid te geven aan deze regeling is een folder samengesteld. De bedoeling hiervan is om algemene informatie te geven over de mogelijkheden die de regeling biedt. Verspreiding van de folder gebeurt jaarlijks aan alle uitkeringsgerechtigden (Abw, Ioaw). De folders liggen o.a. ook bij de plaatselijke bibliotheken. De bijdrage kan worden aangevraagd tot en met de maand januari volgend op het kalenderjaar waarvoor de bijdrage wordt gevraagd. In de folder is ook het aanvraagformulier opgenomen. Voorts zullen op de gebruikelijke manieren publicaties plaatsvinden in de weekbladen die in de gemeente Heusden verschijnen. Artikel 3 Grondslag bijdrage 1. De bijdrage wordt verleend met inachtneming van de financiële draagkracht van de aanvrager en de eventuele partner, voor zover de inkomensontwikkeling en de draagkracht binnen een tijdsbestek van 6 maanden geen aanmerkelijke verbetering zal ondergaan. De financiële draagkracht wordt op de maximaal te verlenen bijdrage als bedoeld in lid 3 van dit artikel in mindering gebracht. 2. De draagkracht wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de "Verordening bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat". Bij de vaststelling van de draagkracht wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten. 3. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage gelden de volgende maximale bedragen: - alleenstaande 100,00 - gezin van twee personen 200,00 - gezin van drie personen 300,00 - voor elke persoon meer 100,00 4. Indien sprake is van en combinatie van kosten, waaronder de kosten van het bezoeken van een peuterspeelzaal, gelden voor laatstgenoemde kosten opnieuw de maximale bedragen als genoemd in het vorige lid. Artikel 3, lid 1 In dit artikel wordt aangegeven dat rekening houdend met persoonlijke omstandigheden van aanvrager de bijdrage wordt vastgesteld en betaald. Dit om de niet toegestane categoriale benadering te vermijden. Het gezamenlijke inkomen is bepalend bij de beoordeling van de aanvrage. Artikel 3, lid 2 Hier wordt aangegeven op welke wijze de draagkracht voor de aanvrager wordt vastgesteld. Hiervoor wordt dezelfde methode gebruikt als bij aanvragen om bijzondere bijstand. Het betekent dat niet de volledige draagkracht van aanvrager dient te worden aangewend voor het eigen aandeel in de betreffende kosten (bijv. draagkracht tot 1200,00 geen eigen bijdrage). Bij de beoordeling van de aanvragen wordt geen rekening gehouden met het aanwezige vermogen. Dit is in dit artikel opgenomen, omdat toepassing van de regels bijzondere bijstand inhoudt dat wel rekening wordt gehouden met het aanwezige vermogen. Artikel 3, lid 3 Hier wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld. De samenstelling van het gezin van aanvrager is bepalend voor de hoogte van de bijdrage. Vóór 1 januari 2002 werd een maximaal bedrag per persoon aangehouden. De huidige omschrijving heeft tot doel de aanvrager de vrijheid te geven om zelf te bepalen voor welk gezinslid en tot welke hoogte kosten worden opgegeven. Als bijv. een kind een contributie Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

6 moet betalen tot 300,00 per jaar dan kan hiermee rekening gehouden worden. Het maximale bedrag voor het gezin kan echter niet worden overschreden. Artikel 4 Vaststelling en uitbetaling Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen dient aanvrager bewijsstukken te overleggen met betrekking tot: - het inkomen; - de betaling van de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten. Betaling van de bijdrage vindt plaats zo spoedig mogelijk na de vaststelling. Als bij de eerste aanvraag nog niet het maximale bedrag als bedoeld in artikel 3, 3 e lid is betaald, kan aanvrager op declaratiebasis in aanmerking komen voor het resterend gedeelte van de bijdrage. Bij de aanvrage dienen noodzakelijk bewijsstukken te worden overgelegd omtrent het inkomen, de draagkracht en van de betaling van de gemaakte kosten. Als er vooruitzichten zijn op aanmerkelijke verbetering van het inkomen (zie artikel 3, 1 e lid) moet daar rekening mee worden gehouden. Als er sprake is van een regelmatig inkomen wordt rekening gehouden met het inkomen in de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan. Bij onregelmatige inkomsten: het gemiddelde inkomen in de 3 maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan. Hiervan wordt ook op het aanvraagformulier melding gemaakt. Het vaststellen van een vergoeding betekent dat daaraan bepaalde zaken (bewijsstukken) ten grondslag moeten liggen. Voor het inleveren daarvan is de cliënt de aangewezen persoon. Voor de vaststelling van het inkomen moeten kopieën van loonstroken worden ingeleverd. Op bankafschriften staat wel het netto-inkomen, maar hierop kunnen ook al bepaalde inhoudingen zijn gedaan die wel tot het netto inkomen horen (bijv. spaarloon e.d.). In de praktijk kan het voorkomen dat men bepaalde stukken onmogelijk kan leveren. Als in dergelijke gevallen bijv. derden de bevestiging kunnen geven van een lidmaatschap of een abonnement, kan daarmee in uitzonderingsgevallen worden volstaan. Het kan ook voorkomen dat andere gegevens, betrekking hebbend op bijzondere omstandigheden, nodig zijn. Om een aanvraag te kunnen beoordelen, moet over de voor de besluitvorming essentiële gegevens kunnen worden beschikt. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen hoeft men per (kalender-) jaar maar éénmaal een aanvrage te doen. Aan de hand van de ingeleverde bewijsstukken wordt de bijdrage vastgesteld. Is dat niet het maximale bedrag (alleenstaande of gezin), dan kan het resterend bedrag gevraagd worden door het inleveren van bewijsstukken (geen hernieuwde aanvraag). Dit uiteraard totdat men het maximale bedrag heeft bereikt. Artikel 5 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen 1. Bijdragen kunnen worden toegekend voor onder andere: a. de kosten van contributie van een sport- of culturele vereniging of stichting dan wel van een particulier instituut waarbij aan een sport- of culturele activiteit kan worden deelgenomen; b. de kosten van contributie van verenigingen voor amateurkunstbeoefening; c. de kosten van een seizoensabonnement of meerbadenkaart ten behoeve van zwembadbezoek; d. de cursuskosten bij deelname aan lessen van een Muziekschool; e. de kosten van deelname aan een cursus bij een educatieve instelling zoals een Educatief Centrum, een Creativiteitscentrum, een Volksuniversiteit e.d.; f. de kosten van een abonnement van een Openbare Bibliotheek; g. de kosten van een museumjaarkaart, cultureel jongerenpaspoort; h. de kosten van een jaarabonnement van recreatieparken; i. de kosten van een abonnement op een tijdschrift. 2. De kosten van deelname aan de activiteiten van een peuterspeelzaal tot een maximum van 20,00 per kind per maand tot een maximum van 210,00 op jaarbasis. 3. Geen bijdrage wordt verleend in de kosten van kleding, schoeisel, materiaal, sportartikelen, reis- en verblijfkosten, vergunningen en / of licenties verband houdende met een onder lid 1 genoemde activi- Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

7 teit. Voorts wordt geen vergoeding verleend ten behoeve van deelname aan activiteiten waarvoor andere subsidiemogelijkheden aanwezig zijn. In dit artikel is een aantal verenigingen, stichtingen, instellingen e.d. aangegeven ten aanzien waarvan bijdragen kunnen worden verleend in de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten. De opsomming is niet limitatief bedoeld. Sportbeoefening op een andere wijze dan in verenigingsverband behoort ook tot de mogelijkheden. Vandaar dat ook is opgenomen de deelname aan een sport- en / of een culturele activiteit bij een particulier instituut. Deelname aan cursussen die te maken hebben met beroepsgerichte scholing, bijv. (her-) intreding op de arbeidsmarkt, vallen niet onder werkingssfeer van deze regeling. De regeling beoogt deelname aan activiteiten die liggen op het terrein van hobby, vrijetijdsbesteding e.d. Uit de redactie blijkt dat er geen beperking is in die zin, dat instellingen e.d. binnen de gemeente Heusden gevestigd moeten zijn. In voorgaande regelingen was dit wel opgenomen. Een dergelijke bepaling werd door veel inwoners als belemmerend ervaren in de mogelijkheden om aan bepaalde activiteiten te kunnen deelnemen. In het kader van voorlichting e.d. is het juist om met name deelnemers aan educatieve en culturele activiteiten te wijzen op de mogelijkheden die instellingen en organisaties die in de gemeente Heusden zijn gevestigd, bieden. In veel gevallen ontvangen zij subsidies van de gemeente waardoor de activiteiten die zij ontplooien vaak goedkoper zijn dan hetgeen op commerciële basis wordt aangeboden. Bij bepaalde uitgaven gaat het over kosten van een abonnement. Voor de kosten van dagkaarten, dagexemplaren wordt geen bijdrage verleend. Zie hiervoor ook artikel 1 onder d van deze regeling (het moet gaan over niet éénmalige activiteiten). Voorts is opgenomen dat de regeling alleen betrekking heeft op te betalen lidmaatschapskosten, abonnementen, contributiegelden e.d. De tegemoetkoming als genoemd in lid 2, deelname aan activiteiten peuterspeelzaal, vallen niet onder het maximum zoals bedoeld in artikel 3 lid 3. Vergoeding van kosten zoals deze in het 3 e lid van het artikel worden genoemd is niet mogelijk. Het betreft bijvoorbeeld ook kosten die men moet maken om de activiteit al dan niet op een bepaald niveau te kunnen doen. Artikel 6 Hardheidsclausule 1. Indien strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van het bestuursorgaan tot een niet gerechtvaardigde hardheid leidt, is het bestuursorgaan bevoegd om in afwijking van het bepaalde in de overige artikelen tot het verlenen van een bijdrage over te gaan. 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het bestuursorgaan. Door dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om in bijzondere omstandigheden een bijdrage te verlenen die niet overeenkomstig de bepalingen van de regeling is vastgesteld. Het moet daarbij wel gaan over activiteiten die de deelname aan het maatschappelijk verkeer bevorderen dan wel een maatschappelijk isolement opheffen of voorkomen. Artikel 7 Evaluatie Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad verslag gedaan over de uitvoering van deze regeling. Het is juist om regelmatig na te gaan of de regeling aan de gestelde eisen c.q. verwachtingen voldoet. Artikel 8 Inwerkingtreding 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: " eerste wijziging van de Bijdrageregeling deelname welzijnsactiviteiten gemeente Heusden 2002". 2. De regeling treedt in werking op 1 januari Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

Verordening Regeling HeusdenPas. De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 18 september 2012;

Verordening Regeling HeusdenPas. De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 18 september 2012; Verordening Regeling HeusdenPas De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 18 september 2012; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012, nummer OWZSB09

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade Verordening sociale en culturele activiteiten Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 SCA 2012 concept 1/6 3-12-2014 Verordening

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0810761 Ag nr. : 15 Onderwerp Aanpassing Verordening Welzijnsfonds Status besluitvormend Voorstel 1. Het college te mandateren de lijst van kostensoorten vast te stellen. 2. Vast

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012

Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 Verordening meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZSB09

Zaaknummer: OWZSB09 000489370 Zaaknummer: OWZSB09 Onderwerp: Aanpassing Verordening Regeling HeusdenPas Collegevoorstel Inleiding Sinds anderhalf jaar kunnen inwoners van de gemeente met een laag inkomen gebruik maken van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZSDB01. Uitvoering HeusdenPas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZSDB01. Uitvoering HeusdenPas Zaaknummer: OWZSDB01 Onderwerp Uitvoering HeusdenPas Collegevoorstel Inleiding De Verordening Regeling HeusdenPas die door de raad is vastgesteld op 21 september 2010 treedt per 1 november aanstaande in

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen i.v.m. vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. 26);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. 26); 2012, no. 26 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. 26); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand

GEMEENTE WORMERLAND. 1. Artikel 147 van de Gemeentewet 2. Artikel 8 Wet werk en bijstand 3. Artikel 35, vijfde lid Wet werk en bijstand GEMEENTE WORMERLAND Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen WWB Wormerland 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganis atie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012

Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012. Verordening sociale en culturele activiteiten 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven; VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE WWB 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken, Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie

Verordening maatschappelijke participatie Verordening maatschappelijke participatie 2013-2014 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2013 Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g en

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Werk en Inkomen Kerkrade, 12 december 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00787 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 045 inzake Verordening Sociale

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Verordening Reductieregeling 2012

Verordening Reductieregeling 2012 Verordening Reductieregeling 2012 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 10 januari 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; gehoord

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 Gehoord de commissie Cultuur, sociale zaken, Welzijn en Onderwijs (CSWO) d.d. 23 januari

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer d.d. 2 april 2013, nummer

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

hobby en/of sociaal ontspanning

hobby en/of sociaal ontspanning Steenwijkerland Gelet januari minimabeleid gemeente kosten op van 2008 het Steenwijkerland sociaal-culturele en besluit stelt de en door het Westerveld van Dagelijks de gemeenteraad met uitgaven. een onderstaande

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Wij stellen u voor om: 1. De verordening 'Het Activiteitenfonds gemeente Woudrichem' vast te stellen.

Wij stellen u voor om: 1. De verordening 'Het Activiteitenfonds gemeente Woudrichem' vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Vastellen verordening 'Het Activiteitenfonds gemeente Woudrichem' Wij stellen u voor om: 1. De verordening 'Het Activiteitenfonds gemeente

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015

Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015 CVDR Officiële uitgave van Berg en Dal. Nr. CVDR378408_1 25 oktober 2016 Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015 De raad van de gemeente Groesbeek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept 20-2-2012 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde

Nadere informatie

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar. gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 137094 7 augustus 2017 Verordening AlkmaarPas voor minima gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Verordening langdurigheidstoeslag 2013 kenmerk 98181 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag ISD BOL 2012

Verordening Langdurigheidstoeslag ISD BOL 2012 Verordening Langdurigheidstoeslag ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb037, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2012. VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1.

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE; Gemeente Grave DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE; Overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Staphorst 2014 nr. 21 11 december 2014 De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012 De raad van de gemeente Montfoort, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onder g, artikel 8 lid 2 onder d, artikel 35 lid 5 van de Wet werk en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling -

Uitvoeringsregeling - Uitvoeringsregeling - Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Landgraaf 2016-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. het dagelijks

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; gelet op

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 27 januari 2005 Nr.: 05/3 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening activiteitenfonds Samenvatting Bij de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand werd duidelijk dat

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW)

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie