Reistijdbetrouwbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reistijdbetrouwbaarheid"

Transcriptie

1 Faculty of Civil Engineering and Geosciences Transport & Planning Department Visiting address Stevinweg CN Delft Postal address P.O. Box GA Delft The Netherlands Delft University of Technology PAO cursus DVM, november 2005 Reistijdbetrouwbaarheid Hoe betrouwbaar is de reistijd van A naar B verschillende maten geven verschillende antwoorden Dr. Ir. Hans van Lint Universitair docent verkeerstromen

2 Reistijdbetrouwbaarheid Voorwoord Deze syllabus geeft achtergrond informatie bij het cursusdeel reistijdbetrouwbaarheid uit de PAO cursus Dynamisch Verkeersmanagement. Leerdoelen van dit cursusdeel: o Inzicht in verschillende definities van en maten voor reistijdbetrouwbaarheid o o Inzicht in de achtergrond van al die definities en maten: de van dag-totdag verdeling van reistijden Inzicht in hoe het in Nederland gesteld is met de reistijdbetrouwbaarheid op het snelwegennet en hoe we scoren t.o.v. de doelen die daarvoor in de Nota Mobliteit worden gesteld. Naast het basismateriaal is een bijlage opgenomen met daarin een artikel over reistijdbetrouwbaarheid en lange termijn reistijdvoorspellen dat eind 2005 in de Transportation Research Records gepubliceerd zal worden

3 1 - Inleiding 1 Inleiding Een consument verwacht waar voor zijn geld. Een goed en betrouwbaar product onder alle omstandigheden. Dat geldt zeker ook voor reizigers. Die willen binnen een redelijke tijd een rit kunnen maken en daarbij vooraf kunnen weten hoelang het duurt en hoeveel het kost. De reisduur laat nogal eens te wensen over: files zijn in de spits en ook erbuiten een normaal verschijnsel. Echt hinderlijk wordt het wanneer de reistijd niet te voorspellen is, omdat er onverwachte files zijn door incidenten of door onverklaarbare redenen. De Nota Mobiliteit (NoMo) die het kabinet oktober 2004 aan de kamer aanbood, heeft op dat punt een ambitie die misschien wel erg hoog gegrepen is. Tussen alle wensen, plannen en visies staat een expliciete doelstelling om de betrouwbaarheid van vervoer te vergroten. De wenselijkheid daarvan is voor iedere reiziger duidelijk. Een langere reistijd in de spits is aanvaardbaar zolang dat niet te gek wordt, maar de onvoorspelbaarheid van reistijden is buitengewoon hinderlijk. Het verstoort ons dagelijks leven en geeft een aanzienlijke verhoging van vervoerskosten, omdat we te laat komen of extra marges moeten aanhouden. In een onderzoek geven goederenvervoerders aan dat onbetrouwbaarheid van reistijden de kosten van vervoer met 10 tot 20 procent verhogen (Van Zuylen, Van Rheenen et al. 2003; Bogers and van Zuylen 2004). Onderzoek aan de TU Delft laat ook zien dat reizigers de voorkeur geven aan een langere maar betrouwbare reistijd boven een kortere maar onbetrouwbare (Van Zuylen and Bogers 2004). In deze syllabus, die gebaseerd is op het artikel in het aprilnummer van Verkeerskunde (van Lint, van Zuylen et al. 2005) kijken we hoe het Nederlandse snelwegennetwerk op dit moment scoort op de criteria die de Nota Mobiliteit definieert voor reistijdbetrouwbaarheid en op basis van een aantal andere criteria voor reistijdbetrouwbaarheid. Dat doen we door allereerst te kijken naar hoe reistijdbetrouwbaarheid in de internationale literatuur wordt gedefinieerd en gemeten en welke onderzoeksvragen daarbij centraal staan. Vervolgens kijken we hoe een typische snelweg in de randstad scoort op basis van die maten en bediscussiëren we die resultaten. Tenslotte vertalen we de ambities uit de NoMo naar één van die meetbare maten, en passen die toe op twee typische snelwegen in de randstad; de A13 van Den Haag naar Rotterdam en de A20 van Maasluis naar Gouda. De resultaten laten zien dat de ambities uit de NoMo hoog gegrepen zijn: in 2002 worden ze alleen buiten de spits, in het weekend en in een enkele spitsperiode gehaald, in de meeste andere spitsperiodes bij lange na niet

4 Reistijdbetrouwbaarheid 2 Wat is reistijdbetrouwbaarheid? In de dikke van Dale wordt onder betrouwbaar verstaan geloofwaardig (als het over informatie gaat) en deugdelijk (als het over materiele zaken gaat). In de Oxford dictionary ligt de nadruk op consistentie is iets consistent van een goede kwaliteit. Kijkend naar de internationale literatuur in ons eigen vakgebied (verkeer en vervoer) dan worden vooral de eerste (geloofwaardig) en de derde term (consistent) gebruikt. Globaal bestaat er dus wel een vergelijkbaar beeld van reistijdbetrouwbaarheid, echter, de manier waarop ze operationeel en dus meetbaar gemaakt wordt is vaak erg verschillend (Van Zuylen and Bogers 2004). Er zijn in feite twee cruciale onderzoeksvragen gerelateerd aan reistijdbetrouwbaarheid: 1. Wat is reistijdbetrouwbaarheid; a. hoe definieer je die en b. hoe kun ze meten? 2. Welke factoren beïnvloeden reistijdbetrouwbaarheid; a. hoe kun je die omzetten in operationele modellen? b. hoe kun je die modellen gebruiken om betrouwbaardere wegennetwerken te ontwerpen en te managen? Deze syllabus gaat in op die eerste vraag, niettemin zullen we in deze introductie kort op de tweede vraag ingaan. De reistijd die een reiziger ondervindt op een route van A naar B is het resultaat van zijn of haar rijstijl, route en vertrektijdstipkeuze en uiteindelijk van de verkeerscondities die hij of zij eenmaal onderweg tegenkomt. Is er sprake van congestie? Van wachttijden bij verkeerslichteninstallaties? Die verkeerscondities zijn dus het resultaat van al die individuele keuzes die er uit eindelijk toe leiden dat een bepaalde hoeveelheid verkeer op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig zijn. Kort gezegd: reistijden zijn het product (resultaat) van een bepaalde verkeersvraag (de reizigers) die van een bepaald aanbod (beschikbare infrastruktuur) gebruik maken. Als de vraag op een bepaald moment en een bepaalde plek groter is dan het het beschikbare aanbod kan verwerken ontstaat er congestie (file) en schieten de reistijden omhoog. Zo redenerend is het gemakkelijk in te zien dat de spreiding in reistijden te maken moet hebben met de spreiding in de verkeersvraag en de spreiding in het verkeersaanbod. Op een bepaald vertrektijdstip (zeg tussen 9 en ½10) zal er van dag-tot-dag of bijvoorbeeld over alle maandagen in een jaar een spreiding zijn in het aantal reizigers dat vertrekt, zowel als een spreiding in de beschikbare capaciteit. Dat eerste kan te maken hebben met het seizoen (wel of geen vakantie), het weer, bijzonder evenementen, verkeersinformatie, etcetera. Spreiding in capaciteiten kunnen eveneens veroorzaakt worden door weeromstandigheden, maar ook door wegwerkzaamheden, lichtomstandigheden (seizoensafhankelijk), lokale omstandigheden, verkeersregulering, etcetera. Figuur 1 geeft een schematisch (zeker niet compleet) overzicht van de verschillende factoren die daarbij een rol spelen

5 2 - Wat is reistijdbetrouwbaarheid? Figuur 1: Factoren die van invloed zijn op de verdeling van reistijden en daarmee de reistijdbetrouwbaarheid. Demand staat voor verkeersvraag en supply voor het aanbod aan infrastructuur. Meest kenmerkende supply karakteristiek is de capaciteit (maximale hoeveelheid voertuigen die per tijdsperiode kunnen worden bediend) van een bepaald stuk infrastruktuur. Het meeste (internationale) onderzoek richt zich op simulatie / scenario analyse. Bij die onderzoeken gaat het erom een verkeerstoedelingsmodel te voeden met veel verschillende combinaties van vraag en aanbod (gekozen op basis van alle mogelijke combinaties van invloedsfactoren uit Figuur 1) en vervolgens te kijken naar de resulterende verdelingen van reistijden. Een Nederlands voorbeeld is te vinden in (Schrijver 2004), dit model werd ook gebruikt bij het ontwikkelen van de reistijdbetrouwbaarheidseisen uit de NoMo. Een belangrijk voorbehoud bij de interpretatie van de resultaten uit dergelijke studies is dat de geproduceerde reistijdverdelingen het resultaat van heel veel model aannames. In het SMARA model (Schrijver 2004) wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een statisch toedelingsmodel. Daarvan is algemeen bekend dat ze de mist in gaan wat betreft locatie (terugslag effecten) en ernst van congestie in een netwerk. De consequentie in termen van reistijden kunnen daarmee ook sterk worden onderof overschat. Dat is niet erg in kwalitatieve (vergelijkende) scenario analyses en planstudies, maar wel als de uitkomsten worden gebruikt worden als surrogaat voor wat er mogelijk echt zou kunnen gebeuren. Later in deze sysllabus zullen we zien dat men in de NoMo beter had kunnen kijken naar werkelijke reistijden dan gebruik te maken van modelreistijden - 5 -

6 Reistijdbetrouwbaarheid In het ATMO project in TRANSUMO is een onderzoek gestart dat zich bezighoud met de eerder genoemde onderzoeksvraag 2 (causale relaties tussen vraag, aanbod en reistijdbetrouwbaarheid) op basis van empirische data. In de syllabus van een ander cursusdeel ( Regionale monitoring ) is een artikel over ATMO opgenomen dat hier nader op ingaat. 2.1 De van dag-tot-dag verdeling van reistijden Om reistijdbetrouwbaarheid te kunnen meten zijn reistijden nodig. Om precies te zijn: daarvoor is de zogenaamde van dag-tot-dag verdeling van reistijden op een bepaalde route (laten we zeggen van A naar B) nodig. Die verdeling (in feite een histogram) geeft aan hoe zeer de reistijd van A naar B vertrekkend op een bepaalde tijd (zeg tussen 8 en ½9 s ochtends) verschilt van dag tot dag. Om een beeld krijgen van de reistijdbetrouwbaarheid op een route moeten we dus gedurende lange tijd (een jaar of meerdere jaren) reistijden (per vertrekperiode van bijvoorbeeld een half uur of vijf minuten) meten op die route. Bij gebrek aan reistijdmetingen kan men ook reistijden schatten uit ander soort verkeersgegevens (snelheden intensiteiten). In het cursusdeel monitoring is nader ingegaan op het schatten van reistijden uit data van inductielussen. Alle reistijden die in deze syllabus de revue passeren zijn geschat met behulp van snelheden uit lusdata voor vertrekperiodes van vijf minuten gedurende heel Dat is gedaan met behulp van de zogenaamde verbeterde trajectorieen methode (voor details zie bijvoorbeeld (Van Lint and Van der Zijpp 2003)). Kort gezegd reconstrueert deze methode voertuig trajectorieën op basis van gemeten snelheden op puntlocaties langs een route en daarmee gemiddelde reistijden voor een bepaalde vertrektijdperiode. De nauwkeurigheid van de methode (die uiteraard alleen achteraf kan worden toegepast) is afhankelijk van de dichtheid van de meetpunten langs de route. In het geval van de hier gebruikte routes voor deze syllabus is die zeer goed 1, met meetpunten ongeveer elke 500 meter en metingen per minuut. Met een database van geschatte reistijden kunnen vervolgens reistijdverdelingen (histogrammen) worden gemaakt per weekdag per vertrekperiode. Voor elk zo n weekdag vertrekperiode combinatie, bijvoorbeeld maandagochtenden tussen 9:00 en 9:05 levert dat per jaar dan ongeveer 52 5 reistijden (immers 5 reistijden per 5 minuten periode gedurende 52 weken) op waarmee verschillende betrouwbaarheidsmaten kunnen worden berekent. De volgende sectie gaat kort in op een aantal generieke karakteristieken van die reistijdverdeling snelwegroutes in Nederland 1 Op basis van Van Lint, J. W. C. and N. J. Van der Zijpp (2003). "Improving a Travel Time Estimation Algorithm by Using Dual Loop Detectors." Transportation research Record 1855: gemiddeld niet meer dan 1 a 2% afwijking met een spreiding van rond de 5% - 6 -

7 2 - Wat is reistijdbetrouwbaarheid? 2.2 Karakteristieken van de dag-tot-dag reistijdverdeling Travel time (min) 35 Thursdays :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 95% 90% 75% 50% 25% 10% 5% Travel time (min) 35 Fridays :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 95% 90% 75% 50% 25% 10% 5% Travel time (min) 35 Saturdays :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 Departure time (in minutes) 95% 90% 75% 50% 25% 10% 5% Figuur 2: de dag-tot-dag reistijd verdeling op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen op de A20 van Kleinpolderplein tot aan knooppunt Gouwe in 2002 Figuur 2 laat die van van dag-tot-dag reistijd verdeling zijn op drie weekdagen in 2002 voor reistijden op de A20 van kleinpolderplein naar Gouda door middel van percentielwaarden. In de figuur staan per weekdag het 5 e, 10 e, 25 e, 50 e (de mediaan), 75 e, 90 e, en 95 e percentiel van de reistijdverdeling uitgezet tegen vertrektijdstip (tijd-van-de-dag). Het 90 e percentiel (T90) geeft aan dat 90% van alle reizigers een reistijd ondervond kleiner of gelijk aan T90. Bijvoorbeeld in de bovenste grafiek kan men zien dat op donderdagen rond 6:00 90% van de reizigers een reistijd onder de 25 minuten ervoer, en dat 50% (T50) van de - 7 -

8 Reistijdbetrouwbaarheid reizigers een flink stuk beter af was: zij ondervonde een reistijd < 13 minuten. Daarmee is ook direct één van de opvallende zaken aangestipt: de reistijd verdeling is in de meeste gevallen niet alleen erg breed maar ook erg scheef. Een nog krasser voorbeeld van die scheefheid zien we op donderdag middagen rond 18:00. We kunnen zien dat 10% van de reizigers dan een reistijd ondervond >25 minuten (T90) en 5% zelfs een reistijd > 35 minuten (T95), terwijl 75% (driekwart van alle reizigers) in minder dan 18 minuten (T75) de rit maakte. Wat betekent die scheefheid in termen van reistijdbetrouwbaarheid? Wel, die scheefheid geeft aan dat er een minderheid reizigers is die disproportionele vertraging ondervind. Het volgende grove rekensommetje geeft aan dat scheefheid gezien moet worden als wellicht de grootste indicator van onbetrouwbaarheid. In 2002 werden op donderdagen tussen 17:00 en 18:00 ongeveer 350,000 ritten op de A20 tussen kleinpolderplein en Gouda afgelegd. Daarvan ondervond driekwart minder dan 6 minuten vertraging (T75 minus de vrije reistijd van ca 11 minuten). Dat is te vertalen in ongeveer 13,000 voertuig verlies uren. Tegelijkertijd waren 17,500 reizigers (5%) een stuk minder gelukkig. Zij liepen gemiddeld meer dan 24 minuten (T95-vrije reistijd) vertraging op hetgeen zich vertaald in minstens 7,000 en waarschijnlijk rond de 10,000 voertuig verlies uren. Driekwart van de reizigers ondervond kennelijk een voor de spitsperiode normale vertraging van gemiddeld 3 minuten 2, terwijl een kleine groep gemiddeld meer dan 24 minuten vertraging (8 maal zoveel!) op liep. Daarbij opgeteld dat extreme vertraging ook vaak extreme consequenties heeft (afspraken of aansluiting met andere modaliteiten compleet missen), is het voor de hand liggend om een dergelijke scheve reistijdverdeling als niet alleen kostbaar maar vooral ook als zeer onbetrouwbaar te kenmerken. 2.3 Maten voor reistijdbetrouwbaarheid Grofweg kun je die verschillende manieren van reistijdbetrouwbaarheid definiëren en meten in vier categorieën indelen. 1. De eerste kijkt naar de verdeling van reistijden over een bepaald stuk weg voor een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld in de ochtendspits op weekdagen), zoals uitgelegd in de vorige sectie. Is die verdeling heel breed en de spreiding dus groot dan is de reistijdbetrouwbaarheid erg laag. Natuurlijk moet je daarbij wel kijken naar de lengte van het traject. Een spreiding van 5 minuten op een rit van gemiddeld 10 minuten is iets heel anders dan dezelfde spreiding op een rit van gemiddeld twee uur. Voorbeelden van maten voor reistijdbetrouwbaarheid: n 1 STD = ( TTi M ) n i= 1 COV = STD M 2 (1) 2 even uitgaande van een lineaire distributie van reistijden tussen de 11 (vrije reistijd) en 17 (T75) minuten - 8 -

9 2 - Wat is reistijdbetrouwbaarheid? 1 n i n i = 1 waarbij M = TT de gemiddelde reistijd aangeeft en n het aantal ritten in de beschouwde periode. Robuustere maten (op basis van percentielen zie noot beneden) worden voorgesteld in (Van Lint and Van Zuylen 2005). Voor scheefheid skew T90 T50 λ = (2) T50 T10 en voor breedte van de verdeling: var T90 T10 λ = (3) T50 tenslotte kunnen die maten nook ook gecombineerd worden in de volgende unreliability index: UI r λ = (4) L var skew ln ( λ ) 2. De tweede categorie betrouwbaarheidsmaten zijn zogenaamde buffer indices. Hierbij kijkt men naar de extra hoeveelheid tijd (ten opzichte van het gemiddelde) die een reiziger in acht zou moeten nemen om in zeg 95% van de gevallen nog op tijd te komen. Gegeven het feit dat reistijdverdelingen scheef zijn, geven buffer indices dus impliciet een maat voor die scheefheid, zij het dat ze daarbij gebruik maken van een niet robuuste maat (namelijk het gemiddelde): BI r T95 M M = (5) 3. De derde categorie die soms ook wel ellende-indices wordt genoemd, gebruikt als maat het verschil in reistijd tussen de 10 of 20% reizigers die het slechtst af zijn met het totale gemiddelde. In feite gaat het ook hier om de scheefheid van de verdeling van reistijden, zij het dat net als met de buffer index (eqn (5)) ook gebruik gemaakt wordt van het gemiddelde: M TTi > T 80 M MI = (6) M 4. De laatste categorie tenslotte, gebruikt zogenaamde probabilistische maten voor reistijdbetrouwbaarheid doorgaans in de vorm van de kans dat de reistijd op een bepaald stuk weg in een bepaalde periode binnen een bepaalde reistijd kan worden gerealiseerd. Is die kans laag, dan wordt een dergelijke reistijd onbetrouwbaar geacht. In de Nota Mobiliteit worden drie expliciete doelstellingen geformuleerd, die alledrie kunnen worden opgevat als een probabilistische betrouwbaarheidsmaat. Daarover in de volgende sectie meer. Noot: Gegeven het feit dat de reistijdverdeling overwegend scheef is (in en rond spits periodes) is het belangrijk in te zien dat de gebruikelijke karakteristieken van verdelingen zoals gemiddelde en standaard afwijking niet heel geschikte maten zijn. De reden daarvoor is dat deze maten sterk beïnvloed worden door - 9 -

10 Reistijdbetrouwbaarheid uitschieters. Ter illustratie: het gemiddelde van 100 willekeurige getallen tussen 0 en 1 en vijf willekeurige getallen tussen de 50 en 100 is ongeveer 4 met een standaardafwijking van 16, terwijl het gemiddelde en standaard afwijking van de 100 kleinste getallen 0.5 en 0.25 bedragen. Op basis van een gemiddelde van 4 en een standaard afwijking van 16 kan moeilijk worden afgeleid dat meer dan 95% van alle waarnemingen kleiner dan 1 was. 2.4 Reistijdbetrouwbaarheid volgens de Nota Mobiliteit Voor korte routes (kleiner dan 50 kilometer) stelt de NoMo dat de reistijd niet meer dan 10 minuten mag afwijken van de mediaan 3. Als we deze betrouwbaarheidsmaat nu eens aanduiden met B1, een reistijd op een bepaalde dag van de week (DOW) en tijdstip van de dag (TOD) met TT en de mediaan met T50 dan kunnen we dit als volgt formuleren: B1: Kans( TT 10' + T50 ) > 95% voor routes < 50 km i TOD, DOW Waarbij we gemakshalve reistijden die te laag zijn maar even door de vingers zien 4. De tweede doelstelling is dat op lange routes (>50 kilometer) de reistijd in 95% van alle gevallen niet meer mag afwijken dan 20% ten opzichte van de mediaan. Deze maatregel kunnen we als volgt vertalen: B2 : Kans( TT 1.2 T50 ) > 95% voor routes > 50 km TOD, DOW Opvallend aan beide eisen is wel dat geen uitspraak wordt gedaan over wat die reistijd mediaan dan maximaal mag zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van de situatie anno We komen daar later in dit artikel nog op terug. De laatste wens van het kabinet is dat in de spits de gemiddelde reistijd niet meer dan 50% groter mag zijn dan buiten de spits. Omdat deze eis nogal wat ruimte laat voor interpretatie (wat is precies binnen en buiten de spits en over welk gemiddelde hebben we het eigenlijk), concentreren we ons hier op de eerste twee. Maar eerst kijkt de navolgende sectie naar zogenaamde betrouwbaarheidskaarten op basis van de verschillende reistijdbetrouwbaarheidsmaten 3 Met de mediaan wordt hier bedoeld de reistijd waar 50% van alle reistijden op dezelfde dag van de week en tijdsperiode onder blijft (en dus ook 50% van alle reistijden boven) 4 Formule B1 beschouwt alleen reistijden groter dan de mediaan + 20% als onbetrouwbaar; reistijden kleiner dan de mediaan 20% worden niet meegenomen, d.w.z. niet als onbetrouwbaar aangemerkt

11 3 - Hoe betrouwbaar zijn de reistijden op ons snelwegennet nu? 3 Hoe betrouwbaar zijn de reistijden op ons snelwegennet nu? 3.1 op basis van de internationale literatuur In deze sectie kijken we naar zogenaamde betrouwbaarheidskaarten. Een betrouwbaarheidskaart geeft aan gedurende welke periodes op een dag (time-ofday: TOD) op verschillende weekdagen (day-of-week: DOW) reistijden volgens een bepaalde maat onbetrouwbaar waren. Figuur 3 laat acht betrouwbaarheidskaarten zien volgens de eerder geïntroduceerde verschillende betrouwbaarheids maten, allen gebaseerd op reistijden gerealiseerd op de A20 tussen kleinpolderplein en Gouda gedurende het jaar Aangezien de eenheid van elk van die maten verschillend is (sommigen zijn relatieve maten, andere weer absoluut), hebben we alle uitkomsten geschaald in het zelfde interval: tussen 0 en 1. Voor elke maat geldt dus: ligt de waarde dicht bij 0 dan is de TOD/ DOW periode betrouwbaar, ligt de waarde dicht bij 1 (donkere kleuren in Figuur 3) dan moet die periode als onbetrouwbaar worden aangemerkt. In elk van de grafiekjes geven donkere kleuren dus onbetrouwbare TOD, DOW periodes aan. Tabel 1 laat een ander aspect van de zelfde resultaten zien. In die tabel wordt per DOW, werkweek en in de gehele week het percentage onbetrouwbare TOD periodes weergegeven per betrouwbaarheidsmaat. Tabel 1: percentage van het aantal TOD periodes dat een bepaalde maat meer onbetrouwbaar dan betrouwbaar (waarden>0.5) aanduidt, per weekdag (1 e vijf rijen), per werkweek (6 e rij), in de weekenden en over alle dagen (de laatste drie rijen respectievelijk). Maat STD COV BI MI PR(1.2) λ var λ skew UI r DOW Ma 9% 18% 10% 11% 13% 9% 0% 3% Di 9% 22% 10% 17% 16% 10% 3% 3% Wo 18% 33% 10% 26% 20% 10% 3% 6% Do 24% 27% 17% 29% 19% 16% 3% 7% Vr 11% 17% 12% 20% 14% 13% 1% 0% Werkweek 15% 23% 12% 20% 17% 12% 2% 4% Za 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zo 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Week 10% 17% 8% 15% 12% 8% 1% 3%

12 Reistijdbetrouwbaarheid STD COV SAT FRI 0.8 SAT FRI 0.8 THU 0.6 THU 0.6 WED 0.4 WED 0.4 TUE MON 0.2 TUE MON :00 09:00 12:00 15:00 18:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 BI MI SAT FRI 0.8 SAT FRI 0.8 THU 0.6 THU 0.6 WED 0.4 WED 0.4 TUE MON 0.2 TUE MON :00 09:00 12:00 15:00 18:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 PR(α), α=1.2 λ var SAT FRI 0.8 SAT FRI 0.8 THU 0.6 THU 0.6 WED 0.4 WED 0.4 TUE MON 0.2 TUE MON :00 09:00 12:00 15:00 18:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 λ skew SAT FRI THU WED TUE MON SAT FRI THU WED TUE MON UI r :00 09:00 12:00 15:00 18:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 Figuur 3: betrouwbaarheidskaarten volgens acht verschillende betrouwbaarheidsmaten. Noot: Pr(α), α=1.2 is een van de twee maten uit de Nota Mobilitet (B2) Bij het bestuderen van Tabel 1 & Figuur 3 vallen een aantal zaken op, bijvoorbeeld: Er zijn zeer grote verschillen tussen de maten. De UI r index is bijvoorbeeld vijf maal selectiever dan de COV index. Een andere klassieke maat, BI is altijd nog tweemaal zo selectief als COV en MI. Kijkend naar de betrouwbaarheidskaarten op basis van STD en COV zou men de indruk kunnen krijgen dat er nauwelijks betrouwbare periodes zijn,

13 3 - Hoe betrouwbaar zijn de reistijden op ons snelwegennet nu? terwijl als we naar λ skew kijken juist heel veel periodes betrouwbaar zijn behalve die aan het begin en einde van de doordeweekse spitsperiodes (wanneer de reistijdverdeling op zijn scheefst is). De Buffer index BI en λ var geven een vergelijkbaar beeld. Dit is niet verwonderlijk, want beide maten kijken naar de breedte van de (een stuk van de) reistijdverdeling relatief aan een centrale maat (het gemiddelde respectievelijk de mediaan). En zo kan men nog een tijdje doorgaan. De belangrijkste lessen die uit deze excercitie getrokken kunnen worden zijn 1. verschillende maten geven een zeer verschillend beeld van de reistijdbetrouwbaarheid gedeeltelijk komt dat omdat veel maten werken met niet-robuuste karakteristieken van de reistijdverdeling en omdat de meeste maten niet expliciet rekening houden met de scheefheid van de reistijdverdeling. 2. De aanbeveling is dan ook vooral van percentielwaarden uit te gaan. In feite kunnen zowel MI als BI gemakkelijk in percentielen worden uitgedrukt. 3. De belangrijskte les is evenwel de volgende. Er kan pas echt iets zinnigs worden gezegd over welke maat nu het juiste beeld schetst van de reistijdbetrouwbaarheid als gekeken wordt naar de economische en maatschappelijke consequenties van die onbetrouwbaarheid. In de vorige sectie beargumenteerden we met een grove rekensom dat een scheve reistijd verdeling waarschijnlijk meer kosten (voertuig verlies uren) met zich mee brengen dan een symmetrische. Om die rekensom goed te kunnen maken zijn derhalve nodig: a. inzicht in de verkeersmix voor elke TOD / DOW: percentage vrachtverkeer, percentage zakelijk, woonwerk en recreatief verkeer b. de gemiddelde geldwaarde per bovenstaande groep van een voertuig verlies uur. c. Mogelijk een maat waarmee kan worden aangegeven hoeveel andere externe kosten gemoeid zijn per voertuig verlies uur voor elk\ van die reizigersklassen, bijvoorbeeld in termen van emmissies of geluidshinder Op basis daarvan kan dan een schatting worden gemaakt van de kosten van reistijdonbetrouwbaarheid per TOD /DOW en kan daadwerkelijk worden vergelijken welke reistijdbetrouwbaarheidsmaat deze het meest accuraat weergeeft. Zonder een dergelijke analyse is het kijken naar en analyseren avn reistijdbetrouwbaarheidsmaten (kaarten) een weinig substantiële bezigheid, behalve dat men afhankelijk van de meest wenselijke uitkomst zou kunnen concluderen dat: Het ernstig gesteld is met de reistijdbetrouwbaarheid op de A20 Er niets aan de hand is Of alle mogelijke nuances daar tussen in

14 Reistijdbetrouwbaarheid De volgende sectie geeft daar in feite nog een voobeeld van. Daarin worden de reistijdbetrouwbaarheidseisen uit de NoMo nader onder de loep genomen en zal blijken dat op basis van die eisen het ernstig gesteld is met de reistijdbetrouwbaarheid op het Nederlandse wegennet en dat alleen op zondagen aan de eisen wordt voldaan. De regering had dus ofwel beter moeten kijken naar hoe die eisen in de werkelijkheid uitpakten ofwel moeten kiezen voor een ander soort betrouwbaarheidsmaat. Maar veel beter was het geweest als de NoMo concrete doelen had gesteld in de vorm van voertuigverliesuren, economische of maatschappelijke kosten. 3.2 op basis van de eisen uit de Nota Mobiliteit In deze paragraaf kijken we naar de reistijdbetrouwbaarheid volgens de NoMo op twee autosnelwegen. De eerste, de A13 tussen Den Haag en Rotterdam is met 13 km een typische korte route met een vrije reistijd van rond 7 minuten. De tweede, de A20 nu van Maassluis naar Gouda, categoriseren we als een lange route van dik 40 kilometer. Deze route passeert drie grote knooppunten (Benelux (noordzijde), Kleinpolderplein en Terbrechtseplein) en vervult een sleutelrol in de verbinding van het Westland (o.a. bloemenveiling) met het oosten en zuiden van Nederland. De vrije reistijd op die route beslaat ongeveer 22 minuten. Alvorens we kijken wat de bovengenoemde betrouwbaarheidsmaten uit de Nota Mobiliteit opleveren, bespreken we eerst kort de gebruikte brondata en analyse methoden. 100% 80% 80% (a) Zondagen 2002 (A13) Reistijdbetrouwbaarheid volgens NoMo Grenswaarde volgens NoMo 70% 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 Reistijdbetrouwbaarheid (b) Maandagen 2002 (A13) 100% 90% 80% 70% 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 (c) Donderdagen 2002 (A13) 100% 90% 80% 70% 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 Vertrektijdstip (5 minuten periodes) Figuur 4: Reistijdbetrouwbaarheid volgens de Nota Mobiliteit (NoMo) op de A13 van Den Haag naar Rotterdam in

15 3 - Hoe betrouwbaar zijn de reistijden op ons snelwegennet nu? Figuur 4 laat de reistijdbetrouwbaarheid zien voor de kortere route (A13) berekend met formule B1. In alle drie de grafiekjes geeft de grijs gestippelde lijn de grenswaarde van 95% aan zoals gedefinieerd in de Nota Mobiliteit, en de zwarte lijn de daadwerkelijke reistijdbetrouwbaarheid berekent met formule B1. Wat direct opvalt, is dat alleen op zondagen (Figuur 4a) de betrouwbaarheidseis van 95% gedurende het grootste gedeelte van de dag wordt gehaald. Op een gewone werkdag (bijvoorbeeld maandagen en donderdagen - Figuur 4b en c) wordt dat ideaal alleen gehaald wordt vóór 7 uur s morgens, tussen 10 en 12 uur in de morgen en na 8 uur s avonds. In het bijzonder op donderdag middag is de situatie zorgelijk. In dat geval keldert de reistijdbetrouwbaarheid naar 80%, wat betekent dat 1 op de vijf ritten er langer over doet dan 10 minuten + de reistijd mediaan. Ofschoon Figuur 4 dit niet laten zien is in de middagspits op woensdagen en donderdagen op de A13 zelfs één op de 10 ritten meer dan tweemaal zo lang zijn als de mediane reistijd, soms resulterend in reistijden van meer dan 40 minuten. Dat is zes maal de vrije reistijd op dit traject! 100% (a) Zondagen 2002 (A20) 90% 80% 70% Reistijdbetrouwbaarheid volgens NoMo Grenswaarde volgens NoMo 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 Reistijdbetrouwbaarheid (b) Maandagen 2002 (A20) 100% 90% 80% 70% 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 100% (c) Donderdagen 2002 (A20) 90% 80% 70% 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 Vertrektijdstip (5 minuten periodes) Figuur 5: Reistijdbetrouwbaarheid volgens de Nota Mobiliteit (NoMo) op de A20 van Maasluis tot Gouda in 2002 Figuur 5 laat zien dat reizigers op de langere route (de A20) zelfs nog wat slechter af zijn dan op de A13. Op de A20 lukt het zelfs zondags niet om overdag tussen 2 en 6 uur s middags de gewenste betrouwbaarheid te halen (Figuur 5a). Op doordeweekse dagen (bijvoorbeeld maandagen en donderdagen - Figuur 5b en

16 Reistijdbetrouwbaarheid c) is zowel in de ochtend als avondspits een reistijdbetrouwbaarheid van tussen de 70 en 80% het best haalbare. Dit betekent dat op de A20 in die spitsperiodes de reistijd van één op de 4 a 5 trips meer dan de mediaan + 20% bedraagt

17 4 - Opnieuw nadenken over betrouwbaarheid of de mouwen opstropen? 4 Opnieuw nadenken over betrouwbaarheid of de mouwen opstropen? De bovenstaande analyse laat zien dat reeds in 2002 ons wegennet bepaald niet aan de betrouwbaarheidseisen uit de Nota Mobiliteit uit 2004 voldeed. De voor de hand liggende conclusie is dat ofwel de nota mobiliteit onmogelijke eisen stelt, ofwel we voor een stevige klus staan in de komende jaren. Gaan we van dat laatste uit dan moeten we in de komende decennia nog rekening houden met een mobiliteitgroei van circa 40%. Wordt er meer capaciteit geboden op de autosnelwegen, dan is op basis van de afgelopen vijftig jaar te verwachten dat die capaciteit vrijwel direct opgevuld gaat worden doordat meer ritten naar de spits verschuiven. Dat betekent dat er veel meer dan 40% bijgebouwd zal moeten worden om het doel van de nota Mobiliteit te halen. Gezien de traagheid van de planontwikkeling en -uitvoering is dat binnen de tijdshorizon van de NoMo alleen mogelijk wanneer er wonderen gebeuren. Meer verkeer mogelijk maken op de autosnelwegen betekent ook dat er meer verkeer opgevangen moet kunnen worden op het aansluitende stedelijke of provinciale wegennet. Dat gaat heel wat verder dan alleen een extra rijstrook aanleggen bij de knelpunten op de autosnelwegen. Dan maar andere eisen stellen? In deze syllabus zijn er genoeg voorbij gekomen, op basis waarvan hoogstwaarschijnlijk veel gunstigere betrouwbaarheids analyses gemaakt kunnen worden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat lange ritten in 95% van de gevallen gerealiseerd moeten worden in niet meer dan twee maal de vrije reistijd schiet de betrouwbaarheid in de meeste gevallen naar 100% en is het ineens elke dag zondag op de A20, althans, voor zolang het duurt. Of toch maar de mouwen opstropen? Als we betrouwbaarheid belangrijker vinden dan snelheid (gemiddelde reistijd) de NoMo doet daar in feite geen duidelijke uitspraak over, kan de maximum snelheid op snelwegen een flink stuk naar beneden (naar 80 km/u of zelfs minder). Dat resulteert in een betrouwbaarder maar inherent veel langzamer netwerk; zie Figuur 6. Het maatschappelijk en politiek enthousiasme daarvoor zal naar verwachting niet groot zijn. Betrouwbaarheid is ook te vergroten door per weg meerdere klassen van reistijden in te voeren. Dan kan per situatie aangegeven worden wat de reistijd is waarop gerekend kan worden en kan een 95% betrouwbaarheid wel gerealiseerd worden. Figuur 7 geeft daar een voorbeeld van. Het accent zal dan niet in de eerste plaats komen te liggen op het reduceren van de variabiliteit maar meer op het vergroten van de voorspelbaarheid. Een ander alternatief: minder verkeer toelaten op de autosnelwegen is een triviale en maatschappelijk (nog) niet te verkopen remedie. Het doel is dan uiteraard wel te halen, maar waar laten we het verkeer? Toch is in die richting nog wel wat mogelijk. We hebben immers ook nog het onderliggende wegennet (OWN). Tijdens de spits of bij incidenten zou ervoor gezorgd kunnen worden dat het OWN geschikt is om een deel van de verkeersvraag op te vangen. Onderdeel van deze oplossingsrichting kan ook zijn het inrichten van buffers op het hoofdwegennet (HWN), vlak voor congestiegevoelige locaties (bottlenecks), waarin je tijdelijk de overtollige verkeersvraag gericht en gereguleerd kunt parkeren, zonder daarbij andere verkeersstromen te blokkeren. Koppel je zo n

18 Reistijdbetrouwbaarheid buffer aan een verkeersregeling dan kun je de vertraging dientengevolge zelfs behoorlijk voorspelbaar en betrouwbaar maken. Betrouwbaarder maar ook beter? Toekomst? frequentie Nu reistijden Figuur 6: Mag een betrouwbare verplaatsing veel langer duren dan nu gemiddeld het geval is? In dat geval zou bijvoorbeeld de maximum snelheid op ons wegennet drastisch naar beneden kunnen en halen we waarschijnlijk met gemak de reistijdbetrouwbaarheidsambities uit de Nota Mobiliteit. fr fr All G Enige Zware i t i t Figuur 7: De voorspelbaarheid wordt vergroot wanneer vooraf bekend is wat voor soort reistijdverdeling bij welk soort verkeerscondities verwacht mag worden. Integrale optimalisatie van regionale netwerken (HWN en OWN) geeft dus ruimte, maar dan zullen ook op het OWN aanpassingen in de capaciteit moeten gerealiseerd worden en moet een goed systeem ontwikkeld worden om verkeer te geleiden, afhankelijk van de de tijd van de dag en de actuele situatie. Daarnaast ligt er het feit dat congestie op autosnelwegen in de meeste gevallen ontstaat bij toe- en afritten. Daar kan wat aan gedaan worden door de benutting van het HWN te koppelen aan een goede afstemming met het OWN. Voorbeelden daarvan worden gegeven in het artikel over BRAS (Van Zuylen, Chen et al. 2005). Ook aan de vraagzijde zijn er kansen. In de betrouwbaarheidsgrafieken (Figuur 4 en Figuur 5) is duidelijk te zien dat er buiten de spits nog mogelijkheden zijn om ritten te maken die voldoende betrouwbaar zijn. Roadpricing zou een instrument kunnen zijn om reizigers te prikkelen dergelijke vertrektijdstipkeuzes te maken

19 4 - Opnieuw nadenken over betrouwbaarheid of de mouwen opstropen? De spits zou dan verder afgevlakt kunnen worden, vooral in de richting van de periode tussen 10 en 15 uur. Maar dat vraagt ook vergaande aanpassingen in werkprocessen en logistieke patronen. Op dat punt zijn we nog niet uitgepraat

20 Reistijdbetrouwbaarheid 5 Tenslotte In deze syllabus keken we naar het definieren en meten van reistijdbetrouwbaarheid. Het is hopelijk duidelijk geworden dat daarvoor zeer veel en vooral veel verschillende definities en maten voor beschikbaar zijn. In de Nota Mobiliteit worden een aantal van die maten gehanteerd en worden concrete eisen gesteld. Uit de analyse bleek echter dat de Nota Mobiliteit zeer uitdagende doelen stelt: 40% meer verkeer verwerken op een betrouwbaarheidsniveau dat we nu nog niet eens overal op zondag gerealiseerd krijgen. De regering had dus ofwel beter moeten kijken naar hoe die eisen in het hier en nu in de werkelijkheid uitpakten of had moeten kiezen voor een ander soort betrouwbaarheidsmaat. Maar veel beter was het geweest als de NoMo concrete doelen had gesteld in de vorm van voertuigverliesuren, economische of maatschappelijke kosten Niettemin, het doel om de situatie van altijd zondag te realiseren betekent dat er in de maatschappij en politiek het een en ander veranderd moeten worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de weerstand om het onderliggend wegennet te gebruiken om pieken op te vangen, om nieuwe infrastructuur aan te leggen, en om lagere snelheden en verkeersregulering op de snelweg te accepteren. Nog fundamenteler zouden we onze manier van werken (en leven) kunnen veranderen, d.w.z. op andere tijden naar het werk gaan, meer thuis te werken en ons vervoer anders organiseren aflevering op andere tijden en met andere modi. Vooralsnog vraagt het doel dat het kabinet stelt een enorme inspanning. Altijd zondag op de autosnelwegen zal bepaald niet gelden voor de verkeersingenieurs en logistieke managers. Die krijgen een vrijwel onmogelijke taak om uit te voeren. Referenties Bates, J., I. Black, et al. (2002). Supply Models for Use in Modeling the Variability of Journey Times on the Highway Network. Proceedings of the European Transport Conference Proceedings, CD-Rom, Hamerton College, Cambridge, England. Bates, J. J. (2001). Reliability: The Missing Model Variable. Travel Behaviour Research: The Leading Edge. D. Hensher. Oxford, UK, Elsevier Science: Bell, M. G. H. and C. Cassir (2000). Reliability of Transport Networks. London, UK, Research Studies Press. Bishop, C. M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition. United Kingdom, Oxford University Press. Bogers, E. A. I. and H. J. van Zuylen (2004). The importance of reliability in route choices in freight transport for various actors on various levels. Proceedings of the European Transport Conference, Strasbourg, France. Cassir, C., H. Yang, et al. (2001). Travel time versus capacity reliability of a road network (Chapter 9). Reliability of transport networks Foresee, F. D. and M. T. Hagan (1997). Gauss-Newton Approximation to Bayesian Learning. International Conference on Neural Networks. Hagan, M. T. and M. B. Menhaj (1994). "Training Feed-Forward Networks with the Marquardt Algorithm." IEEE transactions on Neural Networks 5(6):

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring Op weg naar de filevoorspeller Eindrapportage ATMO (incl. ATMOlab): oktober 2009 Auteur: Hans van Lint THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT Samenvatting

Nadere informatie

Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer

Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer Paper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk november 2004 Ir. N. van Oort HTM Personenvervoer N.V. Afdeling Vervoersontwikkeling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS UNIVERSITEIT TWENTE ARCADIS J. VAN DELDEN ARNHEM, JUNI 2009

Nadere informatie

Verdiepende analyse van loonverschillen

Verdiepende analyse van loonverschillen Verdiepende analyse van loonverschillen Amsterdam, oktober 2008 In opdracht van het Ministerie van SZW Verdiepende analyse van loonverschillen De loonachterstand van vrouwen verder uitgediept Ernest Berkhout

Nadere informatie

Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit floating car data voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses R-2015-3

Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit floating car data voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses R-2015-3 Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit floating car data voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses R-2015-3 Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit 'floating car data' voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses

Nadere informatie

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland Dr. ir. M.A. Vis (SWOV), dr. Ch. Goldenbeld (SWOV) & drs. B. van Bruggen (Landelijk Parket Team Verkeer) R-2010-13 Rijden zonder geldig rijbewijs in Nederland

Nadere informatie

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Aris Gaaff Ronald de Graaff Rolf Michels Stijn Reinhard Hans Vrolijk Projectcode 20873 December 2007 Rapport 4.07.05 LEI, Den Haag

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin (TNO), D. Ooms (TNO), W. Zwinkels (TNO) De lange weg naar werk Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Een methode voor het modelleren van het performance-gedrag van applicaties bij migratie van een fysieke naar een virtuele Linux infrastructuur

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming Komen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA s) bijna altijd tot een negatief saldo? Scoort openbaar vervoer slecht in MKBA s? En wordt er over projecten in de Randstad vaker besloten tot uitvoering?

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Amsterdam, december 2006 In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Arjan Heyma Djoerd de Graaf Chris van Klaveren

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT Een publicatie van Telecompaper AT/EZ 6936429 / AGENTSNL-21402 www.telecompaper.com ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT In opdracht van Agentschap Telecom 28-01 - 2015 Marloes van Caspel Tine

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma

Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma PlatformPocket 5 Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma Bram Kaashoek Rob Bilderbeek Guido Ongena Robbin te Velde in opdracht van Platform Bèta Techniek Dialogic september 2008 Colofon

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid

Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot verkeersveiligheid Drs. S. Houwing, dr. L.T. Aarts, dr. M.C.B. Reurings & dr. C.A. Bax R-2012-10 Verkennende studie naar regionale verschillen

Nadere informatie

Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS

Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS RA-MOW-2010-008 Johan De Mol, Erik Vanhauwaert, Wim Vandenberghe Onderzoekslijn Innovatie en technologie DIEPENBEEK, 2010. STEUNPUNT MOBILITEIT

Nadere informatie