Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg"

Transcriptie

1 ENERGIE Actueel Dinsdag 6 november 212, jaargang 15, nummer 13 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten en overige van belang zijnde mailings ontvangen. Zie het colofon op pagina 8 voor het redactieadres. Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.5 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,5 SER regisseur van nationaal energieakkoord Adviesorgaan wil bindende afspraken over besparing, schone technologie en klimaatbeleid 3 Hoogleraar Saskia Lavrijssen (UvA) Positie consument op energiemarkt tot op heden onderbelicht 4 Atoomfysicus Wim Turkenburg Ik heb er moeite mee om de kerncentrale Borssele veilig Meer begrip van protestbewegingen voor Energiewende in Duitsland Acceptatie onder burgers voor versnelde aanleg te noemen 5 stroominfra groeit6 Zweedse warmteklanten kunnen onderhandelen over contracten Stadsverwarmingsafnemers in Zweden krijgen een instrument om bij de aanbieders in de boekhouding te kijken en op basis van de zo verworven kennis over het bedrijf contractonderhandelingen te beginnen. Dat gebeurt op initiatief van energiemarktoezichthouder Energimarknadsinspektionen (EI). Deze instantie heeft een website geopend waar de stadsverwarmingsbedrijven aan de hand van diverse gegevens door de klanten tegen het licht kunnen worden gehouden. Het gaat daarbij om zaken als omzet en winstmarges, geleverde volumes, inkomsten per afnemer per geleverde eenheid en nog een aantal cijfermatigheden. Zo kan een afnemer in Gotenburg bijvoorbeeld te weten komen dat aanbieder Göteborg Energi AB vorig jaar een rendement van 16,9 procent op het eigen vermogen draaide en per klant een slordige 17. euro aan inkomsten haalde. Brussel gaat energieakkoorden lidstaten met derde landen aan EU-regels toetsen Nog deze maand wordt het EU-besluit van kracht, dat de 27 lidstaten bij energieonderhandelingen met derde landen een sterkere positie moet garanderen dan voorheen. DOOR JAN SCHILS, BRUSSEL Voortaan mag de Europese Commissie niet alleen op verzoek van een lidstaat diens energieonderhandelingen met een derde land (bijvoorbeeld met Rusland over gas) als waarnemer bijwonen. De Commissie wordt ook bevoegd om desgevraagd door een lidstaat het onderhandelingsresultaat met een derde land aan de Europese regelgeving te toetsen, vóórdat daarover een akkoord wordt ondertekend. Tot nu toe wilden vooral de grotere EU-landen niet dat Brussel zich zou bemoeien met hun externe energieonderhandelingen. Het EU-besluit voorziet tevens in een systeem van informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie, en tussen de lidstaten onderling over hun energieonderhandelingen met derde landen. Volgens Europees energiecommissaris Oettinger is er sprake van een eerste pragmatische stap om de energieovereenkomsten van lidstaten met derde landen transparanter te maken en de Europese reglementering beter te doen naleven. Zwakke positie De belangrijkste reden voor de nieuwe aanpak is volgens de Europese Commissie de zwakke onderhan- delingspositie van de lidstaten, die weinig of geen eigen energiebronnen (zoals gas en olie) bezitten en voor hun bevoorrading in grote mate afhankelijk zijn van derde landen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de energieafhankelijkheid van verschillende lidstaten van Russisch aardgas, in het bijzonder Polen, de Baltische staten, Bulgarije en Roemenië. De Europese Commissie maakt zich sterk dat het EUbesluit ook de energievoorzieningszekerheid van de Unie ten goede zal komen. Zekerheid Oettinger benadrukt tevens dat het EU-besluit meehelpt om meer wettelijke zekerheid te bieden op het vlak van investeringsbeslissingen op het gebied van energie, waardoor de onderhandelingspositie van de lidstaten tegenover derde landen wordt verstevigd. De Letse rapporteur van het Europees Parlement in deze kwestie, Krisjanis Karins, geeft toe dat de nieuwe EU-wetgeving niet volmaakt is, maar beter dan géén wetgeving. n Energietransitie heel goed mogelijk zonder kerncentrales Er zijn inmiddels veel discussies over gevoerd, waarin voor- en tegenstanders van kernenergie lijnrecht tegenover elkaar staan: is de energietransitie wel of niet haalbaar zonder inbreng van nucleaire energie? Volgens atoomfysicus Wim Turkenburg is die transitie heel goed mogelijk zonder kerncentrales. Hij baseert zich op het Global Energy Assessment rapport dat eind september in ons land werd gepresenteerd. Transparantie Het initiatief van EI moet ook worden gezien tegen de achtergrond van het regeringsbeleid om de transparantie en de competitie op de stadsverwarmingsmarkt drastisch te verbeteren. Tot dusver was stadsverwarming voor de consument primair een kwestie van slikken of stikken, maar als het aan de overheid ligt komt daaraan een eind. Zo werd eerder al door de regering besloten om de tarieven in monopoliesituaties te koppelen aan de prijzen van andere verwarmingsbronnen. EI komt aan de gegevens op grond van een aan de bedrijven opgelegde informatieplicht. Zweden telt in totaal 22 warmtebedrijven. n opgemerkt Duurzame zeeboeren Ongeveer tien kilometer voor de kust van Texel ligt een testveld dat moet uitgroeien tot een professioneel zeewierteeltbedrijf. Het waterplantje kan in de toekomst een belangrijke brandstof worden voor de transportsector. Bovendien is de biomassa zeer geschikt voor energieopwekking, bijvoorbeeld met biovergisters. De partijen, waaronder adviesbureau Ecofys en zeewierveredelingsbedrijf Hortimare, richten zich voor de Noordzeeboerderij op windparken. De clustering van offshore windturbines van 12 tot 14 vierkante kilometer waar geen schepen mogen komen, is een prima schaal voor landbouw op zee. Het teeltsysteem is gebaseerd op horizontaal hangende netten, een paar meter onder het wateroppervlak. En wie wordt de zeeboer? De partijen denken aan vissers of akkerbouwers, maar zien ook mogelijkheden voor energieleveranciers. De bedrijven investeren in windparken en kunnen zo op eenvoudige wijze de teelt combineren. n Het rapport Global Energy Assessment (GEA) is een uitgave waaraan driehonderd onderzoekers over de hele wereld hun inbreng hebben geleverd. Zes jaar is er aan deze vuistdikke uitgave gewerkt. GEA is een eerste, volledig geïntegreerde allesomvattende studie van energiesystemen. Het werd voorafgaand aan de Rio+2 conferentie afgelopen zomer gelanceerd. In dit rapport ook bijdragen van Nederlandse onderzoekers, onder wie Turkenburg. Hij is de hoofdauteur van het hoofdstuk over hernieuwbare energie. Energiepaden GEA schetst 41 alternatieve energiepaden richting een duurzame wereld. Deze paden bieden handvatten voor beleidsmakers om haalbare en kosteneffectieve keuzes te ma- ken om duurzaamheidsdoelstelling die voor 23 en 25 zijn gesteld te halen. Turkenburg: Wat zijn de randvoorwaarden waaraan het energiesysteem moet voldoen om een duurzame ontwikkeling van de samenleving te krijgen? Welke energieopties spelen in die ontwikkeling een centrale rol en hoe krijg je die opties gerealiseerd? Die vragen staan centraal in GEA. Eén van de conclusies uit het rapport is dat kernenergie niet nodig is om de duurzaamheidsdoelen van 25 te realiseren, zegt Turkenburg. Kernenergie kan een bijdrage leveren, maar is niet noodzakelijk. Voor mij persoonlijk was dat een grote verrassing. Vijf jaar geleden achtte ik dat onmogelijk, nu blijkt uit de studie dat het wel mogelijk is. n Fins energieconcern pleit voor minder subsidies en meer markt Het energiebeleid in de EU-landen is te wispelturig en dat is voor de elektriciteitsbedrijven het grootste struikelblok om te investeren in duurzaamheid. Die visie ventileert Anne Brunila, strategiedirecteur van het Finse energieconcern Fortum. Brunila baseert haar visie op een inventarisatie van de investeringsplannen die bij de Europese concurrentie op de agenda staan. DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN Het politieke risico wordt gezien als de grootste frustrerende factor. Voortdurend worden nieuwe subsidieregelingen gelanceerd en bestaande regelingen aangepast. Dit terwijl de fiscale lasten voor de energiesector toenemen, gedeeltelijk ook op een manier dat deze haaks staan op het klimaatbeleid, zei Brunila tijdens een onlangs gehouden seminar in de Finse hoofdstad Helsinki. Aan de energiebedrijven ligt het dus niet. Brunila: Deze hebben zich verplicht tot een ambitieus doel inzake de terugdringing van de CO2-emissies. Langetermijninvesteringen om dat doel te bereiken vereisen echter een voorspelbaar politiek beleid. Helaas is dat niet de realiteit. Marktintegratie De onvoorspelbaarheid wordt in de hand gewerkt door de natio- nale uitgangspunten die door de afzonderlijke lidstaten worden gehanteerd. Daar moet wel wat aan - dan wel tegen - worden gedaan volgens de Fortum-directeur. Integratie van de markt zou moeten leiden tot gemeenschappelijke principes bij de aanpak en de opzet van systemen, net als bij het economische beleid. Dat zou de doelmatigheid en de transparantie aanzienlijk verbeteren en een subsidierace tussen de lidstaten voorkomen, aldus Brunila. Marktgedreven mechanismen, zoals de emissiehandel, zijn qua kosten voor de samenleving efficiënter dan aan specifieke gevallen gebonden subsidies. Brunila is ervan overtuigd dat met name de transitie in haar eigen Finland daarbij sterk gebaat zou zijn. Maar zoals het nu gaat, ben ik eerder bezorgd dat een steeds groter deel van de nieuwe investeringen in energieproductie komt te drijven op subsidies. n

2 ECONOMIE Financiën BINNENLAND Europees energiecommissaris Günther Oettinger Duitse energiepolitiek is te weinig Europees (Pagina 7) 2 Energie Actueel, jaargang 15, nr 13 dinsdag 6 november 212 Energie Actueel, jaargang 15, nr 13 dinsdag 6 november Europese producenten zonnepanelen juichen EC-onderzoek Chinese bedrijven toe Producenten van zonnepanelen uit Europa juichen een onderzoek van de Europese Commissie toe. De Commissie gaat toetsen of Chinese bedrijven hun solarproducten ver onder de kostprijs aanbieden, en daarmee de antidumpwetgeving overtreden. DOOR MARCEL VINK, BEIJING De Chinese bedrijven zouden daarmee onder andere Nederlandse concurrenten buitenspel willen zetten. Er waren al eerder klachten dat ondernemingen uit de Aziatische grootmacht overheidssteun krijgen, en dat veel buitenlandse bedrijven in het land daardoor niet kunnen overleven. Het wordt een bloedbad, voorspelt een Nederlander in Peking die in de solarindustrie werkzaam is. Als kleine investeerder kun je hier gewoon niet tegenop. Er zijn heel veel spelers op deze markt, dus er wordt natuurlijk hard geconcurreerd. Maar dit is een oneerlijke strategie. Grootste antidump-klacht De klacht in Brussel was eerder ingediend door een consortium van zeker twintig Europese producenten, die gezamenlijk een kwart van de Europese productie van zonnepanelen voor hun rekening nemen. Het zou gaan om de grootste antidumpklacht die de Europese Commissie ooit in behandeling heeft genomen, zo verklaarde een vertegenwoordiger van de EU. China exporteerde in 211 voor 21 miljard euro aan zonnepanelen naar de Europese Unie, dat voor de Aziatische reus daarmee de grootste afzetmarkt is. Het land is zelfs verantwoordelijk voor tweederde van de wereldproductie. Zeker 8 procent van alle producten wordt uitgevoerd. Conflict met Amerika De activiteiten van Iberdrola in het thuisland Spanje draaien nog steeds heel slecht, zo bleek eind oktober uit de resultaten van het bedrijf over de eerste negen maanden van 212. Iberdrola is de eerste Europese utility die over deze periode de boeken heeft geopend. Andere volgen wat later. Het bedrijf maakte ook bekend dat het de komende tijd zijn miljardenschuld drastisch wil verkleinen. Een opzienbarend bericht was er over Veolia Environnement, dat besprekingen zou voeren met Suez Environnement over een mogelijke fusie. DOOR PETER WESTHOF Iberdrola wil schuldenberg verkleinen, gerucht over megafusie De winst van Iberdrola over de eerste drie kwartalen van 212 is met 12 procent gestegen naar 2,4 miljard euro. De internationale groei was hiervoor opnieuw verantwoordelijk. De nettowinst uit internationale activiteiten klom met 52 procent, terwijl die in het thuisland Spanje met 36 procent naar beneden ging. De economische crisis in Spanje is hier weer debet aan. Iberdrola schroefde in dezelfde periode de investeringen met 67 procent terug naar rond 2 miljard euro. Het bedrijf wil de komende jaren zijn schuld van 31 miljard euro verder verkleinen. Tevreden en opgelucht Veel Europese producenten zijn tevreden en opgelucht over het onderzoek, maar de Chinese overheid is verbolgen over de beslissing van de Europese Commissie en wijst erop dat veel Europese ondernemingen, zoals de Duitse, jarenlang zijn gegroeid, vooral door subsidies van hun eigen regering. Het Chinese ministerie van Handel heeft in een verklaring nog eens extra aangegeven dat de beschuldigingen van dumping ongegrond zijn en voegde eraan toe dat protectionistische pogingen de gehele markt zullen schaden. Eerlijke competitie Het voortouw tot het onderzoek is voornamelijk door Duitse bedrijven genomen, onder de noemer EU ProSun, geleid door het beursgenoteerde Solar World AG. We vechten voor eerlijke competitie, maar Chinese fabrikanten overtreden de regels, verklaarde CEO Frank Asbeck de beslissing in een brief aan de aandeelhouders. Er moet iets gebeuren om te strijden tegen deze illegale dumpingen. Andere Europese producenten, zoals het grote Wacker Chemie AG, hebben zich juist tegen het onderzoek uitgelaten. Bondskanselier Angela Merkel heeft ook laten weten dat ze in dergelijke conflicten liever zelf naar een oplossing zoekt, in plaats van meteen de Europese Unie in te schakelen. Goede relaties Merkel was eerder dit jaar, in augustus, in China voor een staatsbezoek en heeft het onderwerp aangesneden, ook al omdat de twee landen belangrijke handelspartners zijn en er vrees is dat het conflict de goede relaties kunnen schaden. Premier Wen Jiabao was het eens met het standpunt van Merkel. Antidumpconflicten moeten door middel van overleg worden opgelost, liet hij de internationale pers weten tijdens het bezoek. Het Europese onderzoek duurt naar verwachting langer dan een jaar, maar de EU heeft juridische mogelijkheden al eerder maatregelen te treffen als voorlopige onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven. In dat geval kunnen er onder andere tijdelijke heffingen worden opgelegd. n Het is niet voor het eerst dat de export van Chinese zonnepanelen onder vuur ligt. Amerika besloot eerder dit jaar al de producten van diverse Chinese ondernemingen extra te belasten. De VS zijn ervan overtuigd dat de bewuste bedrijven illegale prijzen hanteren. De panelen werden, zo werd gemeld, met aanzienlijk verlies verkocht en daarom werden er strafheffingen opgelegd van 31 tot maximaal 25 procent. China heeft intussen een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie WTO over deze importheffingen. In eerdere conflicten met Amerika stelde China als tegenreactie heffingen in op producten die juist veel van de VS naar China worden geëxporteerd. n Eind 214 moet voor 2 miljard euro aan bezittingen verkocht zijn en de schuld moet dan zijn afgenomen tot 26 miljard euro. Iberdrola zet zijn bezittingen te koop, die niet direct te maken hebben met zijn kernactiviteiten en vallen buiten de gebieden die het belangrijkst voor Iberdrola zijn. Hierbij gaat het om de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië, Mexico en Brazilië, zei topman Ignacio Galan van Iberdrola tijdens de presentatie van de resultaten. De snelle groei van het marktaandeel in hernieuwbare energie is een belangrijke winstmaker voor Iberdrola. Het bedrijf is de grootste beheerder van windmolenparken ter wereld. De stijging van de nettowinst over de afgelopen kwartalen was in lijn met de verwachting van analisten. De koers van het aandeel Iberdrola liet in reactie op de cijfers een kleine stijging zien. Maar beleggers in Iberdrola hebben reden tot enige tevredenheid. Na een dieptepunt in juli is het aandeel op de Spaanse beurs aan een gestage opmars bezig. Mogelijke fusie Veolia Environnement en Suez Environnement, de twee grootste utilities ter wereld op het gebied van water en afval, hebben besprekingen gevoerd om de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Dat meldde eind oktober althans het altijd goed ingevoerde The Wall Marktontwikkeling APX-ENDEX / Volume MWh Base Index (e/mt) APX Markt Ontwikkeling 6/1/212 t/m /212 (EUR/MWh) /1 7/1 8/9 13/1 14/1 2/1 21/1 VOLUME (MWH) Street Journal. De krant baseerde zich op ingewijden die de afgelopen maanden bij de onderhandelingen betrokken waren. Als de twee ondernemingen zouden samengaan, ontstaat er een bedrijf ter waarde van 45 miljard euro. De gesprekken zouden echter zijn gestopt, omdat er problemen op het gebied van mededinging kunnen ontstaan. De informele onderhandelingen zouden, op initiatief van Suez, al in augustus zijn begonnen. Ze zijn volgens The Wall Street Journal echter afgebroken, voordat ze het niveau van het management hebben bereikt. Zowel Veolia als Suez ontkende dat er besprekingen zijn gevoerd. Een fusie met Suez staat niet op de agenda, schrijft Veolia kortaf op zijn website. De mogelijke gesprekken over de megafusie zouden zijn ingegeven door de economische crisis in de AVG Base PRIJS (EUR) ENDEX Power NL - Basislast Index & Volume ENDEX Wood Pellets - Basislast Index Nov-12 Q1-13 CAL-13 CAL-14 CAL-15 M 1 M 9 M 8 M 7 M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 M 1 M Volume Wk Nov-12 Q1-13 Cal-13 Cal-14 Cal / /7 29/7 APX TTF Day-Ahead Index & Volume 1/8 2/8 3/8 4/8 Volume MWh (Flow Day) 5/8 8/8 6-7/ /1 2-21/1 9/8 1/8 11/8 12/8 15/8 16/8 APX TTF DAY-AHEAD INDEX ENDEX TTF Gas - Basislast Index & Volume Volume WDNW 29-Oct-12 Nov-12 Q1-13 Sum-13 Cal-13 Cal-14 Cal-15 17/ , 27,5 27, 26,5 26, 25,5 25, 24,5 24, Prijs (EUR) Base Index (M/MWh) M/MWh Base Index (M/MWh) Europese Unie en de stagnatie in een aantal opkomende landen. Al voor de eurocrisis zijn gemeenten scherper gaan letten op hun kosten op het gebied van water en afval, terwijl de overzeese markten minder winstgevend zijn dan ze aanvankelijk leken. een mogelijke fusie zouden Veolia Environnement en Suez Environnement in Frankrijk zo groot worden, dat ze op last van de Franse mededingingsautoriteiten gedwongen worden een groot deel van hun activiteiten te verkopen. In de overzeese gebieden hebben beide bedrijven weinig geografische overlapping, zodat een fusie hier weinig kostenbesparingen zou opleveren. Het aandeel Veolia Environnement liet in reactie op het fusiegerucht weinig beweging zien. De koers van het aandeel Suez Environnement ging wel flink omlaag. n Spotmarkt elektriciteit: Hoogste volume: MWh (25 okt) Laagste volume: MWh (7 okt) Hoogste prijs: 57,39 /MWh (25 okt) Laagste prijs: 4,14 /MWh (14 okt) Futures Power NL behalve Calender 14 stijgende indices /MWh: Wk 44-12: 53,75 (+,19) Nov-12: 56,13 (+2,38) Q1-13: 55,34 (+1,25) Cal-13: 52,54 (+,54) Cal-14: 5,58 (,) Cal-15: 5,57 (+,27) Hoogste dagvolume: MWh (23 okt) TTF Gas Day-Ahead Laagste prijs deze periode: 25,76 /MWh (6/7 okt), hoogste prijs: 27,53 /MWh (24 okt) Het hoogste volume was 11 okt met MWh, het laagste MWh (24 okt) TTF Futures contracten in de lift /MWh: WDNW: 27,22 (+,82) Nov-12: 27,91 (+1,6) Q1-13: 28,1 (+,76) Sum-13: 26,63 (+,68) Cal-13: 27,4 (+,64) Cal-14: 27,66 (+,27) Cal-15: 27,41 (+,24) Hoogste dagvolume: MWh (11 okt) Wood Pellets indices alle contracten omlaag /MT: Nov-12: 13,92 (-,98) Q1-13: 135,26 (-,24) Cal-13: 136,77 (-,75) Cal-14: 139,52 (-,78) Cal-15: 142,1 (-,56) Best en slechtst presterende beursfondsen periode 8 oktober t/m 29 oktober 212 Best presterende in % RWE 9,67% Endesa 7,14% Gasnatural - 6,2% Union Fenosa Iberdrola 3,96% National Grid Group,79% Minst presterende in % EVN -2,78% EDP -2,83% Centrica -3,35% E.On -4,99% Veolia Env -6,53% SER dringt aan op energieakkoord voor duurzame groei Een Energieakkoord voor duurzame groei met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Daar dringt de Sociaal-Economische Raad (SER) op aan, aldus SER-voorzitter Wiebe Draijer. Het adviesorgaan wil een regierol spelen bij de totstandkoming van zo n nationaal energieakkoord met een breed maatschappelijk draagvlak. De SER wil als regisseur alle belanghebbende partijen werkgeversorganisaties, vakbonden, energieproducenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, chemiebranche en metaalsector bijeen brengen binnen het akkoord. Het SER-advies is het antwoord op een adviesaan- vraag over energie en economie van demissionair minister Verhagen van EL&I. Volgens SER-voorzitter Draijer biedt een nationaal energieakkoord een uitgelezen mogelijkheid voor een nieuw kabinet om de weg in te slaan naar een robuust en toekomstbestendig energie- en Lokaal energiebedrijf MeppelEnergie gaat duurzame energie leveren Groen bouwen in wit jasje Een op houtpallets gestookte mobiele verwarmingsinstallatie staat naast het in aanbouw zijnde regiokantoor van netbeheerder Enexis in Zwolle. De Heaterbox is door BAM Utiliteitsbouw geplaatst. Niet alleen zorgt de installatie voor de verwarming tijdens de werkzaamheden, het is een van de maatregelen die het bouwbedrijf treft in het kader van de BREEAM-certificering. Het duurzaamheidscertificaat is een eis van de opdrachtgever. Een medewerker van BAM is tijdens de nieuwbouw van het Enexis-kantoor fulltime met die certificering aan de slag. Het gebouw wordt in anderhalve tot twee maand tijd opgeleverd. Bijzonder element zijn de 97 composietgevelpanelen die door NPSP Composieten uit Haarlem zijn gemaakt. De witte platen hebben een rc-waarde van 8,. Het kantoor moet een epc-waarde van nul krijgen. Op het grote dakvlak worden pv-zonnecellen neergelegd die voldoende energie opwekken voor de mensen in het kantoor. In combinatie met een warmte-koude-installatie wordt het gebouw energieneutraal. n Gemeente Meppel ontwikkelt wijk van de toekomst met 3.4 woningen De Drentse gemeente Meppel heeft zich sterk gemaakt voor de bouw van de wijk van de toekomst. Een energieleverende wijk met 3.4 woningen, waarvan de bouw eind dit jaar start. Begin dit jaar is MeppelEnergie opgericht, een lokaal duurzaam energiebedrijf, zegt Kees Offringa, strategisch adviseur Duurzaamheid van de gemeente Meppel. Nieuwveense landen maakt gebruik van een hybride energiesysteem en smart grids, en is uniek voor Nederland. De oprichting van MeppelEnergie vond januari dit jaar plaats in bijzijn van staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu. Het lokale energiebedrijf moet tegen een scherpe prijs duurzame energie gaan leveren aan de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen. Offringa: MeppelEnergie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en energiebedrijf Rendo Duurzaam, dat is gespecialiseerd in duurzame energiesystemen. Ook Waterschap Reest & Wieden is bij de realisatie van de nieuwe, duurzame woonwijk betrokken. Het gaat biogas en warmte leveren uit afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie. Icoonproject De komst begin dit jaar van bewindsman Atsma naar Meppel illustreert het belang van het Drentse klimaatproject voor Nederland, zegt Offringa. MeppelEnergie is een goed voorbeeld van een lokaal duurzaam klimaatinitiatief zoals staat vermeld in de Klimaatagenda Nieuwveense Landen De Meppelse wijk Nieuwveense landen wordt energieleverend gemaakt. klimaatbeleid. En dat schept kansen voor bedrijven, instellingen en burgers. Continuïteit en samenhang De SER trad eind oktober met zijn voorstel voor een breed nationaal energieakkoord naar buiten. Het moet zorgen voor meer continuïteit en samenhang in het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Het ontbreken daarvan leidt tot grote onzekerheid, aldus de SER. En dat staat het grijpen van kansen in de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de weg. Ook zet het de concurrentiepositie van ons land onder druk en maakt het Nederland nog afhankelijker van energie uit instabiele regio s. Milieuwinst Volgens de SER zorgt een nationaal energieakkoord voor een lagere energierekening en milieuwinst, maar levert het ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. En voor kennisintensieve Nederlandse bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone technologie. De SER vraagt het nieuwe kabinet een half jaar de tijd om tot een nationaal energieakkoord te komen. n is aangewezen als Icoonproject door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is een van de zogenoemde excellente gebieden. Deze negentien aangewezen gebieden in Nederland bouwen met een hogere energienorm dan wettelijk verplicht. Offringa zegt dat de provincie Drenthe enthousiast is over het nieuwbouwproject, omdat zij graag meewerkt aan een duurzame energiehuishouding in Drenthe. Inspelen op lokale kansen en omstandigheden voor de opwekking van duurzame energie past in het klimaatbeleid van de provincie, aldus Offringa. Warmte-koudeopslag Het energiesysteem van Nieuwveense Landen is volledig duurzaam, CO2-neutraal en uitzonderlijk voor Nederland, zegt Offringa. Bewoners gaan dat merken aan hun lagere energierekening, maar met name ook aan het wooncomfort. Het energiesysteem werkt deels op basis van warmte- en koudeopslag, een duurzaam alternatief voor stoken op aardgas. MeppelEnergie gaat de warmte en koude aan de woningen leveren. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare restenergie uit de omgeving, zoals biogas en warmte van de plaatselijke afvalwaterzuiveringinstallatie. Het lokale energiebedrijf is investeerder en beheerder van de benodigde energie-infrastructuur. Energiebedrijf Rendo Duurzaam, dat hier zijn nieuwe kantoor opent, is partner van MeppelEnergie. Intelligent Offringa: We richten ons op de aanleg van twee intelligente netten in de woonwijk: één voor bewoners en één voor het technische netwerk voor de collectieve warmtevoorziening van de wijk. Intelligente systemen die het aanbod van collectieve warmtekrachtinstallaties op biogas aansturen. Daarnaast sturen ze de elektriciteitsvraag van de collectieve en individuele warmtepompen aan. Mogelijk wordt ook de openbare verlichting intelligent aangestuurd. Op termijn zal het smart grid waarschijnlijk worden uitgebreid met onder meer een afstemming van vraag en aanbod van stroom af- komstig van zonnepanelen, en windenergie op afstand. Ook de vraagsturing van huishoudelijke apparatuur en oplaadpunten voor elektrische auto s wordt in het net ingebouwd. De terugkoppeling van informatie over het energiegebruik aan bewoners zal via displays in de woningen of mobiele telefoons mogelijk worden. Offringa: Bij de start van de ontwikkeling van Nieuwveense Landen behaalt de wijk minimaal een EPL (Energie Prestatie op Locatie, red.) van 8+. In de eindfase is dit opgelopen naar 1+. Dan ook is er echt sprake van een energieleverende wijk. Watersysteem Nieuwveense Landen wordt op een duurzame manier ingepast in de natuurlijke omgeving, zegt Offringa. Alle buurten in de wijk krijgen een ecologisch verantwoorde opzet. Het watersysteem bestaat uit verschillende sloten en watergangen die onderling verbonden zullen zijn. Voor een duurzame wijk is het van belang dat het waterpeil past bij de stedelijke omgeving. Maar ook dat het water van goede kwaliteit is en zoveel mogelijk in de wijk wordt vastgehouden. Veranderingen in het waterpeil mogen geen gevolgen hebben voor landbouw en natuur in de omgeving. n

3 BINNENLAND INTERVIEW Kernenergie Dreigende stroomtekorten op Britse markt Toezichthouder OFGEM waarschuwt voor black-outs (Pagina 7) 4 Energie Actueel, jaargang 15, nr 13 dinsdag 6 november 212 Energie Actueel, jaargang 15, nr 13 dinsdag 6 november Wim Turkenburg is atoomfysicus en als hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij maakte deel uit van de stuurgroep die de stresstest van de kerncentrale in Borssele begeleidde. Uit deze test waaraan alle 143 Europese kerncentrales nationaal werden onderworpen - kwam naar voren dat de Nederlandse centrale weliswaar voldoet aan alle nationale veiligheidseisen, maar dat zij zich beter moet voorbereiden op extreme situaties. Veiligheid is een normatief begrip, dat maakt het zo lastig. Atoomfysicus Wim Turkenburg Ik heb er moeite mee om de kerncentrale Borssele veilig te noemen Eemshaven wil centraal knooppunt worden voor windparken Noordzee De Eemshaven wil een centraal knooppunt worden voor de offshore windindustrie in de Noordzee. Daartoe investeert het havenbedrijf Groningen Seaports 25 miljoen euro om de installatieschepen voor windmolenparken beter op te kunnen vangen. DOOR FRANK KOOLS Met dit geld wil Groningen Seaports de Beatrixhaven vijfhonderd meter verlengen en die over een lengte van zevenhonderd meter nieuwe zware kadefaciliteiten geven. Dat moet installatieschepen, die op zee aan het werk zijn, in staat stellen om bij te harde wind snel de haven binnen te lopen en daarna ook weer snel hun taak op te pakken. De werkzaamheden moeten in 213 gereed zijn. Streepje voor De Eemshaven heeft op zich al een relatief grote diepgang, zodat de meeste installatieschepen daar terecht kunnen. Verder heeft de haven als voordeel dat ze tientallen hectares ruimte voor bedrijven heeft, die onderdelen willen opslaan of turbines willen assembleren. Groningen Seaports stelt reeds met enkele geïnteresseerde partijen te praten over een vestiging in het havengebied. Groningen Seaports is niet de enige die op de snel opkomende offshore windindustrie aast. Maar het bedrijf zegt dat de Eemshaven ook dankzij zijn centrale ligging duidelijk een streepje voor heeft op de meeste andere Noorzeehavens. De haven ligt vlak bij het Duitse deel van de Noordzee en was eerder betrokken bij de logistiek rond de aanleg van het eerste operationele windpark aldaar. Zuiveringsgas PDe zuivering van water is in het Friese Tjerkgaast de basis voor de winning van methaangas. Waterbedrijf Vitens bouwt op de locatie Spannenburg een installatie die het methaan opvangt dat in het productieproces vrijkomt. Jaarlijks wordt in Tjerkgaast voor ongeveer de helft van Friesland, zo n 25 miljoen kubieke meter, drinkwater gewonnen en gezuiverd. Het ruwe grondwater bevat relatief veel methaan. De innovatieve techniek is gebaseerd op het principe van vacuümontgassing. Uniek is dat het methaan op een geconcentreerde wijze wordt vrijgemaakt en opgeslagen. het gas op te vangen, kan dat opnieuw worden gebruikt voor bijvoorbeeld de energievoorziening op de productielocatie of het wagenpark. Ook kan het gas het openbare net op. De kosten voor de bouw van de installatie in Tjerkgaast liggen rond de 8 miljoen euro. n Enorm potentieel Juist in de wateren boven de Waddeneilanden en in het Duitse gedeelte van de Noordzee staan veel windprojecten gepland. Als alle plannen van de grond komen, zouden in 23 totaal 33 windparken binnen een straal van maximaal zeventig zeemijlen van de Eemshaven af liggen. Die zouden dan in totaal 2.5 turbines tellen, met een gezamenlijke productiecapaciteit van 12.2 megawatt. Vanwege dat enorme potentieel voorziet projectmanager infraprojecten Leendert Bourgonjen geen grote concurrentieslag tussen de verschillende Noordzeehavens. Het is niet zo dat iedereen bezig is met het afsnoepen van marktaandeel van anderen. Als alle geplande windparken er komen, is er gewoon zo n grote markt dat er voor meerdere havens werk aan de winkel is. We zien die markt daar buiten nu gewoon ontstaan, stelt Bourgonjen. Om een zo groot mogelijk deel van de offshore windsector binnen te halen, namen eerder de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, Energy Valley en Syntens het initiatief tot het oprichten van Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW). Die moet een cluster van bedrijven opbouwen die een flink deel van de offshore groeimarkt binnen kunnen slepen. Een veertigtal bedrijven heeft zich tot nu toe bij het netwerk aangesloten. n Saskia Lavrijssen, hoogleraar Consument en Energie aan de UvA Positie consument op energiemarkt tot op heden onderbelicht Onlangs werd Saskia Lavrijssen benoemd tot hoogleraar Consument en Energie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld om onafhankelijk multidisciplinair onderzoek te bevorderen naar de positie van de huishoudelijke en zakelijke consument in de energiemarkt onder de invloed van liberalisering, globalisering en klimaatveranderingsvraagstukken. Lavrijssen: De energiesector is altijd een aandachtspunt van mij geweest. Saskia Lavrijssen (1976) is specialist in Europees (mededingings) recht, nationaal mededingingsrecht, economische regulering en goed bestuur. Ze deed onder meer onderzoek naar de bevoegdheden en de invloed van de Europese Commissie en de Europese regulerende netwerken op de praktijk van de nationale onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Ook richtte zij haar aandacht op de bescherming van publieke belangen door onafhankelijke mededingingstoezichthouders in publieke dienstverleningssectoren. En ze deed onderzoek naar de liberalisering van de energiesector. De leerstoel Consument en Energie aan de Universiteit van Amsterdam is mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Saskia Lavrijssen (Universiteit van Amsterdam): Duidelijk moet worden welke prikkels precies nodig zijn om burgers aan te zetten tot energiebesparing. Onderbelicht - Waarom een leerstoel Consument en Energie? Lavrijssen: Het belang van deze leerstoel is dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de positie van de consument op de energiemarkt. Deze positie was tot op heden tamelijk onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek en in beleidsstukken. In wetenschappelijke publicaties die de laatste jaren over de energiesector zijn verschenen, lag vooral de nadruk op de ontvlechting van energie- en netwerkbedrijven, op de groothandelsmarkten en grensoverschrijdend transport. Degenen voor wie dit allemaal uiteindelijk is bedoeld consument en grootverbruiker daar was tot op heden minder aandacht voor. Waar richt uw aandacht zich specifiek op? Die richt zich op de betekenis van de beginselen van goed bestuur, zoals transparantie, onafhankelijkheid en effectiviteit. De betekenis hiervan voor de wetgever en de toezichthouder bij de regulering van de energiesector loopt als een rode draad door het onderzoek. Bijvoorbeeld met welke beginselen en instrumenten kan de energietoezichthouder waarborgen dat de netwerktarieven enerzijds de efficiëntie en de betaalbaarheid bevorderen en anderzijds voldoende prikkels geven voor het doen van noodzakelijke investeringen. Mijn aandacht gaat verder uit naar het gedragseconomische aspect. Hoe gedragen huishoudens zich in de markt en hoe gaan de wetgever en toezichthouder NMa daarmee om? Er was de afgelopen jaren een nogal idealistisch beeld van consumenten. Men dacht dat met het liberaliseren van de energiemarkt consumenten en masse zouden gaan switchen van energieleverancier. En dat zij actief zouden worden op het gebied van energiebesparing. Onderzoek toont echter aan dat dat switchproces maar heel moeizaam op gang is gekomen. Pas nu zo blijkt uit een recent NMa-rapport lopen consumenten meer warm om daadwerkelijk te switchen omdat er forse besparingen zijn te behalen. Het is met name dat gedragseconomische aspect dat mijn aandacht vraagt. Onvolledig Het beeld dat aanvankelijk bestond van de consument op de energiemarkt was onvolledig, zegt Lavrijssen. Nu komt er iets meer oog voor verschillende groepen consumenten, hoewel sommige groepen nog onvoldoende scherp in beeld komen. Zoals kwetsbare afnemers, klanten die door afsluiting in de problemen komen. Langzaam maar zeker zie je ook daar meer aandacht voor komen. Wil de overheid de energietransitie doen laten slagen, dan zal er meer geïnvesteerd moeten worden in gedragsonderzoek bij consumenten, stelt Lavrijssen. Duidelijk moet worden welke prikkels precies nodig zijn om burgers aan te zetten tot energiebesparing. n Gedragseconomie integreren in regulering energiesector Lavrijssen: Volgens de Europese wetgever vervult de energieconsument een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het Europese energiebeleid. Inclusief mededinging, de betaalbaarheid van de energieprijzen, leveringszekerheid en de realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. In de praktijk blijkt de consument deze rollen echter maar nauwelijks te vervullen. De energieconsument bestaat niet uit een homogene groep van mensen en heeft meerdere gezichten. Veel mensen maken in de praktijk geen beslissingen die in lijn zijn met het traditionele, rationele keuzemodel waarvan de wetgever was uitgegaan. Zij zijn niet geïnteresseerd om te zoeken naar goedkopere aanbiedingen in de energiesector, maken verkeerde keuzes en zijn zich veelal niet bewust van de mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te treffen. De vraag is, zegt Lavrijssen, of de energieconsument de rollen die de Europese wetgever hem heeft toebedeeld in de praktijk ook kan en wil waarmaken? Lavrijssen: Om die vraag te kunnen beantwoorden komen economie, recht en psychologie samen. De juridische en economische aannames van de wetgever over de vraag wie de energieconsument is en hoe hij wordt geacht zich te gedragen, kunnen alleen gestaafd worden aan de hand van breed onderzoek. Daarbij zullen inzichten uit de gedragseconomie moeten worden geïntegreerd in de regulering van de energiesector. n Mensen die de kerncentrale in Borssele veilig of onveilig noemen hebben allemaal een beetje gelijk, zegt Turkenburg. Want veiligheid van kerncentrales is sterk afhankelijk van hoe hoog je de veiligheidslat legt. Veiligheid is een rekbaar begrip en hangt af van welke eisen je stelt aan een nucleaire centrale. Bij de stresstest hebben we geconstateerd dat Borssele voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen. Je mag op basis daarvan zeggen dat de kerncentrale veilig is. Maar de vraag is of die eisen wel ver genoeg gaan. Moet je bijvoorbeeld uitgaan van een snelle stijging van de zeespiegel met 6,1 meter of tien meter? Hoe groot is de kans dat een stijging met meer dan 6,1 meter zich voordoet in ons land? Moet je de centrale tegen zo n uitzonderlijke en extreme gebeurtenis beveiligen? Het relatieve aandeel van kernenergie in de stijgende stroombehoefte zakt op termijn verder Extreme gebeurtenissen -Waar richtte het veiligheidsonderzoek in Borssele zich op? Was het bedoeld om zwakke plekken bloot te leggen of juist een bevestiging te geven van kijk we doen het zo goed in Nederland en niemand hoeft zich zorgen te maken? Turkenburg: Het onderzoek richtte zich op extreme gebeurtenissen en hoe Borssele daartegen is beveiligd. Een basisvoorwaarde is natuurlijk of een centrale voldoet aan de eisen die nationaal worden gesteld aan veiligheid. De uitkomst van de stresstest van alle kerncentrales in Europa is dat ze aan de nationale (minimale) veiligheidseisen voldoen. In die zin kun je zeggen dat ze dus veilig zijn. Maar we moeten ons realiseren dat niet elk land even strenge veiligheidseisen hanteert. De IAEA, International Atomic Energy Agency, heeft niet de bevoegdheid om in te grijpen als een centrale naar hun oordeel niet aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Het is de nationale autoriteit die bepaalt of de zaken veilig zijn. Nederland hanteert strenge veiligheidseisen, maar of je dan ook kunt zeggen dat we ons totaal geen zorgen hoeven te maken, dat wil en kan ik niet beamen. Touwtje -Maar waarom een stresstest voor alle Europese centrales? Betekent dit dat er toch twijfels zijn over de veiligheid van kerncentrales, ook die van Borssele? De ramp - aardbeving en tsunami - in het Japanse Fukushima vormde de aanleiding voor een stresstest voor alle 143 kerncentrales in Europa. Zijn centrales bestand tegen zware aardbevingen en/of overstromingen die lokaal kunnen plaatsvinden? Tegen hoeveel krachten is Borssele bestand? Kan zij een beving weerstaan met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter, het vooralsnog hoogst denkbare niveau dat zich in Borssele kan voordoen? Tegen welke vliegtuiginslagen is ze bestand? Wanneer breekt uiteindelijk het touwtje? Bij welke gebeurtenis gaat het goed mis en komt er radioactiviteit vrij, zoals in Fukushima? Het rapport van de Europese Commissie heeft als een van de conclusies dat je de veiligheidseisen net wat hoger moet stellen dan die 5,5 op de schaal van Richter. Daarmee verdween de veiligheidsmarge die er in Borssele was. Mijn conclusie is dat de centrale daardoor nog net voldoet aan de Europese veiligheidsnorm. Borssele is bestand tegen een bepaald overstromingsniveau, legt Turkenburg uit. De Europese Commissie heeft echter vragen bij de wijze waarop Borssele de beveiliging van dijken tegen overstromingen heeft berekend. Ook zijn vragen over stressbestendigheid bij zeer felle en langdurige kou en bij de inzetbaarheid van mobiele apparatuur wanneer het mis dreigt te gaan. Interne studie Turkenburg: De stresstest van de Europese Commissie voor Borssele berust op een interne studie die door Borssele zelf is uitgevoerd op basis van Europese richtlijnen. Daar is een onafhankelijke team bij betrokken geweest dat optrad als toezichthouder. De studie van Borssele is beoordeeld door een team van buitenlandse deskundigen voordat de Europese Commissie er een oordeel over gaf. Er is bij de stresstest ook gekeken naar explosies en extreme weersomstandigheden, zoals langdurige vorstperiodes. Daarnaast is er een security test uitgevoerd, waarbij is gekeken naar beveiliging tegen terroristische aanslagen. Er is gekeken naar het managent bij kerncentrales wanneer zich een ernstig ongeval voordoet, zegt Turkenburg. Mijn bevinding als lid van de stuurgroep is dat de aandacht voor terroristische aanslagen groter zou moeten zijn dan nu het geval is. De uitkomst van de stresstest van alle kerncentrales in Europa is dat ze aan de nationale, minimale veiligheidseisen voldoen Nieuw type reactoren -Maar zijn alle kerncentrales nu veilig of zijn ze dat niet? Zoals ik al aangaf, voldoen alle kerncentrales in Europa aan de nationale veiligheidseisen. Maar niet ieder land hanteert dezelfde eisen. Veiligheid is mede daarom een normatief en rekbaar begrip. De uitspraak ze zijn allemaal veilig moet je dus met een korreltje zout nemen. Als je de minimale eisen Borssele kan die investering van 3 miljoen euro makkelijk ophoesten Turkenburg: Er zijn centrales in Frankrijk, Finland en Zweden dat heeft mij toch verbaasd waar bepaalde apparatuur of installaties en organisatiestructuren ontbreken. Ik vind bijvoorbeeld dat de mogelijkheid voor het wegvangen van waterstof in geval van calamiteiten per definitie overal aanwezig moet zijn. Reactoren die dat niet kunnen, zijn in mijn optiek onvoldoende veilig. In totaal moet er in Europa tussen de circa 1 miljard en 25 miljard euro geïnvesteerd worden in veiligheidsmaatregelen van kernreactoren. In Frankrijk gaan die investeringen richting de 1 miljard. GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de 5Plus partij willen dat Borssele sluit, zegt Turkenburg. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks vond ook de 3 miljoen euro die in Borssele geïnvesteerd moet worden te hoog. Dat geld zouden we in andere energiebronnen moeten investeren. Daar ben ik het niet mee eens. Kennelijk begrijpt zij niet dat die investeringen in vergroting van de veiligheid niet door de overheden plaatsvinden, maar door de bedrijven zelf. Borssele is qua investeringskosten al lang afgeschreven. De kilowattuurprijzen zijn daardoor heel laag. De winst die Borssele jaarlijks maakt is hoog en men is zonder meer in staat om die 3 miljoen euro op te hoesten. Turkenburg legt uit dat er in Borssele nu twee discussies spelen. Dat zijn de uitkomst van de stresstest en de vrees dat zich haarscheurtjes in het reactorvat bevinden, net als in Doel en Tihange is geconstateerd. Turkenburg: In de stresstest zijn we niet nagegaan of bepaalde onderdelen van de reactor nog wel in orde zijn. Daar zijn andere methoden en momenten voor om dat te controleren. Dat gebeurt periodiek en doet Borssele zelf, onder controle van de Kernfysische Dienst. n Wim Turkenburg (Universiteit Utrecht): Nederland hanteert strenge veiligheidseisen, maar of je dan ook kunt zeggen dat we ons totaal geen zorgen hoeven te maken, dat wil en kan ik niet beamen. neemt van een land, en je neemt dat als referentiepunt, dan kun je zeggen ze zijn allemaal veilig. Maar van absolute veiligheid kan nooit sprake zijn. -GroenLinks riep op om Borssele te sluiten, omdat de centrale volgens haar niet veilig is. En ook een aantal media noemde Borssele onveilig. Ik moet als lid van de stuurgroep constateren dat Borssele voldoet aan alle nationale veiligheidseisen. Of de centrale daarmee dan ook veilig is, blijft de vraag. Zelf zou ik het liefst opteren voor kerncentrales die inherent veilig zijn. Dat zijn kerncentrales die om fysische redenen niet kunnen smelten als de koeling wegvalt, zoals in Fukushima is gebeurd. Je kunt nieuwe type reactoren bedenken die zo n melt down onmogelijk maken. Ook ben ik geen voorstander van reactoren waarbij reactiviteitsongevallen kunnen plaatsvinden. Dat zijn een soort vertraagde kernexplosies, zoals in 1986 in Tsjernobyl is gebeurd. Dat zijn de twee majeure ongevallen die bij huidige centrales in extreme situaties kunnen plaatsvinden. Ik vind dat je moet werken aan het ontwikkelen van een nieuw type reactoren waarbij dit soort ongelukken niet kunnen gebeuren. Dan pas zijn kerncentrales in mijn optiek veilig. In dat licht bezien heb ik er moeite mee om Borssele veilig te noemen. In Japan heerste een hele foute veiligheidscultuur, wij doen het in Europa duidelijk beter Nekslag -Feit is dat de discussie omtrent veiligheid verder wordt aangewakkerd. Zorgen de uitkomsten van de stresstest ervoor dat kernenergie in Europa nu de nekslag krijgt toebedeeld? Ik geloof niet dat dit de nekslag is. Ik denk dat er landen zijn die toch doorgaan met kernenergie. In Japan heerste een hele foute veiligheidscultuur, wij doen het in Europa duidelijk beter. Toch zijn er landen die de zaken minder goed op orde hebben. Maar nogmaals: veiligheid blijft een normatief begrip. In Frankrijk zie je nu dat de discussie over kernenergie en de noodzakelijke investeringen van zo n 1 miljard euro in vergroting van de veiligheid van hun kerncentrales de Franse regering doet besluiten om kerncentrales te sluiten. Zij wil de bijdrage van kernenergie aan de stroomproductie verminderen van 8 naar 5 procent. Dat is uniek voor Frankrijk. Duitsland wijst de weg naar een andere route zonder kerncentrales. Een gigantisch maar ook interessant experiment. Ook Nederland wordt meegezogen in die ontwikkeling. De Energiewende biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor ons land. België stopt op termijn met kernenergie en in Zwitserland zet men er ook een punt achter. Italië heeft besloten niet met kernenergie aan de slag te gaan. Landen als Engeland en Finland willen kernenergie wel verder uitbouwen. Er worden wereldwijd nu zo n 65 nieuwe reactoren gebouwd, waarvan 25 in China. Kernenergie draagt wereldwijd bij aan 5 procent van de primaire energiebehoefte en aan 12 procent van de elektriciteitsbehoefte. Het relatieve aandeel van kernenergie in die stijgende elektriciteitsbehoefte zal op termijn verder zakken. Die ontwikkeling lijkt voorlopig niet te stuiten. n

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 25 september 2012, jaargang 15, nummer 11 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat dinsdag 6 mei 2014 - jaargang 17 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl ArenA vol zonnepanelen De Amsterdam ArenA heeft binnenkort 4.200 zonnepanelen

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel dinsdag 28 januari 2014 - jaargang 17 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energiesector heeft goede prestatie geleverd 3 Henk Don (ACM)

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwe wegen. nr 10 2014 ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS

Nieuwe wegen. nr 10 2014 ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS net nl kwartaalblad van netbeheer nederland nr 10 2014 Nieuwe wegen ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS GOOGLE GAAT NAAR GRONINGEN ENERGIEZEKERHEID CRUCIALE FACTOR

Nadere informatie