InterprovinciaalOverleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InterprovinciaalOverleg"

Transcriptie

1 Herengracht 23 Postbus Be Den Haag telefoon (070) fax (070) Aan de heer drs. A.G. Koenders Minister van Buitenlandse Zaken Postbus EB 'S-GRAVENHAGE InterprovinciaalOverleg uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 januari 2015 BV 07257/ maart 2015 onderwerp Reactie provincies op brief over de 'Inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-voorzitterschap2016 Geachte heer Koenders, Mede naar aanleiding van uw brief d.d. 28 januari 2015 'Inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-voorzitterschap 2016' dragen de provincies graag bij aan een succesvol Nederlands voorzitterschap. Het kabinet borduurt tijdens het voorzitterschap voort op de vijf strategische punten van de Europese Commissie. De provincies ondersteunen deze aanpak en met name de aandacht voor subsidiariteit en proportionaliteit van EU-acties. Voor een aantalonderwerpen in uw brief zijn de provincies expliciet mede verantwoordelijk. De provincies dragen op deze onderwerpen graag bij aan een succesvol Nederlands voorzitterschap. Wij bieden u drie concrete zaken aan: Provinciale energieprojecten Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie. De provincies bieden aan tijdens het voorzitterschap verschillende provinciale energieprojecten letterlijk in beeld te brengen op de vergaderlocatie in Amsterdam. Projecten die inzetten op meer energiebesparing en meer hernieuwbare energie. Zie bijlage 1 voor een aantal voorbeeldprojecten. Een informele cohesieraad Elk voorzitterschap heeft de keuze om een informele cohesieraad te organiseren. De Provincies bepleiten een informele cohesieraad tijdens het voorzitterschap en bieden het Rijk aan om deze samen te organiseren. Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen : R.PJ.M. van Eijkeren (Rob) : +32 (273) :2

2 - 2 - In 2016 zal de discussie rond de toekomst van de structuurfondsen namelijk zijn gestart. Er staat een aantal evaluaties op de agenda. Ook thema's die voor Nederland belangrijk zijn zoals de lidstaatverklaring, territoriale cohesie en de simplificatie kunnen tijdens een informele cohesieraad aan de orde worden gesteld. Bijdrage aan de Ministeriële conferentie over stedelijke ontwikkeling (Urban Agenda) Provincies trekken in de Urban Agenda samen op met steden en betrokken departementen (BZK, I&M en EZ) en we bereiden ons nu al voor op het leveren van concrete bijdragen aan de conferentie vanuit Nederland als een Europese stedelijke agglomeratie. Steeds meer mensen wonen in de stad en daardoor neemt het belang van de stad als economische motor toe. De 'Urban Agenda' en de Agenda Stad geven hier invulling aan. Vanuit de gedachte dat bevordering van agglomeratiekracht de stedelijke regio versterkt, streven provincies, als gebiedsregisseur, naar een integrale benadering van economie, ruimte, mobiliteit, vitaal platteland. De provincies brengen de vraagstukken die hierbij om een oplossing vragen in eigen land, grensoverschrijdend en zo mogelijk Europees in beeld. De inbreng van die vraagstukken moet bijdragen aan een verbeterde werkwijze van het economisch en maatschappelijk potentieel van Europese stedelijke gebieden. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de ministeriële conferentie stedelijke ontwikkeling ('Urban Agenda') in mei Tevens zal dit onderwerp in 2016 worden geagendeerd in discussiebijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de Europese regio's in Brussel door de vooruitgeschoven post van de provincies bij de EU in Brussel: Het Huis van de Nederlandse Provincies. Naast deze drie concrete aanbiedingen dragen wij graag bij aan uw voorzitterschap op de volgende zaken. Binnen de uitdagingen van de commissie kiest het kabinet voor 'Hoofdzaken', 'Innovatieve groei en banen' en 'verbinding'. 1. De Unie richt zich op hoofdzaken De provincies steunen het kabinet in deze ambitie. Als provincies zijn wij verantwoordelijk voor uitvoering en implementatie van Europese wet- en regelgeving. In het kader van subsidiariteit en proportionaliteit zullen wij daar net als de Unie en het kabinet verder op inzetten. 'Multilevel governance' is in dezen belangrijk. Wij steunen en dragen daarom bij aan de exercitie om te komen tot betere regelgeving. Gezien de nauwere betrokkenheid van medeoverheden bij het Europese Raadstraject zien wij uit naar de afspraken die wij als medeoverheden samen met u en uw collega Plasterk zullen maken over raadstraject en -formaties medio Een innovatieve Unie gericht op groei en banen Provincies zijn verantwoordelijk voor regionale economie. Regionale economie stimuleren wij via investeringsmaatschappijen, Europese fondsen en het creëren van randvoorwaarden zodat innovatie tot bloei kan komen en Nederland een concurrerende regio in Europa wordt. Dit doen wij binnen de provincies, tussen de provincies alsmede grensoverschrijdend en grensontkennend. Een gezamenlijk traject is ingezet om vanuit Nederland te investeren in het 'Investment plan for Europe'. Dit plan werd door Commissievoorzitter Juncker op 26 november 2014 gepresenteerd. De provincies willen graag samen met u door middel van een investeringsplatform komen tot een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak van dit 'Juncker plan" vanuit Nederland.

3 - 3 - Doel is te komen tot een dynamisch en hoogwaardig projectenportfolio voor de komende drie loopjaren van het 'Junckerplan'. 3. Een Unie die verbindt Een actieve betrokkenheid bij de blijvende versterking van de democratisch legitimiteit is een opdracht die ons in het kader van 'multilevel governance' aangaat en die we ondersteunen. Naast de algemene doelstellingen die het kabinet formuleert, waaraan de provincies willen bijdragen, zien wij onszelf ook als uw partner bij een aantal raadsformaties. Zie bijlage 2 voor een toelichting. De provincies kijken met belangstelling uit naar uw reactie en zullen hun IPO-jaarconferentie op 30 september 2015 met een Europese & grensontkennende thematisering benutten als onze opmaat naar het Nederlands EU voorzitterschap. Een afschrift van deze brief is ter kennisneming verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met vriendelijke groet, INTERPROVINCIAAL OVER W.B.H.J van de Donk voorzitter

4 Bijlage 1 bij brief d.d. 4 maart 2015, kenmerk BV 07257/2015 InterprovinciaalOverleg io p Provinciale energieprojecten Een aantal voorbeelden: Noord-Brabant: Elektrisch vervoer "Brabant kiest voor innovatie als route naar duurzame energie" Noord-Holland: Participatiefonds Duurzame Economie "Investeren in projecten die energie opleveren, en waar je energie van krijgt." Flevoland Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland "Op weg naar de tweede generatie windparken in Flevoland: meer energie, minder windmolens en fraaier landschap" Frvslán coöperatieve energieleverancier "Het regionaal coöperatief energiebedrijf: noodzakelijke professionalisering in een sterk veranderend krachtenveld" Overijssel Innovatieve pyrolysefabriek Empyro Olie uit hout: pyrolysefabriek wereldprimeur in Overijssel Zuid-Holland Warmterotonde Zuid-Holland, Zuid-Holland: Warmte van en uit eigen bodem voor eigen bodem Limburg faciliteren van zonnepanelen voor huurders.

5 Bijlage 2 bij brief d.d. 4 maart 2015, kenmerk BV 07275/2015 InterprovinciaalOverleg Bijdrage aan de raadsformaties Raad Algemene Zaken en Raad Economische en Financiële Zaken Het Meerjarig Financieel Kader wordt geëvalueerd. Dit is voor provincies van belang omdat veel Europese middelen via cohesiefondsen en landbouwfondsen in provincies dan wel door provincies worden verdeeld. In 2016 zal de discussie rond de toekomst van de structuurfondsen van start zijn gegaan. Er staat een aantal evaluaties op de agenda. Ook thema's die voor Nederland belangrijk zijn zoals de lidstaatverklaring, territoriale cohesie en simplificatie kunnen aan de orde komen tijdens een informele cohesieraad in Hiervoor hebben wij aangeboden met u een informele cohesieraad te organiseren. Raad Landbouwen Visserij Als provincies steunen wij vereenvoudigingsvoorstellen met betrekking tot het GLB. Ook wij zien de voorstellen met belangstelling tegemoet. Een belangrijk aandachtspunt is de innovatie van de sector en de mogelijkheden die het ElP AGRI daarin biedt. Een tweede aandachtspunt is experimenteerruimte in de cross-sectorale innovatie. Daarnaast biedt de vergroening van de economie en zijn mogelijke effecten op de landbouween nieuwe uitdaging waar regionale overheden graag met u over meedenken. Raad milieu U stelt voor deze raad in te zetten op klimaat, circulaire economie en gezondheid voor mens en natuur. U spitst toe op luchtverontreiniging, circulaire economie, drinkwater en biodiversiteit. Wij zijn blij met deze aandachtspunten omdat provincies voor het merendeel verantwoordelijk zijn voor implementatie en uitvoering van deze wetten en regels. De mid term evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 en de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn worden voorbereid door de departementen van EZ en I&M met de provincies. Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie Meerdere TEN-T corridors lopen door Nederland. Zowel de ontwikkeling, innovatie alsmede betere regelgeving met betrekking tot de corridors zijn belangrijk voor provincies, Nederland en EU. Wij delen uw observatie dat vervoer en milieu dicht tegen elkaar aanliggen in het kader van stedelijke ontwikkeling. Samen met onze Europese partners streven wij naar zogenaamd bronbeleid wanneer het over milieu gaat en zien bronbeleid als stimulans voor innovatie en economie.

6 - 2 - Energie: Eén van de prioriteiten op de strategische agenda van de EU is een schokbestendige Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid. De energietransitie biedt bij uitstek kansen voor innovatieve groei en banen en verbinding. Bovendien heeft Energietransitie een relatie met de transitie naar een circulaire economie. Energietransitie biedt een kans voor duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling. Provincies zijn de regisseurs van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Provincies verzilveren dan ook de ruimtelijk-economische kansen van de energietransitie. Voorbeelden zijn; windenergie als kans in Brabant, het onderling verbinden van bedrijven in Zeeland om grondstoffen en energie beter te gebruiken, de stimulerende samenwerking van provincies en gemeenten in Groningen om de economische kansen van energiebesparing meteen op te pakken, de stimulerende rol van Zuid-Holland in de warmterotonde om met 24 partijen de stap te zetten van idee naar uitvoering. Provincies stimuleren om warmte beter te benutten en dat schept ook een economische impuls. Uiteindelijk gaat nu in Nederland per jaar veel meer warmte de lucht of het water in dan we met wind in 2020 willen opwekken, en dat is zonde van deze energie. Het besparen van energie levert werkgelegenheid op omdat particulieren en bedrijven euro's gaan besteden vanwege een lagere energierekening. Provincies hebben een zeer forse opgave om windenergie op land verantwoord te integreren en daar stevig op in te zetten. Windenergie kan alleen tot stand komen via democratische processen, dat kost soms tijd en gaat gepaard met emotie. De provincies werken samen met gemeenten, omwonenden en energiecoöperaties om tot goede oplossingen te komen. Dit sluit aan bij een Unie die verbindt. Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen. De provincies bieden aan tijdens het voorzitterschap verschillende provinciale energieprojecten in beeld te brengen. Zie bijlage 1.

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN.

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN. PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-maU provincie9revoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum 'f 4 FEB.

Nadere informatie

NEDER LAND STEDEN LAND

NEDER LAND STEDEN LAND NEDER LAND STEDEN LAND Uitgave G32-stedennetwerk Tekst: G32-stedennetwerk Eindredactie: Platform31 Opmaak: Gé grafische vormgeving Fotografie: Hollandse Hoogte Den Haag, mei 2015 Voorwoord Als bestuurders

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Naar een nieuw milieubeleid

Naar een nieuw milieubeleid Naar een nieuw milieubeleid Milieufederatie Noord-Holland 22 mei 2014 Zaandam Naar een nieuw milieubeleid. Milieufederatie Noord-Holland 1 Inhoud Inhoud... 2 De Energieke Samenleving... 3 Thema's nieuw

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

verdiepen en versterken

verdiepen en versterken Verbreden, verdiepen en versterken Samenvatting Gelders Energieakkoord maart 2015 Pieter van der Ploeg, Alliander Volkert Vintges en Maarten Visschers, Gelderse Natuur- en MilieuFederatie Thijs de la Court,

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 535 Toekomstagenda Milieu Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave blz. Voorwoord 5 1 Veranderend Milieubeleid 7 1.1 De uitdaging: een gezonde en veilige leefomgeving

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie